571/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

571
ZÁKON
z 25. októbra 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 256/2001 Z. z., zákona č. 420/2002 Z. z., zákona č. 518/2003 Z. z., zákona č. 217/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 549/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. f) sa slová „poľnohospodárskeho pôdneho fondu“ nahrádzajú slovami „poľnohospodárskej pôdy“.
2.
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
je potrebné riešiť dôsledky živelných pohrôm.1aaa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aaa znie:
„1aaa)
§ 3 ods. 2 písm. a) a § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 2 ods. 2 sa slová „písm. a), c), d), e) a f)“ nahrádzajú slovami „písm. a) a c) až g)“.
4.
V § 3 ods. 3 sa za slovo „katastra,“ vkladajú slová „jedného zamestnanca obvodného lesného úradu, ak sa v obvode pozemkových úprav nachádzajú lesné pozemky alebo majú vzniknúť lesné pozemky,“.
5.
V § 4 ods. 1 sa vypúšťajú slová „okrem pozemkov v zastavanom území obce1ab)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 1ab sa vypúšťa.
6.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Do obvodu projektu pozemkových úprav možno zahrnúť aj pozemky, ktoré svoju polohu, tvar a vlastníctvo nemenia, ak je to účelné pre vytvorenie súvislého mapového diela;1ac) postupy uvedené v prvej časti zákona sa na tieto pozemky nepoužijú.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1ac znie:
„1ac)
§ 2 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.“.
7.
V § 5 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
dáva súhlas na zriadenie alebo zrušenie stáleho alebo dočasného pracoviska obvodného pozemkového úradu,“.
8.
V § 5 ods. 4 písmeno d) znie:
„d)
zriaďuje alebo zrušuje stále alebo dočasné pracovisko obvodného pozemkového úradu so súhlasom ministerstva,“.
9.
V § 5 ods. 5 písm. j) sa slová „osobitného predpisu,3a)“ nahrádzajú slovami „osobitných predpisov,3a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži v znení zákona č. 571/2007 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov, zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 3 a 5 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti.“.
10.
V § 5 sa odsek 5 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p)
môže vykonávať práce podľa § 25 ods. 1.“.
11.
V § 5 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajšie odseky 7 až 15 sa označujú ako odseky 6 až 14.
12.
V § 5 ods. 13 sa slová „o plánovaných zámeroch, ktoré sa majú uskutočniť v obvode pozemkových úprav alebo môžu mať vplyv na konanie o pozemkových úpravách“ nahrádzajú slovami „o existujúcich zariadeniach, ktoré vlastnia alebo spravujú, a plánovaných zámeroch, ktoré sa majú uskutočniť v obvode pozemkových úprav a môžu mať vplyv na konanie o pozemkových úpravách“.
13.
V § 6 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem vlastníkov pozemkov podľa § 4 ods. 4, ak nejde o osoby uvedené v písmene d)“.
14.
V § 6 ods. 1 písmeno g) znie:
„g)
správca lesného majetku vo vlastníctve štátu5a) (ďalej len „správca"),“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
§ 2 písm. q) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.“.
15.
V § 6 ods. 5 sa slová „štátna organizácia lesného hospodárstva“ nahrádzajú slovom „správca“.
16.
V § 7 ods. 1 sa slová „[§ 2 ods. 1 písm. b) a c)]“ nahrádzajú slovami „z dôvodov podľa § 2 ods. 1 písm. b) alebo z iných dôvodov, ako je hospodárenie na pôde“.
17.
V § 7 ods. 4 písm. f) sa na konci pripája táto veta: „Ak predstavenstvo nie je zvolené, plní do doby zvolenia jeho funkciu v konaní o pozemkových úpravách prípravný výbor, ktorý eviduje obvodný pozemkový úrad v registri združení účastníkov pozemkových úprav.“.
18.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Postupy podľa odseku 3 a odseku 4 písm. b) až f) sa nepoužijú vtedy, ak ide o dôvod uvedený v § 2 ods. 1 písm. g).“.
19.
V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „§ 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)“ nahrádza citáciou „§ 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.“.
20.
V § 8 odsek 1 znie:
„(1)
Obvodný pozemkový úrad po zhodnotení výsledkov prípravného konania, ak sa preukážu dôvody, rozhodne o povolení pozemkových úprav podľa § 2 ods.1 písm. b) alebo z iných dôvodov, ako je hospodárenie na pôde, alebo rozhodne o nariadení pozemkových úprav podľa § 2 ods. 1 písm. a) a c) až g). Rozhodnutie okrem všeobecných náležitostí obsahuje
a)
určenie obvodu pozemkových úprav,
b)
určenie pozemkov, ktoré sú vyňaté z pozemkových úprav,
c)
lehotu na uskutočnenie prvého zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav,
d)
obmedzenie účastníkov, ak bolo nariadené podľa § 26,
e)
zoznam pozemkov zahrnutých do obvodu projektu pozemkových úprav podľa § 4 ods.4.“.
21.
V § 8 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Obvodný pozemkový úrad v rozhodnutí podľa odseku 1 vyzve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti6aa) na určenie osoby, ktorá ich bude v konaní o pozemkových úpravách zastupovať. Ak vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti takúto osobu neurčia, túto funkciu vykonáva predseda spoločenstva,6ab) alebo Slovenský pozemkový fond alebo správca.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6aa a 6ab znejú:
„6aa)
§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 217/2004 Z. z.
6ab)
§ 20 ods. 3 zákona č. 181/1995 Z. z.“.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.
22.
Doterajší text § 8b sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ak obvodný pozemkový úrad nariadi vykonanie pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav so zjednodušenou dokumentáciou z dôvodov uvedených v § 2 ods. 1 písm. g), úvodné podklady a návrh nového usporiadania územia v obvode pozemkových úprav sa vypracujú pre jednotlivé etapy vyplývajúce z rozsahu a následkov živelnej pohromy.“.
23.
V § 9 ods. 1 písm. c) sa za slovo „obvode“ vkladá slovo „projektu“.
24.
V § 9 ods. 1 písm. d) sa vypúšťa slovo „projektu“.
25.
V § 9 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Ak ide o pozemky uvedené v § 4 ods. 4, hodnota pozemku a hodnota trvalého porastu na ňom sa neurčuje.“.
Doterajšie odseky 4 až 13 sa označujú ako odseky 5 až 14.
26.
V § 9 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto vety: „Návrh miestneho územného systému ekologickej stability na účely pozemkových úprav je súčasťou návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav. Ak bol pre územie v obvode pozemkových úprav vyhotovený a schválený dokument miestneho územného systému ekologickej stability, podkladom pre všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav je tento dokument.“.
27.
V § 9 ods. 10 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktorý je v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie, najmenej v rozsahu podľa odseku 11 a z toho vyplývajúceho verejného záujmu podľa § 1,“.
28.
V § 9 ods. 12 sa slová „orgánom uvedeným v § 5 ods. 13“ nahrádzajú slovami „dotknutým orgánom štátnej správy a dotknutým správcom verejných zariadení.“.
29.
V § 9 odsek 14 znie:
„(14)
Obvodný pozemkový úrad predloží správe katastra technickú dokumentáciu6fa) o priebehu hranice obvodu projektu pozemkových úprav, ktorá sa prevezme do katastra nehnuteľností.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6fa znie:
„6fa)
§ 7 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
30.
§ 9 sa dopĺňa odsekmi 15 a 16, ktoré znejú:
„(15)
Ak hranica obvodu projektu pozemkových úprav prechádza pozemkom evidovaným na katastrálnej mape, pozemok sa rozdelí na základe rozhodnutia o povolení alebo nariadení pozemkových úprav.
(16)
Pri riešení pozemkových úprav na nepoľnohospodárskej pôde a nelesnej pôde6fb) začatých po 1. septembri 2004 sa na určenie hodnoty pozemku použije osobitný predpis6fc) okrem pozemkov uvedených v odseku 8 a pozemkov, ktoré pred nariadením alebo povolením pozemkových úprav tvorili poľnohospodársku pôdu alebo lesné pozemky.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6fb a 6fc znejú:
„6fb)
Príloha č. 2 k vyhláške č. 79/1996 Z. z.
6fc)
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.“.
31.
V § 10 ods. 1 sa slová „§ 9 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 6“.
32.
V § 10 ods. 5 sa vypúšťa slovo „projektu“.
33.
V § 10 odsek 8 znie:
„(8)
Schválené všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav podľa odseku 6 nahrádzajú na účely výstavby spoločných zariadení a opatrení rozhodnutie o umiestnení stavby,6h) ak ide o prípady uvedené v § 12 ods. 4 písm. a) až d), rozhodnutie o využívaní územia6i) vypracované v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie, rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy6j) a rozhodnutie o vyňatí lesného pozemku.6k)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6h až 6k znejú:
„6h)
§ 39a zákona č. 50/1976 Zb.
6i)
§ 39b zákona č. 50/1976 Zb.
6j)
§ 9 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6k)
§ 7 zákona č. 326/2005 Z. z.“.
34.
§ 10 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:
„(9)
Ak ide o nariadené pozemkové úpravy podľa § 2 ods. 1 písm. g), postupnosť spracúvania etáp úvodných podkladov sa riadi potrebami odstraňovania dôsledkov, prevenciou následkov a časovým harmonogramom stanoveným komisiou podľa odseku 10. Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav obvodný pozemkový úrad zverejní na vhodnom mieste v obci alebo jej časti na 30 dní; lehota na podanie námietok voči všeobecným zásadám funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav je 30 dní odo dňa ich zverejnenia alebo doručenia.
(10)
Ak ide o pozemkové úpravy podľa § 2 ods. 1 písm. g), schvaľuje všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav obvodný pozemkový úrad na základe odporúčania komisie, ktorú zriaďuje vláda Slovenskej republiky na návrh ministra. Schválením všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav vzniká štátu, obci alebo inej osobe, ktorá spravuje majetok štátu alebo obce, právo uskutočňovať vo verejnom záujme výstavbu v projekte pozemkových úprav navrhnutých spoločných zariadení a opatrení.“.
35.
V § 11 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Pri zmene druhu pozemku z dôvodov riešenia protieróznych opatrení a iných opatrení navrhnutých vo všeobecných zásadách funkčného usporiadania územia sa za pôvodný druh pozemku považuje navrhovaný stav. Nové určenie hodnoty takéhoto pozemku sa vykoná v rámci aktualizácie registra pôvodného stavu.".
36.
V § 11 odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Nové pozemky vlastníka sú primerané, ak rozdiel hodnoty pôvodných pozemkov a nových pozemkov vlastníka nepresahuje desať percent hodnoty pôvodných pozemkov vrátane pozemkov alebo ich časti potrebných na spoločné zariadenia a opatrenia. S písomným súhlasom vlastníka možno v jeho neprospech prekročiť prípustný rozdiel hodnoty nových pozemkov bez nároku na vyrovnanie v peniazoch.
(5)
Nové pozemky vlastníka sú primerané, ak rozdiel výmery pôvodných pozemkov a nových pozemkov vlastníka nepresahuje desať percent výmery pôvodných pozemkov vrátane pozemkov alebo ich časti potrebných na spoločné zariadenia a opatrenia. S písomným súhlasom vlastníka možno v jeho neprospech prekročiť prípustný rozdiel výmery nových pozemkov bez nároku na vyrovnanie v peniazoch.“.
37.
V § 11 ods. 6 sa slová „odsekoch 4 a 5" nahrádzajú slovami „odseku 3".
38.
V § 11 odsek 7 znie:
„(7)
Ak je potrebné pre spoločné zariadenia a opatrenia vyčleniť nevyhnutnú výmeru poľnohospodárskej pôdy, lesných pozemkov alebo inej pôdy, použijú sa najprv pozemky vo vlastníctve štátu v poradí pôvodné neknihované pozemky, ďalšie pozemky štátu a pozemky obce. Ak nie je dostatok výmery pozemkov vo vlastníctve štátu a obce v uvedenom poradí, postupuje sa podľa § 12 ods. 7.“.
39.
V § 11 ods. 8 sa za slová „ 400 m2" vkladajú slová „vrátane trvalých porastov na nich".
40.
V § 11 ods. 9 sa slová „pozemkom patriacim do lesného pôdneho fondu" nahrádzajú slovami „lesným pozemkom", za slová „2 000 m2"sa vkladajú slová „vrátane lesných porastov na nich" a slová „štátnou organizáciou lesného hospodárstva" sa nahrádzajú slovom „správcom".
41.
V § 11 odsek 11 znie:
„(11)
Na vyrovnanie v peniazoch je potrebný súhlas vlastníka v písomnej forme. Po doručení tohto súhlasu obvodnému pozemkovému úradu nemožno súhlas odvolať. Pozemky, za ktoré žiada vlastník vyrovnanie v peniazoch podľa odsekov 8 až 10, sa nesmú previesť ani zaťažiť. To neplatí, ak ich nadobudol Slovenský pozemkový fond alebo správca podľa odseku 17. Na návrh obvodného pozemkového úradu správa katastra vyznačí poznámku o zákaze vlastníka nakladať s týmito pozemkami okrem prípadov uvedených v odseku 17. Ak je pozemok zaťažený právami tretích osôb, ktoré prechodom vlastníckeho práva nezanikajú, vyplatí sa vyrovnanie vlastníkovi po zohľadnení práv tretích osôb, ktoré na pozemku viaznu, o čom sa vlastník písomne upovedomí. Ak ide o pozemok s nezisteným vlastníkom, Slovenský pozemkový fond alebo správca môže súhlasiť s vyrovnaním v peniazoch.“.
42.
V § 11 ods. 15 sa za slovom „podiel" bodkočiarka nahrádza bodkou, vypúšťajú sa slová „to neplatí, ak ide o pozemky, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis7d)" a na konci sa pripája táto veta: „Pri určení druhu pozemku na novom pozemku sa vychádza z prevažujúceho druhu pozemku pôvodného pozemku; hodnota trvalého porastu sa pritom nezohľadňuje.".
43.
V § 11 ods. 17 sa slová „Slovenský pozemkový fond a štátna organizácia lesného hospodárstva na účel pozemkových úprav kúpi" nahrádzajú slovami „Štát prostredníctvom Slovenského pozemkového fondu alebo správcu na účel pozemkových úprav môže kúpiť" a na konci sa pripájajú tieto vety: „Štát prostredníctvom Slovenského pozemkového fondu alebo správcu môže kupovať aj ďalšie pozemky, ak ich vlastníci ponúknu na odpredaj. Cena pozemku a trvalého porastu na ňom sa určí podľa osobitného predpisu.7d)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 7d znie:
„7d)
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 38/2005 Z. z. o určení hodnoty pozemkov a porastov na nich na účely pozemkových úprav.“.
44.
V § 11 odsek 19 znie:
„(19)
Vlastníctvo k pozemkom, na ktorých sú umiestnené spoločné zariadenia a opatrenia, okrem pozemkov uvedených v odseku 21, nadobudne obec, v ktorej obvode sa pozemky nachádzajú, za náhradu. Za náhradu sa považuje vecné plnenie vo forme správy a údržby spoločných zariadení a opatrení. Ak ide o špecifické spoločné zariadenie a opatrenie, obvodný pozemkový úrad určí iného vlastníka na základe jeho súhlasu v rozhodnutí o schválení projektu pozemkových úprav.“.
45.
V § 11 ods. 20 sa na konci pripája táto veta: „Toto obmedzenie sa vyznačí v katastri nehnuteľností na základe rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav.".
46.
V § 11 odsek 21 znie:
„(21)
Pozemky určené projektom pozemkových úprav pre územný systém ekologickej stability7g) regionálneho a nadregionálneho charakteru, ako aj pozemky na vybudovanie spoločných zariadení a opatrení slúžiacich vodnému hospodárstvu, najmä malých vodných nádrží, úprav tokov, závlahových zariadení a odvodňovacích zariadení poskytuje štát. Vlastníkom týchto pozemkov je štát okrem prípadov, ak obvodný pozemkový úrad určí iného vlastníka na základe jeho súhlasu v rozhodnutí o schválení projektu pozemkových úprav a správu vykonáva organizácia poverená štátom alebo organizácia podľa osobitných predpisov.7ga)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7ga znie:
„7ga)
Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
47.
V § 11 ods. 24 sa za slová „alebo obce" vkladajú slová „,alebo vyššieho územného celku", slová „iný správca pozemkov vo vlastníctve štátu" sa nahrádzajú slovom „správca" a za slová „iný pozemok vo vlastníctve štátu" sa vkladajú slová „alebo vyrovnanie v peniazoch podľa osobitného predpisu.7d)".
48.
§ 11 sa dopĺňa odsekmi 25 a 26, ktoré znejú:
„(25)
Pri vyrovnaní za trvalé porasty podľa § 9 ods. 7 nový vlastník, ktorý nadobudne trvalé porasty, v lehote určenej v rozhodnutí o schválení projektu pozemkových úprav zaplatí hodnotu trvalého porastu Slovenskému pozemkovému fondu. V lehote určenej v rozhodnutí o schválení vykonania projektu pozemkových úprav Slovenský pozemkový fond vyplatí náhradu v peniazoch vlastníkovi, ktorému nárok vznikol podľa § 9 ods. 7.
(26)
Ak sa v katastrálnom území, v ktorom prebieha konanie o pozemkových úpravách, nenachádzajú pozemky vo vlastníctve štátu v rozsahu potrebnom pre spoločné zariadenia a opatrenia, Slovenský pozemkový fond použije prednostne postup podľa odseku 17.“.
49.
V § 12 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Obvodný pozemkový úrad prerokuje návrh nového usporiadania pozemkov s dotknutými vlastníkmi pozemkov a z prerokovania vyhotoví zápis. Ak sa vlastník opakovane bez ospravedlnenia rokovania nezúčastní, považuje sa návrh nového usporiadania pozemkov za prerokovaný.“.
Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 7 až 10.
50.
V § 12 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto vety: „Pozemky na spoločné zariadenia a opatrenia z dôvodov uvedených v § 2 ods. 1 písm. g) poskytuje štát. Pozemky na verejné zariadenia a opatrenia poskytuje ten, komu prejde do vlastníctva alebo správy pozemok určený na verejné zariadenia a opatrenia.".
51.
V § 13 ods. 4 sa slová „do 30 dní" nahrádzajú slovami „do 90 dní".
52.
V § 13 odseky 5 a 6 znejú:
„(5)
Ak sú pozemkové úpravy povolené podľa § 2 ods. 1 písm. b) alebo z iných dôvodov, ako je hospodárenie na pôde, projekt pozemkových úprav schváli obvodný pozemkový úrad po prerokovaní a vybavení námietok alebo po rozhodnutí o námietkach súvisiacich s nedodržaním zásad pre umiestnenie nových pozemkov alebo podmienok primeranosti ustanovených zákonom. V ostatných prípadoch sa na námietku neprihliada. Podmienkou schválenia projektu pozemkových úprav je súhlas účastníkov, ktorí vlastnia najmenej dve tretiny výmery pozemkov, na ktorých sú povolené pozemkové úpravy. Za súhlas sa považuje aj to, ak vlastník nepodá námietku alebo námietka je neopodstatnená.
(6)
Ak sú pozemkové úpravy nariadené podľa § 2 ods. 2, súhlas účastníkov pozemkových úprav s projektom pozemkových úprav nie je potrebný. Obvodný pozemkový úrad projekt pozemkových úprav schváli po prerokovaní a vybavení námietok alebo po rozhodnutí o námietkach súvisiacich s nedodržaním zásad pre umiestnenie nových pozemkov alebo podmienok primeranosti ustanovených zákonom. V ostatných prípadoch sa na námietku neprihliada.“.
53.
V § 14 ods. 4 sa vypúšťajú slová „,prípadne v cenných papieroch".
54.
V § 14 ods. 6 znie:
„(6)
Projekt pozemkových úprav je podkladom pre územnoplánovaciu dokumentáciu a tvorbu lesných hospodárskych plánov. Pre výstavbu spoločných zariadení a opatrení uvedených v § 12 ods. 4 písm. a) až d) nahrádza schválený projekt pozemkových úprav rozhodnutie o využívaní územia, rozhodnutie o umiestnení stavby, vypracované v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie, rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy a rozhodnutie o vyňatí lesného pozemku.“.
55.
§ 15 vrátane nadpisu nad paragrafom sa vypúšťa.
56.
V § 17 ods. 1 sa za slová „namiesto neho" vkladajú slová „do doby prihlásenia sa vlastníka" a slová „pozemkový fond" sa nahrádzajú slovami „Slovenský pozemkový fond alebo správca".
57.
V § 17 ods. 2 sa slová „štátna organizácia lesného hospodárstva" nahrádzajú slovom „správca" a vypúšťajú sa slová „na určenie nových pozemkov".
58.
V § 18 ods. 1 sa slová „[§ 2 ods. 1 písm. a), d), e) a f)]" nahrádzajú slovami „podľa § 2 ods. 1 písm. a) a d) až g)".
59.
V § 18 ods. 3 sa na konci vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „ktoré vlastní štát okrem prípadov, ak obvodný pozemkový úrad určí iného vlastníka na základe jeho súhlasu v rozhodnutí o schválení projektu pozemkových úprav a ich správu vykonáva organizácia poverená štátom alebo organizácia podľa osobitných predpisov7ga)".
60.
V § 18 odsek 4 znie:
„(4)
Náklady spojené s činnosťou združenia účastníkov pozemkových úprav hradí obec. Členovia tohto združenia môžu na túto činnosť prispieť finančnou čiastkou obci na osobitný účet. Nevyčerpané finančné prostriedky po ukončení pozemkových úprav sú príjmom obce.“.
61.
§ 20 znie:
㤠20
Náklady na pozemkové úpravy vyvolané potrebami uplatnenia iných hospodárskych záujmov, ako je hospodárenie na pôde uhradí s výnimkou osobných a vecných nákladov štátnych orgánov ten, v záujme ktorého boli pozemkové úpravy vykonané. To platí aj pri dôvodoch pozemkových úprav podľa § 2 ods. 1 písm. c).“.
62.
V § 23 ods. 1 písm. b) sa slová „[§ 2 ods. 1 písm. a), d), e), a f)]" nahrádzajú slovami „podľa § 2 ods. 1 písm. a) a d) až g)".
63.
V § 24 ods. 6 sa vypúšťa druhá veta.
64.
V § 25 odsek 1 znie:
„(1)
Práce pri príprave úvodných podkladov, vyhotovení a vykonaní projektu pozemkových úprav a ostatných úkonov v konaní o pozemkových úpravách vykonávajú fyzické osoby a právnické osoby, ak majú oprávnenie podľa § 25a a majú na výkon týchto prác uzatvorené zmluvy s ministerstvom alebo na základe poverenia ministerstva krajským pozemkovým úradom alebo obvodným pozemkovým úradom.“.
65.
V § 25 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Práce spojené s realizáciou v projekte pozemkových úprav plánovaných spoločných zariadení a opatrení a ostatných úkonov v konaní o pozemkových úpravách vykonávajú fyzické osoby a právnické osoby, ak spĺňajú podmienky pre tieto činnosti podľa osobitného predpisu16) a majú na výkon týchto prác uzatvorené zmluvy s ministerstvom alebo na základe poverenia ministerstva krajským pozemkovým úradom alebo obvodným pozemkovým úradom.“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.
66.
V § 25 ods. 4 sa slová „projektové práce v odbore" nahrádzajú slovom „projektovanie".
67.
Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠25a
Oprávnenie na projektovanie pozemkových úprav
(1)
Oprávnenie na projektovanie pozemkových úprav podľa § 25 ods. 1 sa preukazuje osvedčením.
(2)
Žiadateľ o vydanie osvedčenia podľa odseku 1 v žiadosti uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a trvalý pobyt.
(3)
K žiadosti podľa odseku 2 žiadateľ priloží
a)
doklad o absolvovaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa technického smeru so zameraním na pozemkové úpravy, geodéziu a kartografiu, vodné hospodárstvo, lesné hospodárstvo alebo poľnohospodárskeho smeru so zameraním na záhradníctvo a krajinné inžinierstvo alebo prírodovedného smeru so zameraním na životné prostredie a geografiu, banskomeračského zamerania hlbinného zamerania; ustanovenie osobitného predpisu16ba) tým nie je dotknuté,
b)
doklad o odbornej praxi v oblasti pozemkových úprav v trvaní najmenej troch rokov,
c)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.
(4)
Ak ministerstvo zistí, že žiadateľ v žiadosti o vydaní osvedčenia neuviedol všetky údaje podľa odsekov 2 a 3, vyzve žiadateľa, aby v lehote do 15 dní chýbajúce údaje doplnil. Ak žiadateľ v určenej lehote chýbajúce údaje nedoplní, ministerstvo konanie zastaví.
(5)
Ministerstvo vydá osvedčenie podľa odseku 1 fyzickej osobe, ktorá
a)
je bezúhonná; za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo trestný čin spáchaný z nedbanlivosti, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom činnosti, na ktoré sa požaduje vydanie osvedčenia,
b)
úspešne vykonala skúšku po absolvovaní odbornej prípravy na výkon činnosti podľa § 25 ods. 1.
(6)
Odbornú prípravu zabezpečuje ministerstvo alebo ním poverená právnická osoba.
(7)
Skúška podľa odseku 5 písm. b) sa vykonáva pred skúšobnou komisiou zriadenou ministerstvom.
(8)
Skúška sa skladá z písomnej časti a ústnej časti. Ak účastník na skúške nevyhovel, môže skúšku opakovať najviac dvakrát, najneskôr do jedného roka odo dňa prvého vykonania skúšky.
(9)
Držiteľ osvedčenia musí každých päť rokov opakovať odbornú prípravu a vykonanie skúšky.
(10)
Fyzickej osobe oprávnenie na projektovanie pozemkových úprav zanikne, ak
a)
prestane spĺňať podmienku podľa odseku 5 písm. a),
b)
sa nezúčastnila na opakovanej odbornej príprave a skúške podľa odseku 9,
c)
oznámila písomne ministerstvu skončenie činnosti, na ktorú jej bolo osvedčenie vydané.
(11)
Evidenciu osvedčení podľa odseku 1 vedie ministerstvo.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16ba znie:
„16ba)
§ 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.“.
68.
V § 26 sa na konci pripája táto veta: „Obmedzenia sa nevzťahujú na vlastníkov pozemkov uvedených v § 4 ods. 4.".
69.
V § 34 ods. 3 sa slová „patria do lesného fondu.22c)" nahrádzajú slovami „sú lesnými pozemkami,22c) ako aj s podielmi spoločnej nehnuteľnosti, ktorých vlastník nie je známy.22b)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 22c znie:
„22c)
§ 3 zákona č. 326/2005 Z. z.“.
70.
V § 34 ods. 4 úvodnej vete sa slová „odseku 2" nahrádzajú slovami „odseku 3".
71.
V § 34 ods. 5 sa slová „odseku 3" nahrádzajú slovami „odseku 4".
72.
V § 34 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo správca".
73.
§ 34 odsek 14 znie:
„(14)
Pozemkový fond za štát a neznámych vlastníkov23h) koná pred súdom vo veciach nehnuteľností vo vlastníctve štátu uvedených v osobitnom predpise,5) podielov spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a poľnohospodárskych pozemkov, ktorých vlastník nie je známy, a to aj vtedy, ak vlastnícke právo štátu a neznámych vlastníkov je sporné; obdobne postupuje správca vo veciach lesných pozemkov vo vlastníctve štátu a lesných pozemkov, ktorých vlastník nie je známy.“.
74.
V poznámke pod čiarou k odkazu 23 sa na konci pripájajú tieto slová: „Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.".
75.
§ 34 sa dopĺňa odsekmi 15 a 16, ktoré znejú:
„(15)
Pozemkový fond môže vlastníka poľnohospodárskeho pozemku, ktorý tento pozemok neobhospodaruje a chce ho prenajať, na jeho žiadosť zastupovať v zmluvných vzťahoch súvisiacich s nájmom. Za zastupovanie má pozemkový fond právo požadovať úhradu v sume najviac 20 percent z nájomného.
(16)
Pozemkový fond môže kupovať pozemky, na ktorých boli zriadené hospodárske dvory alebo boli zriadené stavby na združených pozemkoch potrebné pre činnosť družstva do 24. júna 1991, za cenu podľa jednotkovej východiskovej hodnoty pozemkov na základe klasifikácie obce podľa osobitného predpisu.23ha)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23ha znie:
„23ha)
Príloha č. 3, časť E.3.1 k vyhláške č. 492/2004 Z. z.“.
76.
V § 42 sa vypúšťajú slová „a § 15 ods. 3".
77.
Za § 42g sa vkladajú § 42h až 42n, ktoré znejú:
㤠42h
Konania o zjednodušených a zrýchlených postupoch začaté pred 1. januárom 2008 sa dokončia podľa predpisov platných do 1. januára 2008.
§ 42i
Rozhodnutie o schválení zjednodušeného rozdeľovacieho plánu vykonania urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov stráca platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti uznesenia súdu o začatí konkurzného konania57) na majetok poľnohospodárskeho podniku, na ktorý sa vzťahoval zákonný nájom podľa osobitného predpisu,13) alebo schválením vykonania projektu pozemkových úprav, alebo ak došlo k zániku vlastníctva k pozemku, za ktorý bol vyčlenený iný pozemok do bezplatného náhradného užívania, alebo ak došlo k odňatiu poľnohospodárskej pôdy, za ktorý bol vyčlenený iný pozemok do bezplatného náhradného užívania. To platí aj vtedy, ak takéto rozhodnutie bolo vydané pred 1. januárom 2008.
§ 42 j
(1)
Účastník konania podľa tohto zákona je povinný uvádzať svoje meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu a názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu.
(2)
V schvaľovacom konaní podľa § 10 a 13 obvodný pozemkový úrad zverejňuje na účely informovania verejnosti meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt účastníka, ak ide o fyzickú osobu a názov, sídlo, a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu.
§ 42k
Konania o pozemkových úpravách začaté pred 1. januárom 2008, ak nie sú platné zásady pre umiestnenie nových pozemkov, sa po 1. januári 2008, okrem § 42h, dokončia podľa tohto zákona.
§ 42l
Odvolanie proti rozhodnutiu podľa § 10 ods. 3 a 6 a § 13 ods. 3 až 6 nemá odkladný účinok.
§ 42m
Ak ide o účet (§ 18 ods. 4) zriadený podľa predpisov platných do 1. januára 2008, môže združenie účastníkov pozemkových úprav finančné prostriedky z takéhoto účtu previesť na obec, ak s tým súhlasí väčšina členov predstavenstva (§ 24 ods. 5).
§ 42n
Oprávnenia na projektové práce v odbore pozemkových úprav vydané podľa predpisov platných do 1. januára 2008 sa považujú za osvedčenia podľa tohto zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 57 znie:
„57)
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
78.
V § 43 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
podrobnosti o rozsahu odbornej prípravy, obsahu skúšky, zložení skúšobnej komisie a o osvedčení (§ 25a).“.
79.
Za § 44 sa vkladá § 44a, ktorý znie:
㤠44a
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky č. 155/1992 Zb., ktorou sa určujú podmienky oprávnenia na projektové práce v odbore pozemkových úprav.“.
Čl. II
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 559/1991 Zb., zákona č. 42/1992 Zb., zákona č. 93/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 186/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 205/1996 Z. z., zákona č. 64/1997 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 456/2002 Z. z., zákona č. 172/2003 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 12/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 595/2006 Z. z. a zákona č. 523/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Rozhodnutie obvodného pozemkového úradu, ktorým bolo rozhodnuté o nároku oprávnenej osoby, ktorej vznikla povinnosť podľa odsekov 4 alebo 5, zasiela obvodný pozemkový úrad po nadobudnutí jeho právoplatnosti Ministerstvu financií Slovenskej republiky na účely vymáhania pohľadávok štátu.“.
2.
V § 11 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Náhradný pozemok sa prevedie na oprávnenú osobu, ak jej bol rozhodnutím priznaný nárok na náhradu za pozemky, alebo za spoluvlastnícky podiel k pozemkom, ak výška takéhoto nároku predstavuje výmeru nad 400 m2, a ak nárok v peniazoch je väčší ako 5 000 Sk. Ak oprávnená osoba nespĺňa podmienky na priznanie nároku na náhradu za pozemky, náhrada za pozemky sa poskytne v peniazoch.".
3.
V § 11 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Pozemkový fond neposkytne oprávnenej osobe ako náhradu pozemok, ktorý nemožno vydať podľa odseku 1, a ani pozemok, na ktorý sa vzťahuje zákaz prevodu vlastníckeho práva štátu podľa osobitných predpisov.10d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10d znie:
„10d)
Napríklad § 62 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
4.
V § 16 odsek 3 znie:
„(3)
Oprávnená osoba vyzve na vydanie náhrady najneskôr v lehotách uvedených v § 13. Ak právo na náhradu závisí od rozhodnutia obvodného pozemkového úradu alebo súdu, končí sa táto lehota uplynutím troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, inak právo oprávnenej osoby na náhradu zaniká.“.
5.
V § 17 odsek 2 znie:
„(2)
Pozemkový fond nespravuje obytné budovy, hospodárske budovy a iné stavby slúžiace lesnej výrobe alebo vodnému hospodárstvu, ktoré s ňou súvisia a ktoré spravujú právnické osoby podľa osobitného predpisu.16a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
„16a)
§ 50 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2003 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Tatranský národný park.“.
6.
V § 18 ods. 1 sa za slovo „fond" vkladajú slová „alebo správca lesného majetku vo vlastníctve štátu17a) (ďalej len „správca“)" a za slovo „fondu" sa vkladajú slová „alebo správcu".
Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:
„17a)
§ 2 písm. q) zákona č. 326/2005 Z. z.“.
7.
V § 22a ods. 7 sa slová „štátna organizácia lesného hospodárstva, ktorá" nahrádzajú slovami „správca, ktorý".
8.
§ 33 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
V konaní podľa tohto zákona je účastník povinný uvádzať svoje meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo a dátum narodenia.
(5)
Ak rozhodnutie, ktorým bolo priznané právo na náhradu, nadobudlo právoplatnosť pred 1. januárom 2008, lehota na uplatnenie výzvy na náhradu sa skončí 1. januára 2009, lehota sa však neskončí skôr ako tri roky od právoplatnosti rozhodnutia, inak právo zaniká.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži sa mení takto:
1.
V § 4 ods. 6 a v § 6 ods. 3 sa slová „prednostu okresného úradu" nahrádzajú slovami „riaditeľa obvodného pozemkového úradu".
2.
Slová „okresný úrad" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný pozemkový úrad" v príslušnom tvare.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z. a zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z. a zákona č. 548/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti I. VŠEOBECNÁ SPRÁVA v oslobodení k položke 3 sa na konci pripája táto veta: „ Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na kúpnopredajných zmluvách medzi vlastníkmi a Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách.".
2.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti I. VŠEOBECNÁ SPRÁVA v oslobodení k položke 11 sa na konci pripája táto veta: „Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení aj Slovenský pozemkový fond a správca lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách.".
3.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti III. PÔDOHOSPODÁRSTVO položky č. 44 až 46 znejú:
„Položka 44
Vydanie stanoviska
a)
k zmene druhu pozemku 100 Sk
b)
k nepoľnohospodárskemu použitiu poľnohospodárskej pôdy 100 Sk
c)
k zabezpečeniu starostlivosti o poľnohospodársku pôdu 100 Sk
Položka 45
Vydanie rozhodnutia
a)
na zmenu druhu pozemku 1 000 Sk
b)
na odňatie poľnohospodárskej pôdy 1 000 Sk
c)
o schválení aplikácie čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy 1 000 Sk
Položka 46
Vydanie súhlasu s budúcim možným použitím poľnohospodárskej pôdy na stavebné a iné zámery 3 000 Sk.“.
Čl. V
Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 217/2004 Z. z. a zákona č. 549/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Rozhodnutie o navrátení vlastníctva k pozemku alebo rozhodnutie o priznaní práva na náhradu, ktorým bolo rozhodnuté o nároku oprávnenej osoby, ktorej vznikla povinnosť podľa odsekov 5 alebo 6, zasiela obvodný pozemkový úrad po nadobudnutí jeho právoplatnosti Ministerstvu financií Slovenskej republiky na účely vymáhania pohľadávok štátu.“.
2.
V § 6 ods. 2 sa za slová „vo vlastníctve štátu" vkladajú slová „(ďalej len „náhradný pozemok“)" a na konci sa pripájajú tieto vety: „Náhradný pozemok sa prevedie na oprávnenú osobu, ak jej bol rozhodnutím priznaný nárok na náhradu za pozemky, alebo za spoluvlastnícky podiel k pozemkom, ak výška takéhoto nároku predstavuje výmeru nad 400 m2 a ak nárok v peniazoch je väčší ako 5 000 Sk. Ak oprávnená osoba nespĺňa podmienky na priznanie nároku na náhradu za pozemky, náhrada za pozemky sa poskytne v peniazoch.".
3.
V § 6 ods. 4 sa za slová „sa postupuje" vkladajú slová „formou zámennej zmluvy" a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripája sa tento text: „ak oprávnená osoba požiada o prevod iného pozemku v lehote podľa § 5 ods. 1. Na tieto prípady sa nevzťahujú ustanovenia osobitných predpisov.22)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:
„22)
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 6 ods. 5 sa slová „štátna organizácia lesného hospodárstva" nahrádzajú slovami „správca lesného majetku vo vlastníctve štátu23) (ďalej len „správca“)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:
„23)
§ 2 písm. q) zákona č. 326/2005 Z. z.“.
5.
§ 6 sa dopĺňa odsekmi 6 až 9, ktoré znejú:
„(6)
Oprávnená osoba môže vyzvať Slovenský pozemkový fond alebo správcu na vydanie náhrady do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia obvodného pozemkového úradu. Vo výzve oprávnená osoba uvedie, či náhradu požaduje v peniazoch alebo formou náhradného pozemku. Slovenský pozemkový fond alebo správca je povinný do jedného roka od výzvy oprávnenej osoby jej ponúknuť náhradný pozemok. Po uplynutí lehoty na výzvu právo oprávnenej osoby na náhradu zaniká.
(7)
Ak oprávnená osoba požaduje náhradu v primeranom náhradnom pozemku, môže sama takýto pozemok navrhnúť. Navrhnutý pozemok musí byť v okrese, ktorého súčasťou je katastrálne územie, v ktorom sa nachádzal pôvodný pozemok. Prílohou k žiadosti je výpis z katastra nehnuteľností obsahujúci údaje o náhradnom pozemku.
(8)
Ak rozhodnutie, ktorým bolo priznané právo na náhradu, nadobudlo právoplatnosť pred 1. januárom 2008, lehota na uplatnenie výzvy na náhradu sa skončí 1. januára 2009, táto lehota sa však neskončí skôr ako tri roky od právoplatnosti rozhodnutia, inak právo zaniká.„.
(9)
Slovenský pozemkový fond alebo správca neposkytne oprávnenej osobe ako náhradu pozemok, ku ktorému nemožno navrátiť vlastníctvo podľa odseku 1, a ani pozemok, na ktorý sa vzťahuje zákaz prevodu vlastníckeho práva štátu podľa osobitných predpisov.24)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:
„24)
Napríklad § 62 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 8 ods. 2 sa za slová „Správne poplatky“ vkladajú slová „a súdne poplatky“.
7.
§ 8 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
V konaní podľa tohto zákona je účastník povinný uvádzať svoje meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo, dátum narodenia.
(5)
Na účely uvedené v odseku 3 možno zverejniť meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu účastníka.“.
Čl. VI
Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 549/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 odsek 2 znie:
„(2)
Pozemok na účely tohto zákona je taký pozemok, ktorý je poľnohospodárskou pôdou2) alebo časť tohto pozemku, pozemok zastavaný stavbou na poľnohospodárske účely do 24. júna 1991, ako aj iný pozemok prenechaný na poľnohospodárske účely alebo časť tohto pozemku; ustanovenia osobitného predpisu2a) tým nie sú dotknuté.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 2a znejú:
„2)
Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2a)
Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 5 sa za slovo „okolnosti“ vkladajú slová „najmä následky prírodných pomerov“.
3.
V § 10 ods. 3 sa slová „ včas oznámiť“ nahrádzajú slovami „oznámiť do 30 dní“.
4.
V § 12 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa nedohodne inak.“.
5.
V § 12 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „To neplatí pri postupe podľa § 12a.“.
6.
Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý znie:
㤠12a
(1)
Ak doterajší nájomca užíva pozemky, kde sa zmluvný nájom skončil alebo sa má skončiť a doterajší prenajímateľ vyzval nájomcu na vrátenie a prevzatie pozemkov, ktoré nie sú prístupné alebo ich nemožno racionálne užívať, je doterajší nájomca povinný s vlastníkom (ďalej len „doterajší prenajímateľ") uzatvoriť na základe jeho písomnej žiadosti podnájomnú zmluvu k pozemkom, ktoré má prenajaté podľa tohto zákona, a to v primeranej výmere a bonite. Nájomcovi vzniká právo a povinnosť hospodárenia na pozemkoch, ktoré vlastní doterajší prenajímateľ za tých istých podmienok, aké sú upravené v podnájomnej zmluve.
(2)
Nájomca je povinný uzatvoriť s doterajším prenajímateľom podnájomnú zmluvu podľa odseku 1 za podmienok a na dobu, na ktorú má pozemky prenajaté od ich vlastníka alebo správcu, pričom prednostne uzatvorí podnájomnú zmluvu k pozemkom, ktoré má prenajaté od Slovenského pozemkového fondu. Doterajší prenajímateľ takéto pozemky môže prenajať inej osobe.
(3)
Ak sa nájomca s doterajším prenajímateľom nedohodnú inak, vstupuje doterajší prenajímateľ do užívania pozemkov podľa odseku 2 po zbere úrody založenej na nich nájomcom. Náklady spojené s vyčlenením pozemkov znášajú nájomca a doterajší prenajímateľ rovnakým dielom.
(4)
Doterajší prenajímateľ je povinný uhradiť nájomcovi ním zaplatenú daň z pozemkov, ak bola táto vopred zaplatená aj za obdobie, v ktorom už bola účinná podnájomná zmluva, a to do 30 dní od preukázateľne doloženej výzvy na zaplatenie. Ak doterajší prenajímateľ neuhradí nájomcovi ním zaplatenú daň z pozemkov, má sa za to, že podnájomná zmluva nebola uzavretá.
(5)
Ak si nájomca nesplní povinnosť uzavrieť s doterajším prenajímateľom podnájomnú zmluvu podľa odseku 2 do 90 dní od podania žiadosti podľa odseku 1, oznámi to doterajší prenajímateľ obvodnému pozemkovému úradu, ktorý vyzve nájomcu na predloženie nájomných zmlúv, ktoré má uzavreté podľa tohto zákona. Obvodný pozemkový úrad na základe týchto zmlúv rozhodne o tom, že vzniká podnájomný vzťah k určeným pozemkom v prospech doterajšieho prenajímateľa. Na prebratie pozemku do užívania, hradenie nákladov spojených s vyčlenením pozemku a povinnosť uhradenia zaplatenej dane nájomcovi platia postupy podľa odsekov 3 a 4.
(6)
Ustanovenia § 12 ods. 1 platia pre obnovu podnájomného vzťahu obdobne.
(7)
K oznámeniu podľa odseku 4 priloží doterajší prenajímateľ obvodnému pozemkovému úradu doklady preukazujúce vlastníctvo k pozemku, na ktorý sa vzťahuje výzva na vrátenie, grafickú identifikáciu a požiadavku na umiestnenie pozemku, na ktorý má vzniknúť podnájomný vzťah. Obvodný pozemkový úrad určí, či požiadavka spĺňa podmienky primeranosti a o výsledku oboznámi doterajšieho prenajímateľa. Na základe podmienok určených obvodným pozemkovým úradom doterajší prenajímateľ zabezpečí vyhotovenie rozdeľovacieho plánu a priloží ho ako dodatok k oznámeniu.
(8)
Rozhodnutie podľa odseku 7 okrem všeobecných náležitostí obsahuje
a)
určenie termínu platnosti rozhodnutia podľa odseku 2,
b)
označenie pozemku,
c)
výšku príslušných nákladov spojených s vyčlenením pozemkov podľa odseku 3 a termín splatnosti.
(9)
Obvodný pozemkový úrad vedie evidenciu rozhodnutí s príslušnými rozdeľovacími plánmi.
(10)
Podnájomný vzťah vzniknutý podľa odsekov 1 až 7 je nájomca povinný oznámiť vlastníkovi pozemku, na ktorý vznikol podnájomný vzťah, do 30 dní odo dňa užívania pozemkov.
(11)
Náklady spojené s vytýčením hraníc pôvodného pozemku, ak sú pozemky prístupné, hradí ich vlastník.“.
7.
V § 14 ods. 2 sa za slová „prenajaté“ vkladajú slová „a ktoré sám vlastní a obhospodaruje“.
8.
V § 21 ods. 2 druhej vete sa slovo „najviac“ nahrádza slovom „najmenej“.
Čl. VII
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb. zákonom Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákonom č. 80/1998 Z. z., zákonom č. 256/2001 Z. z., zákonom č. 420/2002 Z. z., zákonom č. 518/2003 Z. z., zákonom č. 217/2004 Z. z., zákonom č. 549/2004 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.