Predpis bol zrušený predpisom 57/2018 Z. z.

561/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2017 do 31.03.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

561
ZÁKON
z 29. októbra 2007
o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje všeobecné podmienky na poskytovanie regionálnej investičnej pomoci a pomoci na podporu zamestnanosti1) (ďalej len „investičná pomoc“), pôsobnosť orgánov verejnej správy pri poskytovaní investičnej pomoci a kontrole jej použitia za účelom hospodárskeho rozvoja a vytvárania pracovných miest na území Slovenskej republiky.
(2)
Tento zákon je schémou2) štátnej pomoci podľa osobitného predpisu.1)
(3)
Investičnú pomoc podľa tohto zákona možno poskytnúť, ak osobitný predpis neustanovuje inak.2a)
§ 2
Investičná pomoc
(1)
Investičná pomoc na podporu počiatočnej investície3) a vytvárania pracovných miest sa poskytuje formou
a)
dotácie4a) na obstaraný dlhodobý hmotný majetok5) a dlhodobý nehmotný majetok,6)
b)
úľavy na dani z príjmu podľa osobitného predpisu,7)
c)
príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta podľa osobitného predpisu,8)
d)
prevodu nehnuteľného majetku alebo zámeny nehnuteľného majetku za cenu nižšiu, ako je všeobecná hodnota majetku,9) pričom sa nepoužijú ustanovenia osobitného predpisu.10)
(2)
Investičná pomoc podľa odseku 1 písm. a), c) a d) sa poskytne na základe zmluvy uzavretej medzi poskytovateľom investičnej pomoci a prijímateľom.
(3)
Pri poskytnutí investičnej pomoci podľa odseku 1 písm. a) zmluva musí obsahovať identifikačné údaje zmluvných strán, číslo rozhodnutia o schválení investičnej pomoci, intenzitu a výšku investičnej pomoci, termín a spôsob poskytnutia investičnej pomoci, názov investičného zámeru, výšku celkových oprávnených nákladov investičného zámeru, výšku skutočne vynaložených oprávnených nákladov investičného zámeru a obdobie, za ktoré sa investičná pomoc poskytuje.
(4)
Pri investičnej pomoci podľa odseku 1 písm. d) zmluva o prevode nehnuteľného majetku alebo zámenná zmluva o zámene nehnuteľného majetku musí obsahovať ustanovenia o zriadení záložného práva11) uzatvoreného najmenej na päť rokov odo dňa prevodu majetku.
(5)
Poskytovateľom investičnej pomoci je
a)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ak ide o investičnú pomoc podľa odseku 1 písm. a),
b)
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“), ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, podľa odseku 1 písm. a),
c)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) prostredníctvom vecne a miestne príslušného správcu dane, ak ide o investičnú pomoc podľa odseku 1 písm. b),
d)
Ministerstvo práce a sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo práce“) prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie práce“), ak ide o investičnú pomoc podľa odseku 1 písm. c),
e)
vlastník alebo správca nehnuteľnosti vo vecnej pôsobnosti orgánov verejnej správy, alebo Slovenský pozemkový fond, poskytovateľom tejto formy investičnej pomoci môže byť aj obec, vyšší územný celok alebo organizácia v ich zriaďovateľskej pôsobnosti, ak ide o investičnú pomoc podľa odseku 1 písm. d).
(6)
Na poskytnutie investičnej pomoci nie je právny nárok.
§ 3
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
investičným zámerom projekt počiatočnej investície zameraný na vybudovanie nového
1.
podniku, rozšírenie výroby v existujúcom podniku, diverzifikáciu výroby existujúceho podniku na nové výrobky, ktoré sa predtým v podniku nevyrábali, alebo zásadnú zmenu výrobného programu existujúceho podniku priemyselnej výroby,11a)
2.
technologického centra alebo rozšírenie existujúceho technologického centra,
3.
centra strategických služieb alebo rozšírenie existujúceho centra strategických služieb alebo
4.
komplexného strediska cestovného ruchu alebo rozšírenie existujúceho komplexného strediska cestovného ruchu,
b)
investičným zámerom s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur projekt počiatočnej investície zameraný na vybudovanie nového
1.
podniku, rozšírenie výroby v existujúcom podniku, diverzifikáciu výroby podniku na nové, dodatočné výrobky alebo zásadnú zmenu výrobného programu existujúceho podniku priemyselnej výroby11a) okrem odvetví a činností podľa osobitného predpisu,11b) ak suma oprávnených nákladov je minimálne 200 000 000 eur,
2.
komplexného strediska cestovného ruchu alebo rozšírenie existujúceho komplexného strediska cestovného ruchu, ak suma oprávnených nákladov je minimálne 200 000 000 eur,
c)
prijímateľom investičnej pomoci (ďalej len „prijímateľ“) právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ so sídlom v Slovenskej republike a je zapísaná v registri partnerov verejného sektora,11c) ak má prijímateľ povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora,11d) zapísaná v Obchodnom registri alebo v Živnostenskom registri, ktorá bude realizovať investičný zámer v Slovenskej republike; prijímateľ musí byť v 100 % vlastníctve žiadateľa alebo žiadateľ musí byť vo vzťahu k prijímateľovi ovládajúcou osobou,12)
d)
novým výrobným a technologickým zariadením zariadenie zakúpené za trhových podmienok, ktoré nebolo doteraz nikde odpisované a nebolo vyrobené viac ako dva roky pred jeho obstaraním,
e)
mierou nezamestnanosti priemerná miera evidovanej nezamestnanosti vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie zverejnená v štatistických údajoch ústredia práce,
f)
technologickým centrom miesto, v ktorom prijímateľ vykonáva vývoj alebo inovácie technicky vyspelých výrobkov, technológií alebo výrobných procesov, pričom vývoj alebo inovácia nezahŕňa bežné alebo pravidelné úpravy výrobkov, výrobných liniek, výrobných postupov, existujúcich služieb a ostatných prebiehajúcich operácií, ani ak by takéto úpravy predstavovali zlepšenie; výrobný proces sa nepovažuje za činnosť technologického centra,
g)
centrom strategických služieb miesto, v ktorom prijímateľ poskytuje služby s vysokou pridanou hodnotou, podporujúce zamestnanosť kvalifikovaných expertov v centrách pre vývoj počítačových programov, odborných riešiteľských centrách, centrách na prípravu modifikovaných špičkových technológií a centrách zákazníckej podpory, pričom predmetom činnosti sú najmä služby v oblasti financií, nákupu, informačných technológií, personalistiky a starostlivosti o zákazníkov,
h)
komplexným strediskom cestovného ruchu zariadenie poskytujúce najmenej tri služby cestovného ruchu, napríklad ubytovacie služby, stravovacie služby, doplnkové služby – lyžovanie, kúpanie, športovo-relaxačné služby, kultúrno-poznávacie služby, ktoré tvoria jeden celok v jednej lokalite,
i)
intenzitou investičnej pomoci podiel celkovej súčasnej výšky investičnej pomoci k celkovým súčasným oprávneným nákladom súvisiacim s realizáciou investičného zámeru vyjadrený v percentách; intenzita investičnej pomoci je vyjadrená ekvivalentom hrubej hotovostnej finančnej pomoci, ktorá predstavuje výšku investičnej pomoci pred zaplatením dane z príjmov,
j)
ponukou na poskytnutie investičnej pomoci písomné oznámenie ministerstva alebo ministerstva dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, o predpokladanej výške investičnej pomoci podľa jednotlivých foriem a určenie podmienok, za ktorých možno investičnú pomoc čerpať,
k)
začatím prác začatie stavebných prác na investičnom zámere, vznik záväzku alebo oprávnenie prijímateľa objednať výrobné a technologické zariadenie alebo služby súvisiace s investičným zámerom vyplývajúcim zo zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a jeho dodávateľom; za začatie prác sa nepovažuje vykonávanie alebo vznik záväzku prijímateľa súvisiaceho s predbežnou štúdiou na posudzovanie realizovateľnosti investičného zámeru bez ohľadu na jej prvenstvo,
l)
skončením investičného zámeru nadobudnutie právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na poslednú stavbu alebo vydanie povolenia stavebného úradu na uvedenie stavby alebo technológie, ktorej sa investičná pomoc týka, do trvalej prevádzky,
m)
vytvorenými novými pracovnými miestami čistý nárast v počte zamestnancov priamo zamestnaných v konkrétnom podniku v porovnaní s priemerom za posledných 12 mesiacov, nesmie však byť menší ako 40 zamestnancov, ak tento zákon neustanovuje inak; počet zamestnancov znamená počet voľných pracovných jednotiek, a to počet osôb zamestnaných na plný pracovný úväzok počas jedného roka, pričom práca na čiastočný úväzok a sezónne práce tvoria podiely ročných pracovných jednotiek; pracovné miesta, ktoré zanikli počas obdobia 12 mesiacov, sa musia odpočítať od počtu pracovných miest vytvorených počas toho istého obdobia.
n)
rozšírením výroby v existujúcom podniku nárast výroby v hodnotovom alebo objemovom vyjadrení minimálne o 15 % v porovnaní s priemerom za posledné tri finančné roky, ktoré bezprostredne predchádzajú finančnému roku, v ktorom bol investičný zámer doručený ministerstvu, ak zároveň vedie k vytvoreniu nových pracovných miest,
o)
finančnou analýzou investičného zámeru posúdenie finančnej výkonnosti investičného zámeru pomocou finančných ukazovateľov zostavených na základe diskontovaných peňažných tokov porovnaním situácie s financovaním a bez financovania investičného zámeru pomocou investičnej pomoci, v rámci ktorej sa preukazuje finančná udržateľnosť výsledkov investičného zámeru,
p)
investičnou pomocou na jedno vytvorené nové pracovné miesto podiel celkovej sumy schválenej investičnej pomoci k celkovému počtu vytvorených nových pracovných miest.
Všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci
§ 4
Priemyselná výroba
(1)
Všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci v priemyselnej výrobe11a) sú:
a)
obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) najmenej v sume 10 000 000 eur, pričom najmenej 50 % musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby – podnikateľa,
b)
obstaranie nových výrobných a technologických zariadení, ktoré sú určené na výrobné účely, a to v hodnote najmenej 60 % z celkovej hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b),
c)
výroba, činnosti, procesy, stavby alebo výrobné a technologické zariadenia spĺňajúce podmienky na ochranu životného prostredia podľa osobitných predpisov,15)
d)
realizácia investičného zámeru vedie k vytvoreniu nových pracovných miest,
e)
investičný zámer sa realizuje na jednom mieste, pričom za jedno miesto realizácie investičného zámeru sa považuje súhrn nehnuteľností, ktoré tvoria jeden podnikový pozemok.15a)
(2)
Ak investičný zámer bude realizovaný v okrese, v ktorom miera nezamestnanosti za kalendárny rok, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bol investičný zámer doručený ministerstvu, je vyššia ako miera nezamestnanosti v Slovenskej republike,
a)
suma uvedená v odseku 1 písm. a) sa znižuje na 5 000 000 eur, pričom najmenej 50 % musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby – podnikateľa,
b)
hodnota podľa odseku 1 písm. b) sa znižuje na 50 %.
(3)
Ak investičný zámer bude realizovaný v okrese, v ktorom miera nezamestnanosti za kalendárny rok, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bol investičný zámer doručený ministerstvu, je najmenej o 35 % vyššia ako miera nezamestnanosti v Slovenskej republike,
a)
suma uvedená v odseku 1 písm. a) sa znižuje na 3 000 000 eur, pričom najmenej 50 % musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby – podnikateľa,
b)
hodnota podľa odseku 1 písm. b) sa znižuje na 40 %.
(4)
Ak investičný zámer bude realizovaný v okrese, ktorý je najmenej rozvinutým okresom,15b) k prvému dňu kalendárneho roka, v ktorom bol investičný zámer doručený ministerstvu,
a)
suma uvedená v odseku 1 písm. a) sa znižuje na 200 000 eur, pričom najmenej 50 % musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby – podnikateľa,
b)
hodnota podľa odseku 1 písm. b) sa znižuje na 30 %,
c)
podmienka vytvorenia nových pracovných miest podľa odseku 1 písm. d) sa považuje za splnenú realizáciou investičného zámeru vedúceho k vytvoreniu najmenej desiatich nových pracovných miest.
(5)
Ak investičný zámer bude realizovaný malým podnikom alebo stredným podnikom,14) suma podľa odseku 1 písm. a), odseku 2 písm. a) odseku 3 písm. a) alebo odseku 4 písm. a) sa znižuje na polovicu.
(6)
Všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci na investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur v priemyselnej výrobe11a) okrem odvetví a činností podľa osobitného predpisu11b) sú:
a)
obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) najmenej v sume 200 000 000 eur, pričom najmenej 50 % musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby podnikateľa,
b)
obstaranie nových výrobných a technologických zariadení, ktoré sú určené na výrobné účely, a to v hodnote najmenej 60 % z celkovej hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b),
c)
výroba, činnosti, procesy, stavby alebo výrobné a technologické zariadenia spĺňajúce podmienky na ochranu životného prostredia podľa osobitných predpisov,15)
d)
investičný zámer sa realizuje na jednom mieste, pričom za jedno miesto realizácie investičného zámeru sa považuje súhrn nehnuteľností, ktoré tvoria jeden podnikový pozemok.15a)
(7)
Ak investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur bude zameraný na rozšírenie výroby v existujúcom podniku, rozšírením výroby v existujúcom podniku na investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur sa rozumie nárast výroby v hodnotovom alebo objemovom vyjadrení minimálne o 15 % v porovnaní s priemerom za posledné tri účtovné obdobia, ktoré bezprostredne predchádzajú účtovnému obdobiu, v ktorom bol investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur doručený ministerstvu.
(8)
Ustanovenia odsekov 2 až 5 sa nepoužijú na investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur.
§ 5
Technologické centrá
Všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci pre technologické centrá sú:
a)
obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) najmenej v sume 500 000 eur, pričom najmenej 50 % musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby – podnikateľa,
b)
z celkového počtu zamestnancov tvoria najmenej 70 % zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním,
c)
realizácia investičného zámeru vedie k vytvoreniu najmenej 30 nových pracovných miest.
§ 6
Centrá strategických služieb
Všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci pre centrá strategických služieb sú:
a)
obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) najmenej v sume 400 000 eur, pričom najmenej 50 % musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby – podnikateľa,
b)
z celkového počtu zamestnancov tvoria najmenej 60 % zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním,
c)
realizácia investičného zámeru vedie k vytvoreniu nových pracovných miest.
§ 7
Cestovný ruch
(1)
Všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci pre cestovný ruch sú:
a)
obstaranie nových technologických zariadení, ktoré sú určené na poskytovanie služieb, a to v hodnote najmenej 40 % z celkovej hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b),
b)
obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) najmenej v sume 10 000 000 eur, pričom najmenej 50 % musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby – podnikateľa,
c)
služby, činnosti, procesy, stavby alebo zariadenia spĺňajúce podmienky na ochranu životného prostredia podľa osobitných predpisov,15)
d)
realizácia investičného zámeru vedie k vytvoreniu nových pracovných miest,
e)
investičný zámer sa realizuje na jednom mieste, pričom za jedno miesto realizácie investičného zámeru sa považuje súhrn nehnuteľností, ktoré tvoria jeden podnikový pozemok.15a)
(2)
Ak investičný zámer bude realizovaný v okrese, v ktorom miera nezamestnanosti za kalendárny rok, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bol investičný zámer doručený ministerstvu dopravy, je vyššia ako miera nezamestnanosti v Slovenskej republike,
a)
suma uvedená v odseku 1 písm. b) sa znižuje na 5 000 000 eur, z toho najmenej 2 500 000 eur musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby – podnikateľa,
b)
hodnota podľa odseku 1 písm. a) sa znižuje na 20 %.
(3)
Ak investičný zámer bude realizovaný v okrese, v ktorom miera nezamestnanosti za kalendárny rok, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bol investičný zámer doručený ministerstvu dopravy, je najmenej o 35 % vyššia ako miera nezamestnanosti v Slovenskej republike, suma uvedená v odseku 1 písm. b) sa znižuje na 3 000 000 eur, z toho najmenej 1 500 000 eur musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby – podnikateľa.
(4)
Ak investičný zámer bude realizovaný v okrese, ktorý je najmenej rozvinutým okresom,15b) k prvému dňu kalendárneho roka, v ktorom bol investičný zámer doručený ministerstvu,
a)
suma uvedená v odseku 1 písm. a) sa znižuje na 200 000 eur, z toho najmenej 100 000 eur musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby – podnikateľa,
b)
podmienka vytvorenia nových pracovných miest podľa odseku 1 písm. d) sa považuje za splnenú realizáciou investičného zámeru vedúceho k vytvoreniu najmenej piatich nových pracovných miest.
(5)
Všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci pre cestovný ruch na investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur sú:
a)
obstaranie nových technologických zariadení, ktoré sú určené na poskytovanie služieb, a to v hodnote najmenej 40 % z celkovej hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b),
b)
obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby – podnikateľa,
c)
služby, činnosti, procesy, stavby alebo zariadenia spĺňajúce podmienky na ochranu životného prostredia podľa osobitných predpisov,15)
d)
investičný zámer sa realizuje na jednom mieste, pričom za jedno miesto realizácie investičného zámeru sa považuje súhrn nehnuteľností, ktoré tvoria jeden podnikový pozemok.15a)
(6)
Ak investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur bude zameraný na rozšírenie existujúceho komplexného strediska cestovného ruchu, rozšírením existujúceho komplexného strediska cestovného ruchu na investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur sa rozumie nárast výroby v hodnotovom alebo objemovom vyjadrení minimálne o 15 % v porovnaní s priemerom za posledné tri účtovné obdobia, ktoré bezprostredne predchádzajú účtovnému obdobiu, v ktorom bol investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur doručený ministerstvu.
(7)
Ustanovenia odsekov 2 až 4 sa nepoužijú na investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur.
§ 8
Oprávnené náklady
(1)
Oprávnené náklady vzťahujúce sa na investičný zámer posudzovaný na účel investičnej pomoci, ktoré môžu byť podporené, tvoria
a)
dlhodobý hmotný majetok vo forme pozemkov, budov, strojového a technologického zariadenia podľa § 4 ods. 1 a 6, § 5, 6, § 7 ods. 1 a 5, ktorý sa nachádza na území Slovenskej republiky a je obstaraný za trhových podmienok a bude využívaný výhradne prijímateľom podľa investičného zámeru,
b)
dlhodobý nehmotný majetok do výšky hodnoty dlhodobého hmotného majetku podľa písmena a), ktorý vznikol transferom technológií prostredníctvom nadobudnutia patentných práv, licencií, práv know-how alebo nepatentových technických poznatkov, a to za predpokladu, že bude obstaraný za trhových podmienok od iných ako ekonomicky alebo personálne prepojených osôb, bude zahrnutý do majetku prijímateľa a bude odpisovaný a využívaný výhradne prijímateľom v podniku najmenej päť rokov podľa investičného zámeru, alebo
c)
výška miezd pred zdanením zamestnancov prijatých na pracovné miesta vytvorené v súvislosti s investičným zámerom vrátane poistného na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v prepočte za obdobie dvoch rokov.
(2)
Prijímateľ nemôže do oprávnených nákladov podľa odseku 1 písm. a) a b) započítať dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý sa štátna pomoc poskytla.
(3)
Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou,16) účtuje oprávnené náklady alebo oprávnené výdavky vzťahujúce sa na investičný zámer
a)
na analytických účtoch,16a) ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
b)
v účtovných knihách16b) so slovným a číselným označením investičného zámeru v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
(4)
Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou a vedie evidenciu výdavkov podľa osobitného predpisu,16c) použije v zápisoch slovné a číselné označenie investičného zámeru.
Schvaľovanie investičnej pomoci
§ 9
Podanie investičného zámeru
(1)
Žiadateľ predloží v dvoch listinných vyhotoveniach a v elektronickej forme investičný zámer ministerstvu alebo ministerstvu dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, ktorý obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa, ktorými sú
1.
obchodné meno, sídlo, právna forma, identifikačné číslo, hlavný predmet podnikania, veľkosť podniku,14) miesto podnikania a prevádzkarne, ak sú zriadené, meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, spôsob, akým budú za právnickú osobu konať, meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom právnická osoba,
2.
meno a priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt, obchodné meno, predmet podnikania a odvetvie, v ktorom podniká,11a) meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt zodpovedného zástupcu, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a prevádzkarne, ak sú zriadené, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ,
b)
plánovanú výšku finančných prostriedkov určených na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku v čase realizácie investičného zámeru v členení na jednotlivé roky a účel použitia,
c)
počiatočný stav a predpokladaný konečný stav zamestnancov a požiadavky na ich odbornú kvalifikáciu,
d)
predpokladanú priemernú výšku mzdy na zamestnanca pred zdanením vrátane poistného na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
e)
označenie katastrálneho územia, na ktorom bude investičný zámer realizovaný vrátane informácie o vzťahu lokalizácie navrhovanej investície k schválenej územnoplánovacej dokumentácii,
f)
požiadavky na technické vybavenie územia, požadovanú celkovú plochu výstavby v m2 členenú na plochu určenú na vybudovanie výrobných priestorov, skladových priestorov a administratívnej budovy,
g)
zoznam nového výrobného a technologického zariadenia určeného na realizáciu investičného zámeru vrátane uvedenia roku jeho výroby,
h)
informácie o predpokladanej výstavbe nových budov alebo o predpokladanom využití prenájmu už existujúcich budov alebo ich kúpy,
i)
etapy realizácie investičného zámeru a predpokladaný termín začatia výroby alebo poskytovania služby,
j)
požadovanú výšku konkrétnych foriem investičnej pomoci,
k)
údaje o inej požadovanej alebo poskytnutej pomoci z verejných prostriedkov,
l)
ďalšie údaje uvedené v prílohe k zákonu.
(2)
Žiadateľ k investičnému zámeru priloží
a)
formulár na poskytnutie investičnej pomoci,
b)
popis investičného zámeru,
c)
doklad, ktorým preukáže spôsob financovania investičného zámeru,
d)
finančnú analýzu investičného zámeru,
e)
zoznam spriaznených osôb,16d)
f)
analýzu konkurencie s vplyvom na existujúce podnikateľské subjekty,
g)
záväzné vyhlásenie, že žiadateľ neukončil rovnakú alebo podobnú činnosť v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore v období dvoch rokov predchádzajúcich podaniu investičného zámeru alebo v čase podania investičného zámeru neplánuje ukončiť takú činnosť do dvoch rokov po skončení investičného zámeru v dotknutej oblasti,
h)
záväzné vyhlásenie, že nezačal práce na investičnom zámere pred dňom podania investičného zámeru,
i)
záväzné vyhlásenie, že ak bude žiadateľ v postavení predávajúceho,16da) bude vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade s osobitnými predpismi,16db)
k)
doklad o tom, že žiadateľ nie je daňovým dlžníkom, nie starší ako 30 dní; to neplatí, ak žiadateľ je zahraničná osoba,16dc)
l)
doklad vydaný príslušným orgánom, nie starší ako 30 dní, preukazujúci že žiadateľ nemá nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, na poistnom na sociálne poistenie a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie; to neplatí, ak žiadateľ je zahraničná osoba,16dc)
m)
ak ide o právnickú osobu,
1.
spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú zmluvu spoločnosti alebo jej úradne osvedčenú kópiu,
2.
stanovy, ak ich akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie, družstvo alebo spoločnosť s ručením obmedzeným má.
(3)
Najneskôr 15 pracovných dní pred termínom predloženia investičného zámeru podľa odseku 1 žiadateľ uloží účtovnú závierku, ak bol účtovnú závierku povinný zostaviť,17) v registri účtovných závierok;19a) ak takáto účtovná závierka nie je v registri účtovných závierok uložená a ak žiadateľ má povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom, uloží overenú účtovnú závierku, pričom poskytovateľ investičnej pomoci je oprávnený do neho nahliadať.
(4)
Najneskôr 15 pracovných dní pred termínom predloženia investičného zámeru podľa odseku 1 žiadateľ uloží výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok, ak taká výročná správa nie je v registri účtovných závierok uložená, a to za tri posledné po sebe nasledujúce kalendárne roky alebo hospodárske roky19) alebo za posledný kalendárny rok alebo hospodársky rok, ak podniká kratšie ako tri kalendárne roky alebo hospodárske roky.
§ 10
Posúdenie investičného zámeru
(1)
Ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, posúdi úplnosť investičného zámeru a všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, a ak investičný zámer obsahuje všetky údaje potrebné na jeho posúdenie, do 30 dní zabezpečí vypracovanie odborného posudku investičného zámeru (ďalej len „posudok“), ktorý bude obsahovať odborné hodnotenie investičného zámeru a jeho povinných príloh.
(2)
Ak investičný zámer nie je úplný alebo neobsahuje všetky prílohy, ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, písomne vyzve žiadateľa, aby nesprávne alebo neúplné podklady doplnil. Na doplnenie alebo opravu podkladov určí primeranú lehotu. Lehota podľa odseku 1 začne plynúť až po predložení správnych a úplných podkladov.
(3)
Ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, je oprávnené vyžiadať si od príslušných orgánov verejnej správy informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie investičného zámeru a odborné hodnotenie investičného zámeru. Na žiadosť ministerstva alebo ministerstva dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, sú tieto orgány povinné bezodkladne poskytnúť požadované informácie.
(4)
Ak je aj bez vypracovania posudku podľa odseku 1 zrejmé, že žiadateľ vo vzťahu k predloženému investičnému zámeru nespĺňa všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, alebo ak podklady nie sú doplnené v lehote podľa odseku 2, ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, písomne oznámi žiadateľovi, že predložený investičný zámer nespĺňa všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci.
(5)
Posudok obsahuje odborné zhodnotenie investičného zámeru vrátane jeho povinných príloh, analýzu finančnej výkonnosti a regionálneho prínosu investičného zámeru. V posudku sa zohľadní hospodársky a sociálny význam investičného zámeru a jeho environmentálny vplyv. Na posúdenie environmentálneho vplyvu je potrebné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
(6)
Ak z posudku vyplýva, že žiadateľ má predpoklad splniť všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov20) a investícia bude mať významný regionálny prínos, ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, do 20 dní od doručenia posudku vypracuje návrh na poskytnutie investičnej pomoci (ďalej len „návrh“), v ktorom uvedie intenzitu investičnej pomoci, formu investičnej pomoci, výšku investičnej pomoci podľa jednotlivých foriem a podmienky poskytnutia investičnej pomoci. Na účely poskytovania investičnej pomoci ministerstvo podľa § 18 ods. 1 rozdelí jednotlivé regióny Slovenskej republiky podľa okresov. Ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, zašle návrh na vyjadrenie poskytovateľom investičnej pomoci.
(7)
Poskytovatelia investičnej pomoci posúdia návrh a do 15 dní od doručenia návrhu zašlú ministerstvu alebo ministerstvu dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, písomné stanoviská, v ktorých vyjadria súhlas alebo nesúhlas s poskytnutím investičnej pomoci. Súčasťou stanoviska je aj vyjadrenie k finančnému krytiu navrhovanej formy investičnej pomoci. Ak poskytovateľ investičnej pomoci ministerstvu alebo ministerstvu dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, stanovisko v ustanovenej lehote nezašle, predpokladá sa, že s poskytnutím investičnej pomoci súhlasí.
(8)
Ak z posudku vyplýva, že žiadateľ nemá predpoklad splniť všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov20) alebo investícia nebude mať významný regionálny prínos, ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o oblasť cestovného ruchu, písomne oznámi žiadateľovi, že nespĺňa všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci.
(9)
Ak práca na investičnom zámere začne pred podaním investičného zámeru podľa § 9 ods. 1 a 2, na investičnú pomoc nebude oprávnený celý investičný zámer.
§ 11
Ponuka investičnej pomoci
(1)
Ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, na základe súhlasných stanovísk podľa § 10 ods. 7 vypracuje do 10 dní ponuku investičnej pomoci (ďalej len „ponuka“).
(2)
Ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, v ponuke uvedie
a)
identifikačné údaje žiadateľa investičnej pomoci,
b)
formy investičnej pomoci, ktoré sa majú poskytnúť,
c)
výšku jednotlivých foriem investičnej pomoci,
d)
podmienky poskytnutia investičnej pomoci.
(3)
Ponuka nemôže obsahovať formu investičnej pomoci, s ktorou poskytovateľ investičnej pomoci nesúhlasí. Ponuku zašle ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, žiadateľovi a poskytovateľom investičnej pomoci.
§ 12
Žiadosť o poskytnutie investičnej pomoci
(1)
Žiadateľ môže do 10 dní od doručenia ponuky podľa § 11 požiadať ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, o poskytnutie investičnej pomoci (ďalej len „žiadosť“).
(2)
Žiadosť musí obsahovať
a)
obchodné meno prijímateľa, ktorý o poskytnutie investičnej pomoci žiada, jeho sídlo, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo, ak mu bolo pridelené,
b)
údaje uvedené v písmene a) o prijímateľovi, ktorým je iná právnická osoba, ktorej založenie žiadateľ zabezpečil v súvislosti s prijatím ponuky podľa § 11 a v ktorej bude mať žiadateľ postavenie ovládajúcej osoby,12) ak prijímateľom nebude žiadateľ,
c)
mená a priezviská členov štatutárneho orgánu žiadateľa, ak prijímateľom nebude žiadateľ, žiadosť obsahuje aj meno a priezvisko fyzickej osoby a jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom, a obchodné meno a sídlo právnickej osoby, s ktorými žiadateľ založil inú právnickú osobu,
d)
formy investičnej pomoci, o ktorých poskytnutie sa žiada,
e)
výšku jednotlivých foriem investičnej pomoci v členení podľa § 2 ods. 1.
(3)
Prílohou žiadosti je
a)
záväzné vyhlásenie o úplnosti a správnosti údajov uvedených v investičnom zámere podľa § 9 ods. 1 a 2,
b)
záväzné vyhlásenie, že ak bude prijímateľ v postavení predávajúceho,16da) bude vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade s osobitnými predpismi,16db)
c)
doklad vydaný príslušným orgánom, nie starší ako 30 dní, z ktorého vyplýva, že žiadateľ nie je ku dňu vydania dokladu v likvidácii, na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz, nezačalo voči nemu konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie; ak prijímateľ nie je žiadateľ, doklad, že prijímateľ nie je ku dňu vydania dokladu v likvidácii, na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz, nezačalo voči nemu konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie,
d)
doklad o tom, že voči žiadateľovi nie je nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom alebo v inom obdobnom konaní, nie starší ako 30 dní; ak prijímateľ nie je žiadateľ, doklad o tom, že voči prijímateľovi nie je nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom alebo v inom obdobnom konaní, nie starší ako 30 dní,
e)
záväzné vyhlásenie, že prijímateľ nemá daňový nedoplatok ku dňu podania žiadosti,
f)
záväzné vyhlásenie, že prijímateľ nemá nedoplatky ku dňu podania žiadosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie, na poistnom na sociálne poistenie a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,
g)
záväzné vyhlásenie prijímateľa, že najneskôr do 12 mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia o schválení investičnej pomoci začne obstarávanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a že najneskôr do troch rokov odo dňa doručenia rozhodnutia o schválení investičnej pomoci začne vykonávať podnikateľskú činnosť uvedenú v investičnom zámere alebo pri veľkom investičnom projekte20a) najneskôr do piatich rokov odo dňa doručenia rozhodnutia o schválení investičnej pomoci začne vykonávať podnikateľskú činnosť uvedenú v investičnom zámere.
Rozhodnutie o schválení investičnej pomoci
§ 13
(1)
Ak žiadateľ spĺňa podmienky na poskytnutie investičnej pomoci podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov,20) ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, predloží na základe žiadosti žiadateľa návrh na poskytnutie investičnej pomoci vláde Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) na schválenie.
(2)
Vláda pri schvaľovaní návrhu na poskytnutie investičnej pomoci zohľadní najmä národohospodársky význam investičného zámeru a účinky poskytnutia investičnej pomoci na hospodársku súťaž na relevantnom trhu.
(3)
Ak investičná pomoc nepodlieha oznamovacej povinnosti podľa osobitného predpisu,21) ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, do 5 dní od schválenia návrhu na poskytnutie investičnej pomoci vládou vydá rozhodnutie o schválení investičnej pomoci žiadateľovi. Rozhodnutie o schválení investičnej pomoci doručí ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, poskytovateľom investičnej pomoci podľa § 2 ods. 5. Ak vláda návrh na poskytnutie investičnej pomoci neschváli, ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, žiadosť zamietne.
(4)
Ak investičná pomoc podlieha oznamovacej povinnosti podľa osobitného predpisu,22) posúdenie zlučiteľnosti navrhovanej investičnej pomoci schválenej vládou s vnútorným trhom24) Európskou komisiou zabezpečuje ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, prostredníctvom koordinátora pomoci;24aa) o postúpení návrhu investičnej pomoci koordinátorovi pomoci písomne informuje žiadateľa. Ak vláda návrh na poskytnutie investičnej pomoci neschváli, ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, žiadosť zamietne.
(5)
Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, že navrhovaná investičná pomoc je zlučiteľná s vnútorným trhom,24) ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, do 15 dní od doručenia konečného rozhodnutia Európskej komisie vydá rozhodnutie o schválení investičnej pomoci žiadateľovi. Rozhodnutie o schválení investičnej pomoci doručí ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, poskytovateľom investičnej pomoci podľa § 2 ods. 5. Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, že navrhovaná investičná pomoc nie je zlučiteľná s vnútorným trhom,24) ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, žiadosť zamietne.
(6)
Ak sa investičná pomoc poskytuje vo forme podľa § 2 ods. 1 písm. d), ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, doručí rozhodnutie o schválení investičnej pomoci obci, na ktorej území má byť investičný zámer realizovaný.
(7)
Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa nepoužijú na konanie o schválení investičnej pomoci na investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur, na ktorý sa navrhuje poskytnutie investičnej pomoci výlučne podľa § 2 ods. 1 písm. b).
(8)
Dňom poskytnutia pomoci podľa osobitných predpisov24a) je dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení investičnej pomoci vydaného podľa odseku 3 alebo odseku 5.
§ 13a
(1)
Ak žiadateľ spĺňa podmienky na poskytnutie investičnej pomoci podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov20) a investičná pomoc nepodlieha oznamovacej povinnosti podľa osobitného predpisu,21) ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, do 15 dní od predloženia žiadosti žiadateľa podľa § 12 na investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur a investičná pomoc sa poskytuje výlučne podľa § 2 ods. 1 písm. b), vydá žiadateľovi rozhodnutie o schválení investičnej pomoci výlučne podľa § 2 ods. 1 písm. b). Rozhodnutie o schválení investičnej pomoci doručí ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, poskytovateľom investičnej pomoci podľa § 2 ods. 5.
(2)
Ak žiadateľ spĺňa podmienky na poskytnutie investičnej pomoci podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov20) a investičná pomoc podlieha oznamovacej povinnosti podľa osobitného predpisu,22) ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, do 15 dní od predloženia žiadosti žiadateľa podľa § 12 na investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur a investičná pomoc sa poskytuje výlučne podľa § 2 ods. 1 písm. b), vydá žiadateľovi rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci výlučne podľa § 2 ods. 1 písm. b) s tým, že jednou z podmienok uvedených v rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci je, že Európska komisia prijme rozhodnutie, že navrhovaná investičná pomoc je zlučiteľná s vnútorným trhom.24) Posúdenie zlučiteľnosti navrhovanej investičnej pomoci s vnútorným trhom Európskou komisiou zabezpečuje ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, prostredníctvom koordinátora pomoci;24aa) o postúpení návrhu investičnej pomoci koordinátorovi pomoci písomne informuje žiadateľa.
(3)
Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, že navrhovaná investičná pomoc výlučne podľa § 2 ods. 1 písm. b) na investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur je zlučiteľná s vnútorným trhom,24) ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, do 15 dní od doručenia konečného rozhodnutia Európskej komisie vydá oznámenie o zlučiteľnosti navrhovanej investičnej pomoci s vnútorným trhom,24) o čom písomne informuje žiadateľa. Oznámenie o zlučiteľnosti navrhovanej investičnej pomoci s vnútorným trhom24) doručí ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, poskytovateľom investičnej pomoci podľa § 2 ods. 5. Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, že navrhovaná investičná pomoc podľa § 2 ods. 1 písm. b) na investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur nie je zlučiteľná s vnútorným trhom,24) rozhodnutie ministerstva alebo ministerstva dopravy podľa odseku 2 stráca platnosť.
(4)
Dňom poskytnutia pomoci podľa osobitných predpisov24a) je dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení investičnej pomoci vydaného podľa odseku 1 alebo odseku 2.
§ 14
Náležitosti rozhodnutia o schválení investičnej pomoci
Rozhodnutie o schválení investičnej pomoci podľa § 13 obsahuje
a)
označenie prijímateľa,
b)
formy schválenej investičnej pomoci a ich výšku,
c)
podmienky, za ktorých bola investičná pomoc schválená,
d)
schválenú intenzitu investičnej pomoci a schválenú výšku investičnej pomoci,
e)
podmienky čerpania investičnej pomoci.
§ 15
Povinnosti prijímateľa
(1)
Prijímateľ je povinný zachovať dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý bola poskytnutá investičná pomoc,
a)
v rozsahu zodpovedajúcom skutočnej výške čerpanej investičnej pomoci, najmenej však do výšky podľa § 4 ods. 1 písm. a), § 4 ods. 2 až 4, § 4 ods. 6 písm. a), § 5 písm. a), § 6 písm. a), § 7 ods. 1 písm. b), § 7 ods. 2 až 4, alebo § 7 ods. 5 písm. b),
b)
v štruktúre podľa § 4 ods. 1 písm. b), § 4 ods. 6 písm. b), § 7 ods. 1 písm. a), § 7 ods. 5 písm. a), a to počas uplatňovania investičnej pomoci podľa § 2 ods. 1 písm. a), b) a d), najmenej však počas piatich zdaňovacích období nasledujúcich po zdaňovacom období, v ktorom prijímateľ skončil investičný zámer.
(2)
Podmienka podľa odseku 1 písm. a) a b) nebráni výmene zariadenia alebo vybavenia, ktoré zastaralo v dôsledku rýchlych technologických zmien alebo sa pokazilo, ak podnikateľská činnosť v danom regióne počas uvedeného obdobia bude zachovaná.
(3)
Prijímateľ je povinný zachovať počet vytvorených nových pracovných miest a obsadenie týchto miest zamestnancami najmenej päť rokov odo dňa prvého obsadenia pracovného miesta.
(4)
Prijímateľ je povinný splniť podmienky podľa § 4 ods. 1 až 4 a ods. 6, § 5, 6, § 7 ods. 1 až 5 najneskôr do troch rokov od vydania rozhodnutia o schválení investičnej pomoci podľa § 13 alebo § 13a. Pri veľkom investičnom projekte je lehota na splnenie podmienok podľa prvej vety najviac päť rokov.
(5)
Pracovné miesta vytvorené v priamej súvislosti s investičným zámerom musia byť obsadené do troch rokov po skončení investičného zámeru.
(6)
Prijímateľ je povinný realizovať investičný zámer tak, že najmenej 25 % hodnoty oprávnených nákladov musí byť financovaných z vlastných zdrojov alebo prostredníctvom externého financovania, ktoré nezahŕňa štátnu pomoc.
(7)
Schválená intenzita investičnej pomoci a schválená výška investičnej pomoci uvedená v rozhodnutí o schválení investičnej pomoci podľa § 14 nemôže byť prekročená. Ak prijímateľ získa investičnú pomoc nad schválenú výšku investičnej pomoci, je povinný vrátiť tú časť investičnej pomoci, o ktorú bola prekročená schválená výška investičnej pomoci vrátane sankcií, vo výške ustanovenej podľa osobitných predpisov.25)
(8)
Prijímateľ je povinný písomne bezodkladne oznámiť ministerstvu alebo ministerstvu dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, v období realizácie investičného zámeru, počas čerpania investičnej pomoci, v lehote piatich po sebe nasledujúcich rokov po roku, v ktorom skončil investičný zámer, všetky zmeny, ktoré majú vplyv na realizáciu investičného zámeru alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú realizácie investičného zámeru alebo dodržiavania podmienok, za ktorých bola investičná pomoc schválená.
(9)
Prijímateľ nie je oprávnený počas realizácie investičného zámeru, čerpania investičnej pomoci a v lehote piatich po sebe nasledujúcich rokov po roku, v ktorom skončil investičný zámer, uskutočniť zmeny, ktoré
a)
ovplyvňujú povahu investičného zámeru alebo podmienky realizácie investičného zámeru, a to najmä zmeny smerujúce k nevynaloženiu plánovaných finančných prostriedkov na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku uvedených v investičnom zámere o viac ako 15 %, vytvoreniu nižšieho počtu nových pracovných miest o viac ako 10 %, zmene vlastníckej štruktúry, ktorá nie je vopred oznámená ministerstvu alebo ministerstvu dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, alebo zmene výrobného procesu týkajúcej sa finálnych výrobkov, alebo by znamenali poskytnutie neoprávnenej výhody jemu alebo inému účastníkovi hospodárskej súťaže, alebo
b)
smerujú k predčasnému skončeniu podnikateľskej činnosti v príslušnom okrese alebo premiestneniu podnikateľskej činnosti do iného okresu.
(10)
Prijímateľ je povinný ministerstvu alebo ministerstvu dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu,
a)
každoročne do konca apríla predložiť ročnú správu o priebehu realizácie investičného zámeru za predchádzajúci kalendárny rok,
b)
do troch mesiacov po skončení investičného zámeru predložiť záverečnú hodnotiacu správu, v ktorej zhodnotí dosiahnuté ciele investičného zámeru,
c)
každoročne do konca apríla počas piatich rokov po roku, v ktorom skončil investičný zámer, najmenej však počas uplatňovania daňovej úľavy, predložiť ročnú správu o využívaní investície.
(11)
Prijímateľ je povinný na verejne prístupnom mieste, kde sa realizuje investičný zámer, do 60 dní od zaslania oznámenia o skončení investičného zámeru ministerstvu alebo ministerstvu dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, umiestniť informačnú tabuľu, na ktorej musí byť uvedený najmä názov projektu, názov prijímateľa, poskytovateľ investičnej pomoci, schválená výška investičnej pomoci, dátum začiatku a dátum skončenia investičného zámeru. Prijímateľ je povinný zachovať informačnú tabuľu počas najmenej piatich rokov od zaslania oznámenia o skončení investičného zámeru ministerstvu alebo ministerstvu dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu.
§ 15a
Povinnosti poskytovateľa
Poskytovateľ investičnej pomoci podľa § 2 ods. 5 písm. c), d) a e) je povinný na žiadosť ministerstva alebo ministerstva dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, predkladať priebežné správy o poskytnutej investičnej pomoci za predchádzajúci kalendárny rok.
§ 15b
Zmena rozhodnutia o schválení investičnej pomoci
(1)
Na základe písomného oznámenia podľa § 15 ods. 8 ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, písomne potvrdí prijímateľovi prijatie oznámenia o zmene.
(2)
Ak investičná pomoc nepodlieha oznamovacej povinnosti podľa osobitného predpisu,21) ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, do 60 dní od doručenia úplných informácií posúdi, či ide o inú zmenu, ako je uvedená v § 15 ods. 9 písm. a) alebo písm. b), a či schválená investičná pomoc je v dôsledku prijatého oznámenia o zmene v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi poskytovanie investičnej pomoci.
(3)
Ak zmena podľa prijatého oznámenia nemá vplyv na podmienky, za ktorých bola investičná pomoc schválená, ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, túto skutočnosť písomne oznámi prijímateľovi.
(4)
Ak zmena podľa prijatého oznámenia má vplyv na podmienky, za ktorých bola investičná pomoc schválená, na intenzitu investičnej pomoci, výšku investičnej pomoci alebo na investičnú pomoc na jedno vytvorené nové pracovné miesto a je v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi poskytovanie investičnej pomoci, ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, vydá rozhodnutie o schválení zmeny rozhodnutia o schválení investičnej pomoci prijímateľovi. Rozhodnutie o schválení zmeny rozhodnutia o schválení investičnej pomoci doručí ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, poskytovateľovi investičnej pomoci.
(5)
Zmenu podľa odseku 4 je prijímateľ oprávnený uskutočniť pre konkrétnu podmienku rozhodnutia o schválení investičnej pomoci len raz počas celého obdobia realizácie investičného zámeru, čerpania investičnej pomoci a v lehote piatich po sebe nasledujúcich rokov, po roku, v ktorom skončil investičný zámer.
(6)
Ak zmena podľa prijatého oznámenia nie je v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi poskytovanie investičnej pomoci, ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, vydá rozhodnutie o zrušení rozhodnutia o schválení investičnej pomoci. Prijímateľ je povinný poskytnutú investičnú pomoc vrátiť vrátane úroku. Ak prijímateľ poskytnutú investičnú pomoc nevráti, postupuje sa podľa osobitného predpisu.25) Rovnaké účinky ako rozhodnutie o zrušení rozhodnutia o schválení investičnej pomoci má aj vyhlásenie konkurzu na majetok prijímateľa pred skončením investičného zámeru.
(7)
Ak investičná pomoc podlieha oznamovacej povinnosti podľa osobitného predpisu,22) ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, do 30 dní od doručenia úplných informácií podľa osobitného predpisu23) požiada Európsku komisiu o posúdenie zlučiteľnosti vzniknutých zmien investičnej pomoci s vnútorným trhom,24) o čom písomne informuje prijímateľa.
(8)
Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, že zmena investičnej pomoci je zlučiteľná s vnútorným trhom,24) ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, do 15 dní od doručenia konečného rozhodnutia Európskej komisie vydá rozhodnutie o schválení zmeny rozhodnutia o schválení investičnej pomoci prijímateľovi. Rozhodnutie o schválení zmeny rozhodnutia o schválení investičnej pomoci doručí ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, poskytovateľovi investičnej pomoci. Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, že zmena investičnej pomoci nie je zlučiteľná s vnútorným trhom,24) ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, vydá rozhodnutie o zrušení rozhodnutia o schválení investičnej pomoci. Ak prijímateľ poskytnutú investičnú pomoc nevráti, postupuje sa podľa osobitného predpisu.25) Rovnaké účinky ako rozhodnutie o zrušení rozhodnutia o schválení investičnej pomoci má aj vyhlásenie konkurzu na majetok prijímateľa pred skončením investičného zámeru.
(9)
Na náležitosti rozhodnutia podľa odsekov 4, 6 a 8 sa primerane vzťahuje § 14.
§ 16
Zrušenie a zastavenie poskytovania investičnej pomoci
(1)
Na žiadosť prijímateľa ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, rozhodnutie o schválení investičnej pomoci zruší, ak sa investičná pomoc ešte nezačala čerpať.
(2)
Ak prijímateľ nezačne najneskôr do 12 mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia o schválení investičnej pomoci obstarávať dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok podľa § 4 ods. 1 a 6, § 5, 6, § 7 ods. 1 a 5 alebo nezačne vykonávať podnikateľskú činnosť uvedenú v investičnom zámere alebo investičnom zámere s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur do troch rokov od doručenia rozhodnutia o schválení investičnej pomoci, alebo pri veľkom investičnom projekte nezačne vykonávať podnikateľskú činnosť uvedenú v investičnom zámere alebo investičnom zámere s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur v lehote piatich rokov odo dňa doručenia rozhodnutia o schválení investičnej pomoci, rozhodnutie o schválení investičnej pomoci stráca platnosť a poskytnutú investičnú pomoc je prijímateľ povinný vrátiť. Ak prijímateľ poskytnutú investičnú pomoc nevráti, postupuje sa podľa osobitného predpisu, ktorého ustanovenia boli prijímateľom porušené.25)
(3)
Ak prijímateľ počas realizácie investičného zámeru, čerpania investičnej pomoci, v lehote piatich po sebe nasledujúcich rokoch po roku, v ktorom skončil investičný zámer uskutoční zmeny podľa § 15 ods. 9 písm. a) alebo písm. b), ministerstvo alebo ministerstvu dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, rozhodnutie o schválení investičnej pomoci zruší a poskytnutú investičnú pomoc je prijímateľ povinný vrátiť. Ak prijímateľ poskytnutú investičnú pomoc nevráti, postupuje sa podľa osobitného predpisu, ktorého ustanovenia boli prijímateľom porušené.25)
(4)
Ak prijímateľ nesplní podmienky podľa § 15 ods. 1, je povinný poskytnutú investičnú pomoc vrátiť. Ak prijímateľ poskytnutú investičnú pomoc nevráti, postupuje sa podľa osobitného predpisu, ktorého ustanovenia boli prijímateľom porušené.25)
(5)
Ak prijímateľ nesplní povinnosť podľa § 15 ods. 3, stráca rozhodnutie o schválení investičnej pomoci v časti týkajúcej sa schválenia investičnej pomoci podľa § 2 ods. 1 platnosť. Prijímateľ je povinný poskytnutú investičnú pomoc vrátiť. Ak prijímateľ poskytnutú investičnú pomoc nevráti, postupuje sa podľa osobitného predpisu, ktorého ustanovenia boli prijímateľom porušené.25)
(6)
Ak prijímateľ počas čerpania aspoň jednej formy investičnej pomoci podľa § 2 ods. 1 alebo do piatich rokov od začatia čerpania prvej investičnej pomoci nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 1 a ods. 6, § 5, 6, § 7 ods. 1 a ods. 5, je povinný poskytnutú investičnú pomoc vrátiť. Ak prijímateľ poskytnutú investičnú pomoc nevráti, postupuje sa podľa osobitného predpisu, ktorého ustanovenia boli prijímateľom porušené.25)
§ 17
Výkon kontroly
(1)
Kontrolu splnenia podmienok, za ktorých bola investičná pomoc schválená, vykonáva
a)
ministerstvo pri investičnej pomoci uvedenej v § 2 ods. 1 písm. a) a d), pri podmienke uvedenej v § 4 ods. 1 písm. a), b) a e), § 4 ods. 6 písm. a), b) a d), § 5 písm. a), § 6 písm. a) a povinnosti uvedenej v § 15 ods. 1 a 4,
b)
ministerstvo dopravy pri investičnej pomoci uvedenej v § 2 ods. 1 písm. a) a d), pri podmienke uvedenej v § 7 ods. 1 písm. a), b) a e), § 7 ods. 5 písm. a), b) a d) a povinnosti uvedenej v § 15 ods. 1 a 4,
c)
ministerstvo práce prostredníctvom ústredia práce pri investičnej pomoci uvedenej v § 2 ods. 1 písm. c), pri podmienke uvedenej v § 4 ods. 1 písm. d), § 5 písm. b) a c), § 6 písm. b) a c), § 7 ods. 1 písm. d) a pri povinnosti uvedenej v § 15 ods. 3 a 5,
d)
príslušný správca dane pri investičnej pomoci uvedenej v § 2 ods. 1 písm. b) a pri povinnosti uvedenej v § 15 ods. 6,
e)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pri podmienke uvedenej v § 4 ods. 1 písm. c), § 4 ods. 6 písm. c), § 7 ods. 1 písm. c) a § 7 ods. 5 písm. c).
(2)
Orgány vykonávajúce kontrolu (ďalej len „kontrolné orgány“) podľa odseku 1 spolupracujú a navzájom si poskytujú údaje potrebné na vykonanie kontroly.
(3)
Prijímateľ je povinný umožniť kontrolu splnenia podmienok uvedených v § 4 ods. 1 a 6, § 5, 6, § 7 ods. 1 a 5 a povinností uvedených v § 15, ako aj podmienok uvedených v rozhodnutí o schválení investičnej pomoci. Na tento účel je povinný predložiť listiny a doklady potrebné na posúdenie ich splnenia.
(4)
Kontrolu podľa odseku 1 písm. a) a b) sú kontrolné orgány povinné vykonať najneskôr po uplynutí troch rokov od vydania rozhodnutia o schválení investičnej pomoci podľa § 13 alebo 13a okrem kontroly splnenia povinnosti uvedenej v § 15 ods. 1. Pri veľkom investičnom projekte sa lehota podľa prvej vety predlžuje najviac o dva roky.
(5)
Kontrolu podľa odseku 1 písm. c) sú kontrolné orgány povinné vykonať v lehote uvedenej v zmluve uzatvorenej podľa § 2 ods. 2 a kontrola splnenia povinnosti uvedenej v § 15 ods. 3 sa vykoná po piatich rokoch odo dňa prvého čerpania investičnej pomoci podľa § 2 ods. 1 písm. c).
(6)
Kontrolu podľa odseku 1 písm. d) sú kontrolné orgány povinné vykonať najneskôr po uplynutí troch rokov od vydania rozhodnutia o schválení investičnej pomoci podľa § 13 alebo 13a okrem kontroly splnenia povinnosti uvedenej v § 15 ods. 6. Pri veľkom investičnom projekte sa lehota podľa prvej vety predlžuje najviac o dva roky.
(7)
Ďalšia kontrola splnenia podmienok uvedených v § 4 ods. 1 písm. a), b), d) a e), § 4 ods. 6, § 5 písm. a) a c), § 6 písm. a) a c), § 7 ods. 1 písm. a), b), d) a e) a § 7 ods. 5 spolu s kontrolou splnenia povinnosti uvedenej v § 15 ods. 1 a 6 musí byť vykonaná po piatich rokoch odo dňa prvého uplatnenia investičnej pomoci podľa § 2 ods. 1 písm. b), alebo ak je investičná pomoc podľa § 2 ods. 1 písm. b) aj po tejto dobe uplatňovaná, kontrola musí byť vykonaná v roku nasledujúcom po poslednom uplatnení tejto investičnej pomoci, najneskôr však v kalendárnom roku bezprostredne nasledujúcom po uplynutí posledného zdaňovacieho obdobia, v ktorom bolo možné najneskôr uplatniť investičnú pomoc podľa § 2 ods. 1 písm. b).
(8)
Ak investičná pomoc podľa § 2 ods. 1 písm. b) nebola poskytnutá, ďalšia kontrola podľa odsekov 2 a 3 musí byť vykonaná počas piatich rokov odo dňa prvého čerpania investičnej pomoci podľa § 2 ods. 1 písm. a), c) alebo písm. d).
(9)
Kontrola podľa odseku 1 písm. d) sa vykonáva podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu životného prostredia.15)
(10)
Kontrolu schválenej intenzity investičnej pomoci a výšky investičnej pomoci vykonáva ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, priebežne počas čerpania investičnej pomoci.
(11)
Na kontrolu splnenia podmienok, za ktorých bola investičná pomoc schválená a použitie investičnej pomoci sa použije osobitný predpis.26)
Splnomocňovacie, spoločné a prechodné ustanovenia
§ 18
(1)
Maximálnu intenzitu investičnej pomoci a výšku investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a miery nezamestnanosti v okresoch podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky ustanoví nariadenie, ktoré vydá vláda.
(2)
Vzor formulára na poskytnutie investičnej pomoci ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu.
(3)
Podrobnosti a náležitosti na predkladanie správ podľa § 15 ods. 10 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu.
(4)
Vzor formulára na finančnú analýzu investičného zámeru ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(5)
Podrobnosti o informačnej tabuli podľa § 15 ods. 11 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 19
(1)
Všeobecný predpis o správnom konaní27) sa nevzťahuje na posúdenie investičného zámeru, schvaľovanie investičnej pomoci, zmenu rozhodnutia o investičnej pomoci, zrušenie a zastavenie poskytovania investičnej pomoci.
(2)
Ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, je povinné zverejniť na svojom webovom sídle rozhodnutia vydané podľa § 13, § 13a, § 15b ods. 4 a 6, § 16 ods. 3 do 15 dní od ich vydania.
(3)
O poskytnutie investičnej pomoci na nový investičný zámer môže ten istý prijímateľ požiadať až po skončení investičného zámeru, na ktorý mu bola schválená investičná pomoc.
(4)
Ustanovenia § 1 až 3, § 8 až 12, § 14, § 15 ods. 2, 3, 5 až 11, § 15a, 15b, § 16 ods. 1, 3 až 5, § 17 ods. 2 a 5, § 17 ods. 8 až 11, § 18, § 19 ods. 1 až 3 sa primerane použijú aj na investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 20
(1)
Investičné stimuly schválené podľa doterajších predpisov pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona zostávajú v platnosti za podmienok a v rozsahu tak, ako boli uvedené v rozhodnutí o poskytnutí investičných stimulov.
(2)
Konanie začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončí podľa doterajších predpisov v súlade s regionálnou mapou pomoci na roky 2007 až 2013.
§ 20b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2011
(1)
Rozhodnutia o schválení investičnej pomoci alebo rozhodnutia o poskytnutí investičných stimulov vydané do 31. júla 2011 ministerstvo na základe oznámenia podľa § 15 ods. 8 predloženého v lehote do skončenia investičného zámeru posúdi podľa tohto zákona.
(2)
Konania začaté a neskončené pred 1. augustom 2011 sa dokončia podľa doterajších predpisov.
§ 20c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2013
(1)
Investičná pomoc schválená do 30. apríla 2013 zostáva v platnosti za podmienok a v rozsahu tak, ako je uvedené v rozhodnutí o schválení investičnej pomoci.
(2)
Rozhodnutia o schválení investičnej pomoci alebo rozhodnutia o poskytnutí investičných stimulov vydané do 30. apríla 2013 ministerstvo na základe oznámenia podľa § 15 ods. 8 posúdi podľa tohto zákona.
(3)
Konania začaté a neukončené pred 1. májom 2013 sa dokončia podľa doterajších predpisov.
§ 20d
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014
Ak žiadateľ predkladá investičný zámer v termíne od 1. januára 2014 do 31. januára 2014, považuje sa povinnosť podľa § 9 ods. 3 a 4 za splnenú, aj ak sú účtovná závierka a výročná správa priložené k investičnému zámeru.
§ 20e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2014
(1)
Investičná pomoc schválená do 30. apríla 2014 zostáva v platnosti za podmienok a v rozsahu tak, ako je uvedené v rozhodnutí o schválení investičnej pomoci.
(2)
Rozhodnutia o schválení investičnej pomoci alebo rozhodnutia o poskytnutí investičných stimulov vydané do 30. apríla 2014 ministerstvo na základe oznámenia podľa § 15 ods. 8 posúdi podľa tohto zákona.
(3)
Konania začaté a neukončené pred 1. májom 2014 sa dokončia podľa doterajších predpisov.
§ 20f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2015
(1)
Investičná pomoc schválená do 31. marca 2015 zostáva v platnosti za podmienok a v rozsahu tak, ako je uvedené v rozhodnutí o schválení investičnej pomoci.
(2)
Rozhodnutia o schválení investičnej pomoci alebo rozhodnutia o poskytnutí investičných stimulov vydané do 31. marca 2015 ministerstvo na základe oznámenia podľa § 15 ods. 8 posúdi podľa predpisu účinného od 1. apríla 2015.
(3)
Konania začaté a neukončené pred 1. aprílom 2015 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. marca 2015.
§ 20g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. decembra 2015
(1)
Investičná pomoc schválená do 14. decembra 2015 zostáva v platnosti za podmienok a v takom rozsahu, ako je uvedené v rozhodnutí o schválení investičnej pomoci.
(2)
Konania začaté a neukončené pred 15. decembrom 2015 sa dokončia podľa predpisov účinných do 14. decembra 2015.
§ 21
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon č. 565/2001 Z. z. o investičných stimuloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 203/2004 Z. z.
Čl. II
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z. a zákona č. 693/2006 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 54 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
investičná pomoc schválená vládou Slovenskej republiky alebo Európskou komisiou formou príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta, poskytovaného ústredím spôsobom a za podmienok ustanovených v zmluve59b) uzatvorenej medzi ústredím práce a prijímateľom investičnej pomoci.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 59b znie:
„59b)
§ 2 ods. 2 zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. III
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z. a zákona č. 209/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Za § 30 sa vkladá § 30a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠30a
Úľava na dani pre príjemcov investičnej pomoci
(1)
Daňovník, ktorému bolo vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci obsahujúce úľavu na dani podľa osobitného predpisu,120a) môže si uplatniť nárok na úľavu na dani do výšky podľa odseku 2, ak súčasne spĺňa podmienky stanovené osobitným predpisom 120a) a osobitné podmienky podľa odseku 3.
(2)
Daňovník si môže uplatniť nárok na úľavu na dani do výšky dane pripadajúcej na pomernú časť základu dane. Pomerná časť základu dane sa vypočíta tak, že základ dane sa vynásobí koeficientom, ktorý sa vypočíta ako podiel
a)
oprávnených nákladov,120b) na ktoré bola poskytnutá investičná pomoc podľa osobitného predpisu,120a) najviac však do úhrnnej výšky obstarávacej ceny dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku tejto investície obstaraného po vydaní písomného potvrdenia žiadateľovi, že investičný zámer spĺňa podmienky na poskytnutie investičnej pomoci120c) do konca príslušného zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa uplatňuje nárok na úľavu na dani, a
b)
súčtu hodnoty vlastného imania daňovníka vykázaného v účtovnej závierke za zdaňovacie obdobie, v ktorom bolo vydané písomné potvrdenie podľa osobitného predpisu,120c) a oprávnených nákladov uvedených v písmene a).
(3)
Osobitnými podmienkami podľa odseku 1 sú:
a)
daňovník počas zdaňovacích období, za ktoré si uplatňuje úľavu na dani, využije všetky ustanovenia tohto zákona znižujúce základ dane, na ktoré mu vzniká nárok, a to najmä uplatnením
1.
odpisov podľa § 22 až 29; v období uplatňovania úľavy na dani nie je možné prerušiť odpisovanie hmotného majetku podľa § 22 ods. 9,
2.
opravných položiek a rezerv podľa § 20,
b)
daňovník je povinný počas zdaňovacích období, za ktoré si uplatňuje úľavu na dani, odpočítať od základu dane daňovú stratu alebo časť daňovej straty, o ktorú v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach neznižoval základ dane, a to vo výške základu dane; ak je základ dane vyšší ako výška daňovej straty, o ktorú sa v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach neznižoval základ dane, zníži sa základ dane o výšku tejto straty,
c)
daňovník nemôže uplatniť úľavu na dani podľa odseku 4 pri zrušení bez likvidácie, pri vstupe do likvidácie, pri vyhlásení konkurzu alebo pri zrušení alebo pozastavení podnikateľskej činnosti,
d)
daňovník je povinný pri vyčíslení základu dane vo vzájomnom obchodnom vzťahu so závislou osobou postupovať podľa § 18 a dodržiavať princíp nezávislého vzťahu.
(4)
Nárok na úľavu na dani podľa odseku 1 si daňovník môže uplatniť najviac na päť bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, pričom prvým zdaňovacím obdobím, za ktoré si možno úľavu na dani uplatniť, je zdaňovacie obdobie, v ktorom bolo daňovníkovi vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci a daňovník splnil podmienky stanovené osobitným predpisom120a) a osobitné podmienky podľa odseku 3, najneskôr však zdaňovacie obdobie, v ktorom uplynuli tri roky od vydania rozhodnutia vydaného podľa osobitného predpisu.120a)
(5)
Nárok na úľavu na dani si daňovník môže uplatniť najviac do výšky, ktorá v priebehu zdaňovacích období, za ktoré sa uplatňuje úľava na dani, v úhrne nepresiahne hodnotu uvedenú pre tento druh investičnej pomoci v rozhodnutí o schválení investičnej pomoci vydanom podľa osobitného predpisu.120a)
(6)
Výška úľavy na dani sa nemení, ak je daňovníkovi dodatočne vyrubená alebo ak je daňovníkom v dodatočnom daňovom priznaní uvedená vyššia daňová povinnosť, ako bola uvedená v daňovom priznaní.
(7)
Výška nevyčerpanej hodnoty investičnej pomoci formou úľavy na dani sa nemení, ak bola daňovníkovi vyrubená alebo ak je daňovníkom v dodatočnom daňovom priznaní uvedená nižšia daňová povinnosť, ako bola uvedená v daňovom priznaní.
(8)
Ak daňovník nedodrží niektorú zo všeobecných podmienok stanovených osobitným predpisom120a) alebo niektorú z osobitných podmienok uvedených v odseku 3 okrem podmienky uvedenej v odseku 3 písm. a) a b), nárok na úľavu na dani podľa odseku 1 zaniká a daňovník je povinný podať dodatočné daňové priznanie za všetky zdaňovacie obdobia, v ktorých úľavu na dani uplatnil. Daň, na ktorú bola uplatnená úľava na dani a ktorá bola priznaná v dodatočnom daňovom priznaní, je splatná do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo podané dodatočné daňové priznanie.
(9)
Ak daňovník nedodrží podmienku uvedenú v odseku 3 písm. a) alebo b), stráca nárok na úľavu na dani v príslušnom zdaňovacom období a je povinný podať dodatočné daňové priznanie za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom podmienku nedodržal. Daň priznaná v dodatočnom daňovom priznaní je splatná v lehote podľa odseku 8.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 120a až 120c znejú:
„120a)
Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
120b)
§ 8 zákona č. 561/2007 Z. z.
120c)
§ 11 ods. 1 zákona č. 561/2007 Z. z.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha k zákonu č. 561/2007 Z. z.
ĎALŠIE ÚDAJE INVESTIČNÉHO ZÁMERU
1.
Údaje o žiadateľovi investičnej pomoci:
a)
obrat za posledné tri finančné roky (mil. eur) (na prepočet sa použije kurz platný k 1. januáru roku, v ktorom je predkladaný investičný zámer) v členení:
1.
Slovenská republika,
2.
členské štáty Európskej únie,
3.
ostatné štáty,
b)
čistý prevádzkový príjem, rentabilita použitého kapitálu a disponibilný cash flow za posledné tri finančné roky (mil. eur) v členení ako v písmene a),
c)
počet zamestnancov za posledné tri roky v členení ako v písmene a),
d)
objem predaných výrobkov (služieb) za posledné tri finančné roky (mil. eur) v členení ako v písmene a),
e)
vklady jednotlivých osôb do základného imania väčšie ako 10 % z celkového imania alebo vlastníctvo (držba) akcií vo vyššom podiele ako 10 % všetkých akcií, ekonomické a personálne prepojenie týchto osôb uviesť v komentári,
f)
v prípade členstva v skupine ekonomicky a personálne prepojených spoločností tiež konsolidované údaje podľa písmen a), b), c) a d) za celú skupinu.
2.
Plánovaný zdroj financovania celkových nákladov na investičný zámer s výhľadom na desať rokov v členení:
a)
vlastné finančné prostriedky,
b)
cudzie zdroje, z toho:
kapitálové vklady,
bankové úvery,
pôžičky,
c)
štátna pomoc podľa zákona o investičnej pomoci,
d)
iné druhy štátnej pomoci (národná, regionálna),
e)
ostatné zdroje.
3.
Doterajší predmet podnikania (činnosti) a druh podnikateľskej činnosti, na ktorý je investícia určená:
a)
charakteristika výrobkov (služieb) zahrnutých v investičnom zámere podľa klasifikácie produkcie,14)
b)
oprávnenie potrebné na túto činnosť.
4.
Predpokladaný hospodársky výsledok (pred zdanením) s výhľadom na desať rokov (mil. eur).
5.
Predpokladané ročné príjmy z predaja s výhľadom na desať rokov po začatí výroby (služieb) (mil. eur).
6.
Predbežné požiadavky na dodávky tovarov a služieb počas (pri) výstavby, počas skúšobnej prevádzky, počas hromadnej výroby.
7.
Predpokladaný vývoj nábehu (nárast) novej výroby (služieb) z hľadiska hodnoty a objemu, rok dosiahnutia plánovaného objemu výroby (služieb) v členení na plnenie do Slovenskej republiky a na vývoz, kapacita výroby za rok v členení na jednotlivé výrobky.
8.
Predpokladané zahraničné trhy, kde bude dodávaný tovar (služby), a spôsob zaistenia odbytu.
9.
Zamestnanosť a vzdelávanie:
a)
počet nových vytvorených pracovných miest v jednotlivých rokoch od začatia investovania a predpokladaný konečný stav zamestnancov v členení na nové vytvorené pracovné miesta a prevody z existujúcej výroby podľa vzdelanostnej štruktúry:
1.
s vysokoškolským vzdelaním,
2.
s úplným stredoškolským vzdelaním,
3.
so základným vzdelaním,
b)
okres(y), v ktorých budú nové pracovné miesta vytvorené, celkový vplyv investície na zamestnanosť v Slovenskej republike,
c)
stupeň vytvárania nových pracovných miest u dodávateľov a zákazníkov (nepriame vytváranie nových pracovných miest) vyplývajúce z projektu:
1.
viac než 1 nepriame nové pracovné miesto na každé priame nové pracovné miesto,
2.
medzi 0,5 až 1,
3.
menej než 0,5,
d)
počet zamestnancov, ktorí budú vzdelávaní, druh vzdelávania (všeobecné, špecifické), predpokladané náklady na vzdelávanie, miesto vzdelávania, dátum začatia a skončenia vzdelávania.
10.
Vplyv na životné prostredie:
a)
druh a predpokladané množstvo chemických látok a prípravkov používaných pri výrobe,
b)
druhy, koncentrácia a predpokladané množstvo znečisťujúcich látok vypúšťaných do vôd a ovzdušia,
c)
druhy a množstvo vznikajúcich odpadov pri výrobe podľa kódu odpadu,
d)
používané prírodné základné suroviny na výrobu.
11.
Kapacita a trhy:
a)
odhad podielu žiadateľa na relevantnom trhu pred začatím investičného zámeru a po skončení investičného zámeru za príslušný výrobok,
b)
predpokladané ovplyvnenie relevantného trhu budúcou produkciou, odhad zmien celkovej kapacity prijímateľa (na úrovni skupiny) v členských štátoch Európskej únie v období od roku pred prvým rokom realizácie investičného zámeru do roka nasledujúceho po roku skončenia investičného zámeru (z hľadiska objemu a hodnoty),
c)
vplyv investičného zámeru na celkovú realizovateľnú kapacitu podľa jednotlivých výrobkov v členských štátoch Európskej únie po roku, v ktorom sa dosiahla plná výroba plánovaná v investičného zámere.
1)
Čl. 14 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014).
2)
§ 5 ods. 3 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
2a)
Čl. 1 ods. 2 až 5 a čl. 13 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
3)
Čl. 2 ods. 49 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
4a)
§ 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
Čl. 2 ods. 29 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
6)
Čl. 2 ods. 30 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
7)
§ 30a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 561/2007 Z. z.
8)
§ 53d zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
10)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.
11a)
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
11c)
§ 18 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11d)
Zákon č. 315/2016 Z. z.
14)
Príloha I nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
15)
Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15a)
§ 2 ods. 1 zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 466/2005 Z. z.
15b)
§ 2 ods. 1 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16)
§ 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
16a)
§ 12 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16b)
§ 15 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16c)
Napríklad § 6 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16d)
§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16da)
§ 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
16db)
Zákon č. 250/2007 Z. z.
Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
17)
§ 6 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
19)
§ 3 ods. 3 a 4 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
20)
§ 30a zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 53d zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Nariadenie (EÚ) č. 651/2014.
20a)
Čl. 2 ods. 52 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
21)
Čl. 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Čl. 3 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
22)
Čl. 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Čl. 4 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
23)
Nariadenie Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 659/1999, ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o Európskom spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 8/zv. 4) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1627/2006 z 24. októbra 2006 (Ú. v. EÚ L 302, 1. 11. 2006).
24)
Čl. 107 ods. 3 písm. a) a čl. 108 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
24a)
Čl. 2 ods. 28 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
24aa)
§ 2 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).
25)
Napríklad zákon č. 231/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
26)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov, zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z.
27)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.