Predpis bol zrušený predpisom 75/2023 Z. z.

527/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2007 do 14.03.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

527
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 16. augusta 2007
o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. i) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Touto vyhláškou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na priestorové usporiadanie, funkčné členenie, vybavenie, prevádzku, režim dňa, režim stravovania a pitný režim, činnosti vedúce k výchove a vzdelávaniu a náležitosti prevádzkového poriadku v zariadeniach pre deti a mládež.
Priestorové usporiadanie a funkčné členenie zariadenia pre deti a mládež
§ 2
(1)
Vonkajšie priestory zariadenia pre deti a mládež musia mať vyčlenený nezastavaný pozemok na pobyt detí a žiakov (ďalej len „nezastavaný pozemok“). Časť nezastavaného pozemku predškolského zariadenia1) a prevádzkarne pre starostlivosť o deti predškolského veku2) musí tvoriť trávnatá plocha. Na nezastavanom pozemku predškolského zariadenia1) a prevádzkarne pre starostlivosť o deti predškolského veku2) musí byť vyčlenená plocha na detské ihrisko. Na nezastavanom pozemku školy3) musí byť vyčlenená plocha na telovýchovu a šport.
(2)
V predškolskom zariadení1) a v prevádzkarni pre starostlivosť o deti predškolského veku2) musí byť na jedno dieťa predškolského veku z počtu detí, ktorý vychádza z veľkosti plôch vnútorných priestorov predškolského zariadenia1) alebo prevádzkarne pre starostlivosť o deti predškolského veku,2) najmenej 2,5 m2 trávnatej plochy a najmenej 4 m2 plochy detského ihriska. Ak je na nezastavanom pozemku zriadené pieskovisko, jeho plocha musí byť najmenej 0,5 m2 na jedno dieťa predškolského veku. Nezastavaný pozemok predškolského zariadenia1) a prevádzkarne pre starostlivosť o deti predškolského veku2) musí byť oplotený.
§ 3
(1)
Priestorové usporiadanie a funkčné členenie vnútorných priestorov zariadenia pre deti a mládež musia umožňovať funkčnú nadväznosť jednotlivých priestorov a ich samostatnú prevádzku bez vzájomného rušenia. V predškolskom zariadení1) a v prevádzkarni pre starostlivosť o deti predškolského veku2) priestorové usporiadanie a funkčné členenie priestorov musia umožňovať voľné hry detí, oddych, osobnú hygienu s otužovaním a telesné cvičenia.
(2)
V predškolskom zariadení1) a v prevádzkarni pre starostlivosť o deti predškolského veku2) musí byť na jedno dieťa najmenej 4 m2 plochy dennej miestnosti, ktorá plní funkciu herne a spálne, a ak je spálňa stavebne oddelená, najmenej 3 m2 plochy herne. Na jedno ležadlo na spanie musí byť najmenej 1,7 m2. Priestor na odkladanie ležadiel a lôžkovín musí umožňovať ich riadne prevetrávanie. Na jednu stoličku v jedálni musí byť najmenej 1,4 m2 plochy jedálne.
(3)
V škole3) s výnimkou špeciálnej školy4) a v školskom klube detí,5) v školskom stredisku záujmovej činnosti,6) v centre voľného času7) a v prevádzkarni na výchovu a mimoškolské vzdelávanie detí a mládeže2) musí byť na jedného žiaka najmenej 1,65 m2 plochy teoretickej učebne a najmenej 2 m2 plochy odbornej pracovne, laboratória, počítačovej učebne, jazykovej učebne a učebne strojopisu. V špeciálnej škole4) musí byť na jedného žiaka najmenej 2,3 m2 plochy teoretickej učebne. V miestnosti, kde sa zabezpečuje vyučovanie žiakov v škole v prírode,8) musí byť na jedného žiaka 1,5 m2 podlahovej plochy.
(4)
V základnej škole3) musí byť na jedného žiaka najmenej 4 m2 plochy učebne praktického vyučovania, na strednej škole3) a v špeciálnej škole4) najmenej 2 m2 plochy pracoviska odborného výcviku v odbore zameranom na ručné obrábanie a najmenej 10 m2 plochy pracoviska odborného výcviku v odbore zameranom na strojové obrábanie.
(5)
V škole3) musí byť na jedného žiaka najmenej 4 m2 plochy vnútorných priestorov určených na výučbu telesnej výchovy, v prípade plošne náročných druhov cvičení najmenej 8 m2 týchto priestorov a v šatni pri priestoroch určených na výučbu telesnej výchovy najmenej 0,5 m2 plochy šatne.
(6)
V školskom klube detí,5) v školskom stredisku záujmovej činnosti,6) v centre voľného času7) a v prevádzkarni na výchovu a mimoškolské vzdelávanie detí a mládeže2) musí byť na jedného žiaka najmenej 2 m2 plochy priestoru určeného na záujmovú a oddychovú činnosť. V škole v prírode8) musí byť na jedného žiaka 1,5 m2 alebo 3 m2 na jedno dieťa predškolského veku plochy priestoru určeného na trávenie voľného času.
(7)
Ak je súčasťou zariadenia pre deti a mládež aj jedáleň,9) na jednu stoličku musí byť najmenej 1,4 m2 plochy jedálne.
Vybavenie zariadenia pre deti a mládež
§ 4
(1)
Učebne zariadenia pre deti a mládež musia byť vybavené školským nábytkom, ktorý zohľadňuje rozdielnu telesnú výšku žiakov. Veľkostné typy školského nábytku a ergonomické zásady práce žiakov v sede sú uvedené v prílohe. Pri používaní tabule musí byť dodržaný zrakový uhol, ktorého vrchol leží na zadnej hrane pracovnej plochy prvého stola žiaka pred tabuľou a je tvorený spojnicami zadnej hrany pracovnej plochy stola so stredom tabule a s jednou z bočných strán tabule, najviac 30o.
(2)
V zariadení pre deti a mládež musia byť pre žiakov a deti predškolského veku so zdravotným postihnutím zabezpečené podmienky podľa druhu ich zdravotného postihnutia vrátane bezbariérového prostredia. Školský nábytok musí zohľadňovať ich zdravotný stav a v učebni musia byť vytvorené relaxačné kútiky s možnosťou zaujatia pohodlnej sedacej alebo ležiacej polohy aspoň jednej osoby a musí byť vyčlenený priestor na odkladanie kompenzačných pomôcok.
(3)
Vybavenie a priestorové usporiadanie priestorov určených na pobyt žiakov v školskom klube detí,5) v školskom stredisku záujmovej činnosti,6) v centre voľného času7) a v prevádzkarni na výchovu a mimoškolské vzdelávanie detí a mládeže2) musí byť v súlade s vykonávanou činnosťou.
§ 5
(1)
V umyvárňach predškolského zariadenia1) a v prevádzkarni pre starostlivosť o deti predškolského veku2) musia byť umývadlá inštalované tak, aby ich horná hrana bola vo výške 0,5 m od podlahy, ak nie je ďalej uvedené inak. Batérie umývadiel musia byť umiestnené vo výške 0,6 m od podlahy. Spoločná miešacia batéria musí byť umiestnená mimo dosahu detí. Na stenách umyvárne sú držadlá vo výške 0,7 m až 0,8 m od podlahy. Detské záchodové misy musia byť navzájom oddelené ľahkými 1,2 m vysokými a 0,6 m hlbokými priečkami bez dverí. Dispozičné riešenie umyvární a počet záchodov upravuje osobitný predpis.10)
(2)
V predškolskom zariadení1) a v ďalších zariadeniach pre deti a mládež, ak sú v nich umiestnené deti mladšie ako tri roky, jedno umývadlo musí byť najviac na 10 dojčiat a jedno umývadlo najviac na štyri batoľatá. Umývadlá musia byť inštalované tak, aby ich horná hrana bola vo výške 0,4 m od podlahy. V umyvárni musí byť vyčlenený priestor na nočníky najviac pre 10 detí.
(3)
Podrobnosti o umiestnení zariadení na osobnú hygienu a o počte záchodov a umývadiel v zariadení pre deti a mládež ustanovuje osobitný predpis.10)
(4)
Šatne detí v predškolskom zariadení1) a v prevádzkarni pre starostlivosť o deti predškolského veku2) musia byť vybavené šatňovými skrinkami a lavičkami. V predškolskom zariadení1) a v prevádzkarni pre starostlivosť o deti predškolského veku,2) ak sú v nich umiestnené dojčatá, musia byť šatne vybavené aj stolmi na prebaľovanie a umývadlom.
(5)
Šatne a iné priestory určené na odkladanie vrchného odevu žiakov v zariadení pre deti a mládež musia byť vybavené vešiakmi s hákmi umiestnenými podľa vekových skupín žiakov vo výške od 120 cm do 150 cm od podlahy a lavičkami. Odstupy medzi vešiakmi musia byť najmenej 15 cm.
(6)
Šatne v priestoroch určených na praktické vyučovanie musia byť vybavené skrinkami na uloženie pracovného odevu a obuvi.
(7)
Priestory určené na výučbu telesnej výchovy v škole3) musia byť vybavené šatňami tak, aby jedna šatňa bola pre prichádzajúcu skupinu žiakov a jedna šatňa pre odchádzajúcu skupinu žiakov, a umyvárňami prístupnými zo šatne. V umyvárňach musí byť jedna sprchová ružica najviac pre osem žiakov a jedno umývadlo najviac pre 10 žiakov. Šatne musia byť vybavené vešiakmi a lavičkami, pričom na jedného žiaka musí byť 0,4 m dĺžky lavičky.
§ 6
Prevádzka zariadenia pre deti a mládež
(1)
Zariadenie pre deti a mládež musí byť zásobované pitnou vodou11) z verejného vodovodu alebo z vlastného vodného zdroja tak, aby zabezpečovalo
a)
na jedno dieťa predškolského zariadenia1) a prevádzkarne pre starostlivosť o deti predškolského veku2) najmenej 60 l vody na jeden deň,
b)
na jedného žiaka školy3) najmenej 25 l vody na jeden deň.
(2)
Zariadenie pre deti a mládež musí byť vykurované12) tak, aby
a)
v predškolskom zariadení1) a v prevádzkarni pre starostlivosť o deti predškolského veku2) bola zabezpečená teplota v herni a v spálni najmenej 22 oC a v umyvárni a záchode najmenej 24 oC,
b)
v zariadení pre deti a mládež, okrem zariadení pre deti a mládež uvedených v písmene a), bola zabezpečená teplota
1.
učební a ďalších miestností, v ktorých žiaci vykonávajú činnosť štyri hodiny a viac, najmenej 20 oC,
2.
priestorov určených na výučbu telesnej výchovy najmenej 15 oC,
3.
šatní zriadených v priestoroch určených na výučbu telesnej výchovy najmenej 20 oC,
4.
šatní a iných priestorov na odkladanie vrchného odevu žiakov najmenej 15 oC,
5.
chodieb a záchodov najmenej 15 oC.
(3)
Ak nie je možné zabezpečiť vykurovanie podľa odseku 2, zariadenie pre deti a mládež sa môže prevádzkovať, len ak teplota vzduchu v herni a spálni predškolského zariadenia1) a prevádzkarne pre starostlivosť o deti predškolského veku2) a teplota vzduchu v učebniach a ďalších miestnostiach zariadenia pre deti a mládež uvedených v odseku 2 písm. b), v ktorých žiaci vykonávajú činnosť štyri hodiny a viac, neklesne v troch po sebe nasledujúcich dňoch pod 18 oC alebo ak teplota vzduchu v týchto priestoroch neklesne v jednom dni pod 16 oC.
(4)
Výmena vzduchu v zariadení pre deti a mládež musí byť zabezpečená tak, aby zabezpečovala
a)
v učebniach 20 m3/hod. – 30 m3/hod. na jedného žiaka,
b)
v priestoroch určených na výučbu telesnej výchovy 30 m3/hod. na jedného žiaka,
c)
v šatniach a iných priestoroch určených na odkladanie vrchného odevu 20 m3/hod. na jedno miesto,
d)
v umyvárňach 30 m3/hod. na jedno umývadlo,
e)
v sprchách 150 m3/hod. až 200 m3/hod. na jednu sprchu,
f)
v záchodoch 50 m3/hod. na jednu kabínu a 25 m3/hod. na jeden pisoár.
§ 7
Režim dňa
Režim dňa detí v predškolskom zariadení1) a v prevádzkarni pre starostlivosť o deti predškolského veku2) musí prevádzkovateľ organizovať tak, aby zabezpečil
a)
individuálny čas a dĺžku spánku dieťaťa vrátane možnosti ranného dospávania,
b)
pobyt detí vonku najmenej dve hodiny dopoludnia a dve hodiny odpoludnia v závislosti od dĺžky pobytu detí v predškolskom zariadení1) alebo v prevádzkarni pre starostlivosť o deti predškolského veku,2) a to v každom ročnom období; pobyt vonku môže byť skrátený alebo vynechaný pri mimoriadne nepriaznivých meteorologických podmienkach, ktorými sú víchrica, prudký dážď, teploty pod –10 oC, alebo pri nadmernom znečistení ovzdušia,
c)
telesné cvičenie detí najmenej dvakrát denne,
d)
systematické otužovanie detí na zvyšovanie odolnosti ich organizmu.
§ 8
Režim stravovania a pitný režim
(1)
Režim stravovania v zariadení pre deti a mládež musí byť organizovaný tak, aby zodpovedal veku, zdravotnému stavu a fyzickej záťaži žiakov a detí predškolského veku. Podávaná strava musí byť zdravotne neškodná a výživovo hodnotná.13)
(2)
Režim stravovania žiakov a detí predškolského veku v zariadení pre deti a mládež musí prevádzkovateľ organizovať tak, aby zabezpečil
a)
pre deti v predškolskom zariadení1) a v prevádzkarni pre starostlivosť o deti predškolského veku2) podávanie desiatej, obeda a olovrantu, ak nejde o deti uvedené v písmene b),
b)
pre deti dochádzajúce do predškolského zariadenia1) a do prevádzkarne pre starostlivosť o deti predškolského veku2) len na dopoludňajšie hodiny podávanie desiatej, a ak sú prítomné v predškolskom zariadení1) a v prevádzkarni pre starostlivosť o deti predškolského veku2) aj v čase obeda, podávanie aj obeda,
c)
pre žiakov ubytovaných v školskom zariadení celodenné stravovanie,14) pričom raňajky musia obsahovať teplý nápoj a obed a večera musia byť teplé,
d)
časový odstup medzi jednotlivými jedlami najviac tri hodiny,
e)
pitný režim žiakov a detí počas celého pobytu v zariadení podávaním pitnej vody alebo výživovo hodnotných nápojov a pitie hygienicky vyhovujúcim spôsobom.
(3)
V zariadení pre deti a mládež musí prevádzkovateľ zabezpečiť, aby
a)
sortiment tovaru v bufetoch, automatoch a iných formách ambulantného predaja zriadeného v rámci zariadenia pre deti a mládež, ktorý je dostupný žiakom a deťom, bol výživovo hodnotný13) a neobsahoval najmä alkoholické nápoje, nápoje s obsahom kofeínu a chinínu a tabakové výrobky,
b)
do školského stravovacieho zariadenia9) sa žiakom a deťom individuálne nedonášala strava okrem žiakov a detí, pri ktorých podľa posúdenia lekára všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore zdravotný stav žiaka alebo dieťaťa predškolského veku vyžaduje osobitné stravovanie.
(4)
Podrobnosti o stravovaní žiakov a detí predškolského veku v škole v prírode8) ustanovuje osobitný predpis.15)
(5)
Poskytovanie stravovacích služieb verejnosti v jedálni9) musí byť časovo alebo priestorovo oddelené od stravovania žiakov a detí. Rozsah stravovacích služieb musí byť v súlade s priestorovou kapacitou a vybavením jedálne9) a nesmie ohrozovať zdravotnú neškodnosť podávaných pokrmov a dodržiavanie zásad prevádzkovej a osobnej hygieny.
§ 9
Činnosti vedúce k výchove a vzdelávaniu
(1)
Činnosti vedúce k výchove a vzdelávaniu v zariadení pre deti a mládež musia byť organizované tak, aby utvárali podmienky na zdravý rast a vývin detí a žiakov s prihliadnutím na ich vek, zdravotný stav, stupeň psychosomatického vývinu a na predchádzanie poškodeniam zdravia, najmä nadmernej psychickej a statickej záťaži a vzniku a šíreniu prenosných ochorení.
(2)
Činnosti vedúce k výchove a vzdelávaniu musia zohľadňovať fyziologické osobitosti jednotlivých vekových skupín detí a žiakov; musia byť organizované tak, aby predchádzali zdravotným rizikám, a to najmä
a)
primeranosťou záťaže so zreteľom na vekové a individuálne vývinové osobitosti jednotlivých vekových skupín detí a žiakov,
b)
uplatňovaním foriem výučby, ktoré podporujú a rozvíjajú telesné zdravie a duševné zdravie, vedú k rozvoju individuálnych schopností detí a žiakov, zvyšujú efektivitu práce pri rešpektovaní psychického vývinu, telesného vývinu a sociálneho vývinu a zdravotného stavu jednotlivca a kompenzujú nepriaznivé účinky učebných a režimových záťaží.
(3)
Vyučovanie na zmeny16) v základnej škole3) sa môže zavádzať v nevyhnutnom rozsahu, najdlhšie však na obdobie jedného školského roku, pričom do zmenného vyučovania sa nesmú zaraďovať žiaci prvého ročníka.
(4)
Rozsadenie žiakov v učebniach školy3) v rámci vyučovania musí zohľadňovať ich telesnú výšku a zdravotný stav. Pri inom ako obvyklom usporiadaní pracovných miest žiakov musí byť zabezpečené striedanie žiakov na pracovných miestach z dôvodu zabránenia jednostrannému zaťaženiu svalových skupín ich tela.
§ 10
Náležitosti prevádzkového poriadku
(1)
Prevádzkový poriadok zariadenia pre deti a mládež musí obsahovať
a)
identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia pre deti a mládež,
b)
druh zariadenia pre deti a mládež a najvyšší počet detí a žiakov zodpovedajúci veľkosti vnútorných priestorov zariadenia pre deti a mládež,
c)
organizáciu prevádzky zariadenia pre deti a mládež s uvedením spôsobu
1.
organizácie režimu dňa detí a žiakov, činností vedúcich k výchove a vzdelávaniu vrátane postupu, ak sa u žiaka alebo dieťaťa predškolského veku počas pobytu v zariadení pre deti a mládež prejavia príznaky akútneho ochorenia alebo prenosného parazitárneho ochorenia, podmienok pohybovej aktivity a režimu stravovania vrátane sortimentu predávaného v rámci doplnkového stravovania prostredníctvom bufetov, automatov a iných foriem ambulantného predaja,
2.
zabezpečenia dostatočného množstva pitnej vody,
3.
zabezpečenia čistoty a údržby jednotlivých priestorov zariadenia pre deti a mládež, frekvencie bežného a celkového upratovania, spôsobu a frekvencie dezinfekcie záchodov, spŕch, umyvární a šatní,
4.
starostlivosti o vonkajšie priestory, najmä o kvalitu piesku a udržovanie piesku,
5.
zabezpečenia opatrení zabraňujúcich znečisťovaniu pieskoviska,
6.
starostlivosti o stav preliezačiek, hojdačiek a ďalších zariadení detských ihrísk z hľadiska bezpečnosti detí,
7.
skladovania posteľnej bielizne a manipulácie s ňou vrátane frekvencie jej výmeny,
8.
skladovania detských plienok a manipulácie s nimi, ak ide o školské zariadenie17) alebo prevádzkareň určenú pre deti do troch rokov veku,2)
9.
zneškodňovania tuhého odpadu, frekvencie vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenia a dezinfekcie,
d)
pokyny pre zamestnancov vrátane povinnosti zabezpečenia trvalého dozoru nad deťmi a žiakmi,
e)
pokyny pre návštevníkov,
f)
plán opatrení pre prípad mimoriadnych udalostí a havárií,
g)
telefónne čísla tiesňových volaní, ak ide o mimoriadnu situáciu.
(2)
Prevádzkový poriadok zariadenia pre deti a mládež musí byť prístupný na vhodnom a viditeľnom mieste.
§ 11
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2007.
v z. Daniel Klačko v. r.
Príloha k vyhláške č. 527/2007 Z. z.
Tabuľka veľkostí školského nábytku
Výška sedadla stoličky
(mm)
Výška dosky stola
(mm)
Výšky detí
(cm)
260 460 100,0 – 112,5
300 520 112,5 – 127,5
340 580 127,5 – 142,5
380 640 142,5 – 157,5
420 700 157,5 – 172,5
460 760 172,5 a viac
Požiadavky na nábytok pre prácu žiakov v sede:
1.
výška sedadla sa má rovnať dĺžke predkolenia zväčšenej o výšku nízkeho opätku (1 cm – 2 cm), t. j. chodidlá sa pri zadnom sedení bez námahy a celou plochou dotýkajú podlahy,
2.
hĺbka sedacej plochy má podopierať najmenej 2/3 dĺžky stehna a pri zadnom sedení sa nesmie predný okraj sedadla dostať až do podkolennej jamky,
3.
šírka sedacej plochy musí zodpovedať šírke sedu (panvy) zväčšenej o 5 cm až 6 cm pre odev a postupnú deformáciu mäkkých tkanív sedením,
4.
vzhľadom na potrebnú stabilitu užívateľa je potrebný sklon sedacej plochy smerom k operadlu o 2 o až 3 o,
5.
horná hrana operadla má podopierať chrbát vo vzdialenosti 4 cm až 5 cm pod dolnými uhlami lopatiek, dolná hrana operadla má byť 16 cm až 17 cm nad sedadlom,
6.
tvarovanie sedacej aj opornej plochy má kopírovať povrch tela,
7.
pracovná plocha stola sa má nachádzať vo výške lakťov voľne spustených ramien sediaceho žiaka,
8.
materiál sedadla a operadla nesmie byť pocitovo nepríjemný, studený a musí sa dať ľahko čistiť,
9.
stolička (celý komplet školského sedacieho nábytku) musí mať potrebnú stabilitu,
10.
najmenej namáhavé je sedenie v miernom predklone, vzpriamená poloha vyžaduje zvýšenú námahu,
11.
odporúča sa funkčné striedanie polôh.
1)
§ 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.
2)
§ 24 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
§ 2 ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
4)
§ 28 zákona č. 29/1984 Zb.
5)
§ 6 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z.
6)
§ 6 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z.
7)
§ 6 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z.
8)
§ 8 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z.
9)
§ 31 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z.
10)
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
11)
12)
§ 16 ods. 2 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.
14)
§ 42 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z.
15)
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia.
16)
§ 14 ods. 5 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
17)
§ 1 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z.