516/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.11.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

516
OZNÁMENIE
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z. vydalo
výnos zo 14. novembra 2007 č. SEOPMVL-105-79/2007-OdL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 20. septembra 2005 č. SELP/K-15/3-487 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky (oznámenie č. 421/2005 Z. z.).
Výnosom sa rozširuje okruh subjektov, ktorým bude možné poskytnúť dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky, rozširujú sa účely, na ktoré možno dotáciu poskytnúť a zvyšuje sa suma určená na dotácie. Ďalej sa spresňujú a dopĺňajú ustanovenia upravujúce náležitosti žiadosti o dotáciu a ustanovenia, kedy dotáciu nemožno poskytnúť.
Výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 2007.
Výnos bude uverejnený v čiastke 103/2007 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.