512/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

512
ZÁKON
z 23. októbra 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa za písmeno e) vkladajú nové písmená f) a g), ktoré znejú:
„f)
určuje rozsah a formu ďalšieho vzdelávania členov komory,
g)
uznáva odbornú kvalifikáciu autorizovaného geodeta a kartografa podľa osobitného predpisu;1a) za odbornú kvalifikáciu sa uznáva i vysokoškolské vzdelanie banskomeračského zamerania hlbinného dobývania,“.
Doterajšie písmená f) až k) sa označujú ako h) až m).
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií.“.
2.
§ 4 znie:
㤠4
(1)
Komora zapíše do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti fyzickú osobu, ktorá
a)
je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
je bezúhonná,
c)
zložila kvalifikačnú skúšku pred komorou alebo preukázala osobitnú odbornú spôsobilosť na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa,2) alebo preukázala uznanie odbornej kvalifikácie podľa osobitného predpisu,1a)
d)
zložila sľub.
(2)
Fyzická osoba, ktorú komora odmietla zapísať do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov, má právo domáhať sa ochrany na súde.
(3)
Kvalifikačnú skúšku pred komorou môže vykonať fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore geodézia a kartografia a po nadobudnutí vysokoškolského vzdelania päť rokov odbornej praxe vo vybraných geodetických a kartografických činnostiach podľa osobitného predpisu2a) alebo preukázala uznanie odbornej kvalifikácie podľa osobitného predpisu.1a)
(4)
Fyzická osoba, ktorej komora odmietla vykonanie kvalifikačnej skúšky, má právo domáhať sa ochrany na súde.
(5)
Fyzická osoba, ktorá žiada o zápis do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov, skladá do rúk predsedu predstavenstva komory sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že činnosť autorizovaného geodeta a kartografa budem vykonávať v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, Etickým kódexom autorizovaného geodeta a kartografa a podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, čestne, svedomite a nestranne.".
(6)
Do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov sa zapisuje
a)
meno a priezvisko,
b)
dátum narodenia,
c)
miesto trvalého pobytu, ak ide o cudzincov, údaj o pobyte podľa osobitného predpisu,2b)
d)
názov a sídlo pracoviska,
e)
rozsah overovaných vybraných geodetických a kartografických činností,
f)
dátum vykonania kvalifikačnej skúšky alebo dátum vydania rozhodnutia o osobitnej odbornej spôsobilosti, alebo dátum rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie,
g)
dátum zloženia sľubu,
h)
dátum vydania oprávnenia na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa.
(7)
Zoznam autorizovaných geodetov a kartografov je verejný. Každý má právo nahliadnuť do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov a robiť si z neho výpisy.
(8)
Zápisom do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov sa fyzická osoba stáva členom komory.
(9)
Zmenu údajov uvedených v odseku 6 je autorizovaný geodet a kartograf povinný oznámiť komore do 15 dní odo dňa, keď zmena nastala.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2a a 2b znejú:
„“.
2a)
§ 6 písm. d) až j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.
2b)
Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.
§ 6 znie:
㤠6
Rozsah a obsah kvalifikačnej skúšky určí Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky v spolupráci s komorou.“.
4.
V § 7 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).
5.
V § 8 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
kto bol vylúčený,“.
6.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Komora opätovne zapíše do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov fyzickú osobu, ktorá bola vyčiarknutá zo zoznamu podľa odseku 1 písm. g) na základe žiadosti a po zaplatení dlžného členského príspevku komore.“.
7.
V § 9 ods. 2 písm. c) sa na konci vety pripájajú tieto slová: „okrem doby, na ktorú mal člen komory pozastavený výkon činnosti,“.
8.
V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d)
sústavne sa vzdelávať,
e)
dodržiavať Etický kódex autorizovaného geodeta a kartografa.“.
9.
V § 10 ods. 1 písm. c) sa za slovo „skúšobná“ vkladajú slová „a autorizačná“.
10.
V § 10 odsek 2 znie:
„(2)
Funkcie v orgánoch komory podľa odseku 1 písm. b) až e) sú navzájom nezlučiteľné. Funkčné obdobie v orgánoch komory je trojročné.“.
11.
V § 11 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak sa zhromaždenie nemôže platne uznášať, preruší sa jeho rokovanie na jednu hodinu. Po jej uplynutí sa môže zhromaždenie platne uznášať, ak je prítomná najmenej jedna tretina členov komory. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov komory.“.
12.
V § 11 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
vydáva Etický kódex autorizovaného geodeta a kartografa,“.
13.
V § 12 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
vymenúva a odvoláva predsedu a členov skúšobnej a autorizačnej komisie,“.
Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako d) až i).
14.
V § 12 ods. 2 sa v novooznačenom písmene f) za slovo „skúšobnej“ vkladajú slová „a autorizačnej“.
15.
§ 13 znie:
㤠13
Skúšobná a autorizačná komisia zabezpečuje organizáciu a realizáciu kvalifikačnej skúšky a posudzuje splnenie podmienok na zápis do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov a zabezpečuje vzdelávanie. Má najmenej sedem členov. Skladá sa z členov komory a z ďalších odborníkov z vedeckých inštitúcií, škôl, štátnych orgánov a stavovských organizácií. Na čele skúšobnej a autorizačnej komisie je predseda, ktorý riadi a organizuje jej činnosť.“.
16.
V § 15 sa v tretej vete vypúšťajú slová „a návrhy na začatie disciplinárneho konania“.
17.
V § 16 ods. 1 písm. b) sa suma „20 000“ nahrádza sumou „50 000“.
18.
V § 16 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
vylúčenie z komory až na dobu 3 rokov.“.
19.
V § 17 odsek 1 znie:
„(1)
Návrh na začatie disciplinárneho konania podáva člen komory alebo orgán komory disciplinárnej komisii. Návrh na začatie disciplinárneho konania možno podať do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o porušení disciplíny člen komory alebo orgán komory dozvedel, a najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu disciplíny došlo.“.
20.
Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý znie:
㤠19a
Disciplinárne konania začaté a nedokončené do 1. decembra 2007 sa dokončia podľa doterajších predpisov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.