50/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

50
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. januára 2007
o registrácii odrôd pestovaných rastlín
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Toto nariadenie vlády ustanovuje
a)
druhy pestovaných rastlín uvedené v prílohe č. 1, ktorých odrody sa registrujú,
b)
druhy pestovaných rastlín uvedené v prílohe č. 2, pre ktorých odrody je overenie hospodárskej hodnoty podmienkou registrácie,
c)
podmienky registrácie odrôd, predĺženie ich registrácie a zrušenie registrácie,
d)
výkon udržiavacieho šľachtenia odrôd a vedenie dokumentácie,
e)
podmienky skúšania geneticky modifikovaných odrôd na účely ich registrácie,
f)
registráciu krajových odrôd,
g)
vykonávanie úloh pri registrácii odrôd.
(2)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na
a)
registráciu odrôd pestovaných rastlín uvedených v prílohe č. 1, ktorých množiteľský materiál možno uvádzať na trh podľa osobitného predpisu,1)
b)
dobrovoľnú registráciu odrôd tých druhov pestovaných rastlín, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1; na ich registráciu sa primerane uplatnia ustanovenia § 3 ods. 1 písm. a) až c) a e) až h),
c)
dobrovoľnú registráciu odrôd druhov uvedených v prílohe č. 1, ak sú určené na okrasné účely.
(3)
Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na odrody, ktorých osivo alebo množiteľský materiál je určený na vývoz do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „tretia krajina“), a na odrody určené na výskumné účely, pokusné účely alebo na šľachtenie nových odrôd.
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
pestovanými rastlinami poľnohospodárske plodiny vrátane zelenín, aromatických rastlín a liečivých rastlín, okrasné rastliny, vinič, chmeľ a ovocné druhy,
b)
udržiavacím šľachtením odrôd pestovaných rastlín systematický postup, ktorým sa podľa stanovených metodík udržiavacieho šľachtenia udržiavajú znaky a vlastnosti odrôd pestovaných rastlín, na základe ktorých boli odrody zaregistrované,
c)
odrodou pestovanej rastliny skupina rastlín v rámci najnižšieho známeho botanického triedenia, ktorú možno definovať podľa prejavu znakov vyplývajúcich z daného genotypu alebo kombinácie genotypov, odlíšiť od akejkoľvek inej skupiny rastlín podľa prejavu najmenej jedného znaku a považovať za jednotnú vzhľadom na jej schopnosť nemeniť sa pri rozmnožovaní,
d)
odlišnou odrodou odroda, ak sa bez ohľadu na svoj prirodzený alebo umelý pôvod zreteľne odlišuje prejavom najmenej jedného znaku vyplývajúceho z konkrétneho genotypu alebo kombinácie genotypov od akejkoľvek inej odrody, ktorá je všeobecne známa ku dňu podania žiadosti; vlastnosti odrody musia byť presne rozoznateľné a presne definovateľné,
e)
známou odrodou každá odroda, ktorá v čase podania žiadosti o registráciu
1.
je zapísaná v Spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov alebo v Spoločnom katalógu odrôd zeleninových druhov alebo
2.
bola registrovaná v Štátnej odrodovej knihe Slovenskej republiky alebo v obdobnom zozname iného členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“), alebo bolo o jej registráciu požiadané v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte, alebo
3.
je zapísaná v zozname odrôd na certifikáciu a uvádzanie na trh alebo na overenie ako štandardný materiál pre tretie krajiny,
f)
Spoločným katalógom odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a Spoločným katalógom odrôd zeleninových druhov (ďalej len „Spoločný katalóg odrôd“) zoznam registrovaných odrôd, ktorých osivo nepodlieha obmedzeniam obchodu vo vzťahu k odrode, zostavený Európskou komisiou (ďalej len „Komisia“) z národných katalógov registrovaných odrôd členských štátov,
g)
stálou odrodou odroda, ktorá si v prejave tých znakov, ktoré sa zisťujú odrodovými skúškami odlišnosti, ako aj v prejave akýchkoľvek iných znakov uvedených v popise odrody zachováva svoje pôvodné rozlišovacie znaky po opakovanom množení alebo pri zvláštnom cykle množenia aj na konci každého cyklu,
h)
dostatočne vyrovnanou odrodou odroda, ak rastliny, z ktorých sa skladá, s prihliadnutím na odchýlku, ktorú možno očakávať vzhľadom na konkrétne osobitosti jej rozmnožovania, je dostatočne rovnorodá pri prejave tých znakov, ktoré sa zisťujú odrodovými skúškami odlišnosti, ako aj pri prejave akýchkoľvek iných znakov uvedených v popise odrody,
i)
klonom vegetatívne potomstvo odrôd viniča, chmeľu a ovocných drevín, ktorý vznikol výberom na základe znakov fenotypu východiskových rastlín, ich zdravotného stavu a ktorý zodpovedá popisu odrody; v uznávacom konaní možno používať označenie klonu spolu s názvom odrody,
j)
komponentmi línie, iné odrody alebo ich kombinácie, z ktorých sa daná odroda skladá alebo z ktorých sa vyrába množiteľský materiál danej odrody; tie nie sú predmetom zápisu do Štátnej odrodovej knihy a s ich osivom sa obchoduje len pod ich názvami; s výsledkami skúšok komponentov a ich opisom sa zaobchádza, ak o to požiada žiadateľ, ako s dôverným materiálom,
k)
geneticky modifikovanou odrodou odroda, ktorej genetický materiál bol zmenený spôsobom, ktorý sa prirodzene pri pohlavnom rozmnožovaní a prirodzenej rekombinácii nevyskytuje,2)
l)
krajovou odrodou nešľachtená odroda, ktorá sa dlhoročným pestovaním prispôsobila pôdnym a klimatickým podmienkam určitej pestovateľskej oblasti, má v tejto oblasti úžitkové vlastnosti významné pre poľnohospodárstvo a odlišuje sa od obdobných šľachtených odrôd alebo krajových odrôd,
m)
hospodárskou hodnotou súhrn hospodárskych vlastností odrody, najmä úrodnosti, odolnosti proti biotickým a abiotickým faktorom, a jej technologickej kvality, ktoré určujú jej vhodnosť na pestovanie na území Slovenskej republiky, využitie jej rastlín alebo jej použitie na výrobu výrobkov,
n)
štátnymi odrodovými skúškami úradný postup preverovania vlastností a znakov odrôd na účely zistenia, či odroda spĺňa podmienky ustanovené týmto nariadením vlády na registráciu odrody, počas registrácie odrody alebo na predĺženie doby registrácie odrody,
o)
Štátnou odrodovou knihou zoznam všetkých odrôd, ktoré majú v Slovenskej republike platnú registráciu, ktorým bola registrácia v Slovenskej republike zrušená a ktorým registrácia v Slovenskej republike uplynula,
p)
Listinou registrovaných odrôd zoznam odrôd zapísaných v Štátnej odrodovej knihe, ktoré majú platnú registráciu ku dňu zostavenia tohto zoznamu,
q)
udržiavateľom odrody ten, kto je oprávnený vykonávať alebo zabezpečovať udržiavacie šľachtenie odrôd pestovaných rastlín,
r)
Technickým dotazníkom formulár, v ktorom žiadateľ o registráciu odrody popíše hlavné rozlišovacie znaky odrody a charakterizuje pestovateľské nároky odrody, o ktorej registráciu žiada,
s)
úradným popisom odrody popis znakov, ktoré sú pre odrodu charakteristické, zostavený na základe výsledkov skúšok odrody na odlišnosť, vyrovnanosť a stálosť,
t)
množiteľským materiálom pestovaných rastlín (ďalej len „množiteľský materiál“) semená na pestovanie rastlín alebo hľuzy, podzemky, poplazy, cibule, vrúble, odrezky, podpníky, škôlkarske výpestky, sadenice a iné časti rastlín určené na rozmnožovanie a uvádzanie na trh a výpestky získané z bunkových kultúr alebo pletivových kultúr na pestovanie rastlín,
u)
úradne uznaným popisom popis odrody zostavený na inom základe, ako sú skúšky odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti odrody, zahrňujúci znaky odrody aspoň v rozsahu vyžadovanom pri podávaní žiadosti o registráciu odrody alebo o udelenie ochrany práv k odrode, ktorý bol Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“) alebo iným úradom v zahraničí schválený ako úradne uznaný popis odrody.
§ 3
Podmienky registrácie odrôd
(1)
Kontrolný ústav vydá rozhodnutie o registrácii odrody pestovanej rastliny (ďalej len „odroda“),2a) len ak sa na základe štátnych odrodových skúšok (ďalej len „odrodová skúška“) preukázalo, že odroda
a)
je odlišná,
b)
je dostatočne vyrovnaná,
c)
je stála,
d)
má uspokojivú hospodársku hodnotu, ak je podmienkou registrácie,
e)
má názov spĺňajúci podmienky podľa osobitného predpisu,3)
f)
má zabezpečené udržiavacie šľachtenie odrody (ďalej len „udržiavacie šľachtenie“),
g)
nemá nepriaznivý vplyv na zdravie ľudí, zvierat a na životné prostredie,
h)
geneticky modifikovaná pozostáva z geneticky modifikovaného organizmu, ktorý je povolený podľa osobitného predpisu;2) ak je pestovaná rastlina alebo časť pestovanej rastliny z geneticky modifikovanej odrody alebo materiál z nej odvodený určený na využitie ako potravina, prísada do potraviny, krmovina alebo prísada do krmoviny, musia byť splnené podmienky ustanovené podľa osobitného predpisu.4)
(2)
Hospodárska hodnota odrody sa považuje za uspokojivú, ak jej celková kvalita v porovnaní s ostatnými odrodami zapísanými v Štátnej odrodovej knihe zabezpečí výrazné zlepšenie z hľadiska pestovania, využitia rastlín alebo výrobkov z nich odvodených, a to najmenej v niektorej pestovateľskej oblasti. Ak sa odroda vyznačuje inými lepšími vlastnosťami, na jej jednotlivé menej kvalitné vlastnosti sa nemusí prihliadať. Skúšky hospodárskej hodnoty vykonáva kontrolný ústav.
(3)
Skúška hospodárskej hodnoty sa nevyžaduje, ak ide o
a)
registráciu odrôd tráv, ak šľachtiteľ vyhlási, že osivo jeho odrôd nie je určené na produkciu krmovín,
b)
registráciu odrôd, ktorých množiteľský materiál sa má uvádzať na trh v inom členskom štáte, ktorý už registroval tieto odrody pri zohľadnení ich hospodárskej hodnoty,
c)
registráciu odrôd inbredných línií a hybridov, ktoré sú určené na použitie len ako komponenty hybridných odrôd,
d)
registráciu odrôd zelenín okrem priemyselnej čakanky,
e)
registráciu odrôd ovocných druhov,
f)
odrody okrasných rastlín, liečivých rastlín a aromatických rastlín.
(4)
Na registráciu odrôd pochádzajúcich z iných členských štátov sa kladú rovnaké požiadavky ako na domáce odrody.
(5)
Žiadosť o registráciu odrody, predĺženie doby registrácie odrody a zrušenie registrácie odrody je oprávnený podať žiadateľ, ktorý
a)
odrodu objavil, vytvoril alebo vyvinul na vlastné náklady, alebo financoval jej objavenie, vytvorenie alebo vyvinutie,
b)
má na odrodu udelené šľachtiteľské osvedčenie,5)
c)
nadobudol prevodom alebo prechodom šľachtiteľské osvedčenie k odrode,5)
d)
podal prihlášku na ochranu práv odrody,5)
e)
je udržiavateľom odrody, ktorá nie je chránená podľa osobitného predpisu,5) alebo
f)
je právnym nástupcom žiadateľa uvedeného v písmenách a) až e).
(6)
Žiadateľ, ktorý nemá trvalý pobyt alebo sídlo v Slovenskej republike alebo v niektorom členskom štáte, musí na podanie žiadosti a na zastupovanie v konaní o registrácii odrody a v konaní o predĺžení registrácie odrody splnomocniť zástupcu, ktorý má trvalý pobyt alebo sídlo v Slovenskej republike alebo v niektorom členskom štáte.
(7)
Žiadateľ o registráciu odrody je povinný kontrolnému ústavu
a)
podať žiadosť s Technickým dotazníkom príslušného rastlinného druhu v termíne určenom kontrolným ústavom,
b)
podať návrh názvu odrody v termíne určenom kontrolným ústavom,
c)
poskytnúť bezplatne množiteľský materiál v množstve, kvalite a termíne, ktorý určí kontrolný ústav,
d)
doložiť, ak ide o geneticky modifikovanú odrodu, súhlas Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na zavedenie odrody do životného prostredia po dobu odrodových skúšok podľa osobitného predpisu,2)
e)
uhradiť náklady za odrodové skúšky a registráciu odrody.
(8)
Kontrolný ústav zaradí odrodu do odrodových skúšok, ak žiadateľ spĺňa podmienky podľa odseku 7. Ak žiadateľ nespĺňa niektorú z podmienok ustanovených na registráciu odrody a nedostatok neodstráni ani v lehote určenej kontrolným ústavom, kontrolný ústav konanie zastaví.
(9)
Žiadateľ v žiadosti o registráciu odrody je povinný uviesť,
a)
či už podal žiadosť o registráciu odrody v zahraničí,
b)
v ktorom štáte takú žiadosť podal,
c)
ako bolo o žiadosti podľa písmena b) rozhodnuté.
(10)
Z hľadiska odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti odroda uvedená v
a)
prílohe č. 3 časti A prvom bode alebo v časti C prvom bode musí spĺňať podmienky ustanovené v protokole na určenie odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín (ďalej len „protokol CPVO“), ktorý je uvedený pre príslušnú odrodu v tejto prílohe,
b)
prílohe č. 3 časti A druhom bode alebo v časti C druhom bode musí spĺňať podmienky ustanovené v metodike na určenie odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti Medzinárodnej únie na ochranu nových odrôd rastlín (ďalej len „metodika UPOV“), ktorá je uvedená pre príslušnú odrodu v tejto prílohe.
(11)
Z hľadiska vyrovnanosti ekologická odroda vhodná pre ekologickú poľnohospodársku výrobu5a) (ďalej len „ekologická odroda“), ktorá patrí k druhom uvedeným v prílohe č. 3a časti A, môže namiesto podmienok podľa odseku 10 spĺňať podmienky ustanovené v prílohe č. 3a časti B.
(12)
Z hľadiska overenia hospodárskej hodnoty odroda musí spĺňať požiadavky ustanovené v prílohe č. 3 časti A štvrtom bode.
(13)
Z hľadiska overenia hospodárskej hodnoty ekologická odroda, ktorá patrí k druhom uvedeným v prílohe č. 3a časti C, môže namiesto požiadaviek podľa odseku 12 spĺňať požiadavky ustanovené v prílohe č. 3a časti C.
(14)
Ak kontrolný ústav pri overovaní hospodárskej hodnoty ekologickej odrody podľa odseku 13 nemôže zabezpečiť overenie za ekologických podmienok podľa osobitného predpisu5b) alebo overenie určitých požiadaviek ustanovených v prílohe č. 3 časti A štvrtom bode, vrátane požiadavky na odolnosť voči chorobám, môže overenie vykonať
a)
u šľachtiteľa5c) alebo v poľnohospodárskom podniku, ktorý je zaradený do systému ekologickej poľnohospodárskej výroby,5d)
b)
za podmienok s nízkymi vstupmi a minimálnym rozsahom ošetrenia alebo
c)
v inom členskom štáte, ak je s týmto členským štátom uzavretá dohoda o overení hospodárskej hodnoty za ekologických podmienok.
(15)
Kontrolný ústav zabezpečí rôznorodé podmienky na overenie hospodárskej hodnoty ekologickej odrody podľa odseku 13 prispôsobené potrebám ekologickej poľnohospodárskej výroby a overí hospodársku hodnotu tejto ekologickej odrody alebo na podnet žiadateľa overí určité požiadavky ustanovené v prílohe č. 3 časti A štvrtom bode, ak sú k dispozícii rovnaké metódy overovania hospodárskej hodnoty.
(16)
Na stanovenie odlišnosti kontrolný ústav odrodové skúšky vykonáva aj na porovnateľných odrodách, ktorými sú odrody podľa § 2 písm. e).
(17)
Každú zmenu údajov súvisiacich s registrovanou odrodou a s odrodou, o ktorej registráciu bolo požiadané, žiadateľ oznámi kontrolnému ústavu do 30 dní od uskutočnenia zmeny.
(18)
Počas trvania registrácie odrody môže kontrolný ústav kedykoľvek vykonať preskúšanie odrody s cieľom zistiť, či odroda ešte spĺňa podmienky registrácie. Kontroly odrôd viniča vykonáva kontrolný ústav v pravidelných intervaloch. Ak kontrolný ústav na základe výsledkov preskúšania zistí, že odroda už nespĺňa podmienky registrácie, udržiavateľovi odrody určí lehotu na odstránenie zistených nedostatkov. Ak udržiavateľ odrody v určenej lehote neodstráni zistené nedostatky, kontrolný ústav začne konanie o zrušenie registrácie.
(19)
Na preskúšanie odrody podľa odseku 18 žiadateľ poskytne bezplatne množiteľský materiál v množstve, kvalite a v termíne, ktorý určí kontrolný ústav.
(20)
Odrody registrované v Slovenskej republike a meno a priezvisko osoby alebo osôb zodpovedných za ich udržiavacie šľachtenie sa zapisujú do Štátnej odrodovej knihy na základe rozhodnutia podľa osobitného predpisu,6) z ktorej sa každoročne robí výpis v podobe Listiny registrovaných odrôd, ktorá je verejná.
(21)
Odrody druhov zelenín sa v Listine registrovaných odrôd členia do dvoch podskupín odrôd, ktorých množiteľský materiál
a)
možno uznávať ako základný množiteľský materiál alebo certifikovaný množiteľský materiál alebo kontrolovať ako štandardný množiteľský materiál, alebo
b)
možno ho overiť len ako štandardný množiteľský materiál.
(22)
Pri registrácii odrôd druhov zelenín podľa odseku 21 písm. b) možno prihliadať na výsledky neoficiálnych skúšok a na poznatky o odrode z praktických skúseností nadobudnutých počas jej pestovania.
(23)
Odroda, ktorá je už zaregistrovaná v niektorom členskom štáte, môže byť po rozhodnutí o jej registrácii zapísaná do Štátnej odrodovej knihy len pod rovnakým názvom, pod akým je zapísaná v národnom katalógu členského štátu.
(24)
Ak je známe, že množiteľský materiál určitej odrody sa v niektorom členskom štáte uvádza na trh pod iným názvom odrody, ako je jej názov zapísaný v Štátnej odrodovej knihe, v Listine registrovaných odrôd sa uvedie aj tento názov.
(25)
Odroda, ktorá nie je jasne odlišná od odrody zapísanej v Štátnej odrodovej knihe alebo v Spoločnom katalógu odrôd, alebo v národnom katalógu členského štátu alebo od inej odrody, ktorá bola hodnotená skúškami na odlišnosť, vyrovnanosť a stálosť (ďalej len „skúšky DUS“), ale nie je ešte známa v členskom štáte, musí sa označovať názvom tejto odrody.
(26)
Podľa odseku 25 sa nepostupuje, ak
a)
názov odrody prihlásenej na registráciu je pravdepodobne nesprávny,
b)
pri podávaní žiadosti o registráciu odrody došlo k zámene názvu odrody,
c)
iné skutočnosti bránia používaniu názvu odrody podľa odseku 25 alebo
d)
by tým došlo k porušeniu práva k názvu odrody, ktorý je chránený podľa osobitného predpisu.5)
(27)
Registrované geneticky modifikované odrody sa v Listine registrovaných odrôd zreteľne označujú ako geneticky modifikované.
(28)
Registrované krajové odrody a odrody registrované s cieľom zachovania genetickej rozmanitosti ohrozené genetickou eróziou sa v Listine registrovaných odrôd označujú ako genetický zdroj.
(29)
Po registrácii odrody nesmie jej množiteľský materiál, ak spĺňa požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády a osobitnými predpismi,1) podliehať pri uvádzaní na trh obmedzeniam súvisiacim s odrodou.
(30)
Kontrolný ústav vykoná záznam do Štátnej odrodovej knihy, ak bola registrácia odrody zrušená alebo ak uplynulo obdobie platnosti doby jej registrácie, a následne vymaže odrodu z Listiny registrovaných odrôd.
(31)
Skúšky odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti odrôd ovocných druhov sa nemusia vykonávať, ak žiadateľ predloží kontrolnému ústavu úradný popis vypracovaný zodpovedným úradným orgánom alebo zodpovednou právnickou osobou iného členského štátu a kontrolný ústav dospeje k záveru, že uvedenými informáciami sa preukazuje splnenie podmienok registrácie v súlade s odsekom 1 písm. a) až c). Žiadateľ poskytne bezplatne množiteľský materiál v množstve, kvalite a termíne, ktorý určí kontrolný ústav.
(32)
Doba registrácie odrôd
a)
druhov uvedených v prílohe č. 1 okrem ovocných druhov, viniča a chmeľu platí do konca desiateho kalendárneho roka, ktorý nasleduje po zaregistrovaní odrody,
b)
viniča a chmeľu platí do konca tridsiateho kalendárneho roka, ktorý nasleduje po zaregistrovaní odrody,
c)
druhov ovocných drevín platí do konca tridsiateho kalendárneho roka, ktorý nasleduje po zaregistrovaní odrody,
d)
druhov, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1, platí do konca desiateho kalendárneho roka, ktorý nasleduje po zaregistrovaní odrody.
§ 4
Podmienky predĺženia doby registrácie
(1)
Dobu registrácie odrody možno predĺžiť podaním žiadosti pred uplynutím doby registrácie, ak sa odroda ešte pestuje v takom rozsahu, že je toto predĺženie doby registrácie opodstatnené alebo že je toto predĺženie doby registrácie v záujme zachovania genetických zdrojov rastlín, ak sú splnené požiadavky na odlišnosť, vyrovnanosť a stálosť, alebo na kritériá podľa § 8.
(2)
Žiadosť o predĺženie doby registrácie odrody sa podáva
a)
najmenej dva roky pred uplynutím doby registrácie pre odrody druhov uvedených v prílohe č. 1 okrem ovocných druhov, viniča a chmeľu,
b)
najmenej päť rokov pred uplynutím doby registrácie pre odrody ovocných druhov, ich podpníkov, viniča a jeho podpníkov a chmeľu.
(3)
Pre odrody genetických zdrojov rastlín podmienka uvedená v odseku 2 nemusí byť splnená.
(4)
Platnosť registrácie sa dočasne predlžuje do prijatia rozhodnutia o predĺžení registrácie odrody.
(5)
Žiadateľ, ktorý požiadal o predĺženie doby registrácie odrody, je povinný dodať kontrolnému ústavu bezplatne množiteľský materiál v množstve, kvalite a termíne, ktoré určí kontrolný ústav, a uhradiť poplatky za odrodové skúšky.
§ 5
Podmienky zrušenia registrácie
(1)
Kontrolný ústav rozhodnutím zruší registráciu odrody, ak
a)
o to požiadal žiadateľ; ak ide o viacerých udržiavateľov odrody, musia žiadosť o zrušenie registrácie odrody podať všetci jej udržiavatelia,
b)
odroda už nie je odlišná, stála alebo dostatočne vyrovnaná,
c)
nie je zabezpečené udržiavacie šľachtenie alebo ak nie je kontrolnému ústavu umožnená kontrola udržiavacieho šľachtenia odrody a jeho dokumentácie,
d)
odroda ohrozuje zdravie ľudí, zvierat alebo životné prostredie,
e)
žiadateľ neuhradí náklady na odrodové skúšky,
f)
dodatočne vyjde najavo, že neboli splnené podmienky na registráciu odrody a udržiavateľ ich v určenej lehote neodstránil,
g)
boli v čase podania žiadosti o registráciu alebo počas odrodových skúšok predložené falošné údaje, ktoré súvisia s faktormi, na základe ktorých bola odroda registrovaná, alebo
h)
geneticky modifikovaná odroda nespĺňa podmienky ustanovené v § 3 ods. 1 písm. h),
i)
žiadateľ nedodržiava všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce registráciu odrody.
(2)
Ak po registrácii odrody vzniknú pochybnosti v súvislosti s hodnotením odlišnosti alebo názvu odrody v dobe jej registrácie, kontrolný ústav bez zbytočného odkladu začne z vlastného podnetu konanie s cieľom objasniť všetky okolnosti, ktoré viedli k vzniku pochybností o odlišnosti odrody alebo o jej názve. Ak sa nepreukáže, že pochybnosti boli dôvodné, kontrolný ústav konanie zastaví.
(3)
Ak sa po registrácii odrody zistí, že podmienka, ktorá sa týka odlišnosti, nebola v čase registrácie splnená, konanie o registrácii sa obnoví podľa osobitného predpisu.7) Rozhodnutie o registrácii odrody sa nahradí iným rozhodnutím alebo sa rozhodnutie o registrácii zruší. Na základe rozhodnutia o zrušení registrácie sa odroda s účinnosťou odo dňa jej registrácie nesmie považovať za známu odrodu.
(4)
Ak sa po registrácii odrody zistí, že jej názov nebol prijateľný v čase jej registrácie, názov odrody sa zmení tak, aby spĺňal podmienky podľa osobitného predpisu.3) Kontrolný ústav môže povoliť dočasné používanie pôvodného názvu odrody ako doplnok názvu odrody.
(5)
Ak uplynie doba registrácie odrody, možno množiteľský materiál odrody uvádzať na trh v dobe určenej kontrolným ústavom, najneskôr však do 30. júna tretieho kalendárneho roka po uplynutí registrácie odrody.
(6)
Ak sa zruší registrácia odrody v niektorom členskom štáte, kontrolný ústav môže túto odrodu registrovať, ak spĺňa podmienky na registráciu a je zabezpečené jej udržiavacie šľachtenie.
(7)
Ak kontrolný ústav zamietne registráciu odrody alebo zruší registráciu odrody, poskytne žiadateľovi výsledky skúšok, na základe ktorých prijal príslušné rozhodnutie o odrode.
§ 6
Udržiavacie šľachtenie
(1)
Držiteľ registrácie odrody alebo jeho právny nástupca je povinný počas registrácie odrody vykonávať jej udržiavacie šľachtenie podľa metodík udržiavacieho šľachtenia alebo udržiavacie šľachtenie zabezpečovať prostredníctvom inej ním určenej osoby.
(2)
Odroda, ktorá je zapísaná v Listine registrovaných odrôd, môže byť udržiavaná len v tej tretej krajine, o ktorej Rada Európskej únie rozhodla, že v nej schválené metodiky udržiavacieho šľachtenia poskytujú rovnaké záruky ako metodiky udržiavacieho šľachtenia uvedené v odseku 1.
(3)
Dokumentácia udržiavacieho šľachtenia, ktorú udržiavateľ odrody vedie, musí obsahovať aj údaje o výrobe všetkých generácií množiteľského materiálu, ktoré predchádzali množiteľskému materiálu, z ktorého udržiavateľ odrody založil porasty udržiavacieho šľachtenia.
(4)
Kontrolný ústav je oprávnený vykonať u udržiavateľa odrody úradný odber vzoriek množiteľského materiálu odrody pochádzajúceho z udržiavacieho šľachtenia na účely overenia požiadaviek, na základe ktorých bola odroda zaregistrovaná.
§ 7
Skúšky a dokumentácia pre geneticky modifikované odrody
(1)
Žiadateľ o registráciu geneticky modifikovanej odrody predloží kontrolnému ústavu dokumentáciu o zavedení geneticky modifikovanej odrody do životného prostredia podľa osobitného predpisu.4)
(2)
Kontrolný ústav môže rozhodnúť o registrácii geneticky modifikovanej odrody, ktorá spĺňa podmienky na registráciu odrody, len po tom, ako dostane súhlas na uvedenie výrobku na trh udelený podľa osobitného predpisu.2)
(3)
Dodávateľ, ktorý ponúka na predaj množiteľský materiál registrovanej geneticky modifikovanej odrody, je povinný vo svojich reklamných materiáloch,8) najmä v obchodných katalógoch zreteľne uviesť, že ide o množiteľský materiál odrody, ktorá je geneticky modifikovaná.
§ 8
Registrácia krajových odrôd ako genetických zdrojov rastlín
(1)
Na registráciu krajových odrôd a odrôd, ktoré sú prirodzene prispôsobené miestnym a regionálnym podmienkam a ohrozené genetickou eróziou, kontrolný ústav primerane použije ustanovenia tohto nariadenia vlády.
(2)
Kontrolný ústav pri registrácii krajovej odrody zohľadní konkrétne vlastnosti odrody, závery neoficiálnych testov, ktorých výsledkom je podrobný popis odrody, a poznatky získané z praktických skúseností s pestovaním, reprodukciou a využívaním odrody. Ak sú závery neoficiálnych testov dostatočné, vykonanie odrodových skúšok nebude podmienkou registrácie krajovej odrody.
(3)
Ak viac udržiavateľov požiada o registráciu rovnakej krajovej odrody, pričom výsledky ich neoficiálnych skúšok vykazujú rôzne kvalitatívne vlastnosti krajovej odrody, kontrolný ústav urobí na náklady týchto udržiavateľov skúšky DUS a rozhodne o registrácii krajovej odrody.
§ 8a
Registrácia odrôd ovocných druhov s úradne uznaným popisom
(1)
O registráciu odrody s úradne uznaným popisom môže požiadať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky alebo v inom členskom štáte.
(2)
Pri podávaní žiadosti je žiadateľ povinný
a)
poskytnúť bezplatne množiteľský materiál v množstve, kvalite a termíne, ktorý určí kontrolný ústav,
b)
pri odrodách uvádzaných do obehu pred 30. septembrom 2012 predložiť dôkaz o tejto skutočnosti.
(3)
Žiadateľ je povinný spolu so žiadosťou
a)
predložiť popis odrody vypracovaný zodpovedným orgánom iného členského štátu, ktorý nezodpovedá úradnému popisu, alebo popis odrody, ktorý je tvorený podľa minimálnych znakov príslušného platného technického protokolu,
b)
preukázať skutočnosť, že odroda má zabezpečené udržiavacie šľachtenie.
(4)
Kontrolný ústav rozhodne o registrácii odrody s úradne uznaným popisom, ak sú splnené požiadavky uvedené v odsekoch 2 a 3, a zapíše odrodu do Listiny registrovaných odrôd ako odrodu s úradne uznaným popisom.
(5)
Kontrolný ústav rozhodne o zrušení registrácie odrody s úradne uznaným popisom, ak nie je zabezpečené udržiavacie šľachtenie alebo ak nie je kontrolnému ústavu umožnená kontrola udržiavacieho šľachtenia odrody a jeho dokumentácie.
§ 9
Ďalšie úlohy kontrolného ústavu pri registrácii odrôd
Kontrolný ústav
a)
zostaví súbor informácií o každej odrode, o ktorej registráciu bolo požiadané, ktorý obsahuje popis odrody a jasný súhrn všetkých skutočností, na ktorých sa zakladá jej registrácia; popis odrody sa vzťahuje na rastliny vypestované priamo z množiteľského materiálu kategórie „certifikované osivo a množiteľský materiál“ a štandardný množiteľský materiál pre odrody zelenín,
b)
zverejňuje informácie o každom začatom konaní vo veci registrácie odrody a ochrany práv k novým odrodám v Spravodajcovi odrodového skúšobníctva Slovenskej republiky, ktorý zasiela príslušným orgánom ostatných členských štátov zodpovedným za registráciu odrôd a Komisii; v informácii uvedie najmä údaje o podanej žiadosti, o jej zmene, doplnení alebo späťvzatí a o výroku rozhodnutia,
c)
zasiela príslušným orgánom členských štátov zodpovedným za registráciu odrôd a Komisii úradný popis každej novo registrovanej odrody; to neplatí, ak ide o odrody, napríklad inbredné línie a hybridy poľnohospodárskych rastlinných druhov, ktoré sú určené ako komponenty na výrobu finálnych odrôd,
d)
oznámi na žiadosť Komisie alebo príslušného orgánu členského štátu zodpovedného za registráciu odrôd osobitné kvalitatívne vlastnosti novej odrody, ktoré ju umožňujú odlíšiť od ostatných podobných odrôd,
e)
poskytuje príslušným orgánom členských štátov zodpovedným za registráciu odrôd a Komisii potrebné informácie o odrodách, ktoré boli registrované, a ďalšie informácie, na základe ktorých bola odroda registrovaná; informácie o odrodách, ktoré kontrolný ústav získa od členských štátov alebo od Komisie, sú dôverné,
f)
predkladá Komisii a príslušným orgánom ostatných členských štátov zodpovedným za registráciu odrôd každý rok k 31. decembru až do 31. decembra 2030
1.
správu o počte žiadostí o registráciu ekologickej odrody a výsledkoch skúšok odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti ekologickej odrody a
2.
správu o počte žiadostí o overenie hospodárskej hodnoty ekologickej odrody a výsledkoch overenia hospodárskej hodnoty ekologickej odrody,
g)
môže poskytnúť informácie o odrodách získané počas konania o registráciu len žiadateľovi o registráciu, žiadateľovi o predĺženie doby registrácie odrody a ich splnomocnenému zástupcovi; ak kontrolný ústav registráciu rozhodnutím odmietne alebo zruší, výsledky odrodových skúšok budú k dispozícii len osobám, ktorých sa rozhodnutie týka,
h)
môže zverejniť priebežné výsledky odrodových skúšok len so súhlasom žiadateľa; ak je potrebné na účely vykonania odrodových skúšok hybridov a syntetických odrôd vykonať aj skúšky DUS ich genealogických komponentov, výsledky skúšok a opis ich genealogických komponentov sa nezverejňujú,
i)
môže poveriť vykonávaním odrodových skúšok na účely registrácie odrody a predĺženia doby registrácie odrody osobu, len ak nemá prospech z výsledku vykonaných skúšok,
j)
spolupracuje s úradmi členských štátov zodpovednými za registráciu odrôd pri overovaní a kontrole, ak udržiavacie šľachtenie prebieha v inom členskom štáte ako v tom, v ktorom bola odroda registrovaná.
§ 9a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2017
Rastliny alebo množiteľský materiál odrôd ovocných druhov uvádzaných do obehu pred 30. septembrom 2012 možno registrovať ako odrody s úradne uznaným popisom.
§ 9b
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2020
Doba registrácie odrody viniča alebo odrody chmeľu podľa § 3 ods. 32 písm. b) v znení účinnom od 1. júla 2020 sa vzťahuje aj na odrodu registrovanú do 30. júna 2020.
§ 9c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022
Skúšky DUS druhov poľnohospodárskych plodín podľa prílohy č. 3 časti A prvého bodu a druhého bodu, ktoré sa začali do 31. decembra 2021, sa dokončia podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 31. decembra 2021.
§ 9d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. januára 2023
Skúšky DUS druhov poľnohospodárskych plodín podľa prílohy č. 3 časti A prvého bodu a druhého bodu, ktoré sa začali do 14. januára 2023, sa dokončia podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 14. januára 2023.
§ 9e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2024
Skúšky DUS druhov poľnohospodárskych plodín podľa prílohy č. 3 časti A prvého bodu a druhého bodu, ktoré sa začali do 31. decembra 2023, sa dokončia podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 31. decembra 2023.
§ 10
Transpozičné ustanovenie
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.
§ 11
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2007.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 50/2007 Z. z.
DRUHY PESTOVANÝCH RASTLÍN, KTORÝCH ODRODY SA REGISTRUJÚ
ČASŤ A
POĽNÉ PLODINY
I. REPY
1. Beta vulgaris L. repa cukrová
2. Beta vulgaris L. repa kŕmna
II. KŔMNE PLODINY
3. Agrostis canina L. psinček psí
4. Agrostis gigantea Roth psinček obrovský
5. Agrostis stolonifera L. psinček poplazový
6. Agrostis capillaris L. psinček obyčajný tenučký
7. Alopecurus pratensis L. psiarka lúčna
8. Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv.
ex J. Presl & C. Presl
ovsík obyčajný
9. Bromus catharticus Vahl stoklas preháňavý
10. Bromus sitchensis Trin. stoklas sitkanský
11. Cynodon dactylon (L.) Pers. prstnatec obyčajný
12. Dactylis glomerata L. reznačka laločnatá
13. Festuca arundinacea Schreber kostrava trsteníkovitá
14. Festuca filiformis Pourr. kostrava vláskovitá
15. Festuca ovina L. kostrava ovčia
16. Festuca pratensis Huds. kostrava lúčna
17. Festuca rubra L. kostrava červená
18. Festuca trachyphylla (Hack.) Hack. kostrava drsnolistá
19. × Festulolium Asch. & Graebn. kostravovec
20. Lolium multiflorum Lam.
20.1 mätonoh mnohokvetý jednoročný
20.2 mätonoh mnohokvetý taliansky
21. Lolium perenne L. mätonoh trváci
22. Lolium × hybridum Hausskn
mätonoh hybridný
23. Phalaris aquatica L. lesknica vodná
24. Phleum nodosum L. timotejka uzlatá
25. Phleum pratense L. timotejka lúčna
26. Poa annua L. lipnica ročná
27. Poa nemoralis L. lipnica hájna
28. Poa palustris L. lipnica močiarna
29. Poa pratensis L. lipnica lúčna
30. Poa trivialis L. lipnica pospolitá
31. Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.
ex J. S. et K. B. Presl
trojštet žltkastý
32. Biserrula pelecinus L. biserula pílkatá
33. Galega orientalis Lam. jastrabina východná
34. Hedysarum coronarium L. sekernica vencová
35. Lathyrus cicera L. hrachor cícerový
36. Lotus corniculatus L. ľadenec rožkatý
37. Lupinus albus L. lupina biela
38. Lupinus angustifolius L. lupina úzkolistá
39. Lupinus luteus L. lupina žltá
40. Medicago doliata Carmign. lucerna tŕňovitá
41. Medicago italica (Mill.) Fiori lucerna talianska
42. Medicago littoralis Rohde ex Loisel. lucerna pobrežná
43. Medicago lupulina L. lucerna ďatelinová
44. Medicago murex Willd. lucerna guľatá
45. Medicago polymorpha L. lucerna najmenšia
46. Medicago rugosa Desr. lucerna vráskavá
47. Medicago sativa L. lucerna siata
48. Medicago scutellata (L.) Mill. lucerna štítovitá
49. Medicago truncatula Gaertn. lucerna súdkovitá
50. Medicago × varia T. Martyn Sand lucerna menlivá
51. Onobrychis viciifolia Scop. vičenec vikolistý
52. Ornithopus compressus L. vtáčia noha stlačená
53. Ornithopus sativus Brot. vtáčia noha siata
54. Pisum sativum L. (partim) hrach siaty vrátane pelušky
55. Trifolium alexandrinum L. ďatelina egyptská
56. Trifolium fragiferum L. ďatelina jahodovitá
57. Trifolium glanduliferum Boiss. ďatelina žliazkatá
58. Trifolium hirtum All. ďatelina chlpatá
59. Trifolium hybridum L. ďatelina hybridná
60. Trifolium incarnatum L. ďatelina purpurová
61. Trifolium isthmocarpum Brot. ďatelina marocká
62. Trifolium michelianum Savi ďatelina Michelova
63. Trifolium pratense L. ďatelina lúčna
64. Trifolium repens L. ďatelina plazivá
65. Trifolium resupinatum L. ďatelina obrátená
66. Trifolium squarrosum L. ďatelina kostrbatá
67. Trifolium subterraneum L. ďatelina podzemná
68. Trifolium vesiculosum Savi ďatelina mechúrikatá
69. Trigonella foenum-graecum L. senovka grécka
70. Vicia benghalensis L. vika purpurová
71. Vicia faba L. bôb obyčajný
72. Vicia pannonica Crantz vika panónska
73. Vicia sativa L. vika siata
74. Vicia villosa Roth vika huňatá
75. Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. kvaka
76. Brassica oleracea L. convar. acephala
(DC.) Alef. var. medullosa Thell. var. viridis L.
kel kučeravý
77. Phacelia tanacetifolia Benth. facélia vratičolistá
78. Plantago lanceolata L. skorocel kopijovitý
79. Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. reďkev siata olejná
III. OLEJNINY A PRIADNE RASTLINY
80. Arachis hypogea L. podzemnica olejná
81. Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs repica olejnatá
82. Brassica juncea (L.) Czern. kapusta sitinová
83. Brassica napus L. (partim) repka olejka
84. Brassica nigra (L.) W. D. J. Koch kapusta čierna
85. Cannabis sativa L. konopa siata
86. Carthamus tinctorius L. požlt farbiarsky
87. Carum carvi L. rasca lúčna
88. Gossypium spp. bavlník
89. Helianthus annuus L. slnečnica ročná
90. Linum usitatissimum L. ľan siaty
91. Papaver somniferum L. mak siaty
92. Sinapis alba L. horčica biela
93. Glycine max (L.) Merrill sója fazuľová
IV. OBILNINY
94. Avena nuda L. ovos nahý
95. Avena sativa L. ovos siaty
96. Avena strigosa Scherb. ovos hrebienkatý
97. Hordeum vulgare L.
97.1 jačmeň siaty – dvojradový
97.2 jačmeň siaty – šesťradový
98. Oryza sativa L. ryža siata
99. Phalaris canariensis L. lesknica kanárska
100. Secale cereale L. raž siata
101. Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor
cirok dvojfarebný
102. Sorghum bicolor (L.) Moench subsp.
drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse
cirok sudánska tráva
103. Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp.
drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse
hybridy ciroku
dvojfarebného a ciroku
sudánskej trávy
104. × Triticosecale Wittm. ex A. Camus tritikale
105. Triticum aestivum L. subsp. aestivum
pšenica letná
106. Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van
Slageren
pšenica tvrdá
107. Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell.
pšenica špaldová
108. Zea mays L. kukurica siata (okrem cukrovej a pukancovej)
V. ZEMIAKY
109. Solanum tuberosum L. zemiak
ČASŤ B
ZELENINY
Allium cepa L.
skupina Cepa (cibuľa, cibuľa kuchynská nakopená)
skupina Aggregatum (šalotka)
Allium fistulosum L. (cesnak zimný)
všetky odrody
Allium porrum L. (pór pestovaný)
všetky odrody
Allium sativum L. (cesnak kuchynský)
všetky odrody
Allium schoenoprasum L. (cesnak pažítkový)
všetky odrody
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (trebuľka voňavá)
všetky odrody
Apium graveolens L.
skupina zelery
skupina zelery buľvové
Asparagus officinalis L. (asparágus lekársky)
všetky odrody
Beta vulgaris L.
skupina repy obyčajné (cvikla) vrátane cheltenhamskej
skupina repy listové
(repa obyčajná pravá zeleninová alebo repa obyčajná špenátová – mangold)
Brassica oleracea L.
skupina kely
skupina karfioly
skupina Capitata (kapusta hlávková červená a kapusta hlávková biela)
skupina kely ružičkové
skupina kaleráby
skupina kely hlávkové
skupina brokolice (kapusta obyčajná špargľová)
skupina kapusty listové
skupina Tronchuda (kapusta bezhlávková)
Brassica rapa L.
skupina kapusty čínske
skupina okrúhlice
Capsicum annuum L. (paprika ročná štipľavá alebo sladká)
všetky odrody
Cichorium endivia L. (čakanka štrbáková)
všetky odrody
Cichorium intybus L.
skupina čakanky obyčajné
skupina čakanky obyčajné siate listové (šalátové)
skupina čakanky obyčajné siate cigóriové (priemyselné)
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (dyňa červená)
všetky odrody
Cucumis melo L. (melón cukrový)
všetky odrody
Cucumis sativus L.
skupina uhorky siate
skupina uhorky siate nakladačky
Cucurbita maxima Duchesne (tekvica obrovská)
všetky odrody
Cucurbita pepo L. (tekvica obyčajná pravá – špargľová alebo patizónová)
všetky odrody
Cynara cardunculus L.
skupina artičoky zeleninové
skupina artičoky kardové
Daucus carota L. (mrkva obyčajná a mrkva obyčajná kŕmna)
všetky odrody
Foeniculum vulgare Mill. (fenikel obyčajný)
skupina Azoricum
Lactuca sativa L. (šalát siaty)
všetky odrody
Solanum lycopersicum L. (rajčiak jedlý)
všetky odrody
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill
skupina petržlenové vňate
skupina korene petržlenu
Phaseolus coccineus L. (fazuľa šarlátová)
všetky odrody
Phaseolus vulgaris L.
skupina fazule záhradné kríčkovité
skupina fazule záhradné tyčové
Pisum sativum L.
skupina hrachy siate pravé lúskavé
skupina hrachy siate pravé stržňové
skupina hrachy siate pravé cukrové
Raphanus sativus L.
skupina reďkvi siate pravé
skupina reďkvi siate čierne
Rheum rhabarbarum L. (rebarbora vlnitá)
všetky odrody
Scorzonera hispanica L. (hadomor španielsky)
všetky odrody
Solanum melongena L. (ľuľok baklažánový alebo baklažán)
všetky odrody
Spinacia oleracea L. (špenát siaty)
všetky odrody
Valerianella locusta (L.) Laterr. (valeriánka poľná)
všetky odrody
Vicia faba L. (bôb obyčajný)
všetky odrody
Zea mays L.
skupina kukurice cukrové
skupina kukurice pukancové
Všetky hybridy uvedených druhov a skupín.
ČASŤ C
OSTATNÉ DRUHY POĽNOHOSPODÁRSKYCH PLODÍN
Vitis
Humulus lupulus
Vinič hroznorodý
Chmeľ

ČASŤ D

OVOCNÉ DRUHY A RODY
Castanea sativa Mill. Gaštan jedlý
Citrus L. Citrónovník
Corylus avelana L. Lieska obyčajná
Cydonia oblonga Mill. Dula podlhovastá
Ficus carica L. Figovník obyčajný
Fortunella Swingle Kumkvát
Fragaria L. Jahoda
Juglans regia L. Orech kráľovský
Malus Mill. Jabloň
Olea europea L. Oliva európska
Pistacia vera L. Pistácia pravá
Poncirus Raf. Citrónovníkovec
Prunus amygdalus Batsch Mandľa
Prunus armeniaca L. Marhuľa obyčajná
Prunus avium (L.) L. Čerešňa vtáčia
Prunus cerasus L. Višňa
Prunus domestica L. Slivka domáca
Prunus persica (L.) Broskyňa obyčajná
Prunus salicina Lindley Slivka čínska (japonská)
Pyrus L. Hruška
Ribes L. Ríbezľa
Rubus L. Černica
Vaccinium L. Brusnica
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 50/2007 Z. z.
DRUHY PESTOVANÝCH RASTLÍN, PRE KTORÉ JE OVERENIE HOSPODÁRSKEJ HODNOTY ODRODY PODMIENKOU REGISTRÁCIE
I. REPY
1. Beta vulgaris L. repa cukrová
2. Beta vulgaris L. repa kŕmna
II. KŔMNE PLODINY
3. Agrostis canina L. psinček psí
4. Agrostis gigantea Roth psinček obrovský
5. Agrostis stolonifera L. psinček poplazový
6. Agrostis capillaris L. psinček obyčajný tenučký
7. Alopecurus pratensis L. psiarka lúčna
8. Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv.
ex J. Presl & C. Presl
ovsík obyčajný
9. Bromus catharticus Vahl stoklas preháňavý
10. Bromus sitchensis Trin. stoklas sitkanský
11. Cynodon dactylon (L.) Pers. prstnatec obyčajný
12. Dactylis glomerata L. reznačka laločnatá
13. Festuca arundinacea Schreber kostrava trsteníkovitá
14. Festuca filiformis Pourr. kostrava vláskovitá
15. Festuca ovina L. kostrava ovčia
16. Festuca pratensis Huds. kostrava lúčna
17. Festuca rubra L. kostrava červená
18. Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina kostrava drsnolistá
19. × Festulolium Asch. & Graebn. kostravovec
20. Lolium multiflorum Lam.
20.1 mätonoh mnohokvetý jednoročný
20.2 mätonoh mnohokvetý taliansky
21. Lolium perenne L. mätonoh trváci
22. Lolium × hybridum Hausskn
mätonoh hybridný
23. Phalaris aquatica L. lesknica vodná
24. Phleum nodosum L. timotejka uzlatá
25. Phleum pratense L. timotejka lúčna
26. Poa annua L. lipnica ročná
27. Poa nemoralis L. lipnica hájna
28. Poa palustris L. lipnica močiarna
29. Poa pratensis L. lipnica lúčna
30. Poa trivialis L. lipnica pospolitá
31. Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.
ex J. S. et K. B. Presl
trojštet žltkastý
32. Biserrula pelecinus L. biserula pílkatá
33. Galega orientalis Lam. jastrabina východná
34. Hedysarum coronarium L. sekernica vencová
35. Lathyrus cicera L. hrachor cícerový
36. Lotus corniculatus L. ľadenec rožkatý
37. Lupinus albus L. lupina biela
38. Lupinus angustifolius L. lupina úzkolistá
39. Lupinus luteus L. lupina žltá
40. Medicago doliata Carmign. lucerna tŕňovitá
41. Medicago italica (Mill.) Fiori lucerna talianska
42. Medicago littoralis Rohde ex Loisel. lucerna pobrežná
43. Medicago lupulina L. lucerna ďatelinová
44. Medicago murex Willd. lucerna guľatá
45. Medicago polymorpha L. lucerna najmenšia
46. Medicago rugosa Desr. lucerna vráskavá
47. Medicago sativa L. lucerna siata
48. Medicago scutellata (L.) Mill. lucerna štítovitá
49. Medicago truncatula Gaertn. lucerna súdkovitá
50. Medicago × varia T. Martyn Sand lucerna menlivá
51. Onobrychis viciifolia Scop. vičenec vikolistý
52. Ornithopus compressus L. vtáčia noha stlačená
53. Ornithopus sativus Brot. vtáčia noha siata
54. Pisum sativum L. (partim) hrach siaty vrátane pelušky
55. Trifolium alexandrinum L. ďatelina egyptská
56. Trifolium fragiferum L. ďatelina jahodovitá
57. Trifolium glanduliferum Boiss. ďatelina žliazkatá
58. Trifolium hirtum All. ďatelina chlpatá
59. Trifolium hybridum L. ďatelina hybridná
60. Trifolium incarnatum L. ďatelina purpurová
61. Trifolium isthmocarpum Brot. ďatelina marocká
62. Trifolium michelianum Savi ďatelina Michelova
63. Trifolium pratense L. ďatelina lúčna
64. Trifolium repens L. ďatelina plazivá
65. Trifolium resupinatum L. ďatelina obrátená
66. Trifolium squarrosum L. ďatelina kostrbatá
67. Trifolium subterraneum L. ďatelina podzemná
68. Trifolium vesiculosum Savi ďatelina mechúrikatá
69. Trigonella foenum-graecum L. senovka grécka
70. Vicia benghalensis L. vika purpurová
71. Vicia faba L. bôb obyčajný
72. Vicia pannonica Crantz vika panónska
73. Vicia sativa L. vika siata
74. Vicia villosa Roth vika huňatá
75. Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. kvaka
76. Brassica oleracea L. convar. acephala
(DC.) Alef. var. medullosa Thell. var. viridis L.
kel kučeravý
77. Phacelia tanacetifolia Benth. facélia vratičolistá
78. Plantago lanceolata L. skorocel kopijovitý
79. Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. reďkev siata olejná
III. OLEJNINY A PRIADNE RASTLINY
80. Arachis hypogea L. podzemnica olejná
81. Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs repica olejnatá
82. Brassica juncea (L.) Czern. kapusta sitinová
83. Brassica napus L. (partim) repka olejka
84. Brassica nigra (L.) W. D. J. Koch kapusta čierna
85. Cannabis sativa L. konopa siata
86. Carthamus tinctorius L. požlt farbiarsky
87. Carum carvi L. rasca lúčna
88. Gossypium spp. bavlník
89. Helianthus annuus L. slnečnica ročná
90. Linum usitatissimum L. ľan siaty
91. Papaver somniferum L. mak siaty
92. Sinapis alba L. horčica biela
93. Glycine max (L.) Merrill sója fazuľová
IV. OBILNINY
94. Avena nuda L. ovos nahý
95. Avena sativa L. ovos siaty
96. Avena strigosa Scherb. ovos hrebienkatý
97. Hordeum vulgare L.
97.1 jačmeň siaty – dvojradový
97.2 jačmeň siaty – šesťradový
98. Oryza sativa L. ryža siata
99. Phalaris canariensis L. lesknica kanárska
100. Secale cereale L. raž siata
101. Sorghum bicolor (L.) Moench cirok dvojfarebný
102. Sorghum sudanense (Piper) Stapf cirok sudánsky
103. Sorghum bicolor (L.) Moench ×
Sorghum sudanense (Piper) Stapf
cirok dvojfarebný × cirok sudánsky
104. × Triticosecale Wittm. ex A. Camus tritikale
105. Triticum aestivum L. pšenica letná
106. Triticum durum Desf. pšenica tvrdá
107. Triticum spelta L. pšenica špaldová
108. Zea mays L. kukurica siata (okrem cukrovej a pukancovej)
V. ZEMIAKY
109. Solanum tuberosum L. zemiak
VI. ZELENINY
110. Cichorium intybus L. čakanka obyčajná siata cigóriová (priemyselná)
VII. OSTATNÉ DRUHY
111. Vitis L. vinič hroznorodý
112. Humulus lupulus L. chmeľ
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 50/2007 Z. z.
POŽIADAVKY NA VYKONÁVANIE ODRODOVÝCH SKÚŠOK
ČASŤ A
POĽNÉ PLODINY A ZELENINY
1.
Skúšky DUS sa vykonávajú podľa protokolov CPVO pri týchto druhoch poľnohospodárskych plodín:
a) poľné plodiny
Vedecký názov Bežný názov Protokol CPVO
Dactylis glomerata L. reznačka laločnatá TP 31/1 z 25. 3. 2021
Festuca arundinacea Schreb kostrava trsteníkovitá TP 39/1 z 1. 10. 2015
Festuca filiformis Pourr. kostrava vláskovitá TP 67/1 z 23. 6. 2011
Festuca ovina L. kostrava ovčia TP 67/1 z 23. 6. 2011
Festuca pratensis Huds kostrava lúčna TP 39/1 z 1. 10. 2015
Festuca rubra L. kostrava červená TP 67/1 z 23. 6. 2011
Festuca trachyphylla (Hack.) Hack kostrava drsnolistá TP 67/1 z 23. 6. 2011
Lolium multiflorum Lam. mätonoh mnohokvetý jednoročný a taliansky TP 4/2 z 19. 3. 2019
Lolium perenne L. mätonoh trváci TP 4/2 z 19. 3. 2019
Lolium x hybridum Hausskn mätonoh hybridný TP 4/2 z 19. 3. 2019
Medicago sativa L. lucerna siata TP 6/1 z 22. 12. 2021
Medicago x varia T. Martyn lucerna menlivá TP 6/1 z 22. 12. 2021
Phleum nodosum L. timotejka uzlatá TP 34/1 z 22. 12. 2021
Phleum pratense L. timotejka lúčna TP 34/1 z 22. 12. 2021
Pisum sativum L. (partim) hrach siaty vrátane pelušky TP 7/2 rev. 3 zo 6. 3. 2020
Poa pratensis L. lipnica lúčna TP 33/1 z 15. 3. 2017
Trifolium pratense L. ďatelina lúčna TP 5/1 z 22. 12. 2021
Vicia faba L. bôb obyčajný TP 8/1 z 19. 3. 2019
Vicia sativa L. vika siata TP 32/1 z 19. 4. 2016
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. kvaka TP 89/1 z 11. 3. 2015
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. reďkev siata olejná TP 178/1 z 15. 3. 2017
Brassica napus L. (partim) repka olejka TP 36/3 z 21. 4. 2020
Cannabis sativa L. konopa siata TP 276/2 rev. z 30. 12. 2022
Glycine max (L.) Merr. sója fazuľová TP 80/1 z 15. 3. 2017
Gossypium spp. bavlník TP 88/2 z 11. 12. 2020
Helianthus annuus L. slnečnica ročná TP 81/1 z 31. 10. 2002
Linum usitatissimum L. ľan siaty TP 57/2 z 19. 3. 2014
Sinapis alba L horčica biela TP 179/1 z 15. 3. 2017
Avena nuda L. ovos nahý TP 20/3 zo 6. 3. 2020
Avena sativa L. (includes A. byzantina K. Koch) ovos siaty a ovos červený TP 20/3 zo 6. 3. 2020
Hordeum vulgare L. jačmeň siaty TP 19/5 z 19. 3. 2019
Oryza sativa L. ryža siata TP 16/3 z 1. 10. 2015
Secale cereale L. raž siata TP 58/1 rev. z 27. 4. 2022
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor cirok dvojfarebný TP 122/1 z 19. 3. 2019
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp.
drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse
cirok sudánska tráva TP 122/1 z 19. 3. 2019
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor
x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp.
drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse
hybridy ciroku dvojfarebného a ciroku sudánskej trávy TP 122/1 z 19. 3. 2019
xTriticosecale Wittm. ex A. Camus tritikale TP 121/3 z 27. 4. 2022
Triticum aestivum L. subsp. aestivum pšenica letná TP 3/5 z 19. 3. 2019
Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren pšenica tvrdá TP 120/3 z 19. 3. 2014
Zea mays L. (partim) kukurica siata TP 2/3 z 11. 3. 2010
Solanum tuberosum L. zemiak TP 23/3 z 15. 3. 2017

b) zeleniny
Vedecký názov Bežný názov Protokol CPVO
Allium cepa L.
(skupina Cepa)
cibuľa a cibuľa kuchynská nakopená TP 46/2 z 1. 4. 2009
Allium cepa L. (skupina Aggregatum) šalotka TP 46/2 z 1. 4. 2009
Allium fistulosum L. cesnak zimný TP 161/1 z 11. 3. 2010
Allium porrum L. pór pestovaný TP 85/2 z 1. 4. 2009
Allium sativum L. cesnak kuchynský TP 162/2 z 30. 5. 2023
Allium schoenoprasum L. cesnak pažítkový TP 198/2 z 11. 3. 2015
Apium graveolens L. zeler voňavý stopkový TP 82/1 z 13. 3. 2008
Apium graveolens L. zeler voňavý buľvový TP 74/1 z 13. 3. 2008
Asparagus officinalis L. asparágus lekársky TP 130/2 zo 16. 2. 2011
Beta vulgaris L. repa obyčajná (cvikla) vrátane repy cheltenhamskej TP 60/1 z 1. 4. 2009
Beta vulgaris L. repy listové (repa obyčajná
pravá zeleninová alebo repa obyčajná špenátová – mangold
TP 106/2 zo 14. 4. 2021
Brassica oleracea L. kel kučeravý TP 90/1 zo 16. 2. 2011
Brassica oleracea L. karfiol TP 45/2 rev. 2 z 21. 3. 2018
Brassica oleracea L. kapusta obyčajná špargľová alebo brokolica TP 151/2 rev. 2 z 21. 4. 2020
Brassica oleracea L. kel ružičkový TP 54/2 rev. z 15. 3. 2017
Brassica oleracea L. kaleráb TP 65/2 z 30. 5. 2023
Brassica oleracea L. kel hlávkový, kapusta hlávková biela,
kapusta hlávková červená
TP 48/3 rev. z 25. 3. 2021
Brassica rapa L. kapusta čínska TP 105/1 z 13. 3. 2008
Capsicum annuum L. paprika ročná štipľavá alebo sladká TP 76/2 rev. 2 z 21. 4. 2020
Cichorium endivia L. čakanka štrbáková TP 118/3 z 19. 3. 2014
Cichorium intybus L. čakanka obyčajná siata cigóriová (priemyselná) TP 172/2 z 1. 12. 2005
Cichorium intybus L. čakanka obyčajná siata listová (šalátová) TP 154/2 rev. z 31. 3. 2023
Cichorium intybus L. čakanka obyčajná TP 173/2 z 21. 3. 2018
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai dyňa červená TP 142/2 rev.2 z 31. 3. 2023
Cucumis melo L. melón cukrový TP 104/2 rev. 2 kor. z 25. 3. 2021
Cucumis sativus L. uhorky siate a uhorky nakladačky TP 61/2 rev. 2 z 19. 3. 2019
Cucurbita maxima Duchesne tekvica obrovská TP 155/1 z 11. 3. 2015
Cucurbita pepo L. tekvica obyčajná pravá – špargľová alebo patizónová
TP 119/1 rev. z 19. 3. 2014
Cynara cardunculus L. artičoky zeleninové a artičoky kardové TP 184/2 rev. zo 6. 3. 2020
Daucus carota L. mrkva obyčajná a mrkva obyčajná kŕmna TP 49/3 z 13. 3. 2008
Foeniculum vulgare Mill. fenikel obyčajný TP 183/2 zo 14. 4. 2021
Lactuca sativa L. šalát siaty TP 13/6 rev. 3 z 27. 4. 2022
Solanum lycopersicum L. rajčiak jedlý TP 44/4 rev. 5 zo 14. 4. 2021
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill petržlen záhradný TP 136/1 z 21. 3. 2007
Phaseolus coccineus L. fazuľa šarlátová TP 9/1 z 21. 3. 2007
Phaseolus vulgaris L. fazuľa záhradná kríčkovitá a fazuľa záhradná tyčová TP 12/4 z 27. 2. 2013
Pisum sativum L. (partim) hrach siaty pravý lúskavý, hrach siaty pravý stržňový, hrach siaty pravý cukrový TP 7/2 rev. 3 zo 6. 3. 2020
Raphanus sativus L. reďkev siata pravá, reďkev siata čierna TP 64/2 rev. kor. z 11. 3. 2015
Rheum rhabarbarum L. rebarbora vlnitá TP 62/1 z 19. 4. 2016
Scorzonera hispanica L. hadomor španielsky TP 116/1 z 11. 3. 2015
Solanum melongena L. ľuľok baklažánový alebo baklažán TP 117/1 z 13. 3. 2008
Spinacia oleracea L. špenát siaty TP 55/5 rev. 4 z 27. 4. 2022
Valerianella locusta (L.) Laterr valeriánka poľná TP 75/2 z 21. 3. 2007
Vicia faba L. (partim) bôb obyčajný TP 206/1 z 25. 3. 2004
Zea mays L. (partim) kukurica cukrová a kukurica pukancová TP 2/3 z 11. 3. 2010
Solanum habrochaites S. Knapp & D.M.
Spooner; Solanum lycopersicum L.
x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M.
Spooner; Solanum lycopersicum L.
x Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum
lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L.
Ridley) Fosberg; Solanum pimpinellifolium
L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M.
Spooner
podpníky pre rajčiaky TP 294/1 rev. 5 zo 14. 4. 2021
Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne vnútrodruhové hybridy Cucurbita
maxima Duchesne x Cucurbita moschata
Duchesne na použitie ako podpníky
TP 311/1 z 15. 3. 2017
2.
Skúšky DUS sa vykonávajú podľa metodík UPOV pri týchto druhoch poľnohospodárskych plodín:

a) poľné plodiny
Vedecký názov Bežný názov Metodika UPOV
Beta vulgaris L. repa kŕmna TG/150/3 zo 4. 11. 1994
Agrostis canina L. psinček psí TG/30/6 z 12. 10. 1990
Agrostis gigantea Roth psinček obrovský TG/30/6 z 12. 10. 1990
Agrostis stolonifera L. psinček poplazový TG/30/6 z 12. 10. 1990
Agrostis capillaris L. psinček obyčajný tenučký TG/30/6 z 12. 10. 1990
Bromus catharticus Vahl stoklas preháňavý TG/180/3 zo 4. 4. 2001
Bromus sitchensis Trin. stoklas sitkanský TG/180/3 zo 4. 4. 2001
xFestulolium Asch. et Graebn. kostravovec TG/243/1 z 9. 4. 2008
Lotus corniculatus L. ľadenec rožkatý TG/193/1 z 9. 4. 2008
Lupinus albus L. lupina biela TG/66/4 z 31. 3. 2004
Lupinus angustifolius L. lupina úzkolistá TG/66/4 z 31. 3. 2004
Lupinus luteus L. lupina žltá TG/66/4 z 31. 3. 2004
Medicago doliata Carmign. lucerna tŕňovitá TG/228/1 z 5. 4. 2006
Medicago italica (Mill.) Fiori lucerna talianska TG/228/1 z 5. 4. 2006
Medicago littoralis Rohde ex Loisel lucerna pobrežná TG/228/1 z 5. 4. 2006
Medicago lupulina L. lucerna ďatelinová TG/228/1 z 5. 4. 2006
Medicago murex Willd. lucerna guľatá TG/228/1 z 5. 4. 2006
Medicago polymorpha L. lucerna najmenšia TG/228/1 z 5. 4. 2006
Medicago rugosa Desr. lucerna vráskavá TG/228/1 z 5. 4. 2006
Medicago scutellata (L.) Mill. lucerna štítovitá TG/228/1 z 5. 4. 2006
Medicago truncatula Gaertn. lucerna súdkovitá TG/228/1 z 5. 4. 2006
Trifolium repens L. ďatelina plazivá TG/38/7 z 9. 4. 2003
Trifolium subterraneum L. ďatelina podzemná TG/170/3 zo 4. 4. 2001
Phacelia tanacetifolia Benth. facélia vratičolistá TG/319/1 z 5. 4. 2017
Arachis hypogaea L. podzemnica olejná TG/93/4 z 9. 4. 2014
Brassica juncea (L.) Czern kapusta sitinová TG/335/1 zo 17. 12. 2020
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs repica olejnatá TG/185/3 zo 17. 4. 2002
Carthamus tinctorius L. požlt farbiarsky TG/134/3 z 12. 10. 1990
Papaver somniferum L. mak siaty TG/166/4 z 9. 4. 2014
b) zeleniny
Vedecký názov Bežný názov Metodika UPOV
Brassica rapa L. okrúhlica TG/37/11 z 23. 9. 2022
3.
Skúšky DUS druhov poľnohospodárskych plodín, ktoré nie sú uvedené v prvom a druhom bode, sa vykonávajú podľa metodík kontrolného ústavu na stanovenie odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti odrôd rastlín.
4.
Pri overovaní hospodárskej hodnoty sa skúšajú a hodnotia tieto požiadavky:
a)
úroda,
b)
rezistencia voči škodlivým organizmom,
c)
správanie sa vzhľadom na faktory vo fyzickom prostredí,
d)
kvalitatívne charakteristické znaky.
Vo výsledkoch overovania hospodárskej hodnoty odrody sa uvedú aj použité metódy overovania hospodárskej hodnoty.
5.
Pri vykonávaní skúšok DUS podľa prvého bodu sa skúšajú a hodnotia všetky znaky odrody, ktoré sú uvedené v protokoloch CPVO. Pri vykonávaní skúšok DUS podľa druhého odseku sa povinne skúšajú a hodnotia tie znaky odrody, ktoré sú v metodikách UPOV označené symbolom „*“.
6.
Znaky podľa piateho bodu sa hodnotia, ak ich hodnotenie nie je znemožnené stupňom prejavu niektorého iného znaku a ak vyjadreniu stupňa prejavu hodnoteného znaku nebránia environmentálne podmienky, v ktorých sa skúška vykonáva.
7.
Protokoly CPVO a metodiky UPOV sú uložené v sídle kontrolného ústavu a sú verejne prístupné na internetovej stránke CPVO www.cpvo.europa.eu a na internetovej stránke UPOV www.upov.int.
ČASŤ B
VINIČ
HLAVA I
MORFOLOGICKÉ ZNAKY NA URČENIE ODLIŠNOSTI, STÁLOSTI A VYROVNANOSTI
1.
Rašenie listových púčikov na rastúcich výhonoch dlhých 10 až 20 cm
1.1
tvar
1.2
farba (pri otvorení, aby bolo možné pozorovať antokyan)
1.3
chĺpkatosť
2.
Bylinný výhon v dobe kvetu
2.1
priečny prierez (tvar a obrys)
2.2
chĺpkatosť
3.
Drevitý výhon
3.1
povrch
3.2
internódium
4.
Rozmiestnenie úponkov
5.
Mladé listy na vrchole rastúceho výhonu dlhého 10 až 30 cm (prvé 3 listy od miesta tvorenia listového púčika počítané od tohto bodu)
5.1
farba
5.2
chĺpkatosť
6.
Dospelý list (medzi 8 a 11 kolienkom)
6.1
fotografia
6.2
nákres alebo priama tlač so stupnicou
6.3
celkový tvar
6.4
počet lalokov
6.5
stopkový výkrojok
6.6
hĺbka vrchných a spodných výkrojkov
6.7
chĺpkatosť spodného povrchu
6.8
povrch
6.9
bočné zúbkovanie
7.
Kvet
pohlavie
8.
Strapec v priemyselnej zrelosti (pri muštových odrodách a stolových odrodách)
8.1
fotografia (so stupnicou)
8.2
tvar
8.3
veľkosť
8.4
stopka (dĺžka)
8.5
priemerná hmotnosť v gramoch
8.6
oddeľovanie od stopky
8.7
kompaktnosť strapca
9.
Bobuľa v priemyselnej zrelosti (pri muštových odrodách a stolových odrodách)
9.1
fotografia (so stupnicou)
9.2
tvar
9.3
tvar s uvedením priemernej hmotnosti
9.4
farba
9.5
šupka (pri stolových odrodách)
9.6
počet semien (pri stolových odrodách)
9.7
dužina
9.8
šťavnatosť
9.9
chuť (vôňa)
10.
Semená (pri muštových odrodách a stolových odrodách): fotografia z dvoch strán a z profilu (so stupnicou)
HLAVA II
FYZIOLOGICKÉ ZNAKY NA URČENIE ODLIŠNOSTI, STÁLOSTI A VYROVNANOSTI
1.
Posudzovanie rastu
a)
Pozorovanie fenologických fáz
Fenologické fázy sú pozorované v porovnaní s jednou kontrolnou odrodou alebo viacerými kontrolnými odrodami
1.
so zreteľom na Nemecko:
1.1
biele odrody viniča – Weißer Riesling, Weißer Gutedel, Müller-Thurgau
1.2
modré odrody viniča – Blauer Spätburgunder
2.
pokiaľ ide o Grécko:
2.1
biele odrody viniča – Savatiano, Zoumiatiko, Vilana, Assyrtiko, Chardonnay
2.2
modré odrody viniča – Mandilaria, Xynomavro, Cabernet Sauvignon, Korinthiaki
2.3
stolové odrody viniča – Razaki, Cardinal, Italia, Soultanina, Perlette
3.
pokiaľ ide o Španielsko:
3.1
biele odrody viniča – Airen, Palomino, Pedro Ximénez, Viura-Macabeo
3.2
modré odrody viniča – Bobal, Garnacha, Mazuela, Tempranillo
3.3
odrody stolového hrozna – Moscatel, Roseti, Aledo, Ohanes
4.
so zreteľom na Francúzsko:
4.1
biele odrody viniča – Riesling, Chasselas blanc, Müller-Thurgau, Sauvignon, Ugni blanc
4.2
modré odrody viniča – Pinot noir, Gamay, Merlot, Cabernet Sauvignon, Carignan, Grenache noir
4.3
stolové odrody viniča – Cardinal rouge, Chasselas blanc, Alphonse Lavallée, Servant blanc
5.
so zreteľom na Taliansko:
3.1
biele odrody viniča – Trebbiano toscano, Pinot bianco, Chasselas dorato
3.2
modré odrody viniča – Barbera, Merlot, Sangiovese
3.3
stolové odrody viniča – Regina, Chasselas dorato, Cardinal
6.
so zreteľom na Luxembursko:
biele odrody viniča – Riesling, Müller-Thurgau.
b)
Doba pučania
Dátum, kedy polovica očiek pri normálnom reze pučí, vnútorné chĺpky sú viditeľné v porovnaní s kontrolnými odrodami.
c)
Doba plného kvitnutia
Dátum, kedy pri určitom počte rastlín je polovica kvetov otvorených v porovnaní s kontrolnými odrodami.
d)
Zrelosť (pri muštových odrodách a stolových odrodách)
Okrem doby zrelosti by sa mala hodnotiť aj hustota alebo pravdepodobný stupeň cukornatosti muštu, jeho kyslosť a príslušná úroda hrozna vyjadrená v kilogramoch na hektár porovnaná s jednou kontrolnou odrodou alebo viacerými kontrolnými odrodami poskytujúcimi podobné úrody.
2.
Pestovateľské znaky
1.
Vzrast
2.
Pestovateľský tvar (vedenie) (poloha prvého plodonosného púčika, preferovaný rez)
3.
Produkcia
a.
pravidelnosť
b.
výnos
c.
anomálie
4.
Rezistencia alebo náchylnosť
a.
k nevhodným podmienkam
b.
ku škodcom
c.
k praskaniu bobúľ
5.
Správanie počas vegetatívneho rozmnožovania
a.
vrúbľovanie
b.
rozmnožovanie odrezkami
3.
Použitie
1.
Ako muštové odrody
2.
Ako stolové odrody
3.
Ako podpníky
4.
Na priemyselné spracovanie
HLAVA III
MINIMÁLNE PODMIENKY NA VYKONANIE KONTROLY
1.
Ekologické informácie
1.
miesto
2.
geografické podmienky
a.
zemepisná dĺžka
b.
zemepisná šírka
c.
nadmorská výška
d.
expozícia a sklon
3.
klimatické podmienky
4.
typ pôdy
2.
Technické metódy
1.
Pre muštové odrody a stolové odrody
a.
24 krov viniča podľa možnosti na niekoľkých rôznych podpníkoch
b.
minimálne tri roky produkcie
c.
minimálne dve miesta s rôznymi ekologickými podmienkami
d.
odoberanie vrúbľov by malo byť skúšané minimálne na troch odrodách podpníkov
2.
Pre podpníky
a.
päť krov viniča s minimálne dvoma typmi spôsobov vedenia
b.
päť rokov po vysadení
c.
tri miesta s rôznymi ekologickými podmienkami
d.
odoberanie vrúbľov by malo byť skúšané s minimálne tromi odrodami vrúbľov
ČASŤ C

OVOCNÉ DRUHY

1.
Skúšky DUS sa vykonávajú podľa protokolov CPVO pri týchto druhoch poľnohospodárskych plodín:
Citrónovník TP/203/1 z 18. 11. 2004
Jahoda TP/22/3 z 28. 11. 2012
Jabloň TP/14/2 z 14. 3. 2006
Oliva európska TP/99/1 z 28. 11. 2012
Citrónovníkovec TP/83/1 z 18. 11. 2004
Mandľa TP/56/1 z 28. 11. 2012
Marhuľa obyčajná TP/70/2 z 13. 3. 2008
Čerešňa vtáčia TP/35/2 z 15. 11. 2006
Višňa TP/230/1 z 15. 11. 2006
Slivka domáca TP/41/1 z 6. 11. 2003
Broskyňa obyčajná TP/53/2 Rev z 11. 3. 2015
Slivka čínska (japonská) TP/84/2 z 28. 11. 2012
Hruška TP/15/1 z 27. 3. 2003
Ríbezľa čierna TP/40/2 z 1. 4. 2009
Ríbezľa červená a biela TP/52/2 z 28. 11. 2012
2.
Skúšky DUS sa vykonávajú podľa metodík UPOV pri týchto druhoch poľnohospodárskych plodín:
Gaštan jedlý TG/124/3 z 6. 10. 1989
Lieska obyčajná TG/71/3 z 28. 3. 1979
Dula podlhovastá TG/100/4 z 9. 4. 2003
Figovník obyčajný TG/265/1 z 24. 3. 2010
Kumkvát TG/290/1 z 20. 3. 2013
Orech kráľovský TG/125/6 z 24. 3. 1999
Černica TG/73/7 z 5. 4. 2006
3.
Skúšky DUS sa v prípade druhu Pistácia pravá a druhu Brusnica vykonávajú podľa metodík kontrolného ústavu na stanovenie odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti odrôd rastlín.
Príloha č. 3a
k nariadeniu vlády č. 50/2007 Z. z.
VÝNIMKY ZO SKÚŠOK ODLIŠNOSTI, VYROVNANOSTI A STÁLOSTI
EKOLOGICKEJ ODRODY

ČASŤ A
Zoznam ekologických odrôd

a) poľnohospodárske rastlinné druhy
Jačmeň
Kukurica
Raž
Pšenica
b) zeleniny
mrkva obyčajná
kaleráb
ČASŤ B
Osobitné ustanovenia o skúškach odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti ekologickej odrody

1. Všeobecné pravidlo
Pri ekologických odrodách
a)
z hľadiska odlišnosti a stálosti znaky ustanovené v protokoloch CPVO alebo v metodikách UPOV, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3, musia byť dodržané, zaznamenané a popísané,
b)
z hľadiska vyrovnanosti znaky ustanovené v protokoloch CPVO alebo v metodikách UPOV, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3, musia byť dodržané, zaznamenané a popísané; znaky uvedené v druhom bode je možné posudzovať menej prísne, a ak je pri týchto znakoch ustanovená výnimka z protokolu CPVO, úroveň vyrovnanosti v rámci ekologickej odrody musí byť podobná úrovni vyrovnanosti porovnateľnej odrody, ktorou je odroda podľa § 2 písm. e).

2. Výnimky z protokolov CPVO
a) poľnohospodárske rastlinné druhy
Jačmeň
Z hľadiska vyrovnanosti ekologickej odrody, ktorá patrí k druhu jačmeň siaty (Hordeum vulgare L.), sa znaky na určenie odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti ustanovené v protokole CPVO TP 19/5 z 19. 3. 2019 skúšanej ekologickej odrody môžu odchyľovať v
znaku č. 5 – Vlajkový list: antokyanové sfarbenie ušiek
znaku č. 8 – Vlajkový list: osrienenie pošvy
znaku č. 9 – Ostiny: antokyanové sfarbenie končekov
znaku č. 10 – Klas: osrienenie
znaku č. 12 – Zrno: antokyanové sfarbenie nervov plevice
znaku č. 16 – Sterilný klások: postavenie
znaku č. 17 – Klas: tvar
znaku č. 20 – Ostina: dĺžka
znaku č. 21 – Klasové vreteno: dĺžka prvého článku
znaku č. 22 – Klasové vreteno: zakrivenie prvého článku
znaku č. 23 – Stredný klások: dĺžka plevy a ostiny v porovnaní so zrnom
znaku č. 25 – Zrno: zúbkatosť vnútorných bočných nervov na chrbtovej strane plevice
Kukurica
Z hľadiska vyrovnanosti ekologickej odrody, ktorá patrí k druhu kukurica siata (Zea mays L.), sa znaky na určenie odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti ustanovené v protokole CPVO TP 2/3 z 11. 3. 2010 skúšanej ekologickej odrody môžu odchyľovať v
znaku č. 1 – Prvý list: antokyanové sfarbenie pošvy
znaku č. 2 – Prvý list: tvar vrcholu čepele
znaku č. 8 – Metlina: antokyanové sfarbenie pliev okrem bázy
znaku č. 9 – Metlina: antokyanové sfarbenie peľníc
znaku č. 10 – Metlina: uhol medzi hlavnou osou a bočnými vetvičkami
znaku č. 11 – Metlina: zakrivenie bočných vetvičiek
znaku č. 15 – Steblo: antokyanové sfarbenie nadzemných koreňov
znaku č. 16 – Metlina: hustota kláskov
znaku č. 17 – List: antokyanové sfarbenie pošvy
znaku č. 18 – Steblo: antokyanové sfarbenie internódií
znaku č. 19 – Metlina: dĺžka hlavnej osi nad najnižšou bočnou vetvou
znaku č. 20 – Metlina: dĺžka hlavnej osi nad najvyššou bočnou vetvou
znaku č. 21 – Metlina: dĺžka bočnej vetvy
Raž
Z hľadiska vyrovnanosti ekologickej odrody, ktorá patrí k druhu raž siata (Secale cereale L.), sa znaky na určenie odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti ustanovené v protokole CPVO TP 58/1 rev. z 27. 4. 2022 skúšanej ekologickej odrody môžu odchyľovať v
znaku č. 3 – Koleoptila: antokyanové sfarbenie
znaku č. 4 – Koleoptila: dĺžka
znaku č. 5 – Prvý list: dĺžka pošvy
znaku č. 6 – Prvý list: dĺžka čepele
znaku č. 8 – Vlajkový list: osrienenie pošvy
znaku č. 10 – List vedľa vlajkového listu: dĺžka čepele
znaku č. 11 – List vedľa vlajkového listu: šírka čepele
znaku č. 12 – Klas: osrienenie
znaku č. 13 – Steblo: chĺpkatosť pod klasom
Pšenica
Z hľadiska vyrovnanosti ekologickej odrody, ktorá patrí k druhu pšenica (Triticum aestivum L. subsp. aestivum.), sa znaky na určenie odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti ustanovené v protokole CPVO TP 3/5 z 19. 3. 2019 skúšanej ekologickej odrody môžu odchyľovať v
znaku č. 3 – Koleoptila: antokyanové sfarbenie
znaku č. 6 – Vlajkový list: antokyanové sfarbenie ušiek
znaku č. 8 – Vlajkový list: osrienenie pošvy
znaku č. 9 – Vlajkový list: osrienenie čepele
znaku č. 10 – Klas: osrienenie
znaku č. 11 – Steblo: osrienenie krčku
znaku č. 20 – Klas: tvar z profilu
znaku č. 21 – Vrcholová časť vretena klasu: plocha ochlpenia vonkajšieho povrchu
znaku č. 22 – Dolná pleva: šírka ramena
znaku č. 23 – Dolná pleva: tvar ramena
znaku č. 24 – Dolná pleva: dĺžka zobáčika
znaku č. 25 – Dolná pleva: tvar zobáčika
znaku č. 26 – Dolná pleva: plocha ochlpenia na vnútornom povrchu

b) zeleniny
Mrkva obyčajná
Z hľadiska vyrovnanosti ekologickej odrody, ktorá patrí k druhu mrkva (Daucus carota L.), sa znaky na určenie odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti ustanovené v protokole CPVO TP 49/3 z 13. 3. 2008 skúšanej ekologickej odrody môžu odchyľovať v
znaku č. 4 – List: postavenie listov na stonke
znaku č. 5 – List: intenzita zelenej farby
znaku č. 19 – Koreň: priemer jadra v pomere k celkovému priemeru
znaku č. 20 – Koreň: farba jadra
znaku č. 21 – Okrem odrôd s bielym jadrom; Koreň – intenzita farby jadra
znaku č. 28 – Koreň: čas zafarbenia vrcholu
znaku č. 29 – Rastlina: výška primárneho okolíku v čase kvitnutia
Kaleráb
Z hľadiska vyrovnanosti ekologickej odrody, ktorá patrí k druhu kaleráb (Brassica oleracea L.), sa môžu znaky na určenie odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti ustanovené v protokole CPVO TP 65/1 rev. z 15. 3. 2017 skúšanej ekologickej odrody odchyľovať v
znaku č. 2 – Semenáčik: intenzita zeleného sfarbenia kotyledónov
znaku č. 6 – Listová stopka: poloha
znaku č. 8 – Listová čepeľ: dĺžka
znaku č. 9 – Listová čepeľ: šírka
znaku č. 10 – Listová čepeľ: tvar vrcholu
znaku č. 11 – Listová čepeľ: rozdelenie k hlavnej žile (na spodnej strane listu)
znaku č. 12 – Listová čepeľ: počet výkrojkov (na vrchnej strane listu)
znaku č. 13 – Listová čepeľ: hĺbka výkrojku (na vrchnej strane listu)
znaku č. 14 – Listová čepeľ: tvar v priereze
znaku č. 19 – Kaleráb: počet vnútorných listov

ČASŤ C
Zoznam ekologických odrôd
Jačmeň
Kukurica
Raž
Pšenica

Požiadavky na overenie hospodárskej hodnoty ekologických odrôd

1.
Overenie hospodárskej hodnoty ekologických odrôd sa vykonáva za ekologických podmienok podľa osobitného predpisu.9)
2.
Pri overovaní hospodárskej hodnoty ekologických odrôd a pri posudzovaní výsledkov tohto overenia sa musia zohľadniť potreby a ciele ekologickej poľnohospodárskej výroby. Pri overovaní hospodárskej hodnoty ekologických odrôd je potrebné overiť požiadavku na odolnosť alebo toleranciu voči chorobám a požiadavku adaptácie na rôzne miestne pôdne podmienky alebo klimatické podmienky.
3.
Ak ide o poľnohospodársky postup alebo výrobu potravín alebo krmív, ktorá sa pokladá za užitočnú pre potravinársku výrobu, lepšie požiadavky podľa prílohy č. 3 časti A štvrtého bodu na účely potravinárskej výroby sa považujú za mimoriadne cenné pri overovaní hospodárskej hodnoty ekologických odrôd.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 50/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Komisie 2004/29/ES zo 4. marca 2004, ktorou sa stanovujú vlastnosti a minimálne podmienky pre kontrolu odrôd viniča (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 43).
2.
Smernica Komisie 2003/90/ES zo 6. októbra 2003, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES týkajúcej sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v znení
– smernice Komisie 2005/91/ES zo 16. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 331, 17. 12. 2005).
3.
Smernica Komisie 2003/91/ES zo 6. októbra 2003, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/55/ES týkajúcej sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd druhov zelenín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v znení
– smernice Komisie 2006/127/ES zo 7. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 343, 8. 12. 2006).
4.
Smernica Rady 2002/53/ES z 13. júna 2002 o spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36) v znení
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 32).
5.
Smernica Rady 2002/55/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom zelenín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36) v znení
– smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39),
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 32),
– smernice Rady 2004/117/ES z 22. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 14, 18. 1. 2005),
– smernice Komisie 2006/124/ES z 5. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 339, 6. 12. 2006).
6.
Smernica Rady 2002/57/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36) v znení
– smernice Rady 2002/68/ES z 19. júla 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36),
– smernice Komisie 2003/45/ES z 28. mája 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39),
– smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39),
– smernice Rady 2004/117/ES z 22. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 14, 18. 1. 2005).
7.
Smernica Rady 2002/56/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní so sadivom zemiakov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36) v znení
– rozhodnutia Komisie 2003/66/ES z 28. januára 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 38),
– smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39),
– rozhodnutia Komisie 2005/908/ES zo 14. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 329, 16. 12. 2005).
8.
Smernica Rady 2002/54/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom repy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36) v znení
– smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39),
– smernice Rady 2004/117/ES z 22. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 14, 18. 1. 2005).
9.
Smernica Rady 2008/72/ES z 15. júla 2008 o uvádzaní množiteľského a sadivového zeleninového materiálu iného ako osivo na trh (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 205, 1. 8. 2008) v znení vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2013/166/EÚ z 2. apríla 2013 (Ú. v. EÚ L 94, 4. 4. 2013).
10.
Smernica Rady 68/193/EHS z 9. apríla 1968 o obchodovaní s materiálom na vegetatívne rozmnožovanie viniča (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1) v znení
– smernice Rady 71/140/EHS z 22. marca 1971 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),
– smernice Rady 74/648/EHS z 9. decembra 1974 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 2),
– Prvej smernice Komisie 77/629/EHS z 28. septembra 1977 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 3),
– smernice Rady 78/55/EHS z 19. decembra 1977 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 3),
– smernice Rady 78/692/EHS z 25. júla 1978 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),
– smernice Komisie 82/331/EHS zo 6. mája 1982 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 3/zv. 5),
– nariadenia Rady (EHS) č. 3768/85 z 20. decembra 1985 (Ú. v. EÚ L 362, 31. 12. 1985),
– smernice Rady 86/155/EHS z 22. apríla 1986 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 7),
– smernice Rady 88/332/EHS z 13. júna 1988 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 8),
– smernice Rady 90/654/EHS zo 4. decembra 1990 (Ú. v. EÚ L 353, 17. 12. 1990),
– smernice Rady 2002/11/ES zo 14. februára 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 35),
– smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39),
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 32),
– smernice Komisie 2005/43/ES z 23. júna 2005 (Ú. v. EÚ L 164, 24. 6. 2005),
– Aktu o pristúpení Dánska, Írska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (Ú. v. EÚ L 73, 27. 3. 1972),
– Aktu o pristúpení Grécka (Ú. v. EÚ L 291, 19. 11. 1979),
– Aktu o pristúpení Rakúska, Švédska a Fínska (Ú. v. EÚ C 241, 29. 8. 1994).
11.
Smernica Rady 66/402/EHS zo 14. júna 1966 týkajúca sa obchodovania s osivom obilnín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1) v znení
– smernice Rady 69/60/EHS z 18. februára 1969 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),
– smernice Rady 71/162/EHS z 30. marca 1971 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),
– smernice Rady 72/274/EHS z 20. júla 1972 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),
– smernice Rady 72/418/EHS zo 6. decembra 1972 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),
– smernice Rady 73/438/EHS z 11. decembra 1973 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 2),
– smernice Komisie 75/444/EHS z 26. júna 1975 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 2),
– smernice Komisie 78/55/EHS z 19. decembra 1977 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 3),
– Prvej smernice Komisie 78/387/EHS z 18. apríla 1978 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 3),
– smernice Rady 78/692/EHS z 25. júla 1978 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),
– smernice Rady 78/1020/EHS z 5. decembra 1978 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),
– smernice Komisie 79/641/EHS z 27. júna 1979 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),
– smernice Rady 79/692/EHS z 24. júla 1979 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),
– smernice Komisie 81/126/EHS zo 16. februára 1981 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 5),
– smernice Rady 81/561/EHS z 13. júla 1981 (Ú. v. EÚ L 203, 23. 7. 1981),
– nariadenia Rady (EHS) 3768/85 z 20. decembra 1985 (Ú. v. EÚ L 362, 31. 12. 1985),
– smernice Rady 86/155/EHS z 22. apríla 1986 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 7),
– smernice Komisie 86/320/EHS z 20. júna 1986 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 7),
– smernice Komisie 87/120/EHS zo 14. januára 1987 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 7),
– smernice Rady 88/332/EHS z 13. júna 1988 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 8),
– smernice Rady 88/380/EHS z 13. júna 1988 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 8),
– smernice Komisie 88/506/EHS z 13. septembra 1988 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 8),
– smernice Komisie 89/2/EHS z 15. decembra 1988 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 9),
– smernice Komisie 90/623/EHS zo 7. novembra 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 11),
– smernice Rady 90/654/EHS zo 4. decembra 1990 (Ú. v. EÚ L 353, 17. 12. 1990),
– smernice Komisie 93/2/EHS z 28. januára 1993 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 13),
– smernice Komisie 95/6/ES z 20. marca 1995 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 17),
– smernice Rady 96/72/ES z 18. novembra 1996 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 20),
– smernice Rady 98/95/ES zo 14. decembra 1998 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 24),
– smernice Rady 98/96/ES zo 14. decembra 1998 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 24),
– smernice Komisie 1999/8/EHS z 18. februára 1999 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 24),
– smernice Komisie 1999/54/EHS z 26. mája 1999 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 25),
– smernice Rady 2001/64/ES z 31. augusta 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 33),
– smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39),
– smernice Rady 2004/117/ES z 22. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 14, 18. 1. 2005),
– smernice Komisie 2006/55/ES z 12. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 159, 13. 6. 2006),
– Aktu o pristúpení Dánska, Írska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (Ú. v. EÚ L 73, 27. 3. 1972),
– Aktu o pristúpení Grécka (Ú. v. EÚ L 291, 19. 11. 1979),
– Aktu o pristúpení Rakúska, Švédska a Fínska (Ú. v. EÚ C 241, 29. 8. 1994).
12.
Smernica Rady 66/401/EHS zo 14. júna 1966 o uvádzaní osiva krmovín na trh (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1) v znení
– smernice Rady 69/63/EHS z 18. februára 1969 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),
– smernice Rady 71/162/EHS z 30. marca 1971 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),
– smernice Rady 72/274/EHS z 20. júla 1972 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),
– smernice Rady 72/418/EHS zo 6. decembra 1972 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),
– smernice Rady 73/438/EHS z 11. decembra 1973 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 2),
– smernice Komisie 75/444/EHS z 26. júna 1975 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 2),
– smernice Komisie 78/55/EHS z 19. decembra 1977 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 3),
– smernice Komisie 78/386/EHS z 18. apríla 1978 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 3),
– smernice Rady 78/692/EHS z 25. júla 1978 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),
– smernice Rady 78/1020/EHS z 5. decembra 1978 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),
– smernice Komisie 79/641/EHS z 27. júna 1979 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),
– smernice Rady 79/692/EHS z 24. júla 1979 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),
– smernice Komisie 80/754/EHS zo 17. júla 1980 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),
– smernice Komisie 81/126/EHS zo 16. februára 1981 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 5),
– smernice Komisie 82/287/EHS z 13. apríla 1982 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 5),
– smernice Komisie 85/38/EHS zo 14. decembra 1984 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 6),
– nariadenia Rady (EHS) č. 3768/85 z 20. decembra 1985 (Ú. v. EÚ L 362, 31. 12. 1985),
– smernice Rady 86/155/EHS z 22. apríla 1986 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 7),
– smernice Komisie 87/120/EHS zo 14. januára 1987 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 7),
– smernice Komisie 87/480/EHS z 9. septembra 1987 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 7),
– smernice Rady 88/332/EHS z 13. júna 1988 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 8),
– smernice Rady 88/380/EHS z 13. júna 1988 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 8),
– smernice Komisie 89/100/EHS z 20. januára 1989 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 9),
– smernice Rady 90/654/EHS zo 4. decembra 1990 (Ú. v. EÚ L 353, 17. 12. 1990),
– smernice Komisie 92/19/EHS z 23. marca 1992 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 12),
– smernice Komisie 96/18/ES z 19. marca 1996 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 18),
– smernice Rady 96/72/ES z 18. novembra 1996 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 20),
– smernice Rady 98/95/ES zo 14. decembra 1998 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 24),
– smernice Rady 98/96/ES zo 14. decembra 1998 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 24),
– smernice Rady 2001/64/ES z 31. augusta 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 33),
– smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39),
– smernice Komisie 2004/55/ES z 20. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 44),
– smernice Rady 2004/117/ES z 22. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 14, 18. 1. 2005),
– Aktu o pristúpení Dánska, Írska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (Ú. v. EÚ L 73, 27. 3. 1972),
– Aktu o pristúpení Grécka (Ú. v. EÚ L 291, 19. 11. 1979),
– Aktu o pristúpení Rakúska, Švédska a Fínska (Ú. v. EÚ C 241, 29. 8. 1994).
13.
Smernica Komisie 2007/48/ES z 26. júla 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/90/ES, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES týkajúcej sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (Ú. v. EÚ L 195, 27. 7. 2007).
14.
Smernica Komisie 2007/49/ES z 26. júla 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/91/ES, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/55/ES týkajúcej sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd druhov zelenín (Ú. v. EÚ L 195, 27. 7. 2007).
15.
Smernica Komisie 2008/83/ES z 13. augusta 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/91/ES, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/55/ES týkajúcej sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd druhov zelenín (Ú. v. EÚ L 219, 14. 8. 2008).
16.
Smernica Komisie 2009/74/ES z 26. júna 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o botanické názvy rastlín, vedecké názvy iných organizmov a určité prílohy k smerniciam 66/401/EHS, 66/402/EHS a 2002/57/ES vzhľadom na vývoj vedeckých a technických poznatkov (Ú. v. EÚ L 166, 27. 6. 2009).
17.
Smernica Komisie 2009/97/ES z 3. augusta 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smerníc Rady 2002/53/ES a 2002/55/ES týkajúcich sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zeleniny (Ú. v. EÚ L 202, 4. 8. 2009).
18.
Smernica Komisie 2010/46/EÚ z 2. júla 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smerníc Rady 2002/53/ES a 2002/55/ES, pokiaľ ide o znaky, ktoré sa majú zohľadniť ako minimum pri skúškach, a minimálne podmienky na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zeleniny (Ú. v. EÚ L 169, 3. 7. 2010).
19.
Vykonávacia smernica Komisie 2011/68/EÚ z 1. júla 2011, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smerníc Rady 2002/53/ES a 2002/55/ES, pokiaľ ide o znaky, ktoré sa majú zohľadniť ako minimum pri skúškach, a minimálne podmienky na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zeleniny (Ú. v. EÚ L 175, 2. 7. 2011).
20.
Vykonávacia smernica Komisie 2012/8/EÚ z 2. marca 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/90/ES, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES týkajúcej sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (Ú. v. EÚ L 64, 3. 3. 2012).
21.
Vykonávacia smernica Komisie 2012/44/EÚ z 26. novembra 2012, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smerníc Rady 2002/53/ES a 2002/55/ES, pokiaľ ide o znaky, ktoré sa majú zohľadniť ako minimum pri skúškach, a minimálne podmienky na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zeleniny (Ú. v. EÚ L 327, 27. 11. 2012).
22.
Vykonávacia smernica Komisie 2013/45/EÚ zo 7. augusta 2013, ktorou sa menia smernice Rady 2002/55/ES a 2008/72/ES a smernica Komisie 2009/145/ES, pokiaľ ide o botanický názov rajčiakov (Ú. v. EÚ L 213, 8. 8. 2013).
23.
Vykonávacia smernica Komisie 2013/57/EÚ z 20. novembra 2013, ktorou sa menia smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES a článku 7 smernice Rady 2002/55/ES týkajúcich sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zelenín (Ú. v. EÚ L 312, 21. 11. 2013).
24.
Vykonávacia smernica Komisie 2014/105/EÚ zo 4. decembra 2014, ktorou sa menia smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa stanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES a článku 7 smernice Rady 2002/55/ES týkajúcich sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zelenín (Ú. v. EÚ L 349, 5. 12. 2014).
25.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2015/1168 z 15. júla 2015, ktorou sa menia smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES a článku 7 smernice Rady 2002/55/ES, pokiaľ ide o znaky, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálne podmienky na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zelenín (Ú. v. EÚ L 188, 16. 7. 2015).
26.
Vykonávacia smernica Komisie 2014/97/EÚ z 15. októbra 2014, ktorou sa vykonáva smernica Rady 2008/90/ES, pokiaľ ide o registráciu dodávateľov a odrôd a o spoločný zoznam odrôd (Ú. v. EÚ L 298,16. 10. 2014).
27.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2016/1914 z 31. októbra 2016, ktorou sa menia smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa stanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES a článku 7 smernice Rady 2002/55/ES týkajúcich sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zelenín (Ú. v. EÚ L 296, 1. 11. 2016).
28.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2016/2109 z 1. decembra 2016, ktorou sa mení smernica Rady 66/401/EHS, pokiaľ ide o zahrnutie nových druhov a botanického názvu druhu Lolium × boucheanum Kunth (Ú. v. EÚ L 327, 2. 12. 2016).
29.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2018/100 z 22. januára 2018, ktorou sa menia smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES, resp. článku 7 smernice Rady 2002/55/ES týkajúce sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zelenín (Ú. v. EÚ L 17, 23. 1. 2018).
30.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2019/114 z 24. januára 2019, ktorou sa menia smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa stanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES a článku 7 smernice Rady 2002/55/ES týkajúce sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zelenín (Ú. v. EÚ L 23, 25. 1. 2019).
31.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2019/990 zo 17. júna 2019, ktorou sa mení zoznam rodov a druhov uvedený v článku 2 ods. 1 písm. b) smernice Rady 2002/55/ES, v prílohe II k smernici Rady 2008/72/ES a v prílohe k smernici Komisie 93/61/EHS (Ú. v. EÚ L 160, 18. 6. 2019).
32.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2019/1985 z 28. novembra 2019, ktorou sa menia smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa stanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES a článku 7 smernice Rady 2002/55/ES týkajúce sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zelenín (Ú. v. EÚ L 308, 29. 11. 2019).
33.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2020/432 z 23. marca 2020, ktorou sa mení smernica Rady 2002/55/ES, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu „zelenina“ a zoznam rodov a druhov v článku 2 ods. 1 písm. b) (Ú. v. EÚ L 88, 24. 3. 2020).
34.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2021/746 zo 6. mája 2021, ktorou sa menia smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, pokiaľ ide o protokoly na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zeleniny, a ktorou sa mení smernica 2003/90/ES, pokiaľ ide o niektoré botanické názvy rastlín (Ú. v. EÚ L 160, 7. 5. 2021).
35.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2021/415 z 8. marca 2021, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS a 66/402/EHS na účely prispôsobenia taxonomických skupín a názvov určitých druhov osív a burín vývoju vedeckých a technických poznatkov (Ú. v. EÚ L 81, 9. 3. 2021).
36.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2022/905 z 9. júna 2022, ktorou sa menia smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, pokiaľ ide o protokoly na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zeleniny (Ú. v. EÚ L 157, 10. 6. 2022).
37.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2022/1647 z 23. septembra 2022, ktorou sa mení smernica 2003/90/ES, pokiaľ ide o výnimku pre ekologické odrody poľnohospodárskych rastlinných druhov vhodných na ekologickú poľnohospodársku výrobu (Ú. v. EÚ L 248, 26. 9. 2022).
38.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2022/1648 z 23. septembra 2022, ktorou sa mení smernica 2003/91/ES, pokiaľ ide o výnimku pre ekologické odrody druhov zeleniny vhodné na ekologickú poľnohospodársku výrobu (Ú. v. EÚ L 248, 26. 9. 2022).
39.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2023/1438 z 10. júla 2023, ktorou sa menia smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, pokiaľ ide o protokoly na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zeleniny (Ú. v. EÚ L 176, 11. 7. 2023).
1)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh.
2)
Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.
2a)
§ 4 písm. c) zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh.
3)
Nariadenie Komisie (ES) č. 930/2000 zo 4. mája 2000, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá týkajúce sa vhodnosti názvov odrôd poľnohospodárskych druhov rastlín a zeleniny (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 29) v znení nariadenia Komisie č. 1831/2004 z 21. októbra 2004 (Ú. v. EÚ L 321, 22. 10. 2004).
4)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 32).
5)
Zákon č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 o právach spoločenstva k odrodám rastlín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 16).
5a)
Čl. 3 ods. 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (Ú. v. EÚ L 150, 14. 6. 2018) v platnom znení.
5b)
Nariadenie (EÚ) 2018/848 v platnom znení.
5c)
§ 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 202/2009 Z. z. o právnej ochrane odrôd rastlín.
5d)
Čl. 3 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2018/848 v platnom znení.
6)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
7)
§ 62 až 64 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
Napríklad čl. 5 písm. d) až g) a čl. 12 nariadenia (EÚ) 2018/848 v platnom znení.