448/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

448
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 7. septembra 2007
o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. p) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Podrobnosti o faktoroch práce a pracovného prostredia podľa zaradenia prác do kategórií sú uvedené v prílohe č. 1.
(2)
U zamestnancov, ktorí sú exponovaní viacerým faktorom práce a pracovného prostredia, sa pre jednotlivé faktory určuje kategória osobitne.
§ 2
Náležitosti návrhu na zaradenie prác do tretej kategórie alebo do štvrtej kategórie alebo na zmenu alebo vyradenie prác z tretej kategórie alebo zo štvrtej kategórie sú uvedené v prílohe č. 2.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2007.
Ivan Valentovič v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 448/2007 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 448/2007 Z. z.