410/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

410
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. augusta 2007
o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému optickému žiareniu
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Toto nariadenie vlády ustanovuje minimálne požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov v súvislosti s expozíciou optickému žiareniu z umelých zdrojov (ďalej len „umelé optické žiarenie“) a na predchádzanie rizikám a ohrozeniam, ktoré vznikajú alebo môžu vznikať v súvislosti s expozíciou umelému optickému žiareniu, najmä na predchádzanie poškodenia očí a kože zamestnancov.
(2)
Ustanovenia § 6 a 7 sa nevzťahujú na fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi.
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
optickým žiarením elektromagnetické žiarenie s vlnovou dĺžkou od 100 nm do 1 mm. Spektrum optického žiarenia sa delí na
1.
ultrafialové žiarenie s vlnovou dĺžkou od 100 nm do 400 nm; ultrafialová oblasť sa delí na UVA (315 nm až 400 nm), UVB (280 nm až 315 nm) a UVC (100 nm až 280 nm),
2.
viditeľné žiarenie s vlnovou dĺžkou od 380 nm do 780 nm,
3.
infračervené žiarenie s vlnovou dĺžkou od 780 nm do 1 mm; infračervená oblasť sa delí na IRA (780 nm až 1 400 nm), IRB (1 400 nm až 3 000 nm) a IRC (3 000 nm až 1 mm),
b)
laserom zariadenie, ktoré môže byť prispôsobené na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia v rozsahu vlnovej dĺžky optického žiarenia najmä procesom kontrolovanej stimulovanej emisie,
c)
laserovým žiarením optické žiarenie lasera,
d)
nekoherentným žiarením iné optické žiarenie ako žiarenie lasera,
e)
limitnými hodnotami expozície limitné hodnoty expozície umelému optickému žiareniu, ktoré sú stanovené na základe známych účinkov na zdravie a na biologických poznatkoch,
f)
ožiarenosťou (E) alebo hustotou žiarivého toku žiarivý tok dopadajúci na jednotku plochy na povrch vyjadrený vo wattoch na meter štvorcový (W.m-2),
g)
dávkou ožiarenia (H) časový integrál ožiarenosti vyjadrený v jouloch na meter štvorcový (J.m-2),
h)
žiarou (L) žiarivý tok alebo výstupný výkon vzťahujúci sa na jednotku plochy a na jednotku priestorového uhla vyjadrený vo wattoch na meter štvorcový na steradián (W.m-.sr-1),
i)
úrovňou kombinácia intenzity ožiarenia, dávky ožiarenia a žiary, ktorej je zamestnanec vystavený.
§ 3
Limitné hodnoty expozície
(1)
Limitné hodnoty expozície nekoherentnému žiareniu sú uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Limitné hodnoty expozície laserovému žiareniu sú uvedené v prílohe č. 2.
§ 4
Posudzovanie rizík z expozície umelému optickému žiareniu
(1)
Pri plnení povinností ustanovených v osobitných predpisoch1) zamestnávateľ posúdi úroveň umelého optického žiarenia, ktorému sú zamestnanci exponovaní, a ak je to potrebné, zabezpečí meranie alebo vypočíta jeho úroveň, aby bolo možné stanoviť a realizovať opatrenia na zníženie alebo odstránenie tejto expozície.
(2)
Na posúdenie, meranie alebo výpočet expozície umelému optickému žiareniu sa používajú metodiky uvedené v príslušných harmonizovaných medzinárodných normách a odporúčaniach. Posudzovanie alebo výpočet expozície umelému optickému žiareniu sa môže vykonať s použitím údajov o úrovniach žiarenia poskytovaných výrobcom zariadenia v súlade s osobitnými predpismi.2)
(3)
Posudzovanie, meranie alebo výpočet expozície umelému optickému žiareniu vo vhodných časových intervaloch v závislosti od druhu zdroja umelého optického žiarenia a miery rizika zabezpečuje pracovná zdravotná služba3) za účasti zamestnanca alebo zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci4) (ďalej len „zástupca zamestnancov pre bezpečnosť“); meranie alebo výpočet expozície umelému optickému žiareniu môžu vykonávať aj právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré majú pre túto činnosť vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti.5)
(4)
Údaje o úrovni expozície umelému optickému žiareniu získané na základe posudzovania, merania alebo výpočtu sa uchovávajú v písomnej forme po dobu 20 rokov od skončenia práce na pracovisku s expozíciou umelému optickému žiareniu.
(5)
Pri posudzovaní rizík z expozície umelému optickému žiareniu zamestnávateľ prihliada najmä na
a)
úroveň, vlnovú dĺžku a dĺžku trvania expozície umelému optickému žiareniu a ich vplyv na prekračovanie hodnôt podľa písmena b),
b)
limitné hodnoty expozície,
c)
vplyv na bezpečnosť a zdravie osobitných skupín zamestnancov,6)
d)
vplyv na bezpečnosť a zdravie zamestnancov v prípade vzájomného pôsobenia optického žiarenia a fotosenzitívnych chemických látok na pracovisku,
e)
nepriame účinky, ako napríklad výbuch alebo požiar,
f)
doplnkové vybavenie navrhnuté na zníženie úrovne expozície umelému optickému žiareniu,
g)
príslušné informácie získané výkonom zdravotného dohľadu vrátane publikovaných informácií,
h)
spolupôsobenie viacerých zdrojov expozície umelému optickému žiareniu,
i)
zaradenie lasera do triedy v súlade s príslušnými harmonizovanými normami a podobné klasifikovanie akéhokoľvek umelého zdroja, ktorý môže spôsobiť podobné poškodenie ako laser triedy 3B a 4,
j)
informácie poskytované výrobcami zdrojov optického žiarenia a príslušných pracovných zariadení podľa osobitného predpisu2).
(6)
Zamestnávateľ vypracuje posudok o riziku a určí opatrenia, ktoré sa vykonajú podľa § 5 a 6. Ak v dôsledku povahy a rozsahu rizika súvisiaceho s expozíciou umelému optickému žiareniu nie je potrebné ďalšie podrobnejšie posúdenie rizika, zamestnávateľ túto skutočnosť uvedie v posudku o riziku spolu s odôvodnením.
(7)
Zamestnávateľ je povinný posudok o riziku pravidelne v potrebnom rozsahu aktualizovať, najmä ak sa na pracovisku alebo v pracovných postupoch uskutočnili významné zmeny, ktoré by mohli spôsobiť neaktuálnosť tohto posudku alebo ak výsledky zdravotného dohľadu preukázali, že je to potrebné.
§ 5
Opatrenia na odstránenie alebo zníženie rizík z expozície umelému optickému žiareniu
(1)
Riziká vyplývajúce z expozície umelému optickému žiareniu musí zamestnávateľ odstrániť alebo znížiť na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň predovšetkým pri zdroji umelého optického žiarenia; prihliada pritom na technický pokrok a dostupnosť opatrení na odstránenie alebo zníženie expozície umelému optickému žiareniu. Zníženie rizík vyplývajúcich z expozície umelému optickému žiareniu je založené na všeobecných zásadách prevencie uvedených v osobitných predpisoch.1)
(2)
Ak posúdenie rizika preukáže, že u zamestnancov by mohlo dôjsť k prekročeniu limitných hodnôt expozície umelému optickému žiareniu, zamestnávateľ zostaví a realizuje program technických opatrení a organizačných opatrení s cieľom znížiť expozíciu umelému optickému žiareniu a spolupôsobiace riziko na najnižšiu možnú úroveň. Zamestnávateľ pritom berie do úvahy najmä
a)
iné metódy práce, ktoré znížia expozíciu umelému optickému žiareniu,
b)
výber vhodného pracovného zariadenia vyžarujúceho menej optického žiarenia,
c)
technické opatrenia na zníženie optického žiarenia vrátane blokovacích, tieniacich a ďalších podobných mechanizmov a zariadení na ochranu zdravia,
d)
vhodné spôsoby údržby pracovných prostriedkov, pracoviska a zariadení na pracovisku,
e)
stavebné a priestorové riešenie pracoviska,
f)
obmedzenie trvania a úrovne expozície umelému optickému žiareniu,
g)
účinné osobné ochranné pracovné prostriedky,
h)
pokyny výrobcu zariadenia, ak sa naň vzťahujú príslušné osobitné predpisy.2)
(3)
Na základe posúdenia rizika podľa § 4 sa určia pracoviská alebo pracovné miesta, na ktorých je riziko, že zamestnanci by mohli byť exponovaní umelému optickému žiareniu presahujúcemu limitné hodnoty expozície. Tieto pracoviská alebo pracovné miesta sa vymedzia, označia bezpečnostnými a zdravotnými označeniami a použijú sa výstražné značky7) a prístup na ne sa obmedzí, ak je to technicky uskutočniteľné.
(4)
Ďalšie ochranné opatrenia pri používaní zdrojov umelého optického žiarenia a požiadavky na označovanie a vybavenie zariadenia a pracoviska so zdrojom umelého optického žiarenia sú uvedené v prílohe č. 3.
(5)
Expozícia optickému žiareniu nesmie prekročiť limitné hodnoty expozície podľa § 3.
(6)
Ak je napriek realizovaným opatreniam limitná hodnota expozície umelému optickému žiareniu prekročená, zamestnávateľ bezodkladne vykoná opatrenia na zníženie expozície optickému žiareniu pod limitnú hodnotu expozície. Určí príčiny prekročenia limitnej hodnoty expozície a zmení alebo doplní preventívne opatrenia a ochranné opatrenia tak, aby nedošlo k jej opätovnému prekročeniu.
(7)
Zamestnávateľ prispôsobí opatrenia podľa odsekov 1 až 5 požiadavkám osobitných skupín zamestnancov.
§ 6
Informovanie a praktický výcvik zamestnancov
(1)
Zamestnávateľ zabezpečí v súlade s osobitným predpisom,1) aby zamestnanci, u ktorých je riziko expozície umelému optickému žiareniu, a zástupca zamestnancov pre bezpečnosť dostali potrebné informácie a praktický výcvik súvisiaci s možným rizikom vyplývajúcim z expozície umelému optickému žiareniu.
(2)
Informácie a praktický výcvik podľa odseku 1 sa týkajú najmä
a)
opatrení vykonaných podľa tohto nariadenia vlády,
b)
limitných hodnôt expozície a možného rizika v dôsledku ich prekročenia,
c)
výsledkov posúdenia, merania alebo výpočtu úrovne expozície umelému optickému žiareniu vykonaných podľa § 4 s odôvodnením ich významu a možného rizika,
d)
rozpoznania príznakov možných nepriaznivých účinkov na zdravie a spôsobu ich ohlasovania,
e)
podmienok zabezpečenia lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci,
f)
bezpečných pracovných postupov znižujúcich riziko v dôsledku expozície umelému optickému žiareniu na najnižšiu možnú mieru,
g)
správneho používania osobných ochranných pracovných prostriedkov.
§ 7
Konzultácie a účasť zamestnancov
Konzultácie a účasť zamestnancov a zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť pri riešení problematiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s expozíciou umelému optickému žiareniu sa vykonávajú podľa osobitného predpisu.8)
§ 8
Zdravotný dohľad
(1)
Zamestnávateľ zabezpečí primeraný zdravotný dohľad9) pre zamestnancov, ak na základe posúdenia rizika podľa § 4 zistí riziká pre ich zdravie; súčasťou zdravotného dohľadu sú lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci. Zamestnávateľ poskytne lekárovi vykonávajúcemu lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci výsledky posúdenia rizík, ak tieto môžu byť pre vykonanie lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci dôležité.
(2)
Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci sa uskutočnia, ak sa zistí prekročenie limitných hodnôt expozície alebo ak sa zistia zmeny zdravotného stavu v súvislosti s expozíciou umelému optickému žiareniu pri práci.
(3)
Výsledky lekárskej preventívnej prehliadky spolu so záverom o zdravotnej spôsobilosti zaznamenáva lekár do zdravotnej dokumentácie.10) Zdravotná dokumentácia sa uchováva po dobu 20 rokov od skončenia práce, pri ktorej je riziko expozície umelému optickému žiareniu. Zamestnanec má na požiadanie prístup k svojej zdravotnej dokumentácii.11)
(4)
Ak sa zistí prekročenie limitnej hodnoty expozície alebo výsledok lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci preukáže u zamestnanca poškodenie zdravia, ktoré môže byť dôsledkom expozície umelému optickému žiareniu
a)
lekár informuje
1.
zamestnanca o výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci; súčasne ho informuje o prehliadkach, na ktorých sa má zúčastniť pri skončení práce v expozícii umelému optickému žiareniu,
2.
zamestnávateľa o skupinových výsledkoch posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu,
b)
zamestnávateľ
1.
opätovne preskúma posúdenie rizika vykonaného podľa § 4,
2.
preskúma opatrenia vykonané na odstránenie alebo zníženie rizika podľa § 5,
3.
zohľadní odporúčania lekára vykonávajúceho zdravotný dohľad alebo príslušného orgánu verejného zdravotníctva12) pri uplatňovaní opatrení, ktoré sú potrebné na odstránenie alebo zníženie rizika v súlade s § 5, vrátane možnosti preložiť zamestnanca na inú prácu, kde nie je riziko ďalšej expozície a
4.
zabezpečí systematický zdravotný dohľad a posúdenie zdravotného stavu ďalších podobne exponovaných zamestnancov.
(5)
Lekár vykonávajúci zdravotný dohľad môže navrhnúť alebo orgán verejného zdravotníctva môže nariadiť, aby sa exponovaní zamestnanci podrobili mimoriadnej lekárskej preventívnej prehliadke, ak sú na to dôvody dané ochranou ich zdravia.13)
§ 9
Prevádzkový poriadok
(1)
Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť vypracovanie prevádzkového poriadku. Prevádzkový poriadok pracovísk, na ktorých sa používajú zdroje nekoherentného žiarenia, obsahuje najmä
a)
posudok o riziku,
b)
pracovné postupy pre jednotlivé pracovné činnosti, pri ktorých sa používajú zdroje nekoherentného žiarenia,
c)
zoznam osôb oprávnených pracovať so zdrojmi nekoherentného žiarenia,
d)
opatrenia na odstránenie alebo zníženie rizika vyplývajúceho z expozície nekoherentnému žiareniu.
(2)
Prevádzkový poriadok pracovísk, na ktorých sa používa laser triedy 2 až 4, alebo v prípade rizika nadmernej expozície očí aj laser nižšej triedy, obsahuje najmä
a)
posudok o riziku,
b)
návod na obsluhu lasera a režim práce,
c)
technickú dokumentáciu lasera,
d)
zakázané manipulácie a úkony, pri ktorých môže dôjsť k nežiaducemu zasiahnutiu osôb lúčom,
e)
zoznam osôb oprávnených na prácu s laserom,
f)
postup pri havárii,
g)
opatrenia na odstránenie alebo zníženie rizika vyplývajúceho z expozície laserovému žiareniu.
(3)
Povinnosť vypracovať prevádzkový poriadok sa nevzťahuje na pracoviská, na ktorých práca s laserom nie je stálou súčasťou pracoviska.
§ 10
Správa o praktickom uplatňovaní tohto nariadenia vlády sa zasiela Európskej komisii každých päť rokov.14)
§ 11
Preberanie právnych aktov Európskych spoločenstiev
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. 4.
§ 12
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 410/2007 Z. z.
LIMITNÉ HODNOTY EXPOZÍCIE NEKOHERENTNÉMU ŽIARENIU
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 410/2007 Z. z.
LIMITNÉ HODNOTY EXPOZÍCIE LASEROVÉMU ŽIARENIU
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 410/2007 Z. z.
OCHRANNÉ OPATRENIA PRI POUŽÍVANÍ ZDROJOV UMELÉHO OPTICKÉHO ŽIARENIA A POŽIADAVKY NA OZNAČOVANIE A VYBAVENIE ZARIADENIA A PRACOVISKA SO ZDROJOM UMELÉHO OPTICKÉHO ŽIARENIA
1.
Ochranné opatrenia pri používaní zdrojov nekoherentného žiarenia
1.1
V priestore, kde sa pracuje s nekoherentným žiarením, nemôžu byť uložené látky alebo materiály, ktoré by sa jeho pôsobením stali nebezpečnými pre človeka alebo by sa mohli znehodnotiť.
1.2
Zariadenia so zdrojmi ultrafialového žiarenia v oblasti 100 nm až 280 nm (UVC) sa môžu používať len vtedy, ak je vylúčené ožiarenie ľudí.
2.
Ochranné opatrenia pri používaní laserov
2.1
Ak nie je manipulácia s laserom zabezpečená tak, aby sa vylúčilo zasiahnutie osôb lúčmi lasera, používa sa najväčší použiteľný priemer lúča a len taká energia výstupného výkonu, ktorá je pre dané použitie lasera nevyhnutná.
2.2
Nastavovanie optických systémov lasera s výnimkou lasera triedy 1 sa zabezpečuje spôsobom, ktorý vylučuje zasiahnutie
a)
oka laserovým žiarením s hodnotami vyššími ako sú uvedené v tabuľkách č. 2.2 a 2.3 prílohy č. 2,
b)
kože laserovým žiarením s hodnotami vyššími, ako sú uvedené v tabuľke č. 2.4 prílohy č. 2.
2.3
Mikroskopy, ďalekohľady a iné optické systémy, ktoré sa používajú na pozorovanie priameho alebo odrazeného žiarenia lasera, sa upravia tak, aby vystavenie oka žiareniu lasera neprekračovalo hodnoty uvedené v tabuľkách č. 2.2 a 2.3 prílohy č. 2.
2.4
Ak sa nedá vylúčiť zasiahnutie očí a kože zamestnancov pracujúcich s laserom s priamym alebo zrkadlovo odrazeným žiarením alebo difúzne odrazeným žiarením s hodnotami vyššími, ako je uvedené v tabuľkách č. 2.2 až 2.4 prílohy č. 2, ochrana očí a kože sa zabezpečuje účinnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami.
2.5
Ak je to nevyhnutné, možno lúč lasera smerovať do voľného priestoru bez ukončenia absorpčnými terčmi. V takomto prípade možno laser po predchádzajúcom posúdení príslušným orgánom verejného zdravotníctva použiť len na účely, ktoré takéto usporiadanie vyžadujú. Pri použití lasera mimo uzavretých objektov sa lúč lasera usmerňuje tak, aby neboli zasiahnuté nezamerané subjekty.
2.6
V priestore, v ktorom sa pracuje s laserom, nemôžu byť uložené látky, z ktorých by vplyvom laserového žiarenia mohli vzniknúť škodlivé plyny alebo výbušné zmesi.
3.
Požiadavky na označovanie a vybavenie lasera a pracoviska s laserom
3.1
Vchody do priestorov, v ktorých sú umiestnené lasery 1M, 2, 2M, 3R, 3B alebo 4 sa označujú príslušnou výstražnou značkou.
3.2
Laser sa vybavuje štítkom s príslušným textom v súlade s príslušnou technickou normou; lasery triedy 3R, 3B a 4 sa vybavujú aj svetelnou a akustickou signalizáciou chodu.
3.3
Laser vybavený pevným krytom sa označuje zákazom snímania krytu. Pri zámernom odstránení krytu sa s takýmto zariadením zaobchádza ako s laserom triedy zodpovedajúcej parametrom jeho výstupného žiarenia a vykonávajú sa všetky ochranné opatrenia ustanovené týmto nariadením vlády pre lasery danej triedy.
3.4
Laser triedy 2, 2M alebo 3R sa zabezpečuje pred nežiaducou manipuláciou, a to najmä takou, pri ktorej môže dôjsť k zasiahnutiu oka.
3.5
Laser triedy 3B sa
a)
zabezpečí zariadením spoľahlivo zamedzujúcim jeho uvedenie do prevádzky nepovolanou osobou,
b)
umiestni v priestore zabezpečenom tak, aby bol doň zamedzený vstup nepovolaným osobám a aby dráha lúča lasera viedla mimo úroveň očí stojacich alebo sediacich osôb; dráha lúča sa vyznačí tak, aby sa zabránilo náhodnému vstupu do dráhy lúča; z dráhy lúča sa odstránia všetky predmety, od ktorých môže dôjsť k neželateľným odrazom lúča; ak dané použitie lasera umožňuje ukončenie zväzku, zväzok sa ukončuje matným terčom s malým činiteľom odrazu; ak je laser umiestnený v miestnosti, steny majú byť vybavené matným náterom s malým činiteľom odrazu a okná sa zakryjú,
c)
zabezpečí trvalým zabudovaním zastavovačov alebo zoslabovačov zväzku lúčov laserového žiarenia.
3.6
Laser triedy 4 sa zabezpečí, umiestni a vybaví ako laser triedy 3B a okrem toho sa
a)
zabezpečí tak, že príslušné signalizačné zariadenie sa umiestni pri vstupných dverách; kontrola činnosti signalizácie má byť zabezpečená z miesta obsluhy lasera,
b)
umiestni v priestore zabezpečenom proti vstupu nepovolaných osôb; ak je laser umiestnený v stavebne oddelenom priestore, vstupné dvere sa upravia tak, aby sa pri pootvorení dverí zvonka prerušil chod lasera pomocou koncového spínača a po ich následnom zatvorení neuviedol zdroj opätovne do prevádzky; táto požiadavka sa nevzťahuje na lasery určené na medicínske použitie,
c)
zabezpečí tak, aby dráha zväzku bola okrytovaná a ukončená absorpčným terčom upraveným tak, aby nemohlo dôjsť k zasiahnutiu očí osôb ani difúzne odrazeným žiarením; kryt dráhy lúča sa upraví tak, aby pri jeho otvorení bol prerušený prívod elektrickej energie do napájacieho zdroja a pri impulznom lasere bola tiež vybitá akumulovaná energia do záťaže; znovuzatvorenie krytu dráhy lúča nesmie samočinne uviesť laserové zariadenie do chodu; výnimočne, ak nemožno okrytovať dráhu lúča, dráha lúča sa vymedzí tak, aby pri chode zariadenia do nej nemohol nikto vstúpiť.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 410/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/25/ES z 5. apríla 2006 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov (umelé optické žiarenie) (19. samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Ú.v. EÚ L 114, 27. 4. 2006).
1)
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 310/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia.
3)
§ 26 zákona č. 124/2006 Z. z.
4)
§ 19 zákona č. 124/2006 Z. z.
7)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.
10)
§ 20 a 24 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12)
§ 3 zákona č. 355/2007 Z. z.