409/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

409
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 22. augusta 2007,
ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom
Vláda Slovenskej republiky podľa § 12a ods. 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Základné ustanovenia
§ 1
Predmet úpravy
Toto nariadenie vlády ustanovuje pravidlá pre fungovanie trhu s plynom, a to pre
a)
prístup do siete,
b)
pripojenie k distribučnej sieti,
c)
pripojenie k prepravnej sieti,
d)
prepravu plynu,
e)
distribúciu plynu,
f)
dodávku plynu a dodávku plynu domácnostiam,
g)
spôsob predchádzania vzniku a riešenie preťaženia prepravnej siete a distribučnej siete,
h)
uskladňovanie plynu,
i)
vyvažovanie siete.1)
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto nariadenia vlády je
a)
plynárenským dňom časové obdobie 24 hodín, ktoré sa začína o 8:00 h stredoeurópskeho času; v deň prechodu na stredoeurópsky letný čas je plynárenským dňom časové obdobie 23 hodín a v deň prechodu na stredoeurópsky čas je plynárenským dňom časové obdobie 25 hodín,
b)
základnou náplňou zásobníka minimálne množstvo plynu, ktoré je potrebné ako trvalá zásoba plynu v zásobníku na udržanie uskladňovacej kapacity,
c)
pracovným objemom množstvo plynu v zásobníku nad úroveň základnej náplne, ktoré môže byť vyťažené alebo vtlačené,
d)
súhrnným virtuálnym bodom súbor všetkých prepojovacích bodov prepravnej siete a distribučnej siete na vymedzenom území,
e)
prepravnou kapacitou najväčšie množstvo plynu, ktoré možno prepraviť za časovú jednotku, pričom prepravná kapacita sa prideľuje ako pevná prepravná kapacita alebo prerušiteľná prepravná kapacita,
f)
pevnou prepravnou kapacitou prepravná kapacita, ktorú nemôže prevádzkovateľ prepravnej siete prerušiť alebo znížiť na základe zmluvy o preprave plynu,
g)
prerušiteľnou prepravnou kapacitou prepravná kapacita, ktorú môže prevádzkovateľ prepravnej siete prerušiť alebo znížiť na základe zmluvy o preprave plynu,
h)
technickou prepravnou kapacitou maximálna pevná prepravná kapacita, ktorú môže prevádzkovateľ prepravnej siete ponúknuť užívateľom prepravnej siete pri zohľadnení integrity prepravnej siete a prevádzkových požiadaviek prepravnej siete,
i)
zmluvnou prepravnou kapacitou pevná prepravná kapacita, ktorú prevádzkovateľ prepravnej siete pridelil užívateľovi prepravnej siete prostredníctvom zmluvy o preprave plynu,
j)
dostupnou prepravnou kapacitou časť technickej kapacity, ktorá nie je pridelená a je v danom čase dostupná v prepravnej sieti,
k)
distribučnou kapacitou najväčšie množstvo plynu, ktoré možno distribuovať za časovú jednotku do odberného miesta,
l)
technickou kapacitou zásobníka maximálny pracovný objem, maximálny vtlačný výkon a maximálny ťažobný výkon, ktoré môže prevádzkovateľ zásobníka poskytnúť účastníkom trhu s plynom s prihliadnutím na infraštruktúru a prevádzkové podmienky zásobníka a ktoré sú určené fyzickou charakteristikou zásobníka a plynárenským zariadením nadväzujúcim na zásobník,
m)
uskladňovacou kapacitou časť technickej kapacity zásobníka, ktorú tvorí pracovný objem plynu v m3 alebo MWh, ťažobný výkon v m3/deň alebo MWh/deň a vtlačný výkon v m3/deň alebo MWh/deň,
n)
pevnou uskladňovacou kapacitou uskladňovacia kapacita, ktorú nemôže prevádzkovateľ zásobníka prerušiť alebo znížiť na základe zmluvy o uskladňovaní,
o)
prerušiteľnou uskladňovacou kapacitou uskladňovacia kapacita, ktorú môže prevádzkovateľ zásobníka prerušiť alebo znížiť na základe zmluvy o uskladňovaní,
p)
ťažobným výkonom množstvo plynu, ktoré môže byť vyťažené zo zásobníkov za časovú jednotku; ťažobný výkon sa mení najmä v závislosti od pracovného objemu plynu uskladňovaného v zásobníkoch, v závislosti od tlaku v zásobníkoch a od technických možností zásobníka a plynárenského zariadenia nadväzujúceho na zásobník,
q)
voľnou uskladňovacou kapacitou rozdiel medzi technickou kapacitou zásobníka a súčtom všetkých pridelených uskladňovacích kapacít,
r)
vtlačným výkonom množstvo plynu, ktoré môže byť vtlačené do zásobníkov za časovú jednotku; vtlačný výkon sa mení najmä v závislosti od množstva plynu uskladňovaného v zásobníkoch, v závislosti od tlaku v zásobníkoch a od technických možností zásobníka a plynárenského zariadenia nadväzujúceho na zásobník,
s)
užívateľom distribučnej siete účastník trhu s plynom, ktorý má uzatvorenú zmluvu o distribúcii plynu s prevádzkovateľom distribučnej siete,
t)
užívateľom prepravnej siete účastník trhu s plynom, ktorý má uzatvorenú zmluvu o preprave plynu s prevádzkovateľom prepravnej siete,
u)
virtuálnym zásobníkom súbor všetkých zásobníkov plynu jedného prevádzkovateľa zásobníka charakterizovaný jednou uskladňovacou kapacitou,
v)
vstupným bodom miesto siete, do ktorého účastník trhu s plynom dodáva plyn určený na dopravu a z ktorého sa začína doprava plynu sieťou prevádzkovateľa siete a ktoré sa charakterizuje najmä umiestnením a kapacitou,
x)
výstupným bodom miesto siete, v ktorom sa končí doprava plynu sieťou prevádzkovateľa siete a v ktorom sa plyn odovzdáva účastníkovi trhu s plynom a ktoré sa charakterizuje najmä umiestnením a kapacitou,
y)
odchýlkou rozdiel medzi množstvom plynu priradeným účastníkovi trhu s plynom na vstupnom bode do siete a množstvom plynu odobratým účastníkom trhu s plynom na výstupnom bode zo siete,
z)
meraním typu A priebežné meranie s diaľkovým prenosom dát,
aa)
meraním typu B ostatné priebežné meranie,
ab)
meraním typu C nepriebežné meranie,
ac)
nomináciou prepravy plynu predchádzajúce hlásenie účastníka trhu s plynom prevádzkovateľovi prepravnej siete o prietoku plynu, ktorý chce dodať do prepravnej siete vo vstupnom bode a odobrať z prepravnej siete vo výstupnom bode,
ad)
nomináciou distribúcie plynu predchádzajúce hlásenie účastníka trhu s plynom prevádzkovateľovi distribučnej siete o množstve plynu, ktorý chce dodať vo vstupnom bode a odobrať vo výstupnom bode,
ae)
renomináciou následné oznámenie opravenej nominácie prepravy plynu alebo nominácie distribúcie plynu,
af)
dvojitým účelom využitia odberu plynu využitie odobratého plynu účastníkom trhu s plynom na technologické účely a vykurovacie účely,
ag)
záväzným diagramom dodávky plynu údaj, na základe ktorého prevádzkovateľ distribučnej siete v prípade dodávky plynu viacerými dodávateľmi plynu do jedného odberného miesta priradí dohodnuté denné množstvo plynu jednotlivým užívateľom distribučnej siete, ktorí dodávajú plyn do odberného miesta v dohodnutom čase.
Prístup a pripojenie do siete
§ 3
Prístup do prepravnej siete
(1)
Prístup do prepravnej siete sa uskutočňuje na základe zmluvy o prístupe do prepravnej siete.2)
(2)
Žiadosť o prístup do prepravnej siete obsahuje najmä:
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
dátum začatia prepravy a dátum jej skončenia,
c)
vstupné body do prepravnej siete,
d)
výstupné body z prepravnej siete,
e)
požadovanú dennú kapacitu na príslušnom vstupnom bode,
f)
požadovanú dennú kapacitu na príslušnom výstupnom bode,
g)
očakávanú kvalitu plynu na príslušnom vstupnom bode,
h)
doklady preukazujúce schopnosť žiadateľa splniť finančné záväzky v súlade s podmienkami prevádzkovateľa prepravnej siete uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa prepravnej siete,
i)
doklady preukazujúce, že prevádzkovatelia nadväzujúcich prepravných sietí zabezpečia dopravu plynu do vstupného bodu a dopravu plynu z výstupného bodu prepravnej siete v súlade s podmienkami prevádzkovateľa prepravnej siete uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa prepravnej siete.
(3)
Prevádzkovateľ prepravnej siete uverejní vzor žiadosti o prístup do prepravnej siete na svojej internetovej stránke.
(4)
Účastník trhu s plynom doručí žiadosť o prístup do prepravnej siete prevádzkovateľovi prepravnej siete najneskôr 40 dní pred začiatkom požadovanej prepravy. V prípade krátkodobých zmlúv môže byť po dohode s prevádzkovateľom prepravnej siete táto lehota skrátená tak, že účastník trhu s plynom doručí žiadosť o prístup do prepravnej siete prevádzkovateľovi prepravnej siete najneskôr 15 dní pred začiatkom požadovanej prepravy.
(5)
Prevádzkovateľ prepravnej siete po vyhodnotení údajov uvedených v odseku 2 pridelí účastníkovi trhu s plynom do desiatich dní prepravnú kapacitu pre požadované vstupné body a výstupné body.
(6)
Prevádzkovateľ prepravnej siete môže odmietnuť prístup do prepravnej siete z dôvodov uvedených v osobitnom predpise.3)
(7)
Prevádzkovateľ prepravnej siete pridelí prerušiteľnú prepravnú kapacitu v prípade, ak o to účastník trhu s plynom prevádzkovateľa prepravnej siete požiada a nie je voľná pevná prepravná kapacita.
(8)
Prevádzkovateľ prepravnej siete uzatvorí s účastníkom trhu s plynom, ktorému bola pridelená prepravná kapacita, zmluvu o prístupe do prepravnej siete.
(9)
Ak do 30 dní od pridelenia prepravnej kapacity neuzavrie účastník trhu s plynom zmluvu o preprave plynu s prevádzkovateľom prepravnej siete, prevádzkovateľ prepravnej siete ponúkne pridelenú prepravnú kapacitu inému účastníkovi trhu s plynom, ak sa nedohodnú inak.
§ 4
Prístup k akumulácii plynu v prepravnej sieti
(1)
Akumuláciou plynu v prepravnej sieti zabezpečuje prevádzkovateľ prepravnej siete plynulú a bezporuchovú prevádzku a vyvažovanie prepravnej siete.
(2)
Pri poskytovaní akumulácie plynu v prepravnej sieti prevádzkovateľ prepravnej siete
a)
uskladňuje plyn v prepravnej sieti najviac do dosiahnutia maximálneho prevádzkového tlaku siete, ak denné dohodnuté množstvo na vstupnom bode je väčšie ako namerané množstvo na výstupnom bode,
b)
ťaží plyn z prepravnej siete najviac do dosiahnutia minimálneho prevádzkového tlaku siete, ak denné dohodnuté množstvo na vstupnom bode je menšie ako namerané množstvo na výstupnom bode.
§ 5
Prístup do distribučnej siete
(1)
Prístup do distribučnej siete sa uskutočňuje na základe zmluvy o prístupe do distribučnej siete.4)
(2)
Žiadosť o prístup do distribučnej siete obsahuje najmä:
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
dátum začatia distribúcie a dátum jej skončenia,
c)
vstupné body do distribučnej siete,
d)
výstupné body z distribučnej siete,
e)
požadovanú dennú distribučnú kapacitu na príslušnom vstupnom bode,
f)
množstvo distribuovaného plynu do príslušného vstupného bodu,
g)
požadovanú dennú distribučnú kapacitu na príslušnom výstupnom bode,
h)
množstvo distribuovaného plynu do príslušného výstupného bodu,
i)
požadovaný tlak na príslušnom výstupe z distribučnej siete,
j)
doklady preukazujúce vydanie povolenia na dodávku plynu v súlade s podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete,
k)
doklady preukazujúce schopnosť žiadateľa splniť požadované finančné záväzky v súlade s podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
(3)
Prevádzkovateľ distribučnej siete uverejní vzor žiadosti o prístup do distribučnej siete na svojej internetovej stránke.
(4)
Dodávateľ plynu k žiadosti o prístup do distribučnej siete prikladá doklady o zmluvných záväzkoch preukazujúcich predpokladaný predaj plynu koncovým odberateľom plynu v rozsahu požadovanej distribučnej kapacity v súlade s podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete. Súčasťou týchto dokladov o koncových odberateľoch plynu poskytovaných dodávateľom prevádzkovateľovi distribučnej siete je aj identifikácia koncových odberateľov plynu.
(5)
Účastník trhu s plynom doručí žiadosť o prístup do distribučnej siete
a)
najneskôr do 15 dní pred začatím distribúcie plynu, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity neprekračuje hodnotu distribučnej kapacity v zmluve o distribúcii plynu platnej v predchádzajúcom období,
b)
najneskôr do 25 dní pred začiatkom požadovanej distribúcie plynu, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity prekračuje hodnotu distribučnej kapacity v zmluve o distribúcii plynu platnej v predchádzajúcom období alebo ak ide o novú požiadavku na pridelenie distribučnej kapacity.
(6)
Prevádzkovateľ distribučnej siete po vyhodnotení údajov uvedených v odsekoch 2 a 4 pridelí účastníkovi trhu s plynom distribučnú kapacitu
a)
do desiatich dní odo dňa prijatia žiadosti, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity neprekračuje hodnotu dohodnutú v zmluve o distribúcii plynu platnej v predchádzajúcom období,
b)
do 20 dní odo dňa prijatia žiadosti, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity prekračuje hodnotu dohodnutú v zmluve o distribúcii plynu platnej v predchádzajúcom období alebo ide o novú požiadavku na pridelenie distribučnej kapacity.
(7)
Lehoty podľa odsekov 5 a 6 sa vzťahujú aj na dodávateľa plynu, ktorý podáva žiadosť o prístup do distribučnej siete prevádzkovateľovi distribučnej siete za svojich odberateľov plynu pre viac odberných miest.
(8)
Distribučná kapacita sa prideľuje pre každé odberné miesto samostatne.
(9)
Prevádzkovateľ distribučnej siete môže odmietnuť prístup do distribučnej siete z dôvodov uvedených v osobitnom predpise.5)
(10)
Ak do piatich dní od pridelenia distribučnej kapacity neuzavrie účastník trhu s plynom zmluvu o distribúcii plynu s prevádzkovateľom distribučnej siete, je prevádzkovateľ distribučnej siete oprávnený ponúknuť pridelenú distribučnú kapacitu inému účastníkovi trhu s plynom, ak sa nedohodnú inak.
§ 6
Prístup k akumulácii plynu v distribučnej sieti
(1)
Akumuláciou plynu v distribučnej sieti zabezpečuje prevádzkovateľ distribučnej siete plynulú a bezporuchovú prevádzku distribučnej siete a vyvažovanie distribučnej siete.
(2)
Pri poskytovaní akumulácie plynu v distribučnej sieti prevádzkovateľ distribučnej siete
a)
uskladňuje plyn v sieti najviac do dosiahnutia maximálneho prevádzkového tlaku, ak denné dohodnuté množstvo na vstupnom bode je väčšie ako nameraná skutočnosť na výstupnom bode z distribučnej siete,
b)
ťaží plyn z distribučnej siete najviac do dosiahnutia minimálneho prevádzkového tlaku, ak denné dohodnuté množstvo na vstupnom bode je menšie ako skutočnosť na výstupnom bode z distribučnej siete.
(3)
Využívanie akumulácie plynu v distribučnej sieti účastníkom trhu s plynom je zahrnuté v povolenej dennej odchýlke podľa § 31 ods. 4 a v kumulovanej odchýlke podľa § 34 ods. 3.
§ 7
Prístup do zásobníka
(1)
Prístup do zásobníka sa uskutočňuje na základe zmluvy o prístupe do zásobníka.6)
(2)
Žiadosť o prístup do zásobníka obsahuje najmä:
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
dátum začatia uskladňovania a jeho skončenia,
c)
požadovanú uskladňovaciu kapacitu,
d)
očakávanú kvalitu plynu,
e)
doklady preukazujúce schopnosť žiadateľa splniť požadované finančné záruky v súlade s podmienkami prevádzkovateľa zásobníka uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa zásobníka.
(3)
Prevádzkovateľ zásobníka uverejní vzor žiadosti o prístup do zásobníka na svojej internetovej stránke.
(4)
Účastník trhu s plynom doručí žiadosť o prístup do zásobníka prevádzkovateľovi zásobníka najneskôr 40 dní pred začiatkom požadovaného uskladňovania. Ak ide o krátkodobé zmluvy, môže byť po dohode s prevádzkovateľom zásobníka táto lehota skrátená tak, že účastník trhu s plynom doručí žiadosť o prístup do zásobníka prevádzkovateľovi zásobníka najneskôr 15 dní pred začiatkom požadovaného uskladňovania.
(5)
Prevádzkovateľ zásobníka po vyhodnotení údajov uvedených v odseku 2 a v súlade s podmienkami prevádzkovateľa zásobníka uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa zásobníka najneskôr do desiatich dní pridelí účastníkovi trhu s plynom uskladňovaciu kapacitu.
(6)
Prevádzkovateľ zásobníka pri prideľovaní uskladňovacej kapacity prihliada na
a)
uskladňovaciu kapacitu určenú pre dodávku plynu odberateľom plynu v domácnosti,
b)
uskladňovaciu kapacitu potrebnú na vyvažovanie siete a bezpečnosť dodávok plynu,
c)
uskladňovaciu kapacitu potrebnú na zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti zásobníka.
(7)
Prevádzkovateľ zásobníka môže odmietnuť prístup do zásobníka z dôvodov uvedených v osobitnom predpise.7)
(8)
Uskladňovacia kapacita sa prideľuje ako pevná uskladňovacia kapacita alebo prerušiteľná uskladňovacia kapacita.
(9)
Prevádzkovateľ zásobníka pridelí prerušiteľnú uskladňovaciu kapacitu, ak nie je voľná pevná uskladňovacia kapacita alebo ak prevádzkovateľ zásobníka po vyhodnotení svojich technicko-prevádzkových možností rozhodne, že je možné takúto prerušiteľnú kapacitu prideliť.
(10)
Prevádzkovateľ zásobníka uzatvorí s účastníkom trhu s plynom do desiatich dní od pridelenia uskladňovacej kapacity zmluvu o prístupe do zásobníka v súlade s podmienkami prevádzkovateľa zásobníka uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa zásobníka.
§ 8
Pripojenie k distribučnej sieti
(1)
Pripojenie k distribučnej sieti sa uskutočňuje na základe zmluvy o pripojení k distribučnej sieti.8)
(2)
Podmienky pripojenia k distribučnej sieti uverejňuje prevádzkovateľ distribučnej siete na svojej internetovej stránke, a to najmä
a)
všeobecné obchodné podmienky pripojenia k distribučnej sieti,
b)
všeobecné technické podmienky pripojenia k distribučnej sieti,
c)
vzor žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti,
d)
vzor žiadosti o realizáciu pripojenia k distribučnej sieti,
e)
vzor zmluvy o pripojení k distribučnej sieti,
f)
postup pri uzatváraní zmluvy o pripojení k distribučnej sieti,
g)
spôsob určenia nákladov na pripojenie k distribučnej sieti,8a)
h)
lehoty na pripojenie k distribučnej sieti, ak nie sú prevádzkovateľom distribučnej siete určované individuálne v závislosti od technických podmienok odberu plynu požadovaných odberateľom plynu.
(3)
Účastník trhu s plynom predkladá žiadosť o pripojenie k distribučnej sieti prevádzkovateľovi distribučnej siete.
(4)
Prevádzkovateľ distribučnej siete po prijatí žiadosti o pripojenie podľa odseku 3 určí technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia a žiadateľovi o pripojenie predloží návrh zmluvy o pripojení k distribučnej sieti. Zmluva o pripojení k distribučnej sieti sa uzatvára do 30 dní odo dňa prijatia žiadosti o pripojenie; vo zvlášť zložitých prípadoch môže prevádzkovateľ distribučnej siete túto lehotu predĺžiť najdlhšie na 90 dní odo dňa prijatia žiadosti o pripojenie. Ak žiadateľ o pripojenie nesúhlasí s technickými podmienkami a obchodnými podmienkami pripojenia k distribučnej sieti, je oprávnený od zmluvy odstúpiť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia podpísanej zmluvy o pripojení k distribučnej sieti.
(5)
Na základe zmluvy o pripojení k distribučnej sieti a po ukončení výstavby odberného plynového zariadenia predkladá žiadateľ o pripojenie k distribučnej sieti žiadosť o realizáciu pripojenia prevádzkovateľovi distribučnej siete.
§ 9
Pripojenie k prepravnej sieti
(1)
Pripojenie plynárenského zariadenia k prepravnej sieti sa uskutočňuje na základe zmluvy o pripojení k prepravnej sieti9) po splnení technických podmienok10) a obchodných podmienok pripojenia k prepravnej sieti.
(2)
Prevádzkovateľ prepravnej siete oboznámi žiadateľa o pripojenie k prepravnej sieti s technickými podmienkami a obchodnými podmienkami pripojenia k prepravnej sieti.
(3)
V prípade pripojenia distribučnej siete k prepravnej sieti prevádzkovateľ pripojovanej distribučnej siete pred uzatvorením zmluvy o pripojení k prepravnej sieti preukáže, že uzatvoril s prevádzkovateľom distribučnej siete, ktorý je povinný plniť úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, dohodu o zabezpečení prepojenia distribučných sietí a odovzdávaní údajov potrebných na vyvažovanie siete a dohodu o poskytovaní podporných služieb, predovšetkým na účel zabezpečenia bezpečnosti dodávok a vyvažovania siete.
(4)
Technické zariadenie, umožňujúce prechod plynu medzi prepravnou sieťou a pripojeným plynárenským zariadením, slúži predovšetkým na reguláciu a sledovanie prietoku, tlaku a kvality plynu a predstavuje neoddeliteľnú súčasť prepravnej siete. Uvedené technické zariadenie bude vybudované v súlade s technickými podmienkami prevádzkovateľa prepravnej siete a jeho technické parametre sú navrhnuté na základe požiadavky účastníka trhu s plynom. Typ, štruktúru a parametre technického zariadenia stanoví prevádzkovateľ prepravnej siete v rámci technických podmienok a obchodných podmienok pripojenia k prepravnej sieti v závislosti od konkrétnych podmienok pripojenia.
(5)
Podmienky pripojenia plynárenského zariadenia k prepravnej sieti uverejňuje prevádzkovateľ prepravnej siete na svojej internetovej stránke, a to najmä
a)
postup pri predkladaní žiadosti o pripojenie k prepravnej sieti,
b)
postup pri uzatváraní zmluvy o pripojení k prepravnej sieti.
(6)
Príslušné lehoty na pripojenie k prepravnej sieti sú prevádzkovateľom prepravnej siete stanovované individuálne v závislosti od požadovaných technických podmienok odberu plynu.
(7)
K žiadosti o pripojenie k prepravnej sieti vydá prevádzkovateľ prepravnej siete do 30 dní od doručenia žiadosti písomné stanovisko.
Preprava plynu
§ 10
Zmluva o preprave plynu
(1)
Prepravu plynu uskutočňuje prevádzkovateľ prepravnej siete na základe zmluvy o preprave plynu.11)
(2)
Zmluva o preprave plynu sa uzatvára po pridelení prepravnej kapacity účastníkovi trhu s plynom.
(3)
Prepravná sieť prevádzkovateľa prepravnej siete má tieto vstupné body
a)
hraničný bod, ktorým je vstupný bod z prepravnej siete na území Európskej únie alebo na území tretích štátov do prepravnej siete na vymedzenom území Slovenskej republiky,
b)
domáci bod, ktorým je vstupný súhrnný virtuálny bod z distribučnej siete a zo zásobníkov na území Slovenskej republiky.
(4)
Prepravná sieť prevádzkovateľa prepravnej siete má tieto výstupné body:
a)
hraničný bod, ktorým je výstupný bod z prepravnej siete na vymedzenom území Slovenskej republiky do prepravnej siete na území Európskej únie alebo na území tretích štátov,
b)
domáci bod, ktorým je výstupný súhrnný virtuálny bod do distribučnej siete a do zásobníkov na území Slovenskej republiky.
(5)
Prechod plynu z prepravnej siete do prepojených sietí a zásobníkov alebo prechod plynu do prepravnej siete z prepojených sietí a zásobníkov sa uskutočňuje cez fyzické miesta vstupu a výstupu určené v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa prepravnej siete.
(6)
Zmluva o preprave plynu sa uzatvára s pevnou prepravnou kapacitou alebo prerušiteľnou prepravnou kapacitou ako
a)
dlhodobá zmluva,
b)
ročná zmluva,
c)
krátkodobá zmluva.
(7)
Dlhodobá zmluva o preprave plynu sa uzatvára na obdobie zodpovedajúce celým násobkom rokov, pričom na každých 12 po sebe nasledujúcich mesiacov sa dohodne len jedna výška kapacity na príslušný vstupný bod a výstupný bod.
(8)
Ročná zmluva o preprave plynu sa uzatvára na 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, a to k prvému dňu kalendárneho mesiaca, pričom v zmluve sa dohodne len jedna výška prepravnej kapacity na príslušný vstupný bod a výstupný bod na celé obdobie platnosti zmluvy.
(9)
Krátkodobá zmluva o preprave plynu sa uzatvára na obdobie kratšie ako jeden rok, a to k prvému dňu kalendárneho mesiaca. Krátkodobá zmluva o preprave plynu sa môže uzatvoriť aj na obdobie kratšie ako jeden mesiac v súlade s podmienkami prevádzkovateľa prepravnej siete uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa prepravnej siete a vtedy je možné uzatvoriť ju aj k inému dňu ako k prvému dňu kalendárneho mesiaca.
(10)
Zmluvou o preprave plynu s pevnou prepravnou kapacitou prevádzkovateľ prepravnej siete zabezpečí prepravu plynu zo vstupného bodu do výstupného bodu počas celého zmluvného obdobia do úrovne dohodnutej prepravnej kapacity.
(11)
Zmluvou o preprave plynu s prerušiteľnou prepravnou kapacitou prevádzkovateľ prepravnej siete zabezpečí prepravu plynu zo vstupného bodu do výstupného bodu počas celého zmluvného obdobia do úrovne dohodnutej prepravnej kapacity s právom prerušenia; súčasťou zmluvy sú podmienky prerušenia a spôsob oznámenia prerušenia prevádzkovateľom prepravnej siete účastníkovi trhu s plynom.
(12)
Účastník trhu s plynom, ktorý má uzavretú s prevádzkovateľom prepravnej siete zmluvu o preprave plynu, môže svoju nevyužitú prepravnú kapacitu poskytnúť inému účastníkovi trhu s plynom.
(13)
Zmluvu o preprave plynu s prerušiteľnou prepravnou kapacitou môže prevádzkovateľ prepravnej siete uzatvoriť s účastníkom trhu s plynom len v prípade, ak bola účastníkovi trhu s plynom pridelená prerušiteľná prepravná kapacita.
(14)
Ak účastník trhu s plynom, ktorý má uzatvorenú zmluvu s prerušiteľnou prepravnou kapacitou, nedostane časť zmluvne dohodnutej prepravnej kapacity z dôvodu prerušenia prepravy plynu prevádzkovateľom prepravnej siete, jeho platba za prepravu sa zníži o sumu zodpovedajúcu počtu dní prerušenia tak, aby cena prerušiteľnej kapacity odrážala pravdepodobnosť prerušenia.
§ 11
Prekročenie dennej prepravnej kapacity
(1)
Ak dôjde k prekročeniu dohodnutej dennej prepravnej kapacity na príslušnom vstupnom bode alebo výstupnom bode, užívateľovi prepravnej siete sa vypočíta poplatok za prekročenie dennej prepravnej kapacity podľa prílohy č. 1.
(2)
Ak užívateľ prepravnej siete prekročí dohodnutú dennú prepravnú kapacitu na príslušnom vstupnom bode alebo výstupnom bode v danom mesiaci opakovane, poplatok za prekročenie sa účtuje iba jedenkrát, a to za najvyššie prekročenie dohodnutej dennej prepravnej kapacity v danom mesiaci.
§ 12
Uverejňovanie informácií o prepravných kapacitách a súvisiacich službách
(1)
Voľná prepravná kapacita pre príslušný vstupný bod alebo výstupný bod je rozdiel medzi technickou prepravnou kapacitou prepravnej siete v danom vstupnom bode alebo výstupnom bode prepravnej siete a súčtom nasledujúcich kapacít v danom vstupnom bode alebo výstupnom bode
a)
zmluvnej prepravnej kapacity v príslušnom časovom období pri dodržaní zmluvne dohodnutého tlaku,
b)
kapacity nevyhnutnej na plnenie povinností prevádzkovateľa prepravnej siete podľa osobitného predpisu,12)
c)
kapacity potrebnej na vyvažovanie prepravnej siete pre prevádzkovateľa prepravnej siete na zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky prepravnej siete.
(2)
Prevádzkovateľ prepravnej siete uverejňuje na svojej internetovej stránke najmä tieto informácie:
a)
mesačne ročný plán odstávok jednotlivých častí prepravnej siete a plán údržby, ktorý môže mať vplyv na veľkosť prepravných kapacít a vplyv na kvalitu poskytovaných služieb,
b)
mesačne dlhodobý plán rozširovania prepravnej siete, ktorý môže ovplyvniť veľkosť prepravných kapacít a kvalitu poskytovaných služieb,
c)
denne v číselnom vyjadrení veľkosť technickej prepravnej kapacity, zmluvnej prepravnej kapacity a dostupnej prepravnej kapacity pre jednotlivé vstupné body a výstupné body prepravnej siete na nasledujúcich 18 mesiacov,
d)
denne v číselnom vyjadrení indikatívnu dostupnosť denných prepravných kapacít pre jednotlivé vstupné body a výstupné body prepravnej siete, deň a týždeň vopred, na základe týždenných a denných nominácií,
e)
mesačne ročnú predpoveď voľnej prepravnej kapacity na nasledujúcich desať rokov pre jednotlivé vstupné body a výstupné body prepravnej siete,
f)
historické mesačné maximá a minimá podielu využívania prepravnej kapacity a ročné priemerné prietoky pre jednotlivé vstupné body a výstupné body prepravnej siete za uplynulé tri roky.
(3)
Informácie poskytované podľa odseku 2 s mesačnou periodicitou zverejňuje prevádzkovateľ prepravnej siete najneskôr 15. kalendárny deň daného mesiaca.
(4)
Prevádzkovateľ prepravnej siete uverejňuje na svojej internetovej stránke nástroj na výpočet taríf za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu v aktuálnom časovom období v súlade s osobitným predpisom.13)
§ 13
Nominácia prepravy plynu
(1)
Účastník trhu s plynom, ktorý nie je súčasne užívateľom prepravnej siete aj distribučnej siete v rámci zmluvného vzťahu so zodpovedajúcou kapacitou a dobou trvania, nominuje prepravu plynu na každý deň na vstupnom bode a výstupnom bode v súlade s podmienkami prevádzkovateľa prepravnej siete uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa prepravnej siete.
(2)
Denná nominácia prepravy plynu nesmie prekročiť výšku dohodnutej dennej prepravnej kapacity.
(3)
Nominácia prepravy plynu obsahuje najmä:
a)
identifikačné údaje účastníka trhu s plynom,
b)
obdobie, počas ktorého sa má toto množstvo plynu prepravovať,
c)
množstvo plynu, ktoré sa má prepravovať,
d)
vstupný bod a výstupný bod.
(4)
Účastník trhu s plynom, ktorý je súčasne užívateľom prepravnej siete v rámci zmluvného vzťahu so zodpovedajúcou kapacitou a dobou trvania, zasiela nomináciu prepravy plynu prevádzkovateľovi distribučnej siete, ktorý je povinný plniť úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území v súlade s jeho podmienkami uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
Distribúcia plynu
§ 14
Zmluva o distribúcii plynu
(1)
Distribúciu plynu uskutočňuje prevádzkovateľ distribučnej siete na základe zmluvy o distribúcii plynu.14)
(2)
Vstupným bodom distribučnej siete na vymedzenom území je miesto distribučnej siete, do ktorého účastník trhu s plynom dodáva plyn určený na distribúciu a z ktorého sa začína distribúcia plynu sieťou prevádzkovateľa siete a ktoré je charakterizované najmä umiestnením a kapacitou. Distribučná sieť na vymedzenom území má najmä tieto vstupné body:
a)
domáci bod – vstupný súhrnný bod z prepravnej siete vrátane odovzdávacej stanice Ruská,
b)
zásobník,
c)
odovzdávacie miesto z ťažobnej siete na vymedzenom území.
(3)
Výstupným bodom z distribučnej siete na vymedzenom území je miesto distribučnej siete, v ktorom sa končí distribúcia plynu sieťou prevádzkovateľa siete a v ktorom sa plyn odovzdáva účastníkovi trhu s plynom a ktoré je charakterizované najmä umiestnením a kapacitou. Distribučná kapacita na výstupnom bode z distribučnej siete sa považuje za rovnú distribučnej kapacite na vstupnom bode do distribučnej siete. Výstupný bod distribučnej siete je charakterizovaný aj výstupným tlakom plynu.
(4)
Zmluva o distribúcii plynu sa uzatvára ako
a)
dlhodobá zmluva,
b)
ročná zmluva,
c)
krátkodobá zmluva.
(5)
Dlhodobá zmluva o distribúcii plynu sa uzatvára na obdobie zodpovedajúce celým násobkom rokov, pričom na každých 12 po sebe nasledujúcich mesiacov sa dohodne len jedna výška distribučnej kapacity na príslušné odberné miesto.
(6)
Ročná zmluva o distribúcii plynu sa uzatvára na 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, a to k prvému dňu mesiaca, pričom v zmluve sa dohodne len jedna výška distribučnej kapacity na príslušný výstupný bod na celé obdobie platnosti zmluvy. Prevádzkovateľ distribučnej siete zmení výšku dennej distribučnej kapacity na základe žiadosti užívateľa distribučnej siete do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti, a to aj počas trvania zmluvy o distribúcii plynu uzavretej na jeden rok. Prílohou k žiadosti sú doklady, ktoré preukazujú, že odberateľ plynu vlastnou činnosťou nezavinil prípady odôvodňujúce žiadosť o zmenu výšky dennej distribučnej kapacity. Žiadosť o zmenu výšky dennej distribučnej kapacity je možné podať v týchto prípadoch:
a)
závažná priemyselná havária,14a)
b)
porucha odberného plynového zariadenia, ktorá má vplyv na schopnosť odberného plynového zariadenia odoberať plyn,
c)
vážne ekonomické dôvody, ktoré majú za následok zastavenie výroby, zánik spoločnosti alebo vyhlásenie konkurzu.
(7)
Krátkodobá zmluva o distribúcii plynu sa uzatvára na obdobie kratšie ako jeden rok, a to k prvému dňu kalendárneho mesiaca. Maximálna dĺžka platnosti zmluvy je 11 mesiacov. Krátkodobá zmluva o distribúcii plynu sa môže uzatvoriť aj na obdobie kratšie ako jeden mesiac v súlade s podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete a vtedy je možné uzatvoriť ju aj k inému dňu ako k prvému dňu kalendárneho mesiaca.
(8)
U odberateľa plynu vybaveného určeným meradlom, ktoré neumožňuje automatické zaznamenávanie denného odberu, sa zmluvná hodnota kapacity určí prevádzkovateľom distribučnej siete pomocou typového diagramu dodávky (ďalej len „diagram“).
(9)
Účastník trhu s plynom, ktorý má uzatvorenú s prevádzkovateľom distribučnej siete zmluvu o distribúcii plynu, môže svoju nevyužitú distribučnú kapacitu poskytnúť inému účastníkovi trhu s plynom.
(10)
Prevádzkovateľ distribučnej siete umožní využívať diferencovanú tarifu za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu účastníkovi trhu s plynom, ktorého odberné miesto je vybavené meradlom umožňujúcim automatické zaznamenávanie denného odberu plynu, využíva odobratý plyn pre dvojitý účel využitia odberu plynu a zároveň poskytuje služby na účely vyvažovania distribučnej siete.
§ 14a
Uverejňovanie informácií prevádzkovateľom distribučnej siete o stave distribučnej siete
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorého počet odberných miest z distribučnej siete je viac ako 100 000, uverejňuje na svojej internetovej stránke do konca kalendárneho roka ročné plány na nasledujúci rok, a to
a)
ročný plán údržby jednotlivých častí distribučnej siete,
b)
ročný plán odstávok jednotlivých častí distribučnej siete,
c)
ročný plán revízií jednotlivých častí distribučnej siete,
d)
ročný plán rozvoja distribučnej siete.
§ 15
Prekročenie dennej distribučnej kapacity
(1)
Prekročenie dohodnutej dennej distribučnej kapacity sa nespoplatňuje poplatkom za prekročenie kapacity
a)
do výšky 5 % prekročenia dohodnutej dennej distribučnej kapacity v mesiacoch január, február, marec, október, november a december,
b)
do výšky 10 % prekročenia dohodnutej dennej distribučnej kapacity v mesiacoch apríl, máj, jún, júl, august a september.
(2)
Ak účastník trhu s plynom prekročí dohodnutú dennú distribučnú kapacitu o hodnotu vyššiu ako je uvedené v odseku 1, uhradí prevádzkovateľovi distribučnej siete poplatok za prekročenie tejto kapacity.
(3)
Ak ide o skúšobnú prevádzku, môže užívateľ distribučnej siete požiadať o zľavu z poplatku za prekročenie zmluvne dohodnutej distribučnej kapacity v súlade s podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
§ 15a
Skúšobná prevádzka
(1)
Skúšobnou prevádzkou je overenie technických parametrov, prevádzkových hodnôt a preukázania prevádzkyschopnosti nového alebo rekonštruovaného plynového zariadenia odberateľa plynu.
(2)
Užívateľ distribučnej siete je zaradený do skúšobnej prevádzky, ak je preukázaná inštalácia nového odberného plynového zariadenia alebo rekonštrukcia podstatnej časti odberného plynového zariadenia. Skúšobnú prevádzku je možné prerušiť len jedenkrát, a to najviac na obdobie troch mesiacov a len zo závažných, žiadateľom preukázaných technických dôvodov, ktoré sa týkajú odberného plynového zariadenia.
(3)
Skúšobná prevádzka sa začína prvým dňom kalendárneho mesiaca. Počas skúšobnej prevádzky sa uplatňuje zľava z poplatku za prekročenie dohodnutej dennej distribučnej kapacity, ak
a)
užívateľ distribučnej siete preukáže ukončenú inštaláciu a prevádzkyschopnosť odberného plynového zariadenia,
b)
je pre dané odberné miesto zmluvne dohodnutá denná distribučná kapacita,
c)
sa distribúcia plynu do daného odberného miesta uskutočňuje na základe zmluvy o distribúcii plynu,
d)
sa skúšobná prevádzka na jednom odbernom mieste uskutoční najviac jedenkrát za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.
(4)
Zľava počas skúšobnej prevádzky sa uplatňuje najviac za obdobie troch mesiacov. Užívateľ distribučnej siete žiada o zľavu podľa § 5 ods. 5.
(5)
Výška dennej distribučnej kapacity a množstvo distribuovaného plynu sa na žiadosť užívateľa distribučnej siete predloženej v lehote podľa § 5 ods. 5 upraví v zmluve o distribúcii plynu do dvoch mesiacov po ukončení skúšobnej prevádzky.
§ 16
Nominácia distribúcie plynu
(1)
Užívateľ distribučnej siete nominuje distribúciu plynu na každý plynárenský deň na výstupnom bode v súlade s podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete a s pravidlami vyvažovania. Nominácia distribúcie plynu na vstupnom bode sa považuje za rovnú nominácii distribúcii plynu na výstupnom bode.
(2)
Nominácia distribúcie plynu sa uskutočňuje v rámci dohodnutej distribučnej kapacity v súlade s podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
(3)
Užívateľ distribučnej siete, ak je súčasne užívateľom prepravnej siete v rámci zmluvného vzťahu so zodpovedajúcou kapacitou a dobou trvania, nominuje distribúciu plynu aj prepravu plynu u prevádzkovateľa distribučnej siete. Užívateľ distribučnej siete uvedie prevádzkovateľovi distribučnej siete nomináciu distribúcie plynu aj nomináciu prepravy plynu. Prevádzkovateľ distribučnej siete odovzdá nomináciu prepravy plynu užívateľa distribučnej siete prevádzkovateľovi prepravnej siete.
(4)
Nominácia sa uskutočňuje v súlade s podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete a obsahuje najmä:
a)
množstvo plynu, ktoré sa má distribuovať,
b)
obdobie, počas ktorého sa má toto množstvo plynu distribuovať,
c)
výstupný bod z distribučnej siete a vstupný bod do distribučnej siete,
d)
vstupný bod do prepravnej siete, ak ide o nomináciu podľa odseku 3,
e)
identifikačné údaje účastníka trhu s plynom.
(5)
Typy nominácie distribúcie plynu sú:
a)
predbežná mesačná, ktorá sa nominuje najneskôr tri pracovné dni pred začiatkom mesiaca, na ktorý sa nominuje,
b)
predbežná týždenná, ktorá sa nominuje do 12:00 h posledného pracovného dňa predchádzajúceho týždňa pred začiatkom týždňa, na ktorý sa nominuje,
c)
denná, ktorá sa nominuje do 15:00 h predchádzajúceho dňa, na ktorý sa nominuje; ak táto nominácia nie je predložená, platia údaje z poslednej predloženej týždennej nominácie.
(6)
Ak užívateľ distribučnej siete splní podmienky prevádzkovateľa distribučnej siete, prevádzkovateľ distribučnej siete nomináciu potvrdí.
(7)
Prevádzkovateľ distribučnej siete potvrdí účastníkovi trhu s plynom
a)
predbežnú mesačnú nomináciu na dopravu plynu na príslušné obdobie v súlade s podmienkami prevádzkovateľa uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete,
b)
predbežnú týždennú nomináciu na nasledujúci týždeň v posledný pracovný deň predchádzajúceho týždňa, spravidla do 16:00 h alebo v dohodnutom čase,
c)
dennú nomináciu na nasledujúci deň v predchádzajúci deň do 18:00 h po potvrdení nominácií prevádzkovateľom prepravnej siete, prevádzkovateľom zásobníka a prevádzkovateľmi nadväzujúcich sietí.
§ 17
Renominácia distribúcie plynu
(1)
Účastník trhu s plynom môže renominovať distribúciu plynu do 20:00 h dňa, ktorý predchádza dňu, na ktorý sa nominovalo. Prevádzkovateľ distribučnej siete potvrdí účastníkovi trhu s plynom renomináciu do 22:00 h.
(2)
Účastník trhu s plynom môže renominovať distribúciu plynu aj v priebehu daného dňa. Renominovať sa môže iba na zostávajúcu časť dňa, najneskôr dve hodiny pred začiatkom časového úseku, na ktorý sa renominácia vzťahuje. Renominovať sa môže do 12:00 h stredoeurópskeho času daného dňa.
(3)
Prevádzkovateľ distribučnej siete potvrdí renomináciu distribúcie plynu do dvoch hodín po jej prijatí.
(4)
Prevádzkovateľ distribučnej siete odmietne renomináciu distribúcie plynu, ak renominácia nespĺňa podmienky prevádzkovateľa distribučnej siete.
(5)
Prevádzkovateľ distribučnej siete môže v priebehu dňa renominovať množstvo plynu nominované účastníkom trhu s plynom ak prijme informácie o tom, že
a)
účastník trhu s plynom nedodá plyn do vstupného bodu alebo neodoberie na výstupnom bode nominované množstvo plynu,
b)
prevádzkovateľ prepravnej siete alebo prevádzkovateľ distribučnej siete nedopraví nominované množstvo plynu z dôvodu neočakávaných technických problémov.
Dodávka plynu
§ 18
Podmienky dodávky plynu
(1)
Dodávka plynu sa uskutočňuje na základe zmluvy o dodávke plynu.15)
(2)
Množstvo odobratého plynu sa meria a účtuje na základe údajov určeného meradla16) alebo diagramu podľa § 32.
(3)
Vyúčtovanie dodávky plynu odberateľovi plynu obsahuje údaje podľa uzatvorených zmlúv súvisiacich s dodávkou plynu, a to samostatne vyčíslený údaj o cene za
a)
obchodnú činnosť dodávateľa plynu vrátane ceny za prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu,
b)
prístup do prepravnej siete a prepravu plynu,
c)
prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu.
(4)
Ak odberateľ plynu v domácnosti neuhradí preddavkovú platbu alebo nedoplatok z vyúčtovacej faktúry do určeného dňa splatnosti, dodávateľ plynu na túto skutočnosť upozorní odberateľa plynu a zároveň mu určí dodatočnú lehotu na splnenie tejto povinnosti, pričom táto lehota je najmenej desať dní odo dňa doručenia upozornenia dodávateľom plynu. Písomné upozornenie dodávateľa plynu obsahuje aj poučenie o prerušení dodávky plynu, ak odberateľ plynu nesplní svoj záväzok ani v dodatočnej lehote.
§ 19
Zmena dodávateľa plynu
(1)
Zmenu dodávateľa plynu prevádzkovateľ siete nespoplatňuje.
(2)
Zmenou dodávateľa plynu je
a)
zmena dodávateľa plynu za iného dodávateľa,
b)
zmena počtu dodávateľov plynu.
(3)
Pred zmenou dodávateľa plynu doručí účastník trhu s plynom prevádzkovateľovi distribučnej siete žiadosť o uzatvorenie zmluvy o distribúcii plynu podľa § 5 najneskôr 15 dní pred účinnosťou zmeny dodávateľa plynu. Žiadosť predloží:
a)
koncový odberateľ plynu alebo iný účastník trhu s plynom,
b)
nový dodávateľ plynu poverený koncovým odberateľom plynu.
(4)
Najneskôr tri dni odo dňa prijatia žiadosti o uzatvorenie zmluvy o distribúcii plynu podľa odseku 3 informuje prevádzkovateľ distribučnej siete o doručení žiadosti doterajšieho užívateľa distribučnej siete.
(5)
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o distribúcii plynu podľa odseku 3 sa nepodáva, ak je takáto zmluva medzi dotknutými účastníkmi trhu s plynom už uzatvorená.
§ 20
Postup pri zmene dodávateľa plynu vo vzťahu k prevádzkovateľovi distribučnej siete
(1)
Prevádzkovateľ distribučnej siete uzatvára zmluvu o distribúcii plynu s účastníkom trhu s plynom najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti podľa § 19 ods. 3.
(2)
Pred zmenou dodávateľa plynu, najneskôr sedem dní po uplynutí doby podľa § 19 ods. 3, uzatvárajú účastník trhu s plynom a nový dodávateľ plynu zmluvu o dodávke plynu. V rovnakom termíne podáva nový dodávateľ plynu u prevádzkovateľa distribučnej siete žiadosť o vykonanie zmeny dodávateľa plynu, ktorá obsahuje
a)
identifikačné údaje nového dodávateľa plynu,
b)
typ zmluvy o dodávke plynu, dátum, od ktorého sa má dodávka plynu uskutočniť (ďalej len „dátum účinnosti zmeny dodávateľa plynu“) a dobu trvania zmluvy,
c)
záväzok dodávateľa plynu o prevzatí zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu s plynom alebo súhlas účastníka trhu s plynom, ktorý zodpovedá za odchýlku za odberné miesta, pre ktoré sa dodávka plynu uskutočňuje,
d)
zoznam a identifikácia odberných miest.
(3)
Do siedmich dní od odovzdania žiadosti o zmenu dodávateľa plynu prevádzkovateľovi distribučnej siete zaregistruje prevádzkovateľ distribučnej siete, ku ktorému je pripojené odberné miesto účastníka trhu s plynom, zmenu dodávateľa plynu priradením odberného miesta účastníka trhu s plynom k novému dodávateľovi plynu, k dátumu účinnosti zmeny dodávateľa plynu. Do siedmich dní po prevzatí žiadosti o zmenu dodávateľa plynu nahlási prevádzkovateľ distribučnej siete zmenu dodávateľa plynu prevádzkovateľovi prepravnej siete a predchádzajúcemu dodávateľovi plynu a novému dodávateľovi plynu.
§ 21
Požiadavky na meranie pri zmene dodávateľa plynu
(1)
Zaregistrovaná zmena dodávateľa plynu u prevádzkovateľa distribučnej siete nadobúda účinnosť k prvému plynárenskému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí siedmich dní od doručenia žiadosti o vykonanie zmeny dodávateľa plynu podľa § 20 ods. 2. Pre účastníkov trhu s plynom v odberných miestach s meraním typu C môže dôjsť k zmene dodávateľa plynu raz za šesť mesiacov.
(2)
K dátumu účinnosti zmeny dodávateľa plynu vykoná prevádzkovateľ distribučnej siete odpočet stavu meradla, v prípade odberných miest s meraním typu C určí stav meracieho zariadenia postupom podľa odseku 3 a zistené údaje bez zbytočného odkladu odovzdá predchádzajúcemu dodávateľovi plynu na účel doúčtovania a vyrovnania záväzkov. Odpočet stavu meradla vykonaný z dôvodu zmeny dodávateľa plynu k dátumu účinnosti zmeny dodávateľa plynu vykoná prevádzkovateľ distribučnej siete bezodplatne.
(3)
Zistenie stavu meracieho zariadenia pri odberných miestach s meraním typu C vykonáva prevádzkovateľ distribučnej siete odpočtom k dátumu účinnosti zmeny dodávateľa plynu alebo odhadom stavu meracieho zariadenia k dátumu účinnosti zmeny dodávateľa plynu na základe priradeného prepočítaného diagramu a poslednej aktuálnej predpokladanej ročnej spotreby plynu alebo na základe vzájomne odsúhlasených odpočtov vykonaných novým dodávateľom plynu alebo účastníkom trhu s plynom k dátumu účinnosti zmeny dodávateľa plynu. Spôsob stanovenia odhadu stavu meracieho zariadenia je v súlade s podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
§ 22
Dodávka plynu viacerými dodávateľmi plynu do jedného odberného miesta
(1)
Koncový odberateľ plynu s odberným miestom vybaveným meraním typu A alebo B kategórie veľkoodberateľ plynu alebo stredný odberateľ plynu môže mať jedného alebo viacerých zmluvných dodávateľov plynu. Dodávka plynu viacerými dodávateľmi plynu do jedného odberného miesta je možná pri použití záväzného diagramu dodávky plynu alebo inou písomne dohodnutou metódou priradenia množstiev plynu do odberného miesta dotknutými účastníkmi trhu s plynom v súlade s prevádzkovým poriadkom príslušného prevádzkovateľa distribučnej siete.
(2)
Pri začatí dodávky plynu podľa záväzného diagramu dodávky plynu, pri ukončení dodávky plynu podľa záväzného diagramu dodávky plynu a pri zmene počtu dodávateľov plynu do odberného miesta sa postupuje podľa § 19 až 21.
(3)
Maximálny počet zmluvných dodávateľov plynu do jedného odberného miesta sú traja dodávatelia plynu. Súčet denných kapacít a množstva plynu, ktoré sú dohodnuté v zmluve o distribúcii plynu na príslušné odberné miesto s viacerými dodávateľmi plynu, sa rovná alebo je vyšší ako pôvodná denná kapacita a množstvo plynu dohodnuté v zmluve o distribúcii plynu na príslušné odberné miesto s pôvodným dodávateľom plynu alebo s pôvodnými dodávateľmi plynu.
(4)
Pri viacerých zmluvných dodávateľoch plynu
a)
uzatvára prevádzkovateľ distribučnej siete s dodávateľom plynu alebo s koncovým odberateľom plynu jednu samostatnú zmluvu o distribúcii plynu na odberné miesto pre všetkých zmluvných dodávateľov plynu, okrem krátkodobej zmluvy o distribúcii plynu,
b)
koncový odberateľ plynu preberá zodpovednosť za odchýlku, ak sa s dodávateľom plynu podľa záväzného diagramu dodávky plynu alebo s ďalším dodávateľom plynu nedohodne inak.
(5)
Dodávka plynu dodávateľom plynu, ktorý neprevzal zodpovednosť za odchýlku, sa uskutočňuje podľa záväzného diagramu dodávky plynu a na účely vyhodnocovania odchýlok sa považuje za uskutočnenú.
(6)
Účastník trhu s plynom, ktorý je zodpovedný za odchýlku na základe dohody s koncovým odberateľom plynu, zasiela oznámenie záväzných diagramov dodávky plynu priradených k príslušnému odbernému miestu v čase nominácií podľa § 16 prevádzkovateľovi distribučnej siete.
(7)
Pri zmene dodávateľa plynu pri dodávke plynu zabezpečovanej viacerými dodávateľmi plynu do jedného odberného miesta podáva žiadosť o zmenu dodávateľa plynu prevádzkovateľovi distribučnej siete súčasne účastník trhu s plynom, ktorý si zabezpečuje dodávku plynu viacerými dodávateľmi plynu, a dodávateľ plynu, ktorý za odberné miesto prevzal zodpovednosť za odchýlku. Pri požiadavkách na meranie pri zmene dodávateľa plynu na dodávku plynu viacerými dodávateľmi plynu do jedného odberného miesta sa postupuje podľa § 21.
(8)
Dodávku plynu podľa záväzného diagramu dodávky plynu je možné začať vždy prvým plynárenským dňom kalendárneho mesiaca.
§ 23
Podmienky dodávky plynu domácnostiam a podmienky ochrany domácností
(1)
Dodávateľ plynu dodáva odberateľovi plynu v domácnosti plyn na základe zmluvy o dodávke plynu. Zmluva o dodávke plynu obsahuje najmä náležitosti podľa osobitného predpisu.17)
(2)
Dodávateľ plynu je oprávnený zmeniť výšku preddavkových platieb pri zmene výšky odberu plynu odberateľa plynu v domácnosti oproti predchádzajúcemu porovnateľnému zúčtovaciemu obdobiu a pri zmene ceny plynu. Zmenu rozpisu preddavkov vopred písomne oznámi dodávateľ plynu odberateľovi plynu v domácnosti.
(3)
Pri novom odbere plynu odberateľom plynu v domácnosti určí dodávateľ plynu výšku mesačných preddavkových platieb podľa predpokladaného odberu plynu potvrdeného odberateľom plynu v domácnosti a cenníka platného v čase vystavenia rozpisu preddavkových platieb.
(4)
Pripojenie nového odberného miesta zabezpečí prevádzkovateľ distribučnej siete najneskôr do 30 dní odo dňa splnenia technických podmienok pripojenia a zmluvných podmienok pripojenia.
(5)
Vyúčtovanie odberu plynu vykonáva dodávateľ plynu najmenej jedenkrát ročne formou zúčtovacej faktúry. Podkladom na vyúčtovanie odberu plynu je odpočet určeného meradla vykonaný plynárenským podnikom. Ak odberateľ plynu v domácnosti nesprístupní určené meradlo alebo inak znemožní odpočet určeného meradla, vystaví dodávateľ plynu faktúru na základe pravdepodobného odberu s prihliadnutím na vývoj skutočného odberu odberateľa plynu v predchádzajúcom zúčtovacom období, počet a typ pripojených plynových spotrebičov a rozdiely zúčtuje v ďalšom zúčtovacom období.
Preťaženie siete
§ 24
Predchádzanie vzniku a riešenie preťaženia prepravnej siete
(1)
Ak súčet požadovaných prepravných kapacít je vyšší ako technická kapacita pre príslušný vstupný bod alebo výstupný bod prepravnej siete, dochádza k preťaženiu prepravnej siete.
(2)
Prevádzkovateľ prepravnej siete predchádza preťaženiu prepravnej siete
a)
vyhodnocovaním žiadostí o prístup do prepravnej siete a následným obmedzením prístupu poskytovania prepravnej kapacity v prepravnej sieti v súlade s podmienkami prevádzkovateľa prepravnej siete uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa prepravnej siete,
b)
nomináciou prepravy plynu v rámci dohodnutej a dostupnej prepravnej kapacity,
c)
možnosťou účastníka trhu s plynom poskytnúť svoju nevyužitú voľnú prepravnú kapacitu inému účastníkovi trhu s plynom.
(3)
Nedostatok voľnej prepravnej kapacity v prepravnej sieti rieši prevádzkovateľ prepravnej siete uzatvorením zmluvy o preprave plynu s prerušiteľnou prepravnou kapacitou s účastníkom trhu s plynom.
§ 25
Predchádzanie vzniku a riešenie preťaženia distribučnej siete
(1)
Ak súčet požadovaných distribučných kapacít je vyšší ako technická kapacita distribučnej siete, dochádza k preťaženiu distribučnej siete.
(2)
Prevádzkovateľ distribučnej siete predchádza vzniku preťaženia distribučnej siete vyhodnocovaním žiadostí o prístup do distribučnej siete a následným obmedzením prístupu poskytovania distribučnej kapacity v distribučnej sieti v súlade s podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete, požiadavkami na predlžovanie existujúcich zmlúv o distribúcii plynu bez zvýšenia dohodnutej distribučnej kapacity a požiadavkami odberateľov plynu v domácnosti.
(3)
Ak súčet požadovaných distribučných kapacít je vyšší ako technická kapacita distribučnej siete, prevádzkovateľ distribučnej siete vyzve účastníkov trhu s plynom na úpravu výšky nimi požadovanej kapacity v žiadosti o prístupe do distribučnej siete.
(4)
Ak súčet požadovaných distribučných kapacít v žiadostiach o prístup do distribučnej siete bude stále vyšší ako technická kapacita distribučnej siete, rozdelí prevádzkovateľ distribučnej siete zostávajúcu voľnú distribučnú kapacitu nediskriminačne v pomere veľkosti jednotlivých požiadaviek s tým, že ak požiadavka žiadateľa presahuje výšku zostávajúcej voľnej kapacity, je táto požiadavka pred rozdelením znížená na výšku zostávajúcej voľnej kapacity.
Podmienky uskladňovania plynu
§ 26
(1)
Uskladňovanie plynu zabezpečuje prevádzkovateľ zásobníka na základe zmluvy o uskladňovaní plynu.18)
(2)
Zmluva o uskladňovaní plynu sa uzatvára po pridelení uskladňovacej kapacity.
(3)
Všetky zásobníky jedného prevádzkovateľa zásobníka sa považujú pre účastníka trhu s plynom za jeden virtuálny zásobník.
(4)
Zmluva o uskladňovaní plynu sa uzatvára spravidla k prvému dňu kalendárneho mesiaca na 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, a to s pevnou uskladňovacou kapacitou alebo s prerušiteľnou uskladňovacou kapacitou.
(5)
Zmluvou o uskladňovaní plynu s pevnou uskladňovacou kapacitou prevádzkovateľ zásobníka zabezpečí uskladňovanie plynu počas celého zmluvného obdobia do úrovne dohodnutej uskladňovacej kapacity.
(6)
Zmluvou o uskladňovaní plynu s prerušiteľnou uskladňovacou kapacitou prevádzkovateľ zásobníka zabezpečí uskladňovanie plynu počas zmluvného obdobia do úrovne dohodnutej uskladňovacej kapacity s právom prerušenia; súčasťou zmluvy sú podmienky prerušenia a spôsob oznámenia prerušenia prevádzkovateľom zásobníka účastníkovi trhu s plynom.
(7)
Zmluvu o uskladňovaní plynu s prerušiteľnou uskladňovacou kapacitou môže prevádzkovateľ zásobníka uzatvoriť, ak sú splnené podmienky podľa § 7 ods. 9.
(8)
Účastník trhu s plynom vyťaží ku dňu skončenia platnosti zmluvy o uskladňovaní plynu celý objem plynu, ak sa nedohodne s prevádzkovateľom zásobníka inak.
(9)
Prevádzkovateľ zásobníka uverejňuje na svojej internetovej stránke informácie
a)
o voľnej uskladňovacej kapacite virtuálneho zásobníka,
b)
o ročnom pláne odstávok zásobníkov a pláne údržby zásobníkov, ktorý môže mať vplyv na veľkosť uskladňovacích kapacít a na kvalitu poskytovaných služieb,
c)
o pláne úpravy veľkosti uskladňovacích kapacít.
(10)
Prevádzkovateľ zásobníka uverejňuje na internetovej stránke údaje o voľnej uskladňovacej kapacite virtuálneho zásobníka v členení na
a)
maximálny vtlačný výkon v m3/deň v závislosti od vtlačnej krivky,
b)
maximálny ťažobný výkon v m3/deň v závislosti od ťažobnej krivky,
c)
pracovný objem zásobníka v m3.
(11)
Účastník trhu s plynom, ktorý má s prevádzkovateľom zásobníka uzavretú zmluvu o uskladňovaní plynu, môže svoju nevyužitú uskladňovaciu kapacitu ponúknuť inému účastníkovi trhu s plynom.
(12)
Prevádzkovateľ zásobníka poskytuje účastníkom trhu s plynom, v súlade s jeho podmienkami, služby zahŕňajúce pracovný objem, vtlačný výkon a ťažobný výkon, a to aj každú službu jednotlivo, s vopred určenými technickými podmienkami.
(13)
Prevádzkovateľ zásobníka poskytuje účastníkom trhu s plynom, ak mu to umožňujú technické podmienky, služby vyrovnávania tlaku a kvality plynu v súlade s podmienkami prevádzkovateľa zásobníka uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa zásobníka.
Vyvažovanie
§ 27
Vyvažovanie siete
(1)
Vyvažovaním siete je
a)
fyzické vyvažovanie, ktoré predstavuje súbor činností, ktorými prevádzkovateľ siete riadi prevádzku siete na vymedzenom území v reálnom čase tak, aby v každom okamihu zabezpečil dopravu plynu zo vstupných bodov siete na vymedzenom území do výstupných bodov siete a aby sa sieť na vymedzenom území prevádzkovala správne, bezpečne a nediskriminačne pre všetkých účastníkov trhu s plynom a náklady na prevádzku sa spravodlivo priraďovali jednotlivým účastníkom trhu s plynom,
b)
obchodné vyvažovanie, ktoré predstavuje dodržiavanie rovnováhy medzi množstvom plynu vstupujúcim do siete pre účastníka trhu s plynom a množstvom plynu odoberaným zo siete účastníkom trhu s plynom, pričom nedodržanie rovnováhy a odchýlka sa spoplatňuje; obchodným vyvažovaním sa zabezpečuje podpora prevádzkovateľa siete pri fyzickom vyvažovaní siete.
(2)
Za fyzické vyvažovanie siete zodpovedá prevádzkovateľ siete.
(3)
Obchodné vyvažovanie siete a zúčtovanie odchýlok vyhodnocuje prevádzkovateľ siete.
(4)
Účastník trhu s plynom, ktorý má uzatvorenú zmluvu s prevádzkovateľom siete, zodpovedá za odchýlku.
(5)
Účastník trhu s plynom môže svoju zodpovednosť za odchýlku vrátane všetkých s tým spojených finančných záväzkov zmluvne preniesť na svojho dodávateľa plynu v súlade s podmienkami prevádzkovateľa siete uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa siete. Účastník trhu s plynom a dodávateľ plynu oznámia postúpenie zodpovednosti prevádzkovateľovi distribučnej siete najneskôr 24 hodín pred začiatkom plynárenského dňa, v ktorom je odchýlka postúpená.
(6)
Výrobca plynu môže svoju zodpovednosť za odchýlku vrátane všetkých s tým spojených finančných záväzkov zmluvne preniesť na svojho odberateľa plynu v súlade s podmienkami prevádzkovateľa siete uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa siete. Výrobca plynu a odberateľ plynu oznámia postúpenie zodpovednosti prevádzkovateľovi distribučnej siete najneskôr 24 hodín pred začiatkom plynárenského dňa, v ktorom je odchýlka postúpená.
§ 28
Vyvažovacia zóna
(1)
Vyvažovacia zóna je oblasť daná vymedzeným územím prevádzkovateľa siete.
(2)
Slovenská republika je vyvažovacou zónou prepravnej siete a vyvažovacou zónou distribučnej siete z hľadiska fyzického vyvažovania.
(3)
Prevádzkovateľ distribučnej siete a prevádzkovateľ prepravnej siete zabezpečia prepojiteľnosť distribučnej siete a prepravnej siete a odovzdávanie údajov potrebných na vyvažovanie siete.
(4)
Užívateľ prepravnej siete, ktorý nie je užívateľom distribučnej siete v rámci zmluvného vzťahu so zodpovedajúcou kapacitou a dobou trvania, je povinný si dohodnúť s prevádzkovateľom prepravnej siete podmienky obchodného vyvažovania siete a spôsob vyrovnania nerovnováhy medzi jeho množstvom plynu vstupujúcim do prepravnej siete a jeho množstvom plynu odoberaným z prepravnej siete.
(5)
Slovenská republika je jednou vyvažovacou zónou z hľadiska užívateľa distribučnej siete.
(6)
Užívateľovi distribučnej siete vykonáva obchodné vyvažovanie a zúčtovanie odchýlok iba prevádzkovateľ distribučnej siete, aj keď má uzatvorenú zmluvu o preprave zemného plynu s prevádzkovateľom prepravnej siete, kde jediným výstupným bodom z prepravnej siete je virtuálny domáci bod; v takomto prípade užívateľ distribučnej siete uhrádza iba poplatok za odchýlku na distribučnej sieti.
(7)
Účastník trhu s plynom, ktorý prevádzkuje distribučnú sieť a je pripojený k prepravnej sieti, si dohodne podmienky obchodného vyvažovania siete s prevádzkovateľom distribučnej siete, ktorý je povinný plniť úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území.
§ 29
Zodpovednosť prevádzkovateľa distribučnej siete pri vyvažovaní siete
(1)
Prevádzkovateľ distribučnej siete zodpovedá za fyzické vyvažovanie siete a zúčtovanie odchýlok na vymedzenom území.
(2)
Ak je na vymedzenom území viac prevádzkovateľov distribučnej siete, za vyvažovanie siete je zodpovedný prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý je povinný plniť úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území.19) Ostatní prevádzkovatelia distribučnej siete uzatvoria dohodu s prevádzkovateľom distribučnej siete, ktorý je povinný plniť úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, na základe ktorej sa zabezpečí prepojiteľnosť distribučných sietí a odovzdávanie údajov potrebných na vyvažovanie siete.
(3)
Prevádzkovateľ distribučnej siete má vyhradenú časť kapacity zásobníkov20) najmä na krytie denných odchýlok účastníkov trhu s plynom; náklady na túto kapacitu sa zahŕňajú do ceny za distribúciu plynu.
(4)
Ak vyhradená kapacita zásobníkov nie je dostatočná na fyzické vyvažovanie distribučnej siete, prevádzkovateľ distribučnej siete požiada účastníkov trhu s plynom, aby upravili množstvo vtláčaného alebo ťaženého plynu zo zásobníka až do výšky ich dohodnutej uskladňovacej kapacity. Ak toto opatrenie nepostačuje, prevádzkovateľ distribučnej siete vyzve prevádzkovateľa zásobníka, aby mu poskytol voľnú kapacitu zásobníkov potrebnú na vyvažovanie distribučnej siete. Ak to umožňujú technické podmienky, prevádzkovateľ zásobníka požiadavke vyhovie.
(5)
Prevádzkovateľ distribučnej siete eviduje náklady na vyvažovanie siete a výnosy spojené s vyvažovaním siete oddelene od ostatných prevádzkových nákladov.
(6)
Prevádzkovateľ distribučnej siete povinný plniť úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území poskytuje podporné služby všetkým účastníkom trhu s plynom v súlade s podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
(7)
Prevádzkovateľ distribučnej siete povinný plniť úlohy plynárenského dispečingu eviduje náklady a výnosy za podporné služby podľa ich štruktúry a podľa užívateľov siete, ktorým tieto podporné služby poskytuje, oddelene od ostatných prevádzkových nákladov.
§ 30
Vyvažovací režim
(1)
Vyvažovací režim je denný. Vyvažovanie sa uskutočňuje a vyhodnocuje za plynárenský deň.
(2)
Pre každého užívateľa distribučnej siete sa vypočíta jedna denná odchýlka za všetky výstupné body.
(3)
Pre užívateľa distribučnej siete, ktorý preniesol svoju zodpovednosť za odchýlku, sa denná odchýlka nevypočíta.
(4)
Ak bola denná odchýlka prenesená užívateľom distribučnej siete na jeho dodávateľa plynu, vypočíta sa denná odchýlka pre dodávateľa plynu. Ak bola denná odchýlka prenesená výrobcom plynu na svojho odberateľa plynu, vypočíta sa denná odchýlka pre odberateľa plynu.
§ 31
Denná odchýlka užívateľa distribučnej siete
(1)
Ak množstvo plynu dodané užívateľom distribučnej siete do siete prevyšuje množstvo plynu odobraté užívateľom distribučnej siete z distribučnej siete, denná odchýlka je kladná. Ak množstvo plynu odobraté užívateľom distribučnej siete z distribučnej siete prevyšuje množstvo plynu dodané užívateľom distribučnej siete do siete, denná odchýlka je záporná.
(2)
Výška dennej odchýlky užívateľa distribučnej siete sa zaznamená na vyvažovací účet užívateľa distribučnej siete.
(3)
Ak absolútna hodnota výšky dennej odchýlky užívateľa distribučnej siete prevyšuje výšku povolenej dennej odchýlky podľa odseku 4 alebo odseku 5, užívateľ distribučnej siete je povinný zaplatiť poplatok za prekročenie povolenej dennej odchýlky vo výške 0,03 eura za každý 1 m3 plynu, o ktorý bola prekročená povolená denná odchýlka.
(4)
Povolená denná odchýlka pre užívateľa distribučnej siete je určená vo výške 5 % zo zmluvne dohodnutej dennej distribučnej kapacity užívateľa distribučnej siete. Toleranciu povolenej dennej odchýlky alebo jej časť je možné previesť zmluvou na iného užívateľa distribučnej siete.
(5)
Povolená denná odchýlka pre užívateľa distribučnej siete môže byť dohodou prevádzkovateľa distribučnej siete a užívateľa distribučnej siete určená na príslušný deň vo výške prevyšujúcej výšku povolenej dennej odchýlky podľa odseku 4, ak týmto spôsobom užívateľ distribučnej siete zníži absolútnu hodnotu svojej kumulovanej odchýlky.
§ 32
Použitie diagramu
(1)
Diagram je náhradná metóda na určenie denných odberov plynu a zúčtovanie odchýlok koncového odberateľa plynu, ktorý nie je vybavený meraním s elektronickým výstupom a telemetrickým zariadením na prenos údajov, ktoré umožňujú prevádzkovateľovi distribučnej siete zaznamenať dennú výšku odberu plynu.
(2)
Diagram tvoria pomerné čísla charakterizujúce priebeh odberu plynu skupiny koncových odberateľov plynu. Tieto priebehy sú stanovené pre jednotlivé skupiny odberateľov na každý deň v roku pomocou modelu pre tvorbu diagramov. Vynásobením konkrétnej hodnoty diagramu pre daný časový interval hodnotou ročnej spotreby odberateľa plynu sa získa náhradný údaj spotreby za daný časový interval. Odbery plynu stanovené pomocou diagramov sa použijú spoločne s diaľkovo odčítanými odbermi plynu pri konečnom vyúčtovaní za zúčtovacie obdobie a pri výpočte dennej odchýlky. Prevádzkovateľ distribučnej siete zverejňuje aktuálne denné hodnoty diagramov korigované na skutočnú dennú teplotu a príslušný deň (pracovný deň, sviatok, deň pracovného pokoja) prostredníctvom svojich internetových stránok.
(3)
Hodnotu ročnej spotreby odberateľa plynu pre potrebu výpočtu náhradného údaja spotreby za daný časový interval podľa odseku 2 stanovuje prevádzkovateľ distribučnej siete postupom definovaným v prílohe k prevádzkovému poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
(4)
Prevádzkovateľ distribučnej siete je oprávnený využiť diagram na stanovenie náhradnej hodnoty množstva distribuovaného plynu v odôvodnených prípadoch, ktoré sú špecifikované v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
(5)
Štruktúru modelu pre tvorbu diagramu vyvinutého pre vyššie spomenuté účely schvaľuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.
(6)
Parametre modelu pre tvorbu diagramu aktualizuje prevádzkovateľ distribučnej siete na základe modelovania a vyhodnocovania súladu modelu so skutočnosťou.
(7)
Reklamácie týkajúce sa množstva distribuovaného plynu, ktoré je určené náhradnou metódou pomocou diagramu, podliehajú osobitnému postupu uvedenému v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
§ 33
Výpočet dennej odchýlky užívateľa distribučnej siete
(1)
Denná odchýlka sa vypočíta raz denne po skončení plynárenského dňa každému užívateľovi distribučnej siete ako rozdiel medzi množstvom plynu priradeným užívateľovi distribučnej siete na vstupnom bode a množstvom plynu odobratým užívateľom na výstupnom bode distribučnej siete.
(2)
Ak užívateľ distribučnej siete nie je vybavený určeným meradlom, ktoré umožňuje zaznamenať dennú výšku odberu, použije prevádzkovateľ distribučnej siete pri stanovení denných odchýlok ako náhradu za skutočný odber hodnotu vypočítanú pomocou diagramu.
(3)
Prevádzkovateľ distribučnej siete stanoví predbežne na základe nameraných hodnôt denné odchýlky a priradí ich jednotlivým užívateľom distribučnej siete. Vypočítanú dennú odchýlku za predchádzajúci plynárenský deň oznámi užívateľom distribučnej siete najneskôr do 14:00 h daného dňa.
(4)
Vypočítaná denná odchýlka je pre účastníka trhu s plynom záväzná.
(5)
Vypočítanú dennú odchýlku prevádzkovateľ distribučnej siete predloží užívateľovi distribučnej siete za všetky plynárenské dni uplynulého mesiaca do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Vývoj dennej odchýlky prevádzkovateľ distribučnej siete predloží užívateľovi distribučnej siete aj vo forme grafu alebo tabuľky.
(6)
Užívateľ distribučnej siete môže podať prevádzkovateľovi distribučnej siete námietky voči vypočítanej dennej odchýlke do piatich dní po prijatí vyúčtovania. V takomto prípade je prevádzkovateľ distribučnej siete povinný preveriť správnosť vyúčtovania a vykonať kontrolný výpočet.
(7)
Výška dennej odchýlky sa vypočíta podľa prílohy č. 2 v súlade s podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
(8)
Poplatky za vyvažovanie distribučnej siete zahŕňajú poplatky za prekročenie povolenej dennej odchýlky a kumulovanej odchýlky na vyvažovacom účte užívateľa distribučnej siete.
(9)
Prevádzkovateľ distribučnej siete vedie o poplatkoch za vyvažovanie distribučnej siete oddelenú evidenciu.
§ 34
Vyvažovací účet
(1)
Prevádzkovateľ distribučnej siete vedie vyvažovací účet každému užívateľovi distribučnej siete, ktorý zodpovedá za odchýlku.
(2)
Na vyvažovacom účte užívateľa distribučnej siete sa zaznamenáva výška dennej odchýlky užívateľa distribučnej siete a kumulovanej odchýlky užívateľa distribučnej siete.
(3)
Kumulovaná odchýlka užívateľa distribučnej siete predstavuje súčet všetkých denných odchýlok užívateľa distribučnej siete a úprav podľa odseku 4 za časové obdobie od začiatku trvania zmluvy o distribúcii plynu do dňa, ktorý predchádza dňu, keď sa kumulovaná odchýlka užívateľa distribučnej siete určuje.
(4)
Ak absolútna hodnota kumulovanej odchýlky na vyvažovacom účte presiahne hodnotu maximálnej kumulovanej odchýlky podľa odseku 5, množstvo plynu vo výške rozdielu maximálnej kumulovanej odchýlky užívateľa distribučnej siete a absolútnej hodnoty aktuálnej kumulovanej odchýlky užívateľa distribučnej siete bude vyúčtované a odkúpené
a)
prevádzkovateľom distribučnej siete od užívateľa distribučnej siete za cenu podľa odseku 8 písm. a) v prípade kladnej hodnoty aktuálnej kumulovanej odchýlky; táto skutočnosť sa zaznamená na vyvažovací účet užívateľa distribučnej siete tak, aby sa aktuálna kumulovaná odchýlka rovnala maximálnej kladnej kumulovanej odchýlke,
b)
užívateľom distribučnej siete od prevádzkovateľa distribučnej siete za cenu podľa odseku 8 písm. b) v prípade zápornej hodnoty aktuálnej kumulovanej odchýlky; táto skutočnosť sa zaznamená na vyvažovací účet užívateľa distribučnej siete tak, aby sa aktuálna kumulovaná odchýlka rovnala maximálnej zápornej kumulovanej odchýlke.
(5)
Maximálna kumulovaná odchýlka užívateľa distribučnej siete je určená na päťnásobok povolenej dennej odchýlky užívateľa distribučnej siete.
(6)
Na konci zmluvného obdobia sa vyvažovací účet uzatvorí a množstvo plynu vo výške absolútnej hodnoty kumulovanej odchýlky na vyvažovacom účte užívateľa distribučnej siete sa vyúčtuje a odkúpi
a)
prevádzkovateľom distribučnej siete od užívateľa siete za cenu podľa odseku 8 písm. a) v prípade kladnej hodnoty kumulovanej odchýlky,
b)
užívateľom siete od prevádzkovateľa distribučnej siete za cenu podľa odseku 8 písm. b) v prípade zápornej hodnoty kumulovanej odchýlky.
(7)
Ak prevádzkovateľ distribučnej siete a užívateľ distribučnej siete uzatvoria zmluvu o distribúcii plynu, ktorá bezprostredne nadväzuje na ich predchádzajúcu zmluvu o distribúcii plynu, môžu sa dohodnúť na prenose stavu vyvažovacieho účtu do ďalšieho zmluvného obdobia a vyvažovací účet sa neuzatvára podľa odseku 6.
(8)
Výška ceny za odkúpenie plynu na účely obchodného vyvažovania je
a)
75 % referenčnej ceny plynu podľa odseku 9 pri odkupovaní plynu prevádzkovateľom distribučnej siete,
b)
200 % referenčnej ceny plynu podľa odseku 9 pri predaji plynu prevádzkovateľom distribučnej siete.
(9)
Referenčná cena plynu je cena plynu na účely obchodného vyvažovania, ktorá sa vypočíta podľa prílohy č. 3.
(10)
Referenčná cena plynu sa určí pre každý kalendárny mesiac a je účinná vždy od prvého dňa do posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Prevádzkovateľ distribučnej siete uverejňuje referenčnú cenu plynu na svojej internetovej stránke päť dní pred začiatkom príslušného mesiaca.
Záverečné ustanovenia
§ 35
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 123/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom.
§ 36
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2007 okrem § 18 ods. 3, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2008.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 409/2007 Z. z.
VÝPOČET POPLATKU ZA PREKROČENIE DENNEJ PREPRAVNEJ KAPACITY
Poplatok za prekročenie dennej prepravnej kapacity sa vypočíta podľa vzorca:
PCE = CE x 5 x k(m) x P0,
kde
PCE - je výška poplatku za prekročenie dohodnutej dennej prepravnej kapacity v EUR za deň, keď došlo k prekročeniu dohodnutej dennej kapacity,
CE - je výška najvyššieho prekročenia dohodnutej dennej prepravnej kapacity v mesiaci, v ktorom k tomuto prekročeniu došlo, v m3,
k(m) - je faktor kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k prekročeniu dennej prepravnej kapacity, pričom hodnota k(m) je rovná 0,4 pre mesiace január, február a december a 0,2 pre mesiace marec a november a 0,1 pre mesiace apríl, máj, jún, júl, august, september a október,
P0 - je východisková ročná sadzba na danom vstupnom bode alebo výstupnom bode za zmluvne dohodnutú dennú prepravnú kapacitu na vstupnom bode alebo výstupnom bode do prepravnej siete v m3/deň určenú úradom pre prevádzkovateľa prepravnej siete za prepravu plynu na príslušný kalendárny rok v EUR za m3/deň.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 409/2007 Z. z.
VÝPOČET VÝŠKY DENNEJ ODCHÝLKY PODĽA VYVAŽOVACEJ ROVNICE
Denná odchýlka sa vypočíta podľa vyvažovacej rovnice:
D + S = O + Z + VS + BO,
kde
D - je množstvo plynu vstupujúce do siete v m3 alebo MWh,
S - je množstvo plynu predstavujúce rozdiel medzi ťažbou a vtláčaním do zásobníkov v m3 alebo MWh,
O - je odber plynu z výstupných miest distribučnej siete v m3 alebo MWh,
Z - sú straty plynu v distribučnej sieti v m3 alebo MWh,
VS - je vlastná spotreba plynu v distribučnej sieti v m3 alebo MWh,
BO - je rozdiel medzi množstvom plynu v distribučnej sieti na začiatku plynárenského dňa a na konci plynárenského dňa stanovený na základe merania množstva a tlaku (denná odchýlka) v m3 alebo MWh.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 409/2007 Z. z.
VÝPOČET REFERENČNEJ CENY PLYNU
Referenčná cena plynu sa vypočíta podľa vzorca:
RC = [4,0686 x (9-mesačný priemer Brent) x (1-mesačný priemer FX)/1000] + 0,0332,
kde
RC – je referenčná cena v eurách za m3,
9-mesačný priemer Brent – je vypočítaný ako priemer 1-mesačných priemerov Brent pre 9 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich mesiacu, pre ktorý sa referenčná cena plynu určuje,
1-mesačný priemer Brent – je pre akýkoľvek mesiac vypočítaný ako priemer denných trhových hodnôt ceny ropy Brent na trhu Medzinárodnej ropnej burzy (International Petroleum Exchange, IPE) v Londýne v amerických dolároch (USD) za 1 barel ropy za obdobie od 20. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca do 19. dňa (vrátane) mesiaca, pre ktorý sa 1-mesačný priemer Brent určuje. Za rozhodujúce denné hodnoty ceny sa považujú údaje uverejnené v Správe Platt´s Oilgram (Platt´s Oilgram Report) v časti Dohodnuté kontrakty futures (Futures Settlements) v stĺpci denné uzatváracie ceny Uzávierka (Close). Ak by denné trhové hodnoty ceny ropy Brent na trhu Medzinárodnej ropnej burzy (International Petroleum Exchange, IPE) v Londýne prestali byť zverejňované v Správe Platt´s Oilgram (Platt´s Oilgram Report), použijú sa ako základ pre výpočet referenčnej ceny plynu údaje zverejnené iným verejne dostupným zdrojom týchto údajov,
1-mesačný priemer FX – je vypočítaný priemer denných hodnôt kurzov Národnej banky Slovenska USD voči EUR za obdobie od 20. dňa mesiaca (m-2) do 19. dňa mesiaca (m-1) zverejňovaných v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska,
m – označuje kalendárny mesiac, pre ktorý sa určuje výška referenčnej ceny plynu.
Výsledky výpočtov potrebných na určenie výšky referenčnej ceny plynu (9-mesačný priemer Brent a 1-mesačný priemer FX) sa zaokrúhlia na štyri desatinné miesta. Výsledná referenčná cena plynu sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta. Ak je číslica za zaokrúhľovanou číslicou 0 až 4, zaokrúhľovaná číslica zostáva nezmenená. Ak je číslica za zaokrúhľovanou číslicou 5 až 9, zaokrúhľovaná číslica sa zvýši o 1.
1)
§ 2 písm. c) bod 28 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8a)
§ 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10)
§ 17 zákona č. 656/2004 Z. z.
13)
§ 13 ods. 2 písm. o) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14a)
§ 2 písm. h) zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16)
Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
19)