Predpis bol zrušený predpisom 281/2023 Z. z.

404/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2007 do 31.07.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

404
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. augusta 2007
o všeobecnej bezpečnosti výrobkov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky, nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
Toto nariadenie vlády upravuje povinnosti výrobcov, dovozcov, dodávateľov, predávajúcich1) a pôsobnosť orgánov verejnej správy a práva spotrebiteľov v oblasti všeobecnej bezpečnosti nepotravinárskych výrobkov, ako aj požiadavky na bezpečnosť výrobku, ak požiadavky na bezpečnosť alebo obmedzenie rizík neustanovujú osobitné predpisy.2)
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
výrobkom výrobok podľa osobitného predpisu3) okrem použitých výrobkov dodaných ako starožitnosti alebo výrobkov, ktoré sa majú pred použitím opraviť alebo obnoviť, ak o tom dodávateľ preukázateľne informoval osobu, ktorej výrobok dodáva,
b)
závažným rizikom akékoľvek závažné riziko vrátane vplyvov, ktoré nemajú bezprostredný účinok a vyžadujú rýchly zásah orgánu dozoru podľa § 5 a 6,
c)
stiahnutím z predaja opatrenie zamerané na vrátenie nebezpečného výrobku, ktorý bol už výrobcom, dovozcom, dodávateľom alebo predávajúcim dodaný alebo sprístupnený spotrebiteľovi,
d)
stiahnutím z trhu opatrenie, ktoré má zabrániť prezentácii, ponuke a predaju nebezpečného výrobku,
e)
systémom RAPEX systém Európskeho spoločenstva na rýchlu výmenu informácií medzi členskými štátmi Európskej únie, štátmi, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“) a Európskou komisiou (ďalej len „Komisia“) na účely rýchlej výmeny informácií o opatreniach a postupoch týkajúcich sa výrobkov, ktoré predstavujú závažné a bezprostredné riziko pre bezpečnosť a ochranu zdravia spotrebiteľov.
§ 3
Všeobecné požiadavky na bezpečnosť výrobku
(1)
Bezpečným výrobkom je výrobok podľa osobitného predpisu.4) Na určenie, či je výrobok bezpečný, posudzujú sa najmä
a)
vlastnosti výrobku, jeho zloženie, životnosť, obal, návod na jeho montáž a uvedenie do prevádzky, dostupnosť, odporúčaný spôsob používania vrátane vymedzenia prostredia používania, označenie výstrah, údržba a likvidácia, podmienky skladovania, podmienky prepravy a ďalšie údaje a informácie poskytované výrobcom; všetky tieto údaje a informácie musia byť uvedené v štátnom jazyku spôsobom zrozumiteľným spotrebiteľovi,
b)
vplyv výrobku na iné výrobky, ak je predpoklad, že sa bude používať spolu s nimi,
c)
spôsob prezentácie a predvedenia výrobku,
d)
skupiny spotrebiteľov, ktoré môžu byť pri používaní výrobku vystavené riziku, najmä deti a staršie osoby.
(2)
Bezpečným výrobkom je aj výrobok, ktorý spĺňa požiadavky osobitného predpisu,5) ktorým sa ustanovujú požiadavky na bezpečnosť výrobku alebo na obmedzenie rizika, ktoré je spojené s výrobkom pri jeho používaní. Ak taký predpis ustanovuje len niektoré hľadiská bezpečnosti, ostatné hľadiská bezpečného výrobku sa posudzujú podľa tohto nariadenia vlády.
(3)
Ak neexistujú právne záväzné akty Európskeho spoločenstva ustanovujúce požiadavky na bezpečnosť výrobku alebo na obmedzenie rizík spätých s používaním výrobku, bezpečným výrobkom je výrobok spĺňajúci požiadavky vnútroštátnych právnych predpisov toho členského štátu, v ktorom bol výrobok uvedený na trh, ak také právne predpisy zaručujú ochranu rovnocennú s požiadavkami podľa odseku 1.
(4)
Ak sa bezpečnosť výrobku nezistí podľa odseku 2 alebo 3, posudzuje sa podľa
a)
slovenskej technickej normy,6) ktorá preberá európsku normu, na ktorú odkaz uverejnila Komisia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev a odkaz je zverejnený vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky,
b)
slovenskej technickej normy, ktorá preberá inú európsku normu ako tú, ktorá je uvedená v písmene a),
c)
technickej normy toho členského štátu, v ktorom je výrobok uvedený do obehu,
d)
odporúčania Komisie, ktoré obsahuje pokyny na posudzovanie bezpečnosti výrobku,
e)
pravidiel správnej praxe pre bezpečnosť výrobku platných v príslušnej oblasti,
f)
súčasného stavu poznatkov vedy a techniky,
g)
rozumného očakávania spotrebiteľa týkajúceho sa bezpečnosti.
(5)
Dosiahnutie vyššej úrovne bezpečnosti výrobku alebo dostupnosti iných výrobkov, ktoré predstavujú nižší stupeň ohrozenia, nie je dôvodom na to, aby sa výrobok považoval za nebezpečný.
(6)
Výrobok, ktorý nespĺňa požiadavky určené v odsekoch 1 až 4, považuje sa za nebezpečný.
(7)
Za nebezpečný výrobok sa považuje aj výrobok, ktorý svojím tvarom, vôňou, farbou, vzhľadom, balením, označením, objemom alebo veľkosťou môže u spotrebiteľa, najmä u detí, vyvolať riziko zámeny s potravinou a ohroziť tak jeho život alebo zdravie.
§ 4
Povinnosti výrobcu, dovozcu, dodávateľa a predávajúceho
(1)
Výrobca a dovozca, ktorí výrobok uvádzajú na trh, sú povinní výrobok zrozumiteľne, viditeľne a vhodnou formou označiť informáciami, ktoré umožňujú zhodnotiť riziká spojené s jeho používaním, alebo inými informáciami, ktoré s bezpečnosťou výrobku súvisia. Na výrobku musia byť uvedené údaje nevyhnutné na identifikáciu výrobcu a dovozcu výrobku, a ak je to nevyhnutné, aj série výrobkov. K výrobku sú povinní pripojiť aj sprievodnú dokumentáciu; sprievodnou dokumentáciou výrobku sú doklady, ktoré sú nevyhnutné na prevzatie a používanie výrobku.
(2)
Ak výrobok svojimi vlastnosťami spĺňa požiadavky bezpečnosti, ale určitý spôsob jeho používania môže bezpečnosť spotrebiteľa ohroziť, a ak také nebezpečenstvo nie je zjavné, výrobca a dovozca sú povinní na toto nebezpečenstvo upozorniť v sprievodnej dokumentácii. Výrobca a dovozca sú povinní presne určiť časti výrobku, ktoré môžu spôsobiť nebezpečenstvo, a opísať spôsob ich bezpečného používania. Upozornenie na nebezpečenstvo nezbavuje výrobcu a dovozcu povinnosti zabezpečiť ostatné požiadavky na bezpečnosť výrobku.
(3)
Výrobca a dovozca sú povinní pravdivo a úplne informovať predávajúceho o vlastnostiach dodaných výrobkov. Ak výrobca a dovozca nevstupujú do priameho vzťahu s predávajúcim, sú povinní pravdivo a úplne informovať o vlastnostiach výrobkov dodávateľa výrobku. Dodávateľ výrobku je povinný pravdivo a úplne informovať o vlastnostiach výrobku predávajúceho. Informácia o vlastnostiach výrobku obsahuje
a)
úplný opis rizika, ktoré výrobky predstavujú, vrátane rizika výrobkov používaných na výkon služieb,
b)
všetky informácie dôležité na výkon kontroly výrobku,
c)
opatrenia, ktoré je potrebné prijať na zabránenie vzniku rizika pre spotrebiteľa pri používaní výrobku.
(4)
Výrobca, dovozca a dodávateľ sú povinní, ak je to potrebné na zamedzenie rizika, odoberať vzorky výrobkov a vykonávať skúšky ich bezpečnosti podľa osobitného predpisu.7) O výsledku týchto skúšok sú povinní viesť písomnú evidenciu.
(5)
Výrobca, dovozca a dodávateľ sú povinní aj po dodaní výrobku predávajúcemu a po jeho predaní spotrebiteľovi informovať sa o bezpečnosti vyrábaného alebo dodávaného výrobku. Ak zistia, že výrobok je nebezpečný, povinní sú ihneď upozorniť na túto skutočnosť spotrebiteľa, bezodkladne informovať, najneskôr však do desiatich dní od prijatia opatrenia, príslušný orgán dozoru v rozsahu a forme podľa prílohy č. 1 a bezodkladne stiahnuť taký výrobok z trhu.
(6)
Ak informácia zaslaná orgánu dozoru podľa odseku 5 obsahuje dôverné údaje, orgán dozoru musí byť na túto skutočnosť upozornený.
(7)
Výrobca, dovozca a dodávateľ, ktorí sa dozvedia, že výrobok, ktorý vyrobili, doviezli alebo dodali, je nebezpečný, majú povinnosť bezodkladne požiadať verejnoprávne elektronické médiá, aby na ich náklady okamžite uverejnili informáciu o tom, že výrobok je nebezpečný.
§ 5
Orgány dozoru
(1)
Dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto nariadením vlády vykonávajú orgány dozoru podľa osobitných predpisov8) (ďalej len „orgány dozoru“).
(2)
Orgán dozoru je oprávnený, ak ide o
a)
výrobok, ktorý môže za určitých okolností predstavovať riziko,
1.
vyžadovať, aby bol označený správnym, jasne formulovaným a jednoducho zrozumiteľným upozornením v štátnom jazyku9) o tom, kde sa výrobok predáva a o rizikách, ktoré môže predstavovať,
2.
vyžadovať, aby ako predmet obchodovania vyhovoval podmienkam podľa prvého bodu tak, aby bol bezpečný,
b)
nebezpečný výrobok, ktorý sa už nachádza na trhu,
1.
zariadiť alebo organizovať jeho účinné a okamžité stiahnutie z trhu,
2.
upozorniť spotrebiteľov o rizikách, ktoré predstavuje.
(3)
Opatrenia podľa odseku 2 a podľa osobitného predpisu10) môže orgán dozoru uplatniť voči výrobcovi, dovozcovi, dodávateľovi, predávajúcemu a každej inej osobe, ak je to potrebné vzhľadom na spoluprácu pri opatreniach prijatých na zabránenie ohrozeniu pochádzajúcemu z výrobku.
(4)
Orgány dozoru sú povinné vypracovať vzorový postup pre prípad výskytu nebezpečného výrobku, na základe ktorého si výrobca, dovozca, dodávateľ a predávajúci môžu vypracovať vlastné postupy, ktoré budú dodržiavať v prípade výskytu nebezpečného výrobku.
§ 6
Výmena informácií o výskyte nebezpečných výrobkov
(1)
Rýchla výmena informácií medzi Komisiou a Slovenskou republikou o nebezpečných výrobkoch sa uskutočňuje prostredníctvom systému RAPEX. Úlohy v rámci systému RAPEX plní Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a orgány dozoru.
(2)
Ak orgán dozoru prijme opatrenie, ktoré zabraňuje uviesť na trh výrobok, uvedený v § 5 ods. 2 písm. a) a b) alebo v osobitnom predpise,11) alebo vyžaduje, aby sa z trhu alebo z predaja stiahol, pričom tento výrobok nepredstavuje závažné riziko pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľa, orgán dozoru bezodkladne, najneskôr však do 12 dní od prijatia opatrenia, informuje o tom ministerstvo v rozsahu a forme podľa prílohy č. 2.
(3)
Ak orgán dozoru prijme opatrenie alebo sa dohodne s výrobcom, dovozcom, dodávateľom alebo predávajúcim na dobrovoľnom opatrení na zabránenie, obmedzenie alebo určenie konkrétnych podmienok na možný predaj alebo používanie výrobkov, ktoré predstavujú závažné riziko, musí o tom bezodkladne, najneskôr do osem dní od prijatia opatrenia, v prípade mimoriadnych situácií do troch dní od zásahu orgánu dozoru, informovať ministerstvo v rozsahu a forme podľa prílohy č. 3.
(4)
Orgány dozoru bezodkladne informujú ministerstvo o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli podľa § 4 ods. 5 a 6.
(5)
Orgány dozoru na základe hlásení zo systému RAPEX sú povinné zistiť, či sa príslušný nebezpečný výrobok vyskytuje na trhu Slovenskej republiky. Ak orgány dozoru zistia prítomnosť nebezpečného výrobku na trhu, bezodkladne o tom informujú ministerstvo.
(6)
Ministerstvo ako notifikačný orgán12) zasiela hlásenia o nebezpečných výrobkoch podľa odsekov 2 až 5 Komisii v lehotách podľa prílohy č. 4. Ministerstvo postupuje hlásenia, ktoré zasiela Komisia Slovenskej republike, orgánom dozoru.
§ 7
Zo systému RAPEX sú vylúčené výrobky uvedené v osobitnom predpise.13)
§ 8
Záverečné ustanovenia
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. 5.
§ 9
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 404/2007 Z. z.
Hlásenie o nebezpečnom výrobku, ktoré výrobca, dovozca, dodávateľ alebo predávajúci zasiela orgánom dozoru
Hlásenie o nebezpečnom výrobku, ktoré výrobca, dovozca, dodávateľ alebo predávajúci
zasiela orgánom dozoru
1.oddiel: Údaje o orgáne dozoru, ktorý prijíma hlásenie
Orgán/meno kontaktnej osoby/adresa/telefón/
fax/e-mail/webová stránka
Názvy inštitúcií, ktorým bola zaslaná kópia hlásenia
a ich úloha v distribučnom reťazci
2.oddiel: Údaje o výrobcovi/dovozcovi/dodávateľovi/predávajúcom
Údaje o inštitúcii, ktorá vypĺňa oznámenie
Meno a funkcia kontaktnej osoby/adresa/telefón/
fax/e-mail/webová stránka
3.oddiel: Údaje o nebezpečnom výrobku
Kategória, názov výrobku, obchodná alebo iná
značka, colný kód, typ, číslo modelu, čiarový kód,
znakový kód a iné údaje potrebné na jednoznačnú
identifikáciu výrobku, krajina pôvodu
Popis výrobku (rozmery, materiál, farba a iné) a jeho
obalu
4. oddiel: Opis rizika pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľa
Výsledky skúšok a analýz vo vzťahu k citácii
príslušných ustanovení právnych predpisov, ktorých
porušenie sa zistilo, záver s určením závažnosti rizika
Záznamy o nehodách, ku ktorým pri používaní
výrobku došlo
5. oddiel: Údaje o prijatých opatreniach
Typ/rozsah/dátum vstupu do platnosti, trvanie
Zoznam inštitúcií, ktorým boli výrobky dodané alebo
majú byť dodané
Poznámka:
K hláseniu sa pripájajú fotografia výrobku, kópia protokolu alebo správy o skúške/analýze a iné príslušné dokumenty, ktoré umožnia jednoznačne identifikovať výrobok a riziká, ktoré predstavuje.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 404/2007 Z. z.
Hlásenie o nebezpečnom výrobku, ktoré orgán dozoru zasiela notifikačnému orgánu
Hlásenie o nebezpečnom výrobku, ktoré orgán dozoru zasiela notifikačnému orgánu
Všeobecné informácie
01. Kontaktné údaje o notifikačnom orgáne
a kontaktnej osobe/adresa/telefón /fax/e-mail
02. Dátum hlásenia
Údaje o výrobku
03. Kategória výrobku a colný kód
04. Názov výrobku, obchodná alebo iná značka,
cena, krajina pôvodu
05. Typ, číslo modelu, čiarový kód, znakový kód a iné
údaje potrebné na jednoznačnú identifikáciu
výrobku
06. Popis výrobku (rozmery, materiál, farba a iné)
a obalu
07. Normy a/alebo predpisy, ktoré má výrobok spĺňať
08. Vyhlásenie o zhode
Výrobca
09. Názov, adresa a kontaktné údaje výrobcu
10. Názov, adresa a kontaktné údaje dovozcu
Dodávateľ a predávajúci
11. Názov, adresa a kontaktné údaje o distribútorovi
12. Názov, adresa a kontaktné údaje o predávajúcom
Opis rizika pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľa
13. Typ rizika
14. Výsledky skúšok/analýz a závery s určením
závažnosti rizika
15. Záznamy o nehodách, ku ktorým pri používaní
výrobku došlo
Prijaté opatrenia
16. Dobrovoľné opatrenia (rozsah, zdôvodnenie,
dátum vstupu do platnosti, trvanie)
17. Povinné opatrenia (rozsah, zdôvodnenie, dátum
vstupu do platnosti, trvanie)
Iné informácie
18. Iné informácie
Poznámka:
K hláseniu sa pripájajú fotografia výrobku, jeho obalu a štítku, kópiu protokolu alebo správy o skúške/analýze, kópia opatrenia a iné príslušné dokumenty, ktoré umožnia jednoznačne identifikovať výrobok a riziká, ktoré predstavuje.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 404/2007 Z. z.
Hlásenie o nebezpečnom výrobku, ktoré orgán dozoru zasiela notifikačnému orgánu
Hlásenie o nebezpečnom výrobku, ktoré orgán dozoru zasiela notifikačnému orgánu
Všeobecné informácie
01. Kontaktné údaje o notifikačnom orgáne
a kontaktnej osobe/adresa/telefón /fax/e-mail
02. Dátum hlásenia
Údaje o výrobku
03. Kategória výrobku a colný kód
04. Názov výrobku, obchodná alebo iná značka,
cena, krajina pôvodu
05. Typ, číslo modelu, čiarový kód, znakový kód a iné
údaje potrebné na jednoznačnú identifikáciu
výrobku
06. Popis výrobku (rozmery, materiál, farba a iné)
a obalu
07. Normy a/alebo predpisy, ktoré má výrobok spĺňať
08. Vyhlásenie o zhode
Výrobca
09. Názov, adresa a kontaktné údaje výrobcu
10. Názov, adresa a kontaktné údaje dovozcu
Dodávateľ a predávajúci
11. Názov, adresa a kontaktné údaje o distribútorovi
12. Názov, adresa a kontaktné údaje o predávajúcom
Opis rizika pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľa
13. Typ rizika
14. Výsledky skúšok a analýz a závery s určením
závažnosti rizika
15. Záznamy o nehodách, ku ktorým pri používaní
výrobku došlo
Prijaté opatrenia
16. Dobrovoľné opatrenia (rozsah, zdôvodnenie,
dátum vstupu do platnosti, trvanie)
17. Povinné opatrenia (rozsah, zdôvodnenie, dátum
vstupu do platnosti, trvanie)
Iné informácie
18. Iné informácie
Poznámka:
K hláseniu sa pripájajú fotografia výrobku, jeho obalu a štítku, kópiu protokolu alebo správy o skúške/analýze, kópia opatrenia a iné príslušné dokumenty, ktoré umožnia jednoznačne identifikovať výrobok a riziká, ktoré predstavuje.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 404/2007 Z. z.
SPRACOVANIE INFORMÁCIÍ DO SYSTÉMU RAPEX NOTIFIKAČNÝM ORGÁNOM
Notifikačný orgán spracúva údaje z hlásení podľa príloh č. 1, 2 a 3 priamo do systému RAPEX v on-line režime v anglickom jazyku do dvoch pracovných dní od doručenia hlásenia z príslušného orgánu dozoru tak, aby boli splnené tieto lehoty:
Úloha Lehota
zaslať Európskej komisii hlásenie týkajúce sa
mimoriadnych situácií vyžadujúcich si urgentný
zásah orgánov dozoru
najviac do 3 dní
zaslať Európskej komisii oznámenie podľa § 5 ods.
3 o výskyte nebezpečných výrobkov, ktoré
predstavujú závažné riziko pre zdravie a bezpečnosť
spotrebiteľa
najviac do 10 dní
zaslať Európskej komisii oznámenie podľa § 5 ods.
2 o výskyte nebezpečných výrobkov, ktoré
nepredstavujú závažné riziko pre zdravie
a bezpečnosť spotrebiteľa
najviac do 15 dní
potvrdiť alebo zmeniť informáciu, ktorá bola zaslaná
Európskej komisii ešte pred prijatím opatrenia
najviac do 45 dní
oznámiť Európskej komisii akúkoľvek zmenu v už
zaslanom hlásení
najviac do 5 dní
odpovedať na hlásenie vyžadujúce od členských
štátov urgentný zásah
najviac do 20 dní
zaslať reakciu na hlásenie z Európskej komisie
v prípade, ak sa nebezpečný výrobok z hlásenia
vyskytol na trhu Slovenskej republiky
najviac do 45 dní
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 404/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 6).
1)
§ 2 písm. b) až e) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
2)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov, zákon č. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon).
5)
Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 398/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch zhody na pyrotechnické výrobky.
6)
Zákon č. 264/1999 Z. z.
7)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 398/1999 Z. z., vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 635/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na bezpečnosť textilných vlákien a priadzí, textilných, usňových a odevných výrobkov z textilu a usne určených na priamy styk s pokožkou.
8)
Napríklad zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 102 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
10)
§ 20 zákona č. 250/2007 Z. z.
13)
Zákon č. 140/1998 Z. z.