393/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

393
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. augusta 2007
o zvýšení sumy príspevku na pohreb
Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení zákona č. 601/2003 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Výška príspevku na pohreb je 2 400 Sk.
§ 2
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 483/2004 Z. z. o zvýšení sumy príspevku na pohreb.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.
Robert Fico v. r.