389/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2007 do 31.08.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

389
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 9. augusta 2007,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 351/1994 Z. z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení vyhlášky č. 28/2005 Z. z.
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 1 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení zákona č. 202/2001 Z. z. a podľa § 14 ods. 5 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 351/1994 Z. z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení vyhlášky č. 28/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenami g) až j), ktoré znejú:
„g)
aktívna účasť žiakov na plnení úloh školy,
h)
vypracovanie a predkladanie projektov neformálnymi skupinami žiakov,
i)
vzájomná spolupráca so školami, s inými školskými zariadeniami a mimovládnymi organizáciami,
j)
medzinárodné výmeny a mobilita mládeže.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.
Ján Mikolaj v. r.