Predpis bol zrušený predpisom 245/2008 Z. z.

388/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2007 do 31.08.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

388
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 9. augusta 2007,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 291/1994 Z. z. o centrách voľného času v znení vyhlášky č. 27/2005 Z. z.
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 1 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení zákona č. 202/2001 Z. z. a podľa § 14 ods. 5 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 291/1994 Z. z. o centrách voľného času v znení vyhlášky č. 27/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Doterajší text § 2 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 až 4, ktoré znejú:
„(2)
Názov centra sa skladá z jeho úradného označenia, názvu ulice a úradného názvu jeho sídla v prvom páde. Ak má centrum aj čestný názov, uvádza sa za úradným označením.
(3)
Ak je zriaďovateľom centra cirkev alebo náboženská spoločnosť, môže sa v názve uviesť “cirkevné centrum voľného času„ alebo označenie, ktoré charakterizuje zriaďovateľa.
(4)
Ak je zriaďovateľom centra fyzická osoba alebo právnická osoba, môže sa v názve uviesť “súkromné centrum voľného času„ alebo označenie, ktoré charakterizuje zriaďovateľa.“.
2.
V § 3 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Priamou výchovnou prácou sa rozumie
a)
pravidelná záujmová činnosť v záujmových útvaroch formou krúžkov, súborov, kurzov, klubov,
b)
príležitostná záujmová činnosť formou jednorazových alebo nepravidelne sa opakujúcich podujatí a súťaží,
c)
prázdninová činnosť formou miestnych a pobytových táborov, odborných sústredení, činností v záujmových útvaroch a krátkodobých podujatí,
d)
organizovanie voľnočasových aktivít a klubovej činnosti.
(4)
Ďalšími oblasťami činnosti centra sú
a)
podpora medzinárodných aktivít a mobility mládeže formou organizovania medzinárodných výmen mládeže a mládežníckej dobrovoľníckej činnosti,
b)
práca so zdravotne postihnutými deťmi a mládežou,
c)
metodická činnosť formou organizovania vzdelávacích aktivít pre mládež a pracovníkov s mládežou,
d)
aktivity podporujúce prevenciu sociálno-patologických javov,
e)
monitorovacia činnosť formou ankiet, prieskumov a analýz v oblasti mládežníckej činnosti,
f)
informačné a poradenské aktivity pre deti a mládež v oblasti využívania voľného času,
g)
riadenie a vykonávanie projektov na získanie finančných prostriedkov,
h)
spolupráca so školami, školskými zariadeniami a organizáciami pre deti a mládež.“.
3.
§ 4 znie:
㤠4
(1)
Centrum v súlade s osobitným predpisom3) riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva zriaďovateľ podľa osobitného predpisu.3a)
(2)
Riaditeľ vymenúva a odvoláva svojich zástupcov a ostatných vedúcich zamestnancov.
(3)
Riaditeľ so súhlasom zriaďovateľa vydáva štatút centra, organizačný poriadok centra, pracovný poriadok centra a rámcový plán činnosti centra.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 3a znejú:
„3)
§ 4 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3a)
§ 3 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.
Ján Mikolaj v. r.