363/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2007 do 31.12.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

363
ZÁKON
z 3. júla 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 465/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z. a zákona č. 332/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 sa za slová „Poslaním vysokých škôl“ vkladá čiarka a slová „ktoré sú súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a spoločného európskeho výskumného priestoru,“ a za slová „pre blaho celej spoločnosti“ sa vkladá čiarka a slová „a tým prispievať k rozvoju vedomostnej spoločnosti“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „zákona č. 567/2001 Z. z.“ nahrádza citáciou „neskorších predpisov.“ a citácia „§ 56 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.“ sa nahrádza citáciou „§ 39 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V § 2 odsek 2 znie:
„(2)
Vysoké školy sú
a)
verejné vysoké školy (§ 5), štátne vysoké školy (§ 42) a súkromné vysoké školy (§ 47) so sídlom na území Slovenskej republiky alebo
b)
zahraničné vysoké školy (§ 49a) so sídlom na území členského štátu Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky alebo štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „členské štáty").“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
§ 7 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 2 ods. 11 sa vypúšťajú slová „so sídlom na území Slovenskej republiky“.
7.
V § 2 ods. 12 sa vypúšťa slovo „najmä“ a za slovo „výskum,“ sa vkladajú slová „aplikovaný výskum a vývoj,“.
8.
V § 2 odseky 13 až 16 znejú:
„(13)
Vysoké školy môžu byť za splnenia ustanovených kritérií (§ 82 ods. 7) začlenené medzi
a)
univerzitné vysoké školy alebo
b)
odborné vysoké školy.
(14)
Univerzitná vysoká škola poskytuje vzdelávanie v študijných programoch všetkých troch stupňov a vykonáva najmä základný výskum. Študijné programy uskutočňuje v nadväznosti na svoje činnosti v oblasti vedy, techniky alebo umenia a v súlade s aktuálnym stavom a rozvojom týchto oblastí. Slovo „univerzita", prípadne z neho odvodené tvary slov môže mať vo svojom názve len univerzitná vysoká škola.
(15)
Odborná vysoká škola poskytuje vysokoškolské vzdelanie v študijných programoch prvého stupňa a vykonáva najmä aplikovaný výskum. Názov odbornej vysokej školy obsahuje slová „odborná vysoká škola".
(16)
Vysoká škola, ktorá nie je začlenená medzi univerzitné vysoké školy alebo odborné vysoké školy, poskytuje vysokoškolské vzdelávanie najmä v študijných programoch prvého stupňa, druhého stupňa a v študijných programoch podľa § 53 ods. 3 a vykonáva najmä základný výskum. Názov vysokej školy, ktorá nie je začlenená medzi univerzitné vysoké školy alebo odborné vysoké školy, obsahuje slovné spojenie „vysoká škola".“.
10.
V § 3 sa na konci pripája táto veta: „Členovia akademickej obce majú právo navrhovať kandidátov do volieb kandidáta na rektora.“.
11.
V § 7 písm. c) sa čiarka za slovami „umelecká rada verejnej vysokej školy“ nahrádza slovom „alebo“ a vypúšťajú sa slová „a na odbornej vysokej škole akademická rada verejnej vysokej školy“.
12.
V § 8 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.
13.
V § 8 sa odsek 6 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
zrušením alebo zlúčením súčastí verejnej vysokej školy, ktorej akademická obec člena zvolila.“.
14.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Verejná vysoká škola upraví vnútorným predpisom [§ 15 ods. 1 písm. f)] dodatočné zvolenie členov akademického senátu verejnej vysokej školy, ak v priebehu funkčného obdobia akademického senátu vznikne nová fakulta verejnej vysokej školy alebo sa niektoré fakulty zlúčia a do skončenia funkčného obdobia akademického senátu zostáva viac ako šesť mesiacov. Funkčné obdobie členov akademického senátu zvolených dodatočne za novozriadenú fakultu trvá do konca príslušného funkčného obdobia akademického senátu.“.
15.
V § 9 ods. 1 písm. h) sa slová „jedného člena“ nahrádzajú slovami „dvoch členov“.
16.
V § 9 ods. 1 písm. o) sa slová „§ 41 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 41 ods. 7“.
17.
V § 9 ods. 2 sa slovo „až“ nahrádza čiarkou.
18.
V § 10 ods. 1 sa bodkočiarka nahrádza čiarkou a slová „vo veciach uvedených v § 102 ods. 2 písm. e) až h) a j) zodpovedá aj ministrovi“ sa nahrádzajú slovami „ak tento zákon neustanovuje inak“.
19.
V § 10 odsek 6 znie:
„(6)
Rektor predkladá správnej rade verejnej vysokej školy na schválenie návrh rozpočtu verejnej vysokej školy po jeho schválení akademickým senátom verejnej vysokej školy.“.
20.
V § 10 ods. 9 sa vypúšťa druhá veta.
21.
V § 10 odsek 10 znie:
„(10)
Rektora zastupujú prorektori v rozsahu určenom rektorom. Prorektorov vymenúva a odvoláva po schválení akademickým senátom verejnej vysokej školy rektor. Funkčné obdobie prorektorov je štvorročné. Na tej istej verejnej vysokej škole môže tá istá osoba vykonávať funkciu prorektora verejnej vysokej školy najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.“.
22.
V § 12 ods. 1 sa vypúšťa písmeno k).
Doterajšie písmena l) až o) sa označujú ako písmená k) až n).
23.
V § 15 ods. 3 sa slová „Ministerstve školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo")“ nahrádzajú slovom „ministerstve“.
24.
V § 16 ods. 3 písm. b) sa slová „§ 92 ods. 1 až 6“ nahrádzajú slovami „§ 92 ods. 4 až 9 a § 113a ods. 10“.
25.
V § 16 ods. 3 písm. c) sa slová „§ 92 ods. 7 až 10“ nahrádzajú slovami „§ 92 ods. 10 až 14“.
26.
§ 16 sa dopĺňa odsekmi 6 až 9, ktoré znejú:
„(6)
Verejné vysoké školy môžu so súhlasom akademického senátu verejnej vysokej školy a správnej rady verejnej vysokej školy používať ako zdroj financovania aj úvery od bánk5a) na výskumnú a vývojovú činnosť a na financovanie kapitálových výdavkov.
(7)
Verejná vysoká škola môže prijať úver, len ak
a)
celková suma dlhu verejnej vysokej školy neprekročí 60 % skutočných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka bez príjmov z dotácií zo štátneho rozpočtu podľa § 89 a
b)
suma ročných splátok úverov vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka bez príjmov z dotácií zo štátneho rozpočtu podľa § 89.
(8)
Celkovou sumou dlhu verejnej vysokej školy sa na účely tohto zákona rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín úverov ku koncu rozpočtového roka.
(9)
Na splátky úverov vrátane úhrady výnosov nie je možné použiť finančné prostriedky z dotácií zo štátneho rozpočtu podľa § 89.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
§ 2 ods. 1 a 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
27.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5b sa vypúšťa.
28.
V § 16a odsek 4 znie:
„(4)
Fond reprodukcie sa okrem prostriedkov podľa odsekov 2 a 3 vytvára
a)
z odpisov dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa odpisového plánu7) okrem majetku obstaraného z dotácií určených na obstaranie dlhodobého hmotného majetku,
b)
zo zostatkovej ceny dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku pri jeho fyzickej likvidácii okrem majetku obstaraného z dotácií určených na obstaranie dlhodobého hmotného majetku,
c)
zo zostatkovej ceny predaného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku okrem majetku obstaraného z dotácií určených na obstaranie dlhodobého hmotného majetku,
d)
z rozdielu výnosov z predaja dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku a zo súčtu zostatkovej ceny a nákladov vynaložených v súvislosti s predajom v prípade predaja za cenu vyššiu, ako je súčet zostatkovej ceny predaného majetku a nákladov vynaložených v súvislosti s predajom, a
e)
z prostriedkov od iných subjektov podľa uzatvorených zmlúv o združení prostriedkov8) na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7 a 8 znejú:
„7)
§ 28 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
8)
§ 829 až 841 Občianskeho zákonníka.“.
29.
V § 16a sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Fond reprodukcie sa používa na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku vrátane jeho technického zhodnotenia podľa § 17 ods. 3, na poskytovanie prostriedkov podľa uzatvorených zmlúv o združení prostriedkov8) na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku a na splátky úverov použitých na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku alebo jeho technického zhodnotenia.“.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.
30.
V § 16a ods. 6 sa slová „(§ 92 ods. 15)“ nahrádzajú slovami „(§ 92 ods. 18)“.
31.
V § 16a ods. 6 sa slová „§ 89 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 89 ods. 8“.
32.
V § 16a odsek 8 znie:
„(8)
Ak sa finančné prostriedky fondu vedú na samostatnom účte podľa osobitných predpisov,9) stav fondu sa zvyšuje o kreditné úroky a kurzové zisky a znižuje sa o výdavky súvisiace s vedením účtu a kurzové straty.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9)
§ 2 ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
33.
§ 16a sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Rozdelenie zisku verejnej vysokej školy sa uskutoční po schválení výročnej správy o hospodárení verejnej vysokej školy za predchádzajúci kalendárny rok akademickým senátom verejnej vysokej školy [§ 9 ods. 1 písm. k)] a správnou radou verejnej vysokej školy, a to najneskôr do konca bežného kalendárneho roka.“.
34.
§ 17 vrátane nadpisu znie:
㤠17
Majetok verejnej vysokej školy
(1)
Nakladanie s majetkom verejnej vysokej školy upravuje osobitný predpis,10) ak tento zákon neustanovuje inak. Úlohu samosprávneho orgánu pri nakladaní s majetkom verejnej vysokej školy plní akademický senát verejnej vysokej školy (§ 9). Okrem súhlasu akademického senátu je pri nakladaní s majetkom verejnej vysokej školy podľa osobitného predpisu potrebný aj súhlas správnej rady verejnej vysokej školy (§ 41).
(2)
Majetok, ktorý vlastní verejná vysoká škola, využíva na plnenie úloh vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a v ďalšej tvorivej činnosti. Môže ho využívať aj na podnikateľskú činnosť za podmienok podľa § 18, ako aj na poskytovanie služieb pre študentov a zamestnancov verejnej vysokej školy (§ 94 ods. 3).
(3)
Rozsah obstarávania hmotného a nehmotného majetku verejnej vysokej školy vrátane jeho technického zhodnotenia je určený výškou prostriedkov vo fonde reprodukcie [§ 16a ods. 1 písm. b)], výškou prostriedkov získaných z prijatých úverov a objemom kapitálových prostriedkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých vo forme dotácie podľa § 89.
(4)
Verejná vysoká škola môže vložiť svoj nehnuteľný majetok ako vklad na účely uzatvorenia zmluvy o združení podľa osobitného predpisu,8) len ak dohodnutý účel združenia súvisí s činnosťou verejnej vysokej školy; majetok verejnej vysokej školy, ktorého hodnota prevyšuje 200 000 Sk, možno vložiť len so súhlasom správnej rady.
(5)
Verejná vysoká škola nesmie poskytovať úvery, vydávať dlhopisy a vystavovať, akceptovať ani avalovať zmenky. Verejná vysoká škola môže poskytovať svojim študentom pôžičky (§ 101 ods. 3).
(6)
Ak dlžník uhradí pohľadávku, ktorú verejná vysoká škola odpísala, nepovažuje sa táto úhrada za plnenie bez právneho dôvodu a dlžník nemá nárok na vrátenie zaplatenej sumy.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
„10)
Zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení zákona č. 581/2004 Z. z.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11 až 14 sa vypúšťajú.
35.
V § 19 ods. 2 sa odkaz „17“ nahrádza odkazom „9“. Poznámka pod čiarou k odkazu 17 sa vypúšťa.
36.
V § 19 ods. 4 sa slová „základné pravidlá kontrolnej činnosti podľa“ nahrádzajú slovom „ustanovenia“.
37.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:
„19)
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z.“.
38.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:
„20)
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
39.
V § 20 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f)
vybavovať sťažnosti podľa osobitného predpisu,20b)
g)
pred uzatvorením zmluvy o úvere písomne oznámiť ministerstvu a Ministerstvu financií Slovenskej republiky predpokladanú výšku úveru, podrobnosti jeho čerpania a splácania a písomne informovať aj o dohodnutých zmenách v zmluve najneskôr 15 dní pred uzatvorením dodatku k zmluve o úvere.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20b znie:
„20b)
Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.“.
40.
V § 20 sa odsek 3 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:
„h)
návrh na rozdelenie zisku verejnej vysokej školy (§ 16a ods. 2) alebo na vyrovnanie straty (§ 16a ods. 3),
i)
ďalšie údaje, ktoré určí správna rada verejnej vysokej školy.“.
41.
V § 23 ods. 1 písm. a) sa slová „(§ 58 ods. 3)“ nahrádzajú slovami „(§ 58 ods. 6)“.
42.
V § 24 písm. c) sa čiarka za slovami „umelecká rada fakulty“ nahrádza slovom „alebo“ a vypúšťajú sa slová „alebo na fakulte odbornej vysokej školy akademická rada fakulty“.
43.
V § 26 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.
44.
V § 30 ods. 1 sa vypúšťa písmeno j).
Doterajšie písmená k) a l) sa označujú ako písmená j) a k).
45.
V § 33 ods. 5 sa slová „[§ 30 ods. 1 písm. l)]“ nahrádzajú slovami „[§ 30 ods. 1 písm. k)]“.
46.
V § 34 odsek 2 znie:
„(2)
Na verejné bohoslovecké vysoké školy, bohoslovecké fakulty verejných vysokých škôl a konfesijné verejné vysoké školy sa ustanovenia § 4 až 6, 8 až 10, § 21 ods. 3, § 23, 25 až 28, 30, § 40 ods. 2 a 4, § 58 ods. 9, § 66, 67, 70 až 72, § 75 ods. 4 až 6, 8 až 10 a § 102 ods. 3 písm. b) a c) vzťahujú primerane.“.
47.
V § 37 sa vypúšťa odsek 4.
48.
V § 38 sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 1 až 4.
49.
Za § 39 sa vkladá nový tretí oddiel, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Tretí oddiel
Špecializované výskumné a vývojové pracoviská a špecializované umelecké pracoviská
§ 39a
(1)
Špecializované výskumné a vývojové pracoviská a špecializované umelecké pracoviská (ďalej len „špecializované pracovisko") slúžia na zabezpečenie prenosu výsledkov vysokoškolskej vedy, techniky a umenia do hospodárskej praxe a spoločenskej praxe, ktorého cieľom je prepojenie verejných vysokých škôl s praxou. Špecializované pracovisko je
a)
súčasťou verejnej vysokej školy alebo
b)
samostatná právnická osoba založená verejnou vysokou školou alebo spoločne s inými právnickými osobami.
(2)
Špecializovaným pracoviskom môže byť najmä
a)
výskumné centrum verejnej vysokej školy,
b)
inkubátor verejnej vysokej školy,
c)
technologické centrum verejnej vysokej školy alebo
d)
umelecké centrum verejnej vysokej školy.
(3)
Výskumné centrum verejnej vysokej školy je špecializované pracovisko verejnej vysokej školy, ktoré vykonáva koncentrovaný inovatívny výskum vo vybranej vednej oblasti alebo prierezovo vo viacerých vedných oblastiach smerujúcich k novým metódam a postupom vo výskume vo väzbe na doktorandské študijné programy.
(4)
Inkubátor verejnej vysokej školy je špecializované pracovisko zamerané na podporu vzniku a rozvoja malých podnikov, ktoré využívajú výsledky výskumu a vývoja, patentov, úžitkových vzorov a dizajnu pre svoje inovatívne produkty, tovary a služby alebo samy vykonávajú výskum a vývoj. Inkubátor verejnej vysokej školy poskytuje podporu malým podnikom spravidla maximálne do troch rokov od získania ich oprávnenia podnikať. Ťažiskom podpory je poskytovanie vhodných počiatočných podmienok na fungovanie podniku najmä formou odborného poradenstva, poskytovanie administratívnych a ďalších služieb, kancelárskej a ďalšej infraštruktúry a podnikateľských priestorov. Inkubátor verejnej vysokej školy môže využívať osobitnú metódu založenia a rozvoja firmy na báze vyčlenenia, kedy sa v rámci verejnej vysokej školy vyvinie nová ekonomická aktivita bezprostredne využívajúca výsledky výskumu a vývoja a následne sa od verejnej vysokej školy odčlení. Inkubátor môže implementovať metódu založenia a rozvoja firiem aj spôsobom vyčlenenia, keď sa podnikateľské aktivity rozvíjajú samostatne a verejná vysoká škola môže, ale nemusí byť zakladateľom alebo spoločníkom v tejto právnickej osobe.
(5)
Technologické centrum verejnej vysokej školy (ďalej len „technologické centrum") je subjekt verejnej vysokej školy zameraný na výskum a vývoj nových technológií, výrobkov a služieb v úzkej spolupráci s podnikateľskou praxou. Technologické centrum vzniká spravidla ako integrované pracovisko verejnej vysokej školy a tretích osôb. V technologickom centre môžu pôsobiť aj podnikatelia, ktorí sú zamestnancami alebo študentmi verejnej vysokej školy, a spravidla aj podnikateľské subjekty po skončení inkubačnej doby v inkubátoroch.
(6)
Umelecké centrum verejnej vysokej školy je umelecké pracovisko verejnej vysokej školy, ktorého umelecká činnosť je zameraná najmä na vytvorenie kvalifikovaných informačných zdrojov pre rozhodovaciu sféru, ktoré umožnia racionálne variantné rozhodovanie pri vytváraní národných politík, tvorbe a aktualizácii dlhodobých spoločenských, kultúrnych a umeleckých priorít a vytváraní podmienok na racionálne využitie výsledkov umenia podporovaného z verejných zdrojov, a tiež pri rozvoji metodiky prognostických štúdií pre oblasť umenia.“.
50.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:
„26)
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.“.
51.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:
„28)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.“.
52.
V § 41 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
uzavrieť zmluvu o čerpaní úveru (§ 16 ods. 6); správna rada súhlas neudelí, ak účel použitia finančných prostriedkov získaných z úveru nie je v súlade s dlhodobým zámerom verejnej vysokej školy alebo splácanie úveru podľa nej ohrozí zabezpečenie hlavnej činnosti verejnej vysokej školy.“.
53.
V § 41 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
54.
V § 41 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „a k výročnej správe o hospodárení verejnej vysokej školy“.
55.
V § 41 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 5, ktoré znejú:
„(3)
Členovia správnej rady verejnej vysokej školy majú právo navrhovať kandidátov do volieb kandidáta na rektora verejnej vysokej školy [§ 9 ods. 1 písm. c)].
(4)
Správna rada verejnej vysokej školy po schválení v akademickom senáte verejnej vysokej školy schvaľuje rozpočet verejnej vysokej školy.
(5)
Správna rada verejnej vysokej školy na návrh predsedu správnej rady verejnej vysokej školy určuje plat rektora verejnej vysokej školy v súlade s osobitným predpisom.2) Kvestor verejnej vysokej školy písomne oznámi rektorovi na základe rozhodnutia správnej rady výšku a zloženie funkčného platu.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 6 až 8.
56.
V § 41 ods. 6 sa písmeno „d)“ nahrádza písmenom „e)“.
57.
V § 41 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto vety: „Najmenej raz ročne doručuje ministrovi a zverejňuje na internetovej stránke verejnej vysokej školy správu o svojej činnosti. Správa o činnosti správnej rady verejnej vysokej školy obsahuje najmä informácie o jej zasadnutiach, účasti jednotlivých členov na zasadnutiach, odporúčaniach správnej rady k činnosti verejnej vysokej školy a súpis jej rozhodnutí.“.
58.
V § 43 ods. 4 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
po vzniku novej vojenskej vysokej školy vymenúva osobu, ktorá do vymenovania rektora vojenskej vysokej školy vykonáva kompetencie štatutárneho orgánu vojenskej vysokej školy a zodpovedá za ustanovenie orgánov akademickej samosprávy vojenskej vysokej školy,“.
Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g).
59.
V § 43 ods. 4 písm. g) sa slová „rozhoduje do 60 dní po vyjadrení Akreditačnej komisie o priznaní“ nahrádzajú slovami „oznámi ministrovi do 30 dní od vyjadrenia Akreditačnej komisie udelenie súhlasu na priznanie“ a slová „a o priznaní“ sa nahrádzajú „a na priznanie“.
60.
V § 43 ods. 5 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až p) sa označujú ako písmená b) až o).
61.
V § 43 ods. 5 písm. g) sa za slovo „hospodárske“ vkladá čiarka a slovo „špecializované“.
62.
V § 43 sa odsek 5 dopĺňa písmenami p) až s), ktoré znejú:
„p)
plní úlohu ministerstva podľa § 102 ods. 2 písm. h) vo vzťahu k vojenským vysokým školám,
q)
schvaľuje zámer vojenských vysokých škôl zabezpečovať študijný program v spolupráci s inými vysokými školami vrátane zahraničných vysokých škôl (§ 49a) a vysokých škôl zo štátov, ktoré nie sú členskými štátmi (ďalej len „tretí štát"),
r)
schvaľuje zámer vojenských vysokých škôl prijať na časť štúdia podľa § 58a aj študenta inej vysokej školy vrátane zahraničnej vysokej školy (§ 49a) a vysokej školy z tretieho štátu,
s)
rozhoduje o uhrádzaní školného študentov vojenských vysokých škôl v externej forme štúdia.“.
63.
V § 43 odseky 9 a 10 znejú:
„(9)
Na študentov vojenských vysokých škôl, ktorí vykonávajú prípravnú štátnu službu,29) sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona, ak osobitné predpisy29a) neustanovujú inak.
(10)
Študentom vojenských vysokých škôl sa dňom skončenia prípravnej štátnej služby29) alebo dňom skončenia služobného pomeru29aa) skončí aj štúdium na vojenskej vysokej škole.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 29, 29a a 29aa znejú:
„29)
§ 17 až 19 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2007 Z. z.
29a)
Zákon č. 346/2005 Z. z. v znení zákona č. 253/2007 Z. z.
29aa)
§ 70 a 75 zákona č. 346/2005 Z. z. v znení zákona č. 253/2007 Z. z.“.
64.
V § 43 sa vypúšťa odsek 11. Doterajšie odseky 12 až 17 sa označujú ako odseky 11 až 16.
65.
V § 43 ods. 11 sa slová „sú v služobnom pomere príslušníkov ozbrojených síl“ nahrádzajú slovami „vykonávajú štátnu službu profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky“. Odkaz 29 nad slovom „predpisom“ sa nahrádza odkazom 29a.
66.
V § 43 odseky 15 a 16 znejú:
„(15)
Na vojenské vysoké školy sa nevzťahujú ustanovenia § 6 ods. 1 písm. b) a k), § 9 ods. 1 písm. a), c), g) až i), n) a o), § 10 ods. 2, 5, 9 a 11, § 15 ods. 3, § 16, 16a a 17, § 21 ods. 1 písm. a), § 22 až 41, § 54 ods. 18, § 92 ods. 4 druhá veta, § 102 ods. 3, § 103.
(16)
Na vojenské vysoké školy sa primerane vzťahujú ustanovenia § 2 ods. 15, § 6 ods. 1 písm. c) až e), g) a l), § 9 ods. 1 písm. b), f), l) a m), § 10 ods. 1, 4, 6 a 10, § 15 ods. 1 a 2, § 18 až 20, § 50 ods. 4, § 52 ods. 2, § 54a, § 55, 57 až 58a, 61, 64, 66, 70 až 73, 75, 77, 88, 94 až 101, § 102 ods. 2, § 104 a 107.“.
67.
V § 44 sa odsek 4 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
oznamuje ministrovi do 30 dní po vyjadrení Akreditačnej komisie udelenie súhlasu na priznanie práva policajnej vysokej škole udeľovať po úspešnom absolvovaní daného študijného programu zodpovedajúci akademický titul (§ 83 ods. 1) a na priznanie práva policajnej vysokej škole uskutočňovať v študijnom odbore habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov (§ 83 ods. 3).“.
68.
V § 44 ods. 5 písmeno b) znie:
„b)
plní úlohu ministerstva podľa § 102 ods. 2 písm. h) vo vzťahu k policajným vysokým školám,“.
69.
V § 44 ods. 5 písm. c) sa za slovo „návrhy“ vkladajú slová „policajných vysokých škôl“.
70.
V § 44 ods. 5 sa vypúšťajú písmená d) a m).
Doterajšie písmená e) až l) sa označujú ako písmená d) až k). Doterajšie písmená n) až s) sa označujú ako písmená l) až q).
71.
V § 44 odsek 11 znie:
„(11)
Na policajné vysoké školy a ich fakulty
a)
sa nevzťahujú ustanovenia § 6 ods. 1 písm. b), § 9 ods. 1 písm. a), g) až i) a o), § 10 ods. 5, 6, 9 a 11, § 15 ods. 3, § 16, 16a, 17, 19, § 22 ods. 4, § 28 ods. 2, 3 a 6, § 34 až 41, 43, 45 až 49c, 89, 91, 93, 105 a 112,
b)
sa vzťahujú primerane ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a), e) až g) a l), § 9 ods. 1 písm. f), l) a m), § 10 ods. 2, 4 a 10, § 18 až 20, § 23 ods. 1 písm. a) a e), ods. 2 písm. b) a h), § 39a, § 50 ods. 4, § 55, 57, 58, 66, 70 až 75, 77, 94 až 101, § 102 ods. 2 a 3, § 104 a 107.“.
72.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33 znie:
„33)
§ 27 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2005 Z. z.“.
73.
V § 45 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
oznamuje ministrovi do 30 dní po vyjadrení Akreditačnej komisie udelenie súhlasu na priznanie práva zdravotníckej vysokej škole udeľovať po úspešnom absolvovaní daného študijného programu zodpovedajúci akademický titul (§ 83 ods. 1) a na priznanie práva zdravotníckej vysokej škole uskutočňovať v študijnom odbore habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov (§ 83 ods. 3).“.
74.
V § 45 ods. 4 písmená b) až d) znejú:
„b)
prideľuje finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva zdravotníctva zdravotníckym vysokým školám,
c)
predkladá ministerstvu návrhy zdravotníckych vysokých škôl na zmeny v sústave študijných odborov (§ 50 ods. 4) v oblasti zdravotníctva,
d)
plní úlohu ministerstva podľa § 102 ods. 2 písm. h) vo vzťahu k zdravotníckym vysokým školám,“.
75.
V § 45 ods. 4 sa vypúšťa písmeno h).
Doterajšie písmená i) a j) sa označujú ako písmená h) a i).
76.
§ 45 odsek 7 znie:
„(7)
Na zdravotnícke vysoké školy a ich fakulty sa nevzťahujú ustanovenia § 9 ods. 1 písm. g) až i), § 16, 17, 19, § 22 ods. 4, § 34, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 47 až 49, § 91 a 105; ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a), f) a g), § 10 ods. 10, § 18, 20, 39a, 58, 66 a 94 sa na ne vzťahujú primerane.“.
77.
§ 46 sa vypúšťa. Poznámka pod čiarou k odkazu 33a sa vypúšťa.
78.
Nadpis štvrtej časti znie: „SÚKROMNÉ VYSOKÉ ŠKOLY A ZAHRANIČNÉ VYSOKÉ ŠKOLY“.
79.
§ 47 vrátane nadpisu znie:
㤠47
Súkromné vysoké školy
(1)
Právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike alebo so sídlom na území členského štátu, ktorá bola zriadená alebo založená na vzdelávanie a výskum, je oprávnená pôsobiť ako súkromná vysoká škola, ak jej vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda") na to udelila súhlas v mene štátu (ďalej len „štátny súhlas"). Návrh na udelenie štátneho súhlasu predkladá vláde ministerstvo.
(2)
Štátny súhlas nie je prenosný na inú právnickú osobu a neprechádza na právnych nástupcov.
(3)
Žiadosť o udelenie štátneho súhlasu podáva právnická osoba, ktorá chce pôsobiť ako súkromná vysoká škola, na ministerstvo.
(4)
Žiadosť o udelenie štátneho súhlasu obsahuje
a)
názov, sídlo a začlenenie podľa § 2 ods. 13 vysokej školy,
b)
právnu formu právnickej osoby a štatutárny orgán,
c)
dlhodobý zámer súkromnej vysokej školy,
d)
návrhy študijných programov,
e)
návrh štatútu, študijného poriadku, zásad výberového konania na obsadzovanie miest učiteľov a ďalších vnútorných predpisov určujúcich, ktoré orgány vykonávajú pôsobnosť podľa piatej až desiatej časti,
f)
spôsob finančného zabezpečenia činností vysokej školy,
g)
personálne, priestorové, materiálne, technické a informačné zabezpečenie činnosti vysokej školy,
h)
doklady o vedeckej a pedagogickej kvalifikácii učiteľov a výskumných alebo umeleckých pracovníkov, ktorí budú pôsobiť na tejto vysokej škole.
(5)
Právnická osoba je povinná k žiadosti doložiť doklady preukazujúce náležitosti podľa odseku 4. Podrobnosti o obsahu žiadosti a dokladoch upravuje osobitný predpis.33b)
(6)
Ak sú nedostatky žiadosti podľa odsekov 3 a 4 odstrániteľné, ministerstvo vyzve žiadateľa, aby ich v primeranej lehote odstránil, a konanie preruší.
(7)
Ministerstvo konanie zastaví, ak
a)
žiadateľ v určenej lehote neodstránil nedostatky žiadosti alebo nedoplnil požadované doklady,
b)
žiadateľ v lehote určenej ministerstvom neodstránil rozpor návrhu vnútorných predpisov s týmto zákonom alebo s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
c)
žiadateľ vzal žiadosť späť alebo
d)
žiadateľ pred skončením konania zanikol.
(8)
Ministerstvo bezodkladne oznámi Akreditačnej komisii rozhodnutie o zastavení konania o žiadosti, ku ktorej si vyžiadalo jej stanovisko a toto mu nebolo doručené.
(9)
Vláda rozhodne o žiadosti do deviatich mesiacov od jej doručenia na ministerstvo. Pred predložením žiadosti vláde si k nej ministerstvo vyžiada stanovisko Akreditačnej komisie.
(10)
Vláda štátny súhlas neudelí, ak Akreditačná komisia vydala nesúhlasné stanovisko ku každému z predložených študijných programov.
(11)
Právnická osoba môže podať žiadosť o udelenie štátneho súhlasu najskôr o jeden rok po rozhodnutí ministerstva o zastavení konania alebo po rozhodnutí vlády o neudelení štátneho súhlasu.
(12)
Ak vláda udelí štátny súhlas, ministerstvo rozhodne o priznaní práv vysokej škole udeľovať po úspešnom absolvovaní študijných programov zodpovedajúce akademické tituly a o registrácii vnútorných predpisov.
(13)
Štátny súhlas stráca platnosť, ak súkromná vysoká škola nezačne vzdelávaciu činnosť do dvoch rokov od nadobudnutia jeho platnosti.
(14)
Vláda môže na návrh ministerstva za podmienok ustanovených v § 105 ods. 3 až 7 súkromnej vysokej škole štátny súhlas odňať.
(15)
Na financovanie súkromných vysokých škôl sa vzťahujú ustanovenia § 91.
(16)
Ak súkromná vysoká škola prestala uskutočňovať vzdelávaciu činnosť z iného dôvodu ako z dôvodu odňatia štátneho súhlasu, je povinná to bezodkladne oznámiť ministerstvu.
(17)
Ustanovenia odsekov 1 až 16, 18 až 21, § 48 a 49 sa vzťahujú aj na pobočky vysokých škôl so sídlom v zahraničí, ktoré nepôsobia na území Slovenskej republiky podľa § 49a.
(18)
Zmenu názvu a začlenenia (§ 2 ods. 13) súkromnej vysokej školy schvaľuje na návrh ministerstva vláda [§ 102 ods. 1 písm. e)].
(19)
Ministerstvo predkladá vláde návrh na zmenu začlenenia súkromnej vysokej školy na základe jej žiadosti alebo na základe vyjadrenia Akreditačnej komisie [§ 84 ods. 4 písm. e)], podľa ktorého súkromná vysoká škola nespĺňa kritériá na súčasné začlenenie. Vláda súkromnú vysokú školu začlení medzi univerzitné vysoké školy alebo odborné vysoké školy, len ak spĺňa kritériá na takéto začlenenie.
(20)
Súkromná vysoká škola môže požiadať ministerstvo, aby pred predložením návrhu na zmenu jej začlenenia jej bolo umožnené v ročnej lehote odstrániť zistené nedostatky, na základe ktorých sa zmena začlenenia navrhuje. Ak sa Akreditačná komisia po uplynutí tejto lehoty vyjadrí, že súkromná vysoká škola podmienky jej súčasného začlenenia spĺňa, ministerstvo zmenu začlenenia súkromnej vysokej školy vláde nenavrhne.
(21)
Na súkromné vysoké školy sa primerane vzťahujú ustanovenia § 21.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33b znie:
„33b)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii.“.
80.
Za § 47 sa vkladajú § 47a až 47d, ktoré znejú:
㤠47a
(1)
Najvyšším riadiacim a rozhodujúcim orgánom súkromnej vysokej školy je správna rada súkromnej vysokej školy. Pôsobnosť správnej rady súkromnej vysokej školy je určená štatútom súkromnej vysokej školy.
(2)
Orgánmi akademickej samosprávy súkromnej vysokej školy sú:
a)
akademický senát súkromnej vysokej školy,
b)
rektor súkromnej vysokej školy,
c)
vedecká rada súkromnej vysokej školy, umelecká rada súkromnej vysokej školy alebo vedecká a umelecká rada súkromnej vysokej školy („vedecká rada súkromnej vysokej školy"),
d)
disciplinárna komisia súkromnej vysokej školy pre študentov.
(3)
Ak sa súkromná vysoká škola člení na fakulty, vzťahujú sa na ňu primerane ustanovenia druhej hlavy prvej časti tohto zákona.
§ 47b
(1)
Na akademický senát súkromnej vysokej školy sa vzťahujú ustanovenia § 8.
(2)
Akademický senát súkromnej vysokej školy
a)
vyjadruje sa k návrhom na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zrušenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla fakulty súkromnej vysokej školy po predchádzajúcom vyjadrení Akreditačnej komisie [§ 82 ods. 2 písm. d)],
b)
vyjadruje sa k návrhom vnútorných predpisov súkromnej vysokej školy podľa § 48 ods. 1 písm. b), i), j) a k) predložených rektorom súkromnej vysokej školy a schvaľuje na návrh predsedu akademického senátu súkromnej vysokej školy vnútorné predpisy podľa § 48 ods. 1 písm. f) a g),
c)
vyjadruje sa k návrhom vnútorných predpisov súkromnej vysokej školy podľa § 48 písm. a), c) až e) a k návrhu vnútorných predpisov fakulty podľa § 33 ods. 2 písm. a), § 33 ods. 3 písm. a),
d)
navrhuje kandidátov na rektora správnej rade súkromnej vysokej školy a navrhuje odvolanie rektora z funkcie správnej rade súkromnej vysokej školy. Správna rada súkromnej vysokej školy do 15 dní návrh kandidáta na rektora potvrdí a predloží ho ministrovi alebo návrh kandidáta zamietne,
e)
vyjadruje sa k návrhu rektora na vymenovanie a odvolanie prorektorov,
f)
schvaľuje návrh rektora na vymenovanie a odvolanie členov vedeckej rady súkromnej vysokej školy,
g)
schvaľuje návrh rozpočtu súkromnej vysokej školy, ktorý predložil štatutárny orgán súkromnej vysokej školy,
h)
schvaľuje dlhodobý zámer súkromnej vysokej školy [§ 49 ods. 1 písm. c)] predložený štatutárnym orgánom po prerokovaní vo vedeckej rade verejnej vysokej školy a jeho aktualizácii,
i)
schvaľuje výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení, ak ju predkladá ministerstvu,
j)
pred schválením vo vedeckej rade vysokej školy prerokúva návrh študijných programov, ktoré sa nebudú uskutočňovať na fakulte, ale na vysokej škole, predložený rektorom,
k)
schvaľuje podmienky prijatia na štúdium predložené rektorom, ak ich schválenie nepatrí do pôsobnosti akademického senátu fakulty,
l)
vyjadruje sa k návrhu štatutárneho orgánu na zriadenie, zmenu názvu, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zrušenie súčastí súkromnej vysokej školy, ktoré nie sú fakultami,
m)
volí zástupcu súkromnej vysokej školy do Rady vysokých škôl (§ 107 ods. 3),
n)
volí zástupcu súkromnej vysokej školy do Študentskej rady vysokých škôl (§ 107 ods. 4); tohto zástupcu volí len jeho študentská časť,
o)
raz za rok podáva akademickej obci súkromnej vysokej školy správu o svojej činnosti, ktorú vyvesí na verejne prístupnom mieste a zverejní na internetovej stránke súkromnej vysokej školy,
p)
plní iné úlohy podľa tohto zákona a štatútu súkromnej vysokej školy.
(3)
Akademický senát súkromnej vysokej školy v otázkach uvedených v odseku 2 písm. d) a f) rozhoduje tajným hlasovaním, ako aj v ostatných otázkach uvedených v odseku 2, ak o tajnom hlasovaní v danej veci rozhodne.
§ 47c
(1)
Rektor súkromnej vysokej školy je predstaviteľom akademickej obce súkromnej vysokej školy. Rektor za svoju činnosť zodpovedá akademickému senátu súkromnej vysokej školy, vo veciach uvedených v štatúte súkromnej vysokej školy správnej rade súkromnej vysokej školy.
(2)
Štatút súkromnej vysokej školy určí, ktoré úkony vykonáva rektor v mene právnickej osoby pôsobiacej ako súkromná vysoká škola. Štatút súkromnej vysokej školy môže určiť ďalšie práva a povinnosti rektora súkromnej vysokej školy.
(3)
Na rektora súkromnej vysokej školy sa vzťahujú ustanovenia § 10 ods. 7, 8, 9 a 10.
(4)
Po odvolaní rektora alebo po predčasnom skončení výkonu jeho funkcie z iných dôvodov vykonáva do vymenovania nového rektora funkciu rektora súkromnej vysokej školy osoba poverená správnou radou súkromnej vysokej školy na návrh akademického senátu súkromnej vysokej školy.
(5)
Rektor súkromnej vysokej školy presadzuje záujmy akademickej obce v štatutárnom orgáne súkromnej vysokej školy a podieľa sa na príprave vnútorných predpisov súkromnej vysokej školy a na dlhodobom zámere súkromnej vysokej školy.
(6)
Štatút súkromnej vysokej školy upraví právomoci rektora a dekana súkromnej vysokej školy pri obsadzovaní miest zamestnancov pôsobiacich na súkromnej vysokej škole.
§ 47d
Na súkromné vysoké školy sa vzťahujú ustanovenia § 11 až 13.“.
81.
V § 48 odsek 1 znie:
„(1)
Súkromná vysoká škola vydáva tieto vnútorné predpisy:
a)
štatút súkromnej vysokej školy,
b)
študijný poriadok súkromnej vysokej školy,
c)
zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a funkcií profesorov a docentov,
d)
pracovný poriadok súkromnej vysokej školy,
e)
organizačný poriadok súkromnej vysokej školy,
f)
zásady volieb do akademického senátu súkromnej vysokej školy,
g)
rokovací poriadok akademického senátu súkromnej vysokej školy,
h)
rokovací poriadok vedeckej rady súkromnej vysokej školy,
i)
štipendijný poriadok súkromnej vysokej školy,
j)
disciplinárny poriadok súkromnej vysokej školy pre študentov,
k)
rokovací poriadok disciplinárnej komisie súkromnej vysokej školy,
l)
ďalšie predpisy, ak tak určí štatút súkromnej vysokej školy alebo tento zákon (§ 21 ods. 3).“.
82.
V § 48 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
83.
V § 49 ods. 1 písm. e) sa odkaz 34 nad slovom „predpisov“ nahrádza odkazom 33c.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33c znie:
„33c)
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
84.
V § 49 sa odsek 1 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:
„g)
vybavovať sťažnosti podľa osobitného predpisu,20b)
h)
písomne poskytovať ministerstvu do 30. apríla údaje o príjmoch a výdavkoch, výnosoch a nákladoch vynaložených na vzdelávanie za predchádzajúci kalendárny rok.“.
85.
Za § 49 sa vkladajú § 49a a 49b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠49a
Pôsobenie zahraničných vysokých škôl
(1)
Zahraničná vysoká škola môže požiadať ministerstvo o udelenie oprávnenia na poskytovanie vysokoškolského vzdelávania na území Slovenskej republiky podľa právnych predpisov štátu jej sídla (ďalej len „oprávnenie").
(2)
Zahraničná vysoká škola spolu so žiadosťou o udelenie oprávnenia predloží
a)
doklady preukazujúce jej zriadenie a pôsobenie v členskom štáte jej sídla ako štátom uznanej vysokej školy,34)
b)
údaje o jej štatutárnych orgánoch,
c)
doklady preukazujúce personálne, priestorové a materiálne zabezpečenie vysokoškolského vzdelávania, ktoré chce poskytovať na území Slovenskej republiky,
d)
informácie o štúdiu, ktoré chce poskytovať, najmä o jeho obsahu, uplatniteľnosti absolventov, organizácii štúdia, udeľovanom akademickom titule, rozsahu štúdia, právach a povinnostiach študentov, priebehu štúdia.
(3)
Žiadosť a informácie podľa odseku 2 písm. d) sa predkladajú v štátnom jazyku. Doklady podľa odseku 2 písm. a) až c) sa predkladajú spolu s úradne osvedčeným prekladom týchto dokladov do štátneho jazyka.
(4)
Ak sú nedostatky žiadosti podľa odsekov 2 a 3 odstrániteľné, ministerstvo vyzve zahraničnú vysokú školu, aby ich v primeranej lehote odstránila, a konanie preruší.
(5)
Ministerstvo pred rozhodnutím o udelení oprávnenia požiada o informácie k žiadosti o udelenie oprávnenia podľa odseku 2 príslušný orgán členského štátu, v ktorom má zahraničná vysoká škola sídlo, najmä, či jej pôsobenie na území Slovenskej republiky nie je v rozpore s právnymi predpismi členského štátu jej sídla a či doklad o štúdiu vydaný zahraničnou vysokou školou absolventom štúdia v Slovenskej republike bude rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydávaným absolventom v členskom štáte jej sídla. Ak doklad o vzdelaní nevydáva v tomto členskom štáte zahraničná vysoká škola, ale iný na to oprávnený orgán podľa právnych predpisov príslušného štátu, ministerstvo preskúma, či na vydanie dokladu o vzdelaní budú mať nárok aj absolventi štúdia poskytovaného na území Slovenskej republiky. Do získania písomného stanoviska ministerstvo konanie o žiadosti preruší.
(6)
Ak uplatnenie absolventov štúdia na zahraničnej vysokej škole má byť v zdravotníckych povolaniach, ministerstvo požiada ministerstvo zdravotníctva o stanovisko, či absolventi štúdia zahraničnej vysokej školy spĺňajú podmienky na výkon zdravotníckeho povolania podľa osobitného predpisu.35)
(7)
Ministerstvo oprávnenie neudelí, ak
a)
zistí, že skutočnosti uvedené zahraničnou vysokou školou v žiadosti sú nepravdivé alebo neúplné,
b)
doklady o vzdelaní získané absolvovaním štúdia v Slovenskej republike by neboli rovnocenné s dokladmi o vzdelaní získanými absolvovaním príslušného štúdia v členskom štáte sídla zahraničnej vysokej školy,
c)
absolventi štúdia v Slovenskej republike by nemali nárok na vydanie dokladu o vzdelaní, ak ho nevydáva zahraničná vysoká škola, ale iný na to oprávnený orgán podľa právnych predpisov členského štátu jej sídla vysokej školy, alebo
d)
pôsobenie zahraničnej vysokej školy na území Slovenskej republiky by bolo podľa informácie príslušného orgánu členského štátu v rozpore s právnymi predpismi členského štátu jej sídla alebo s právnymi predpismi Slovenskej republiky,
e)
má štúdium pripravovať na výkon zdravotníckeho povolania a podľa stanoviska ministerstva zdravotníctva by jeho absolventi nespĺňali podmienky na výkon zdravotníckeho povolania podľa osobitného predpisu.35)
(8)
Ministerstvo rozhodne o žiadosti o udelenie oprávnenia v lehote 90 dní od jej doručenia.
(9)
Rozhodnutie o udelení oprávnenia obsahuje názvy študijných programov, ktoré je zahraničná vysoká škola oprávnená poskytovať, názov členského štátu, ktorého právnymi predpismi sa poskytované vzdelávanie upravuje, a aký akademický titul sa absolventom udeľuje.
(10)
Ministerstvo preskúma najmenej raz za šesť rokov, či zahraničná vysoká škola spĺňa podmienky, na základe ktorých jej bolo udelené oprávnenie.
(11)
Ak ministerstvo zistí, že zahraničná vysoká škola nepôsobí v súlade s oprávnením, vyzve zahraničnú vysokú školu, aby nedostatky odstránila v lehote do 90 dní. Ak zahraničná vysoká škola nedostatky neodstráni, ministerstvo vydá rozhodnutie o odňatí oprávnenia. Odvolanie proti rozhodnutiu o odňatí oprávnenia má odkladný účinok.
(12)
Na zamestnancov zahraničnej vysokej školy sa ustanovenia tohto zákona nevzťahujú okrem § 74 ods. 3, § 80a a 80b. Na študenta zahraničnej vysokej školy sa ustanovenia tohto zákona nevzťahujú okrem § 73. Na zahraničné vysoké školy sa tento zákon nevzťahuje, ak nie je uvedené inak.
(13)
Ministerstvo na svojej internetovej stránke zverejňuje informácie o udelení oprávnenia podľa odseku 1 a informácie o odňatí oprávnenia podľa odseku 1, ktoré sa stali právoplatné.
(14)
Doklady o vzdelaní získané štúdiom na zahraničnej vysokej škole sa uznávajú podľa § 106, ak osobitné predpisy neustanovujú inak.34)
(15)
Oprávnenie udelené ministerstvom nie je prenosné na inú právnickú osobu a neprechádza na právnych nástupcov zahraničnej vysokej školy.
§ 49b
Povinnosti zahraničných vysokých škôl pôsobiacich v Slovenskej republike
(1)
Zahraničná vysoká škola je povinná
a)
každoročne vypracovať, predložiť ministerstvu a zverejniť výročnú správu o činnosti zahraničnej vysokej školy na území Slovenskej republiky (ďalej len „výročná správa o činnosti zahraničnej vysokej školy") v termíne a formou, ktorú určí ministerstvo,
b)
vypracovať a predložiť ministerstvu dlhodobý zámer pôsobenia na území Slovenskej republiky v termíne určenom ministerstvom,
c)
bezplatne poskytovať ministerstvu a Akreditačnej komisii na ich žiadosť v určených termínoch informácie potrebné na ich činnosť podľa tohto zákona,
d)
písomne poskytovať ministerstvu do 30. apríla údaje o príjmoch a výdavkoch, výnosoch a nákladoch vynaložených na vzdelávanie za predchádzajúci kalendárny rok v súvislosti s ich pôsobením v Slovenskej republike,
e)
poskytovať a aktualizovať údaje do centrálneho registra študentov o študentoch študujúcich na území Slovenskej republiky (§ 73),
f)
poskytovať a aktualizovať údaje do registra zamestnancov o zamestnancoch pôsobiacich na území Slovenskej republiky (§ 80aa),
g)
oznámiť ministerstvu zrušenie zahraničnej vysokej školy a
h)
informovať ministerstvo o skončení poskytovania vysokoškolského vzdelávania na základe oprávnenia.
(2)
Na obsah výročnej správy o činnosti zahraničnej vysokej školy sa primerane vzťahuje § 20 ods. 2.
(3)
Formu a termín predloženia dlhodobého zámeru pôsobenia zahraničnej vysokej školy na území Slovenskej republiky určí ministerstvo.
(4)
Výročná správa o činnosti zahraničnej vysokej školy a dlhodobý zámer zahraničnej vysokej školy musia byť verejne prístupné.
(5)
Na pôsobenie zahraničných vysokých škôl sa vzťahujú ustanovenia § 84 ods. 4 písm. a) a d) a primerane ustanovenia § 84 ods. 1 až 3.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 34 a 35 znejú:
„34)
Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií.
35)
Zákon č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
86.
V § 50 ods. 6 sa na začiatok vkladá táto veta: „Ministerstvo je povinné do 15 dní od doručenia návrhu podľa odseku 4 zverejniť informáciu o jeho podaní na internetovej stránke ministerstva najmenej na 30 dní.“.
87.
V § 50 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ministerstvo predložené písomné pripomienky vyhodnotí a zverejní.“.
88.
V § 51 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „So súhlasom vysokej školy alebo fakulty môže byť záverečná práca napísaná a obhajovaná aj v inom ako štátnom jazyku. V takom prípade je jej súčasťou abstrakt v štátnom jazyku.“.
89.
V § 51 sa odsek 4 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
pri spoločných študijných programoch (§ 54a) spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole.“.
90.
V § 51 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na zahraničné vysoké školy.“.
91.
V § 52 odsek 2 znie:
„(2)
Odborné vysoké školy poskytujú najmä bakalárske študijné programy, ktoré sa zameriavajú na využitie súčasných poznatkov vedy alebo umenia a zvládnutie ich použitia vrátane praktických schopností a zručností potrebných na výkon povolania.“.
92.
V § 54 ods. 12 tretej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane úhrady nákladov externej vzdelávacej inštitúcie“.
93.
V § 54 ods. 16 sa vypúšťa slovo „aj“.
94.
V § 54 odsek 18 znie:
„(18)
Vysoká škola alebo externá vzdelávacia inštitúcia poskytuje študentovi v doktorandskom študijnom programe v dennej forme štipendium. Študent doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia s trvalým pobytom v členskom štáte má počas trvania štandardnej dĺžky štúdia študijného programu, na ktorý bol prijatý, ak už nezískal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, nárok na štipendium
a)
do vykonania dizertačnej skúšky najmenej vo výške 9. platovej triedy a prvého platového stupňa podľa osobitného predpisu2) a
b)
po vykonaní dizertačnej skúšky najmenej vo výške 10. platovej triedy a prvého platového stupňa podľa osobitného predpisu.2)“.
95.
V § 54 sa vypúšťa odsek 19. Doterajšie odseky 20 až 22 sa označujú ako odseky 19 až 21.
96.
V § 54 ods. 20 sa slová „odseku 20“ nahrádzajú slovami „odseku 19“.
97.
V § 54 sa vypúšťa odsek 21.
98.
Za § 54 sa vkladá § 54a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠54a
Spoločné študijné programy
(1)
Vysoká škola môže zabezpečovať študijný program v spolupráci s inými vysokými školami vrátane zahraničných vysokých škôl a vysokých škôl z tretích štátov. Študenti prijatí na študijný program zabezpečovaný viacerými vysokými školami (ďalej len „spoločný študijný program") absolvujú na jednotlivých vysokých školách porovnateľnú časť štúdia. Spolupracujúce vysoké školy sa podieľajú na tvorbe spoločného študijného programu, rozhodovaní o prijímacom konaní a rozhodovaní o splnení podmienok na riadne skončenie štúdia.
(2)
Podmienky spolupráce podľa odseku 1 určí dohoda vysokých škôl. V dohode sa určia najmä podmienky prijatia na študijný program podľa odseku 1, podmienky na jeho absolvovanie, podrobnosti o organizácii štúdia, udeľovanom akademickom titule a podrobnosti o dokladoch o skončení štúdia. Študent prijatý na štúdium spoločného študijného programu je počas štúdia študentom všetkých spolupracujúcich vysokých škôl. To neplatí na štatistické a rozpočtové účely, keď je považovaný za študenta tej vysokej školy, ktorá mu v príslušnej časti štúdia zabezpečuje vzdelávanie (§ 51 ods. 2). Dohoda vysokých škôl o spoločnom študijnom programe upraví aj platnosť vnútorných predpisov vysokej školy pre študentov spoločných študijných programov a rozhodovanie o ich akademických právach a povinnostiach v súlade s vnútornými predpismi vysokej školy a právnymi predpismi štátu, v ktorom sa štúdium uskutočňuje.“.
99.
V § 55 odsek 1 znie:
„(1)
Štátny občan Slovenskej republiky, občan členského štátu a občan tretieho štátu má právo študovať na vysokej škole zvolený študijný program, ak splní základné podmienky prijatia na štúdium podľa § 56, ďalšie podmienky určené vysokou školou poskytujúcou zvolený študijný program podľa § 57 ods. 1, podmienky určené v dohode podľa § 54a ods. 2 a podmienky podľa § 58a ods. 4.“.
100.
V § 55 odsek 2 znie:
„(2)
Práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako všetkým uchádzačom a študentom v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelaní ustanovenou osobitným zákonom.35a) V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia aj z dôvodu veku, pohlavia, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, rasy, farby pleti, zdravotného postihnutia, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, náboženského vyznania alebo viery, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia.“.
101.
V § 55 ods. 7 sa vypúšťa odkaz 36 nad slovom „schopností“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Na štúdium v jednom akademickom roku môže vysoká škola prijať na externú formu štúdia najviac taký počet uchádzačov o štúdium, aký prijme v príslušnom akademickom roku na dennú formu štúdia; v počte uchádzačov o štúdium prijatých na externú formu štúdia sa nezohľadňujú uchádzači o štúdium, ktorí v čase podania prihlášky na štúdium vykonávajú prácu vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu2) alebo sú v štátnozamestnaneckom pomere alebo v služobnom pomere podľa osobitných predpisov.36) Toto obmedzenie sa nevzťahuje na odborné vysoké školy.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36 znie:
„36)
Napríklad zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 346/2005 Z. z. v znení zákona č. 253/2007 Z. z.“.
102.
V § 57 ods. 1 sa slová „§ 92 ods. 7“ nahradzujú slovami „§ 92 ods. 10“.
103.
V § 57 ods. 5 sa za slovo „najneskôr“ vkladajú slová „do 20. septembra v akademickom roku, ktorý predchádza akademickému roku, v ktorom sa má štúdium začať, ak ide o bakalársky študijný program alebo študijný program podľa § 53 ods. 3, a pri ostatných študijných programoch najneskôr“.
104.
§ 57 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Podmienkou prijatia na štúdium študijného programu v zdravotníckych študijných odboroch, ktorý sa uskutočňuje externou formou štúdia, je ukončené stredoškolské vzdelanie v príslušnom študijnom odbore.
(7)
Podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa v zdravotníckych študijných odboroch je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v príslušnom študijnom odbore a najmenej jeden rok odbornej zdravotníckej praxe v zdravotníckom zariadení.“.
105.
V § 58 odsek 2 znie:
„(2)
Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho písomnej prihlášky na štúdium na vysokej škole alebo fakulte, ktorá uskutočňuje príslušný študijný program. Vysoká škola môže umožniť doručiť namiesto písomnej prihlášky aj prihlášku v elektronickej forme bez zaručeného elektronického podpisu, použitím informačného systému, ktorý umožňuje uchádzačovi o štúdium overenie jej zaevidovania v informačnom systéme odo dňa jej podania do dňa skončenia prijímacieho konania.“.
106.
V § 58 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
o predchádzajúcom zamestnaní, prípadne o súčasnom zamestnaní; uchádzač o štúdium v externej forme, ktorý vykonáva prácu vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu2) alebo je v štátnozamestnaneckom pomere alebo v služobnom pomere podľa osobitných predpisov,36) k prihláške doloží aj potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo služobného pomeru v čase podania prihlášky na štúdium,“.
107.
V § 58 ods. 4 sa za slovo „spracovávať38a)“ vkladajú slová „pre potreby prijímacieho konania a zápisu na štúdium“.
108.
V § 58 ods. 6 sa vypúšťa druhá veta.
109.
V § 58 sa vypúšťa odsek 7.
Doterajšie odseky 8 až 12 sa označujú ako odseky 7 až 11.
110.
V § 58 ods. 8 prvá veta znie: „Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania.“.
111.
V § 58 ods. 9 poslednej vete sa slová „môže ponúknuť miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania“ nahrádzajú slovami „zruší rozhodnutie, ktorým nebol ďalší uchádzač v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania na štúdium prijatý, a vydá nové rozhodnutie o jeho prijatí na štúdium“.
112.
Za § 58 sa vkladá § 58a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠58a
Akademická mobilita
(1)
Vysoká škola môže prijať na časť štúdia, obvykle v dĺžke jedného semestra alebo trimestra, aj študenta inej vysokej školy vrátane zahraničnej vysokej školy a vysokej školy z tretieho štátu bez prijímacieho konania v súlade s podmienkami výmenného programu alebo na základe zmluvy medzi prijímajúcou vysokou školou a vysielajúcou vysokou školou.
(2)
Študent prijatý na štúdium podľa odseku 1 má práva a povinnosti študenta vysokej školy so zohľadnením podmienok výmenného programu alebo zmluvy medzi prijímajúcou vysokou školou a vysielajúcou vysokou školou.
(3)
Vysoká škola vydá študentovi potvrdenie, že je študentom vysokej školy, a uvedie obdobie, počas ktorého má trvať jeho štúdium. Vysoká škola vydá študentovi preukaz študenta [§ 67 ods. 1 písm. a)], ak ho nie je možné nahradiť obdobným dokladom o štúdiu vydaným vysielajúcou vysokou školou.
(4)
Vysoká škola môže prijať podľa odseku 1 len študenta inej vysokej školy, ktorý svojím štúdiom na vysokej škole bude pokračovať v štúdiu začatom na inej vysokej škole a po skončení študijného pobytu na vysokej škole sa vráti a skončí štúdium na vysielajúcej vysokej škole. Študent, ktorý je občanom tretieho štátu, je povinný k prihláške doložiť doklady preukazujúce priebeh jeho štúdia na vysielajúcej vysokej škole.
(5)
Študent prijatý na štúdium podľa odseku 1 sa nezohľadňuje v počte študentov podľa § 55 ods. 7 a § 89 ods. 4.
(6)
Na študentov, ktorí počas štúdia absolvujú na inej vysokej škole len niektoré jednotky študijného programu v príslušnej časti akademického roka a ostatné jednotky študijného programu v príslušnom akademickom roku absolvujú na vysokej škole, na ktorú boli prijatí podľa § 58, sa odseky 1 až 5 nevzťahujú.“.
113.
V § 59 ods. 1 sa slová „§ 58 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 58 ods. 7“.
114.
V § 59 ods. 3 sa vypúšťajú slová „(§ 58 ods. 7)“.
115.
V § 60 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o študijné programy prvého a druhého stupňa a študijné programy podľa § 53 ods. 3, vyžaduje sa vyučovanie s priamym kontaktom vysokoškolského učiteľa a študenta v rozsahu najmenej 18 hodín týždenne v časti akademického roka, v ktorej prebieha výučba; uvedené sa nevzťahuje na čas vykonávania odbornej praxe alebo stáže súvisiacej so štúdiom.“.
116.
V § 63 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o bakalárske študijné programy, aj vysokoškolskí učitelia vo funkcii odborného asistenta (§ 75 ods. 8) s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa.“.
117.
V § 63 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o bakalárske študijné programy, najmenej jeden vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii profesora alebo vo funkcii docenta.“.
118.
§ 66 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Ak sa študent nedostaví na zápis do nasledujúceho obdobia štúdia alebo sa nedostaví po prerušení na opätovný zápis, vysoká škola písomne vyzve študenta na dostavenie sa k zápisu v lehote desiatich pracovných dní od doručenia tejto výzvy.
(4)
Ak sa študent po doručení výzvy v určenej lehote k zápisu nedostaví a ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty pre zdravotné dôvody, ktoré mu bránia dostaviť sa na zápis, deň, do ktorého sa mal študent zapísať do ďalšieho obdobia štúdia alebo v ktorom sa mal opätovne zapísať, sa považuje za deň, v ktorom študent zanechal štúdium.“.
119.
V § 67 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
záznamník klinickej praxe.“.
120.
§ 67 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Záznamník klinickej praxe je doklad na evidenciu práce študenta študijného programu v zdravotníckom študijnom odbore, ktorú vykonal pod dohľadom počas klinickej praxe, ktorá tvorí povinnú súčasť štúdia. Do záznamníka klinickej praxe sa v chronologickom poradí zapisuje priebeh praxe. Každý záznam potvrdí určený vysokoškolský učiteľ. Vysoká škola môže v prípade pochybností požiadať príslušné zdravotnícke zariadenie o umožnenie overenia súladu priebehu praxe vykazovanej v záznamníku klinickej praxe s dokumentáciou vedenou zdravotníckym zariadením.
(7)
Študentovi spoločného študijného programu (§ 54a) vydáva doklady o štúdiu spravidla jedna zo spolupracujúcich vysokých škôl.“.
121.
V § 68 ods. 2 sa za slová „akademický titul“ vkladá čiarka a slová „podpis rektora a dekana, ak sa študijný program uskutočňoval na fakulte, dátum skončenia štúdia podľa § 65 ods. 1, odtlačok pečiatky vysokej školy“.
122.
§ 68 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Doklady o absolvovaní štúdia sú verejné listiny.
(7)
Na diplom absolventov spoločných študijných programov (§ 54a ods. 1) sa ustanovenia odseku 2 vzťahujú primerane. Absolventom spoločných študijných programov vysoká škola nemusí vydať doklady o absolvovaní štúdia, ak na základe dohody spolupracujúcich vysokých škôl vydá tieto alebo obdobné doklady spolupracujúca vysoká škola (§ 54a ods. 1).“.
123.
V § 70 sa odsek 1 dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:
„k)
ak sa na neho vzťahuje povinnosť uhradiť školné podľa § 92 ods. 5, rozhodnúť sa, v ktorom študijnom programe bude v príslušnom akademickom roku študovať bezplatne, ak má na bezplatné vysokoškolské štúdium nárok,
l)
za podmienok určených študijným poriadkom zmeniť študijný program v rámci toho istého študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov.“.
124.
V § 70 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a o pracovných podmienkach žien“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39 znie:
„39)
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.“.
125.
V § 71 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
písomne oznámiť vysokej škole alebo fakulte, ak je zapísaný na študijný program uskutočňovaný na fakulte, rozhodnutie podľa § 70 ods. 1 písm. k) do 30. septembra príslušného akademického roka.“.
126.
Nadpis pod § 73 znie: „Register študentov vysokých škôl a centrálny register študentov vysokých škôl“.
127.
V § 73 odsek 1 znie:
„(1)
Vysoká škola vedie register študentov vysokej školy. Ministerstvo vedie centrálny register študentov vysokých škôl (ďalej len „centrálny register študentov"). Centrálny register študentov vznikne z registrov študentov vysokých škôl zlúčením registrov študentov vysokých škôl okrem registrov študentov vojenských vysokých škôl. Register študentov vysokej školy a centrálny register študentov slúžia na evidenciu študentov a na štatistické účely a rozpočtové účely. Vysoká škola môže využívať údaje z registra študentov aj v elektronických preukazoch študentov podľa § 67. Na účely súvisiace s poskytovaním vzdelávania a s ním súvisiacich služieb vysokej školy študentovi môže vysoká škola využívať údaje z registra študentov vysokej školy v plnom rozsahu a údaje z centrálneho registra študentov týkajúce sa jej študentov. Ministerstvo vnútra môže využívať údaje o študentoch policajných vysokých škôl. Ministerstvo zdravotníctva môže využívať údaje o študentoch zdravotníckych vysokých škôl.“.
128.
V § 73 ods. 2 sa slovo „bydlisko“ nahrádza slovami „miesto pobytu“.
129.
V § 73 ods. 3 písmeno f) znie:
„f)
poskytovaní sociálneho štipendia (§ 96 ods. 1) a motivačného štipendia (§ 96 ods. 8),“.
130.
V § 73 sa odsek 3 dopĺňa písmenami j) až n), ktoré znejú:
„j)
vysokoškolskom diplome [§ 68 ods. 1 písm. a)],
k)
štúdiu na inej vysokej škole,
l)
štúdiu spoločného študijného programu (§ 54a) na spolupracujúcej vysokej škole v príslušnom akademickom roku,
m)
poskytovaní štipendia z vlastných zdrojov vysokej školy (§ 97),
n)
povinnosti uhradiť školné a o jeho úhradách; ak ide o študentov verejných vysokých škôl a štátnych vysokých škôl (§ 92).“.
131.
V § 74 ods. 2 sa slová „§ 36“ nahrádzajú slovami „§ 35 ods. 2 písm. a)“.
132.
V § 75 ods. 1 sa vypúšťajú slová „hosťujúci docent,“.
133.
V § 75 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Medzi pracovné povinnosti odborného asistenta s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa patrí aj skúšanie na štátnych skúškach v bakalárskych študijných programoch.“.
134.
V § 77 ods. 6 sa vypúšťajú slová „so súhlasom akademického senátu vysokej školy alebo fakulty“.
135.
V § 77 ods. 8 sa slová „čiastočný pracovný úväzok“ nahrádzajú slovami „kratší pracovný čas“.
136.
Nadpis pod § 79 znie: „Hosťujúci profesor“.
137.
V § 79 sa vypúšťa odsek 1. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.
138.
§ 80b vrátane nadpisu znie:
㤠80b
Register zamestnancov vysokých škôl
(1)
Ministerstvo vedie register zamestnancov vysokých škôl (ďalej len „register zamestnancov"), v ktorom sú uvedení vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci a umeleckí pracovníci vysokých škôl (§ 74 ods. 1). Vysoké školy sú povinné poskytovať a aktualizovať údaje v registri zamestnancov spôsobom a v termínoch určených ministerstvom.
(2)
Register zamestnancov slúži na evidenciu zamestnancov vysokých škôl, štatistické účely, rozpočtové účely, kontrolné účely a potreby Akreditačnej komisie pri plnení úloh podľa § 82 ods. 2 a 3. Ministerstvo využíva údaje z registra zamestnancov v plnom rozsahu. Vysoká škola využíva údaje z registra zamestnancov týkajúce sa jej zamestnancov a vzťahujúce sa na obdobie trvania ich pracovného pomeru na tejto vysokej škole. Ministerstvo obrany môže v plnom rozsahu využívať údaje o zamestnancoch vojenských vysokých škôl, ministerstvo vnútra môže v plnom rozsahu využívať údaje o zamestnancoch policajných vysokých škôl a ministerstvo zdravotníctva môže v plnom rozsahu využívať údaje o zamestnancoch zdravotníckych vysokých škôl.
(3)
Do registra zamestnancov sa zaznamenáva meno, priezvisko, tituly, rodné číslo, dátum narodenia u cudzincov, miesto narodenia, miesto trvalého pobytu, miesto pobytu v Slovenskej republike u cudzincov, pohlavie, štátne občianstvo, údaje o pracovnom pomere, najmä jeho vznik a skončenie, týždenný pracovný čas, kategória zamestnanca podľa § 74 ods. 1, súčasť vysokej školy, na ktorej je zamestnanec zaradený (§ 21 ods. 1), v prípade vysokoškolských učiteľov funkcia, v ktorej pôsobí, a údaje o garantovaní študijného programu podľa § 75 ods. 4 a 5.
(4)
Vysoká škola, ktorá má elektronický informačný systém podľa § 80a, ak je to technicky možné, môže v plnom rozsahu poskytovať údaje do registra zamestnancov z tohto elektronického informačného systému.
(5)
Údaje v registri zamestnancov môžu spracúvať38a) len poverení zamestnanci vysokej školy, ministerstva, ministerstva obrany, ministerstva vnútra a ministerstva zdravotníctva.
(6)
Na uchovávanie údajov z registra zamestnancov sa vzťahuje osobitný predpis.40a)“.
139.
V § 82 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a 16“.
140.
V § 82 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Akreditačná komisia svoje vyjadrenia zverejňuje na svojej internetovej stránke najmenej tri roky od ich prijatia. Akreditačná komisia svoje vyjadrenie odôvodní.“.
141.
V § 82 odsek 7 znie:
„(7)
Kritériá používané pri posudzovaní spôsobilosti podľa odseku 2 písm. a) až c), pri vyjadrovaní sa o zaradení vysokej školy medzi univerzitné vysoké školy (§ 2 ods. 13) a pri hodnotení úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy navrhuje a po vyjadrení Akreditačnej komisie a orgánov reprezentácie vysokých škôl schvaľuje ministerstvo.“.
142.
§ 82 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Právnická osoba, ktorej sa vyjadrenie podľa § 82 ods. 2 týka, má právo zaslať ministerstvu pripomienky k vyjadreniu Akreditačnej komisie do ôsmich dní od jeho zverejnenia na internetovej stránke Akreditačnej komisie. Ministerstvo predložené písomné pripomienky vyhodnotí a zverejní.“.
143.
§ 83 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13)
Akreditačná komisia na začiatku akreditácie študijného programu v oblasti zdravotníctva požiada ministerstvo zdravotníctva o stanovisko, či absolventi študijného programu budú spĺňať podmienky na výkon zdravotníckeho povolania podľa osobitného zákona.35)“.
144.
V § 84 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Minister môže nariadiť vykonanie komplexnej akreditácie niektorej z vysokých škôl aj mimo plánu komplexných akreditácií so začiatkom jeden rok po doručení takejto žiadosti Akreditačnej komisii. Akreditačná komisia oznámi vysokej škole nový termín začatia komplexnej akreditácie do troch týždňov od doručenia požiadavky ministra o jej vykonanie.“.
145.
V § 84 ods. 3 písm. e) sa vypúšťajú slová „a 16“.
146.
V § 84 ods. 4 písm. e) sa vypúšťajú slová „a 16“.
147.
V § 84 sa vypúšťa odsek 8. Poznámka pod čiarou k odkazu 42a sa vypúšťa.".
148.
V § 85 odseky 1 až 4 znejú:
„(1)
Ak verejná vysoká škola, ktorá nie je začlenená medzi univerzitné vysoké školy, spĺňa podľa vyjadrenia Akreditačnej komisie podľa § 84 ods. 4 písm. e) na základe komplexnej akreditácie činností vysokej školy podmienky podľa § 2 ods. 14, môže požiadať ministerstvo o začlenenie medzi univerzitné vysoké školy. Na základe tejto žiadosti ministerstvo predloží vláde návrh zákona, ktorým sa verejná vysoká škola začlení medzi univerzitné vysoké školy.
(2)
Ak univerzitná verejná vysoká škola nespĺňa podľa vyjadrenia Akreditačnej komisie podľa § 84 ods. 4 písm. e) na základe komplexnej akreditácie činností vysokej školy podmienky podľa § 2 ods. 14, ministerstvo vyzve vysokú školu, aby neodkladne prijala opatrenia na odstránenie nedostatkov a do jedného roka od doručenia výzvy podala správu o ich výsledku. Zároveň požiada Akreditačnú komisiu, aby zabezpečila overenie výsledku opatrení kontrolou na vysokej škole. Ak vysoká škola nedostatky neodstránila, ministerstvo predloží vláde návrh zákona, ktorým prestane byť univerzitná vysoká škola začlenená medzi univerzitné vysoké školy.
(3)
Ak verejná vysoká škola, ktorá nie je začlenená medzi odborné vysoké školy, spĺňa podľa vyjadrenia Akreditačnej komisie podľa § 84 ods. 4 písm. e) na základe komplexnej akreditácie činností vysokej školy podmienky podľa § 2 ods. 15, ministerstvo predloží vláde návrh zákona, ktorým sa verejná vysoká škola začlení medzi odborné vysoké školy.
(4)
Ak odborná verejná vysoká škola nespĺňa podľa vyjadrenia Akreditačnej komisie podľa § 84 ods. 4 písm. e) na základe komplexnej akreditácie činností vysokej školy podmienky podľa § 2 ods. 15, ministerstvo predloží vláde návrh zákona, ktorým prestane byť vysoká škola začlenená medzi odborné vysoké školy.„.“.
149.
V § 89 ods. 4 sa za slovo „kvalita" vkladá čiarka a slová „uplatnenie absolventov v praxi" a na konci sa pripájajú tieto vety: „V počte študentov a absolventov sa nezohľadňujú študenti uhrádzajúci školné. Do výšky ročného školného sa započítava aj výška peňažných darov prijatých vysokou školou od študentov alebo tretích osôb v súvislosti s poskytovaním, organizovaním alebo zabezpečovaním vysokoškolského vzdelávania na území Slovenskej republiky.".
150.
V § 89 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Ministerstvo určí podľa počtu študentov, kvality, ekonomickej náročnosti uskutočňovaných študijných programov a uplatniteľnosti absolventov v praxi limity súm finančných prostriedkov pre jednotlivé verejné vysoké školy, počnúc prvým rokom štúdia na zabezpečenie štúdia v študijných programoch v externej forme, ktoré určí vláda nariadením. Verejná vysoká škola v rámci určeného limitu a v jeho plnej výške určí v termíne do 31. októbra príslušného kalendárneho roka, ktoré študijné programy bude zabezpečovať bezplatne (ďalej len „bezplatný študijný program v externej forme“) a predpokladaný počet študentov, ktorí sa zapíšu na štúdium od príslušného akademického roka, tak, že zohľadní ekonomickú náročnosť uskutočňovaných študijných programov podľa odseku 4. V ďalších rokoch štúdia budú študenti zapísaní na bezplatných študijných programoch v externej forme zohľadnení v počte študentov podľa odseku 4. Pokiaľ vysoká škola prijíma na štúdium nad možnosti štátu alebo právnických osôb, s ktorými vysoká škola uzatvorila zmluvu, prijímanie ďalších študentov môže spoplatniť s oznámením pred začatím akademického roka. Právnické osoby môžu uzatvárať zmluvy s vysokými školami na študijné programy v externej forme štúdia na predpokladaný počet študentov a študijné programy. Fyzické osoby a právnické osoby môžu uzatvárať so študentmi zmluvy o úhrade nákladov spojených so štúdiom súčasne so zmluvami o budúcom pracovnom pomere.“.
Doterajšie odseky 5 až 11 sa označujú ako odseky 6 až 12.
151.
V § 89 odsek 6 znie:
„(6)
Dotácia na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť pozostáva z inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja44) a účelovej formy podpory výskumu a vývoja poskytnutej na základe súťaže podľa osobitného predpisu.45) Pri poskytovaní inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja sa zohľadňuje výskumná, vývojová alebo umelecká kapacita verejnej vysokej školy, dosiahnuté výsledky v oblasti vedy, techniky alebo umenia, hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti verejnej vysokej školy podľa § 84 ods. 4 písm. d), riešenie výskumných a umeleckých projektov, ktoré boli vybrané na financovanie v rámci vnútorného grantového systému ministerstva, a začlenenie verejnej vysokej školy podľa § 2 ods. 13.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 44 a 45 znejú:
„44)
§ 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 172/2005 Z. z.
45)
§ 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 172/2005 Z. z.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 46 sa vypúšťa.
152.
V § 89 ods. 11 sa slová „v nasledujúcom kalendárnom roku" nahrádzajú slovami „v nasledujúcich kalendárnych rokoch".
153.
V § 90 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
154.
V § 91 ods. 2 sa vypúšťajú slová „ako neúčelovú priamu podporu44)".
155.
V § 91 ods. 4 sa slová „3 až 11" nahrádzajú slovami „3 až 12".
156.
V § 92 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Základ sa zaokrúhľuje na celé stovky nadol.".
157.
V § 92 odseky 3 až 6 znejú:
„(3)
Verejná vysoká škola určuje pre jednotlivé študijné programy ročné školné; ak ide o študijné programy zabezpečované fakultou, verejná vysoká škola určuje ročné školné pre tieto študijné programy na návrh fakulty. Ročné školné sa vzťahuje na akademický rok. Ročné školné v študijných programoch v dennej forme štúdia nesmie prekročiť päťnásobok základu podľa odseku 1. Ročné školné v študijných programoch v externej forme štúdia nesmie prekročiť sumu maximálneho ročného školného určenú na základe ekonomickej náročnosti uskutočňovaných študijných programov, začlenenia vysokej školy podľa § 2 ods. 13, kvality a ďalších hľadísk súvisiacich so zabezpečením výučby v súlade s metodikou podľa § 89 ods. 9. Sumu maximálneho ročného školného na príslušný akademický rok vydá ministerstvo opatrením.
(4)
Študent verejnej vysokej školy v dennej forme štúdia, ktorý neprekročil štandardnú dĺžku štúdia ustanovenú pre študijný program, školné neplatí. Verejná vysoká škola nemôže požadovať školné od študentov, ktorých prijala na bezplatné študijné programy v externej forme (§ 89 ods. 5).
(5)
Študent, ktorý študuje súbežne v jednom akademickom roku dva alebo viac študijných programov poskytovaných verejnou vysokou školou v tom istom stupni, je povinný uhradiť ročné školné v druhom a ďalšom študijnom programe za štúdium v príslušnom akademickom roku. Študent, ktorý sa opätovne zapíše na štúdium ďalšieho študijného programu v príslušnom stupni po prerušení (§ 69 ods. 1), je povinný uhradiť verejnej vysokej škole pomernú časť z ročného školného v závislosti od počtu kalendárnych mesiacov zostávajúcich do konca príslušného akademického roka po jeho opätovnom zapísaní.
(6)
Študent, ktorý študuje študijný program poskytovaný verejnou vysokou školou dlhšie, ako je jeho štandardná dĺžka štúdia, je povinný uhradiť verejnej vysokej škole ročné školné za každý ďalší rok štúdia. V celkovej dobe štúdia sa zohľadňuje doba, počas ktorej bol študent zapísaný na verejnej vysokej škole v niektorom zo študijných programov príslušného stupňa vysokoškolského vzdelávania; ak bol študent v jednom akademickom roku súbežne zapísaný na štúdium viacerých študijných programov, do celkovej doby štúdia sa mu započítava len jeden rok. Doba, počas ktorej bol študent zapísaný na štúdium študijného programu v príslušnom akademickom roku, sa na účely tohto odseku zaokrúhľuje na celý akademický rok.“.
158.
V § 92 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 až 9, ktoré znejú:
„(7)
V celkovej dobe štúdia podľa odseku 6 sa nezohľadňuje doba, počas ktorej bol študent zapísaný na štúdium na verejnej vysokej škole v študijnom programe, v ktorom uhrádzal školné.
(8)
Na účely odsekov 1 až 7 a odsekov 9 až 20 sa prvé tri roky štúdia v študijných programoch podľa § 53 ods. 3 považujú za študijné programy prvého stupňa a štvrtý a ďalšie roky štúdia v študijnom programe podľa § 53 ods. 3 za štúdium v študijnom programe druhého stupňa tak, že štvrtý rok štúdia v študijnom programe podľa § 53 ods. 3 sa považuje za prvý rok štúdia v študijnom programe druhého stupňa a ďalšie roky primerane.
(9)
Od cudzincov, ktorí nie sú občanmi členského štátu alebo nemajú trvalý pobyt v členskom štáte, môže verejná vysoká škola požadovať školné v osobitnej výške aj počas štandardnej dĺžky štúdia. Ak ide o študentov študujúcich v rámci medzištátnych zmlúv, školné a poplatky spojené so štúdiom sa riadia ustanoveniami týchto zmlúv.“.
Doterajšie odseky 7 až 16 sa označujú ako odseky 10 až 19.
159.
V § 92 ods. 14 sa na konci pripájajú tieto vety: „Pri študijných programoch v externej forme štúdia zverejní povinnosť študenta uhradiť školné podľa odseku 4 na všetky roky štúdia počas štandardnej dĺžky štúdia študijného programu pre študentov prijatých na štúdium v príslušnom akademickom roku. Verejná vysoká škola môže zverejnené školné v priebehu štúdia znížiť. Školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia zodpovedá školnému určenému v študijnom programe na príslušný akademický rok.".
160.
V § 92 ods. 18 sa slová „40 % príjmov zo školného, okrem príjmov podľa odseku 6," nahrádzajú slovami „20 % príjmov zo školného podľa odsekov 5 a 6" a za slovo „úloh" sa vkladá slovo „verejnej".
161.
§ 92 sa dopĺňa odsekmi 20 a 21, ktoré znejú:
„(20)
Povinnosť uhradiť školné a poplatky spojené so štúdiom môže na seba prevziať iná fyzická osoba alebo právnická osoba.
(21)
Odseky 1 až 20 sa vzťahujú rovnako na štátne vysoké školy.“.
162.
V § 96 odsek 2 znie:
„(2)
Na sociálne štipendium nemá nárok študent,
a)
ktorý študuje študijný program prvého stupňa, ak už dosiahol vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,
b)
ktorý už dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
c)
ktorému bolo poskytované sociálne štipendium v príslušnom roku štúdia alebo v jeho časti v študijnom programe príslušného stupňa vysokoškolského vzdelania; na účely tohto odseku sa prvé tri roky štúdia v študijných programoch podľa § 53 ods. 3 považujú za štúdium v študijnom programe prvého stupňa a štvrtý a ďalšie roky štúdia za štúdium v študijnom programe druhého stupňa, pričom štvrtý rok štúdia v študijnom programe podľa § 53 ods. 3 je na účely tohto odseku považovaný za prvý rok štúdia v študijnom programe druhého stupňa a ďalšie roky štúdia primerane; doba, počas ktorej študent poberal v príslušnom roku štúdia sociálne štipendium, sa zaokrúhľuje na celé roky smerom nahor,
d)
ktorý príslušný študijný program študuje dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka štúdia alebo
e)
ktorý študuje externou formou štúdia.“.
163.
V § 96 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Študentovi so zdravotným postihnutím sa môže priznať sociálne štipendium aj po prekročení štandardnej dĺžky štúdia, ak je toto prekročenie spôsobené jeho zdravotným postihnutím.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
164.
V § 96 ods. 5 sa vypúšťajú slová „pre jednotlivé formy štúdia".
165.
V § 96 odsek 6 znie:
„(6)
O nároku na priznanie sociálneho štipendia rozhoduje rektor vysokej školy, ktorej je študent študentom, alebo dekan fakulty, ktorá zabezpečuje príslušný študijný program, ak to ustanoví štatút vysokej školy. V prípade, že študent nesplní podmienky na priznanie sociálneho štipendia, vysoká škola sociálne štipendium neprizná.“.
166.
§ 96 sa dopĺňa odsekmi 7 až 11, ktoré znejú:
„(7)
Vysoká škola poskytuje sociálne štipendium v mesačnej výške najneskôr desiaty deň príslušného kalendárneho mesiaca na bankový účet vedený v Slovenskej republike, ktorého číslo uvedie študent v žiadosti o priznanie sociálneho štipendia.
(8)
Vysoká škola priznáva študentom z prostriedkov štátneho rozpočtu motivačné štipendium.
(9)
Motivačné štipendium je možné priznať za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti.
(10)
Vysoká škola rozhodne o priznaní motivačného štipendia. V rozhodnutí uvedie výšku motivačného štipendia a odôvodnenie priznania.
(11)
Vysoká škola upraví postup priznávania a poskytovania motivačného štipendia v štipendijnom poriadku vysokej školy [§ 15 ods. 1 písm. i)] alebo v štipendijnom poriadku fakulty [§ 33 ods. 5 písm. c)], ak o jeho priznávaní rozhoduje fakulta.“.
167.
V § 97 ods. 1 sa za slová „v rámci možností študentom" vkladajú slová „a absolventom, u ktorých od riadneho skončenia štúdia neuplynulo viac ako 90 dní,".
168.
V § 98 ods. 4 sa slová „(§ 89 ods. 2 a 7)" nahrádzajú slovami „(§ 89 ods. 2 a 8)".
169.
V § 98 sa vypúšťa odsek 5.
170.
§ 100 vrátane nadpisu znie:
㤠100
Podpora študentov so zdravotným postihnutím
Vysoká škola vytvára zodpovedajúce podmienky štúdia pre študentov so zdravotným postihnutím vzhľadom na ich špeciálne študijné potreby bez znižovania požiadaviek na študijný výkon. K zodpovedajúcim podmienkam štúdia patrí umožnenie štúdia podľa individuálneho študijného plánu, v odôvodniteľných prípadoch predĺženie dĺžky štúdia s odpustením poplatkov za štúdium a zabezpečenie podmienok súvisiacich s návštevou školy študentov so zdravotným postihnutím.“.
171.
V § 102 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
schvaľuje na návrh ministerstva zmenu názvu súkromnej vysokej školy, jej začlenenie medzi univerzitné vysoké školy alebo odborné vysoké školy.“.
172.
V § 102 ods. 2 písm. h) sa slová „§ 85 ods. 1 a 2" nahrádzajú slovami „§ 85 ods. 1 až 4".
173.
V § 102 ods. 2 písm. i) sa nad slovo „školstva" umiestňuje odkaz 49a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49a znie:
„49a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.“.
174.
V § 102 ods. 2 písm. j) sa slová „[písmeno e)]" nahrádzajú slovami „(§ 91 ods. 2 a 3)".
175.
V § 102 ods. 2 písmeno k) znie:
„k)
navrhuje vláde udelenie štátneho súhlasu podľa § 47 ods. 1, zmenu názvu a začlenenia podľa § 2 ods. 13 súkromnej vysokej školy,“.
176.
V § 102 ods. 2 písm. l) sa na konci pripájajú tieto slová: „a zverejňuje ju spolu s opismi študijných odborov vysokoškolského vzdelávania na svojej internetovej stránke".
177.
V § 102 ods. 2 písm. m) sa na konci pripájajú tieto slová: „a vedie register zamestnancov".
178.
V § 102 ods. 2 písm. n) sa vypúšťa slovo „štátneho".
179.
V § 102 sa odsek 2 dopĺňa písmenami t) až v), ktoré znejú:
„t)
udeľuje oprávnenie na pôsobenie zahraničných vysokých škôl podľa § 49b,
u)
na žiadosť vysokej školy vydáva stanovisko k žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou alebo vysokou školou z tretieho štátu na akademické účely,
v)
vydáva opatrením zoznam vysokých škôl pôsobiacich na území Slovenskej republiky členený na verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a vysoké školy pôsobiace na základe oprávnenia podľa § 49a; pri univerzitných vysokých školách sa uvádza, že ide o univerzitnú vysokú školu; opatrenie sa vyhlási uverejnením jeho úplného znenia.49b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49b znie:
„49b)
§ 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
180.
V § 102 ods. 3 písm. a) sa slová „(§ 10 ods. 7)" nahrádzajú slovami „[§ 10 ods. 8 a § 47b ods. 2 písm. d)]".
181.
V § 102 ods. 3 písmeno c) znie:
„c)
po vzniku verejnej vysokej školy vymenúva osobu, ktorá do vymenovania rektora verejnej vysokej školy vykonáva kompetencie štatutárneho orgánu verejnej vysokej školy (§ 5 ods. 5) a zodpovedá za ustanovenie orgánov akademickej samosprávy verejnej vysokej školy a jej fakúlt,“.
182.
V § 102 ods. 3 písm. e) sa na konci pripája bodkočiarka a tieto slová: „pri štátnych vysokých školách so súhlasom príslušného ministra".
183.
V § 102 ods. 3 sa vypúšťajú písmená f), h) a i).
Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno f).
184.
V § 103 odsek 1 znie:
„(1)
Žiadosť o registráciu vnútorného predpisu podáva na ministerstvo rektor alebo iný štatutárny orgán vysokej školy.“.
185.
V § 103 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
K žiadosti podľa odseku 1 prikladá vysoká škola dve vyhotovenia vnútorného predpisu, ktoré zasiela aj elektronicky ministerstvu, a listiny preukazujúce schválenie návrhu vnútorného predpisu predloženého na registráciu príslušnými orgánmi vysokej školy. Toto ustanovenie sa na novozriadené vysoké školy vzťahuje primerane.“.
Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.
186.
V § 103 odsek 5 znie:
„(5)
Ak vnútorný predpis vysokej školy podliehajúci registrácii má formálne nedostatky, ministerstvo ho vráti vysokej škole na dopracovanie a opätovné predloženie.“.
187.
V § 103 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Vysoká škola môže do 15 dní od doručenia zamietnutia žiadosti podľa odseku 1 požiadať ministra o preskúmanie dôvodov jej zamietnutia. Minister po preskúmaní postupu ministerstva požiadavku vysokej školy zamietne alebo predloží žiadosť podľa odseku 1 na nové konanie. Ak ani po opätovnom predložení nebudú nedostatky odstránené, ministerstvo žiadosť o registráciu zamietne.“.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.
188.
V § 103 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto vety: „Vnútorný predpis vysokej školy je účinný odo dňa doručenia rozhodnutia vysokej škole o jeho zaregistrovaní ministerstvom. Spolu s rozhodnutím o registrácii sa doručuje aj jedno vyhotovenie vnútorného predpisu vysokej školy s odtlačkom pečiatky ministerstva na rube poslednej strany vnútorného predpisu, s menom a podpisom zamestnanca ministerstva, ktorý vnútorný predpis vysokej školy zaregistroval.".
189.
V § 105 odsek 1 znie:
„(1)
Vláda na návrh ministerstva udeľuje štátny súhlas na pôsobenie súkromnej vysokej školy (§ 47 ods. 1), schvaľuje zmenu jej názvu a jej začlenenie (§ 2 ods. 13).“.
190.
§ 106 vrátane nadpisu znie:
㤠106
Uznávanie dokladov o vzdelaní na akademické účely
(1)
Na účely tohto zákona je uznávaním dokladov o vzdelaní na akademické účely uznávanie dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou vysokou školou, vysokou školou z tretieho štátu alebo iným na to oprávneným orgánom podľa právnych predpisov príslušného štátu na účely splnenia základných podmienok na prijatie na vysokoškolské štúdium podľa § 56 ods. 2 a 3.
(2)
O uznaní dokladov o vzdelaní rozhoduje
a)
vysoká škola v Slovenskej republike uskutočňujúca študijné programy v rovnakých alebo príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na predloženom doklade o vzdelaní; ak sa obsah absolvovaného štúdia zhoduje iba čiastočne, môže vysoká škola žiadateľovi o uznanie predpísať vykonanie doplňujúcich skúšok, prípadne aj dopracovanie a obhajobu bakalárskej, diplomovej alebo dizertačnej práce; vysoká škola rozhodne o uznaní dokladu o vzdelaní podľa odseku 1 automaticky, ak je medzi príslušným štátom a Slovenskou republikou uzatvorená medzinárodná dohoda o vzájomnom uznávaní a rovnocennosti dokladov o vzdelaní a doklady podľa odseku 1 sú jej súčasťou,
b)
ministerstvo, ak v Slovenskej republike nie je vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých alebo príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené v predloženom doklade.
(3)
Žiadateľ, ktorému bol uznaný doklad o vzdelaní na akademické účely podľa odseku 2, je oprávnený používať na území Slovenskej republiky akademický titul a jeho skratku tak, ako mu boli priznané podľa vnútroštátnych právnych predpisov štátu, z ktorého doklad pochádza, a to v jazyku tohto štátu. Ak by akademický titul alebo jeho skratka boli zameniteľné s titulmi udeľovanými podľa tohto zákona, na ktoré sa vyžaduje splnenie iných podmienok na získanie odbornej spôsobilosti, ako bolo v štáte, z ktorého doklad o vzdelaní pochádza, ministerstvo rozhodne o používaní primeraného akademického titulu.
(4)
Podrobnosti o postupe pri uznávaní dokladov o vzdelaní podľa tohto paragrafu ustanovuje všeobecne záväzný predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(5)
Pravosť podpisov a odtlačku pečiatky školy na origináloch dokladov uvedených v odseku 1 musí byť osvedčená orgánom štátu príslušným na jeho osvedčenie alebo notárstvom v príslušnom štáte s odtlačkom pečiatky zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v tomto štáte, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.“.
191.
§ 106a vrátane nadpisu znie:
㤠106a
Uznávanie odborných kvalifikácií
Na uznávanie dokladov o odbornej kvalifikácii na účely výkonu povolania sa vzťahuje osobitný predpis.34)“.
192.
§ 108 znie:
㤠108
Všeobecný predpis o správnom konaní50) sa nevzťahuje na rozhodovanie podľa tohto zákona okrem rozhodovania o uložení pokuty podľa § 2a, rozhodovanie o zastavení konania podľa § 47, rozhodovanie o udelení oprávnenia podľa § 49a, rozhodovanie o priznaní sociálneho štipendia (§ 96 ods. 1 až 6) a rozhodovanie o uznaní dokladov o vzdelaní na akademické účely (§ 106).“.
193.
V § 110 ods. 5 sa slová „vojenských vysokých škôl" nahrádzajú slovami „Vojenskej politickej akadémie Klementa Gottwalda".
194.
V § 113 sa vypúšťajú odseky 3 a 6.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.
195.
Za § 113 sa vkladá § 113a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠113a
Prechodné ustanovenia účinné od 1. septembra 2007
(1)
Verejné vysoké školy a štátne vysoké školy zosúladia svoje vnútorné predpisy s týmto zákonom a predložia vnútorné predpisy podliehajúce registrácii ministerstvom do 31. marca 2008.
(2)
Súkromné vysoké školy ustanovia orgány akademickej samosprávy podľa § 47a do 31. augusta 2008. Do ustanovenia orgánov akademickej samosprávy súkromná vysoká škola postupuje v súlade s registrovaným znením vnútorných predpisov súkromnej vysokej školy.
(3)
Konanie o udelení štátneho súhlasu podľa § 47, ktoré sa začalo pred 1. septembrom 2007, sa dokončí podľa doterajších predpisov.
(4)
Akreditačná komisia požiada o stanovisko ministerstvo zdravotníctva podľa § 83 ods. 13 pred vyjadrením podľa § 82 ods. 2 písm. a) aj k žiadostiam, ktoré jej boli doručené pred 1. septembrom 2007 a ku ktorým sa zatiaľ nevyjadrila.
(5)
Vysoké školy zosúladia poskytovanie študijných programov v dennej forme štúdia s § 60 ods. 2 najneskôr do vykonania ich najbližšej komplexnej akreditácie, ktorá sa uskutoční po 1. septembri 2008.
(6)
Pracovnoprávne vzťahy, ktoré vznikli pred 1. septembrom 2007, sa zosúladia s § 74 ods. 3 do 31. decembra 2007. Pracovnoprávne vzťahy uzatvorené na funkciu hosťujúceho docenta pred 1. septembrom 2007 zostávajú v platnosti, najdlhšie do doby skončenia ich platnosti.
(7)
Ak občan študoval v tom istom stupni vysokoškolského štúdia súbežne vo viacerých študijných programoch v jednom akademickom roku alebo v jeho časti, zohľadní sa mu v celkovej dobe štúdia na účely odsekov 10 až 13 a § 92 štúdium v každom študijnom programe pred 1. septembrom 2008 osobitne, ak študoval v niektorom zo študijných programov len časť akademického roka, na účely odsekov 10 až 13 a § 92 sa táto doba zaokrúhľuje na celý akademický rok.
(8)
Na účely tohto zákona sa bakalársky druh štúdia podľa predchádzajúcich predpisov považuje za štúdium študijného programu prvého stupňa, magisterský druh štúdia, inžiniersky druh štúdia a doktorský druh štúdia podľa predchádzajúcich predpisov za štúdium študijného programu podľa § 53 ods. 3. Ak študent pokračoval v inžinierskom druhu štúdia alebo v magisterskom druhu štúdia po predchádzajúcom absolvovaní bakalárskeho štúdia podľa predchádzajúcich predpisov, považuje sa toto jeho nadväzujúce štúdium za štúdium študijného programu druhého stupňa. Ustanovená dĺžka štúdia podľa predchádzajúcich predpisov sa považuje za štandardnú dĺžku štúdia podľa tohto zákona.
(9)
Ustanovenia § 92 ods. 3 až 8 sa nevzťahujú na študentov prijatých na štúdium pred 1. septembrom 2007, ak v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania neboli prijatí a nezapísali sa na štúdium aj po tomto termíne.
(10)
Študent podľa odseku 9 je povinný uhradiť verejnej vysokej škole alebo štátnej vysokej škole určené ročné školné za každý ďalší rok štúdia, ak študuje študijný program dlhšie, ako je jeho štandardná dĺžka štúdia. V celkovej dobe štúdia sa zohľadňuje doba, počas ktorej bol študent zapísaný na štúdium študijného programu príslušného stupňa. Ak ide o študenta zapísaného v jednom akademickom roku súbežne na štúdium viacerých študijných programov príslušného stupňa, zohľadňuje sa štúdium každého študijného programu v celkovej dobe štúdia osobitne. Ak bol študent zapísaný len v časti akademického roka, na účely tohto odseku sa považuje za zapísaného počas celého akademického roka. Doba štúdia v študijných programoch podľa § 53 ods. 3 sa zohľadňuje v celkovej dobe štúdia v študijných programoch prvého stupňa. Doba štúdia v študijných programoch podľa § 53 ods. 3 presahujúca tri roky sa zohľadňuje v celkovej dobe štúdia v študijných programoch druhého stupňa. Ak ide o študentov študijných programov podľa § 53 ods. 3, v celkovej dobe štúdia sa zohľadňuje aj doba, počas ktorej boli zapísaní na štúdium študijných programov prvého stupňa a študijných programov druhého stupňa.
(11)
Ak povinnosť uhradiť školné vznikne študentovi podľa odseku 9 počas akademického roka, uhradí adekvátnu časť určeného školného podľa počtu mesiacov zostávajúcich do skončenia príslušného akademického roka.
(12)
Ustanovenia odseku 10 sa nevzťahujú na študentov doktorandských študijných programov v dennej forme štúdia, ktorým nevzniká povinnosť uhradiť školné ani v prípade prekročenia štandardnej dĺžky štúdia.
(13)
O žiadostiach štátnych vysokých škôl podľa § 83, ktoré boli Akreditačnej komisii doručené pred účinnosťou tohto zákona, rozhodne príslušné ministerstvo alebo minister podľa doterajších predpisov.
(14)
Ministerstvo obrany, ministerstvo vnútra a ministerstvo zdravotníctva doručia ministerstvu do 31. decembra 2007 ich potvrdené kópie rozhodnutí o akreditácii jednotlivých činností štátnych vysokých škôl, ktoré vydali podľa doterajších predpisov.
(15)
Začlenenie vysokých škôl podľa tohto zákona sa vykoná na základe komplexnej akreditácie činností vysokej školy na jej začlenenie podľa § 84 do 1. septembra 2009. Akreditačná komisia vypracuje a zverejní plán komplexnej akreditácie činností vysokej školy (§ 84 ods. 3) na jej začlenenie podľa tohto zákona do 31. decembra 2007.“.
196.
Za § 113a sa vkladá § 113b, ktorý vrátane nadpisu znie:
„TRETIA HLAVA
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 113b
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.“.
197.
Nadpis nad § 114 sa vypúšťa.
198.
Za § 114 sa vkladá § 114a, ktorý znie:
㤠114a
Zrušujú sa:
1.
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 204/2002 Z. z. o poskytovaní štipendia doktorandom v dennej forme doktorandského štúdia v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 505/2004 Z. z.
2.
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 453/2005 Z. z. o rozsahu a ďalších podrobnostiach o priznávaní motivačného štipendia.
3.
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 358/2006 Z. z., ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 312/2002 Z. z. o vytváraní a použití fondov verejnej vysokej školy.“.
199.
Za prílohu č. 3 sa vkladá príloha č. 4, ktorá znie:
„Príloha č. 4 k zákonu č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 363/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 2004/114/ES z 13. decembra 2004 o podmienkach prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín na účely štúdia, výmen žiakov, neplateného odborného vzdelávania alebo dobrovoľnej služby (Ú. v. EÚ L 375, 23. 12. 2004).“.
Čl. II
Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 171/1990 Zb., zákona č. 522/1990 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 230/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 231/1994 Z. z., zákona č. 6/1998 Z. z., zákona č. 5/1999 Z. z., zákona č. 229/2000 Z. z., zákona č. 216/2001 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 506/2001 Z. z., zákona č. 334/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 553/2003 Z. z., zákona č. 596/2003 Z. z., zákona č. 207/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z. a zákona č. 5/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4b odsek 1 znie:
„(1)
Práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako všetkým uchádzačom a žiakom v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelaní ustanovenou osobitným zákonom.1da) V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia aj z dôvodu veku, pohlavia, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, rasy, farby pleti, zdravotného postihnutia, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, náboženského vyznania alebo viery, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia.“.
2.
Za § 49 sa vkladajú § 49a a 49b, ktoré vrátane nadpisu nad § 49a znejú:
„Výmenný program
§ 49a
(1)
Výmenný program sa uskutočňuje medzi strednou školou Slovenskej republiky a strednou školou iného členského štátu Európskej únie alebo strednou školou štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie (ďalej len „tretí štát“). Výmenný program sa uskutočňuje medzi strednými školami, ktoré majú spravidla rovnaký študijný odbor alebo učebný odbor.
(2)
Žiak, ktorý je štátnym občanom Slovenskej republiky, občanom iného členského štátu Európskej únie alebo občanom tretieho štátu, má právo absolvovať časť uznaného programu stredoškolského vzdelania v rámci výmenného programu, ktorý poskytuje stredná škola.
(3)
Výmenný program sa uskutočňuje na základe pravidiel výmenného programu, ktoré si každá škola vypracuje v súlade so svojimi študijnými odbormi alebo s učebnými odbormi.
(4)
Výmenný program podľa odseku 1 je zameraný najmä na
a)
získanie nových vedomostí v príslušnom študijnom odbore alebo učebnom odbore,
b)
získanie praktických skúseností a zručností v príslušnom študijnom odbore alebo učebnom odbore,
c)
skvalitnenie jazykových znalostí.
(5)
Škola, ktorá uskutočňuje výmenu žiakov v rámci výmenného programu, preberá zodpovednosť za žiaka počas pobytu na území svojho štátu, a to najmä na zabezpečenie výdavkov na
a)
ubytovanie a stravovanie,
b)
vzdelávanie,
c)
zdravotnú starostlivosť,
d)
náklady na cestu späť.
(6)
Škola podľa odseku 1 je povinná zabezpečiť pedagogický a odborný dohľad po celý čas výmenného programu.
(7)
Zdrojmi financovania výmenného programu sú najmä
a)
prostriedky zo štátneho rozpočtu,
b)
prostriedky z podnikateľskej činnosti školy,
c)
dary a príspevky od tuzemských a zahraničných právnických osôb a fyzických osôb,
d)
prostriedky zriaďovateľov škôl,
e)
prostriedky Európskej únie.
§ 49b
(1)
Výmenný program podľa § 49a ods. 1 sa uskutočňuje na základe dohody.
(2)
Dohoda o výmennom programe obsahuje najmä
a)
názvy a adresy sídel škôl a názvy štátov, na ktorých území sa uskutočňujú výmenné programy,
b)
zameranie výmenného programu podľa § 49a ods. 3,
c)
deň začatia a deň skončenia výmenného programu,
d)
spôsob dopravy žiakov výmenného programu,
e)
spôsob ukončenia výmenného programu,
f)
zabezpečenie dohľadu nad starostlivosťou a bezpečnosťou žiaka po dobu celého výmenného programu žiakov zo strany školy, v ktorej sa žiak zúčastňuje na výmennom programe,
g)
spôsob finančného zabezpečenia žiakov v rámci výmenného programu žiakov,
h)
podpis a odtlačok pečiatky štatutárnych orgánov škôl.
(3)
Súčasťou dohody o výmennom programe je zoznam žiakov, ktorí sa zúčastňujú výmenného programu. Zoznam žiakov výmenného programu obsahuje najmä
a)
meno a priezvisko žiaka,
b)
dátum narodenia žiaka,
c)
adresu trvalého pobytu žiaka,
d)
súhlas zákonného zástupcu žiaka.
(4)
Na výmennom programe sa môže zúčastniť žiak, ktorý dosiahol vek najmenej pätnásť rokov a najviac dvadsaťjeden rokov a je žiakom školy, ktorá uzatvorila dohodu podľa odseku 1.
(5)
Výmenný program žiaka nesmie presiahnuť obdobie jedného roka.
(6)
Žiak v rámci výmenného programu môže byť ubytovaný iba v rodine, ktorá mu vytvára podmienky na jeho všestranný duševný rozvoj a fyzický rozvoj a ktorá sa správa v súlade s dobrými mravmi.6a)
(7)
Zdravotné poistenie žiaka, ktorý sa zúčastňuje výmenného programu, zabezpečuje vysielajúca škola.
(8)
Vysielajúca škola zodpovedá za uzatvorenie poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti v rámci výmenného programu.
(9)
Dokladom o ukončení výmenného programu môže byť osvedčenie alebo certifikát o ukončení výmenného programu.
(10)
Doklad o ukončení výmenného programu sa vydáva v štátnom jazyku Slovenskej republiky a v úradnom jazyku štátu, ktorého je žiak zúčastňujúci sa výmenného programu občanom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a)
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Zákon č. 200/1997 Z. z. o Študentskom pôžičkovom fonde v znení zákona č. 231/2000 Z. z. a zákona č. 528/2003 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 8 odsek 1 znie:
„(1)
O pôžičku z prostriedkov fondu môže požiadať študent vysokej školy4b) v dennej aj v externej forme štúdia alebo občan, ktorého štúdium v zahraničí je podľa rozhodnutia4c) Ministerstva školstva Slovenskej republiky svojím rozsahom a úrovňou postavené na úroveň štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike (ďalej len „žiadateľ“). Žiadateľ musí mať trvalý pobyt v Slovenskej republike alebo musí byť v postavení zahraničného Slováka.1) Pôžička z prostriedkov fondu sa neposkytne žiadateľovi, ktorý je študentom doktorandského študijného programu alebo rovnocenného štúdia v zahraničí, alebo ak nejde o prvé štúdium žiadateľa v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4b a 4c znejú:
„4b)
§ 69 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4c)
§ 4 ods. 5 písm. a) zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.“.
2.
V § 10 ods. 1 sa slová „študentov, ktorí študujú na zahraničnej vysokej škole" nahrádzajú slovami „žiadateľov, ktorí študujú v zahraničí. Osobitne sa schvaľujú prostriedky pre žiadateľov v dennej forme štúdia a v externej forme štúdia.".
3.
V § 12 ods. 2 sa slová „študujúci na zahraničnej vysokej škole" nahrádzajú čiarkou a slovami „ktorý študuje v zahraničí,".
4.
V § 12 ods. 6 sa slová „na zahraničných vysokých školách" nahrádzajú slovami „v zahraničí".
Čl. IV
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 209/2002 Z. z., zákonom č. 401/2002 Z. z., zákonom č. 442/2003 Z. z., zákonom č. 465/2003 Z. z., zákonom č. 528/2003 Z. z., zákonom č. 365/2004 Z. z., zákonom č. 455/2004 Z. z., zákonom č. 523/2004 Z. z., zákonom č. 578/2004 Z. z., zákonom č. 5/2005 Z. z., zákonom č. 332/2005 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. V
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2007 okrem článku I bodu 9, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.