360/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

360
ZÁKON
z 21. júna 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch a o zmene zákona č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 545/2004 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 275/2007 Z. z. a zákona č. 359/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. g) sa vypúšťajú slová „zabezpečované rastovými a pracovnými procesmi lesnej výroby“.
2.
V § 2 písmeno r) znie:
„r)
vlastníkom lesa malej výmery vlastník alebo spoluvlastník lesného pozemku alebo viacerých rozdrobených lesných pozemkov, ktorých súhrnná výmera v rámci jedného lesného celku nepresahuje 50 hektárov,“.
3.
V § 2 písm. s) sa za slovo „funkciou“ vkladá slovo „spravidla“.
4.
V § 2 sa za písmeno s) vkladá nové písmeno t), ktoré znie:
„t)
lesnou plantážou lesný porast tvorený jedným druhom alebo dvomi druhmi drevín s pravidelným rozostupom a rovnakým vekom, s maximálnou produkčnou funkciou, z ktorej úžitky sa využívajú na priemyselné použitie; nachádzajú sa spravidla na stanovištiach s vysokým produkčným potenciálom,“.
Doterajšie písmeno t) sa označuje ako písmeno u).
5.
V § 3 ods. 1 písmená e) a f) znejú:
„e)
bez lesných porastov,
1.
ktoré slúžia lesnému hospodárstvu a sú pre jeho činnosť nevyhnutné, najmä pozemky, na ktorých sú lesné cesty a zvážnice, lesné sklady a rozdeľovacie prieseky,
2.
ktorých využívanie súvisí s využívaním funkcií lesa, najmä rekreačné miesta, políčka pre zver, ohryzové plochy pre zver, rašeliniská, sutiny, skaly a prameniská,
3.
nad hornou hranicou stromovej vegetácie vo vysokohorských oblastiach s výnimkou zastavaných pozemkov a ich príjazdových komunikácií,
f)
vyhlásené za lesné pozemky podľa odsekov 2 a 3 alebo osobitných predpisov,3a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z. z.“.
6.
V § 3 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).
7.
V § 7 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo trvalá zmena druhu pozemku“.
8.
V § 8 ods. 1 úvodnej vete sa slová „podľa § 7 ods. 1“ nahrádzajú slovami „podľa § 5 ods. 1“.
9.
V § 8 ods. 2 písm. f) sa slová „ďalšie podmienky“ nahrádzajú slovami „podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana lesných pozemkov, a podmienky“.
10.
V § 8 ods. 3 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „okrem oslobodenia od odvodu podľa § 9 ods. 7 alebo uhrádzania v splátkach podľa § 9 ods. 10“.
11.
V § 8 ods. 4 písm. b) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa na ďalšie využitie vyňatého lesného pozemku vyžaduje rozhodnutie podľa osobitných predpisov,13) táto lehota plynie až od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.“.
12.
V § 9 ods. 1 sa slová „a následne dochádza k odlesneniu lesného pozemku“ nahrádzajú slovami „lesného pozemku podľa § 3 ods. 1 písm. a) až d), f) a g)“.
13.
V § 9 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Výška odvodu, ak ide o trvalé vyňatie, ktoré nasleduje bezprostredne po dočasnom vyňatí, sa vypočíta ako rozdiel medzi odvodom za trvalé vyňatie vypočítaným podľa odsekov 2 až 5 a zaplateným odvodom za dočasné vyňatie.“.
Doterajšie odseky 6 až 11 sa označujú ako odseky 7 až 12.
14.
V § 9 sa odsek 7 dopĺňa písmenami e) až g), ktoré znejú:
„e)
účely týkajúce sa zabezpečenia úloh obrany štátu,
f)
týkajúce sa zabezpečenia ochrany života, zdravia, verejného poriadku alebo iného vládou Slovenskej republiky schváleného verejného záujmu,
g)
iné verejnoprospešné účely, ak vyňatý pozemok bude trvalo porastený stromovitými drevinami alebo krovitými drevinami.“.
15.
V § 9 ods. 8 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 7“ a slová „2 až 5“ sa nahrádzajú slovami „2 až 6“.
16.
V § 9 ods. 9 sa slová „odsekov 2 až 7“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 až 8“, bodka na konci sa nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „podkladom na výpočet odvodu je znalecký posudok13a) vypracovaný znalcom v odbore lesníctvo, v odvetviach odhad hodnoty lesov alebo hospodárska úprava lesov, predložený žiadateľom o vyňatie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a)
§ 17 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
17.
V § 9 ods. 10 sa slová „2 až 5“ nahrádzajú slovami „2 až 6“ a slová „odseku 7“ sa v oboch prípadoch nahrádzajú slovami „odseku 8“.
18.
V § 9 sa odsek 11 dopĺňa druhou vetou, ktorá znie: „Nárok na vrátenie odvodu možno uplatniť do jedného roka odo dňa straty platnosti rozhodnutia na orgáne štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý rozhodnutie vydal.“.
19.
V § 9 ods. 12 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.
20.
V § 16 ods. 4 písm. c) sa slovo „pozemkov“ nahrádza slovami „dotknutých pozemkov vrátane výpisov alebo listov vlastníctva24a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:
„24a)
§ 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
21.
V § 16 ods. 4 písmeno e) znie:
„e)
rámcový návrh osobitného režimu hospodárenia a návrh plánu hospodárskych opatrení, ak sa žiada o zmenu lesného hospodárskeho plánu (§ 43 ods. 2), vypracované právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá má živnostenské oprávnenie25) na vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov,“.
22.
V § 18 odsek 2 znie:
„(2)
Holorubný hospodársky spôsob možno uplatniť len na základe lesného hospodárskeho plánu, ak obnovu lesa nie je možné dosiahnuť inými hospodárskymi spôsobmi
a)
v borovicových lesných porastoch,
b)
v topoľových, vŕbových a agátových lesných porastoch,
c)
v energetických porastoch a na lesných plantážach,
d)
pri rekonštrukcii lesa (§ 19 ods. 3).“.
23.
V § 18 ods. 3 prvej a druhej vete sa za slová „odseku 1 písm. a)“ vkladajú slová „a d)“, v druhej vete sa slová „jeho výmeru“ nahrádzajú slovami „sedem a pol hektára“ a v tretej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri podrastovom hospodárskom spôsobe táto podmienka neplatí, ak obnovným rubom nedôjde k poklesu zakmenenia obnovovaného lesného porastu pod polovicu plného zakmenenia.“.
24.
V § 19 ods. 1 sa za slovo „obnovu“ vkladá čiarka a slová „v nepôvodných alebo fenotypovo nevhodných lesných porastoch v génových základniach a“.
25.
V § 19 ods. 3 sa vypúšťajú slová „písm. a) až c) a odsekov 3 a 4“.
26.
V § 20 ods. 2 prvej vete sa vypúšťajú slová „sústavne a včas“.
27.
V § 20 ods. 4 sa za slová „§ 23 ods. 5 a 6“ vkladajú slová „alebo pri vzniku holín podľa § 37 ods. 3“ a vypúšťa sa čiarka a slová „ktorý je súčasťou harmonogramu podľa § 23 ods. 6“.
28.
V § 20 ods. 5 sa slová „podľa § 18 ods. 2“ nahrádzajú slovami „podľa § 18 ods. 1 písm. a) až c)“.
29.
V § 20 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Ustanovenia odsekov 5 až 7 sa nevzťahujú na energetické porasty a lesné plantáže.“.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.
30.
V § 21 ods. 2 druhej vete sa vypúšťajú slová „tohto zákona (§ 55) alebo“.
31.
V § 22 ods. 2 písm. b) sa slová „lesných pozemkov“ nahrádzajú slovami „alebo obmedzení využívania“ a slová „odlesnení pozemku s cieľom budovania stavieb a zariadení potrebných pre lesné hospodárstvo,“ sa nahrádzajú slovami „uplatňovaní výnimiek podľa § 31 ods. 3 a 6,“.
32.
V § 22 ods. 2 písm. c) sa za slovo „súčasť“ vkladajú slová „opatrení na ochranu lesa podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c) a i) alebo“.
33.
V § 23 odsek 4 znie:
„(4)
Vyťažené drevo je obhospodarovateľ lesa alebo nákupca dreva povinný najneskôr pred odvozom z odvozného miesta označiť čitateľnou ciachou alebo iným povoleným označením, ktoré vopred zaregistroval orgán štátnej správy lesného hospodárstva.“.
34.
V § 23 ods. 5 tretej vete sa za slovo „plánu“ vkladá slovo „jednorazovo“ a slová „vznikne holina“ sa nahrádzajú slovami „je náhodná ťažba na súvislej ploche“.
35.
V § 24 ods. 1 sa za slová „Obhospodarovateľ lesa“ vkladajú slová „alebo nákupca dreva“.
36.
V § 24 ods. 2 sa za slová „Obhospodarovateľ lesa“ vkladajú slová „alebo nákupca dreva“.
37.
V § 24 ods. 4 sa za slovo „drevo“ vkladajú slová „alebo sú nákupcami dreva“.
38.
V § 24 ods. 5 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.
39.
V § 24 sa odsek 6 dopĺňa druhou vetou, ktorá znie: „Náklady a ujmu vzniknuté so zadržaním alebo zaistením neoznačeného dreva alebo dreva, ku ktorému doklady o pôvode dreva nemajú predpísané náležitosti, alebo dreva, pri ktorom sa údaje uvádzané v doklade o pôvode dreva nezhodujú so skutočným stavom, znáša obhospodarovateľ lesa alebo nákupca dreva.“.
40.
V § 24 ods. 8 sa slová „vodných tokov“ nahrádzajú slovami „drobných vodných tokov v pozdĺžnom smere“.
41.
V § 25 ods. 3 sa za slovo „územie“ vkladajú slová „a o stavby a zariadenia na tomto území“.
42.
V § 25 odsek 5 znie:
„(5)
Vlastník, správca alebo združenie podľa § 51 ods. 2 sú povinní na výkon ich činností umožniť bezplatné využívanie lesných ciest zložkám integrovaného záchranného systému, lesnej stráži, stráži prírody a fyzickým osobám, ktoré majú oprávnenie stráže prírody,37) štátnym zamestnancom pri výkone štátnej správy v obvode svojej pôsobnosti podľa tohto zákona a osobitných predpisov,38) ako aj fyzickým osobám a právnickým osobám, ktoré vykonávajú činnosti podľa § 29, 41 a 46.“.
43.
V § 28 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.
44.
V § 29 ods. 2 písm. e) sa slová „osobitné projekty“ nahrádzajú slovami „projekty ozdravných opatrení“.
45.
V § 31 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú slová „a jazdiť na bicykli alebo na koni mimo lesnej cesty45a) alebo vyznačenej trasy“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45a znie:
„45a)
STN 73 6108 Lesná dopravná sieť.“.
46.
V § 31 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a pri činnostiach na zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku“.
47.
V § 31 ods. 5 sa slová „41 a 53“ nahrádzajú slovami „41, 46 a 53“.
48.
V § 31 ods. 6 prvej vete sa slová „písm. a) až h)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až h), j) a n)“ a druhá veta znie: „Výnimku zo zákazu uvedeného v odseku 1 písm. n) možno udeliť, len ak je vykonávanie tejto činnosti v súlade s dokumentmi starostlivosti podľa osobitného predpisu.50a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 50a znie:
„50a)
§ 54 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z.“.
49.
V § 31 ods. 8 sa slová „ c) a e)“ nahrádzajú slovami „c) až e)“.
50.
§ 37 znie:
㤠37
(1)
Na pozemku podľa § 3 ods. 1 písm. f) sa odborné hospodárenie v lesoch prostredníctvom odborného lesného hospodára zabezpečuje
a)
po jeho zaradení do lesného celku a vypracovaní lesného hospodárskeho plánu alebo
b)
po schválení projektu starostlivosti o lesný pozemok vypracovaného právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá má živnostenské oprávnenie25) na vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov.
(2)
Ak pozemok, ktorý bol vyhlásený za lesný pozemok, je porastený lesnými drevinami a plní funkcie lesov, je vlastník alebo obhospodarovateľ lesa povinný do jedného roka od jeho vyhlásenia predložiť projekt podľa odseku 1 písm. b) na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva; táto povinnosť neplatí, ak bude zaradený do lesného celku, na ktorom lesný hospodársky plán stratí platnosť do troch rokov od vyhlásenia pozemku za lesný pozemok.
(3)
Holina podľa § 20 ods. 3 na pozemku, vyhlásenom za lesný pozemok, ktorý nie je porastený lesnými drevinami alebo neplní funkcie lesov a nebude lesným pozemkom podľa § 3 ods. 1 písm. c) a e), vzniká dňom schválenia lesného hospodárskeho plánu alebo projektu starostlivosti o lesný pozemok podľa odseku 1.“.
51.
V § 38 ods. 2 písm. a) sa slovo „metód“ nahrádza slovami „tvorbu metód“.
52.
V § 38 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
na základe poverenia ministerstva výber vyhotovovateľa plánu,“.
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).
53.
V § 38 sa vypúšťa odsek 3.
54.
V § 39 odsek 3 znie:
„(3)
Lesné celky sú územne ucelené časti lesov, pre ktoré sa vyhotovuje lesný hospodársky plán. Určuje ich orgán štátnej správy lesného hospodárstva na návrh vlastníka alebo správcu alebo z vlastného podnetu. Lesné celky musia byť určené najneskôr 18 mesiacov pred skončením platnosti lesného hospodárskeho plánu; odvolanie proti rozhodnutiu o ich určení nemá odkladný účinok.“.
55.
V § 39 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto vety: „V dielci možno určiť čiastkové plochy, porastové skupiny a etáže. Dielec je spoločnou vecou,55a) ak sa nachádza na lesnom pozemku alebo jeho časti v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov alebo spoluvlastníkov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 55a znie:
„55a)
§ 136 a nasl. Občianskeho zákonníka.“.
56.
V § 39 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Hranica dielca sa v teréne vyznačuje farebným označením podľa kategórie lesa a jej označenie zabezpečuje obhospodarovateľ lesa. Ak pri vyhotovovaní lesného hospodárskeho plánu dôjde k zmene hranice dielca alebo kategórie lesa, označenie hranice dielca zabezpečí vyhotovovateľ plánu (§ 42).“.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.
57.
V § 40 ods. 4 sa slová „orgánu štátnej správy lesného hospodárstva“ nahrádzajú slovami „verejného obstarávateľa56)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 56 znie:
„56)
§ 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
58.
V § 40 odsek 5 znie:
„(5)
Ak vlastník, správca alebo obhospodarovateľ lesa zabezpečí vyhotovenie plánu ním vybranou fyzickou osobou alebo právnickou osobou podľa § 42 ods. 1, s ktorou uzavrie zmluvu o vyhotovení plánu, postup podľa odseku 4 sa nepoužije. Zmluva o vyhotovení plánu sa uzavrie najneskôr do 30. júna v roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa skončí platnosť plánu.“.
59.
V § 41 ods.1 sa slová „podľa § 40 ods. 1“ nahrádzajú slovami „podľa § 40 ods. 1, 2 a 6“.
60.
V § 41 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Výber vyhotovovateľa plánu zabezpečuje verejný obstarávateľ, ktorým je ministerstvo, alebo na základe jeho poverenia príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva alebo právnická osoba podľa § 38 ods. 2.“.
61.
V § 41 odsek 4 znie:
„(4)
Vlastník, správca alebo obhospodarovateľ lesa najneskôr 18 mesiacov pred skončením platnosti plánu oznámi túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, ako aj skutočnosť, že obstará vyhotovenie plánu u osôb podľa § 42 ods. 1.“.
62.
V § 41 ods. 5 prvá veta znie: „Ak vlastník, správca alebo obhospodarovateľ lesa neoznámi skutočnosti podľa odseku 4, výber vyhotovovateľa plánu zabezpečí verejný obstarávateľ.“ a v tretej vete sa za slovo „vlastníkovi“ vkladajú slová „alebo správcovi“.
63.
V § 41 ods. 6 sa za slová „odseku 5“ vkladajú slová „alebo § 40 ods. 5“.
64.
V § 41 ods. 13 prvej vete sa za slovo „hospodárstva“ vkladajú slová „po záväznom vyjadrení57) dotknutých orgánov štátnej správy, ktorým kontrolujú splnenie pripomienok a požiadaviek uplatnených podľa odseku 8,“.
65.
V § 42 ods. 1 sa slová „orgán štátnej správy lesného hospodárstva“ nahrádzajú slovami „vlastník, správca, obhospodarovateľ lesa alebo verejný obstarávateľ“ a slová „(§ 41 ods. 5), je“ sa nahrádzajú slovami „a ktorá je“.
66.
V § 43 ods. 1 druhej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „rozhodnutie o predčasnej obnove plánu môže podmieniť určením nového lesného celku alebo postupom podľa § 40 ods. 5.“.
67.
V § 43 ods. 2 sa slová „§ 23 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 7 a 8, alebo schválenie postupu rekonštrukcie lesa podľa § 19 ods. 3“.
68.
V § 47 odsek 3 znie:
„(3)
Predpokladom odbornej spôsobilosti podľa odseku 1 je vysokoškolské vzdelanie lesníckeho zamerania druhého stupňa a najmenej trojročná prax v lesníckych činnostiach, alebo vysokoškolské vzdelanie lesníckeho zamerania prvého stupňa a najmenej päťročná prax v lesníckych činnostiach, alebo vyššie odborné vzdelanie lesníckeho zamerania alebo úplné stredné odborné vzdelanie lesníckeho zamerania a najmenej päťročná prax v lesníckych činnostiach. Praxou v lesníckych činnostiach sa rozumie vykonávanie činností súvisiacich s povinnosťami a oprávneniami hospodára podľa § 48 po dosiahnutí príslušného vzdelania.“.
69.
V § 47 ods. 5 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „písm. a) až l) alebo sa nezúčastnil školenia podľa § 48 ods. 2 písm. m)“.
70.
V § 47 ods. 6 druhá veta znie: „Na výmere väčšej ako 2 000 hektárov môže hospodár vykonávať činnosť pri ucelenom hospodárení v lesoch, ak na každých ďalších, aj začatých 1 000 hektárov hospodár podľa odseku 1 alebo právnická osoba podľa odseku 2 zamestnáva fyzickú osobu najmenej s úplným stredným odborným vzdelaním lesníckeho zamerania alebo ak s vykonávaním činnosti hospodára na výmere väčšej ako 2 000 hektárov súhlasí príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý v súhlase určí výmeru lesných pozemkov, na ktorých bude hospodár vykonávať činnosti podľa § 48.“.
71.
V § 47 ods. 8 sa slová „ohlásiť do desiatich dní“ nahrádzajú slovami „ohlásiť do 15 dní“.
72.
§ 47 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Žiadosť o vykonanie skúšky podľa odseku 4 sa predkladá po splnení predpokladov podľa odseku 3 ministerstvu, ktoré zabezpečuje skúšku a vedie zoznam hospodárov.“.
73.
V § 48 ods. 2 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane opatrení podľa § 28 ods. 3“.
74.
§ 48 ods. 2 sa dopĺňa písmenami l) a m), ktoré znejú:
„l)
vykonávať odbornú správu lesov na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva,
m)
každých päť rokov sa zúčastniť školenia organizovaného ministerstvom.“.
75.
V § 49 ods. 2 sa slovo „určený“ nahrádza slovami „alebo právnická osoba podľa § 47 ods. 2 určení“.
76.
V § 49 odsek 5 znie:
„(5)
Stratu z hospodárenia v lesoch a zo zabezpečenia odbornej správy lesov, ktorú nie je možné uhradiť z výnosov z hospodárenia v lesoch, hradí hospodárovi podľa odseku 2 štát. Na zabezpečenie pohľadávky štátu orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý o odbornej správe lesov rozhodol, rozhodne o zriadení záložného práva64) na lesný majetok vlastníka. Záložné právo zaniká po uhradení straty z hospodárenia v lesoch a zo zabezpečenia odbornej správy lesov na základe rozhodnutia o zrušení záložného práva64a) vydaného orgánom štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý o odbornej správe lesov rozhodol.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 64 a 64a znejú:
„64)
§ 151b ods. 1 Občianskeho zákonníka.
64a)
§ 151md ods. 3 Občianskeho zákonníka.“.
77.
§ 49 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Hospodár alebo právnická osoba podľa § 47 ods. 2, určení podľa odseku 2, sú povinní orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý o odbornej správe lesov rozhodol, oznámiť výšku výnosov alebo straty z hospodárenia v lesoch a zo zabezpečenia odbornej správy lesov.
(7)
Príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva vedie evidenciu o skutočnostiach podľa odsekov 3 až 5 podľa jednotlivých vlastníkov lesného majetku.“.
78.
V § 50 ods. 4 druhej vete sa za slová „vojenských obvodov“ vkladajú slová „a území slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu“.
79.
V § 50 ods. 7 sa vypúšťa slovo „predaj,“.
80.
V § 50 odsek 10 znie:
„(10)
Ministerstvo môže dať súhlas na zámenu lesných pozemkov a lesných porastov na nich vo vlastníctve štátu, ak ich hodnota zistená znaleckým posudkom podľa predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku72) a výmera nie je v porovnaní s hodnotou a výmerou lesných pozemkov a lesných porastov na nich vo vlastníctve iných osôb vyššia o viac ako desať percent. Ak hodnota zamieňaných lesných pozemkov a lesných porastov na nich nie je rovnaká, výšku a spôsob úhrady jej rozdielu upravuje zámenná zmluva.72a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 72 a 72a znejú:
„72)
Zákon č. 382/2004 Z. z. v znení zákona č. 93/2006 Z. z.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
72a)
§ 611 Občianskeho zákonníka.“.
81.
V § 50 ods. 14 sa za číslicu „7“ vkladá čiarka a číslica „8“.
82.
Za § 50 sa vkladá § 50a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„50a
Správa ostatného majetku vo vlastníctve štátu
(1)
Obytné budovy, hospodárske budovy a iné stavby slúžiace lesnej výrobe a ktoré s ňou súvisia74a) a zastavané pozemky, ostatné plochy a vodné plochy vo vlastníctve štátu, zverené alebo nadobudnuté v priebehu podnikania74b) (ďalej len “ostatný majetok vo vlastníctve štátu„), spravuje právnická osoba uvedená v § 50 ods. 3 a 4.
(2)
Na predaj, zámenu a prevod správy ostatného majetku vo vlastníctve štátu sa vyžaduje súhlas zakladateľa. Na nájom a výpožičku ostatného majetku vo vlastníctve štátu sa súhlas zakladateľa nevyžaduje; to neplatí, ak sa ostatný majetok vo vlastníctve štátu nachádza vo vojenských obvodoch a na územiach slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu.
(3)
Súhlas zakladateľa na zámenu možno dať len vtedy, ak sa ostatný majetok vo vlastníctve štátu zamieňa za lesné pozemky a lesné porasty na nich vo vlastníctve iných osôb. Hodnota ostatného majetku vo vlastníctve štátu nesmie byť vyššia ako hodnota lesných pozemkov a lesných porastov na nich vo vlastníctve iných osôb.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 74a a 74b znejú:
„74a)
§ 17 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
74b)
§ 6 ods. 1 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku.“.
83.
V § 52 ods. 2 sa za slová „a odborne spôsobilá na vykonávanie tejto funkcie,“ vkladajú slová „je poistená na prípad zodpovednosti za škodu (§ 54),“.
84.
V § 52 ods. 9 sa slovo „vymenovaný“ nahrádza slovom „ustanovený“.
85.
V § 52 ods. 11 sa za slová „odvolať, ak“ vkladajú slová „ o odvolanie požiada ten, na koho návrh bol ustanovený, alebo ak“.
86.
V § 55 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá tieto činnosti vykonáva“.
87.
V § 56 sa odsek 2 dopĺňa druhou vetou, ktorá znie: „Ministerstvo obrany dáva aj súhlas na predaj, zámenu, prevod správy, nájom a výpožičku ostatného majetku vo vlastníctve štátu (§ 50a ods. 2).“.
88.
V § 57 ods. 2 sa vypúšťajú slová „na základe výberového konania“.
89.
V § 57 ods. 9 sa za slová „vykonávajú štátnu správu lesného hospodárstva“ vkladajú slová „a štátnu správu v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi84)“ a za slovo „musia“ sa vkladajú slová „do jedného roka od vzniku štátnozamestnaneckého pomeru85)“.
90.
V § 58 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g)
zabezpečuje výber vyhotovovateľa plánu alebo poveruje touto činnosťou príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva alebo právnickú osobu podľa § 38 ods. 2,“.
Doterajšie písmená g) až n) sa označujú ako písmená h) až o).
91.
V § 58 ods. 1 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „vedie zoznam hospodárov a organizuje školenia hospodárov,“.
92.
V § 58 ods. 1 písm. n) sa za slovo „hospodárstva“ vkladá čiarka a slová „hospodárov a vyhotovovateľov plánov“.
93.
V § 58 ods. 2 písm. c) sa vypúšťa slovo „predaj,“.
94.
V § 58 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
dáva súhlas na zámenu lesných pozemkov a lesných porastov na nich vo vlastníctve štátu (§ 50 ods. 10),“.
95.
V § 58 sa odsek 2 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:
„g)
dáva súhlas na predaj, zámenu a prevod správy ostatného majetku vo vlastníctve štátu (§ 50a ods. 2),
h)
rozhoduje o uznaní odbornej spôsobilosti hospodára (§ 68 ods. 10).“.
96.
V § 59 ods. 2 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
„h)
schvaľuje projekt starostlivosti o lesný pozemok (§ 37),“.
Doterajšie písmená h) až n) sa označujú ako písmená i) až o).
97.
V § 59 ods. 2 písm. j) sa vypúšťajú slová „(§ 41 ods. 5)“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „na základe poverenia ministerstva zabezpečuje výber vyhotovovateľa plánu podľa § 41 ods. 2 a schvaľuje návrh plánu podľa § 41 ods. 13,“.
98.
V § 60 ods. 1 písm. b) sa slová „(§ 7)“ nahrádzajú slovami „(§ 5)“.
99.
V § 60 ods. 1 sa za písmeno m) vkladá nové písmeno n), ktoré znie:
„n)
súhlase na činnosť hospodára na výmere väčšej ako 2 000 ha [§ 47 ods. 6 písm. b)],“.
Doterajšie písmená n) a o) sa označujú ako písmená o) a p).
100.
V § 60 ods. 1 písmeno o) znie:
„o)
určení odbornej správy lesov (§ 49 ods. 1) a jej zrušení (§ 49 ods. 3) a o zriadení záložného práva a jeho zrušení (§ 49 ods. 5),“.
101.
V § 60 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
vedie evidenciu lesných pozemkov (§ 4 ods. 1),“.
102.
V § 60 ods. 2 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
„h)
vedie evidenciu o odbornej správe lesov (§ 49 ods. 7),“.
Doterajšie písmená h) až l) sa označujú ako písmená i) až m).
103.
§ 61 sa vypúšťa.
104.
V § 63 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo jazdí na bicykli alebo na koni mimo lesnej cesty alebo vyznačenej trasy,“.
105.
V § 63 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
V blokovom konaní za priestupky podľa tohto zákona možno uložiť pokutu do 2 000 Sk.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
106.
V § 65 ods. 2 sa za slovo „Pokutu“ vkladajú slová „podľa § 63 a 64“.
107.
V § 66 písmeno a) znie:
„a)
spôsobe predkladania a náležitostiach žiadosti o vyňatie a obmedzenie využívania, náležitostiach žiadosti o súhlas s návrhom územnoplánovacej dokumentácie, náležitostiach žiadosti o súhlas s návrhom na určenie chráneného ložiskového územia a s návrhom na určenie a rozšírenie dobývacích priestorov (§ 5 až 7),“.
108.
V § 66 písm. b) sa vypúšťajú slová „evidencii a“.
109.
V § 66 písm. e) sa vypúšťajú slová „obsahu návrhu hospodárskych opatrení pred uplatnením osobitného režimu hospodárenia,“ a za slovo „skúške“ sa vkladajú slová „odbornej spôsobilosti, overení predpokladu technickej spôsobilosti“.
110.
V § 66 písm. l) znie:
„l)
osobitnom kvalifikačnom predpoklade, postupe na jeho získanie a skúške (§ 57 ods. 9).“.
111.
§ 67 sa dopĺňa odsekmi 10 až 12, ktoré znejú:
„(10)
Ustanoveniami tohto zákona nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov v oblasti štátnej pomoci.97a)
(11)
Na účely konaní podľa tohto zákona je dotknutá fyzická osoba povinná uvádzať svoje meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, miesto narodenia a adresu trvalého pobytu.
(12)
Osobné údaje uvedené v odseku 11 môže príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva zverejniť na účely informovania verejnosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 97a znie:
„97a)
Napríklad zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, Nariadenie Komisie (ES) č. 1857/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy o štátnej pomoci pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001 (Ú. v. EÚ L 358, 16. 12. 2006).“.
112.
§ 68 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:
„(9)
Osobitná odborná spôsobilosť získaná na základe úspešne absolvovanej skúšky podľa doterajších predpisov sa považuje za splnenie osobitného kvalifikačného predpokladu podľa § 57 ods. 9.
(10)
Na uznanie vzdelania a praxe podľa § 47 ods. 3 občanov, ktorí nie sú občanmi Slovenskej republiky, sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu;99) v tomto prípade je orgánom príslušným na rozhodovanie o uznaní odbornej spôsobilosti hospodára ministerstvo.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 99 znie:
„99)
Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií.“.
113.
Za § 68 sa vkladá § 68a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠68a
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. septembra 2007
(1)
Ak pokyny na vyhotovenie plánu obsiahnuté v protokole vyhotovenom podľa § 41 ods. 9 do 31. augusta 2007 neumožňujú použitie holorubného hospodárskeho spôsobu, možno použitie tohto hospodárskeho spôsobu pred schválením plánu do pokynov na vyhotovenie plánu doplniť; ustanovenia § 41 ods. 8 sa použijú primerane.
(2)
Ak plán schválený do 31. augusta 2007 podľa doterajších predpisov neumožňuje použitie holorubného hospodárskeho spôsobu, možno použitie tohto hospodárskeho spôsobu do plánu doplniť. Na doplnenie holorubného hospodárskeho spôsobu do plánu sa primerane použijú ustanovenia o zmene plánu podľa § 43 ods. 2.
(3)
Splnenie osobitného kvalifikačného predpokladu podľa § 57 ods. 9 sú určení zamestnanci povinní preukázať do 1. júla 2009.
(4)
Prevádzkovatelia líniových stavieb, ktoré boli vybudované na lesných pozemkoch do 31. augusta 2007, sú povinní usporiadať právne pomery k nim do 1. júla 2012.
(5)
Ak k rozhodnutiu o obmedzení využívania vydaného do 1. septembra 2005 nie je uzavretá dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv, postupuje sa pri poskytovaní náhrady za obmedzenie vlastníckych práv podľa § 35.“.
Čl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 275/2007 Z. z., zákonom č. 359/2007 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.