358/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

358
ZÁKON
z 26. júna 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z. a zákona č. 218/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 písm. d) prvý bod znie:
„1.
psychológov a zdravotníckych pracovníkov podľa osobitných predpisov2a) okrem očných optikov a zubných technikov podľa tohto zákona,“.
Zároveň sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 2b.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov v znení zákona č. 578/2004 Z. z.
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 3 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
prevádzkovanie hazardných hier,15)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:
„15)
Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V § 3 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú slová „v rozsahu, na ktorý sa vydáva povolenie podľa osobitného zákona“.
4.
V § 3 ods. 2 písm. e) sa vypúšťajú slová „a činnosti odborného lesného hospodára17a)“ a poznámka pod čiarou k odkazu 17a.
5.
V § 3 ods. 2 písmeno h) znie:
„h)
poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete a verejnej elektronickej komunikačnej služby a prevádzkovanie verejného telekomunikačného zariadenia podľa osobitného predpisu,20)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:
„20)
Zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 3 ods. 2 sa vypúšťa písmeno v).
Doterajšie písmená w) až zv) sa označujú ako písmená v) až zu).
7.
V § 3 ods. 2 písm. x) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem odbornej poradenskej služby,“.
8.
V § 3 ods. 2 sa vypúšťajú písmená zf) a zg).
Poznámky pod čiarou k odkazom 23o a 23p sa vypúšťajú.
Doterajšie písmená zh) až zu) sa označujú ako písmená zf) až zs).
9.
V § 3 ods. 2 sa vypúšťa písmeno zh).
Poznámka pod čiarou k odkazu 23pa sa vypúšťa.
Doterajšie písmená zi) až zs) sa označujú ako písmená zh) až zr).
10.
V § 5 odsek 3 znie:
„(3)
Fyzická osoba s bydliskom alebo právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky (ďalej len „zahraničná osoba") môže na území Slovenskej republiky prevádzkovať živnosť za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenská fyzická osoba alebo slovenská právnická osoba, ak z tohto zákona alebo z iného osobitného predpisu nevyplýva niečo iné. Na účely tohto zákona sa slovenskou fyzickou osobou rozumie fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky a slovenskou právnickou osobou právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky.“.
11.
V § 5 odsek 4 znie:
„(4)
Bydliskom na území Slovenskej republiky sa na účely tohto zákona rozumie trvalý pobyt24a) na území Slovenskej republiky alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky na základe udeleného povolenia podľa osobitného predpisu.24b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 24a a 24b znejú:
„24a)
§ 3 a 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
24b)
§ 36 až 39 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24c sa vypúšťa.
12.
V § 5 sa vypúšťa odsek 5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24d sa vypúšťa.
13.
V § 6 ods. 3 sa za slovo „U“ vkladá slovo „slovenskej“.
14.
V § 6 odsek 4 znie:
„(4)
U podniku zahraničnej osoby musí všeobecné podmienky podľa odseku 1 spĺňať osoba vedúceho podniku zahraničnej osoby a u organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby osoba vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby.“.
15.
V § 7a ods. 1 sa slovo „živnosti“ nahrádza slovom „činnosti“.
16.
V § 7a ods. 2 sa za slovami „v § 21“ vypúšťajú slová „ods. 1“.
17.
V § 10 ods. 1 v úvodnej vete sa za slovami „fyzickým osobám“ vkladajú slová „s bydliskom v členskom štáte Európskej únie alebo v členskom štáte Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj“.
18.
V § 10 ods. 3 sa na začiatku vkladajú tieto slová: „Ak tento zákon neustanovuje inak.“.
19.
V § 10 ods. 4 sa slová „česko-slovenskej“ nahrádzajú slovom „slovenskej“.
20.
V § 10 ods. 5 sa vypúšťa posledná veta.
21.
V § 11 odsek 1 znie:
„(1)
Zodpovedný zástupca je fyzická osoba ustanovená podnikateľom, ktorej prostredníctvom zabezpečuje odborné vykonávanie činnosti počas prevádzkovania živnosti. Zodpovedný zástupca musí byť pri prevádzkovaní živnosti v pracovnom pomere k podnikateľovi; to neplatí, ak je ním za podmienok upravených osobitným zákonom28aa) manžel (manželka) podnikateľa alebo podnikateľov príbuzný v priamom rade alebo súrodenec, alebo ak ide o právnickú osobu, jej spoločník alebo člen, a ak ide o obec, jej starosta.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28aa znie:
„28aa)
§ 2a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2006 Z. z.“.
22.
V § 11 ods. 3 znie:
„(3)
Zodpovedný zástupca musí mať bydlisko na území Slovenskej republiky alebo iné oprávnenie na pobyt podľa osobitného predpisu.28ab)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28ab znie:
„28ab)
Zákon č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
23.
V § 11 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo v prípadoch podľa odseku 8.“.
24.
V § 11 ods. 7 druhá veta znie:
„Ak podnikateľ nespĺňa osobitné podmienky prevádzkovania remeselnej živnosti, viazanej živnosti alebo koncesovanej živnosti (§ 7) alebo nemá bydlisko na území Slovenskej republiky alebo oprávnenie na pobyt podľa odseku 3, je povinný ustanoviť zodpovedného zástupcu, ak tento zákon neustanovuje inak.“.
25.
V § 13 ods. 7 sa slová „obchodné meno a identifikačné číslo, pod ktorými“ nahrádzajú slovami „obchodné meno, pod ktorým“.
26.
V § 17 ods. 5 a 6 sa vypúšťa posledná veta.
27.
§ 21 znie:
㤠21
Odborná spôsobilosť sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru.“.
Zároveň sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 30.“.
28.
V § 22 odsek 1 znie:
„(1)
Doklady o odbornej spôsobilosti uvedené v § 21 sa pre potreby tohto zákona nahrádzajú
a)
výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príbuzného odboru a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
b)
vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu v rovnakom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore31) alebo
c)
dokladom o ukončení strednej školy, ak nejde o prípady uvedené v písmenách a) a b) a osvedčením o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni31a) a dokladom o vykonaní následnej najmenej dvojročnej praxe v odbore alebo trojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
d)
diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore31b) a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
e)
dokladom o vzdelaní uvedeným v písmenách a) až d) alebo osvedčením o získanom vzdelaní v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a osvedčením o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou alebo
f)
dokladom o vykonaní najmenej desaťročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli viac ako tri roky.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 31a a 31b znejú:
„31a)
Zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.
31b)
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
29.
V § 22 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Praxou v odbore alebo v príbuznom odbore podľa odseku 1 sa rozumie skutočné vykonávanie príslušnej činnosti, ktoré je v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi.“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.
30.
V § 22 odsek 4 znie:
„(4)
Skúšobné komisie na vykonávanie kvalifikačnej skúšky zriaďuje a ich členov na návrh Slovenskej živnostenskej komory vymenúva a odvoláva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Členom skúšobných komisií je zástupca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Slovenskej živnostenskej komory, živnostenského spoločenstva v odbore a stavovskej komory v odbore, ak sú zriadené, a zástupca príslušnej strednej školy alebo vysokej školy.“.
31.
§ 25 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejní na svojej internetovej stránke zoznam odporúčaných označení najčastejšie používaných voľných živností a ich obsahové vymedzenie. Ohlasovateľ živnosti si môže zvoliť aj inú živnosť, ktorá nie je uvedená v zozname.“.
32.
V § 30 odsek 5 znie:
„(5)
Podnikateľ podľa § 11 ods. 8 je povinný zabezpečiť, aby doklady alebo ich kópie o ustanovení zodpovedného zástupcu a jeho odbornej spôsobilosti boli v každej prevádzkarni a v združenej prevádzkarni.“.
33.
V § 30 sa vypúšťa odsek 6.
Poznámky pod čiarou k odkazom 36a a 36b sa vypúšťajú.
34.
V § 38 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a predaj na priamu konzumáciu podľa odseku 2.“.
35.
§ 45 znie:
㤠45
(1)
Kto hodlá prevádzkovať ohlasovaciu živnosť, je povinný to ohlásiť živnostenskému úradu miestne príslušnému podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby. Pre zahraničnú osobu je príslušným živnostenský úrad v sídle kraja podľa adresy miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo adresy miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby. Ak je na území Slovenskej republiky zriadených niekoľko organizačných zložiek podniku zahraničnej osoby, príslušnosť živnostenského úradu v sídle kraja sa riadi podľa voľby zahraničnej osoby.
(2)
Slovenská fyzická osoba v ohlásení uvedie
a)
meno a priezvisko, akademický titul, bydlisko (ďalej len „osobné údaje"), rodné priezvisko, štátnu príslušnosť, miesto narodenia, pohlavie, rodné číslo a údaj, či jej súd alebo správny orgán uložil zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti,
b)
obchodné meno,
c)
predmet podnikania,
d)
identifikačné číslo organizácie (ďalej len „identifikačné číslo"), ak bolo pridelené,
e)
miesto podnikania,
f)
adresy prevádzkarní, ak sú zriadené,
g)
dobu podnikania, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť po dobu určitú,
h)
deň začatia živnosti, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia.
(3)
Slovenská právnická osoba v ohlásení uvedie
a)
obchodné meno, sídlo, právnu formu, ako aj osobné údaje osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, spôsob, akým budú za právnickú osobu konať,
b)
identifikačné číslo,
c)
predmet podnikania,
d)
adresy prevádzkarní, ak sú zriadené,
e)
dobu podnikania, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť po dobu určitú,
f)
deň začatia živnosti, ak ide o právnickú osobu podľa § 10 ods. 1 a ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia.
(4)
Fyzické osoby a právnické osoby s výnimkou osôb uvedených v § 11 ods. 8 uvedú v ohlásení aj osobné údaje a rodné číslo osoby ustanovenej za zodpovedného zástupcu.
(5)
Zahraničná osoba v žiadosti o vydanie živnostenského listu alebo v ohlásení uvedie
a)
identifikačné údaje a ďalšie údaje
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, akademický titul, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, pohlavie, bydlisko mimo územia Slovenskej republiky, adresu pobytu na území Slovenskej republiky, ak má oprávnenie na pobyt podľa osobitného predpisu, a údaj, či jej súd alebo správny orgán uložil zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti,
2.
ak ide o právnickú osobu, právnu formu, sídlo, meno, priezvisko, bydlisko mimo územia Slovenskej republiky a adresu pobytu na území Slovenskej republiky, ak má oprávnenie na pobyt podľa osobitného predpisu, osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, spôsob, akým budú za právnickú osobu konať,
b)
obchodné meno,
c)
predmet podnikania,
d)
identifikačné číslo, ak bolo pridelené,36ca)
e)
adresu miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky,
f)
osobné údaje vedúceho podniku zahraničnej osoby alebo vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby,
g)
adresy prevádzkarní, ak sú zriadené,
h)
dobu podnikania, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť po dobu určitú,
i)
deň začatia živnosti, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia a ak ide o zahraničnú osobu, ktorej živnostenské oprávnenie vzniká ohlásením,
j)
osobné údaje a rodné číslo zodpovedného zástupcu, ak bol ustanovený, s výnimkou osôb uvedených v § 11 ods. 8.
(6)
Zakladatelia alebo iné osoby a orgány uvedené v § 10 ods. 4 uvedú údaje podľa odseku 3 písm. a) až e) a pripoja doklad o tom, že právnická osoba bola založená alebo zriadená.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36ca znie:
„36ca)
§ 27 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.“.
36.
Za § 45 sa vkladá § 45a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠45a
Iné údaje k ohláseniu
(1)
Fyzická osoba a právnická osoba uvedie zároveň s ohlásením živnosti tiež údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, ktorými sú okres narodenia, meno a priezvisko otca, meno, priezvisko a rodné priezvisko matky, pri zmene mena a zmene priezviska aj pôvodné meno alebo pôvodné priezvisko osôb slovenskej štátnej príslušnosti, na ktoré sa podľa tohto zákona vzťahuje podmienka bezúhonnosti.
(2)
Fyzická osoba a právnická osoba môže zároveň s ohlásením živnosti uviesť tiež údaje vyžadované podľa osobitných zákonov36d) na
a)
splnenie daňovej registrácie k dani z príjmov a oznamovacej povinnosti,
b)
prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia.
(3)
Fyzická osoba, ktorá je v systéme povinného zdravotného poistenia prihlásená, zároveň s ohlásením živnosti
a)
uvedie obchodné meno poisťovne, v ktorej je prihlásená,
b)
môže oznámiť zmenu platiteľa poistného.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36d znie:
„36d)
§ 31 ods. 1 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
37.
V § 46 odseky 1 až 5 znejú:
„(1)
Fyzická osoba
a)
preukáže pri ohlasovacej remeselnej živnosti alebo viazanej živnosti odbornú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť jej zodpovedného zástupcu,
b)
preukáže oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uviedla ako miesto podnikania, ak adresa miesta podnikania je odlišná od miesta bydliska; u zahraničnej osoby oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uviedla ako miesto činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesto činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby,
c)
pripojí vyhlásenie zodpovedného zástupcu o skutočnostiach podľa § 11 ods. 4 a o tom, že nemá súdom alebo správnym orgánom uložený zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti,
d)
pripojí súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie,
e)
pripojí vyhlásenie o skutočnostiach podľa § 5 ods. 2, § 8 ods. 1, 2 a 5.
(2)
Právnická osoba
a)
preukáže pri ohlasovacej remeselnej živnosti alebo viazanej živnosti odbornú spôsobilosť jej zodpovedného zástupcu alebo preukáže spôsobilosť podľa § 11 ods. 12,
b)
preukáže oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uviedla ako sídlo, okrem právnickej osoby, ktorá sa zapisuje do obchodného registra; u zahraničnej osoby oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uviedla ako miesto činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesto činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby,
c)
pripojí vyhlásenie zodpovedného zástupcu o skutočnostiach podľa § 11 ods. 4 a o tom, že nemá súdom alebo správnym orgánom uložený zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti,
d)
pripojí súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie,
e)
pripojí vyhlásenie o skutočnostiach podľa § 5 ods. 2, § 8 ods. 1, 2 a 5.
(3)
Ustanovenia odseku 1 písm. a), c) a d) a odseku 2 písm. a), c) a d) sa nepoužijú v prípade podľa § 11 ods. 8.
(4)
Zahraničná osoba pripojí k ohláseniu výpis z registra trestov osoby, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, ak ide o vedúceho podniku zahraničnej osoby alebo vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby.
(5)
Ak v § 66f nie je ustanovené inak, pre fyzické osoby, ktoré nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky, sa za výpis z registra trestov považuje výpis z registra trestov vydaný príslušným orgánom krajiny, ktorej je fyzická osoba štátnym príslušníkom, alebo krajiny, v ktorej sa fyzická osoba preukázateľne zdržovala v posledných piatich rokoch nepretržite najmenej šesť mesiacov; ak sa taký doklad v uvedených krajinách nevydáva, nahrádza výpis z registra trestov rovnocenná listina vydaná príslušným súdnym orgánom alebo administratívnym orgánom alebo čestné vyhlásenie osvedčené príslušným orgánom krajiny. Výpis z registra trestov nesmie byť pri jeho predložení starší ako tri mesiace a musí byť predložený spolu s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka. Ak z výpisu z registra trestov nemožno zistiť charakter odsúdenia za trestný čin, jeho prílohou musí byť aj právoplatný rozsudok s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka.“.
38.
§ 47 znie:
㤠47
(1)
Ak živnostenský úrad zistí, že ohlásenie má náležitosti podľa § 45, § 45a ods. 1, § 45a ods. 3 písm. a) a § 46 a podnikateľ spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom, vydá živnostenský list najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti a výpisy z registra trestov boli doručené.
(2)
Živnostenský list vydaný fyzickej osobe obsahuje
a)
osobné údaje podnikateľa; ak je ustanovený zodpovedný zástupca, aj jeho osobné údaje, ak nejde o podnikateľa podľa § 11 ods. 8,
b)
obchodné meno,
c)
identifikačné číslo,
d)
jeden predmet podnikania,
e)
miesto podnikania,
f)
dobu, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva, ak prevádzkovanie živnosti ohlásila na dobu určitú,
g)
deň začatia živnosti, ak v ohlásení uviedla neskorší deň začatia živnosti,
h)
dátum vydania živnostenského listu.
(3)
Identifikačné číslo pridelí fyzickej osobe živnostenský úrad. Potrebné identifikačné čísla oznámi živnostenskému úradu príslušný orgán štátnej správy.
(4)
Živnostenský list vydaný právnickej osobe obsahuje
a)
obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo,
b)
pri remeselnej živnosti a viazanej živnosti osobné údaje zodpovedného zástupcu, ak nejde o podnikateľa podľa § 11 ods. 8,
c)
jeden predmet podnikania,
d)
dobu, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva, ak prevádzkovanie živnosti ohlásila na dobu určitú,
e)
deň začatia živnosti, ak ide o právnickú osobu podľa § 10 ods. 1 a ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia,
f)
dátum vydania živnostenského listu.
(5)
Živnostenský list vydaný zahraničnej osobe obsahuje aj adresu miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky.
(6)
Ak živnostenský úrad zistí, že ohlásenie nemá náležitosti podľa § 45, 45a a 46, vyzve podnikateľa v lehote podľa odseku 1, aby odstránil nedostatky ohlásenia. Vo výzve určí primeranú lehotu na ich odstránenie, najmenej však 15 dní. Ak sú na to závažné dôvody, môže živnostenský úrad na žiadosť podnikateľa predĺžiť lehotu i opakovane. Ak v tejto lehote podnikateľ odstráni závady, postupuje sa podľa odseku 1.
(7)
Ak podnikateľ neodstráni závady v určenej lehote, živnostenský úrad konanie zastaví.
(8)
Ak živnostenský úrad zistí, že podnikateľ nespĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom, rozhodne, že živnostenské oprávnenie nevzniklo.
(9)
Ak výpis z registra trestov obsahuje záznam o odsúdení za úmyselný trestný čin, živnostenský úrad v pochybnostiach vyzve podnikateľa, aby predložil právoplatný rozsudok o odsúdení. Ak podnikateľ nepredloží rozsudok v určenej lehote, živnostenský úrad konanie zastaví. Lehota na vydanie živnostenského listu podľa odseku 1 začína plynúť od nasledujúceho dňa po doručení rozsudku. Ak živnostenský úrad zistí, že podnikateľ nespĺňa podmienku bezúhonnosti, rozhodne, že živnostenské oprávnenie nevzniklo.“.
39.
§ 48 sa vypúšťa.
Poznámky pod čiarou k odkazom 36e a 36f sa vypúšťajú.
40.
V § 49 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.
41.
V § 50 odsek 2 znie:
„(2)
Pre náležitosti žiadosti o koncesiu platia ustanovenia § 45 ods. 2 písm. a) až g), § 45 ods. 3 písm. a) až e) a § 45 ods. 4 až 6, § 45a, § 46 ods. 1 písm. b) až e), § 46 ods. 2 písm. b) až e) a § 46 ods. 3 až 7 obdobne.“.
42.
V § 53 odsek 4 znie:
„(4)
Živnostenský úrad rozhodne o žiadosti do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti a výpisu z registra trestov.“.
43.
V § 53 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Ak výpis z registra trestov obsahuje záznam o odsúdení za úmyselný trestný čin, živnostenský úrad pri pochybnostiach vyzve podnikateľa, aby predložil právoplatný rozsudok o odsúdení. Ak podnikateľ nepredloží rozsudok v určenej lehote, živnostenský úrad konanie zastaví. Lehota na vydanie rozhodnutia o žiadosti podľa odseku 4 začína plynúť od nasledujúceho dňa po doručení rozsudku. Ak živnostenský úrad zistí, že podnikateľ nespĺňa podmienku bezúhonnosti, žiadosť zamietne.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
44.
V § 54 ods. 1 písm. d) sa na začiatku vkladá slovo „jeden“.
45.
V § 54 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo,“.
46.
V § 54 ods. 2 písm. c) sa na začiatku vkladá slovo „jeden“.
47.
V § 54 odsek 3 znie:
„(3)
Koncesná listina vydaná zahraničnej osobe obsahuje aj adresu miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky.“.
48.
V § 54 sa vypúšťa odsek 4.
49.
§ 55 sa vypúšťa.
50.
V § 56 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.
51.
V § 57 ods. 1 písm. d) sa za slovo „úradu“ vkladajú slová „o zrušení živnostenského oprávnenia“.
52.
V § 58 ods. 1 písm. a) sa slovo „a“ nahrádza slovom „alebo“.
53.
V § 58 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
pri koncesovaných živnostiach o to podnikateľ požiada; to neplatí, ak živnostenský úrad začal konanie o zrušení živnostenského oprávnenia podľa § 58 ods. 1 písm. d) alebo § 58 ods. 2 písm. a),“.
54.
V § 58 ods. 2 písm. a) sa za slovo „pozastaviť,“ vkladajú slová „prípadne pozastaviť prevádzkovanie živnosti v prevádzkarni, ktorá je v jeho územnej pôsobnosti,“.
55.
§ 59 sa vypúšťa.
56.
§ 60 vrátane nadpisu znie:
㤠60
Živnostenský register
(1)
Živnostenský register (ďalej len „register") tvorí súbor týmto zákonom určených údajov o podnikateľoch, ktoré obvodné úrady zapisujú do jednotného automatizovaného informačného systému v živnostenskom podnikaní, ktorého prevádzkovateľom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
(2)
Do registra sa zapisujú tieto údaje vrátane ich zmien:
a)
ak ide o fyzickú osobu v postavení podnikateľa, zodpovedného zástupcu s výnimkou podľa § 11 ods. 8, pokračovateľa v živnosti podľa § 13, štatutárneho orgánu, vedúceho podniku zahraničnej osoby, vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby,
1.
postavenie fyzickej osoby; u osoby v postavení štatutárneho orgánu aj spôsob, akým za právnickú osobu koná,
2.
meno a priezvisko,
3.
akademický titul,
4.
rodné priezvisko,
5.
rodné číslo, ak bolo pridelené, inak dátum narodenia,
6.
štátna príslušnosť,
7.
miesto narodenia,
8.
adresa bydliska,
b)
obchodné meno; u právnickej osoby aj právna forma,
c)
identifikačné číslo,
d)
miesto podnikania fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby,
e)
adresa miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby,
f)
predmet podnikania,
g)
adresy prevádzkarní, ak sú zriadené,
h)
dátum vzniku živnostenského oprávnenia,
i)
doba, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva,
j)
pozastavenie alebo zánik živnostenského oprávnenia,
k)
iné skutočnosti podľa osobitných predpisov,26)
l)
iné údaje podľa § 45a.
(3)
Zápis dátumu vzniku živnostenského oprávnenia, ktorý je totožný s dňom zápisu podnikateľa do obchodného registra, vykoná živnostenský úrad podľa výpisu z obchodného registra, ktorý mu registrový súd elektronickou formou zašle v lehote ustanovenej osobitným predpisom.37b)
(4)
Register sa člení na verejnú časť a neverejnú časť. Neverejnú časť registra tvoria údaje uvedené v odseku 2 písm. a) bodoch 4., 5. a 7., údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov a iné údaje poskytnuté podľa osobitných zákonov na účely daňovej registrácie a prihlásenia sa do systému povinného zdravotného poistenia. Údaje zapísané do registra na účely daňovej registrácie, prihlásenia sa do systému povinného zdravotného poistenia a výpisu z registra trestov sa poskytujú iba dotknutým orgánom alebo inštitúciám.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 26 a 37b znejú:
„26)
Napríklad zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
37b)
§ 10 ods. 4 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
57.
Za § 60 sa vkladajú § 60a a 60b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠60a
Výpis z registra
(1)
Každý má právo vyžadovať od miestne príslušného živnostenského úradu výpis z verejnej časti registra. Ak v registri určitý zápis nie je, živnostenský úrad vydá o tom na požiadanie potvrdenie.
(2)
Ak tento zákon neustanovuje inak, údaje z neverejnej časti registra možno poskytnúť iba fyzickej osobe, ktorej sa údaje týkajú.
§ 60b
Sprístupnenie a zasielanie údajov registra
(1)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky elektronickou formou diaľkovo umožní prístup k údajom o podnikateľoch zapísaných v registri a ku zmenám týchto údajov
a)
daňovému úradu a Daňovému riaditeľstvu Slovenskej republiky,
b)
orgánu štátnej štatistiky,
c)
príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,37c)
d)
orgánu, ktorý vedie centrálny register poistencov povinného zdravotného poistenia,37d)
e)
Sociálnej poisťovni.
(2)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky sprístupní Slovenskej živnostenskej komore údaje o podnikateľoch zapísaných v registri v rozsahu verejnej časti registra.
(3)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zašle alebo sprístupní ďalším orgánom údaje registra za podmienok ustanovených osobitným zákonom. Zaslanie alebo sprístupnenie údajov registra elektronickou formou sa považuje za ich písomné oznámenie.
(4)
V prípade požiadavky fyzickej osoby alebo právnickej osoby na daňovú registráciu alebo na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia podľa osobitných predpisov sú údaje registra vyžadované na ten účel bezodkladne po vzniku živnostenského oprávnenia zasielané jednotným automatizovaným informačným systémom v živnostenskom podnikaní elektronickou formou daňovému informačnému systému alebo informačnému systému príslušnej zdravotnej poisťovne. Daňovému informačnému systému a informačnému systému príslušnej zdravotnej poisťovne sa bezodkladne zasielajú aj zmeny údajov registra oznámené podľa § 49 a 56.
(5)
Údaje registra určené na zabezpečenie výpisu z registra trestov živnostenský úrad bezodkladne zašle elektronickou formou Registru trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.
(6)
Podrobnosti o sprístupnení údajov registra a o automatickom zasielaní údajov registra v elektronickej forme upravia zmluvy medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a príslušnými orgánmi štátnej správy alebo príslušnými inštitúciami.
(7)
Na poskytovanie údajov zo živnostenského registra sa nevzťahujú ustanovenia osobitného zákona o sprístupňovaní informácií.37e)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 37c, 37d a 37e znejú:
„37c)
Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
37d)
§ 20 ods. 1 písm. e) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z.
37e)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.“.
58.
V § 65a ods. 1 v úvodnej vete sa slová „môže uložiť“ nahrádzajú slovom „uloží“.
59.
V § 65a ods. 2 v úvodnej vete sa slová „môže podnikateľovi uložiť“ nahrádzajú slovami „uloží podnikateľovi“.
60.
V § 65a ods. 3 v úvodnej vete sa slová „môže podnikateľovi uložiť“ nahrádzajú slovami „uloží podnikateľovi“ a vypúšťa sa písmeno d).
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená d) a e).
61.
V § 65a ods. 4 v úvodnej vete sa slová „môže uložiť“ nahrádzajú slovom „uloží“.
62.
V § 65a sa vypúšťa odsek 5.
63.
V § 66a písm. a) sa vypúšťajú slová „a krajské úrady“.
64.
§ 66b vrátane nadpisu znie:
㤠66b
Pôsobnosť obvodného úradu
(1)
Obvodný úrad vykonáva pôsobnosť živnostenského úradu v prvom stupni a zapisuje do jednotného automatizovaného informačného systému v živnostenskom podnikaní podnikateľov, ktorým vydal doklady o živnostenskom oprávnení.
(2)
Ak osobitný zákon neustanovuje inak, obvodný úrad plní úlohy jednotného kontaktného miesta; miestna príslušnosť obvodného úradu na plnenie úloh jednotného kontaktného miesta pre zahraničné osoby sa spravuje podľa § 45 ods. 1. Obvodný úrad v sídle kraja vydáva doklad o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou.“.
65.
Za § 66b sa vkladá § 66ba, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠66ba
Úlohy jednotného kontaktného miesta
(1)
Jednotné kontaktné miesto poskytuje informácie o
a)
všeobecných a osobitných podmienkach prevádzkovania živnosti a o poskytovaní služieb v činnostiach, ktoré sú živnosťou (ďalej len „služby") na území Slovenskej republiky,
b)
postupoch vybavovania náležitostí spojených s možnosťou získania živnostenského oprávnenia a prístupu k poskytovaniu služieb,
c)
kontaktoch na orgány, ktoré sú podľa osobitných predpisov príslušné na rozhodovanie vo veciach poskytovania služieb a na iné subjekty,41ab) ktoré môžu poskytovateľom služieb alebo príjemcom služieb ponúknuť praktickú pomoc,
d)
možnostiach prístupu k verejným registrom s databázami poskytovateľov služieb,
e)
všeobecne dostupných spôsoboch riešenia sporov súvisiacich s možnosťou poskytovania služieb a vlastným poskytovaním služieb.
(2)
Poskytovanie informácií nemá charakter právneho poradenstva, informácie majú iba všeobecný a vysvetľujúci charakter. Poskytujú sa v štátnom jazyku na základe žiadosti, ktorá môže byť doručená aj elektronickými prostriedkami.
(3)
Jednotné kontaktné miesto prijíma od fyzických osôb alebo právnických osôb uchádzajúcich sa o oprávnenie prevádzkovať živnosť údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu,41ac) prihlásenia sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia;41ad) údaje preveruje a zodpovedá za ich správnosť.
(4)
Jednotné kontaktné miesto pri pochybnostiach o správnosti údajov podľa odseku 3 sprístupní dokumentáciu príslušnému daňovému úradu alebo príslušnej zdravotnej poisťovni.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 41ab, 41ac a 41ad znejú:
„41ab)
Napríklad § 10 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 126/1998 Z. z. o Slovenskej živnostenskej komore a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
41ac)
§ 31 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
41ad)
§ 6 ods. 1, § 8 ods. 1, § 23 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 7 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 352/2005 Z. z.“.
66.
§ 66c sa vypúšťa.
67.
V § 66d písm. d) sa vypúšťajú slová „krajských a“.
68.
§ 66d sa dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:
„e)
rozhoduje o uznaní odbornej praxe podľa § 66h a o uznaní odbornej kvalifikácie podľa § 66m,
f)
spolupracuje so Slovenskou živnostenskou komorou.“.
69.
PIATA B časť vrátane nadpisu znie:
„PIATA B časť
OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE FYZICKÉ OSOBY A PRÁVNICKÉ OSOBY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTOV DOHODY O EURÓPSKOM HOSPODÁRSKOM PRIESTORE A ŠVAJČIARSKEJ KONFEDERÁCIE
§ 66e
(1)
Na fyzickú osobu, ktorá je štátnym príslušníkom členského štátu Európskej únie41b) alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore42) a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „členský štát"), a na právnickú osobu založenú podľa práva členského štátu, ktorá má sídlo, ústredie alebo hlavné miesto podnikateľskej činnosti na území týchto štátov, sa ustanovenia tohto zákona vzťahujú s odchýlkami uvedenými v tejto časti.
(2)
Na účely tohto zákona sa osobou spoločenstva rozumie fyzická osoba, ktorá je štátnym príslušníkom členského štátu, alebo právnická osoba založená podľa práva členského štátu, ktorá má sídlo, ústredie alebo hlavné miesto podnikateľskej činnosti na území členského štátu.
HLAVA I
BEZÚHONNOSŤ
§ 66f
(1)
Splnenie všeobecnej podmienky prevádzkovania živnosti podľa § 6 ods. 1 písm. c) preukazuje osoba spoločenstva, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, výpisom z registra trestov vydaným v domovskom členskom štáte alebo v členskom štáte pôvodu fyzickej osoby, alebo ak sa taký výpis nevydáva, rovnocennou listinou vydanou príslušným súdnym alebo administratívnym orgánom; ak sa také doklady nevydávajú alebo ak taký výpis alebo rovnocennú listinu príslušné orgány v domovskom členskom štáte alebo v členskom štáte pôvodu fyzickej osoby nevydajú do dvoch mesiacov od podania žiadosti, ktoré osoba preukáže, čestným vyhlásením vykonaným pred orgánom domovského členského štátu alebo členského štátu pôvodu, ktorý je kompetentný overiť jeho obsah a pravosť podpisu. Doklady nesmú byť pri ich predkladaní staršie ako tri mesiace a musia byť predložené spolu s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka.
(2)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
domovským členským štátom jeden alebo viaceré členské štáty, v ktorom alebo v ktorých štátny príslušník členského štátu získal odbornú kvalifikáciu,
b)
členským štátom pôvodu členský štát, v ktorom mal štátny príslušník členského štátu bydlisko pred príchodom na územie Slovenskej republiky.
HLAVA II
ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ
§ 66g
(1)
Odbornú spôsobilosť pre živnosti zaradené v prílohách č. 1 až 3 môže osoba spoločenstva preukázať aj rozhodnutím o uznaní odbornej praxe alebo rozhodnutím o uznaní odbornej kvalifikácie.
(2)
Rozhodnutím o uznaní odbornej praxe možno preukázať odbornú spôsobilosť iba pre živnosti zaradené v prílohách č. 1 až 3 do zoznamov I až III.
§ 66h
Uznávanie odbornej praxe
(1)
Konanie o uznaní odbornej praxe sa začína dňom doručenia žiadosti o uznanie odbornej praxe na vykonávanie živnosti zaradenej v prílohách č. 1 až 3 do zoznamov I až III Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Žiadosť musí byť doložená dokladom o štátnej príslušnosti žiadateľa a osvedčením o charaktere a dĺžke činnosti vydaným príslušným úradom alebo orgánom členského štátu, a ak to tento zákon ustanovuje, aj dokladmi o vzdelaní.42a) Doklady musia byť predložené spolu s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka.
(2)
Odborná prax nadobudnutá na území Slovenskej republiky sa preukazuje dokladmi o skutočnom a zákonnom vykonávaní príslušnej odbornej činnosti.
(3)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky potvrdí prijatie žiadosti do jedného mesiaca od jej prijatia a v potvrdení informuje žiadateľa o všetkých chýbajúcich dokladoch a vyzve ho na ich doplnenie v určenej lehote.
(4)
Ak Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky z predložených dokladov zistí, že sú splnené podmienky uvedené v § 66i, 66j alebo 66k, rozhodne o uznaní odbornej praxe, inak žiadosť zamietne.
(5)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o žiadosti rozhodne do štyroch mesiacov odo dňa doručenia úplnej žiadosti.
§ 66i
Odborná spôsobilosť pre živnosti zaradené do zoznamu I
(1)
Odbornú spôsobilosť pre živnosti zaradené do zoznamu I spĺňa osoba spoločenstva, ktorá vykonávala príslušnú činnosť nepretržite po dobu
a)
šiestich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra42b) alebo
b)
troch rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce najmenej trojročné vzdelanie, alebo
c)
štyroch rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce najmenej dvojročné vzdelanie, alebo
d)
troch rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba, ak súčasne preukáže, že vykonávala príslušnú činnosť v postavení zamestnanca najmenej päť rokov, alebo
e)
piatich rokov vo vedúcom postavení, z toho najmenej tri roky vykonávala povinnosti technického charakteru a mala zodpovednosť za najmenej jedno oddelenie podniku, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce najmenej trojročné vzdelanie.
(2)
V prípadoch podľa odseku 1 písm. a) a d) nesmie byť vykonávanie príslušnej činnosti skončené viac ako desať rokov pred podaním žiadosti o živnostenské oprávnenie.
(3)
Ustanovenie odseku 1 písm. e) sa na živnosť Pánske, dámske a detské kaderníctvo neuplatňuje.
§ 66j
Odborná spôsobilosť pre živnosti zaradené do zoznamu II
(1)
Odbornú spôsobilosť pre živnosti zaradené do zoznamu II spĺňa osoba spoločenstva, ktorá vykonávala príslušnú činnosť nepretržite po dobu
a)
piatich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra42b) alebo
b)
troch rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce najmenej trojročné vzdelanie, alebo
c)
štyroch rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce najmenej dvojročné vzdelanie, alebo
d)
troch rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba, ak súčasne preukáže, že vykonávala príslušnú činnosť v postavení zamestnanca najmenej päť rokov, alebo
e)
piatich rokov v postavení zamestnanca, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce najmenej trojročné vzdelanie, alebo
f)
šiestich rokov v postavení zamestnanca, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce najmenej dvojročné vzdelanie.
(2)
V prípadoch podľa odseku 1 písm. a) a d) nesmie byť vykonávanie príslušnej činnosti skončené viac ako desať rokov pred podaním žiadosti o živnostenské oprávnenie.
§ 66k
Odborná spôsobilosť pre živnosti zaradené do zoznamu III
(1)
Odbornú spôsobilosť pre živnosti zaradené do zoznamu III spĺňa osoba spoločenstva, ktorá vykonávala príslušnú činnosť nepretržite po dobu
a)
troch rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra42b) alebo
b)
dvoch rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce vzdelanie, alebo
c)
dvoch rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra, ak súčasne preukáže, že vykonávala príslušnú činnosť v postavení zamestnanca najmenej tri roky, alebo
d)
troch rokov v postavení zamestnanca, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce vzdelanie.
(2)
V prípadoch podľa odseku 1 písm. a) a c) nesmie byť vykonávanie príslušnej činnosti skončené viac ako desať rokov pred podaním žiadosti o živnostenské oprávnenie.
§ 66l
Predchádzajúce vzdelanie pre príslušnú činnosť podľa § 66i až 66k sa preukazuje
a)
štátom uznaným vysvedčením alebo iným dokladom o predchádzajúcom vzdelaní nadobudnutom v členskom štáte, ktoré príslušná profesijná organizácia posúdila ako platné, alebo
b)
dokladom o úspešnom skončení odbornej prípravy v nečlenskom štáte spolu s dokladmi členského štátu o uznaní odbornej prípravy na účely výkonu príslušnej činnosti a o trojročnej odbornej praxi v príslušnej činnosti na jeho území.
§ 66m
Uznávanie odbornej kvalifikácie
(1)
Osoba spoločenstva, ktorá na vykonávanie činnosti zaradenej do zoznamov I až III spĺňa podmienky odbornej spôsobilosti vyžadované na vykonávanie tejto činnosti v inom členskom štáte, tieto podmienky však nezodpovedajú požiadavkám ustanoveným týmto zákonom alebo osobitnými predpismi Slovenskej republiky, môže požiadať Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, aby jej vedomosti a zručnosti doložené diplomami, vysvedčeniami o skúškach alebo inými dokladmi o spôsobilosti vydanými v inom členskom štáte porovnal s požiadavkami vyžadovanými osobitnými predpismi Slovenskej republiky.
(2)
Konanie o uznaní odbornej kvalifikácie sa začína dňom doručenia žiadosti o uznanie odbornej kvalifikácie na vykonávanie živnosti zaradenej v prílohách č. 1 až 3 do zoznamov I až III Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Žiadosť musí byť doložená dokladom o štátnej príslušnosti žiadateľa a rozhodnutím o uznaní dokladu o vzdelaní42a) alebo kópiami osvedčení o odbornej spôsobilosti, ktoré umožňujú prístup k predmetnej profesii, a ak to tento zákon ustanovuje, aj dokladmi o odbornej praxi žiadateľa. Doklady musia byť predložené spolu s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka.
(3)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky potvrdí prijatie žiadosti do jedného mesiaca od jej prijatia a v potvrdení informuje žiadateľa o všetkých chýbajúcich dokladoch.
(4)
Žiadosť, ktorá obsahuje iný doklad ako doklad o vzdelaní, predloží Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na vyjadrenie Slovenskej živnostenskej komore, ktorá sa vyjadrí do troch mesiacov od doručenia žiadosti.
(5)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
a)
rozhodne o uznaní odbornej kvalifikácie na vykonávanie živnosti,
b)
preruší konanie do predloženia dokladu o absolvovaní adaptačného obdobia,42c)
c)
preruší konanie do vykonania skúšky spôsobilosti pred skúšobnou komisiou podľa § 22 ods. 4 alebo do vykonania skúšky spôsobilosti pred skúšobnou komisiou podľa osobitných predpisov,42d)
d)
zamietne žiadosť.
(6)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky rozhoduje o žiadosti do štyroch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti.
HLAVA III
FINANČNÁ SPOĽAHLIVOSŤ A POISTENIE
§ 66n
(1)
Splnenie podmienky finančnej spoľahlivosti môže osoba spoločenstva preukázať aj rovnocennými dokladmi vydanými bankami v členskom štáte.
(2)
Splnenie podmienky zákonného poistenia proti rizikám vyplývajúcim z prevádzkovania živnosti môžu osoby spoločenstva preukázať aj rovnocennými dokladmi vydanými poisťovňami iného členského štátu, z ktorých je zrejmé, že vo vzťahu k podmienkam a rozsahu zodpovedá poistenie podmienkam a rozsahu krytia podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike.
(3)
Doklady uvedené v odsekoch 1 a 2 nesmú byť pri ich predkladaní staršie ako tri mesiace a musia byť predložené spolu s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 42, 42a, 42b a 42c znejú:
„42)
Dohoda o účasti Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky v Európskom hospodárskom priestore.
42a)
Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií.
42b)
§ 2 písm. p) zákona č. 293/2007 Z. z.
42c)
§ 19 a 20 zákona č. 293/2007 Z. z.
42d)
Napríklad § 42 ods. 5 a 6 a § 47 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch, § 25 zákona č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 545/2004 Z. z.“.
70.
§ 71a sa vypúšťa.
71.
Za § 80k sa vkladajú § 80l a 80m, ktoré vrátane nadpisu nad paragrafom znejú:
„Prechodné a zrušovacie ustanovenia účinné od 1. októbra 2007
§ 80l
(1)
V podnikateľskej činnosti, ktorá sa stáva od 1. októbra 2007 živnosťou, môžu fyzické osoby a právnické osoby, ktoré oprávnenie na podnikanie získali podľa osobitných predpisov, pokračovať do 30. apríla 2008; po uplynutí tejto lehoty toto oprávnenie zaniká.
(2)
Živnostenské oprávnenia získané do 1. októbra 2007 na činnosti, ktoré sú živnosťami, zostávajú zachované.
(3)
Zahraničné fyzické osoby, ktoré nadobudli živnostenské oprávnenie pred 1. októbrom 2007 a ktoré sa povinne zapisujú do obchodného registra, sú povinné podať návrh na zápis do obchodného registra do 31. decembra 2007, inak ich živnostenské oprávnenie zanikne.
(4)
Skúšobné komisie na vykonávanie kvalifikačných skúšok vymenované krajskými úradmi na návrh Slovenskej živnostenskej komory pred 1. októbrom 2007 zanikajú. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na návrh Slovenskej živnostenskej komory vymenuje nové skúšobné komisie na vykonávanie kvalifikačných skúšok a ich členov.
§ 80m
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 322/2001 Z. z. o inšpekčných knihách.“.
72.
Doterajšie prílohy č. 1 až 5 sa nahrádzajú prílohami č. 1 až 5, ktoré znejú:
„Príloha č. 1 k zákonu č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
REMESELNÉ ŽIVNOSTI
Por. č. Živnosť Zoznam
SKUPINA 101 - Výroba kovov a kovových výrobkov
1.
2.
3.
4.
5.
Zámočníctvo
Nástrojárstvo
Kovoobrábanie
Galvanizácia kovov
Smaltovanie
I
I
I
I
I
SKUPINA 103 - Výroba motorových a ostatných dopravných prostriedkov
6.
7.
8.
Opravy pracovných strojov
Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
Opravy karosérií
I
I
I
SKUPINA 104 - Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín
9.
10.
11.
Výroba a opravy protetických výrobkov
Výroba a opravy ortopedickej obuvi
Hodinárstvo
I

I
SKUPINA 106 - Výroba a spracovanie kameniva a zemín, keramika
12. Kamenárstvo I
SKUPINA 108 - Výroba potravín a nápojov
13.
14.
15.
16.
Mäsiarstvo
Výroba piva a sladu
Výroba mliečnych výrobkov
Výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov
I
I
I
I
SKUPINA 111 - Výroba drevárska, výroba nábytku, hudobných nástrojov a ostatných výrobkov
17.
18.
Stolárstvo
Zlatníctvo a klenotníctvo
I
I
SKUPINA 113 - Stavebníctvo
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Murárstvo
Tesárstvo
Pokrývačstvo
Klampiarstvo
Izolatérstvo
Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
Podlahárstvo
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení
I
I
I
I
I
I
I
I
I
28. Kachliarstvo I
SKUPINA 114 - Ostatné
29.
30.
31.
32.
Pánske, dámske a detské kaderníctvo
Kozmetické služby
Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
Čistenie a kontrola komínov
I
III
III
III
Príloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
VIAZANÉ ŽIVNOSTI
Por.
čís.
Živnosť Preukaz spôsobilosti Poznámka Zoznam
SKUPINA 201 - Výroba kovov a kovových výrobkov
1. Zlievanie drahých ko-
vov
odborná spôsobilosť podľa § 21 a
22 živnostenského zákona a osved-
čenie o splnení ďalších podmienok
odbornej spôsobilosti
§ 52 ods. 1 zákona č. 10/2004 Z. z. o puncovníctve
a skúšaní drahých kovov (puncový zákon)
I - platí pre odbornú
spôsobilosť podľa § 21 a
22 živnostenského zá-
kona
SKUPINA 202 - Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia
2. Opravy, odborné pre-
hliadky a odborné skúš-
ky vyhradených tech-
nických zariadení
1. oprávnenie alebo
2. doklad o odbornej spôsobilosti
§ 15 ods. 1 a 9 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpeč-
nosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov
 
3. Montáž, opravy a re-
konštrukcie vyhrade-
ných tlakových, zdvíha-
cích a plynových
zariadení a vykonáva-
nie revízií a skúšok
týchto zariadení*)
oprávnenie § 4 ods. 1 vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti
práce a Slovenského banského úradu č. 23/1979
Zb., ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia
a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich
bezpečnosti v znení vyhlášky č. 485/1990 Zb.§ 4 ods. 1 vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti
práce a Slovenského banského úradu č. 24/1979
Zb., ktorou sa určujú vyhradené zdvíhacie zariade-
nia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie
ich bezpečnosti v znení vyhlášky č. 486/1990 Zb.§ 4 ods. 1 vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti
práce a Slovenského banského úradu č. 26/1979
Zb., ktorou sa určujú vyhradené plynové zariade-
nia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie
ich bezpečnosti v znení vyhlášky č. 488/1990 Zb.*) len v oblasti pôsobnosti dozoru štátnej banskej
správy
 
4. Revízia vyhradených
elektrických zariadení*)
osvedčenie § 9 vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce
a Slovenského banského úradu č. 51/1978 o od-
bornej spôsobilosti v elektrotechnike*) len v oblasti pôsobnosti dozoru štátnej banskej
správy
 
SKUPINA 204 - Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín
5. Opravy a montáž urče-
ných meradiel
osvedčenie o skúške § 29 ods. 2 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 431/2004 Z. z.
 
6. Overovanie určených
meradielalebo
Úradné meranie
rozhodnutie o autorizácii § 24 zákona č. 142/2000 Z. z.  
7. Očná optika vyššie odborné vzdelanie na stred-
nej zdravotníckej škole v študijnom
odbore diplomovaný optometrista
alebo
úplné stredné odborné vzdelanie
na strednej zdravotníckej škole
v študijnom odbore očný optik
a päťročná odborná prax
§ 33 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovate-
ľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pra-
covníkoch, stavovských organizáciách v zdravot-
níctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
8. Zubná technika vyššie odborné vzdelanie v študij-
nom odbore diplomovaný zubný
technik aleboúplné stredné odborné vzdelanie
na strednej zdravotníckej škole
v odbore zubná technika a päťroč-
ná odborná prax
§ 33 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z.  
SKUPINA 213 - Stavebníctvo
9. Vypracovanie doku-
mentácie a projektu
jednoduchých stavieb,
drobných stavieb a
zmien týchto stavieb
vysokoškolské alebo úplné stredo-
školské odborné vzdelanie prísluš-
ného technického smeru
§ 45 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plá-
novaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov
 
10. Obstarávanie územ-
noplánovacích podkla-
dov a územnoplánova-
cej dokumentácie
preukaz odbornej spôsobilosti § 2a ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona
č. 237/2000 Z. z.
 
11. Vyhotovovanie doku-
mentácie ochrany prí-
rody a krajiny
potvrdenie o zápise do zoznamu od-
borne spôsobilých osôb
§ 55 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov
 
12. Výkon činnosti vedenia
uskutočňovania stavieb
na individuálnu rekreá-
ciu, prízemných stavieb
a stavieb zariadenia
staveniska, ak ich za-
stavaná plocha nepre-
sahuje 300 m2 a výšku
15 m, drobných stavieb
a ich zmien
vysokoškolské vzdelanie stavebné-
ho smeru alebo architektonického
smeru aleboodborné stredoškolské vzdelanie
stavebného smeru a tri roky praxe
v odbore
§ 44 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.  
13. Výkon činnosti stavby-
vedúceho
alebo
Výkon činnosti staveb-
ného dozoru
alebo
Energetická certifikácia
osvedčenie § 31 ods. 2 písm. j) a k) zákona Slovenskej národnej
rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architek-
toch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov
 
14. Vykonávanie trhacích
prác
1. oprávnenie strelmajstra, vek 21
rokov alebo2. oprávnenie technického vedúce-
ho odstrelu, vek 24 rokov
§ 35 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988
Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej
banskej správe v znení neskorších predpisov
 
15. Uskutočňovanie krajin-
noarchitektonických
sadovníckych diel
1. vysokoškolské vzdelanie záhrad-
níckeho, poľnohospodárskeho
alebo lesníckeho smeru alebo2. odborné stredoškolské vzdelanie
záhradníckeho, poľnohospodár-
skeho alebo lesníckeho smeru
a dva roky praxe v odbore
   
16. Technické osvedčova-
nie stavebných výrob-
kov
oprávnenie § 4 ods. 4 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných vý-
robkoch v znení neskorších predpisov
 
17. Vykonávanie činnosti
koordinátora bezpeč-
nosti
1. osvedčenie o vykonaní skúšky
odbornej spôsobilosti na výkon
činnosti stavbyvedúceho alebo
stavebného dozoru alebo2. osvedčenie autorizovaného bez-
pečnostného technika
§ 6 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných
a zdravotných požiadavkách na stavenisko
 
SKUPINA 214 - Ostatné
18. Prevádzkovanie auto-
školy
osvedčenie o registrácii autoškoly § 3 ods. 8 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
19. Inštruktor autoškoly inštruktorský preukaz § 10 zákona č. 93/2005 Z. z.  
20. Vyučovanie v odbore
cudzích jazykov, pre-
kladateľské a tlmočníc-
ke služby*)
dokončené štúdium príslušných
jazykov na vysokej škole alebo vy-
svedčenie o zložení štátnej jazyko-
vej skúšky, alebo preukázanie as-
poň desaťročného pobytu v štáte
s úradným jazykom, ktorý sa má
vyučovať, prekladať alebo tlmočiť
*nevzťahuje sa na výkon činnosti tlmočníkov a pre-
kladateľov podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znal-
coch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 93/2006 Z. z.
 
21. Vyučovanie v odbore
umenia
dokončené štúdium na príslušnej
umeleckej škole alebo spôsobilosť
preukázaná desaťročnou praktic-
kou činnosťou v odbore
   
22. Poradenstvo, výchova
a vzdelávanie v oblasti
ochrany práce*)
oprávnenie § 5 ods. 7 zákona č. 51/1988 Zb.*) len v oblasti pôsobnosti dozoru štátnej banskej
správy
 
23. Výchova a vzdelávanie
v oblasti ochrany práce
oprávnenie § 27 zákona č. 124/2006 Z. z.  
24. Odborné poradenské
služby pre uchádzačov
a záujemcov o zamest-
nanie
vysokoškolské vzdelanie druhého
stupňa
§ 43 ods. 9 zákona č. 5/2004 Z. z.  
25. Prevádzkovanie vzdelá-
vacích zariadení na prí-
pravu vykonávania špe-
cializovaných činností
v oblasti telesnej kultú-
ry
potvrdenie o akreditácii § 11 ods. 4 zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kul-
túre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov
 
26. Výkon špecializovaných
činností v oblasti teles-
nej kultúry okrem hor-
skej vodcovskej činnos-
ti
doklad o odbornej spôsobilosti § 2 ods. 1 a 5 vyhlášky Ministerstva školstva Sloven-
skej republiky č. 257/1998 Z. z. o podmienkach
získavania odbornej spôsobilosti na vykonávanie
špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry
v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej
republiky č. 300/2000 Z. z.
 
27. Horská vodcovská čin-
nosť vrátane vedenia a
sprevádzania osôb po
turistických chodní-
koch a trasách
osvedčenie o odbornej spôsobilosti
horského vodcu vydané alebo
uznané Národnou asociáciou hor-
ských vodcov alebo zahraničnou
právnickou osobou, ktorá je čle-
nom Medzinárodného združenia
asociácií horských vodcov
(UIAGM/IFMGA)
§ 2d ods. 2 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej zá-
chrannej službe v znení zákona č. 567/2005 Z. z.
 
28. Vykonávanie odbornej
prípravy na úseku
ochrany pred požiarmi
oprávnenie § 12 ods. 1 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov
 
29. Preskúšavanie komínov osvedčenie § 3 písm. c) zákona č. 161/1998 Z. z. o Komore ko-
minárov Slovenska a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živ-
nostenský zákon) v znení neskorších predpisov
v znení neskorších predpisov
 
30. Technik požiarnej
ochrany
alebo
Špecialista požiarnej
ochrany
osvedčenie § 11 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z.  
31. Geodetické a kartogra-
fické činnosti
odborná spôsobilosť podľa osobit-
ného predpisu*)
*) § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zá-
kona č. 423/2003 Z. z.
 
32. Vyhotovovanie lesných
hospodárskych plánov
osvedčenie o odbornej a technickej
spôsobilosti
§ 42 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch  
33. Činnosť odborného les-
ného hospodára
osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 47 ods. 4 zákona č. 326/2005 Z. z.  
34. Zber, spracúvanie,
skladovanie, pestova-
nie a uvádzanie do obe-
hu reprodukčného ma-
teriálu lesných drevín
osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 24 zákona č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukč-
nom materiáli a o zmene niektorých zákonov v zne-
ní zákona č. 545/2004 Z. z.
 
35. Činnosť vykonávaná
banským spôsobom*)
osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 5 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kva-
lifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pra-
covníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonáva-
nej banským spôsobom*) v rozsahu § 3 písm. c) až i) zákona č. 51/1988 Zb.
 
36. Ničenie a zneškodňova-
nie výbušnín a vyhľadá-
vanie nevybuchnutej
munície
preukaz pyrotechnika skupiny C,
vek 21 rokov
§ 35 ods. 3 zákona č. 51/1988 Zb.  
37. Vykonávanie ohňostroj -
ných prác
preukaz odpaľovača ohňostrojov § 4 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky č. 79/1993 Z. z. o získaní odbornej spô-
sobilosti odpaľovačov ohňostrojov a pyrotechnikov
 
38. Predaj pyrotechnických
predmetov tried II a III a
podtriedy T1
doklad o odbornej spôsobilosti
podľa osobitných predpisov*)
*) § 8 ods. 2 vyhlášky Slovenského banského úradu
č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch
v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 398/1999 Z. z.
III
39. Prevádzkovanie cestov-
nej kancelárie
1. vysokoškolské vzdelanie eko-
nomického alebo právnického
smeru a dva roky praxe v odbo-
re alebo2. vyššie odborné vzdelanie v od-
bore a tri roky praxe v odbore
alebo3. úplné stredné vzdelanie v od-
bore alebo v ekonomickom od-
bore a päť rokov praxe v odbore
  II
40. Prevádzkovanie cestov-
nej agentúry
1. vysokoškolské vzdelanie eko-
nomického alebo právnického
smeru a jeden rok praxe v od-
bore alebo2. vyššie odborné vzdelanie v od-
bore a dva roky praxe v odbore
alebo3. úplné stredné vzdelanie v od-
bore alebo v ekonomickom od-
bore a tri roky praxe v odbore
  II
41. Sprievodca cestovného
ruchu
osvedčenie § 8 zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní
a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 387/1996Z. z. o zamestnanosti v znení
zákonač. 70/1997 Z. z. v znení zákona
č. 567/2001 Z. z.
 
42. Masérske služby 1. absolvovanie strednej zdravot-
níckej školy alebo2. absolvovanie masérskeho kur-
zu zakončeného skúškou, or-
ganizovaného inštitúciou akre-
ditovanou príslušným ústred-
ným orgánom štátnej správy
alebo3. absolvovanie lekárskej fakulty
alebo4. absolvovanie vysokej školy te-
lovýchovného smeru
   
43. Ubytovacie služby v uby-
tovacích zariadeniach
s prevádzkovaním po-
hostinských činností
v týchto zariadeniach
a v chatovej osade trie-
dy 3, v kempingoch tried
3a4
1. vysokoškolské vzdelanie v od-
bore alebo v ekonomickom od-
bore a dva roky praxe v odbore
alebo2. vyššie odborné vzdelanie v od-
bore a tri roky praxe v odbore
alebo3. úplné stredné vzdelanie v od-
bore alebo v ekonomickom od-
bore a päť rokov praxe v odbore
  III
44. Reštaurovanie s výnim-
kou kultúrnych pamia-
tok a zbierkových pred-
metov, ktoré sú dielami
výtvarného umenia (§ 3
ods. 1 písm. d) desiaty
bod)
1. stredoškolské vzdelanie reštau-
rátorského zamerania a tri roky
praxe v odbore reštaurovania
alebo2. úplné stredné vzdelanie prí-
buzného odboru a päť rokov
praxe v odbore reštaurovania
alebo3. vysokoškolské umelecké vzde-
lanie reštaurátorského zame-
rania alebo príbuzného odboru
a jeden rok praxe v odbore reš-
taurovania
  I
45. Činnosť vodohospodára 1. vysokoškolské vzdelanie 2. stup-
ňa v odbore technických vied ale-
bo prírodných vied a najmenej
trojročná odborná prax alebo2. úplné stredné odborné vzdela-
nie technického smeru a naj-
menej šesťročná odborná prax,
prípadne3. vysokoškolské vzdelanie 1. stup-
ňa v odbore technických vied
alebo prírodných vied a najme-
nej štvorročná odborná prax
§ 70 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vod-
ný zákon) v znení neskorších predpisovOdborná prax je prax vodohospodárskeho smeru,
chemickotechnologického smeru alebo iného prí-
buzného smeru
 
46. Činnosť bezpečnostné-
ho poradcu
osvedčenie § 20 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej repub-
liky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení ne-
skorších predpisov§ 29a ods. 5 a 6 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zá-
kona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
v znení neskorších predpisov§ 5 ods. 4 zákona č. 338/2000 Z. z.
 
47. Vykonávanie školení
a skúšok žiadateľov
o vydanie osvedčenia
o odbornej spôsobilosti
bezpečnostného porad-
cu
poverenie § 5a ods. 7 zákona č. 338/2000 Z. z.§ 20 ods. 11 zákona Národnej rady Slovenskej
re-
publiky č. 168/1996 Z. z.
 
48. Činnosť autorizovanej
osoby
rozhodnutie o autorizácii § 11 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požia-
davkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov§ 15 zákona č. 90/1998 Z. z.
 
49. Verejné obstarávanie preukaz o odbornej spôsobilosti § 126 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstará-
vaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 282/2006 Z. z.
 
50. Inseminácia 1. vysokoškolské vzdelanie v od-
bore veterinárnej medicíny ale-
bo zootechniky alebo2. osvedčenie o odbornej spôsobi-
losti
§ 25 ods. 1 písm. d) a § 25 ods. 2 zákona
č. 194/1998 Z. z. o plemenitbe hospodárskych zvie-
rat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov
 
51. Pedikúra osvedčenie § 8 ods. 1 zákona č. 386/1997 Z. z.  
52. Podnikanie v oblasti na-
kladania s nebezpeč-
ným odpadom
odborná spôsobilosť podľa osobit-
ných predpisov
§ 40 ods. 9 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
v znení neskorších predpisov
 
53. Sprostredkovanie pre-
daja, prenájmu a kúpy
nehnuteľností (realitná
činnosť)
1. vysokoškolské vzdelanie eko-
nomického alebo právnického,
alebo stavebného, alebo archi-
tektonického smeru alebo2. úplné stredné vzdelanie s ma-
turitnou skúškou a päť rokov
praxe v odbore
   
54. Havarijný technik
alebo
Špecialista na preven-
ciu závažných priemy-
selných havárií
osvedčenie § 12 ods. 6 zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii zá-
važných priemyselných havárií a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 
55. Vykonávanie odbornej
prípravy na úseku pre-
vencie závažných prie-
myselných havárií
oprávnenie § 13 zákona č. 261/2002 Z. z.  
56. Bezpečnostnotechnické
služby
1. oprávnenie alebo2. osvedčenie bezpečnostného
technika alebo3. osvedčenie autorizovaného bez-
pečnostného technika
§ 21, 23, 24 zákona č. 124/2006 Z. z.  
57. Bezpečnostný technik osvedčenie bezpečnostného tech-
nika
§ 23 zákona č. 124/2006 Z. z.  
58. Autorizovaný bezpeč-
nostný technik
osvedčenie autorizovaného bezpeč-
nostného technika
§ 24 zákona č. 124/2006 Z. z.  
59. Pracovná zdravotná
služba
oprávnenie § 21 zákona č. 124/2006 Z. z.  
60. Prevádzkovanie verej-
ných vodovodov I. až III.
kategórie a prevádzko-
vanie verejných kanali-
zácií I. až III. kategórie
osvedčenie o odbornej spôsobilosti
na prevádzkovanie verejných vodo-
vodov a verejných kanalizácií
§ 6 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vo-
dovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a do-
plnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťo-
vých odvetviach v znení zákona č. 230/2005 Z. z.
 
61. Správa registratúry úplné stredné vzdelanie a tri roky
praxe v odbore
§ 23 ods. 2 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a
registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
 
62. Odborné poradenstvo
v oblasti integrovanej
prevencie a kontroly
znečisťovania životného
prostredia
osvedčenie § 7 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania životného pro-
stredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
 
63. Činnosť environmen-
tálneho overovateľa
osvedčenie o akreditácii § 12 zákona č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom
overovaní a registrácii organizácií v schéme Európ-
skeho spoločenstva pre environmentálne manažér-
stvo a audit a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov
 
64. Kontrola kotlov a vyku-
rovacích sústav, kon-
trola klimatizačnýchsystémov
osvedčenie § 7 ods. 3 zákona č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kon-
trole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných
systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
65. Odborná príprava v ob-
lasti environmentálne-
ho manažérstva a audi-
tu
oprávnenie § 18 ods. 1 zákona č. 491/2005 Z. z.  
66. Kvalitatívne a kvantita-
tívne zisťovanie fakto-
rov životného prostre-
dia a pracovného
prostredia na účely po-
sudzovania ich možné-
ho vplyvu na zdravie
osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 9 ods. 4 písm. a) zákona č. 126/2006 Z. z. o verej-
nom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
 
67. Hodnotenie zdravotných
rizík zo životného pro-
stredia
osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 9 ods. 4 písm. b) zákona č. 126/2006 Z. z.  
68. Oprávnené meranie emi-
sií na stacionárnych
zdrojoch a meranie úrov-
ne znečistenia ovzdušia
oprávnenie na vykonávanie opráv-
neného merania
§ 25 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia
a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o po-
platkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskor-
ších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších
predpisov
 
69. Vykonávanie hodnote-
nia rizík, vypracúvanie
a aktualizovanie bez-
pečnostnej správy a ha-
varijného plánu a kon-
zultačná a poradenská
činnosť v určených ob-
lastiach na úseku pre-
vencie závažných prie-
myselných havárií
autorizácia § 14 zákona č. 261/2002 Z. z.  
70. Posudzovanie vplyvov
na životné prostredie
osvedčenie § 61 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov
 
Príloha č. 3 k zákonu č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI
Por.
čís.
Živnosť Preukaz spôsobilosti Poznámka Zoznam
SKUPINA 302 - Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia
1. Vývoj a výroba zbraní
alebo streliva
stredné odborné vzdelanie v odbore
puškárstvo a dva roky praxe v od-
bore alebo desať rokov praxe v od-
bore
I
2. Opravy, úpravy, niče-
nie, znehodnocovanie
alebo výroba rezu zbra-
stredné odborné vzdelanie v odbore
puškárstvo a dva roky praxe v od-
bore alebo desať rokov praxe v od-
bore
3. Ničenie, znehodnocova-
nie alebo výroba rezu
streliva
vek 21 rokov a preukaz pyrotechni-
ka skupiny A alebo B, alebo C
4. Nákup, predaj, prená-
jom alebo úschova
zbraní a streliva
odborná spôsobilosť podľa § 21 a
22 živnostenského zákona
III
5. Preprava zbraní a streli-
va
6. Prevádzkovanie strelni-
ce
SKUPINA 314 - Ostatné
7. Prevádzkovanie pohre-
biska
alebo
Prevádzkovanie pohreb-
nej služby
alebo
Prevádzkovanie krema-
tória
osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 16 ods. 15 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov
III
8. Prevádzkovanie balza-
movania a konzervácie
osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 16 ods. 10 zákona č. 355/2007 Z. z.
9. Zmenárne devízová licencia § 6 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republi-
ky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, kto-
rým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení ne-
skorších predpisov v znení neskorších predpisov
10. Cestná motorová do-
prava (vnútroštátna ne-
pravidelná autobusová
doprava, vnútroštátna
nákladná cestná dopra-
va, vnútroštátna taxi-
služba)
osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
doklad o finančnej spoľahlivosti
§ 3 a 3a zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskor-
ších predpisov
11. Zasielateľstvo 1. stredoškolské vzdelanie v od-
bore a dva roky praxe v odbore
alebo2. vysokoškolské vzdelanie v od-
bore a najmenej jednoročná
prax v odbore
II
12. Prevádzkovanie závod-
ného hasičského útva-
ru
oprávnenie § 17 ods. 1 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z.
13. Organizovanie dobro-
voľných dražieb
1. vysokoškolské vzdelanie a tri
roky praxe alebo2. úplné stredné vzdelanie a osem
rokov praxe
§ 6 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných draž-
bách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady
č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti
(Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
Príloha č. 4 k zákonu č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
Činnosti, ktoré môžu vykonávať iba osoby s osobitnou odbornou spôsobilosťou
A.
Externe (u zákazníka) vykonávané činnosti
Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
Inštalácia a opravy chladiacich zariadení
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení
B.
Činnosti vykonávané v prevádzkarni alebo externe (u zákazníka)
Pánske, dámske a detské kaderníctvo
Kozmetické služby
Pedikúra
Sprievodca cestovného ruchu
Masérske služby
Príloha č. 5 k zákonu č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005).
2.
Smernica Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu osôb (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z. a zákona č. 355/2007 Z. z. sa mení takto:
1.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v VIII. časti Finančná správa a obchodná činnosť položka č. 148 znie:
„Položka 148
a)
Vydanie živnostenského listu
1.
na voľnú živnosť 100 Sk
2.
na remeselnú živnosť alebo viazanú živnosť 500 Sk
b)
Vydanie koncesnej listiny 1 000 Sk
c)
Výpis zo živnostenského registra za jedného podnikateľa 100 Sk
d)
Vydanie náhradného živnostenského listu alebo koncesnej listiny náhradou za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený živnostenský list alebo koncesnú listinu 100 Sk
e)
Vydanie povolenia na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni 200 Sk
f)
Za vykonanie zmien v živnostenskom liste a zmien v koncesnej listine 100 Sk
g)
Vydanie rozhodnutia o zrušení živnostenského oprávnenia na jednu alebo viac živností 150 Sk
h)
Pozastavenie prevádzkovania živnosti alebo zmena pozastavenia prevádzkovania živnosti 200 Sk
i)
Vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou podľa osobitného predpisu33) 200 Sk
j)
Vydanie osvedčenia o splnení podmienok odbornej praxe 200 Sk
k)
Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej praxe 500 Sk
l)
Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie občana členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarskej konfederácie na účely prevádzkovania živnosti v Slovenskej republike 3 000 Sk
m)
Vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis 100 Sk
Poznámky
1.
Na poplatok podľa písmena f) nemá vplyv počet živnostenských listov a počet koncesných listín, na ktorých sa zmena vyznačí, ani počet súčasne vyznačených zmien.
2.
Za zmenu adresy bydliska, miesta podnikania alebo sídla vyznačenú v dôsledku premenovania názvov obcí a ulíc alebo zmenu dokladov o živnostenskom oprávnení a údajov v nich uvedených vyplývajúcu z právnych zmien podmienok živnostenského podnikania sa poplatok nevyberie.“.
Čl. IV
Zákon č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 526/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 1 sa slovo „len" nahrádza slovami „fyzická osoba alebo".
2.
V § 7 ods. 1 sa slová „len právnickej osobe so sídlom" nahrádzajú slovami „fyzickej osobe alebo právnickej osobe s bydliskom alebo sídlom".
3.
V § 7 odsek 3 znie:
„(3)
V žiadosti o vydanie osvedčenia uvedie
a)
fyzická osoba
1.
meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu,
2.
obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie,
3.
druh tovaru, ktorý sa má skladovať,
4.
označenie skladu a jeho adresu,
5.
skladovaciu kapacitu skladu,
b)
právnická osoba
1.
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa,
2.
meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
3.
druh tovaru, ktorý sa má skladovať,
4.
označenie skladu a jeho adresu,
5.
skladovaciu kapacitu skladu.“.
4.
V § 7 ods. 7 sa za slovo „sídlo" vkladajú slová „právnickej osoby alebo miesto podnikania fyzickej osoby".
5.
V § 10 sa vypúšťa odsek 1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 sa vypúšťa.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 1 až 4.
Čl. V
Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 310/1999 Z. z., zákona č. 115/2000 Z. z., zákona č. 128/2002 Z. z., zákona č. 524/2005 Z. z. a zákona č. 215/2007 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 11 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno f).
2.
V § 11 ods. 2 sa vypúšťa písmeno g).
Zároveň sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 30.
Čl. VI
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 27 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to platí i v prípade predchádzajúceho zániku oprávnenia na podnikanie.".
2.
V § 27 ods. 5 písm. a) a c) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak,".
3.
V § 27 ods. 5 písm. b) a odseku 9 sa slová „krajský úrad" nahrádzajú slovami „obvodný úrad".
4.
V § 27 ods. 5 písmeno d) znie:
„d)
podnikateľom podnikajúcim na základe živnostenského oprávnenia vrátane právnických osôb podnikajúcich na základe živnostenského oprávnenia a zahraničných fyzických osôb podnikajúcich na základe živnostenského oprávnenia obvodný úrad,“.
5.
V § 27 ods. 7 sa slová „krajských úradov a okresných úradov" nahrádzajú slovami „obvodných úradov".
6.
V § 33 ods. 2 sa slovo „okresné" nahrádza slovom „obvodné".
Čl. VII
Zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 515/2003 Z. z. a zákona č. 567/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 4 sa slová „je Poprad" nahrádzajú slovami „sú Vysoké Tatry".
2.
V § 2b ods. 1 sa slová „v Starom Smokovci" nahrádzajú slovami „vo Vysokých Tatrách".
3.
§ 2c sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
je oprávnená prostredníctvom svojich členov požadovať preukázanie totožnosti osôb pri porušení povinností vyplývajúcich z § 11 ods. 2 písm. a); pritom sa preukazujú preukazom člena asociácie.“.
4.
V § 2d ods. 1 sa na konci úvodnej vety pripájajú tieto slová: „a vedenie výcviku v disciplínach alpinizmu".
5.
Doterajší text § 3 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Hranice horských oblastí podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
6.
V § 11 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
na vyzvanie zamestnanca horskej služby alebo horského vodcu preukázať svoju totožnosť.“.
7.
Za § 11 sa vkladá nový § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠11a
Odborná spôsobilosť na výkon horskej vodcovskej činnosti
(1)
Odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí a praktických schopností a získaných návykov, ktoré sú potrebné na riadny výkon horskej vodcovskej činnosti.
(2)
Odborná spôsobilosť sa získava úspešným vykonaním vstupného testu, osobitnou odbornou prípravou a úspešným vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou zloženou z členov asociácie, ktorých určí predsedníctvo asociácie.
(3)
Ak žiadateľ neuspeje na vstupnom teste, nemôže absolvovať osobitnú odbornú prípravu.
(4)
Žiadateľovi, ktorý splnil podmienky zdravotnej spôsobilosti podľa § 12 ods. 9 a úspešne vykonal skúšku, vydá asociácia osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti.
(5)
Žiadosť o vykonanie vstupného testu, osobitnej odbornej prípravy a skúšky obsahuje meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu žiadateľa. K žiadosti sa prikladá potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré nesmie byť staršie ako tri mesiace, a zoznam horských aktivít absolvovaných žiadateľom za posledné tri roky.
(6)
Žiadateľ o vykonanie vstupného testu, osobitnej odbornej prípravy a skúšky môže opakovať skúšku iba raz na opravnej skúške; ak nevyhovie na opravnej skúške, môže vykonať novú skúšku až po opakovanom absolvovaní osobitnej odbornej prípravy.
(7)
Odborne spôsobilá osoba je povinná opakovane najmenej raz za tri roky od absolvovania osobitnej odbornej prípravy zúčastniť sa ďalšej osobitnej odbornej prípravy a po jej skončení absolvovať preskúšanie. Pri preskúšaní musí predložiť platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Ak sa ďalšej odbornej prípravy nezúčastní alebo nevyhovie na preskúšaní, stratí odbornú spôsobilosť. Osoba, ktorá stratí odbornú spôsobilosť, je povinná bezodkladne odovzdať asociácii osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti.
(8)
Osobitná odborná príprava sa vykonáva za úhradu, ktorá zodpovedá nevyhnutným nákladom, ktoré sú s tým spojené. Úhrada, ktorú určí asociácia, je jej príjmom.
(9)
Minimálny rozsah a požiadavky horských aktivít, obsah tém a rozsah vstupných testov, osobitnej odbornej prípravy, podrobnosti na vykonanie skúšok odbornej spôsobilosti a náležitosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie horskej vodcovskej činnosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
8.
V § 12 v nadpise sa na konci pripájajú slová „na výkon záchrannej činnosti".
Čl. VIII
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z. a zákona č. 673/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13)
Povinnosť podľa odseku 1 môže poistenec splniť pri získavaní oprávnenia na podnikanie aj na jednotnom kontaktnom mieste.13aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13aa znie:
„13aa)
§ 66ba ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 358/2007 Z. z.“.
2.
V § 8 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, pohlavie, adresu trvalého pobytu a prechodného pobytu poistenca, dobu trvalého pobytu na území Slovenskej republiky; u cudzinca sa uvádza kontaktná adresa, štátna príslušnosť, dátum narodenia, ak mu rodné číslo nebolo pridelené,13b) a číslo identifikačnej karty alebo pasu,“.
3.
§ 23 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Oznámenie podľa odseku 1 písm. a) a oznámenie zmeny svojho názvu (obchodného mena) podľa odseku 7 môže samostatne zárobkovo činná osoba splniť aj na jednotnom kontaktnom mieste13aa) v súvislosti s oznamovaním zmien podľa osobitného zákona,53a) ak oznámenie vykoná v lehote podľa odseku 1. Oznámenie zmeny platiteľa poistného na samostatne zárobkovo činnú osobu podľa odseku 1 písm. b) môže poistenec splniť aj na jednotnom kontaktnom mieste pri získavaní oprávnenia na podnikanie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 53a znie:
„53a)
§ 49 ods. 1 a § 56 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. IX
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z. a zákona č. 330/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 16 ods. 1 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „sú nimi i prihlášky prijaté informačným systémom podľa osobitného predpisu35ab) uchovávané elektronickou formou,".
Poznámka pod čiarou k odkazu 35ab znie:
„35ab)
§ 60b ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 358/2007 Z. z.“.
Čl. X
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 231/1992 Zb., zákonom č. 600/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákonom č. 288/1997 Z. z., zákonom č. 379/1997 Z. z., zákonom č. 70/1998 Z. z., zákonom č. 76/1998 Z. z., zákonom č. 126/1998 Z. z., zákonom č. 129/1998 Z. z., zákonom č. 140/1998 Z. z., zákonom č. 143/1998 Z. z., zákonom č. 144/1998 Z. z., zákonom č. 161/1998 Z. z., zákonom č. 178/1998 Z. z., zákonom č. 179/1998 Z. z., zákonom č. 194/1998 Z. z., zákonom č. 263/1999 Z. z., zákonom č. 264/1999 Z. z., zákonom č. 119/2000 Z. z., zákonom č. 142/2000 Z. z., zákonom č. 236/2000 Z. z., zákonom č. 238/2000 Z. z., zákonom č. 268/2000 Z. z., zákonom č. 338/2000 Z. z., zákonom č. 223/2001 Z. z., zákonom č. 279/2001 Z. z., zákonom č. 488/2001 Z. z., zákonom č. 554/2001 Z. z., zákonom č. 261/2002 Z. z., zákonom č. 284/2002 Z. z., zákonom č. 506/2002 Z. z., zákonom č. 190/2003 Z. z., zákonom č. 219/2003 Z. z., zákonom č. 245/2003 Z. z., zákonom č. 423/2003 Z. z., zákonom č. 515/2003 Z. z., zákonom č. 586/2003 Z. z., zákonom č. 602/2003 Z. z., zákonom č. 347/2004 Z. z., zákonom č. 350/2004 Z. z., zákonom č. 365/2004 Z. z., zákonom č. 420/2004 Z. z., zákonom č. 533/2004 Z. z., zákonom č. 544/2004 Z. z., zákonom č. 578/2004 Z. z., zákonom č. 624/2004 Z. z., zákonom č. 650/2004 Z. z., zákonom č. 656/2004 Z. z., zákonom č. 725/2004 Z. z., zákonom č. 8/2005 Z. z., zákonom č. 93/2005 Z. z., zákonom č. 331/2005 Z. z., zákonom č. 340/2005 Z. z., zákonom č. 351/2005 Z. z., zákonom č. 470/2005 Z. z., zákonom č. 473/2005 Z. z., zákonom č. 491/2005 Z. z., zákonom č. 555/2005 Z. z., zákonom č. 567/2005 Z. z., zákonom č. 124/2006 Z. z., zákonom č. 126/2006 Z. z., zákonom č. 17/2007 Z. z., zákonom č. 99/2007 Z. z., zákonom č. 193/2007 Z. z., zákonom č. 218/2007 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. XI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2007 okrem prílohy č. 1 v čl. I sedemdesiatom druhom bode, ktorá nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.