355/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2011 do 30.06.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

355
ZÁKON
z 21. júna 2007
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje
a)
organizáciu a výkon verejného zdravotníctva,
b)
vykonávanie prevencie ochorení a iných porúch zdravia,
c)
zriaďovanie a činnosť komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti,
d)
požiadavky na odbornú spôsobilosť a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti,
e)
požiadavky na zdravé životné podmienky a zdravé pracovné podmienky,
f)
požiadavky na radiačnú ochranu,
g)
opatrenia orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva (ďalej len „orgány verejného zdravotníctva“) pri mimoriadnych udalostiach,
h)
povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,
i)
výkon štátneho zdravotného dozoru,
j)
priestupky a iné správne delikty na úseku verejného zdravotníctva.
§ 2
Základné pojmy
(1)
Na účely tohto zákona
a)
verejné zdravotníctvo je systém zameraný na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia,
b)
verejné zdravie je úroveň zdravia spoločnosti, ktorá zodpovedá úrovni poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ochrany a podpory zdravia a ekonomickej úrovni spoločnosti,
c)
determinanty zdravia sú faktory určujúce zdravie, ktorými sú životné prostredie, pracovné prostredie, genetické faktory, zdravotná starostlivosť, ochrana a podpora zdravia a spôsob života,
d)
životné podmienky sú fyzikálne, chemické a biologické faktory životného prostredia vo vzťahu k verejnému zdraviu, podmienky bývania, odpočinku, telesnej kultúry, rekreácie, kultúry a iných záujmových činností, dopravy, poskytovania zdravotnej starostlivosti a poskytovania ďalších služieb, výživy a spôsobu stravovania, stavu a spôsobu používania predmetov prichádzajúcich do styku s požívatinami a predmetov bežného používania, podmienky na zdravý vývoj, výchovu, psychický a fyzický rozvoj detí, mládeže a dospelých,
e)
pracovné podmienky sú fyzikálne, chemické, biologické, fyziologické, psychologické a sociologické faktory pôsobiace na zdravie a pracovnú výkonnosť človeka v pracovnom procese; sú ovplyvňované režimom práce, odpočinkom a technickým stavom pracovného prostredia,
f)
zdravé životné podmienky a zdravé pracovné podmienky sú podmienky, ktoré nepôsobia nepriaznivo na zdravie ľudí, ale ho chránia a kladne ovplyvňujú,
g)
zdraviu škodlivé faktory životného prostredia a pracovného prostredia sú fyzikálne, chemické a biologické faktory, ktoré podľa súčasných poznatkov vedy spôsobujú alebo môžu spôsobiť poruchy zdravia, a ľudský organizmus zaťažujúce faktory vyplývajúce zo životných podmienok, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú fyziologické a psychické funkcie ľudí,
h)
prevencia ochorení a iných porúch zdravia je systém opatrení zameraných na vylúčenie, prípadne zníženie rizika výskytu ochorení a iných porúch zdravia, na ktoré v rozhodujúcej miere vplývajú životné, pracovné a sociálno-ekonomické podmienky a spôsob života, a opatrení zameraných na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia,
i)
spôsob života je správanie človeka, ktorého základom je vzájomné pôsobenie životných podmienok, osobnostných vlastností, sociálnych faktorov a ekonomických faktorov,
j)
hodnotenie dopadov na verejné zdravie je súbor nástrojov, ktorých cieľom je posúdiť priame a nepriame vplyvy ľudskej aktivity na verejné zdravie,
k)
prenosné ochorenie je choroba vyvolaná biologickým faktorom, ktorý je schopný vyvolať individuálnu alebo hromadnú infekciu, ochorenie alebo otravu u ľudí,
l)
nemocničná nákaza je nákaza vnútorného alebo vonkajšieho pôvodu, ktorá vznikla v príčinnej súvislosti s pobytom alebo výkonom v zdravotníckom zariadení alebo v zariadení sociálnych služieb,
m)
izolácia je oddelenie osôb chorých na prenosné ochorenie počas ich infekčnosti od iných osôb na účely zamedzenia šíreniu prenosného ochorenia,
n)
karanténnne opatrenia sú karanténa, zvýšený zdravotný dozor a lekársky dohľad,
o)
epidemiologický dohľad je priebežný systematický zber, analýza, interpretácia a šírenie údajov o ochoreniach vrátane epidemiologických štúdií o rizikových faktoroch a spôsoboch vzniku, šírenia a výskytu ochorení v čase a priestore s cieľom prijať príslušné opatrenia,
p)
epidémia je výskyt najmenej troch prípadov ochorenia, ktoré sú v epidemiologickej súvislosti,
q)
pandémia je rozsiahla epidémia s neurčitým časovým ohraničením a prakticky bez ohraničenia vmieste, ktorá postihuje veľké množstvo ľudí na rozsiahlom území,
r)
epidemiologicky závažná činnosť je pracovná činnosť, ktorou možno pri zanedbaní postupov správnej praxe a pri nedodržaní zásad osobnej hygieny spôsobiť vznik alebo šírenie prenosného ochorenia,
s)
zdravá výživa je výživa vytváraná optimálnym zabezpečením fyziologických požiadaviek organizmu v daných životných a pracovných podmienkach na základe vedeckých poznatkov, odporúčaných výživových dávok a poznatkov Svetovej zdravotníckej organizácie,
t)
zdravotný dohľad je sledovanie a hodnotenie zdravotných rizík a zdravotného stavu obyvateľstva a jeho jednotlivých skupín vo vzťahu k expozícii faktorom zo životných a pracovných podmienok,
u)
riziko je pravdepodobnosť vzniku škodlivého účinku na človeka v dôsledku expozície nebezpečnému faktoru,
v)
hodnotenie rizika je proces vyhodnocovania pravdepodobnosti a závažnosti škodlivého účinku na človeka v dôsledku expozície nebezpečnému faktoru za definovaných podmienok z definovaných zdrojov, ktoré pozostáva z určenia nebezpečenstva, zhodnotenia expozície, posúdenia vzťahu dávky a účinku a charakterizácie rizika stanovenia neistôt vyhodnotenia,
w)
riadenie rizika je rozhodovací proces, ktorý vychádza z výsledku hodnotenia rizika a ktorého cieľom je zníženie rizika,
x)
riziková práca je práca, pri ktorej je zvýšené nebezpečenstvo vzniku choroby z povolania, profesionálnej otravy alebo iného poškodenia zdravia v súvislosti s prácou,
y)
expozícia je vystavenie človeka faktoru zo životných podmienok alebo pracovných podmienok,
z)
limit je úroveň expozície, ktorá aj keď sa pravidelne opakuje počas života, nebude nikdy viesť k negatívnemu účinku na zdravie, ako sa dá predpokladať podľa súčasného stavu poznania,
za)
zamestnávateľ je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu, a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných pracovných vzťahoch, ako aj právnická osoba a fyzická osoba, u ktorej sa uskutočňuje praktické vyučovanie žiakov a študentov,
zb)
prevádzkový poriadok je súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnanca a na ochranu verejného zdravia v zariadení, v ktorom existuje riziko,
zc)
systém rýchlej výstrahy je súbor postupov na identifikáciu udalosti, ktorá má potenciál stať sa hrozbou pre zdravie verejnosti, prijatie včasných opatrení a informovanie širokej verejnosti o danej hrozbe.
(2)
V oblasti radiačnej ochrany
a)
radiačná ochrana je ochrana ľudí a životného prostredia pred ožiarením a pred jeho účinkami vrátane prostriedkov na jej dosiahnutie,
b)
ionizujúce žiarenie je žiarenie prenášajúce energiu vo forme častíc alebo elektromagnetických vĺn s vlnovou dĺžkou 100 nm alebo kratšou alebo frekvenciou 3.1015 Hz alebo vyššou, ktoré má schopnosť priamo alebo nepriamo vytvárať ióny,
c)
prírodné ionizujúce žiarenie je ionizujúce žiarenie prírodného zemského alebo kozmického pôvodu,
d)
ožiarenie je vystavenie pôsobeniu ionizujúceho žiarenia,
e)
lekárske ožiarenie je ožiarenie pacientov v súvislosti s určením ich diagnózy alebo liečby, ožiarenie zamestnancov v súvislosti so sledovaním ich zdravotného stavu, ožiarenie osôb v súvislosti s preventívnymi zdravotnými programami, ožiarenie zdravých jednotlivcov alebo pacientov, ktorí sa dobrovoľne zúčastňujú na lekárskych alebo biomedicínskych výskumných programoch a ožiarenie osôb v súvislosti s vyšetreniami na účely vypracovania lekárskeho posudku,
f)
limit ožiarenia je hodnota ročnej alebo päťročnej efektívnej dávky alebo ročnej ekvivalentnej dávky, ktorá zodpovedá hornej hranici prijateľného rizika stochastického poškodenia zdravia v dôsledku ožiarenia pre jednotlivca aj spoločnosť a ktorá vylučuje výskyt deterministických účinkov ožiarenia,
g)
smerná hodnota je stanovená hodnota ukazovateľa alebo kritérium, ktorého nesplnenie alebo prekročenie spravidla vyžaduje vykonanie primeraného opatrenia na zabezpečenie radiačnej ochrany,
h)
medzná dávka je obmedzenie budúcej dávky jednotlivca, ktorá môže byť spôsobená daným zdrojom ionizujúceho žiarenia, a ktorá sa používa v etape plánovania alebo projektovania pri optimalizácii radiačnej ochrany,
i)
zdroj ionizujúceho žiarenia je rádioaktívny žiarič, prístroj alebo zariadenie schopné emitovať ionizujúce žiarenie alebo produkovať rádioaktívne látky,
j)
prírodný zdroj ionizujúceho žiarenia je zdroj ionizujúceho žiarenia prírodného zemského alebo kozmického pôvodu,
k)
umelý zdroj ionizujúceho žiarenia je zdroj ionizujúceho žiarenia iný ako prírodný zdroj ionizujúceho žiarenia,
l)
rádioaktívny žiarič je rádioaktívna látka, ktorej aktivita a hmotnostná aktivita presahujú hodnoty aktivity a hmotnostnej aktivity uvedené v osobitnom predpise,1)
m)
uzavretý rádioaktívny žiarič je rádioaktívny žiarič, ktorého konštrukcia zabezpečuje tesnosť a za podmienok bežného používania vylučuje únik rádioaktívnych látok,
n)
otvorený rádioaktívny žiarič je rádioaktívny žiarič, ktorý nespĺňa podmienky uzavretého rádioaktívneho žiariča,
o)
nepoužívaný žiarič je rádioaktívny žiarič, ktorý sa už pri činnosti vedúcej k ožiareniu nepoužíva a s jeho ďalším používaním sa už nepočíta; uzavretý rádioaktívny žiarič, ktorý nemá platné osvedčenie uzavretého žiariča dlhšie ako 12 mesiacov, sa považuje za nepoužívaný,
p)
opustený žiarič je uzavretý rádioaktívny žiarič, ktorý nie je pod administratívnou kontrolou, pretože jej nikdy nepodliehal alebo preto, že bola kontrola zanedbaná a žiarič bol opustený, stratený, nesprávne umiestnený, ukradnutý alebo odovzdaný novému vlastníkovi bez riadneho oznámenia príslušnému orgánu alebo bol odovzdaný prijímateľovi bez jeho upovedomenia,
q)
rádioaktívna látka je každá látka, ktorá obsahuje jeden alebo viac rádionuklidov, ktorých aktivita, alebo hmotnostná aktivita alebo objemová aktivita nie je z hľadiska radiačnej ochrany zanedbateľná,
r)
rádioaktívna kontaminácia je kontaminácia ľubovoľného materiálu, povrchu alebo prostredia alebo jednotlivca rádioaktívnymi látkami; ak ide o ľudské telo, rádioaktívna kontaminácia je vonkajšia kontaminácia kože a vnútorná kontaminácia bez ohľadu na spôsob príjmu rádionuklidov,
s)
kontrolované pásmo sú priestory pracoviska s kontrolovaným vstupom, na ktorom sa vykonávajú činnosti vedúce k ožiareniu, podliehajúce osobitným požiadavkám s cieľom zabezpečiť radiačnú ochranu a zamedziť šíreniu rádioaktívnej kontaminácie,
t)
inštitucionálny rádioaktívny odpad je rádioaktívny odpad vznikajúci pri činnostiach vedúcich k ožiareniu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia s výnimkou vyhoretého jadrového paliva a rádioaktívnych odpadov z jadrových zariadení; inštitucionálnym rádioaktívnym odpadom sú aj nepoužívané žiariče,
u)
pracovník je zamestnanec alebo osoba samostatne zárobkovo činná, vystavená pri vykonávaní pracovnej činnosti ožiareniu, ktoré môže prekročiť niektorý z limitov ožiarenia ustanovených pre obyvateľov,
v)
externý dodávateľ služieb je fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá na základe zmluvy s držiteľom povolenia na činnosť vedúcu k ožiareniu vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu v kontrolovanom pásme zriadenom držiteľom povolenia,
w)
externý pracovník je pracovník kategórie A podľa osobitného predpisu,2) ktorý vykonáva činnosť v kontrolovanom pásme, pričom nie je zamestnancom držiteľa povolenia na činnosť vedúcu k ožiareniu.
DRUHÁ ČASŤ
ORGANIZÁCIA A VÝKON VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
§ 3
Orgány verejného zdravotníctva
(1)
Orgánmi verejného zdravotníctva sú v rozsahu ustanovenom týmto zákonom
a)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
b)
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad verejného zdravotníctva“),
c)
regionálne úrady verejného zdravotníctva,
d)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
e)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
f)
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky,
g)
Slovenská informačná služba.
(2)
Na zabezpečenie jednotného postupu orgánov verejného zdravotníctva
a)
ústredné orgány štátnej správy uvedené v odseku 1 písm. d) až f) a Slovenská informačná služba postupujú v úzkej súčinnosti s ministerstvom,
b)
orgány verejného zdravotníctva uvedené v odseku 1 písm. d) až f) zriaďujú útvar,2a) ktorý riadi a za jeho činnosť zodpovedá vedúci hygienik rezortu,
c)
úrad verejného zdravotníctva informuje orgány verejného zdravotníctva uvedené v odseku 1 písm. d) až g) o nariadených opatreniach a vydaných odborných usmerneniach na úseku verejného zdravotníctva.
(3)
Orgány verejného zdravotníctva spolupracujú v rámci svojej pôsobnosti pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a)
s ústrednými orgánmi štátnej správy a miestnymi orgánmi štátnej správy,
b)
s obcami a samosprávnymi krajmi,
c)
s vysokými školami, školami, výskumnými, výchovnými a vzdelávacími inštitúciami,
d)
s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,
e)
so stavovskými organizáciami v zdravotníctve,
f)
so zdravotnými poisťovňami a Sociálnou poisťovňou,
g)
s inými právnickými osobami a fyzickými osobami,
h)
s medzinárodnými organizáciami.
(4)
Úrad verejného zdravotníctva v oblasti zdravia pri práci spolupracuje aj s orgánmi štátnej správy v oblasti inšpekcie práce3) a ostatnými orgánmi dozoru.4)
§ 4
Ministerstvo
Ministerstvo
a)
určuje zásadné smery a priority štátnej zdravotnej politiky na úseku verejného zdravia a predkladá ich na schválenie vláde Slovenskej republiky,
b)
koordinuje spoluprácu ústredných orgánov štátnej správy a medzinárodnú spoluprácu na úseku verejného zdravia,
c)
je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje úrad verejného zdravotníctva,
d)
v súlade so súčasnými poznatkami vedy o vplyve fyzikálnych, chemických a biologických faktorov na verejné zdravie ustanovuje limity a hodnoty prípustnej záťaže týmito faktormi, ako aj limity ožiarenia a podmienky na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi z hľadiska ich možného vplyvu na verejné zdravie,
e)
vytvára podmienky na integráciu a koordináciu informačných systémov o verejnom zdraví,
f)
schvaľuje zriaďovanie národných referenčných centier a vedie register národných referenčných centier podľa § 8,
g)
nariaďuje opatrenia podľa § 12 ods. 7,
h)
určuje smery vzdelávania v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia,
i)
metodicky usmerňuje výkon štátneho zdravotného dozoru,
j)
kontroluje výkon verejného zdravotníctva v Slovenskej republike.
§ 5
Úrad verejného zdravotníctva
(1)
Úrad verejného zdravotníctva je rozpočtová organizácia štátu s pôsobnosťou pre územie Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave, ktorá je zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva.
(2)
Úrad verejného zdravotníctva riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný hygienik Slovenskej republiky (ďalej len „hlavný hygienik“), ktorý je zároveň vedúcim služobného úradu.5) Hlavného hygienika vymenúva a odvoláva na návrh ministra zdravotníctva Slovenskej republiky vedúci služobného úradu ministerstva.6)
(3)
Úrad verejného zdravotníctva je nadriadeným služobným úradom regionálnym úradom verejného zdravotníctva.7)
(4)
Úrad verejného zdravotníctva
a)
vypracúva návrhy zásadných smerov a priorít štátnej zdravotnej politiky na úseku verejného zdravia,
b)
zúčastňuje sa na riešení národných a medzinárodných programov významných pre verejné zdravie a vykonáva vedecký výskum v tejto oblasti,
c)
plánuje, koordinuje a určuje rozsah kontroly prenosných ochorení,
d)
plánuje, koordinuje a určuje rozsah a očkovacie schémy imunizačného programu,
e)
určuje antigény obsiahnuté v očkovacích látkach, schvaľuje aplikačné postupy pri použití očkovacích látok a nariaďuje mimoriadne očkovanie,
f)
posudzuje hodnotenie dopadov na verejné zdravie na národnej úrovni a na regionálnej úrovni,
g)
plní špecializované úlohy verejného zdravotníctva podľa § 11,
h)
vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach, ktoré presahujú hranice územného obvodu regionálneho úradu verejného zdravotníctva a vo veciach, o ktorých podľa tohto zákona rozhoduje výlučne úrad verejného zdravotníctva,
i)
je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje regionálny úrad verejného zdravotníctva,
j)
riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy uskutočňovaný regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva,
k)
nariaďuje opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 a opatrenia pri mimoriadnych udalostiach podľa § 48 ods. 3, ak ich treba vykonať v rozsahu presahujúcom územnú pôsobnosť regionálneho úradu verejného zdravotníctva,
l)
povoľuje a zrušuje ním povolené výnimky, ak to ustanovuje tento zákon,
m)
vydáva záväzné stanoviská a rozhoduje o návrhoch podľa § 13 vo veciach, ktoré presahujú hranice územného obvodu regionálneho úradu verejného zdravotníctva a vo veciach, ktoré patria do výlučnej pôsobnosti úradu verejného zdravotníctva,
n)
vydáva oprávnenia na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb podľa § 41 ods. 1,
o)
vydáva a odoberá oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby a kontroluje plnenie podmienok na výkon pracovnej zdravotnej služby,8)
p)
vedie evidenciu vydaných oprávnení na výkon pracovnej zdravotnej služby podľa písmena o) a zverejňuje zoznam fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb, ktorým bolo vydané oprávnenie na výkon pracovnej zdravotnej služby, v ktorom uvedie meno, priezvisko a titul vedúceho tímu odborníkov pracovnej zdravotnej služby, a
1.
ak ide o fyzickú osobu-podnikateľa, meno, priezvisko, bydlisko a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, alebo
2.
ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
q)
vedie evidenciu lekárov a verejných zdravotníkov, ktorí vykonávajú úlohy pracovnej zdravotnej služby podľa osobitného predpisu,8a) a zverejňuje ich zoznam, v ktorom uvedie ich meno, priezvisko, titul a bydlisko.
r)
zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti, vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti a vedie register odborne spôsobilých osôb na činnosti uvedené v § 15 ods. 1,
s)
vedie centrálny register rizikových prác (§ 31 ods. 6),
t)
vedie register výrobcov a dovozcov nových potravín a zložiek nových potravín,9) register výrobcov a dovozcov výživových doplnkov a potravín na osobitné výživové účely9) a register minerálnych vôd a pramenitých vôd,
u)
vykonáva štátny zdravotný dozor, vydáva pokyny a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru podľa § 54 a 55 vo veciach, ktoré presahujú hranice územného obvodu regionálneho úradu verejného zdravotníctva a vo veciach, v ktorých ako orgán štátnej správy prvého stupňa vydal rozhodnutie,
v)
prejednáva priestupky a iné správne delikty, ukladá pokuty a povinnosť nahradiť náklady podľa § 56 až 58,
w)
zabezpečuje sprístupnenie informácií o kvalite vody určenej na kúpanie (ďalej len „voda na kúpanie“) počas kúpacej sezóny,
x)
posudzuje vplyv prípravkov na ochranu rastlín na zdravie ľudí a vydáva odborné posudky,
y)
spolupracuje s príslušnými orgánmi a organizáciami pri presadzovaní opatrení týkajúcich sa látok, ktoré možno zneužiť na výrobu chemických a biologických zbraní,10)
z)
v rámci spolupráce s Európskou komisiou (ďalej len „Komisia“) a s členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „členský štát“)
1.
informuje Komisiu o výsledkoch kontroly kvality vody určenej na ľudskú spotrebu (ďalej len „pitná voda“), na ktorú bola povolená prvá výnimka, a o odôvodnení povolenia druhej výnimky,
2.
vypracúva pre Komisiu hodnotiace správy o kvalite pitnej vody a hodnotiace správy o kvalite vody na kúpanie v prírodných kúpaliskách, ktoré obsahujú aj informácie o každom prerušení monitorovania a o dôvodoch takéhoto prerušenia,
3.
informuje Komisiu každý rok pred začatím kúpacej sezóny o všetkých vodách na kúpanie,
4.
informuje členské štáty a Komisiu o tom, ktoré orgány verejného zdravotníctva vydávajú osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami a s jedovatými látkami a prípravkami,11)
5.
zasiela členským štátom a Komisii raz za štyri roky zoznam rozhodnutí o povolení výnimky podľa ustanovení tohto zákona s uvedením dôvodov a okolností, ktoré viedli k ich vydaniu,
6.
zasiela Komisii v intervaloch požadovaných osobitnými predpismi12) správu o praktickom uplatňovaní minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadaviek na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou faktorom práce a pracovného prostredia spolu so stanoviskami sociálnych partnerov; správa obsahuje opis najlepšej praxe na zabezpečenie prevencie pred škodlivými účinkami týchto faktorov práce a pracovného prostredia na verejné zdravie a ostatných foriem organizácie práce spolu s opatreniami, ktoré štát prijal, aby oboznámil ostatné členské štáty s poznatkami o tejto najlepšej praxi,
aa)
plní úlohy kontrolného orgánu oprávneného ukladať sankcie pri uvádzaní chemických látok a zmesí na trh podľa osobitného predpisu.12a)
(5)
Úrad verejného zdravotníctva v oblasti radiačnej ochrany
a)
rozhoduje o návrhoch podľa § 13 ods. 5 písm. a),
b)
určuje podmienky na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu, činností dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany a na uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov a materiálov spod administratívnej kontroly,
c)
určuje medzné dávky na optimalizáciu radiačnej ochrany pre jednotlivé činnosti vedúce k ožiareniu a jednotlivé zdroje ionizujúceho žiarenia,
d)
vydáva povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu podľa § 45 ods. 2 a 6,
e)
vydáva povolenia na uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov spod administratívnej kontroly, ak vznikli alebo sa používali pri činnostiach vedúcich k ožiareniu vykonávaných na základe povolenia úradu verejného zdravotníctva (§ 45 ods. 5),
f)
vydáva povolenia na činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany podľa § 45 ods. 4,
g)
vykonáva štátny zdravotný dozor v jadrových zariadeniach a na pracoviskách, na ktorých sa vykonávajú činnosti, na ktoré vydal povolenie,
h)
v Trnavskom kraji a Trenčianskom kraji vykonáva štátny zdravotný dozor a v územných obvodoch týchto krajov vydáva povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu podľa § 45 ods. 3 a rozhoduje o návrhoch podľa § 13 ods. 5 písm. b),
i)
nariaďuje opatrenia na predchádzanie vzniku ochorení a iných porúch zdravia v dôsledku ožiarenia ionizujúcim žiarením podľa § 12 ods. 1 písm. d) a ods. 5, ak ich treba vykonať v rozsahu presahujúcom územnú pôsobnosť regionálneho úradu verejného zdravotníctva a v územných obvodoch Trnavského kraja a Trenčianskeho kraja,
j)
vykonáva monitorovanie radiačnej situácie a zber údajov na území Slovenskej republiky na účely hodnotenia ožiarenia a hodnotenia vplyvu žiarenia na verejné zdravie a v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky vytvára radiačnú monitorovaciu sieť a zabezpečuje a riadi činnosti radiačnej monitorovacej siete,
k)
vydáva smernice a návody na zabezpečenie radiačnej ochrany pri vykonávaní činností vedúcich k ožiareniu, činností dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany a pri uvoľňovaní rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov spod administratívnej kontroly,
l)
vedie register činností vedúcich k ožiareniu, na ktoré vydal povolenie úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva a činností vedúcich k ožiareniu, ktoré zaevidoval na základe oznámenia,
m)
vedie centrálny register zdrojov ionizujúceho žiarenia a centrálny register dávok,
n)
vydáva osobné radiačné preukazy externým pracovníkom,
o)
poskytuje odborné usmernenia a informácie osobám, ktoré prišli do kontaktu s rádioaktívnym žiaričom alebo boli ožiarené,
p)
poskytuje informácie verejnosti o radiačnej situácii, mimoriadnych udalostiach a možnom ožiarení, o rizikách spôsobených ožiarením a o opatreniach a zásahoch na zníženie ožiarenia pri radiačných haváriách,
q)
vyhľadáva pracoviská a zariadenia, na ktorých sa môžu vyskytnúť opustené rádioaktívne žiariče alebo zvýšené prírodné ionizujúce žiarenie a ich prevádzkovateľom poskytuje informácie o rizikách a požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany a kontroluje ich dodržiavanie,
r)
spolupracuje s Komisiou a príslušnými orgánmi a inštitúciami členských štátov a zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných organizáciách,
(6)
Úrad verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov
a)
rozhoduje
1.
o obmedzení uvádzania kozmetických výrobkov do obehu stanovením osobitných podmienok, ak kozmetické výrobky spĺňajú požiadavky osobitného predpisu,13) ale preukázateľne predstavujú riziko,
2.
o povolení na použitie inej látky v kozmetických výrobkoch ako uvedenej v zoznamoch povolených látok okrem farbiva v kozmetických výrobkoch určených výlučne na farbenie vlasov, a to za podmienok podľa osobitného predpisu,13)
3.
o povolení na neuvedenie látky v zozname zložiek v označení kozmetických výrobkov z dôvodu ochrany obchodného tajomstva,
4.
o predĺžení platnosti povolenia podľa druhého bodu a tretieho bodu,
5.
o povolení výnimky zo zákazu testovať zložky alebo kombináciu zložiek kozmetického výrobku na zvieratách a výnimky zo zákazu testovať konečný kozmetický výrobok alebo jeho prototyp na zvieratách na účely splnenia požiadaviek bezpečnosti kozmetických výrobkov podľa osobitného predpisu,13)
6.
o povolení výnimky zo zákazu uvádzať do obehu kozmetické výrobky, ak ich zložky, kombinácia zložiek, konečné zloženie alebo prototyp boli testované na zvieratách na účely splnenia požiadaviek bezpečnosti kozmetického výrobku podľa osobitného predpisu,13)
b)
informuje členské štáty a Komisiu
1.
o vydaní povolenia na použitie inej látky v kozmetických výrobkoch ako uvedenej v zoznamoch povolených látok, predĺžení jeho platnosti a zrušení do dvoch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
2.
o vydaní povolenia na neuvedenie látky v zozname zložiek v označení kozmetických výrobkov, predĺžení jeho platnosti a zrušení, ako aj o zamietnutí žiadosti o vydanie povolenia a žiadosti o predĺženie platnosti povolenia; súčasťou informácie o vydanom povolení je meno a adresa trvalého pobytu žiadateľa, názvy kozmetických výrobkov obsahujúcich látku, pre ktoré sa žiadosti vyhovelo, a registračné číslo tejto látky,
3.
bezodkladne o vydaní rozhodnutia o obmedzení uvádzania kozmetických výrobkov do obehu, ak kozmetické výrobky spĺňajú požiadavky ustanovené osobitným predpisom,13) ale preukázateľne predstavujú riziko pre verejné zdravie, a o dôvodoch tohto rozhodnutia,
4.
o orgáne, ktorý vykonáva pôsobnosť podľa druhého bodu a podľa písmen h) a k) a o zmene tohto orgánu,
c)
žiada Komisiu o
1.
stanovisko, ak vznesie námietku proti rozhodnutiu členského štátu podľa písmena d),
2.
zaradenie inej látky ako uvedenej v zozname povolených látok v kozmetických výrobkoch do zoznamu povolených látok; k žiadosti priloží dokumentáciu, na základe ktorej bolo vydané rozhodnutie a účel použitia inej látky alebo prípravku,
3.
stanovisko k povoleniu výnimky zo zákazu testovať zložky alebo kombináciu zložiek kozmetického výrobku na zvieratách a výnimky zo zákazu testovať konečný kozmetický výrobok alebo jeho prototyp na zvieratách na účely splnenia požiadaviek bezpečnosti kozmetických výrobkov podľa osobitného predpisu,13)
4.
stanovisko k rozhodnutiu o obmedzení uvádzania kozmetických výrobkov do obehu stanovením osobitných podmienok, ak kozmetické výrobky spĺňajú požiadavky osobitného predpisu,13) ale preukázateľne predstavujú riziko,
5.
stanovisko k povoleniu výnimky zo zákazu uvádzať do obehu kozmetické výrobky, ak ich zložky, kombinácia zložiek, konečné zloženie alebo prototyp boli testované na zvieratách na účely splnenia požiadaviek bezpečnosti kozmetického výrobku podľa osobitného predpisu,13)
d)
uznáva rozhodnutia členského štátu o povolení alebo predĺžení platnosti povolenia na neuvedenie látky v zozname zložiek v označení kozmetických výrobkov,
e)
vznáša námietky proti rozhodnutiam členského štátu podľa písmena d),
f)
žiada členský štát o zaslanie povolenia na neuvedenie látky v zozname zložiek v označení kozmetických výrobkov a dokumentáciu k tomuto povoleniu,
g)
zasiela členským štátom a Komisii povolenie na neuvedenie látky v zozname zložiek v označení kozmetických výrobkov a dokumentáciu k tomuto povoleniu,
h)
vedie register osôb zodpovedných za umiestnenie kozmetických výrobkov na trh a register údajov o látkach používaných v kozmetických výrobkoch potrebných na účely lekárskeho ošetrenia a poskytuje z nich údaje,
i)
zabezpečuje dodržiavanie povinnosti výrobcu alebo osoby zodpovednej za umiestnenie kozmetických výrobkov na trh sprístupňovať na požiadanie verejnosti údaje o kozmetických výrobkoch podľa osobitného predpisu,13)
j)
zabezpečuje, aby údaje podľa písmen f) a g) neboli zverejnené a boli použité len na účely štátneho zdravotného dozoru,
k)
vykonáva štátny zdravotný dozor nad kozmetickými výrobkami vrátane kozmetických výrobkov obsahujúcich inú látku ako uvedenú v zoznamoch povolených látok, na ktorú bolo vydané povolenie podľa písmena a) druhého bodu, a kontroluje údaje o kozmetických výrobkoch podľa osobitného predpisu,13)
l)
prideľuje registračné číslo látke, na ktorú vydal povolenie podľa písmena a) tretieho bodu.
(7)
Úrad verejného zdravotníctva vykonáva pôsobnosť podľa odsekov 4 a 5, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 7).
§ 6
Regionálne úrady verejného zdravotníctva
(1)
Regionálne úrady verejného zdravotníctva sú rozpočtové organizácie štátu zapojené finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva. Sídla a územné obvody regionálnych úradov verejného zdravotníctva sú uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň vedúcim služobného úradu.5) Regionálneho hygienika vymenúva a odvoláva na návrh ministra zdravotníctva Slovenskej republiky hlavný hygienik.6)
(3)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
a)
zúčastňuje sa na riešení národných a medzinárodných programov významných pre verejné zdravie a vykonáva vedecký výskum v tejto oblasti,
b)
riadi, usmerňuje a kontroluje epidemiologickú bdelosť prenosných ochorení a plnenie imunizačného programu,
c)
posudzuje hodnotenie dopadov na verejné zdravie na regionálnej úrovni a na lokálnej úrovni,
d)
plní špecializované úlohy verejného zdravotníctva podľa § 11,
e)
nariaďuje opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 a opatrenia pri mimoriadnych udalostiach podľa § 48 ods. 3,
f)
vydáva záväzné stanoviská a rozhoduje o návrhoch podľa § 13,
g)
zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti, vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti a vedie register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti uvedené v § 15 ods. 2,
h)
povoľuje a zrušuje ním povolené výnimky, ak to ustanovuje tento zákon,
i)
vykonáva štátny zdravotný dozor, vydáva pokyny a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru podľa § 54 a 55,
j)
prejednáva priestupky a iné správne delikty, ukladá pokuty a povinnosť nahradiť náklady podľa § 56 až 58,
k)
vedie register rizikových prác (§ 31 ods. 6),
l)
zabezpečuje sprístupnenie informácií o kvalite vody na kúpanie počas kúpacej sezóny,
m)
plní úlohy kontrolného orgánu oprávneného ukladať sankcie pri uvádzaní chemických látok a zmesí na trh podľa osobitného predpisu.12a)
(4)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva príslušný podľa odseku 5 v oblasti radiačnej ochrany
a)
rozhoduje o návrhoch podľa § 13 ods. 5 písm. b),
b)
vydáva povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu podľa § 45 ods. 3,
c)
vydáva povolenia na uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov spod administratívnej kontroly, ak vznikli alebo sa používali pri činnostiach vedúcich k ožiareniu vykonávaných na základe povolenia regionálneho úradu verejného zdravotníctva podľa § 45 ods. 5,
d)
vykonáva štátny zdravotný dozor a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
e)
prejednáva priestupky a iné správne delikty a ukladá pokuty podľa § 56 a 57,
f)
vykonáva monitorovanie radiačnej situácie,
g)
vyhľadáva pracoviská a zariadenia, na ktorých sa môžu vyskytnúť opustené rádioaktívne žiariče alebo zvýšené prírodné ionizujúce žiarenie a ich prevádzkovateľom poskytuje informácie o rizikách a o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany a kontroluje ich dodržiavanie,
h)
poskytuje verejnosti informácie o zabezpečení radiačnej ochrany a o rizikách spôsobených ožiarením a odborné poradenstvo o radiačnej ochrane osobám, ktoré prišli do kontaktu s rádioaktívnym žiaričom alebo boli ožiarené,
(5)
Vo veciach radiačnej ochrany je príslušným orgánom verejného zdravotníctva
a)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave v územnom obvode Bratislavského kraja,
b)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre v územnom obvode Nitrianskeho kraja,
c)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici v územnom obvode Banskobystrického kraja a v územnom obvode Žilinského kraja,
d)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach v územnom obvode Košického kraja a v územnom obvode Prešovského kraja.
(6)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v sídle kraja okrem činností uvedených v odseku 3
a)
odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v kraji,
b)
zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti, vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti a vedie register odborne spôsobilých osôb na činnosti uvedené v § 15 ods. 3,
c)
zabezpečuje laboratórne činnosti pre všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva v kraji,
d)
vykonáva a vyhodnocuje kontrolu zaočkovanosti na úrovni kraja.
(7)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici vedie aj centrálny register prenosných ochorení v Slovenskej republike a peľovú informačnú službu.
(8)
Regionálne úrady verejného zdravotníctva vykonávajú pôsobnosť podľa odsekov 3, 4 a 6, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 7).
§ 7
Pôsobnosť orgánov verejného zdravotníctva mimo rezortu zdravotníctva
Orgány verejného zdravotníctva uvedené v § 3 ods. 1 písm. d) až g) v rozsahu svojej pôsobnosti
a)
spolupracujú s ministerstvom pri riešení významných programov verejného zdravotníctva, pri vypracúvaní návrhov zásadných smerov, priorít a podmienok výkonu politiky verejného zdravia,
b)
vykonávajú monitoring vzťahov determinantov zdravia a verejného zdravia,
c)
vykonávajú objektivizáciu a testovanie zložiek životného prostredia a pracovného prostredia,
d)
plnia úlohy na úseku prevencie ochorení a iných porúch zdravia podľa § 10,
e)
vydávajú záväzné stanoviská podľa § 13 ods. 2 a 3 a rozhodujú o návrhoch podľa § 13 ods. 4 písm. a) až e), h) až n) a ods. 5 písm. b),
f)
zriaďujú komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydávajú osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti vedúce k ožiareniu podľa § 15 ods. 1 písm. c) a na činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany podľa § 15 ods. 1 písm. e), na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami a s jedovatými látkami a prípravkami11) podľa § 15 ods. 3 písm. a) a na vykonávanie epidemiologicky závažných činností podľa § 15 ods. 2 písm. a) až c),
g)
vydávajú povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu podľa § 45 ods. 2, 3 a 7 a povolenia na činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany podľa § 45 ods. 4,
h)
vykonávajú štátny zdravotný dozor, vydávajú pokyny a ukladajú opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru podľa § 54 a 55,
i)
prejednávajú priestupky a iné správne delikty a ukladajú pokuty podľa § 56 a 57.
§ 8
Národné referenčné centrum
(1)
Národné referenčné centrum je na účely tohto zákona špecializované pracovisko úradu verejného zdravotníctva alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva na riešenie úloh verejného zdravotníctva.
(2)
Zriaďovanie národných referenčných centier schvaľuje ministerstvo na základe žiadosti úradu verejného zdravotníctva alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
(3)
Národné referenčné centrum
a)
zabezpečuje špecializovanú nadstavbovú a konečnú laboratórnu diagnostiku a overovanie laboratórnych výsledkov,
b)
stanovuje referenčné metódy a štandardy,
c)
vykonáva expertíznu, metodickú a publikačnú činnosť,
d)
zabezpečuje epidemiologický dohľad,
e)
uschováva vzorky biologického materiálu alebo iného materiálu, ktorý obsahuje pôvodcu ochorenia a ktorý bol získaný z potvrdeného prípadu ochorenia,
f)
spolupracuje s príslušnými orgánmi a organizáciami Európskej únie a so Svetovou zdravotníckou organizáciou,
g)
zabezpečuje zaškoľovanie v nových laboratórnych metodikách.
(4)
Ministerstvo schváli zriadenie národného referenčného centra, ak má žiadateľ osvedčenie o správnej laboratórnej praxi alebo osvedčenie o akreditácii; to neplatí, ak národné referenčné centrum nemá laboratórium.
(5)
Žiadosť o schválenie zriadenia národného referenčného centra obsahuje
a)
názov a sídlo žiadateľa,
b)
druh národného referenčného centra a miesto jeho prevádzkovania,
c)
osvedčenie o správnej laboratórnej praxi alebo osvedčenie o akreditácii; to neplatí, ak národné referenčné centrum nemá laboratórium,
d)
návrh štatútu národného referenčného centra.
(6)
Návrh štatútu národného referenčného centra obsahuje činnosť a úlohy národného referenčného centra.
(7)
Ak žiadateľ spĺňa podmienku podľa odseku 4 a žiadosť má požadované náležitosti, ministerstvo schváli zriadenie národného referenčného centra a zaregistruje ho do registra národných referenčných centier do 30 dní odo dňa zriadenia.
(8)
Ak národné referenčné centrum prestane spĺňať podmienku podľa odseku 4, ministerstvo zdravotníctva na základe žiadosti úradu verejného zdravotníctva alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva schváli zrušenie národného referenčného centra.
§ 9
Radiačná monitorovacia sieť
(1)
Radiačná monitorovacia sieť je riadená sústava technicky, odborne a personálne vybavených odborných pracovísk, organizačne prepojených na potreby monitorovania radiačnej situácie a zber údajov na území Slovenskej republiky, ktorú vytvára úrad verejného zdravotníctva v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy uvedenými v § 5 ods. 5 písm. j).
(2)
Radiačná monitorovacia sieť zabezpečuje
a)
meranie určených veličín v určených zložkách životného prostredia v systéme meracích miest podľa časového harmonogramu,
b)
hodnotenie ožiarenia obyvateľstva a príspevku k ožiareniu spôsobeného činnosťami vedúcimi k ožiareniu pri normálnej radiačnej situácii,
c)
podklady na systematické usmerňovanie ožiarenia obyvateľstva,
d)
údaje o rádioaktívnej kontaminácii životného prostredia potrebné na rozhodovanie o vykonaní a ukončení zásahov a opatrení na obmedzenie ožiarenia pri radiačnom ohrození,
e)
údaje o úrovni ožiarenia na informovanie obyvateľstva a na medzinárodnú výmenu informácií o radiačnej situácii na území Slovenskej republiky.
TRETIA ČASŤ
PREVENCIA OCHORENÍ A INÝCH PORÚCH ZDRAVIA
§ 10
Úlohy na úseku prevencie ochorení a iných porúch zdravia
Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady verejného zdravotníctva
a)
zúčastňujú sa na príprave celospoločenských a regionálnych programov podpory, ochrany a rozvoja verejného zdravia zameraných na ovplyvňovanie verejného zdravia prostredníctvom životného štýlu, výživových faktorov a prevenciou rizikových faktorov,
b)
zúčastňujú sa na riešení Národného programu podpory zdravia, Národného programu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na programoch a projektoch Svetovej zdravotníckej organizácie, na uskutočňovaní Akčného plánu pre prostredie a zdravie, Programu ozdravenia výživy obyvateľstva Slovenskej republiky a Programu imunizácie,
c)
plnia špecializované úlohy verejného zdravotníctva podľa § 11,
d)
nariaďujú opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 ods. 2 písm. b) až m) a ods. 3 až 5,
e)
vykonávajú posudkovú činnosť podľa § 13,
f)
vykonávajú výchovu spoločnosti ku zdraviu najmä poradenskou činnosťou podľa § 14.
§ 11
Špecializované úlohy verejného zdravotníctva
Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady verejného zdravotníctva v rozsahu svojej špecializácie
a)
vykonávajú objektivizáciu, referenčné a špecializované testovanie a kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia a biologického materiálu na účely posudzovania ich možného vplyvu na verejné zdravie,
b)
zabezpečujú vývoj nových metód merania, terénnych činností, objektivizácie a poradenstva vo verejnom zdravotníctve,
c)
zabezpečujú činnosti národných referenčných centier podľa § 8,
d)
zabezpečujú vnútorný kontrolný systém kvality meraní a jeho súlad s osobitným predpisom,14)
e)
monitorujú vzťah determinantov zdravia a verejného zdravia,
f)
zhromažďujú základné údaje v oblasti ochrany verejného zdravia, zabezpečujú ich prenos, uchovávanie, analýzu, vyhodnotenie výsledkov, spätnú informáciu a zverejňovanie,
g)
vedú evidenciu a dokumentáciu epidemiologických údajov a iných údajov významných z hľadiska ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia,
h)
vykonávajú odber vzoriek biologického materiálu od ľudí a vzoriek vôd, ovzdušia, pôdy, odpadov, požívatín a kozmetických výrobkov na zisťovanie ich zdravotnej bezpečnosti a na vykonávanie laboratórneho určovania pôvodcov prenosných ochorení vrátane zisťovania citlivosti na antimikróbne látky,
i)
monitorujú výskyt prenosných ochorení a vykonávajú epidemiologický dohľad,
j)
prešetrujú podozrenia na choroby z povolania,
k)
plánujú a koordinujú kontrolu prenosných ochorení,
l)
plánujú, koordinujú a kontrolujú imunizačný program, kontrolujú správne postupy a manipuláciu s očkovacími látkami na všetkých úrovniach,
m)
monitorujú kvalitu pitnej vody u spotrebiteľa a kvalitu vody na kúpanie na prírodných kúpaliskách,
n)
monitorujú zdravotný stav obyvateľstva a jeho skupín vo vzťahu k životným podmienkam a pracovným podmienkam, spôsobu života a práce a zdravotného uvedomenia ľudí,
o)
monitorujú vplyv výživy na zdravie ľudí a vypracúvajú odporúčané výživové dávky obyvateľov a pre výživovú politiku štátu,
p)
vykonávajú identifikáciu zdravotných rizík a vypracúvajú návrhy na ich minimalizáciu,
q)
spracúvajú a zverejňujú údaje o stave verejného zdravia a vykonávajú edičnú činnosť v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia,
r)
plnia špecializované úlohy v odbore lekárskej mikrobiológie, v odbore ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením, v odbore genetickej toxikológie, v odbore mikrobiológie životného prostredia, v odbore biológie životného prostredia a v odbore chemických analýz a fyzikálnych faktorov životných podmienok a pracovných podmienok,
s)
zabezpečujú odbornú prípravu na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
§ 12
Opatrenia na predchádzanie ochoreniam
(1)
Opatrenia na predchádzanie ochoreniam sú
a)
opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení,
b)
opatrenia na predchádzanie vzniku iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení a iných porúch zdravia a na ich obmedzenie,
c)
opatrenia na predchádzanie vzniku ochorení podmienených prácou a na ich obmedzenie.
d)
opatrenia na predchádzanie vzniku ochorení a iných porúch zdravia v dôsledku ožiarenia ionizujúcim žiarením.
(2)
Opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení sú
a)
opatrenia na ochranu Slovenskej republiky pred zavlečením prenosných ochorení,
b)
hlásenie prenosného ochorenia a podozrenia na závažné alebo rýchlo sa šíriace prenosné ochorenie,
c)
odber vzoriek biologického materiálu od ľudí a vzoriek pitnej vody a vody na kúpanie, vrátane odberu vzoriek potravín a hotových pokrmov, kozmetických výrobkov a vzoriek pracovného prostredia a vnútorného prostredia budov na zisťovanie ich zdravotnej bezpečnosti, na vykonávanie laboratórneho určovania pôvodcov prenosných ochorení vrátane zisťovania citlivosti na antimikróbne látky,
d)
osobitné a mimoriadne očkovanie, očkovanie pri úrazoch, poraneniach a nehojacich sa ranách, očkovanie pred cestou do zahraničia, očkovanie osobitných skupín obyvateľstva,
e)
dezinfekcia a regulácia živočíšnych škodcov,
f)
izolácia v domácom prostredí alebo v zdravotníckom zariadení, prípadne inom určenom zariadení, zvýšený zdravotný dozor, lekársky dohľad, karanténne opatrenia,
g)
opatrenia na zabránenie šíreniu ochorení prenosných zo zvierat na ľudí,
h)
zákaz alebo obmedzenie výkonu povolania u osôb chorých na prenosné ochorenie alebo podozrivých z takého ochorenia,
i)
zákaz používania vody ako pitnej, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody, vrátane zákazu požívania potravín, pokrmov a nápojov,
j)
zákaz používania vody, ktorá nespĺňa medzné hodnoty ukazovateľov kvality vody na kúpanie,
k)
zabezpečenie dostatočného množstva zdravotne bezchybnej pitnej vody,
l)
opatrenia zakazujúce alebo obmedzujúce hromadné podujatia,
m)
zákaz činnosti alebo prevádzky.
(3)
Opatrenia na predchádzanie vzniku iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení a iných porúch zdravia a na ich obmedzenie sú
a)
zabezpečenie dostatočného množstva zdravotne bezchybnej pitnej vody,
b)
monitorovanie zdravotného stavu ľudí s cieľom identifikácie a analýzy faktorov ovplyvňujúcich vznik chorôb,
c)
zákaz alebo obmedzenie uvádzania do obehu a použitia nebezpečných chemických látok a chemických prípravkov, kozmetických výrobkov a iných výrobkov ohrozujúcich verejné zdravie,
d)
zákaz používania zdraviu škodlivých potravín, pokrmov a nápojov,
e)
zákaz alebo obmedzenie prevádzky v budovách a zariadeniach, ktoré môžu ohroziť verejné zdravie,
f)
zákaz používania vody, ktorá nespĺňa medzné hodnoty ukazovateľov kvality vody na kúpanie,
g)
zákaz alebo obmedzenie hromadného podujatia.
(4)
Opatrenia na predchádzanie vzniku ochorení podmienených prácou a na ich obmedzenie sú
a)
obmedzovanie pôsobenia zdraviu škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia na zamestnancov technickými, organizačnými a inými ochrannými a preventívnymi opatreniami vrátane zabezpečenia pitného režimu pre zamestnancov, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života a zdravia,
b)
obmedzenie negatívneho vplyvu rizikových prác na zamestnancov,
c)
zabezpečenie zdravotného dohľadu pre zamestnancov, ktorých práca je spojená so zvýšeným rizikom vrátane vykonávania cielených lekárskych preventívnych prehliadok, posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce a preventívne očkovanie u zamestnancov vystavených riziku infekcie,
d)
určenie minimálneho rozsahu a frekvencie sledovania faktorov pracovných podmienok, lehôt a minimálnej náplne lekárskych preventívnych prehliadok u zamestnancov, ak ide o mimoriadnu situáciu, nehodu alebo núdzový stav na pracovisku,
e)
zákaz alebo obmedzenie výroby, spracovania a používania materiálov, chemických látok a prípravkov, nástrojov, strojov, zariadení, pracovných a technologických postupov, ktoré zhoršujú pracovné prostredie, podmienky práce a ohrozujú zdravie zamestnancov.
(5)
Opatrenia na predchádzanie vzniku ochorení a iných porúch zdravia v dôsledku ožiarenia ionizujúcim žiarením sú
a)
odovzdanie zdrojov ionizujúceho žiarenia, rádioaktívnych odpadov alebo uvoľnenie rádioaktívnych látok spod administratívnej kontroly, prípadne zrušenie pracoviska,
b)
vykonanie špeciálnych meraní, analýz alebo vyšetrení na účely hodnotenia zdraviu škodlivých faktorov a ich možného vplyvu na zdravie,
c)
vykonanie opatrení na obmedzenie ožiarenia zamestnancov a obyvateľov technickými, organizačnými a inými ochrannými a preventívnymi opatreniami,
d)
minimálny rozsah a frekvencia sledovania faktorov pracovných podmienok, lehôt a minimálna náplň preventívnych lekárskych prehliadok u zamestnancov, ak ide o mimoriadnu udalosť,
e)
opatrenia na obmedzenie objemovej aktivity radónu v obytných priestoroch alebo na obmedzenie užívania priestorov s vysokými aktivitami radónu v ovzduší,
f)
vykonanie iného odôvodneného opatrenia, ktorým sa zníži ožiarenie,
g)
zákaz alebo obmedzenie vykonávania činnosti vedúcej k ožiareniu alebo činnosti v prostredí so zvýšeným ožiarením prírodným žiarením,
h)
zákaz alebo obmedzenie používania stavebných materiálov alebo dodávania pitnej vody, ak ich aktivita je vyššia ako smerné hodnoty ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. v),
i)
odstránenie rádioaktívnych rezíduí.
(6)
Opatrenia na predchádzanie ochoreniam nariaďujú úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady verejného zdravotníctva, ak v tomto zákone nie je ustanovené inak.
(7)
Opatrenia podľa odseku 2 písm. a) nariaďuje ministerstvo na návrh úradu verejného zdravotníctva.
§ 13
Posudková činnosť
(1)
Posudková činnosť na účely tohto zákona je proces posudzovania a vyhodnocovania opatrení a návrhov z hľadiska ich možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie, ktorého výsledkom je vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia.
(2)
Orgány oprávnené podľa osobitných predpisov15) rozhodnúť vo veciach, ktoré posudzuje príslušný orgán verejného zdravotníctva z hľadiska ich možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie, rozhodnú až po vydaní kladného záväzného stanoviska príslušného orgánu verejného zdravotníctva; to neplatí, ak ide o schvaľovanie podľa osobitného predpisu.16)
(3)
Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva vydáva záväzné stanovisko k
a)
územnoplánovacím podkladom, ak boli úradu verejného zdravotníctva alebo regionálnemu úradu verejného zdravotníctva predložené,
b)
územným plánom a k návrhom na územné konanie,
c)
návrhom na kolaudáciu stavieb a k návrhom na zmenu v užívaní stavieb,
d)
návrhom na určenie osobitného režimu území,15)
e)
návrhom na využívanie vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou.
(4)
Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva
a)
rozhoduje o návrhoch na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní a ak si to vyžaduje objektivizáciu faktorov životného prostredia alebo pracovného prostredia, o návrhoch na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky,
b)
schvaľuje prevádzkové poriadky a návrhy na ich zmenu,
c)
rozhoduje o návrhoch na uvedenie potravinárskych objektov do užívania,
d)
rozhoduje o návrhoch na zotavovacie podujatia,
e)
rozhoduje o návrhoch na vodárenskú úpravu pitnej vody vrátane použitia chemických látok na úpravu pitnej vody,
f)
rozhoduje o návrhoch na zavedenie nových technologických a nových pracovných postupov pri výrobe potravín,
g)
rozhoduje o návrhoch na umiestňovanie nových potravín a výživových doplnkov na trh,9)
h)
rozhoduje o návrhoch na používanie biologických faktorov, na zmenu ich použitia a na činnosti, ktoré môžu mať za následok vystavenie zamestnancov biologickým faktorom,
i)
rozhoduje o návrhoch na skladovanie a manipuláciu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami na pracovisku vrátane ich použitia pri dezinfekcii, regulácii živočíšnych škodcov a na ochranu rastlín,17)
j)
rozhoduje o návrhoch na činnosti spojené s výrobou, spracovaním, manipuláciou, skladovaním, prepravou a zneškodňovaním chemických karcinogénov a mutagénov na pracovisku,
k)
rozhoduje o návrhoch na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb,
l)
rozhoduje o návrhoch na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a na prevádzkovanie zariadení na zneškodňovanie nebezpečných odpadov,
m)
rozhoduje o návrhoch na zaradenie pracovných činností do kategórie rizikových prác (§ 31 ods. 6),
n)
rozhoduje o návrhoch na zriaďovanie a prevádzku pohrebiska, pohrebnej služby, krematória a na činnosti súvisiace s prevozom mŕtvych podľa osobitných predpisov.18)
(5)
V oblasti radiačnej ochrany
a)
úrad verejného zdravotníctva rozhoduje o
1.
návrhoch na umiestnenie a výstavbu jadrového zariadenia,
2.
návrhoch na etapy uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky,
3.
návrhoch na vyraďovanie jadrového zariadenia z prevádzky,
4.
návrhoch na stavebné a technologické zmeny významné z hľadiska radiačnej ochrany počas výstavby jadrového zariadenia, počas uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky, počas prevádzky jadrového zariadenia a počas vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky,
5.
návrhoch na nové technologické postupy pri vyraďovaní jadrového zariadenia z prevádzky,
6.
návrhoch na skúšky technologických zariadení s použitím rádioaktívnych látok na výstavbu a zmeny dôležité z hľadiska radiačnej ochrany počas výstavby alebo prevádzky pracovísk, na ktorých sa majú vykonávať alebo sa vykonávajú činnosti vedúce k ožiareniu s rádioaktívnymi žiaričmi, na ktoré vydáva povolenie úrad verejného zdravotníctva,
7.
návrhoch na výnimočné ožiarenie pri činnostiach vedúcich k ožiareniu,
8.
návrhoch vnútorného havarijného plánu jadrových zariadení,19)
9.
návrhoch na používanie stavebných výrobkov20) na výstavbu nebytových budov určených na pobyt osôb dlhší ako 1 000 hodín počas kalendárneho roka a na výstavbu bytových budov pri prekročení smernej hodnoty ustanovenej vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. v),
10.
návrhoch na distribúciu balenej pitnej vody a návrhoch na využívanie vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou pri prekročení smernej hodnoty ustanovenej vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. v),
11.
návrhoch na typy prepravných zariadení na prepravu rádioaktívnych žiaričov a rádioaktívne kontaminovaných zariadení,
12.
návrhoch na zrušenie pracoviska, na ktorom sa vykonávali činnosti vedúce k ožiareniu s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi alebo zdrojmi ionizujúceho žiarenia, pri ktorých činnosti vznikajú rádioaktívne látky, na ktoré vydal povolenie úrad verejného zdravotníctva,
b)
regionálny úrad verejného zdravotníctva, ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, rozhoduje o
1.
návrhoch na výstavbu a zmeny dôležité z hľadiska radiačnej ochrany počas výstavby pracovísk, na ktorých sa budú vykonávať činnosti vedúce k ožiareniu, na ktoré vydáva povolenie regionálny úrad verejného zdravotníctva,
2.
návrhoch na skúšky technologických zariadení s použitím rádioaktívnych látok pri činnostiach vedúcich k ožiareniu, na ktoré vydáva povolenie regionálny úrad verejného zdravotníctva,
3.
návrhoch na stavebné a technologické zmeny dôležité z hľadiska radiačnej ochrany na pracoviskách, na ktorých prevádzku vydal povolenie regionálny úrad verejného zdravotníctva,
4.
návrhoch na zrušenie pracoviska, na ktorom sa vykonávali činnosti vedúce k ožiareniu s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi alebo zdrojmi ionizujúceho žiarenia, pri ktorých činnosti vznikajú rádioaktívne látky, na ktoré vydal povolenie regionálny úrad verejného zdravotníctva,
5.
návrhoch na dodávanie pitnej vody pri prekročení smernej hodnoty ustanovenej vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. v).
(6)
Príslušný orgán verejného zdravotníctva vydáva záväzné stanoviská podľa odseku 3 písm. b) až e) a rozhoduje o návrhoch podľa odseku 4 na základe žiadosti, ktorá obsahuje
a)
obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom právnická osoba; meno, priezvisko a bydlisko a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom fyzická osoba-podnikateľ,
b)
doklad o oprávnení na podnikanie,
c)
meno, priezvisko a bydlisko alebo sídlo osoby zodpovednej za prevádzkovanie posudzovaných činností,
d)
dokumentáciu s opisom činnosti, ktorá je predmetom návrhu na posúdenie,
e)
hlukovú štúdiu, ak ide o stavbu diaľnic a ciest pre motorové vozidlá.
(7)
Príslušný orgán verejného zdravotníctva rozhoduje o návrhoch podľa odseku 5 na základe žiadosti, ktorá obsahuje
a)
údaje podľa odseku 6 písm. a),
b)
doklad o oprávnení na podnikanie,
c)
meno, priezvisko a bydlisko odborného zástupcu pre radiačnú ochranu (ďalej len „odborný zástupca“), ak bol určený,
d)
opis navrhovanej činnosti,
e)
dokumentáciu podľa prílohy č. 2.
(8)
Príslušný orgán verejného zdravotníctva si môže vyžiadať ďalšie doklady potrebné na vydanie záväzného stanoviska a rozhodnutia.
(9)
Lehota na vydanie rozhodnutia podľa odseku 5 písm. a) prvého bodu je 60 dní; vo zvlášť zložitých prípadoch môže úrad verejného zdravotníctva predĺžiť túto lehotu o 60 dní. Predĺženie lehoty oznámi úrad verejného zdravotníctva žiadateľovi písomne a bezodkladne. Lehota na vydanie záväzného stanoviska podľa odseku 3 písm. b) v prípade stavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá je ustanovená osobitným predpisom.20a)
§ 14
Poradenská činnosť
(1)
Úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady verejného zdravotníctva vykonávajú poradenskú činnosť v oblasti podpory a ochrany zdravia, zriaďujú a prevádzkujú poradenské centrá ochrany a podpory zdravia.
(2)
Cieľom poradenských centier ochrany a podpory zdravia je znižovanie výskytu zdravotných rizík prostredníctvom všeobecného a špecializovaného poradenstva zameraného na pozitívnu zmenu spôsobu života s využitím vedecky overených poznatkov a metód z oblasti medicíny a verejného zdravotníctva.
(3)
Všeobecné poradenstvo pozostáva z aktívneho vyhľadávania a stanovovania rizikových faktorov srdcovo-cievnych, nádorových a iných chronických neprenosných ochorení a zo sprostredkovania informácií zrozumiteľnou formou o zásadách správneho spôsobu života a motivácie k pozitívnym zmenám pri predchádzaní najzávažnejším chronickým neprenosným ochoreniam.
(4)
Špecializované poradenstvo je zamerané na prevenciu najzávažnejších neprenosných ochorení ovplyvňovaním rizikových faktorov životného štýlu, najmä fajčenia, nedostatočnej fyzickej aktivity, nesprávnej výživy, obezity a stresu.
(5)
Poradenské centrá ochrany a podpory zdravia zabezpečujú individuálne, skupinové a hromadné poradenstvo.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ
§ 15
Komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a osvedčenia o odbornej spôsobilosti
(1)
Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, úrad verejného zdravotníctva zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na
a)
kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie,
b)
hodnotenie dopadov na verejné zdravie alebo hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia,
c)
činnosti vedúce k ožiareniu podľa § 45 ods. 2, 3 a 7,
d)
uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov a materiálov, ktoré vznikli alebo sa používali pri činnostiach podľa písmena c), spod administratívnej kontroly podľa § 45 ods. 5,
e)
činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany podľa § 45 ods. 4,
f)
odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia,
g)
prevádzkovanie balzamovania a konzervácie.
(2)
Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, regionálny úrad verejného zdravotníctva zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti
a)
v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení,
b)
v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo,
c)
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov,
d)
pri výrobe kozmetických výrobkov,
(3)
Ak tento zákon neustanovuje inak, regionálny úrad verejného zdravotníctva v sídle kraja zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na
a)
prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami a s jedovatými látkami a prípravkami,11)
b)
prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie,
c)
nákup, predaj a spracúvanie húb,
d)
prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória.
§ 16
Odborná spôsobilosť a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti
(1)
Osobitnou podmienkou na vykonávanie činností uvedených v § 15 je odborná spôsobilosť. Odborná spôsobilosť sa preukazuje osvedčením o odbornej spôsobilosti. Ak ide o činnosti podľa § 15 ods. 2, odborná spôsobilosť sa preukazuje
a)
osvedčením o odbornej spôsobilosti alebo
b)
dokladom o absolvovaní príslušného odborného vzdelania21) alebo dokladom o uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitných predpisov,22)
c)
odborná spôsobilosť sa môže preukázať aj dokladom z iného členského štátu, ktorý slúži na rovnaký účel alebo je z neho zrejmé, že skutočnosť je preukázaná.
(2)
Odbornú spôsobilosť na činnosti uvedené v § 15 ods. 3 písm. a) a b) preukazuje fyzická osoba-podnikateľ a vedúci zamestnanec.
(3)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydá príslušný orgán verejného zdravotníctva na základe žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti fyzickej osobe, ktorá spĺňa ďalej ustanovené požiadavky.
(4)
Na vykonávanie činnosti uvedenej v § 15 ods. 1 písm. a) sa požaduje
a)
ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejné zdravotníctvo, v technickom odbore alebo prírodovednom odbore a najmenej tri roky odbornej praxe,
b)
osvedčenie o akreditácii laboratórneho skúšania, odberov vzoriek a meraní fyzikálnych faktorov,
c)
úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti.
(5)
Na vykonávanie činnosti uvedenej v § 15 ods. 1 písm. b) sa požaduje
a)
ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejné zdravotníctvo, v lekárskom odbore, v technickom odbore alebo prírodovednom odbore a najmenej tri roky odbornej praxe,
b)
úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti.
(6)
Na vykonávanie činností uvedených v § 15 ods. 1 písm. c) až e) sa požaduje
a)
ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v lekárskom odbore, vo farmaceutickom odbore, v prírodovednom odbore alebo v technickom odbore a najmenej jeden rok odbornej praxe alebo ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v prírodovednom odbore alebo v technickom odbore a najmenej dva roky odbornej praxe alebo ukončené úplné stredné odborné vzdelanie technického smeru alebo zdravotníckeho smeru a najmenej tri roky odbornej praxe, ak v odsekoch 7 a 8 nie je ustanovené inak,
b)
odborná príprava na činnosti podľa § 15 ods. 1 písm. c) až e) podľa druhu vykonávanej činnosti,
c)
úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti.
(7)
Požadovaným vzdelaním a odbornou praxou na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu v jadrových zariadeniach je ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v prírodovednom odbore alebo v technickom odbore a najmenej tri roky odbornej praxe.
(8)
Požadovaným vzdelaním a odbornou praxou na vykonávanie lekárskeho ožiarenia je ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v lekárskom odbore, v prírodovednom odbore alebo v technickom odbore a najmenej jeden rok odbornej praxe.
(9)
Na vykonávanie činnosti uvedenej v § 15 ods. 1 písm. f) sa požaduje
a)
ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa v odbore verejné zdravotníctvo, v technickom odbore alebo prírodovednom odbore a najmenej jeden rok odbornej praxe alebo ukončené stredoškolské vzdelanie a najmenej jeden rok odbornej praxe,
b)
úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti.
(10)
Na vykonávanie činnosti uvedenej v § 15 ods. 1 písm. g) sa požaduje odborná spôsobilosť podľa osobitného predpisu.23)
(11)
Na vykonávanie činností uvedených v § 15 ods. 2 sa požaduje úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti; to neplatí, ak sa fyzická osoba preukáže dokladom o absolvovaní príslušného odborného vzdelania21) alebo dokladom o uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitných predpisov.22)
(12)
Na vykonávanie činností uvedených v § 15 ods. 3 písm. a) sa požaduje
a)
ukončené vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie a odborná prax podľa odseku 18, 19, 21 alebo 22,
b)
úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, ak ďalej nie je ustanovené inak.
(13)
Na vykonávanie činností uvedených v § 15 ods. 3 písm. b) sa požaduje
a)
ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa v technickom odbore alebo prírodovednom odbore alebo ukončené stredoškolské vzdelanie a odborná prax podľa odseku 18, 19, 21 alebo 22,
b)
úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, ak ďalej nie je ustanovené inak.
(14)
Na vykonávanie činností uvedených v § 15 ods. 3 písm. c) sa požaduje úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti.
(15)
Na vykonávanie činností uvedených v § 15 ods. 3 písm. d) sa požaduje
a)
odborná príprava podľa osobitného predpisu,23)
b)
úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti.
(16)
Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti obsahuje
a)
meno, priezvisko, titul, bydlisko a dátum a miesto narodenia, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom fyzická osoba-podnikateľ, aj obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
b)
uvedenie činnosti, na ktorú žiada osvedčenie o odbornej spôsobilosti.
(17)
K žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti žiadateľ priloží
a)
doklad o dosiahnutom vzdelaní, ak to vyžaduje tento zákon alebo osobitný predpis23) alebo doklad o uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitných predpisov,22)
b)
doklad o dĺžke odbornej praxe, ak to vyžaduje tento zákon alebo osobitný predpis;23) pri ukončení činnosti zamestnávateľa čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe,
c)
doklad o oprávnení na podnikanie, ak je žiadateľom fyzická osoba-podnikateľ,
d)
doklad o odbornej spôsobilosti vydaný príslušným úradom alebo orgánom členského štátu, ak ide o žiadateľa podľa odsekov 23 a 24,
e)
kópiu potvrdenia o absolvovaní odbornej prípravy podľa odseku 6 písm. b), ktoré nesmie byť staršie ako dva roky, ak žiada o overenie odbornej spôsobilosti na činnosti podľa § 15 ods. 1 písm. c) až e),
f)
kópiu osvedčenia o akreditácii na činnosť, na ktorú žiada osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 15 ods. 1 písm. a).
(18)
Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na obchodovanie s veľmi jedovatými látkami a prípravkami, s jedovatými látkami a prípravkami, s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie, ktoré sú určené na dodanie konečnému spotrebiteľovi v pôvodnom balení, a ich distribúciu, nemusí vykonať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, ak vykonával niektorú z týchto činností päť po sebe nasledujúcich rokov, pričom takúto činnosť neukončil viac ako dva roky pred predložením žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti. Po overení splnenia tejto podmienky regionálny úrad verejného zdravotníctva vydá žiadateľovi osvedčenie o odbornej spôsobilosti.
(19)
Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na odborné využitie veľmi jedovatých látok a prípravkov, jedovatých látok a prípravkov, dezinfekčných prípravkov na profesionálne použitie alebo prípravkov na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie nemusí vykonať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, ak vykonával niektorú z týchto činností šesť po sebe nasledujúcich rokov, pričom takúto činnosť neukončil viac ako dva roky pred predložením žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti. Po overení splnenia tejto podmienky regionálny úrad verejného zdravotníctva vydá žiadateľovi osvedčenie o odbornej spôsobilosti.
(20)
Ustanovenie odseku 19 sa nevzťahuje na vykonávanie činností, ktoré zahŕňajú odborné využitie chemických látok uvedených v prílohe č. 3.
(21)
Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v odseku 18, ktorý vykonával niektorú z týchto činností dva po sebe nasledujúce roky, vykoná skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti. Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydá žiadateľovi na základe úspešne vykonanej skúšky osvedčenie o odbornej spôsobilosti.
(22)
Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v odseku 19, ktorý vykonával niektorú z týchto činností tri po sebe nasledujúce roky, vykoná skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti. Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, regionálny úrad verejného zdravotníctva vydá žiadateľovi na základe úspešne vykonanej skúšky osvedčenie o odbornej spôsobilosti.
(23)
Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na obchodovanie s veľmi jedovatými látkami a prípravkami, s jedovatými látkami a prípravkami, s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie, ktoré sú určené na dodanie konečnému spotrebiteľovi v pôvodnom balení, a ich distribúciu, nemusí vykonať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, ak v inom členskom štáte
a)
vykonával niektorú z týchto činností samostatne alebo ako vedúci zamestnanec päť po sebe nasledujúcich rokov, pričom takúto činnosť neukončil viac ako dva roky pred predložením žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti, a vlastní doklad podľa odseku 26,
b)
vykonával niektorú z týchto činností samostatne alebo ako vedúci zamestnanec dva po sebe nasledujúce roky a vlastní doklad o spôsobilosti na túto činnosť, ktorý ho oprávňuje vykonávať túto činnosť v členskom štáte,
c)
vykonával niektorú z týchto činností samostatne alebo ako vedúci zamestnanec tri po sebe nasledujúce roky a pred vykonávaním tejto činnosti absolvoval odbornú prípravu, čo preukáže dokladom o odbornej spôsobilosti uznaným štátom alebo určeným príslušným profesijným alebo obchodným orgánom,
d)
vykonával niektorú z týchto činností ako podriadený zamestnanec tri po sebe nasledujúce roky a vlastní doklad o odbornej spôsobilosti na túto činnosť, ktorý ho oprávňuje vykonávať túto činnosť v členskom štáte, alebo
e)
vykonával niektorú z týchto činností ako podriadený zamestnanec štyri po sebe nasledujúce roky a pred vykonávaním tejto činnosti absolvoval odbornú prípravu, čo preukáže dokladom o odbornej spôsobilosti uznaným štátom alebo určeným príslušným profesijným alebo obchodným orgánom.
(24)
Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na odborné využitie veľmi jedovatých látok a prípravkov, jedovatých látok a prípravkov, dezinfekčných prípravkov na profesionálne použitie alebo prípravkov na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie nemusí vykonať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, ak v inom členskom štáte
a)
vykonával niektorú z týchto činností samostatne alebo ako vedúci zamestnanec šesť po sebe nasledujúcich rokov, pričom takúto činnosť neukončil viac ako dva roky pred predložením žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti, a vlastní doklad podľa odseku 26,
b)
vykonával niektorú z týchto činností samostatne alebo ako vedúci zamestnanec tri po sebe nasledujúce roky a vlastní doklad o odbornej spôsobilosti na túto činnosť, ktorý ho oprávňuje vykonávať túto činnosť v členskom štáte,
c)
vykonával niektorú z týchto činností samostatne alebo ako vedúci zamestnanec štyri po sebe nasledujúce roky a pred vykonávaním tejto činnosti absolvoval odbornú prípravu, čo preukáže dokladom o odbornej spôsobilosti uznaným štátom alebo určeným príslušným profesijným alebo obchodným orgánom,
d)
vykonával niektorú z týchto činností ako podriadený zamestnanec štyri po sebe nasledujúce roky a vlastní doklad o odbornej spôsobilosti na túto činnosť, ktorý ho oprávňuje vykonávať túto činnosť v členskom štáte, alebo
e)
vykonával niektorú z týchto činností ako podriadený zamestnanec päť po sebe nasledujúcich rokov a pred vykonávaním tejto činnosti absolvoval odbornú prípravu, čo preukáže dokladom o odbornej spôsobilosti uznaným štátom alebo určeným príslušným profesijným alebo obchodným orgánom.
(25)
Ustanovenia odseku 24 písm. a), c) a e) sa nevzťahujú na vykonávanie činností, ktoré zahŕňajú odborné využitie chemických látok uvedených v prílohe č. 3. Ak žiadateľ vykonával niektorú z činností podľa odseku 24 písm. b) a d), musia byť v doklade o odbornej spôsobilosti uvedené chemické látky, ktoré môže žiadateľ v členskom štáte používať, a odborné využívanie chemických látok nesmie byť prerušené viac ako dva roky pred podaním žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti.
(26)
Splnenie podmienok podľa odsekov 23 a 24 sa preukazuje dokladom o odbornej spôsobilosti vydaným príslušným úradom alebo orgánom členského štátu, v ktorom žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti túto činnosť vykonával. Doklad o odbornej spôsobilosti obsahuje údaje o druhu a dĺžke odbornej praxe a o obmedzeniach pri výkone činnosti, ktoré žiadateľ predloží k žiadosti.
(27)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa odsekov 23 a 24 vydá žiadateľovi príslušný orgán verejného zdravotníctva po predložení dokladu podľa odseku 26. Príslušný orgán verejného zdravotníctva môže v osvedčení o odbornej spôsobilosti určiť rovnaký rozsah a rovnaké obmedzenia pri výkone činnosti, ako sú určené v doklade podľa odseku 26.
(28)
Vzdelanie podľa odseku 4 písm. a), odseku 5 písm. a), odseku 6 písm. a), odsekov 7 a 8, odseku 9 písm. a), odseku 12 písm. a) a odseku 13 písm. a) sa preukazuje dokladom o absolvovaní príslušného vzdelania alebo dokladom o uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitných predpisov.22)
(29)
Príslušný orgán verejného zdravotníctva vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti do 30 dní odo dňa vykonania skúšky alebo odo dňa podania žiadosti o vydanie osvedčenia, ak žiadateľ nemusí vykonať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti.
(30)
Odborne spôsobilá osoba sa zapisuje do registra odborne spôsobilých osôb. Register odborne spôsobilých osôb je verejne prístupný.
(31)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa udeľuje na dobu neurčitú.
(32)
Príslušný orgán verejného zdravotníctva môže osvedčenie o odbornej spôsobilosti odňať, ak
a)
dodatočne zistí, že žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti alebo jej príloha obsahovala nepravdivé údaje,
b)
držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti závažným spôsobom alebo opakovane porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu verejného zdravia.
(33)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti zaniká smrťou držiteľa osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.
(34)
Odborná spôsobilosť sa uzná osobám, ktoré získali potrebnú kvalifikáciu v inom členskom štáte alebo v inom štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
PIATA ČASŤ
ZDRAVÉ ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVÉ PRACOVNÉ PODMIENKY
PRVÁ HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 17
Pitná voda
(1)
Pitná voda je voda v jej pôvodnom stave alebo po úprave určená na pitie, varenie, prípravu potravín alebo na iné domáce účely bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z rozvodnej siete, cisterny alebo ako voda balená do spotrebiteľského balenia a voda používaná v potravinárskych podnikoch pri výrobe, spracovaní, konzervovaní alebo predaji výrobkov alebo látok určených na ľudskú spotrebu.
(2)
Pitná voda je zdravotne bezpečná, ak ani pri trvalom požívaní alebo používaní nezmení zdravie prítomnosťou mikroorganizmov a organizmov alebo látok ovplyvňujúcich zdravie akútnym, chronickým alebo neskorým pôsobením, a ktorej vlastnosti vnímateľné zmyslami nezabraňujú jej požívaniu alebo používaniu. Zdravotná bezpečnosť pitnej vody sa hodnotí a kontroluje podľa ukazovateľov kvality pitnej vody a ich limitov.
(3)
Na základe žiadosti fyzickej osoby-podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá vyrába a dodáva pitnú vodu a využíva vodárenské zdroje na zásobovanie pitnou vodou, môže regionálny úrad verejného zdravotníctva dočasne povoliť, najviac na tri roky, výnimku na použitie vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody,24) ak nejde o vodu balenú do spotrebiteľského balenia. Výnimku nemožno povoliť, ak ide o vodárenské zdroje na zásobovanie pitnou vodou, ktoré poskytujú menej ako 10 m3 pitnej vody za deň alebo zásobujú menej ako 50 osôb. Regionálny úrad verejného zdravotníctva povolí výnimku, len ak zásobovanie pitnou vodou nemožno zabezpečiť inak a nebude ohrozené zdravie ľudí. Po uplynutí času platnosti povolenia môže regionálny úrad verejného zdravotníctva v odôvodnených prípadoch opätovne povoliť výnimku najviac na tri roky; výsledky kontroly spolu s odôvodnením rozhodnutia o druhej výnimke oznámi Komisii. Vo výnimočných prípadoch môže úrad verejného zdravotníctva povoliť tretiu výnimku po predchádzajúcom súhlase Komisie.
(4)
Aktuálny zoznam výnimiek povolených podľa odseku 3 zverejňuje úrad verejného zdravotníctva na internete.
(5)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva je povinný poskytovať dostupným spôsobom informácie o výnimkách povolených podľa odseku 3 a výsledkoch kontroly kvality pitnej vody u spotrebiteľa a aktuálny zoznam povolených výnimiek predkladať úradu verejného zdravotníctva.
(6)
Podľa miestnych podmienok a s prihliadnutím na epidemiologickú situáciu môže regionálny úrad verejného zdravotníctva z vlastného podnetu alebo na návrh fyzickej osoby-podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá vyrába a dodáva pitnú vodu a využíva vodárenské zdroje na zásobovanie pitnou vodou, rozšíriť rozsah a početnosť kontroly ukazovateľov kvality pitnej vody o ďalšie ukazovatele, ktorých výskyt možno predpokladať, alebo ich zúžiť pri preukázateľne stálych a vyhovujúcich hodnotách ukazovateľov kvality pitnej vody a jej zdroja doložených štatisticky reprezentatívnym počtom údajov.
(7)
Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré vyrábajú a dodávajú pitnú vodu a využívajú vodárenské zdroje na zásobovanie pitnou vodou, sú povinné pitnú vodu dezinfikovať, ak ďalej nie je ustanovené inak. Druh a spôsob dezinfekcie pitnej vody alebo jej vynechanie posudzuje príslušný orgán verejného zdravotníctva podľa § 13 ods. 4 písm. e).
(8)
Teplú vodu dodávanú systémom hromadného zásobovania okrem technologickej vody možno vyrábať len z pitnej vody.
§ 18
Výrobky určené na styk s pitnou vodou
(1)
Výrobky určené na styk s pitnou vodou sú najmä výrobky používané na zachytávanie, úpravu, akumuláciu, dopravu, meranie a odber množstva pitnej vody. Tieto výrobky musia byť vyrobené v súlade so správnou výrobnou praxou tak, aby
a)
za obvyklých a predvídateľných podmienok používania neuvoľňovali do pitnej vody látky v množstvách, ktoré by mohli ohroziť zdravie ľudí alebo spôsobiť neprijateľné zmeny v zložení pitnej vody alebo nepriaznivo ovplyvniť jej senzorické vlastnosti,
b)
neboli zdrojom mikrobiologického alebo iného znečistenia vody.
(2)
Pri použití technológie znižujúcej tvrdosť vody je nevyhnutné dodržať najmenej odporúčanú hodnotu obsahu vápnika a horčíka vo vode ustanovenú osobitným predpisom.24)
(3)
Množstvo látok, ktoré sa uvoľní z výrobkov určených na styk s pitnou vodou, nesmie presiahnuť limit sledovaného ukazovateľa kvality pitnej vody,24) ak ide o
a)
výrobky určené na krátkodobý styk s pitnou vodou,
b)
výrobky určené na styk s pitnou vodou, ktorých plocha styku nepresahuje 100 cm2,
c)
výrobky určené na styk s teplou a horúcou vodou.
(4)
Pri migračných skúškach sa stanovujú koncentrácie látok alebo sa zisťuje prítomnosť látok, ktoré sú charakteristické ako prirodzená súčasť alebo možná nečistota skúšaného výrobku a ktoré sú rizikom.
§ 19
Voda na kúpanie, prírodné kúpaliská a umelé kúpaliská
(1)
Voda na kúpanie je každá tečúca alebo stojatá voda alebo jej časť, ktorú využíva veľký počet ľudí na kúpanie a v ktorej je kúpanie povolené alebo nie je kúpanie zakázané.
(2)
Prírodné kúpalisko je vyhradená prírodná vodná plocha a s ňou súvisiace prevádzkové plochy s vybavením tvoriace neoddeliteľný celok.
(3)
Umelé kúpalisko je krytá alebo nekrytá stavba určená na kúpanie a s ňou súvisiace prevádzkové plochy s vybavením.
(4)
Voda na kúpanie nesmie
a)
prekračovať medzné hodnoty ukazovateľov kvality vody na kúpanie ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. e),
b)
obsahovať toxický vodný kvet, decht, materiály a predmety, ktoré by mohli ohroziť zdravie ľudí.
(5)
Medzné hodnoty ukazovateľov kvality vody na kúpanie sa nevzťahujú na prírodné kúpaliská v pohraničnej oblasti, ak kvalita vody na kúpanie je ovplyvnená vodami prechádzajúcimi hranice; v takých prípadoch ukazovatele kvality vody na kúpanie a ich medzné hodnoty, ako aj spoločný postup pri kontrole, sa určia dohodou so susedným štátom.
(6)
Ak sa zistia ďalšie faktory znečistenia, regionálny úrad verejného zdravotníctva nariadi ich vyšetrenie, vykonanie opatrenia na ochranu zdravia alebo zakáže používanie vody na kúpanie.
(7)
Podľa miestnych podmienok a s prihliadnutím na epidemiologickú situáciu môže regionálny úrad verejného zdravotníctva rozšíriť rozsah a početnosť kontroly kvality vody na kúpanie o ďalšie ukazovatele, ktorých výskyt možno predpokladať alebo ich môže zúžiť pri preukázateľne stálych a vyhovujúcich hodnotách ukazovateľov kvality vody na kúpanie doložených štatisticky reprezentatívnym počtom údajov.
(8)
Ak voda na kúpanie nespĺňa požiadavky podľa tohto zákona alebo jej používanie bolo regionálnym úradom verejného zdravotníctva zakázané, fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú prírodné kúpalisko (ďalej len „prevádzkovateľ prírodného kúpaliska“), sú povinné túto skutočnosť viditeľne a zreteľne uviesť v blízkosti takejto vody na kúpanie s uvedením konkrétneho dôvodu.
(9)
Pri krátkodobom znečistení vody na kúpanie je prevádzkovateľ prírodného kúpaliska povinný sprístupniť na viditeľnom mieste v blízkosti vody na kúpanie
a)
informáciu o krátkodobom znečistení vody na kúpanie vrátane informácie o jej krátkodobom znečistení v minulom roku s uvedením dĺžky trvania krátkodobého znečistenia,
b)
upozornenie, ak sa krátkodobé znečistenie vody na kúpanie očakáva alebo krátkodobé znečistenie vody na kúpanie pretrváva.
(10)
Prevádzkovateľ prírodného kúpaliska je povinný vyhradiť plochu na kúpanie a oddeliť ju od plochy vyhradenej na používanie plavidiel so spaľovacími motormi.
(11)
Ak sa prírodné kúpalisko využíva bezplatne, povinnosti prevádzkovateľa prírodného kúpaliska je povinný plniť vlastník pozemku,25) na ktorom sa nachádza prírodné kúpalisko, ak nevyznačí na viditeľnom mieste zákaz kúpania.
(12)
Ak voda, ktorú využíva veľký počet ľudí na kúpanie, nie je prevádzkovaná ako prírodné kúpalisko, vlastník pozemku,25) na ktorom sa nachádza takáto voda, je povinný vyznačiť na viditeľnom mieste zákaz kúpania, ak kvalita vody nespĺňa požiadavky podľa tohto zákona.
(13)
Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú umelé kúpalisko alebo prírodné kúpalisko (ďalej len „prevádzkovateľ kúpaliska“), sú povinné
a)
zabezpečiť, aby voda na kúpanie spĺňala požiadavky podľa tohto zákona,
b)
zabezpečiť kontrolu kvality vody na kúpanie,
c)
viesť evidenciu o výsledkoch kontroly kvality vody na kúpanie a uchovávať ju päť rokov,
d)
predkladať výsledky kontroly kvality vody regionálnemu úradu verejného zdravotníctva,
e)
zabezpečiť požiadavky na vybavenie, priestory, dispozičné riešenie a na prevádzku kúpaliska,
f)
zabezpečiť údržbu a čistenie priestorov kúpaliska,
g)
vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na schválenie, ako aj návrh na jeho zmenu,
h)
sprístupniť obyvateľstvu na dostupnom mieste v bezprostrednej blízkosti vody na kúpanie aktuálne informácie o kvalite vody na kúpanie,
i)
vyznačiť a umiestniť na viditeľnom mieste pred vstupom do areálu kúpaliska oznámenie o zákaze vstupu so zvieratami.
(14)
Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú umelé kúpalisko (ďalej len „prevádzkovateľ umelého kúpaliska“), sú okrem povinností podľa odseku 13 ďalej povinné zabezpečiť
a)
čistenie bazénov a vyšetrenie sedimentov a nárastov v bazénoch,
b)
technické a priestorové požiadavky na umelé kúpaliská a bazény,
c)
osvetlenie, tepelno-vlhkostnú mikroklímu, vykurovanie a vetranie pri prevádzkovaní krytého kúpaliska,
d)
miestnosť na poskytovanie prvej pomoci a na jej prevádzku; na viditeľných miestach vyvesiť pokyny na poskytovanie prvej pomoci a zabezpečiť dostatočný počet plavčíkov na poskytovanie prvej pomoci.
§ 20
Vnútorné prostredie budov
(1)
Vnútorné prostredie budov musí spĺňať požiadavky na tepelno-vlhkostnú mikroklímu, vetranie a vykurovanie, požiadavky na osvetlenie, preslnenie a na iné druhy optického žiarenia.
(2)
V novonavrhovaných budovách sa trvalé dopĺňanie denného osvetlenia svetlom zo zdrojov umelého osvetlenia nesmie zriaďovať
a)
v obytných miestnostiach bytov,
b)
v izbách ubytovacích zariadení internátneho typu,
c)
v denných miestnostiach zariadení na predškolskú výchovu,
d)
v učebniach škôl okrem špeciálnych učební,
e)
v lôžkových izbách zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb a zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.26)
(3)
Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú budovu určenú pre verejnosť (ďalej len „prevádzkovateľ budovy“), sú povinné zabezpečiť kvalitu vnútorného ovzdušia budovy tak, aby nepredstavovalo riziko v dôsledku prítomnosti fyzikálnych, chemických, biologických a iných zdraviu škodlivých faktorov a nebolo organolepticky zmenené.
§ 21
Byty nižšieho štandardu a ubytovacie zariadenia
(1)
Byty nižšieho štandardu sú byty v bytových domoch, ktorých obytná plocha, úžitková plocha a vybavenie musia zodpovedať najmenej minimálnym požiadavkám ustanoveným podľa § 62 písm. f).
(2)
Ubytovacie zariadenia, ktoré poskytujú hromadné ubytovanie, možno prevádzkovať, len ak spĺňajú požiadavky na vnútorné prostredie, priestorové usporiadanie, funkčné členenie, vybavenie a na prevádzku ubytovacích zariadení ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. f).
(3)
Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú ubytovacie zariadenia (ďalej len „prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia“), sú povinné
a)
zabezpečiť požiadavky podľa odseku 2,
b)
vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na schválenie, ako aj návrh na jeho zmenu.
§ 22
Telovýchovno-športové zariadenia
(1)
Telovýchovno-športové zariadenie je krytý alebo otvorený objekt určený na telovýchovné a športové podujatia v rámci telesnej kultúry.
(2)
Telovýchovno-športové zariadenie sa umiestňuje tak, aby jeho činnosť neovplyvňovala nepriaznivo okolie, najmä obytnú zástavbu hlukom, prachom alebo svetlom.
(3)
Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú telovýchovno-športové zariadenia (ďalej len „prevádzkovateľ telovýchovno-športového zariadenia“), sú povinné
a)
zabezpečiť požiadavky na vnútorné prostredie, priestorové usporiadanie a funkčné členenie, vybavenie a na prevádzku telovýchovno-športového zariadenia,
b)
používať len také telovýchovné náradie a zariadenia, aby sa pri ich používaní podľa návodu výrobcu neohrozilo alebo nepoškodilo zdravie ich užívateľov,
c)
vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na schválenie, ako aj návrh na jeho zmenu.
§ 23
Zariadenia starostlivosti o ľudské telo
(1)
Zariadenia starostlivosti o ľudské telo sú najmä kaderníctvo, holičstvo, kozmetika, manikúra, pedikúra, solárium, masážny salón, sauna, tetovací salón, zariadenie na poskytovanie regeneračných a rekondičných služieb.
(2)
Zariadenia starostlivosti o ľudské telo možno prevádzkovať, len ak spĺňajú požiadavky na stavebno-technické riešenie, priestorové usporiadanie, vybavenie a vnútorné členenie.
(3)
Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú zariadenia starostlivosti o ľudské telo (ďalej len „prevádzkovateľ zariadenia starostlivosti o ľudské telo“), sú povinné
a)
používať také pracovné postupy, prístroje, pracovné nástroje, pomôcky a prípravky, aby pri poskytovaní služby nedošlo k ohrozeniu zdravia alebo k poškodeniu zdravia,
b)
mať k dispozícii lekárničku prvej pomoci,
c)
poučiť osobu, ktorej poskytujú služby, o rizikách spojených s poskytovanou službou,
d)
vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na schválenie, ako aj návrh na jeho zmenu.
(4)
Prevádzkovateľ zariadenia starostlivosti o ľudské telo a jeho zamestnanci nesmú
a)
manipulovať s jazvami,
b)
manipulovať s materskými znamienkami,
c)
robiť výkony na očnej spojovke a rohovke.
(5)
Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú solárium (ďalej len „prevádzkovateľ solária“), sú okrem povinností uvedených v odseku 3 ďalej povinné
a)
dodržiavať limity ultrafialového žiarenia,
b)
viesť prevádzkovú dokumentáciu,
c)
umiestniť na viditeľnom mieste poučenie pre osoby, ktorým poskytuje služby.
(6)
Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú saunu (ďalej len „prevádzkovateľ sauny“), sú okrem povinností uvedených v odseku 3 ďalej povinné zabezpečiť
a)
kvalitu vody v ochladzovacom bazéne tak, aby spĺňala limity ukazovateľov kvality vody na kúpanie,
b)
pravidelnú výmenu vody v ochladzovacom bazéne a jeho pravidelné čistenie,
c)
kontrolu kvality vody v ochladzovacom bazéne.
§ 24
Zariadenia pre deti a mládež
(1)
Zariadenia pre deti a mládež na účely tohto zákona sú zariadenia, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie,27) a prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť28) starostlivosti o deti do šesť rokov veku alebo výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže.
(2)
Zariadenia pre deti a mládež sa zriaďujú v zdravotne vhodnom prostredí, ktorým je prostredie chránené pred zdraviu škodlivými faktormi vonkajšieho prostredia, najmä pred hlukom a zdrojmi znečistenia ovzdušia, a prostredie chránené pred negatívnymi výchovnými vplyvmi.
(3)
Priestorové usporiadanie, funkčné členenie a vybavenie zariadení pre deti a mládež musí zodpovedať veku, zdravotnému stavu, stupňu telesného a duševného vývinu, telesným rozmerom detí a mládeže a veľkostnému typu a účelu zariadenia. Hračky, výchovné pomôcky a ďalšie predmety určené pre deti a mládež musia svojimi vlastnosťami zodpovedať požiadavkám ustanoveným osobitnými predpismi.29)
(4)
Prevádzkový poriadok upraví režim dňa, vrátane činností vedúcich k výchove a vzdelávaniu, prevádzku pieskovísk, stravovanie a pitný režim, ktoré musia v zariadeniach pre deti a mládež zohľadňovať vekové, fyzické a psychické osobitosti detí a mládeže.
(5)
Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú zariadenia pre deti a mládež (ďalej len „prevádzkovateľ zariadenia pre deti a mládež“), sú povinné
a)
zamerať výchovu detí a mládeže na ochranu zdravia,
b)
zabezpečiť pri podávaní stravy, aby strava bola pripravovaná zo zdravotne neškodných potravín so zodpovedajúcou energetickou a biologickou hodnotou,
c)
zabezpečiť pravidelné čistenie a udržiavanie vonkajších i vnútorných priestorov zariadenia pre deti a mládež tak, aby tieto nepredstavovali riziko v dôsledku ich mikrobiálneho a iného znečistenia a dodržiavať najvyššie prípustné množstvo mikrobiálneho a iného znečistenia pôdy ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. j),
d)
používať na čistenie a údržbu zariadenia len prostriedky, ktoré nie sú zaradené medzi nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické prípravky,30)
e)
zabezpečiť zásobovanie zariadenia tečúcou pitnou vodou a tečúcou teplou vodou,
f)
vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho na schválenie regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, ako aj návrh na jeho zmenu.
(6)
V predškolskom zariadení môže byť umiestnené len dieťa, ktoré
a)
je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve,
b)
neprejavuje príznaky prenosného ochorenia,
c)
nemá nariadené karanténne opatrenie.
(7)
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní, vydá rodičovi, poručníkovi, opatrovníkovi, fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorej bolo dieťa zverené na základe rozhodnutia súdu podľa osobitného predpisu,31) alebo osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti podľa osobitného predpisu26) (ďalej len „zástupca dieťaťa“), ošetrujúci lekár. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na pobyt v kolektíve predkladá zástupca dieťaťa pred prvým vstupom dieťaťa do predškolského zariadenia.
(8)
Skutočnosti uvedené v odseku 6 písm. b) a c) potvrdzuje písomným vyhlásením zástupca dieťaťa. Vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň. Vyhlásenie predkladá zástupca dieťaťa pred prvým vstupom dieťaťa do predškolského zariadenia a po neprítomnosti dieťaťa v predškolskom zariadení dlhšej ako päť dní,
(9)
Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú predškolské zariadenia (ďalej len „prevádzkovateľ predškolského zariadenia“), sú ďalej povinné
a)
zabezpečiť, aby skutočnosť, či zdravotný stav dieťaťa umožňuje jeho prijatie do zariadenia, zisťovala každý deň zodpovedná osoba pred prijatím dieťaťa do zariadenia,
b)
zabezpečiť, aby osoba zodpovedná za každodenné prijímanie detí do zariadenia prijala dieťa podozrivé z ochorenia iba na základe vyšetrenia jeho zdravotného stavu ošetrujúcim lekárom,
c)
zabezpečiť izoláciu dieťaťa od ostatných detí, ak dieťa počas dňa prejavilo príznaky akútneho prenosného ochorenia, dočasný dohľad nad ním a informovanie zástupcu dieťaťa.
(10)
Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú živnosť starostlivosti o deti do šesť rokov veku, ak prevádzkujú živnosť v prevádzkarni, sú povinné dodržiavať ustanovenia odsekov 2 až 9 a predkladať návrhy uvedené v § 13 ods. 4 písm. a) na posúdenie úradu verejného zdravotníctva alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
(11)
Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže, ak prevádzkujú živnosť v prevádzkarni, sú povinné dodržiavať ustanovenia odsekov 2 až 5 a predkladať návrhy uvedené v § 13 ods. 4 písm. a) na posúdenie úradu verejného zdravotníctva alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
§ 25
Zotavovacie podujatia
(1)
Zotavovacie podujatie je organizovaný pobyt najmenej piatich detí a mládeže do 18 rokov veku na čas dlhší ako štyri dni, ktorého účelom je rekreácia detí a mládeže, posilnenie ich zdravia a zvýšenie ich telesnej zdatnosti.
(2)
Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré organizujú zotavovacie podujatia (ďalej len „organizátor zotavovacieho podujatia“), sú povinné
a)
požiadať písomne najmenej 30 dní pred začiatkom konania zotavovacieho podujatia regionálny úrad verejného zdravotníctva príslušný podľa miesta zotavovacieho podujatia, prípadne podľa miesta jeho začiatku, ak ide o putovné zotavovacie podujatie, o posúdenie zotavovacieho podujatia,
b)
organizovať zotavovacie podujatie tak, aby plnilo výchovné poslanie a posilňovalo zdravie detí a pri jeho organizovaní prihliadať na vek a zdravotný stav detí a charakter zotavovacieho podujatia,
c)
zabezpečiť, aby zotavovacie podujatie sa uskutočnilo len v zariadeniach, ktoré spĺňajú požiadavky na umiestnenie, funkčné členenie, priestorové usporiadanie, ubytovanie, stravovanie a na prevádzku zariadení pre zotavovacie podujatia,
d)
zabezpečiť, aby dieťa zúčastnené na zotavovacom podujatí spĺňalo požiadavky zdravotnej spôsobilosti,
e)
zabezpečiť, aby na zotavovacom podujatí pracovali iba osoby zdravotne spôsobilé a odborne spôsobilé,
f)
dodržiavať denný režim, ktorý zohľadňuje vek a zdravotný stav detí,
g)
zabezpečiť stravovanie detí s prihliadnutím na ich vek, zdravotný stav a fyzickú záťaž a aby podávaná strava bola zdravotne neškodná a výživovo hodnotná,
h)
zabezpečiť zdravotnú starostlivosť na zotavovacom podujatí odborne spôsobilými osobami, najmenej jednou na 130 detí,
i)
zabezpečiť lekárničku prvej pomoci,
j)
zabezpečiť starostlivosť lekára dostupného z miesta konania zotavovacieho podujatia a písomne mu oznámiť miesto a čas konania zotavovacieho podujatia,
k)
zabezpečiť poučenie osôb na zotavovacom podujatí o predchádzaní ochoreniam a iným poruchám zdravia, ak takéto poučenie doposiaľ neabsolvovali,
l)
informovať zástupcu dieťaťa o ochorení alebo inej poruche zdravia dieťaťa na podujatí a o prípadnom kontakte s prenosným ochorením,
m)
viesť dokumentáciu o zotavovacom podujatí a uchovávať ju šesť mesiacov od skončenia zotavovacieho podujatia.
§ 26
Zariadenia spoločného stravovania
(1)
Zariadenia spoločného stravovania sú zariadenia, ktoré poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním pokrmov alebo nápojov na pracoviskách, v školských zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zdravotníckych zariadeniach, v prevádzkach verejného stravovania, v stánkoch s rýchlym občerstvením a v iných zariadeniach s ambulantným predajom pokrmov a nápojov a na zotavovacích a iných hromadných podujatiach.
(2)
Zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu32) a zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré utvára podmienky na prípravu stravy alebo zabezpečuje poskytovanie stravy33) sa na účely tohto zákona nepovažuje za zariadenie spoločného stravovania.
(3)
Stravovacie služby možno poskytovať len v zariadeniach, ktoré spĺňajú požiadavky na stavebno-technické riešenie, priestorové usporiadanie, vybavenie, vnútorné členenie a na prevádzku.
(4)
Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú zariadenia spoločného stravovania (ďalej len „prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania“), sú povinné
a)
zabezpečiť, aby do výrobných a skladovacích priestorov nevstupovali neoprávnené osoby, a zamedziť vodeniu a vpúšťaniu zvierat do priestorov zariadenia spoločného stravovania okrem priestorov určených na konzumáciu stravy, do ktorých môžu vstupovať zrakovo postihnuté osoby aj v sprievode vodiaceho psa,
b)
zabezpečiť pri výrobe pokrmov ich zdravotnú neškodnosť a zachovanie ich výživovej a zmyslovej hodnoty a vylúčenie nežiaducich vplyvov z technologického postupu prípravy pokrmov,
c)
postupovať pri výrobe pokrmov a nápojov podľa zásad správnej výrobnej praxe,9) dodržiavať pracovné postupy, miesta alebo operácie technologických procesov, ktoré sú kritické pri zabezpečovaní zdravotnej neškodnosti pokrmov a nápojov, a dodržiavať požiadavky na výrobu, prípravu a podávanie pokrmov a nápojov,
d)
zabezpečovať sústavnú kontrolu pri preberaní surovín a viesť o vykonanej kontrole evidenciu počas piatich rokov,
e)
zabezpečovať a kontrolovať podmienky dodržania zdravotnej neškodnosti uskladňovaných surovín, polovýrobkov, polotovarov, hotových pokrmov a nápojov,
f)
zabezpečovať ochranu hotových pokrmov a nápojov pred ich znehodnotením,
g)
zabezpečovať plynulú dodávku pitnej vody a teplej vody do zariadenia spoločného stravovania,
h)
zabezpečovať kontrolu ukazovateľov kvality pitnej vody podľa osobitného predpisu,24) ak je zariadenie zásobované z vlastného vodného zdroja,
i)
zabezpečovať výživovú hodnotu hotových pokrmov a nápojov podľa odporúčaných výživových dávok, ak ďalej nie je ustanovené inak,
j)
zabezpečiť pred výdajom stravy odber vzoriek pripravených hotových pokrmov, ich uchovanie a o odobratých vzorkách viesť dokumentáciu, ak ďalej nie je ustanovené inak,
k)
kontrolovať dodržiavanie osobnej hygieny zamestnancov,
l)
zabezpečovať a kontrolovať čistotu zariadenia a prevádzkových priestorov,
m)
vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na schválenie, ako aj návrh na jeho zmenu.
(5)
Povinnosti podľa odseku 4 písm. i) a j) sa nevzťahujú na prevádzky verejného stravovania, stánky s rýchlym občerstvením a iné zariadenia s ambulantným predajom pokrmov a nápojov a na hromadné podujatia.
(6)
Prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania určeného pre deti a mládež je ďalej povinný pri voľbe stravy vychádzať z vekových potrieb stravovanej skupiny, prihliadať na vhodný výber surovín, ročné obdobie, čas, keď sa má poskytovať stravovanie, a ďalšie skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť zdravotný stav stravovaných detí a mládeže.
DRUHÁ HLAVA
OCHRANA ZDRAVIA PRED HLUKOM, INFRAZVUKOM, VIBRÁCIAMI A ELEKTROMAGNETICKÝM ŽIARENÍM V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ
§ 27
Hluk, infrazvuk a vibrácie v životnom prostredí
(1)
Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré používajú alebo prevádzkujú zdroje hluku, infrazvuku alebo vibrácií, správca pozemných komunikácií,33a) prevádzkovateľ vodnej cesty,33b) prevádzkovateľ dráhy,33c) prevádzkovateľ letiska,33d) a prevádzkovatelia ďalších objektov, ktorých prevádzkou vzniká hluk (ďalej len „prevádzkovateľ zdrojov hluku, infrazvuku alebo vibrácií“), sú povinní zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty pre deň, večer a noc ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. m).
(2)
Pri návrhu, výstavbe alebo podstatnej rekonštrukcii dopravných stavieb a infraštruktúry hluk v súvisiacom vonkajšom alebo vnútornom prostredí nesmie prekročiť prípustné hodnoty pri predpokladanom dopravnom zaťažení.
(3)
Pri návrhu, výstavbe alebo podstatnej rekonštrukcii budov je potrebné zabezpečiť ochranu vnútorného prostredia budov pred hlukom z vonkajšieho prostredia pri súčasnom zachovaní ostatných potrebných vlastností vnútorného prostredia.
(4)
Obce sú oprávnené objektivizovať expozíciu obyvateľov a ich prostredia hluku a vibráciám v súlade s požiadavkami ustanovenými vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. m). Objektivizáciu expozície obyvateľov a ich prostredia hluku, infrazvuku a vibráciám môžu vykonávať len osoby odborne spôsobilé na činnosť podľa § 15 ods. 1 písm. a) a ktoré sú držiteľom osvedčenia o akreditácii podľa § 16 ods. 4 písm. b).
§ 28
Elektromagnetické žiarenie v životnom prostredí
(1)
Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré používajú alebo prevádzkujú generátor nízkych frekvencií, generátor vysokých frekvencií alebo zariadenia, ktoré takéto generátory obsahujú (ďalej len „zdroj elektromagnetického žiarenia“), sú povinné zabezpečiť technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia expozíciu obyvateľov na úroveň limitných hodnôt ustanovených vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. n).
(2)
Zdroje elektromagnetického žiarenia pri navrhovaní a uskutočňovaní stavieb je potrebné zabezpečiť tak, aby nedošlo k prekračovaniu limitných hodnôt expozície obyvateľov.
§ 29
Optické žiarenie v životnom prostredí
Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré používajú alebo prevádzkujú umelé zdroje ultrafialového, infračerveného, laserového alebo iného optického žiarenia na iné účely ako osvetlenie podľa § 20 ods. 1 (ďalej len „prevádzkovateľ umelých zdrojov optického žiarenia“), sú povinné
a)
zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia neprekročila limitné hodnoty ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. o),
b)
zabezpečiť objektivizáciu a hodnotenie optického žiarenia.
TRETIA HLAVA
OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI
§ 30
Povinnosti pri ochrane zdravia pri práci
(1)
Zamestnávateľ je povinný
a)
zabezpečiť opatrenia, ktoré znížia expozíciu zamestnancov a obyvateľov fyzikálnym, chemickým, biologickým a iným faktorom práce a pracovného prostredia na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň, najmenej však na úroveň limitov ustanovených osobitnými predpismi,34)
b)
zabezpečiť pre svojich zamestnancov posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa odseku 3,
c)
predložiť lekárovi pracovnej zdravotnej služby35)zoznam zamestnancov, ktorí sa podrobia lekárskej preventívnej prehliadke podľa odsekov 4 až 6; v zozname zamestnancov sa uvádza meno a priezvisko zamestnanca, dátum narodenia, názov pracoviska, druh práce, dĺžka expozície, faktory práce a pracovného prostredia a výsledky posúdenia zdravotných rizík,
d)
uchovávať posudky podľa odseku 12 zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce 20 rokov od skončenia práce,
e)
predkladať regionálnemu úradu verejného zdravotníctva návrhy na zaradenie pracovných činností do kategórie rizikových prác (§ 31 ods. 6),
f)
oznamovať regionálnemu úradu verejného zdravotníctva všetky informácie súvisiace so zmenami zdravotného stavu zamestnancov vo vzťahu k práci vrátane tých, ktoré môžu znamenať ohrozenie verejného zdravia.
(2)
Fyzická osoba-podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva práce zaradené do tretej alebo štvrtej kategórie, je povinná
a)
zabezpečiť opatrenia, ktoré znížia jej expozíciu a expozíciu obyvateľov fyzikálnym, chemickým, biologickým a iným faktorom práce a pracovného prostredia na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň, najmenej však na úroveň limitov ustanovených osobitnými predpismi,34)
b)
zabezpečiť posudzovanie jej zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa odseku 3,
c)
uchovávať 20 rokov od skončenia práce posudky podľa odseku 12,
d)
predkladať regionálnemu úradu verejného zdravotníctva návrhy na zaradenie jej pracovných činností do kategórie rizikových prác (§ 31 ods. 6).
(3)
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu sa vykonáva na základe výsledkov lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a výsledkov hodnotenia rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia
a)
zamestnanca, ktorý vykonáva práce zaradené do tretej alebo štvrtej kategórie,
b)
fyzickej osoby-podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva práce zaradené do tretej alebo štvrtej kategórie,
c)
zamestnanca alebo inej fyzickej osoby, ktorých zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis.35a)
(4)
Ak ide o práce zaradené do tretej alebo štvrtej kategórie, lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci vykonávajú lekári pracovnej zdravotnej služby podľa odseku 10 u
a)
zamestnanca,
b)
fyzickej osoby-podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby,
c)
fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o zamestnanie na výkon týchto prác.
(5)
Ak ide o práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie, lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci u fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o zamestnanie, zamestnanca a fyzickej osoby-podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, a ktorých zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis,35a) vykonávajú lekári podľa odseku 11.
(6)
Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci podľa odseku 4 sa vykonávajú
a)
pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu alebo pred začatím výkonu práce fyzickej osoby-podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby,
b)
v súvislosti s výkonom práce,
c)
pred zmenou pracovného zaradenia,
d)
pri skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu alebo pri skončení výkonu práce fyzickej osoby-podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, zo zdravotných dôvodov,
e)
po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu, ak o to zamestnanec požiada.
(7)
Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci podľa odseku 6 písm. b) sa vykonávajú
a)
jedenkrát za dva roky u zamestnanca a u fyzickej osoby-podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, ak vykonávajú práce zaradené do tretej kategórie,
b)
jedenkrát za rok u zamestnanca a u fyzickej osoby-podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, ak vykonávajú práce zaradené do štvrtej kategórie, a u pracovníka kategórie A.2)
(8)
Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci podľa odseku 6 písm. e) sa vykonávajú jedenkrát za tri roky pri prácach s rizikovými faktormi s neskorými následkami na zdravie, ktoré sú zaradené do tretej alebo štvrtej kategórie.
(9)
Úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva môže nariadiť zamestnávateľovi a fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, vykonanie mimoriadnej lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci, ak sa výrazne zmenia faktory práce a pracovného prostredia alebo riziko, alebo ak dôjde k závažným zmenám zdravotného stavu zamestnancov alebo fyzickej osoby-podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, vo vzťahu k vykonávanej práci.
(10)
Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci podľa odseku 4 vykonávajú lekári pracovnej zdravotnej služby so špecializáciou v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia a služby zdravia pri práci. Na požiadanie lekára pracovnej zdravotnej služby vykonávajú ďalšie potrebné doplnkové preventívne vyšetrenia aj iní lekári príslušných špecializácií.36)
(11)
Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci podľa odseku 5 môžu vykonávať okrem lekárov pracovnej zdravotnej služby so špecializáciou v špecializačných odboroch podľa odseku 10 aj lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo všeobecná starostlivosť o deti a dorast, ktorí nie sú lekármi pracovnej zdravotnej služby.
(12)
Lekár, ktorý posudzuje zdravotnú spôsobilosť na prácu, zaznamenáva výsledky vyšetrení lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci do zdravotnej dokumentácie a vypracuje posudok o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti.37) Posudok odovzdá zamestnávateľovi alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, a kópiu posudku doručí lekárovi, s ktorým má zamestnanec alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,37a) a na požiadanie poskytne lekárovi výsledky vyšetrení získaných pri výkone lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci.
(13)
Posudok podľa odseku 12 obsahuje názov a sídlo zamestnávateľa alebo fyzickej osoby-podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, meno, priezvisko, rodné číslo, adresu bydliska, pracovné zaradenie, faktor pracovného prostredia, kategóriu práce zamestnanca alebo fyzickej osoby-podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, a záver posudku.
(14)
Náklady, ktoré vznikli v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu vrátane nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu a po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu podľa odseku 6 písm. e) uhrádza zamestnávateľ alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
§ 31
Hodnotenie zdravotných rizík a kategorizácia prác
(1)
Podľa úrovne a charakteru faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu ovplyvniť zdravie zamestnancov, hodnotenia zdravotných rizík a na základe zmien zdravotného stavu zamestnancov sa práce zaraďujú do štyroch kategórií.
(2)
Do prvej kategórie sa zaraďujú práce, pri ktorých nie je riziko poškodenia zdravia zamestnanca vplyvom práce a pracovného prostredia.
(3)
Do druhej kategórie sa zaraďujú práce, pri ktorých vzhľadom na riziko nie je predpoklad poškodenia zdravia, najmä
a)
práce, pri ktorých faktory práce a pracovného prostredia neprekračujú limity ustanovené osobitnými predpismi,34)
b)
práce, pri ktorých je rizikový faktor práce ionizujúce žiarenie, ak stavebné, technické a organizačné opatrenia zaručujú, že ožiarenie zamestnancov ani pri dlhodobej expozícii neprekročí limity ožiarenia pracovníkov ustanovené osobitným predpisom.38)
(4)
Do tretej kategórie sa zaraďujú
a)
práce, pri ktorých nie je expozícia zamestnanca faktorom práce a pracovného prostredia znížená technickými opatreniami na úroveň ustanoveného limitu a na zníženie rizika je potrebné vykonať organizačné opatrenia a iné špecifické ochranné opatrenia vrátane použitia osobných ochranných pracovných prostriedkov,
b)
práce, pri ktorých je expozícia zamestnanca faktorom práce a pracovného prostredia znížená technickými opatreniami na úroveň ustanoveného limitu, ale vzájomná kombinácia a pôsobenie faktorov práce a pracovného prostredia môžu poškodiť zdravie,
c)
práce, pri ktorých nie sú ustanovené limity, ale expozícia faktorom práce a pracovného prostredia môže u zamestnanca spôsobiť poškodenie zdravia,
d)
práce vykonávané v kontrolovanom pásme, pri ktorých vzhľadom na úroveň a premenlivosť radiačných parametrov je na obmedzenie ožiarenia pracovníkov na úroveň limitov ožiarenia nevyhnutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky a vykonávať dodatočné technické, organizačné alebo iné špecifické ochranné opatrenia.
(5)
Do štvrtej kategórie sa len výnimočne na obmedzený čas, najviac na jeden rok, zaraďujú
a)
práce, pri ktorých nie je možné znížiť technickými alebo organizačnými opatreniami expozíciu zamestnanca faktorom práce a pracovného prostredia na úroveň ustanovených limitov, expozícia faktorom práce a pracovného prostredia prekračuje limity, zisťujú sa zdravotné zmeny zamestnancov vo vzťahu k pôsobiacim faktorom a je potrebné vykonať technické opatrenia a iné špecifické ochranné opatrenia vrátane použitia osobných ochranných pracovných prostriedkov,
b)
práce, ktoré podľa miery expozície jednotlivým faktorom práce a pracovného prostredia patria do tretej kategórie, ale vzájomná kombinácia faktorov práce a pracovného prostredia zvyšuje riziko poškodenia zdravia,
c)
práce vykonávané pri činnostiach vedúcich k ožiareniu, pri ktorých ožiarenie pracovníkov prekračuje limity ožiarenia a takéto ožiarenie kladne posúdil úrad verejného zdravotníctva podľa § 13 ods. 5 písm. a) siedmeho bodu.
(6)
Rizikovou prácou je práca zaradená do tretej a štvrtej kategórie. O zaradení práce do tretej a štvrtej kategórie rozhoduje regionálny úrad verejného zdravotníctva na základe návrhu zamestnávateľa alebo z vlastného podnetu.
(7)
Zamestnávateľ je povinný
a)
bezodkladne oznámiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva každú zmenu podmienok výkonu práce, ktorá by mohla mať vplyv na jej zaradenie do príslušnej kategórie,
b)
viesť a uchovávať evidenciu o každom zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikovú prácu,
c)
vypracovať a predložiť každoročne k 31. decembru regionálnemu úradu verejného zdravotníctva informáciu o výsledkoch hodnotenia zdravotných rizík a opatreniach vykonaných na ich zníženie alebo odstránenie na pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykonávajú rizikové práce.
§ 32
Ochrana zamestnancov pred hlukom pri práci
(1)
Zamestnávateľ, ktorý používa alebo prevádzkuje zariadenia, ktoré sú zdrojom hluku, je povinný zabezpečiť v súlade s osobitným predpisom39) technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru expozíciu zamestnancov hluku a zabezpečia ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov.
(2)
Ak by vzhľadom na charakter práce mohlo úplné a riadne používanie chráničov sluchu spôsobiť väčšie riziko pre zdravie a bezpečnosť ako ich nepoužívanie, úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva môže vo výnimočných prípadoch povoliť výnimku. Zamestnávateľ je povinný o povolenie výnimky požiadať.
(3)
Žiadosť o povolenie výnimky obsahuje
a)
dôvod žiadosti o povolenie výnimky,
b)
počet zamestnancov, na ktorých sa výnimka vzťahuje,
c)
opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov, na ktorých sa výnimka vzťahuje.
(4)
Úrad verejného zdravotníctva a regionálny úrad verejného zdravotníctva môžu povoliť výnimku podľa odseku 2 po prerokovaní so zamestnávateľom, so zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a s Národným inšpektorátom práce alebo príslušným inšpektorátom práce. V rozhodnutí o povolení výnimky úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva určí podmienky, ktoré je zamestnávateľ povinný vzhľadom na zvláštne okolnosti splniť, aby sa výsledné riziká znížili na najnižšiu možnú mieru a exponovaní zamestnanci sa podrobili zdravotnému dohľadu. Úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva výnimku povolí na štyri roky a zruší ju bezodkladne po tom, ako pominú okolnosti, ktoré viedli k jej povoleniu. Regionálny úrad verejného zdravotníctva bezodkladne informuje úrad verejného zdravotníctva o povolených výnimkách. Aktuálny zoznam výnimiek povolených podľa odseku 2 zverejňuje úrad verejného zdravotníctva.
(5)
Zamestnávateľ je povinný bezodkladne informovať úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva o zmene okolností, ktoré viedli k povoleniu výnimky.
§ 33
Ochrana zamestnancov pred vibráciami pri práci
(1)
Zamestnávateľ, ktorý používa alebo prevádzkuje zariadenia, ktoré sú zdrojom vibrácií, je povinný zabezpečiť v súlade s osobitným predpisom40) technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru expozície zamestnancov vibráciám a zabezpečia ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov.
(2)
Ak sú zamestnanci v lodnej a leteckej doprave vystavení expozícii vibráciám na celé telo, úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva môže povoliť výnimku z povinnosti zamestnávateľa bezodkladne vykonať opatrenia na zníženie expozície vibráciám podľa osobitného predpisu.40) Zamestnávateľ je povinný o povolenie výnimky požiadať a preukázať, že využil všetky možné technické a organizačné opatrenia na zníženie expozície vibráciám podľa osobitného predpisu.40)
(3)
Ak sú zamestnanci vystavení expozícii vibráciám, ktoré zvyčajne neprekračujú akčné hodnoty expozície vibráciám podľa osobitného predpisu,40) ale vibrácie sa v čase menia a môžu prekročiť limitné hodnoty expozície vibráciám, úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva môže povoliť výnimku z povinnosti zamestnávateľa bezodkladne vykonať opatrenia na zníženie expozície vibráciám. Zamestnávateľ je povinný o povolenie výnimky požiadať a preukázať, že priemerné hodnoty expozície vibráciám počas pracovného týždňa sú nižšie ako limitné hodnoty expozície vibráciám a že riziká z tohto typu expozície vibráciám pri práci sú nižšie, ako sú riziká, ktoré vznikajú v dôsledku expozície vibráciám dosahujúcej limitné hodnoty.
(4)
Žiadosť o povolenie výnimky obsahuje
a)
dôvod žiadosti o povolenie výnimky,
b)
pri expozícii vibráciám podľa odseku 2 preukázanie skutočností, že sa využili všetky dostupné opatrenia podľa odseku 2,
c)
pri expozícii vibráciám podľa odseku 3 preukázanie skutočností, že priemerné hodnoty vibrácií a riziká spĺňajú náležitosti podľa odseku 3,
d)
počet zamestnancov, na ktorých sa výnimka vzťahuje,
e)
opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov, na ktorých sa výnimka vzťahuje.
(5)
Úrad verejného zdravotníctva a regionálny úrad verejného zdravotníctva môžu povoliť výnimku podľa odsekov 2 a 3 po prerokovaní so zamestnávateľom, so zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a s Národným inšpektorátom práce alebo príslušným inšpektorátom práce. V rozhodnutí o povolení výnimky úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva určí podmienky, ktoré je zamestnávateľ povinný vzhľadom na zvláštne okolnosti splniť, aby sa výsledné riziká znížili na najnižšiu možnú mieru a dotknutí zamestnanci sa podrobili zdravotnému dohľadu. Úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva prehodnocuje povolenú výnimku raz za štyri roky a zruší ju bezodkladne po tom, ako pominú okolnosti, ktoré viedli k jej povoleniu. Regionálny úrad verejného zdravotníctva bezodkladne informuje úrad verejného zdravotníctva o povolených výnimkách. Aktuálny zoznam výnimiek povolených podľa odsekov 2 a 3 zverejňuje úrad verejného zdravotníctva na internete.
(6)
Zamestnávateľ je povinný bezodkladne informovať úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva o zmene okolností, ktoré viedli k povoleniu výnimky.
§ 34
Ochrana zamestnancov pred elektromagnetickým žiarením pri práci
Zamestnávateľ, ktorý používa alebo prevádzkuje zdroj elektromagnetického žiarenia, je povinný zabezpečiť v súlade s osobitným predpisom41) technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia expozíciu zamestnancov a obyvateľov na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú úroveň a zabezpečia ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov.
§ 35
Ochrana zdravia pred optickým žiarením pri práci
Zamestnávateľ, ktorý používa alebo prevádzkuje zdroje ultrafialového, infračerveného, laserového alebo iného optického žiarenia na iné účely ako osvetlenie, je povinný zabezpečiť v súlade s osobitným predpisom technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia expozíciu zamestnancov na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru.
§ 36
Osvetlenie pri práci
(1)
Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť dostatočné osvetlenie pracovných priestorov.
(2)
Pracoviská, na ktorých je potrebné združené osvetlenie, alebo pracoviská bez denného osvetlenia možno prevádzkovať, len ak z technických, bezpečnostných alebo prevádzkových dôvodov nie je možné zabezpečiť denné osvetlenie.
(3)
Zamestnávateľ, ktorý prevádzkuje pracoviská podľa odseku 2, je povinný zabezpečiť ochranu zdravia zamestnancov náhradnými opatreniami ustanovenými vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. q).
§ 37
Ochrana zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci
(1)
Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia nepriaznivé účinky faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy na zdravie zamestnancov na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru.
(2)
Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť
a)
na pracoviskách s trvalým výkonom práce dodržiavanie prípustných hodnôt faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy v závislosti od tepelnej produkcie organizmu zamestnanca,
b)
pracovné podmienky zamestnancov tak, aby nebola prekračovaná únosná tepelná záťaž na pracoviskách, na ktorých nemožno dodržať prípustné hodnoty faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy z dôvodu tepelnej záťaže z technológie, ako aj na iných pracoviskách počas dní, keď teplota vonkajšieho vzduchu nameraná v tieni presahuje 30 oC,
c)
pracovné podmienky zamestnancov tak, aby nebola prekračovaná prípustná záťaž chladom,
d)
dodržiavanie prípustných povrchových teplôt pevných materiálov a kvapalín, s ktorými prichádza do kontaktu pokožka zamestnanca,
e)
vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky, ochranný odev a pitný režim pri zvýšenej záťaži teplom alebo chladom.
§ 38
Ochrana zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci
(1)
Zamestnávateľ je v oblasti ochrany zdravia pred fyzickou záťažou pri práci povinný
a)
usporiadať a vybaviť pracoviská a miesta výkonu práce v súlade s ergonomickými zásadami a požiadavkami fyziológie práce,
b)
dodržiavať najvyššie prípustné hodnoty celkovej a lokálnej fyzickej záťaže zamestnancov,
c)
dodržiavať limitné hodnoty vynakladaných svalových síl a frekvencie pohybov,
d)
dodržiavať smerné hmotnostné hodnoty pri manipulácii s bremenami a ďalšie minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky pri ručnej manipulácii s bremenami,42)
e)
zabezpečiť technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru zvýšenú fyzickú záťaž pri práci.
(2)
Zamestnávateľ je v oblasti ochrany zdravia pred psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci povinný
a)
zabezpečiť hodnotenie psychickej pracovnej záťaže a senzorickej záťaže zamestnancov,
b)
zabezpečiť technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru zvýšenú psychickú pracovnú záťaž a senzorickú záťaž zamestnancov,
c)
dodržiavať minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky pri práci so zobrazovacími jednotkami.43)
§ 39
Ochrana zamestnancov pri práci s chemickými faktormi
Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnancov činnosťami, pri ktorých môžu byť exponovaní chemickým faktorom, je povinný zabezpečiť v súlade s osobitným predpisom44) technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia expozíciu zamestnancov chemickým faktorom na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru.
§ 40
Ochrana zamestnancov pri práci s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi
Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnancov činnosťami, pri ktorých môžu byť exponovaní karcinogénnym a mutagénnym faktorom, je povinný zabezpečiť v súlade s osobitným predpisom45) technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia expozíciu zamestnancov karcinogénnym a mutagénnym faktorom na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru.
§ 41
Ochrana zamestnancov pri práci s azbestom
(1)
Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb možno vykonávať len na základe oprávnenia vydaného úradom verejného zdravotníctva, alebo dokladu z iného členského štátu, ktorý slúži na rovnaký účel alebo je z neho zrejmé, že skutočnosť je preukázaná.
(2)
Úrad verejného zdravotníctva rozhoduje o vydaní oprávnenia podľa odseku 1 na základe žiadosti, ktorá obsahuje
a)
obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu; meno, priezvisko, bydlisko a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu-podnikateľa,
b)
doklad o oprávnení na podnikanie,
c)
meno, priezvisko a bydlisko osoby zodpovednej za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb.
(3)
K žiadosti podľa odseku 2 žiadateľ priloží
a)
osvedčenie o odbornej spôsobilosti osoby zodpovednej za prevádzkovanie činnosti uvedenej v § 15 ods. 1 písm. f),
b)
dokumentáciu s opisom činnosti alebo technológie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb a s údajmi o technickom vybavení.
(4)
Úrad verejného zdravotníctva vydá oprávnenie žiadateľovi, ak žiadosť obsahuje náležitosti podľa odsekov 2 a 3 a žiadateľ preukázal splnenie požiadaviek, ktoré vylúčia alebo znížia expozíciu zamestnancov a obyvateľov azbestu na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú úroveň.
(5)
Oprávnenie sa udeľuje na dobu neurčitú.
(6)
Úrad verejného zdravotníctva v oprávnení na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest uvedie údaje podľa odseku 2, druh oprávnenia, dobu platnosti oprávnenia a podmienky na vykonávanie činnosti. Ak fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba oprávnená na odstraňovanie azbestu zo stavieb závažným spôsobom alebo opakovane porušuje všeobecne záväzné právne predpisy súvisiace s vykonávanou činnosťou a podmienky na vykonávanie činnosti, úrad verejného zdravotníctva jej oprávnenie odoberie.
(7)
Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba oprávnené na odstraňovanie azbestu zo stavieb sú povinné pred začiatkom výkonu práce predložiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva návrh na odstraňovanie azbestu zo stavieb na posúdenie podľa § 13 ods. 4 písm. k) a zdržať sa výkonu práce do času kladného posúdenia navrhovanej činnosti.
(8)
Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnancov činnosťami, pri ktorých môžu byť exponovaní azbestu alebo materiálom, ktoré obsahujú azbest, je povinný zabezpečiť v súlade s osobitným predpisom46) technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia expozíciu zamestnancov azbestu na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru.
§ 42
Ochrana zamestnancov pri práci s biologickými faktormi
Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnancov činnosťami, pri ktorých môžu byť exponovaní biologickým faktorom, je povinný zabezpečiť v súlade s osobitným predpisom47) technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia expozíciu zamestnancov biologickým faktorom na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru.
ŠTVRTÁ HLAVA
KOZMETICKÉ VÝROBKY
§ 43
Výroba, dovoz a uvádzanie kozmetických výrobkov do obehu
Výrobca, dovozca, distribútor a predajca kozmetických výrobkov je povinný
a)
uvádzať do obehu len kozmetické výrobky bezpečné pre verejné zdravie,
b)
dodržiavať požiadavky na výrobu, dovoz a uvádzanie do obehu kozmetických výrobkov v záujme ochrany spotrebiteľa pri voľnom pohybe kozmetických výrobkov v súlade s osobitným predpisom,13)
c)
dodržiavať pri výrobe kozmetických výrobkov správnu výrobnú prax,
d)
sledovať zdravotnú bezpečnosť kozmetických výrobkov aj po ich umiestnení na trh a predaji spotrebiteľovi a po zistení, že kozmetický výrobok je nebezpečný, je povinný upozorniť na túto skutočnosť úrad verejného zdravotníctva a vykonať opatrenia na odstránenie rizika, ktoré zahŕňajú, ak je to potrebné, stiahnutie výrobku z obehu, primerané a účinné upozornenie spotrebiteľa alebo stiahnutie výrobku od spotrebiteľa.
ŠIESTA ČASŤ
RADIAČNÁ OCHRANA
§ 44
Činnosti vedúce k ožiareniu
(1)
Činnosť vedúca k ožiareniu je ľudská aktivita, ktorá vedie k ožiareniu osôb
a)
umelým zdrojom ionizujúceho žiarenia alebo
b)
prírodným ionizujúcim žiarením, ak sa prírodné rádionuklidy spracovávajú pre ich rádioaktívne, štiepne alebo množivé charakteristiky.
(2)
Za činnosti vedúce k ožiareniu sa nepovažujú ľudské aktivity spojené s ožiarením v ohrození.
(3)
Činnosti vedúce k ožiareniu podľa závažnosti z hľadiska radiačnej ochrany sú
a)
činnosti, na vykonávanie ktorých je potrebné povolenie podľa tohto zákona,
b)
činnosti, ktoré sa oznamujú podľa tohto zákona,
c)
činnosti, na ktoré sa nevzťahuje administratívna kontrola podľa tohto zákona.
(4)
Povolenie na činnosť vedúcu k ožiareniu a oznámenie činnosti vedúcej k ožiareniu sa nevyžaduje, ak to ustanovuje osobitný predpis.48)
§ 45
Povoľovanie činností vedúcich k ožiareniu, činností dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany a uvoľňovania rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov a materiálov spod administratívnej kontroly
(1)
Činnosti uvedené v odsekoch 2 až 5 možno vykonávať len na základe povolenia vydaného príslušným orgánom verejného zdravotníctva na žiadosť fyzickej osoby-podnikateľa alebo právnickej osoby.
(2)
Povolenie úradu verejného zdravotníctva, ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, je potrebné na vykonávanie týchto činností vedúcich k ožiareniu:
a)
prevádzka jadrových zariadení a etapy vyraďovania jadrových zariadení,
b)
ťažba a spracovanie materiálov, ktoré obsahujú prírodné rádionuklidy a ťažia sa alebo sa spracovávajú pre ich rádioaktívne, štiepne alebo množivé charakteristiky,
c)
pridávanie rádionuklidov do spotrebných výrobkov a predmetov, do liečiv a do zdravotníckych výrobkov; na dovoz a vývoz takýchto výrobkov z krajín mimo Európskej únie,
d)
odber, skladovanie a používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia na ožarovanie potravín, predmetov bežného používania a iných materiálov,
e)
odber, skladovanie a na používanie otvorených rádioaktívnych žiaričov na pracoviskách kategórie III.49) a na odber, skladovanie a manipuláciu s čerstvým jadrovým palivom,
f)
prevádzka urýchľovačov častíc, pri prevádzke ktorých vzniká žiarenie s energiou väčšou ako 1 MeV, ktoré sa používajú na výrobu rádionuklidov alebo vedeckovýskumné alebo iné technické účely,
g)
vykonávanie inštalácie, údržby a opráv zdrojov ionizujúceho žiarenia,
h)
zber, skladovanie a úprava rádioaktívnych žiaričov vrátane ionizačných hlásičov požiaru na účely likvidácie,
i)
výroba, distribúcia, predaj a prenájom zdrojov ionizujúceho žiarenia používaných pri činnostiach, na ktoré je potrebné oznámenie alebo povolenie podľa tohto zákona, výroba ionizačných hlásičov požiaru, dovoz zdrojov ionizujúceho žiarenia z krajín mimo Európskej únie a vývoz zdrojov ionizujúceho žiarenia do krajín mimo Európskej únie,
j)
preprava rádioaktívnych žiaričov, ak tento zákon neustanovuje inak, preprava rádioaktívnych odpadov, vyhoretého jadrového paliva a rádioaktívne kontaminovaných predmetov, ktoré pre ich aktivitu nemožno uvoľniť spod administratívnej kontroly,
k)
nakladanie s rádioaktívnymi rezíduami, s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom,
l)
nakladanie s opustenými žiaričmi, rádioaktívnymi odpadmi neznámeho pôvodu a nepoužívanými rádioaktívnymi žiaričmi,
m)
lekárske ožiarenie pri biomedicínskych, diagnostických alebo terapeutických výskumných programoch,
n)
lekárske ožiarenie v súvislosti s preventívnymi zdravotnými programami alebo skríningom.
(3)
Povolenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, je potrebné na vykonávanie týchto činností vedúcich k ožiareniu:
a)
používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení a vo veterinárnej praxi vrátane urýchľovačov elektrónov s energiou od 1 MeV do 25 MeV,
b)
používanie mikroštrukturálnych röntgenových zariadení, laboratórnych a meracích prístrojov a zariadení a technických röntgenových zariadení na kontrolu kvality výrobkov skonštruovaných tak, že na ktoromkoľvek voľne prístupnom mieste vo vzdialenosti 0,1 m od povrchu zariadenia je príkon dávkového ekvivalentu väčší ako 10 mikroSv/hod.,
c)
odber, skladovanie a používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia na priemyslové indikačné zariadenia, karotážne práce a nedeštruktívna röntgenová alebo gama defektoskopia vrátane používania urýchľovačov častíc na nedeštruktívnu kontrolu materiálov, pri ktorých prevádzke vzniká žiarenie s energiou od 1 MeV do 20 MeV,
d)
preprava rádioaktívnych žiaričov, na ktorých používanie vydáva povolenie regionálny úrad verejného zdravotníctva, ak v tomto zákone nie je ustanovené inak,
e)
vykonávanie činnosti na pracoviskách so zvýšeným prírodným ionizujúcim žiarením, ak aj po vykonaní opatrení na obmedzenie ožiarenia sú naďalej prekročené smerné hodnoty na vykonanie opatrení podľa § 47 ods. 2,
f)
odber, skladovanie a používanie uzavretých rádioaktívnych žiaričov, ak tento zákon neustanovuje inak,
g)
odber, skladovanie a používanie otvorených rádioaktívnych žiaričov na pracoviskách kategórie I. a II.49)
(4)
Povolenie úradu verejného zdravotníctva, ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, je potrebné na vykonávanie týchto činností dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany:
a)
vykonávanie skúšok zdrojov ionizujúceho žiarenia,
b)
poskytovanie služieb osobnej dozimetrie,
c)
určovanie objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a priepustnosti základových pôd stavebného pozemku a objemovej aktivity radónu v ovzduší stavieb,
d)
určovanie obsahu rádionuklidov v stavebných výrobkoch, vo vode, v zložkách životného prostredia, v potravinovom reťazci a v iných materiáloch a predmetoch na účely hodnotenia ožiarenia osôb a regulácie spotreby potravín,
e)
vydávanie sprievodných listov otvorených rádioaktívnych žiaričov a osvedčení uzavretých rádioaktívnych žiaričov,
f)
poskytovanie služieb monitorovania ionizujúceho žiarenia na pracovisku alebo v jeho okolí na účely hodnotenia ožiarenia osôb,
g)
poskytovanie odbornej prípravy na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu, činností dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany a na uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov a materiálov spod administratívnej kontroly.
(5)
Povolenie úradu verejného zdravotníctva alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva je potrebné na uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov, ktoré vznikli alebo sa používali pri činnostiach vedúcich k ožiareniu vykonávaných na základe povolenia podľa odsekov 2, 3 a 7, spod administratívnej kontroly.
(6)
Ak fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba chce vykonávať činnosti vedúce k ožiareniu, na ktoré vydáva povolenie úrad verejného zdravotníctva podľa odseku 2 a súčasne činnosti vedúce k ožiareniu, na ktoré vydáva povolenie regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa odseku 3, vydá povolenie na všetky činnosti vedúce k ožiareniu úrad verejného zdravotníctva.
(7)
Ak fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba chce vykonávať činnosť vedúcu k ožiareniu, ktorá nie je uvedená v odsekoch 2 a 3 a nie je uvedená ani v § 46 ods. 1, úrad verejného zdravotníctva rozhodne na základe posúdenia rizík spojených s vykonávaním tejto činnosti, či sa na činnosť vzťahuje oznamovacia povinnosť alebo ktorý úrad vydá na činnosť vedúcu k ožiareniu povolenie.
(8)
Fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba podľa odseku 7 je povinná požiadať úrad verejného zdravotníctva o posúdenie rizík spojených s vykonávaním tejto činnosti. Úrad verejného zdravotníctva o žiadosti rozhodne do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti. Ak úrad verejného zdravotníctva rozhodne, že na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu podľa odseku 7 je potrebné povolenie, ďalej ustanovené podmienky na vydanie povolenia platia rovnako.
(9)
Povolenie podľa odsekov 2 až 6, okrem povolenia podľa odseku 4 písm. g), je potrebné aj na činnosti vykonávané osobami zo zahraničia, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území iného členského štátu.
(10)
Fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá chce vykonávať činnosti podľa odsekov 2 až 5, musí mať určeného odborného zástupcu, ktorý spĺňa požiadavky podľa odseku 11; to neplatí, ak požiadavky podľa odseku 11 spĺňa fyzická osoba-podnikateľ. Odborný zástupca musí byť zamestnancom držiteľa povolenia.
(11)
Odborný zástupca musí
a)
byť spôsobilý na právne úkony v celom rozsahu,
b)
byť zdravotne spôsobilý na vykonávanú činnosť,
c)
byť bezúhonný,
d)
mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na činnosť, na ktorú žiada fyzická osoba alebo právnická osoba vydať povolenie.
(12)
Za bezúhonnú sa na účely vydania povolenia na činnosti podľa odsekov 2 až 5 považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s výkonom činnosti, na ktorú žiada fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba vydať povolenie.
(13)
Žiadateľ v žiadosti o vydanie povolenia na činnosti podľa odsekov 2 až 5 uvedie
a)
obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom právnická osoba, alebo meno, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom fyzická osoba-podnikateľ,
b)
činnosť, na ktorú žiada vydať povolenie,
c)
miesto výkonu činnosti,
d)
meno priezvisko a bydlisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, ak je žiadateľom právnická osoba,
e)
meno, priezvisko a bydlisko odborného zástupcu, ak bol určený.
(14)
Žiadateľ k žiadosti o vydanie povolenia na činnosti podľa odsekov 2 až 5 priloží
a)
výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra alebo z inej obdobnej evidencie,
b)
doklady odborného zástupcu alebo fyzickej osoby-podnikateľa, ktorá je žiadateľom, a to
1.
čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v celom rozsahu,
2.
posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
3.
výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace,
4.
osvedčenie o odbornej spôsobilosti na činnosť, na ktorú žiada vydať povolenie,
5.
charakteristiku plánovanej činnosti a technického vybavenia,
c)
dokumentáciu podľa prílohy č. 4 v rozsahu určenom orgánom príslušným na vydanie povolenia.
(15)
Príslušný orgán verejného zdravotníctva vydá povolenie, ak žiadosť má požadované náležitosti, žiadateľ alebo jeho odborný zástupca spĺňa podmienky podľa odseku 10 a žiadateľ preukázal splnenie ustanovených požiadaviek na zabezpečenie radiačnej ochrany.
(16)
Lehota na vydanie povolenia podľa odseku 2 písm. a) až d), j), l) a m) je 60 dní; vo zvlášť zložitých prípadoch môže príslušný orgán verejného zdravotníctva predĺžiť túto lehotu o 60 dní. Predĺženie lehoty oznámi príslušný orgán verejného zdravotníctva písomne žiadateľovi bezodkladne.
(17)
Povolenie obsahuje
a)
obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom právnická osoba, alebo meno, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom fyzická osoba-podnikateľ,
b)
špecifikáciu povolenej činnosti,
c)
miesto vykonávania povolenej činnosti,
d)
podmienky na vykonávanie činnosti,
e)
meno, priezvisko a bydlisko odborného zástupcu, ak bol určený.
(17)
Povolenie sa udeľuje na neurčitý čas.
(19)
Orgán verejného zdravotníctva, ktorý povolenie vydal, povolenie zmení, ak držiteľ povolenia
a)
požiada o zmenu odborného zástupcu,
b)
oznámi zmenu obchodného mena, právnej formy alebo sídla, ak ide o právnickú osobu, alebo zmenu obchodného mena alebo miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu-podnikateľa.
(20)
Orgán verejného zdravotníctva, ktorý povolenie vydal, môže povolenie zmeniť, ak
a)
sa zmenia podmienky na vykonávanie činnosti, na ktorú bolo vydané povolenie,
b)
sa zmení miesto vykonávania činnosti, typ alebo počet používaných zdrojov ionizujúceho žiarenia alebo technologické zariadenie pracoviska dôležité z hľadiska radiačnej ochrany.
(21)
Orgán verejného zdravotníctva, ktorý povolenie vydal, povolenie zruší, ak
a)
držiteľ povolenia požiada o zrušenie povolenia,
b)
držiteľ povolenia alebo jeho odborný zástupca prestal spĺňať podmienky podľa odseku 10 alebo
c)
držiteľ povolenia závažným spôsobom alebo opakovane porušuje všeobecne záväzné právne predpisy súvisiace s vykonávanou činnosťou a podmienky uvedené v povolení.
(22)
Platnosť povolenia zaniká
a)
smrťou fyzickej osoby alebo jej vyhlásením za mŕtvu,
b)
zánikom právnickej osoby.
(23)
Držiteľ povolenia je povinný oznámiť orgánu verejného zdravotníctva, ktorý povolenie vydal, každú zmenu skutočností, na základe ktorých bolo povolenie vydané, a to do 15 dní odo dňa ich vzniku.
(24)
Držiteľ povolenia, ktorý vykonáva činnosti podľa odsekov 2 a 3, je povinný
a)
dodržiavať podmienky na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu uvedené v povolení a postupovať v súlade s programom zabezpečenia kvality radiačnej ochrany a ostatnou dokumentáciou priloženou k žiadosti o vydanie povolenia,
b)
dodržiavať základné princípy radiačnej ochrany, požiadavky na zabezpečenie radiačnej ochrany pracovníkov a obyvateľov pri činnostiach vedúcich k ožiareniu a požiadavky na vykonanie zásahu ustanovené osobitným predpisom,50)
c)
dodržiavať požiadavky na zabezpečenie radiačnej ochrany pracovníkov na pracovisku so zvýšeným prírodným žiarením ustanovené osobitným predpisom,51) ak vykonáva činnosti vedúce k ožiareniu na takomto pracovisku,
d)
dodržiavať požiadavky na zabezpečenie radiačnej ochrany osôb pri lekárskom ožiarení ustanovené osobitným predpisom,52) ak vykonáva lekárske ožiarenie,
e)
dodržiavať požiadavky na zabezpečenie kontroly vysokoaktívnych žiaričov a opustených žiaričov ustanovené osobitným predpisom,53) ak vykonáva činnosti vedúce k ožiareniu s vysokoaktívnym žiaričom alebo opusteným žiaričom,
f)
dodržiavať požiadavky na zabezpečenie radiačnej ochrany externých pracovníkov podľa osobitného predpisu,54) ak vykonáva činnosti v kontrolovanom pásme prostredníctvom externého dodávateľa služieb,
g)
vytvoriť v rozsahu zodpovedajúcom závažnosti vykonávanej činnosti technické a organizačné podmienky na zabezpečenie kvality radiačnej ochrany,
h)
zabezpečiť sústavný dozor nad dodržiavaním požiadaviek na zabezpečenie radiačnej ochrany, systematicky hodnotiť súlad vykonávaných činností s týmito požiadavkami a uplatňovať výsledky hodnotenia v praxi,
i)
zabezpečiť monitorovanie ionizujúceho žiarenia a rádionuklidov, ktoré vznikajú alebo sa uvoľňujú v dôsledku vykonávania činnosti vedúcej k ožiareniu v pracovnom prostredí a životnom prostredí v okolí pracoviska, v súlade s monitorovacím plánom a informovať zamestnancov o výsledkoch monitorovania,
j)
overovať účinnosť technických zariadení určených na ochranu obyvateľov a životného prostredia,
k)
zabezpečiť zdroje ionizujúceho žiarenia proti ich odcudzeniu,
l)
obmedzovať tvorbu rádioaktívnych odpadov na nevyhnutnú mieru,
m)
odovzdávať priebežne inštitucionálne rádioaktívne odpady a nepoužívané rádioaktívne žiariče osobe oprávnenej na ich skladovanie alebo spracovanie podľa tohto zákona alebo osobe oprávnenej na ich úpravu alebo uloženie podľa osobitného predpisu,55)
n)
zabezpečiť, aby činnosti vedúce k ožiareniu vykonávali len zdravotne spôsobilí a odborne spôsobilí pracovníci,
o)
absolvovať najmenej jedenkrát za päť rokov odbornú prípravu; to neplatí, ak držiteľ povolenia má určeného odborného zástupcu,
p)
zabezpečiť informovanie a školenie pracovníkov56) a najmenej jedenkrát za päť rokov odbornú prípravu odborného zástupcu a pracovníkov, ktorí riadia vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu,
q)
viesť a uchovávať dokumentáciu v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. u), sledovať, merať, hodnotiť a overovať parametre a skutočnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany,
r)
viesť evidenciu rádioaktívnych odpadov podľa druhov odpadov tak, aby bola zrejmá ich charakteristika pre bezpečné nakladanie s nimi a dodržiavať podmienky bezpečného nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a pravidelne vyhodnocovať ich dodržiavanie, najmenej však jedenkrát za rok,
s)
uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú iným osobám v súvislosti s vykonávanou činnosťou, na ktorú bolo vydané povolenie; toto poistenie musí trvať po celý čas platnosti povolenia,
t)
odstrániť všetky zdroje ionizujúceho žiarenia a rádioaktívne odpady z pracoviska a vykonať dekontamináciu pracovných plôch a priestorov, technologických a technických zariadení, v ktorých sa vykonávali činnosti s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi, pred zrušením pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
u)
oznámiť bezodkladne orgánu verejného zdravotníctva, ktorý povolenie vydal, každé prekročenie limitov ožiarenia a každú radiačnú nehodu alebo radiačnú haváriu,
v)
oznamovať skutočnosti dôležité z hľadiska ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením, zasielať doklady a predkladať správy o zabezpečení ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením orgánu verejného zdravotníctva, ktorý povolenie vydal, v rozsahu a v lehotách uvedených v povolení na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu,
w)
oznamovať evidované údaje do centrálneho registra zdrojov ionizujúceho žiarenia a centrálneho registra dávok v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. u),
x)
oznamovať vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu na dočasnom pracovisku,
y)
plniť povinnosti podľa § 49 ods. 5 a 6 pri mimoriadnej radiačnej udalosti.
(25)
Držiteľ povolenia, ktorý vykonáva činnosti podľa odseku 4, je povinný
a)
dodržiavať podmienky na vykonávanie činnosti dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany uvedené v povolení,
b)
postupovať v súlade s dokumentáciou priloženou k žiadosti o vydanie povolenia,
c)
zabezpečiť systém kvality a sústavný dozor nad dodržiavaním požiadaviek na vykonávanie činnosti dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany, systematicky hodnotiť súlad vykonávaných činností s týmito požiadavkami a uplatňovať výsledky hodnotenia v praxi,
d)
absolvovať najmenej jedenkrát za päť rokov odbornú prípravu; to neplatí, ak držiteľ povolenia má určeného odborného zástupcu,
e)
zabezpečiť informovanie a školenie pracovníkov56) vykonávajúcich činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany a najmenej jedenkrát za päť rokov odbornú prípravu odborného zástupcu a pracovníkov, ktorí riadia vykonávanie činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany,
f)
viesť a uchovávať predpísanú dokumentáciu,
g)
oznamovať evidované údaje do centrálneho registra zdrojov ionizujúceho žiarenia a centrálneho registra dávok,
h)
oznamovať orgánu verejného zdravotníctva, ktorý povolenie vydal, skutočnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany a zasielať doklady a predkladať správy o vykonávaní činnosti v rozsahu a v lehotách uvedených v povolení.
(26)
Držiteľ povolenia, ktorý vykonáva činnosti podľa odseku 5, je povinný
a)
dodržiavať podmienky na vykonávanie činnosti uvedené v povolení,
b)
dodržiavať základné princípy radiačnej ochrany, požiadavky na zabezpečenie radiačnej ochrany pracovníkov a obyvateľov vrátane požiadaviek na uvádzanie rádioaktívnych látok a rádioaktívnych materiálov do životného prostredia ustanovené osobitným predpisom,57)
c)
zabezpečiť, aby spod administratívnej kontroly boli uvoľnené len rádioaktívne látky a rádioaktívne kontaminované látky, ktorých aktivita je taká nízka, že jej ďalšie znižovanie nie je na základe optimalizácie radiačnej ochrany odôvodnené, pričom ožiarenie obyvateľov nimi spôsobené je nižšie ako prípustné hodnoty,
d)
zabezpečiť, aby rádioaktívne látky, ktoré obsahujú rádionuklidy s krátkou dobou polpremeny, boli uvoľnené spod administratívnej kontroly až po vymretí krátko žijúcich rádionuklidov,
e)
voliť také spôsoby uvoľnenia spod administratívnej kontroly, ktoré zabezpečia čo najnižšiu záťaž obyvateľov a životného prostredia a ktoré zabezpečia, že v životnom prostredí nedôjde ku koncentrácii rádioaktívnych látok do úrovní, ktoré by spôsobovali neodôvodnené ožiarenie,
f)
zabezpečiť, aby pred uvoľnením rádioaktívnych látok spod administratívnej kontroly boli stanovené rádionuklidy a ich aktivita v súlade s prevádzkovými predpismi a podmienkami uvedenými v povolení,
g)
viesť evidenciu rádioaktívnych látok uvoľnených spod administratívnej kontroly,
h)
oznamovať skutočnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany, zasielať doklady a predkladať správy o množstve, vlastnostiach a spôsobe uvoľnenia rádioaktívnych látok spod administratívnej kontroly, o vplyve na rádioaktivitu životného prostredia a o dávkovej záťaži obyvateľov spôsobenej uvoľnením rádioaktívnych látok spod administratívnej kontroly orgánu verejného zdravotníctva, ktorý povolenie vydal, v rozsahu a v lehotách uvedených v povolení.
(27)
Odborný zástupca a pracovník, ktorý riadi vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu uvedených v odsekoch 2, 3 a 7, činností dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany uvedených v odseku 4 a činnosti uvedenej v odseku 5, sú povinní absolvovať najmenej jedenkrát za päť rokov odbornú prípravu zameranú na činnosť, ktorú vykonávajú.
(28)
Zamestnanci, ktorí vykonávajú činnosti vedúce k ožiareniu, sú povinní
a)
dodržiavať predpisy na zabezpečenie radiačnej ochrany a predpisy na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu a činnosti vedúce k ožiareniu vykonávať v súlade s nimi,
b)
postupovať pri činnostiach vedúcich k ožiareniu tak, aby ich ožiarenie, ožiarenie ostatných zamestnancov, externých pracovníkov a obyvateľov bolo čo najmenšie,
c)
používať pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky a správne s nimi zaobchádzať,
d)
oznamovať odbornému zástupcovi a pracovníkom, ktorí riadia činnosti vedúce k ožiareniu, skutočnosti, ktoré ovplyvňujú ich zdravotnú spôsobilosť na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu, a oznamovať nedostatky na pracovisku dôležité z hľadiska radiačnej ochrany,
e)
zvyšovať si sústavne odbornú kvalifikáciu a zúčastňovať sa na informovaní a školení.56)
(29)
Odborná príprava na činnosti vedúce k ožiareniu, činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany a na uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov spod administratívnej kontroly pozostáva zo všeobecnej časti a špecifickej časti. Všeobecná časť prípravy je zameraná na získanie znalosti právnych predpisov, poznatkov o vlastnostiach a škodlivých účinkoch ionizujúceho žiarenia, o spôsoboch ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením, o základných princípoch, zásadách a postupoch radiačnej ochrany, o organizácii práce a požiadavkách na vedenie dokumentácie. Špeciálna časť prípravy je zameraná na špecifické otázky v závislosti od druhu vykonávanej činnosti. Odborná príprava sa vykonáva v rozsahu 8 až 32 hodín podľa charakteru činnosti. Odbornú prípravu môžu poskytovať len fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré majú povolenie na činnosť dôležitú z hľadiska radiačnej ochrany podľa § 45 ods. 4 písm. g).
§ 46
Oznamovanie činností vedúcich k ožiareniu
(1)
Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba sú povinné oznámiť úradu verejného zdravotníctva, ako aj regionálnemu úradu verejného zdravotníctva vykonávanie týchto činností vedúcich k ožiareniu:
a)
vykonávanie vyšetrení röntgenovým kostným denzitometrom,
b)
používanie rádionuklidov pri laboratórnych vyšetreniach metódou rádioimunoanalýzy,
c)
používanie kalibračných rádioaktívnych žiaričov, ktorých aktivita neprekračuje stonásobok aktivity podľa osobitného predpisu,58)
d)
používanie mikroštrukturálnych röntgenových zariadení, laboratórnych a meracích prístrojov a zariadení, röntgenfluorescenčných analyzátorov, röntgenových prístrojov na kontrolu obsahu batožín a používanie technických röntgenových zariadení na kontrolu kvality výrobkov skonštruovaných tak, že na ktoromkoľvek voľne prístupnom mieste vo vzdialenosti 0,1 m od povrchu zariadenia príkon dávkového ekvivalentu je menší ako 10 mikroSv/hod.,
e)
používanie zariadení obsahujúcich rádioaktívne žiariče, ktorých aktivita neprekračuje stonásobok aktivity, ktorá umožňuje vyňatie rádioaktívnej látky spod administratívnej kontroly,
f)
používanie uzavretých rádioaktívnych žiaričov, pri ktorých súčet podielov aktivít jednotlivých rádionuklidov a hodnôt aktivít týchto rádionuklidov, ktoré umožňujú vyňatie rádioaktívnej látky spod administratívnej kontroly, je väčší ako jeden a menší alebo rovný 100 a súčasne súčet podielov hmotnostných aktivít jednotlivých rádionuklidov a hodnôt hmotnostných aktivít týchto rádionuklidov, ktoré umožňujú vyňatie rádioaktívnej látky spod administratívnej kontroly, je väčší ako jeden.
(2)
Oznamovacia povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na externého dodávateľa služieb.
(3)
Oznámenie podľa odsekov 1 a 2 je potrebné aj na činnosť vykonávanú osobami, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území iného členského štátu.
(4)
Osoby uvedené v odsekoch 1 a 2 sú povinné oznámenie o plánovanom vykonávaní činnosti vedúcej k ožiareniu doručiť úradu verejného zdravotníctva a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva najneskôr desať pracovných dní pred začatím plánovanej činnosti.
(5)
Oznámenie o plánovanom vykonávaní činnosti vedúcej k ožiareniu podľa odseku 1 obsahuje
a)
obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je oznamovateľ právnická osoba, alebo meno, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je oznamovateľ fyzická osoba-podnikateľ,
b)
meno, priezvisko a bydlisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, ak je oznamovateľ právnická osoba,
c)
opis a rozsah činnosti vedúcej k ožiareniu,
d)
miesto a dátum začatia vykonávania činnosti vedúcej k ožiareniu,
e)
špecifikáciu zdrojov ionizujúceho žiarenia, ich počet a predpokladaný spôsob skončenia činnosti vedúcej k ožiareniu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.
(6)
Oznámenie externého dodávateľa služieb o plánovanom vykonávaní činnosti vedúcej k ožiareniu obsahuje
a)
údaje podľa odseku 4 písm. a) až d),
b)
údaje o držiteľovi povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu, na pracovisku ktorého sa bude vykonávať činnosť vedúca k ožiareniu:
1.
obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je držiteľ povolenia právnická osoba, alebo
2.
meno, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je držiteľ povolenia fyzická osoba-podnikateľ,
c)
meno, priezvisko, bydlisko a štátne občianstvo odborného zástupcu externého dodávateľa služieb, ak bol určený,
d)
kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti odborného zástupcu alebo externého dodávateľa služieb, ak nemá určeného odborného zástupcu.
(7)
Oznámené činnosti vedúce k ožiareniu úrad verejného zdravotníctva zaeviduje a do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia vydá o zaevidovaní potvrdenie.
(8)
Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré vykonávajú činnosti podľa odseku 1 na základe oznámenia, sú povinné
a)
dodržiavať základné princípy radiačnej ochrany a požiadavky na zabezpečenie radiačnej ochrany pracovníkov a obyvateľov ustanovené osobitným predpisom,59)
b)
používať zdroje ionizujúceho žiarenia podľa návodu na používanie,
c)
viesť a uchovávať evidenciu zdrojov ionizujúceho žiarenia v predpísanom rozsahu päť rokov od skončenia činnosti vedúcej k ožiareniu,
d)
oznámiť bezodkladne úradu verejného zdravotníctva a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva každú zmenu údajov podľa odseku 4 a skončenie činnosti so zdrojmi ionizujúceho žiarenia do troch dní po ich skončení,
e)
oznamovať bezodkladne úradu verejného zdravotníctva a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva každé nadobudnutie zdroja ionizujúceho žiarenia a jeho odovzdanie inej osobe,
f)
zabezpečiť bezpečné ukončenie činnosti so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.
(9)
Externý dodávateľ služieb, ktorý vykonáva činnosti podľa odseku 1 na základe oznámenia, je povinný
a)
dodržiavať požiadavky na zabezpečenie radiačnej ochrany externých pracovníkov pri ich činnosti v kontrolovanom pásme podľa osobitného predpisu,60)
b)
určiť odborného zástupcu, ktorý spĺňa požiadavky podľa § 45 ods. 10 a je zamestnancom externého dodávateľa služieb; to neplatí, ak požiadavky podľa § 45 ods. 10 spĺňa externý dodávateľ služieb,
c)
poskytnúť držiteľovi povolenia, na pracovisku ktorého bude vykonávať činnosť vedúcu k ožiareniu, pred začiatkom činnosti požiadavky na zabezpečenie regulácie osobných dávok externých pracovníkov,
d)
hodnotiť a regulovať ožiarenie externých pracovníkov,
e)
zabezpečiť kontrolu zdravotnej spôsobilosti externých pracovníkov,
f)
absolvovať najmenej jedenkrát za päť rokov odbornú prípravu; to neplatí, ak externý dodávateľ služieb má určeného odborného zástupcu,
g)
zabezpečiť informovanie a školenie pracovníkov56) a najmenej jedenkrát za päť rokov odbornú prípravu odborného zástupcu a pracovníkov, ktorí riadia vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu,
h)
viesť dokumentáciu o zabezpečení radiačnej ochrany,
i)
poskytovať príslušnému lekárovi údaje o osobných dávkach externých pracovníkov a iné údaje potrebné na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu,
j)
oznámiť bezodkladne úradu verejného zdravotníctva a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva každú zmenu údajov oznamovaných podľa odseku 5 a každé prekročenie limitov ožiarenia,
k)
oznamovať výsledky osobného monitorovania externých pracovníkov do centrálneho registra dávok,
l)
oznámiť úradu verejného zdravotníctva a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva ukončenie vykonávania činnosti vedúcej k ožiareniu do 14 dní po ukončení tejto činnosti.
§ 47
Ožiarenie prírodným ionizujúcim žiarením
(1)
Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré vykonávajú činnosti na pracovisku, na ktorom sa predpokladá alebo je podozrenie, že úroveň prírodného ionizujúceho žiarenia je zvýšená, okrem činností vedúcich k ožiareniu podľa § 44 ods. 1 písm. b), sú povinné zabezpečiť vykonanie merania objemových aktivít radónu a dávkových príkonov externého gama žiarenia.
(2)
Činnosti na pracovisku podľa odseku 1 sa považujú za činnosti so zvýšeným ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením, ak je na pracovisku prekročená smerná hodnota aj po vykonaní opatrení podľa osobitného predpisu.61)
(3)
Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré vyrábajú alebo dovážajú stavebné výrobky alebo dodávajú pitnú vodu, sú povinné
a)
zabezpečiť systematické stanovovanie obsahu prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch alebo v pitnej vode a jeho hodnotenie,
b)
viesť evidenciu výsledkov stanovení podľa písmena a) a uchovávať ju najmenej päť rokov od skončenia výroby alebo od uskutočnenia dovozu,
c)
oznamovať údaje z evidencie podľa písmena b) úradu verejného zdravotníctva alebo regionálnemu úradu verejného zdravotníctva do jedného mesiaca od obdržania výsledkov stanovení podľa písmena a),
d)
vykonať opatrenia na zníženie obsahu prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch alebo v pitnej vode pri prekročení smerných hodnôt ustanovených vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. v).
(4)
Pri prekročení smernej hodnoty podľa odseku 3 písm. d) možno používať stavebné výrobky na výstavbu nebytových budov určených na pobyt osôb dlhší ako 1 000 hodín počas kalendárneho roka a na výstavbu bytových budov a dodávať pitnú vodu len na základe kladného posúdenia príslušným orgánom verejného zdravotníctva podľa § 13 ods. 5 písm. a) deviateho a desiateho bodu a písm. b) piateho bodu.
(5)
Stavebný výrobok sa nesmie použiť na výstavbu stavieb, ak index hmotnostnej aktivity prírodných rádionuklidov v stavebnom výrobku je vyšší, ako ustanovuje vykonávací predpis podľa § 62 písm. v).
(6)
Objemové aktivity vybraných prírodných rádionuklidov v dodávanej pitnej vode nesmú prekročiť hodnoty ustanovené vykonávacím predpisom podľa odseku 5. Ak voda obsahuje viac rádionuklidov, nesmie byť súčet podielov objemových aktivít jednotlivých rádionuklidov a hodnôt, ktoré ustanovuje vykonávací predpis podľa § 62 písm. v), väčší ako jeden.
(7)
Obytné stavby alebo stavby s pobytovými miestnosťami na pozemkoch s vyšším ako nízkym radónovým rizikom musia byť chránené proti prenikaniu radónu z geologického podložia.
SIEDMA ČASŤ
MIMORIADNE UDALOSTI
§ 48
Mimoriadna udalosť
(1)
Mimoriadna udalosť na účely tohto zákona je každé nepredvídané a nekontrolované ohrozenie verejného zdravia chemickými, biologickými alebo fyzikálnymi faktormi.
(2)
Úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady verejného zdravotníctva pri mimoriadnych udalostiach
a)
zabezpečujú terénne a laboratórne analýzy,
b)
vykonávajú vyšetrenia a identifikáciu biologických, chemických a radiačných faktorov,
c)
podieľajú sa na hodnotení mimoriadnej udalosti z hľadiska ochrany zdravia,
d)
využívajú a zabezpečujú systém rýchlej výstrahy,
e)
identifikujú a reagujú na nové a hroziace prenosné ochorenia a iné hrozby pre verejné zdravie,
f)
budujú a posilňujú monitorovací, detekčný, informačný a komunikačný systém na vyhľadávanie chorôb a expozícií biologickým, fyzikálnym a chemickým faktorom,
g)
nariaďujú opatrenia podľa odseku 3,
h)
zabezpečujú informovanosť obyvateľstva v oblasti ochrany verejného zdravia,
i)
spolupracujú na národnej a medzinárodnej úrovni pri riešení mimoriadnych udalostí,
j)
zabezpečujú informovanie Komisie a Svetovej zdravotníckej organizácie.
(3)
Opatrenia úradu verejného zdravotníctva alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva pri mimoriadnych udalostiach sú
a)
hlásenie udalostí a prípadov vyznačujúcich sa potenciálom stať sa hrozbou pre zdravie verejnosti systémom rýchlej výstrahy,
b)
bezodkladné informovanie verejnosti o prostriedkoch a spôsobe ochrany pred biologickými, fyzikálnymi a chemickými faktormi a ich možnými vplyvmi na zdravie,
c)
príkaz na hygienickú očistu osôb a dekontamináciu terénu, budov a materiálu,
d)
zákaz výroby, úpravy, úschovy, dopravy, dovozu, predaja a iného nakladania s vecami a zvieratami, ktorými sa môžu šíriť ochorenia u ľudí, prípadne príkaz na ich neškodné odstránenie,
e)
zákaz alebo obmedzenie styku niektorých skupín osôb s ostatným obyvateľstvom pri zistení závažných zdravotných dôvodov,
f)
zákaz alebo obmedzenie hromadných podujatí,
g)
zákaz alebo obmedzenie prevádzky zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb,
h)
zákaz používania vody, potravín a pokrmov, predmetov podozrivých z kontaminácie a krmív a regulácia spotreby určitých druhov potravín a vody,
i)
príkaz na profylaxiu,
j)
príkaz na varovné označenie objektov, ak sa na ne vzťahuje opatrenie podľa písmen d) až h),
k)
príkaz na vyčlenenie lôžok na zabezpečenie ústavnej zdravotnej starostlivosti zvýšeného počtu chorých a pri závažných infekciách na zabezpečenie izolácie osôb podozrivých z ochorenia a podozrivých z nákazy počas maximálneho inkubačného času ochorenia,
l)
príkaz na osobitnú manipuláciu s mŕtvymi, vyčlenenie miest a určenie spôsobu pochovávania zvýšeného počtu zomretých.
§ 49
Mimoriadna radiačná udalosť
(1)
Mimoriadna radiačná udalosť pri činnostiach vedúcich k ožiareniu je udalosť, pri ktorej došlo k ožiareniu alebo k hrozbe ožiarenia.
(2)
Radiačná udalosť je mimoriadna udalosť, pri ktorej došlo k neplánovanému alebo neočakávanému ožiareniu osôb v dôsledku porušenia prevádzkových predpisov alebo požiadaviek na zabezpečenie radiačnej ochrany na úrovni vyššej ako 1 mSv a nižšej ako príslušné limity ožiarenia alebo došlo k rozptýleniu rádioaktívnych látok na pracovisku alebo v jeho okolí na úrovni, ktorá zaručuje, že ožiarenie osôb spôsobené uvoľnením alebo rozptýlením rádioaktívnych látok nemôže byť na úrovni príslušných limitov ožiarenia.
(3)
Radiačná nehoda je mimoriadna udalosť, pri ktorej v dôsledku straty kontroly nad zdrojom ionizujúceho žiarenia došlo k ožiareniu pracovníkov na úrovni limitov podľa osobitného predpisu40) alebo vyššej alebo pri ktorej došlo k neprípustnému uvoľneniu rádioaktívnych látok do životného prostredia alebo pracovného prostredia.
(4)
Radiačná havária je mimoriadna udalosť, pri ktorej v dôsledku straty kontroly nad zdrojom ionizujúceho žiarenia došlo k úniku rádioaktívnych látok alebo ionizujúceho žiarenia do životného prostredia, ktorý môže spôsobiť ožiarenie obyvateľov na úrovni limitov ožiarenia obyvateľov a ktorý vyžaduje zavedenie opatrení na ochranu verejného zdravia.
(5)
Pri radiačných haváriách úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva podáva orgánom príslušným na úseku civilnej ochrany62) návrh na
a)
ukrytie a na ukončenie ukrytia,
b)
evakuáciu a na ukončenie evakuácie,
c)
dočasné presídlenie a na ukončenie dočasného presídlenia,
d)
trvalé presídlenie,
e)
použitie profylaktík vrátane jódovej profylaxie alebo antidót,
f)
odstránenie a spôsob odstránenia rádioaktívnej kontaminácie z terénu, budov a materiálov na bezpečnú úroveň z hľadiska radiačnej ochrany,
g)
vykonanie iného zásahu na obmedzenie expozície osôb,
h)
režimové opatrenia pre obyvateľov ohrozenej alebo zasiahnutej oblasti a na ich odvolanie.
(6)
Držiteľ povolenia na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu je pri radiačnej udalosti povinný
a)
vykonať opatrenia na zamedzenie ďalšieho rozvoja radiačnej udalosti, na minimalizovanie a na odstránenie jej následkov,
b)
vyhodnotiť ožiarenie a rádioaktívnu kontamináciu osôb postihnutých radiačnou udalosťou,
c)
vyšetriť príčiny radiačnej udalosti, zistiť okolnosti a dôsledky radiačnej udalosti a prijať opatrenia na zamedzenie jej opakovania,
d)
oznámiť radiačnú udalosť úradu verejného zdravotníctva alebo regionálnemu úradu verejného zdravotníctva podľa podmienok uvedených v povolení na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu.
(7)
Držiteľ povolenia na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu je pri radiačnej nehode alebo radiačnej havárii okrem povinností ustanovených osobitnými predpismi63) v rozsahu určenom havarijným plánom povinný
a)
vykonať neodkladne opatrenia zamedzujúce ďalšie zhoršovanie mimoriadnej udalosti,
b)
varovať zamestnancov a obyvateľstvo v oblasti ohrozenia,
c)
zabezpečiť neodkladne monitorovanie úniku rádioaktívnych látok a ionizujúceho žiarenia do životného prostredia a zabezpečiť likvidáciu následkov radiačnej nehody alebo radiačnej havárie,
d)
zabezpečiť ochranu zdravia osôb v mieste radiačnej nehody alebo radiačnej havárie podľa havarijného plánu,
e)
poskytnúť špeciálne prostriedky individuálnej ochrany osobám podieľajúcim sa na záchranných prácach,64)
f)
podieľať sa na činnosti radiačnej monitorovacej siete,
g)
vykonať predbežné zistenie okolností a dôsledkov vzniknutej situácie a poskytnúť pomoc pri zásahu,
h)
zaznamenávať údaje o priebehu radiačnej nehody alebo radiačnej havárie a údaje o prijatých a realizovaných opatreniach,
i)
vyhodnotiť ožiarenie a rádioaktívnu kontamináciu osôb postihnutých radiačnou udalosťou,
j)
vyšetriť príčiny radiačnej nehody alebo radiačnej havárie a prijať opatrenia na zamedzenie jej opakovania,
k)
predložiť správu o radiačnej nehode alebo radiačnej havárii úradu verejného zdravotníctva alebo regionálnemu úradu verejného zdravotníctva do šiestich týždňov od jej vzniku.
§ 50
Protiepidemické komisie
(1)
Protiepidemická komisia plní úlohy pri mimoriadnych udalostiach v súvislosti so vznikom epidémie, iných hromadne sa vyskytujúcich prenosných ochorení rozsiahleho významu alebo pri nebezpečenstve ich vzniku. Na zabránenie vzniku alebo šíreniu epidémie a na zabránenie vzniku iných hromadne sa vyskytujúcich prenosných ochorení rozsiahleho významu a na ich obmedzenie
a)
národná protiepidemická komisia nariaďuje opatrenia podľa § 48 ods. 3 pri mimoriadnych udalostiach celoštátneho významu,
b)
regionálna protiepidemická komisia nariaďuje opatrenia podľa § 48 ods. 3 pri mimoriadnych udalostiach regionálneho významu a koordinuje vykonávanie nariadených opatrení v regióne.
(2)
Národnú protiepidemickú komisiu zriaďuje úrad verejného zdravotníctva. Regionálnu protiepidemickú komisiu zriaďuje regionálny úrad verejného zdravotníctva.
(3)
Členmi národnej protiepidemickej komisie sú zástupcovia orgánov štátnej správy a samosprávy na národnej úrovni. Predsedom národnej protiepidemickej komisie je hlavný hygienik.
(4)
Členmi regionálnej protiepidemickej komisie sú zástupcovia orgánov štátnej správy a samosprávy na regionálnej úrovni. Predsedom regionálnej protiepidemickej komisie je regionálny hygienik.
(5)
Národná protiepidemická komisia a regionálna protiepidemická komisia sú povinné viesť záznamy o činnosti a nariadených mimoriadnych opatreniach a zriaďovateľ príslušnej protiepidemickej komisie je povinný zabezpečiť ich uchovávanie päť rokov.
(6)
Podrobnosti o činnosti a zložení protiepidemických komisií upraví štatút, ktorý vydá pre národnú protiepidemickú komisiu úrad verejného zdravotníctva a pre regionálnu protiepidemickú komisiu regionálny úrad verejného zdravotníctva.
ÔSMA ČASŤ
ĎALŠIE POVINNOSTI FYZICKÝCH OSÔB A PRÁVNICKÝCH OSÔB
§ 51
Povinnosti fyzických osôb
(1)
Fyzické osoby sú povinné
a)
plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 ods. 2 písm. a), d) až h) a opatrenia pri mimoriadnych udalostiach podľa § 48 ods. 3 písm. c) až f) a h) až j) nariadené príslušným orgánom verejného zdravotníctva; to neplatí v prípade povinného očkovania, ak sú známe kontraindikácie,
b)
spolupracovať s úradom verejného zdravotníctva alebo regionálnym úradom verejného zdravotníctva pri plnení opatrení podľa písmena a),
c)
oznámiť neodkladne ošetrujúcemu lekárovi a úradu verejného zdravotníctva alebo regionálnemu úradu verejného zdravotníctva všetky okolnosti dôležité na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení a poskytovať informácie dôležité pre epidemiologické vyšetrenie a posudzovanie ochorení vo vzťahu k vykonávanej práci,
d)
podrobiť sa v súvislosti s predchádzaním prenosným ochoreniam lekárskym vyšetreniam a diagnostickým skúškam, ktoré nie sú spojené s nebezpečenstvom pre zdravie, preventívnemu podávaniu protilátok a iných prípravkov, povinnému očkovaniu, liečeniu prenosných ochorení, izolácii a karanténnym opatreniam.
(2)
Fyzické osoby s prenosným ochorením vylučujúce choroboplodné zárodky a fyzické osoby vylučujúce choroboplodné zárodky bez príznakov prenosného ochorenia sú ďalej povinné informovať o akútnom prenosnom ochorení alebo o svojom bacilonosičstve pri prijatí do zariadenia, v ktorom sa vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti, do zariadenia sociálnych služieb alebo do zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
(3)
Ak ide o maloletého, zodpovedá za plnenie povinností podľa odsekov 1 a 2 zástupca dieťaťa.
§ 52
Povinnosti fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb
(1)
Fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby sú povinné
a)
plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 ods. 2 písm. a) až c), e) a g) až m) a ods. 3 až 5 a opatrenia pri mimoriadnych udalostiach podľa § 48 ods. 3 nariadené príslušným orgánom verejného zdravotníctva,
b)
predkladať opatrenia a návrhy uvedené v § 13 na posúdenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva a do času kladného posúdenia zdržať sa vykonávania posudzovaných opatrení alebo činností,
c)
kvalitatívne a kvantitatívne zisťovať zdraviu škodlivé faktory životného prostredia a pracovného prostredia, ktoré používajú pri svojej činnosti alebo ktoré pri ich činnosti vznikajú, a ktorých používanie a prípustné hodnoty sú upravené osobitnými predpismi,34)
d)
zabezpečiť hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia alebo hodnotenie dopadov na verejné zdravie, ak sa pri posudzovaní podľa § 5 ods. 4 písm. f) a § 6 ods. 3 písm. c) preukáže, že navrhovaná činnosť môže mať významný vplyv na verejné zdravie a príslušný orgán verejného zdravotníctva vyžiada predloženie hodnotenia,
e)
hodnotiť zdravotné riziká vyplývajúce z expozície faktorom pracovných podmienok podľa osobitných predpisov34) a vypracovať posudok o riziku, ak to ustanovujú osobitné predpisy,34)
f)
vypracovať prevádzkový poriadok, ak to ustanovuje tento zákon, a predložiť ho príslušnému orgánu verejného zdravotníctva na schválenie, ako aj návrh na jeho zmenu,
g)
dodržiavať pracovné a technologické postupy, schválený prevádzkový poriadok a správnu výrobnú prax,
h)
zabezpečiť primeraný zdravotný dohľad pre zamestnancov s ohľadom na špecifické riziká vrátane rešpektovania špecifických požiadaviek vyplývajúcich z rodových príslušností tak, aby muži a ženy mali rovnakú možnosť výkonu práce,
i)
umožniť účasť svojich zamestnancov a žiakov škôl na povinných lekárskych preventívnych prehliadkach vo vzťahu k ich práci, vyšetreniach a očkovaniach, a to v nevyhnutne potrebnom rozsahu,
j)
zabezpečiť na pracoviskách podmienky v súlade s ergonomickými, fyziologickými a psychologickými požiadavkami práce,
k)
zabezpečiť na zamedzenie vzniku, šíreniu a na obmedzenie výskytu prenosných ochorení dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov,
l)
používať pri vykonávaní dezinfekcie alebo regulácie živočíšnych škodcov ako bežnej činnosti, ktorá je súčasťou čistenia a bežných technologických a pracovných postupov, len prípravky určené na daný účel65) a kontrolovať účinnosť a efektívnosť vykonanej činnosti,
m)
zabezpečiť s prihliadnutím na charakter práce vybavenie pracovísk zariadeniami na osobnú hygienu,
n)
oznamovať bezodkladne úradu verejného zdravotníctva a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva všetky významné okolnosti na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení a iných ochorení a ochorení podmienených prácou a poskytovať im informácie dôležité pre epidemiologické vyšetrenie a pre posudzovanie ochorení vo vzťahu k vykonávanej práci,
o)
oznamovať písomne regionálnemu úradu verejného zdravotníctva organizovanie hromadných podujatí spojených s poskytovaním stravovania alebo občerstvenia,
p)
hlásiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva profesijné otravy a ochorenia podmienené prácou,
q)
poskytovať osobám vykonávajúcim štátny zdravotný dozor súčinnosť pri výkone ich oprávnení podľa § 55 ods. 1 a zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon štátneho zdravotného dozoru,
r)
plniť alebo strpieť uložené opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov podľa § 55 ods. 2.
(2)
Fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby, ktoré prevádzkujú pieskoviská, sú povinné zabezpečiť pravidelné čistenie a udržiavanie pieskovísk tak, aby nepredstavovali riziko ohrozenia zdravia v dôsledku ich mikrobiálneho a iného znečistenia a dodržiavať najvyššie prípustné množstvo mikrobiálneho a iného znečistenia pôdy ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. j).
(3)
Fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby, ktorých predmetom činnosti je predaj alebo iné zaobchádzanie s veľmi jedovatými látkami a prípravkami alebo s jedovatými látkami a prípravkami, nesmú
a)
predávať a vydávať fyzickým osobám veľmi jedovaté látky a prípravky,
b)
predávať a vydávať jedovaté látky a prípravky osobám mladším ako 18 rokov; pri samoobslužnom predaji ich môže vydávať len predavač,
c)
predávať jedovaté látky a prípravky v predajniach požívatín a hračiek.
(4)
Fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby, ktoré vykonávajú dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov ako profesionálnu činnosť, sú povinné
a)
používať pri svojej činnosti len prípravky určené na daný účel,65)
b)
kontrolovať účinnosť a efektívnosť vykonanej činnosti,
c)
oznámiť začiatok každej takejto činnosti regionálnemu úradu verejného zdravotníctva písomne najneskôr 48 hodín pred jej začiatkom,
d)
uviesť v oznámení podľa písmena c) aj miesto a čas vykonania dezinsekcie alebo regulácie živočíšnych škodcov a druh prípravku, ktorý sa má použiť, a spôsob informovania verejnosti alebo osôb takouto činnosťou dotknutých,
e)
zabezpečiť vykonávanie dezinfekcie a reguláciu živočíšnych škodcov len osobami, ktoré sú zdravotne spôsobilé a odborne spôsobilé; to neplatí, ak ide o dezinfekciu vykonávanú zdravotníckymi pracovníkmi v zdravotníckych zariadeniach.
(5)
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a zdravotnícki pracovníci sú povinní
a)
hlásiť úradu verejného zdravotníctva alebo regionálnemu úradu verejného zdravotníctva výskyt prenosného ochorenia, podozrenie na prenosné ochorenie a nosičstvo choroboplodných mikroorganizmov podľa zoznamu uvedeného v prílohe č. 5 a v rozsahu, ktorý je uvedený v prílohách č. 6 až 8; táto povinnosť sa vzťahuje aj na laboratóriá klinickej mikrobiológie,
b)
predchádzať nemocničným nákazám, výskyt nemocničných nákaz zaznamenávať do zdravotnej dokumentácie, vykonávať analýzu ich výskytu a príčin ich vzniku a prijímať opatrenia na zníženie výskytu a zabránenie šíreniu a v oblasti prevencie nemocničných nákaz zabezpečovať sústavné vzdelávanie zamestnancov,
c)
zaznamenávať všetky dôležité údaje v súvislosti s predchádzaním vzniku a šíreniu prenosných ochorení do zdravotnej dokumentácie,
d)
vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na schválenie, ako aj návrh na jeho zmenu,
e)
dodržiavať schválený prevádzkový poriadok,
f)
poskytovať úradu verejného zdravotníctva a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva údaje súvisiace s prevenciou prenosných ochorení v zdravotníckom zariadení,
g)
poskytovať úradu verejného zdravotníctva a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na plnenie ich úloh informácie a ďalšie údaje, ktoré majú k dispozícii alebo sú oprávnené ich zisťovať alebo vyžadovať.
(6)
Prevádzkovatelia zariadení sociálnych služieb a prevádzkovatelia zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sú povinní
a)
hlásiť úradu verejného zdravotníctva alebo regionálnemu úradu verejného zdravotníctva mimoriadne epidemiologické udalosti, profesijné otravy a ochorenia podmienené prácou,
b)
vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na schválenie, ako aj návrh na jeho zmenu,
c)
dodržiavať schválený prevádzkový poriadok,
d)
poskytovať úradu verejného zdravotníctva a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva údaje súvisiace s prevenciou prenosných ochorení v ich zariadení,
e)
poskytovať úradu verejného zdravotníctva a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na plnenie ich úloh informácie a ďalšie údaje, ktoré majú k dispozícii alebo sú oprávnené ich zisťovať alebo vyžadovať.
§ 53
Povinnosti obcí
Obce sú povinné
a)
plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam nariadené úradom verejného zdravotníctva alebo regionálnym úradom verejného zdravotníctva,
b)
predkladať opatrenia a návrhy uvedené v § 13 na posúdenie úradu verejného zdravotníctva alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva a do času kladného posúdenia zdržať sa vykonávania posudzovaných opatrení alebo činností,
c)
spolupracovať s úradom verejného zdravotníctva a regionálnym úradom verejného zdravotníctva pri plnení ich úloh a poskytovať im údaje a informácie, ktoré majú k dispozícii alebo sú oprávnené ich zisťovať alebo vyžadovať.
DEVIATA ČASŤ
ŠTÁTNY ZDRAVOTNÝ DOZOR
§ 54
(1)
Štátny zdravotný dozor je dozor nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia.
(2)
Štátny zdravotný dozor podľa odseku 1 vykonávajú zamestnanci úradu verejného zdravotníctva, zamestnanci regionálnych úradov verejného zdravotníctva a v rozsahu pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. d) až g) zamestnanci alebo príslušníci týchto orgánov (ďalej len „osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor“), ktorí sa pri výkone štátneho zdravotného dozoru preukazujú služobným preukazom.
(3)
Štátny zdravotný dozor v objektoch vyžadujúcich fyzickú bezpečnosť a objektovú bezpečnosť môžu vykonávať osoby vykonávajúce štátny zdravotný dozor vždy až po udelení súhlasu štatutárnym orgánom správcu objektu a ak sa preukážu aj platným osvedčením66) na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia najmenej Dôverné.
(4)
Orgány verejného zdravotníctva pri výkone štátneho zdravotného dozoru nad zdravými pracovnými podmienkami koordinujú svoju činnosť s orgánmi štátnej správy v oblasti inšpekcie práce.3)
§ 55
(1)
Osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor je pri plnení svojich úloh oprávnená
a)
požadovať preukázanie totožnosti osôb vykonávajúcich činnosti, ktoré sú predmetom štátneho zdravotného dozoru,
b)
vstupovať na pozemky, do prevádzkarní, zariadení a objektov, ktoré súvisia s predmetom štátneho zdravotného dozoru, a požadovať potrebné sprevádzanie,
c)
odoberať vzorky v množstve a v rozsahu potrebnom na vyšetrenie a vykonávať ich odborné posúdenie,
d)
vykonávať zistenia vrátane potrebnej fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových záznamov,
e)
požadovať informácie, údaje, vysvetlenia, podklady, nazerať do príslušných dokladov,
f)
ukladať na mieste výkonu štátneho zdravotného dozoru opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
(2)
Opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov podľa odseku 1 písm. f) sú
a)
zákaz výroby, manipulácie alebo uvádzania do obehu výrobkov, ktoré odporujú požiadavkám ustanoveným týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu verejného zdravia,
b)
príkaz na stiahnutie výrobkov z obehu, ak predstavujú riziko vážneho poškodenia verejného zdravia,
c)
príkaz na zneškodnenie výrobkov podľa písmena a) pri preukázaní ich zdravotnej škodlivosti,
d)
zákaz používania zdraviu škodlivej vody ako pitnej vody, ak nespĺňa požiadavky podľa tohto zákona a osobitného predpisu,24)
e)
zákaz využívania vody na kúpanie, ak nespĺňa požiadavky podľa tohto zákona a vykonávacieho predpisu podľa § 62 písm. e),
f)
zákaz používania prístrojov a zariadení, ktoré bezprostredne ohrozujú zdravie ľudí,
g)
nariadenie uzatvorenia prevádzky alebo jej časti na potrebné obdobie, ak sa pri výkone kontroly zistí také porušenie tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia, ktoré môže mať bezprostredne za následok riziko vážneho poškodenia zdravia ľudí,
h)
zákaz výroby a uvádzania do obehu zdraviu nebezpečných potravín, pokrmov alebo iných výrobkov,
i)
nariadenie vykonania špeciálnych meraní, analýz alebo vyšetrení na účely hodnotenia zdraviu škodlivých faktorov a ich vplyvu na verejné zdravie.
(3)
Osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor pri uložení opatrenia podľa odseku 2 je povinná o uložení opatrenia vyhotoviť zápisnicu s poučením o možnosti podať námietky podľa odseku 4 a jedno vyhotovenie zápisnice odovzdať tomu, komu bolo opatrenie uložené.
(4)
Proti uloženému opatreniu na odstránenie zistených nedostatkov sú prípustné námietky, ktoré nemajú odkladný účinok. Námietky možno podať písomne do desiatich dní od uloženia opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov orgánu verejného zdravotníctva, ktorého zamestnanec alebo príslušník (§ 54 ods. 2) opatrenie uložil.
(5)
Príslušný orgán verejného zdravotníctva je povinný o námietkach podľa odseku 4 rozhodnúť do 15 dní od ich doručenia. Proti rozhodnutiu o námietkach sa nemožno odvolať.
DESIATA ČASŤ
PRIESTUPKY A INÉ SPRÁVNE DELIKTY
§ 56
Priestupky
(1)
Priestupku na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí ten, kto
a)
sa bez preukázania závažných zdravotných alebo iných lekárom zdôvodnených prípadoch nepodrobí očkovaniu, vyplývajúcemu z príslušných právnych predpisov, alebo nariadenému očkovaniu,
b)
nevykoná nariadenú dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov,
c)
sa nepodrobí nariadenej izolácii alebo nestrpí nariadený zvýšený zdravotný dozor, lekársky dohľad alebo sa nepodrobí nariadeným karanténnym opatreniam,
d)
nevykoná nariadené opatrenia na zabránenie šíreniu ochorení prenosných zo zvierat na ľudí,
e)
sa nepodrobí nariadenému zákazu alebo obmedzeniu výkonu povolania z dôvodu ochorenia na prenosné ochorenie alebo podozrenia na prenosné ochorenie,
f)
nesplní nariadené opatrenie pri mimoriadnych udalostiach podľa § 48 ods. 3,
g)
nespolupracuje s úradom verejného zdravotníctva alebo regionálnym úradom verejného zdravotníctva pri plnení nariadených opatrení na predchádzanie ochoreniam,
h)
poruší oznamovaciu povinnosť alebo povinnosť poskytnúť informácie podľa § 51 ods. 1 písm. c),
i)
sa nepodrobí v súvislosti s predchádzaním prenosným ochoreniam lekárskym vyšetreniam alebo diagnostickým skúškam, ktoré nie sú spojené s nebezpečenstvom pre zdravie, preventívnemu podávaniu protilátok alebo iných prípravkov, liečeniu prenosných ochorení, izolácii alebo karanténnym opatreniam,
j)
neinformuje o svojom akútnom prenosnom ochorení alebo o svojom bacilonosičstve pri prijatí do zariadenia, v ktorom sa vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti, do zariadenia sociálnych služieb alebo do zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
k)
nezabezpečí ako zástupca dieťaťa plnenie niektorej z povinností podľa § 51 ods. 1 a 2,
l)
vykonáva činnosť, na ktorú je potrebné podľa ustanovení tohto zákona osvedčenie o odbornej spôsobilosti, bez takéhoto osvedčenia.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 1 659 eur a v blokovom konaní do 99 eur. Za nepodrobenie sa povinnému očkovaniu možno uložiť pokutu v súhrnnej výške 331 eur.
(3)
Priestupky podľa tohto zákona prejednávajú v rozsahu svojej pôsobnosti úrad verejného zdravotníctva, regionálny úrad verejného zdravotníctva a orgány verejného zdravotníctva uvedené v § 3 ods. 1 písm. d) až g). Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahuje osobitný predpis.67)
§ 57
Iné správne delikty
(1)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vyrába a dodáva pitnú vodu a využíva vodárenské zdroje na zásobovanie pitnou vodou, ak
a)
nedodržiava požiadavky na kvalitu pitnej vody a kontrolu kvality pitnej vody podľa osobitného predpisu24) a podľa § 17 ods. 6,
b)
dodáva pitnú vodu, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody, bez povolenej výnimky podľa § 17 ods. 3,
c)
pitnú vodu nedezinfikuje alebo ju dezinfikuje v rozpore s § 17 ods. 7.
(2)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vyrába výrobky určené na styk s pitnou vodou, ak pri ich výrobe nedodržiava správnu výrobnú prax podľa § 18.
(3)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ kúpaliska, ak poruší niektorú z povinností podľa § 19 ods. 13.
(4)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ umelého kúpaliska, ak poruší niektorú z povinností podľa § 19 ods. 13 a 14.
(5)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ prírodného kúpaliska aj vtedy, ak poruší niektorú z povinností podľa § 19 ods. 9 a 10.
(6)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom pozemku podľa § 19 ods. 11 alebo 12, ak nevyznačí na viditeľnom mieste zákaz kúpania.
(7)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ budovy, ak nezabezpečuje kvalitu vnútorného ovzdušia podľa § 20 ods. 3.
(8)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia, ak poruší niektorú z povinností podľa § 21 ods. 3.
(9)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ telovýchovno-športového zariadenia, ak poruší niektorú z povinností podľa § 22 ods. 3.
(10)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ zariadenia starostlivosti o ľudské telo, ak poruší niektorú z povinností podľa § 23 ods. 3 alebo vykonáva činnosť v rozpore s § 23 ods. 4.
(11)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ solária aj vtedy, ak poruší niektorú z povinností podľa § 23 ods. 5.
(12)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ sauny aj vtedy, ak poruší niektorú z povinností podľa § 23 ods. 6.
(13)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ zariadenia pre deti a mládež, ak poruší niektorú z povinností podľa § 24 ods. 5.
(14)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ predškolského zariadenia, ak nedodrží niektorú z požiadaviek na umiestnenie dieťaťa v predškolskom zariadení podľa § 24 ods. 6 až 8 alebo niektorú z povinností podľa § 24 ods. 9.
(15)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba oprávnená prevádzkovať živnosť starostlivosti o deti do šesť rokov veku, ktorá prevádzkuje živnosť v prevádzkarni, ak poruší niektorú z povinností podľa § 24 ods. 10.
(16)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba oprávnená prevádzkovať živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže, ktorá prevádzkuje živnosť v prevádzkarni, ak poruší niektorú z povinností podľa § 24 ods. 11.
(17)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí organizátor zotavovacieho podujatia, ak poruší niektorú z povinností podľa § 25 ods. 2.
(18)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania, ak poruší niektorú z povinností podľa § 26 ods. 4; to neplatí, ak ide o nesplnenie povinnosti podľa § 26 ods. 4 písm. i) a j) v prevádzke verejného stravovania, v stánku s rýchlym občerstvením a iných zariadeniach s ambulantným predajom pokrmov a nápojov a na hromadných podujatiach.
(19)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania pre deti a mládež, ak poruší niektorú z povinností podľa § 26 ods. 4 a 6.
(20)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ zdrojov hluku, infrazvuku alebo vibrácií, ak poruší niektorú z povinností podľa § 27 ods. 1.
(21)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ zdrojov elektromagnetického žiarenia, ak nezabezpečí technické, organizačné a iné opatrenia podľa § 28 ods. 1.
(22)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ umelých zdrojov optického žiarenia, ak poruší niektorú z povinností podľa § 29.
(23)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ak
a)
nezabezpečí opatrenia podľa § 30 ods. 1 písm. a),
b)
nezabezpečí pre svojich zamestnancov posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30 ods. 1 písm. b) a ods. 3,
c)
nepredloží lekárovi pracovnej zdravotnej služby zoznam zamestnancov podľa § 30 ods. 1 písm. c),
d)
neuchová posudky o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti zamestnancov podľa § 30 ods. 1 písm. d),
e)
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 30 ods. 1 písm. e),
f)
nezabezpečí zamestnancom mimoriadnu lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci nariadenú úradom verejného zdravotníctva alebo regionálnym úradom verejného zdravotníctva podľa § 30 ods. 7,
g)
nesplní niektorú z povinností podľa § 31 ods. 7.
(24)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva práce zaradené do tretej alebo štvrtej kategórie, ak
a)
nezabezpečí opatrenia podľa § 30 ods. 2 písm. a),
b)
nezabezpečí pre seba posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30 ods. 2 písm. b) a ods. 3,
c)
neuchová posudky o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti podľa § 30 ods. 2 písm. c),
d)
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 30 ods. 2 písm. d).
(25)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá používa alebo prevádzkuje zariadenia, ktoré sú zdrojom hluku, ak
a)
nezabezpečí technické, organizačné alebo iné opatrenia podľa § 32 ods. 1,
b)
nepožiada o povolenie výnimky podľa § 32 ods. 2,
c)
poruší podmienky určené v rozhodnutí o povolení výnimky podľa § 32 ods. 4,
d)
nesplní povinnosť podľa § 32 ods. 5.
(26)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá používa alebo prevádzkuje zariadenia, ktoré sú zdrojom vibrácií, ak
a)
nezabezpečí technické, organizačné alebo iné opatrenia podľa § 33 ods. 1,
b)
nepožiada o povolenie výnimky podľa § 33 ods. 2 alebo 3,
c)
poruší podmienky určené v rozhodnutí o povolení výnimky podľa § 33 ods. 5,
d)
nesplní povinnosť podľa § 33 ods. 6.
(27)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá používa alebo prevádzkuje zdroje elektromagnetického žiarenia, ak nezabezpečí technické, organizačné alebo iné opatrenia podľa § 34.
(28)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá používa alebo prevádzkuje zdroje optického žiarenia, ak nezabezpečí technické, organizačné alebo iné opatrenia podľa § 35.
(29)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ak
a)
nezabezpečí osvetlenie pracovných priestorov podľa § 36 ods. 1,
b)
poruší povinnosť podľa § 36 ods. 3,
c)
nezabezpečí opatrenia na vylúčenie alebo zníženie nepriaznivých účinkov faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy na zdravie zamestnancov podľa § 37 ods. 1 alebo poruší niektorú z povinností podľa § 37 ods. 2,
d)
poruší niektorú z povinností v oblasti ochrany zdravia pred fyzickou záťažou pri práci alebo v oblasti ochrany zdravia pred psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci podľa § 38,
e)
nezabezpečí technické, organizačné alebo iné opatrenia na ochranu zamestnancov pri práci s chemickými faktormi podľa § 39,
f)
nezabezpečí technické, organizačné alebo iné opatrenia na ochranu zamestnancov pri práci s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi podľa § 40,
g)
odstraňuje azbest alebo materiály obsahujúce azbest zo stavby bez oprávnenia podľa § 41 ods. 1,
h)
nepredloží pred začiatkom výkonu práce návrh podľa § 41 ods. 7,
i)
nezabezpečí technické, organizačné alebo iné opatrenia na ochranu zamestnancov pri práci s azbestom podľa § 41 ods. 8,
j)
nezabezpečí technické, organizačné alebo iné opatrenia na ochranu zamestnancov pri práci s biologickými faktormi podľa § 42.
(30)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov sa dopustí výrobca, dovozca, distribútor a predajca, ak poruší niektorú z povinností podľa § 43.
(31)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti radiačnej ochrany sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ak vykonáva činnosti vedúce k ožiareniu, uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov a materiálov spod administratívnej kontroly alebo činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany bez povolenia podľa § 45 ods. 1 až 6 alebo nepožiada úrad verejného zdravotníctva o posúdenie rizík spojených s vykonávaním činnosti vedúcej k ožiareniu podľa § 45 ods. 8.
(32)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti radiačnej ochrany sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosti vedúce k ožiareniu podľa § 45 ods. 2 a 3, ak
a)
v žiadosti o vydanie povolenia uviedla nepravdivé údaje,
b)
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 45 ods. 23,
c)
vykonáva iné činnosti vedúce k ožiareniu, ako má povolené,
d)
vykonáva činnosti vedúce k ožiareniu na inom mieste, ako má povolené,
e)
poruší niektorú z povinností podľa § 45 ods. 24,
f)
v súvislosti s porušením povinnosti ohrozila zdravie zamestnancov alebo obyvateľstva alebo spôsobila neodôvodnené ožiarenie alebo kontamináciu životného prostredia rádioaktívnymi látkami,
g)
poruší niektorú z povinností pri radiačnej udalosti, radiačnej nehode alebo radiačnej havárii podľa § 49 ods. 6 a 7.
(33)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti radiačnej ochrany sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany na základe povolenia podľa § 45 ods. 4, ak
a)
v žiadosti o vydanie povolenia uviedla nepravdivé údaje,
b)
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 45 ods. 23,
c)
poruší niektorú z povinností podľa § 45 ods. 25.
(34)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti radiačnej ochrany sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá uvoľňuje rádioaktívne látky alebo rádioaktívne kontaminované predmety a materiály spod administratívnej kontroly na základe povolenia podľa § 45 ods. 5, ak
a)
v žiadosti o vydanie povolenia uviedla nepravdivé údaje,
b)
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 45 ods. 23,
c)
poruší niektorú z povinností podľa § 45 ods. 26.
(35)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti radiačnej ochrany sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosti vedúce k ožiareniu, ktoré sa oznamujú (§ 46 ods. 1), ak
a)
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 46 ods. 1 alebo nedodrží lehotu na oznámenie podľa § 46 ods. 4,
b)
v oznámení o vykonávaní činnosti vedúcej k ožiareniu uvedie nepravdivé údaje,
c)
poruší niektorú z povinností podľa § 46 ods. 8.
(36)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti radiačnej ochrany sa dopustí externý dodávateľ služieb, ktorý vykonáva činnosti vedúce k ožiareniu, ktoré sa oznamujú podľa § 46 ods. 1, ak
a)
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 46 ods. 1 alebo nedodrží lehotu na oznámenie podľa § 46 ods. 4,
b)
v oznámení o vykonávaní činnosti vedúcej k ožiareniu uvedie nepravdivé údaje,
c)
poruší niektorú z povinností podľa § 46 ods. 9.
(37)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti radiačnej ochrany sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosti na pracovisku, na ktorom sa predpokladá alebo je podozrenie, že úroveň prírodného ionizujúceho žiarenia je zvýšená, ak nezabezpečí vykonanie merania objemových aktivít radónu a dávkových príkonov externého gama žiarenia podľa § 47 ods. 1.
(38)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti radiačnej ochrany sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosti v prostredí so zvýšeným prírodným žiarením, v ktorom ani po vykonaní opatrení na obmedzenie ožiarenia objemová aktivita radónu alebo externého gama žiarenia neklesla pod smerné hodnoty, ak nepožiadala príslušný orgán verejného zdravotníctva o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu podľa § 45 ods. 3 písm. e).
(39)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti radiačnej ochrany sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vyrába alebo dováža stavebné výrobky alebo dodáva pitnú vodu, ak
a)
poruší niektorú z povinností podľa § 47 ods. 3,
b)
distribuuje stavebné výrobky alebo balenú pitnú vodu, ktorých aktivita je vyššia ako smerné hodnoty v rozpore s § 47 ods. 4.
(40)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ak
a)
nesplní nariadené opatrenie na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 ods. 2 písm. a) až c), e) a g) až m) a ods. 3 až 5 alebo opatrenie pri mimoriadnej udalosti podľa § 48 ods. 3 alebo vykonáva činnosť v rozpore s nariadeným opatrením,
b)
nepredloží na posúdenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva opatrenia alebo návrhy podľa § 13 alebo do času kladného posúdenia sa nezdrží vykonávania posudzovaných opatrení alebo činností,
c)
nesplní povinnosť kvalitatívne a kvantitatívne zisťovať zdraviu škodlivé faktory podľa § 52 ods. 1 písm. c),
d)
opomenie povinnosť hodnotiť zdravotné riziká podľa § 52 ods. 1 písm. e),
e)
poruší povinnosť vypracovať prevádzkový poriadok alebo povinnosť predložiť ho na schválenie alebo návrh na jeho zmenu príslušnému orgánu verejného zdravotníctva,
f)
nedodržiava schválené pracovné alebo technologické postupy alebo schválený prevádzkový poriadok alebo správnu výrobnú prax,
g)
nezabezpečí primeraný zdravotný dohľad pre zamestnancov podľa § 52 ods. 1 písm. h),
h)
neumožní účasť svojich zamestnancov a žiakov škôl na povinných lekárskych preventívnych prehliadkach vo vzťahu k ich práci, vyšetreniach a očkovaniach, a to v nevyhnutne potrebnom rozsahu,
i)
nezabezpečí na pracovisku podmienky v súlade s ergonomickými, fyziologickými a psychologickými požiadavkami práce,
j)
nezabezpečí na zamedzenie vzniku, šíreniu a na obmedzenie výskytu prenosných ochorení dezinfekciu alebo reguláciu živočíšnych škodcov alebo vykonáva dezinfekciu alebo reguláciu živočíšnych škodcov v rozpore s § 52 ods. 1 písm. l),
k)
nezabezpečí vybavenie pracovísk podľa § 52 ods. 1 písm. m),
l)
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 52 ods. 1 písm. n) alebo písm. o) alebo poruší povinnosť hlásenia podľa § 52 ods. 1 písm. p),
m)
neposkytuje osobám vykonávajúcim štátny zdravotný dozor súčinnosť pri výkone ich oprávnení podľa § 55 ods. 1 alebo marí výkon štátneho zdravotného dozoru alebo nesplní alebo nestrpí uložené opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov podľa § 55 ods. 2.
(41)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje pieskoviská, ak neplní povinnosť podľa § 52 ods. 2.
(42)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je predaj alebo iné zaobchádzanie s veľmi jedovatými látkami a prípravkami alebo s jedovatými látkami a prípravkami, ak
a)
poruší zákaz predávať alebo vydávať fyzickej osobe veľmi jedovaté látky a prípravky,
b)
nedodrží obmedzenie pri predaji alebo výdaji jedovatých látok a prípravkov podľa § 52 ods. 3 písm. b) a c).
(43)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov ako profesionálnu činnosť, ak poruší niektorú z povinností podľa § 52 ods. 4.
(44)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ak poruší niektorú z povinností podľa § 52 ods. 5.
(45)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ zariadenia sociálnych služieb a prevádzkovateľ zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ak poruší niektorú z povinností podľa § 52 ods. 6.
(46)
Iné správne delikty podľa tohto zákona prejednávajú a pokuty za ne ukladajú v rozsahu svojej pôsobnosti úrad verejného zdravotníctva, regionálny úrad verejného zdravotníctva a orgány verejného zdravotníctva uvedené v § 3 ods. 1 písm. d) až g).
(47)
Príslušný orgán verejného zdravotníctva uloží pokutu
a)
od 165 eur do 16 596 eur za správne delikty podľa odsekov 1 až 22, 35 až 37 a 39 až 45,
b)
od 165 eur do 1 659 eur za správny delikt podľa odseku 24,
c)
od 1 659 eur do 33 193 eur za správne delikty podľa odsekov 23, 25 až 30,
d)
od 1 659 eur do 99 581 eur za správne delikty podľa odsekov 31 až 34 a 38.
(48)
Orgán verejného zdravotníctva pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Pri opakovanom porušení možno pokutu zvýšiť až na dvojnásobok.
(49)
Konanie o uloženie pokuty možno začať do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný orgán verejného zdravotníctva dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(50)
Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.
(51)
Orgán verejného zdravotníctva, ktorý pokutu uložil, môže povoliť odklad platenia pokuty alebo platenie v splátkach, ak vznikli okolnosti, ktoré znemožňujú bezodkladné zaplatenie pokuty, alebo okolnosti, ktoré odôvodňujú platenie v splátkach.
(52)
Výnosy z pokút uložených orgánmi verejného zdravotníctva sú príjmom štátneho rozpočtu.
JEDENÁSTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 58
Náhrada nákladov
(1)
Náklady spojené s výkonom štátneho zdravotného dozoru uhrádza štát.
(2)
Náklady, ktoré vzniknú pri plnení povinností ustanovených týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu verejného zdravia, uhrádza ten, kto je povinný tieto povinnosti plniť.
(3)
Ak sa v súvislosti s výkonom štátneho zdravotného dozoru zistí porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu verejného zdravia, môže príslušný orgán verejného zdravotníctva uložiť tomu, kto tieto povinnosti porušil, čiastočnú alebo úplnú náhradu nákladov.
(4)
Za vzorky odobraté na účely vyšetrenia pri výkone štátneho zdravotného dozoru sa náhrada neposkytuje.
§ 59
Vzťah k správnemu poriadku
(1)
Orgány verejného zdravotníctva v konaní o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb postupujú podľa všeobecných predpisov o správnom konaní,68) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Všeobecné predpisy o správnom konaní sa nevzťahujú na
a)
schvaľovanie národných referenčných centier podľa § 8 ods. 2,
b)
oznamovanie a evidenciu činností vedúcich k ožiareniu podľa § 46.
(3)
Lehota na vydanie rozhodnutia podľa § 5 ods. 6 písm. a) druhého, tretieho a piateho bodu je 120 dní; vo zvlášť zložitých prípadoch môže úrad verejného zdravotníctva predĺžiť túto lehotu o 60 dní. Predĺženie lehoty oznámi úrad verejného zdravotníctva žiadateľovi písomne a bezodkladne.
§ 59a
Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu
Na výkon činnosti, postup podávania žiadostí o osvedčenie o odbornej spôsobilosti, rozhodovanie o vydaní osvedčenia podľa § 16 a výkon dozoru podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu,68a) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 60
Informačné systémy, informačná bezpečnosť a ochrana osobných údajov
(1)
Orgány verejného zdravotníctva utvárajú a prevádzkujú informačné systémy, v ktorých zhromažďujú, uchovávajú a spracúvajú informácie potrebné na plnenie svojich úloh v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia.
(2)
Na ochranu osobných údajov sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.69) Orgány verejného zdravotníctva spracúvajú osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie svojich úloh v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia. Okruh dotknutých osôb je určený potrebami ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia.
(3)
Zamestnanci orgánov verejného zdravotníctva sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s výkonom svojho zamestnania.70) Tejto povinnosti ich môže zbaviť len príslušný orgán verejného zdravotníctva, osoba, ktorej sa skutočnosti týkajú, alebo súd. Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť orgánov verejného zdravotníctva poskytovať verejnosti informácie na predchádzanie ochoreniam a pri mimoriadnych udalostiach.71)
(4)
Informačné systémy podľa odseku 1 sú administratívnymi zdrojmi podľa osobitného predpisu.72)
§ 61
Odborné činnosti pri plnení úloh orgánov verejného zdravotníctva môžu vykonávať len osoby s odbornou spôsobilosťou podľa osobitného predpisu;36) ďalšie povinné vzdelávanie riadi ministerstvo prostredníctvom akreditovaných inštitúcií. Funkciu hlavného hygienika, vedúceho hygienika rezortu a regionálneho hygienika môže vykonávať len osoba so špecializáciou v špecializačnom odbore podľa osobitného predpisu.73)
§ 62
Splnomocňovacie ustanovenia
Ministerstvo ustanoví všeobecne záväznými právnymi predpismi
a)
podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení,
b)
podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia,
c)
rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
d)
podrobnosti o požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou vodu,
e)
podrobnosti o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu a na kúpaliská,
f)
podrobnosti o požiadavkách na vnútorné prostredie budov, o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia,
g)
podrobnosti o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia,
h)
podrobnosti o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo,
i)
podrobnosti o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež,
j)
podrobnosti o požiadavkách na pieskoviská,
k)
podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia,
l)
podrobnosti o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania,
m)
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí,
n)
podrobnosti o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí,
o)
podrobnosti o limitných hodnotách optického žiarenia a požiadavkách na objektivizáciu optického žiarenia v životnom prostredí,
p)
podrobnosti o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a náležitosti návrhu na zaradenie prác do kategórií,
q)
podrobnosti o požiadavkách na osvetlenie pri práci,
r)
podrobnosti ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci,
s)
podrobnosti o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci,
t)
podrobnosti o radiačnej monitorovacej sieti,
u)
podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany pri činnostiach vedúcich k ožiareniu a činnostiach dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany,
v)
podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia.
§ 63
Prechodné ustanovenia
(1)
Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckých pomerov štátnych zamestnancov a práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme v úrade verejného zdravotníctva a v regionálnych úradoch verejného zdravotníctva, zostávajú zachované.
(2)
Na zamestnancov podľa odseku 1, ktorí obsadili voľné štátnozamestnanecké miesta alebo pracovné miesta na základe výberových konaní podľa osobitných predpisov,74) sa povinnosť podrobiť sa výberovému konaniu nevzťahuje.
(3)
Osvedčenia o odbornej spôsobilosti, oprávnenia na odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb a povolenia vydané podľa doterajších predpisov strácajú platnosť dňom uvedeným v osvedčení, oprávnení alebo v povolení, najneskôr však 1. septembra 2012.
(4)
V konaní o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb v oblasti ochrany zdravia, ktoré nebolo ku dňu účinnosti tohto zákona právoplatne skončené, postupujú orgány verejného zdravotníctva podľa doterajších predpisov.
(5)
Odborným zástupcom podľa doterajších predpisov sa rozumie odborný zástupca pre radiačnú ochranu.
(6)
Konanie o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb začaté Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, ktoré nebolo ku dňu účinnosti tohto zákona právoplatne skončené, dokončí Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa doterajších predpisov.
(7)
Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „hlavný hygienik Slovenskej republiky“, rozumie sa tým „Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky“, a ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „regionálny hygienik“, rozumie sa tým „regionálny úrad verejného zdravotníctva“.
(8)
Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „orgány hygienickej služby“ alebo „orgány na ochranu zdravia“, rozumejú sa tým „orgány štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva“.
(9)
Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci podľa § 30 ods. 4 môžu vykonávať do 31. decembra 2011 aj lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo pod dohľadom lekára pracovnej zdravotnej služby so špecializáciou v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia a služby zdravia pri práci.
(10)
Ak bolo začaté konanie vo veci uloženia pokuty za porušenie § 27 ods. 1 písm. b), toto konanie sa zastavuje.
§ 63a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2010
Osvedčenia o odbornej spôsobilosti udelené a platné do 31. mája 2010 sa považujú za osvedčenia udelené na neurčitý čas.
§ 64
Prebratie právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 9.
§ 65
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
čl. I zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
2.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 247/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci,
3.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 252/2006 Z. z. o podrobnostiach o prevádzke kúpalísk a podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu,
4.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2006 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci,
5.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 298/2006 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania,
6.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 313/2006 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovné zariadenia a o náležitostiach ich prevádzkového poriadku,
7.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 325/2006 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického poľa a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému poľu v životnom prostredí,
8.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 331/2006 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia,
9.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 334/2006 Z. z. o podrobnostiach o nakladaní s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi,
10.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 337/2006 Z. z. o podrobnostiach o prevencii a kontrole prenosných ochorení,
11.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií,
12.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 347/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o radiačnej monitorovacej sieti,
13.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany pri preprave rádioaktívnych žiaričov a rádioaktívnych látok,
14.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 350/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia,
15.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 351/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred účinkami optického žiarenia pri práci,
16.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 352/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zariadenia, pri ktorých prevádzke dochádza ku kontaktu s ľudským telom, a náležitosti ich prevádzkového poriadku,
17.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 353/2006 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia,
18.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 357/2006 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii pracovných činností a o náležitostiach návrhu na zaradenie pracovných činností do kategórií z hľadiska zdravotných rizík,
19.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 359/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami nadmernej fyzickej, psychickej a senzorickej záťaže pri práci,
20.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a o obsahu osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
21.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 361/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia a požiadavky na použitie epidemiologicky rizikových potravín na zotavovacích podujatiach,
22.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 362/2006 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na výchovné a výchovno-vzdelávacie zariadenia pre deti a mladistvých,
23.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 89/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na výrobky určené na styk s vodou určenou na ľudskú spotrebu,
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z. a zákona č. 344/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámky pod čiarou k odkazom 36a a 36b znejú:
„36a)
§ 13 ods. 3 až 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
36b)
§ 15 zákona č. 355/2007 Z. z.“.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti VIII. FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ sa položka 150 dopĺňa písmenami t) až x), ktoré znejú:
„t)
Vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb36ba) 15 000 Sk
u)
Vydanie duplikátu oprávnenia podľa písmena t) 500 Sk
v)
Vydanie oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby36bb) 15 000 Sk
x)
Vydanie duplikátu oprávnenia podľa písmena v) 500 Sk“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 36ba a 36bb znejú:
„36ba)
§ 5 ods. 4 písm. n) zákona č. 355/2007 Z. z.
36bb)
§ 5 ods. 4 písm. o) zákona č. 355/2007 Z. z.“.
Čl. IV
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2007 okrem ustanovení uvedených v čl. I § 5 ods. 4 písm. f) a § 6 ods. 3 písm. c), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 355/2007 Z. z.
SÍDLA A ÚZEMNÉ OBVODY REGIONÁLNYCH ÚRADOV VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
1.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave pre územný obvod okresov Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V, Senec, Pezinok a Malacky
2.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave pre územný obvod okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany
3.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede pre územný obvod okresu Dunajská Streda
4.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante pre územný obvod okresu Galanta
5.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici pre územný obvod okresov Senica a Skalica
6.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne pre územný obvod okresov Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom a Myjava
7.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici pre územný obvod okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava
8.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach pre územný obvod okresov Prievidza a Partizánske
9.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre pre územný obvod okresov Nitra, Zlaté Moravce a Šaľa
10.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch pre územný obvod okresu Topoľčany
11.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch pre územný obvod okresu Nové Zámky
12.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne pre územný obvod okresu Komárno
13.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach pre územný obvod okresu Levice
14.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline pre územný obvod okresov Žilina a Bytča
15.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci pre územný obvod okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto
16.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne pre územný obvod okresov Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo
17.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine pre územný obvod okresov Martin a Turčianske Teplice
18.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši pre územný obvod okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok
19.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici pre územný obvod okresov Banská Bystrica a Brezno
20.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci pre územný obvod okresov Lučenec a Poltár
21.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši pre územný obvod okresu Veľký Krtíš
22.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote pre územný obvod okresov Rimavská Sobota a Revúca
23.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene pre územný obvod okresov Zvolen, Detva a Krupina
24.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom pre územný obvod okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica
25.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade pre územný obvod okresov Poprad, Kežmarok a Levoča
26.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove pre územný obvod okresov Prešov a Sabinov
27.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove pre územný obvod okresu Bardejov
28.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou pre územný obvod okresu Vranov nad Topľou
29.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku pre územný obvod okresov Svidník a Stropkov
30.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom pre územný obvod okresov Humenné, Medzilaborce a Snina
31.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni pre územný obvod okresu Stará Ľubovňa
32.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach pre územný obvod okresov Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV a Košice-okolie
33.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach pre územný obvod okresov Michalovce a Sobrance
34.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave pre územný obvod okresu Rožňava
35.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi pre územný obvod okresov Spišská Nová Ves a Gelnica
36.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove pre územný obvod okresu Trebišov
Príloha č. 2 k zákonu č. 355/2007 Z. z.
DOKUMENTÁCIA K ŽIADOSTI O VYDANIE ROZHODNUTIA PODĽA § 13 ODS. 5
I.
Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. a) prvého bodu:
A.
návrhy na umiestnenie jadrového zariadenia
a)
plán predprevádzkového monitorovania
b)
predbežný program radiačnej kontroly životného prostredia v okolí jadrového zariadenia počas prevádzky zariadenia
c)
hodnotenie vplyvu jadrového zariadenia na životné prostredie, ak tak ustanovuje osobitný predpis,1) (pokiaľ nebolo už úradom posúdené)
d)
zadávacia bezpečnostná správa podľa osobitného predpisu1)
e)
zadávacia správa o spôsobe vyraďovania podľa osobitného predpisu1)
f)
projektový zámer na fyzikálno-technické riešenie jadrového zariadenia v úrovni zadávacieho projektu podľa osobitného predpisu1)
g)
zadávacia správa o spôsobe nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom podľa osobitného predpisu1)
h)
návrh hraníc jadrového zariadenia podľa osobitného predpisu1)
i)
návrh veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením podľa osobitného predpisu1)
B.
návrhy na výstavbu jadrového zariadenia
a)
predbežný program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany počas prevádzky jadrového zariadenia
b)
predbežné limity a podmienky bezpečnej prevádzky dôležité z hľadiska radiačnej ochrany
c)
predbežný program predkomplexných a komplexných skúšok technologických zariadení jadrového zariadenia dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany pred jeho prevádzkou
d)
predbežná bezpečnostná správa, ktorá preukazuje plnenie zákonných požiadaviek na jadrovú bezpečnosť na základe údajov, o ktorých sa uvažuje v projekte podľa osobitného predpisu1)
e)
projektová dokumentácia potrebná k stavebnému konaniu podľa osobitného predpisu1)
f)
predbežný plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi, s vyhoretým jadrovým palivom vrátane ich prepravy podľa osobitného predpisu1)
g)
predbežný koncepčný plán vyraďovania podľa osobitného predpisu1)
h)
predbežný vnútorný havarijný plán podľa osobitného predpisu1)
i)
predbežné vymedzenie hraníc jadrového zariadenia podľa osobitného predpisu1)
j)
predbežné vymedzenie veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením podľa osobitného predpisu1)
II.
Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. a) druhého bodu:
návrhy na etapy uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky
a)
zhodnotenie priebehu predchádzajúcej etapy z hľadiska radiačnej ochrany a splnenia kritérií úspešnosti
b)
doklady o pripravenosti na etapu a zabezpečení radiačnej ochrany počas etapy
c)
prehľad zmien limitov, podmienok a požiadaviek na zabezpečenie radiačnej ochrany vyplývajúcich z predchádzajúcej etapy
III.
Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. a) tretieho bodu:
návrhy na vyraďovanie jadrového zariadenia z prevádzky
a)
koncepčný plán vyraďovania vrátane zhodnotenia alternatívnych riešení
b)
zhodnotenie záťaže pracovníkov
c)
dokumentácia podľa osobitného predpisu,1) pokiaľ už nebola úradom posúdená
d)
koncepcia zabezpečenia radiačnej ochrany a zadávací program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany
IV.
Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. a) štvrtého bodu:
návrhy na stavebné a technologické zmeny významné z hľadiska radiačnej ochrany počas uvádzania do prevádzky, počas prevádzky jadrového zariadenia a počas vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky
a)
odôvodnenie a opis stavebnej a technologickej zmeny
b)
zhodnotenie vplyvu stavebnej a technologickej zmeny na radiačnú ochranu a bezpečnosť po realizácii zmeny
c)
harmonogram prác
d)
zhodnotenie očakávanej dávkovej záťaže ožiarenia pracovníkov a obyvateľov počas realizácie stavebnej a technologickej zmeny
e)
optimalizácia radiačnej ochrany počas realizácie zmeny
f)
program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany počas realizácie zmeny
g)
vybrané programy skúšok a testov zariadení po vykonanej stavebnej a technologickej zmeny vrátane kritérií úspešnosti
V.
Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. a) piateho bodu:
návrhy na nové technologické postupy pri vyraďovaní jadrového zariadenia z prevádzky
a)
zdôvodnenie nového postupu a koncepčná súvislosť s etapou vyraďovania
b)
opis technologického zariadenia
c)
charakteristiky rádioaktívnych médií a rádioaktívnych odpadov, s ktorými sa bude nakladať
d)
súvisiace prevádzkové predpisy určené úradom
e)
zhodnotenie radiačnej situácie a zhodnotenie predpokladanej záťaže pracovníkov
f)
program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany
VI.
Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. a) šiesteho bodu:
A.
návrhy na skúšky technologických zariadení s použitím rádioaktívnych látok
a)
zdôvodnenie, opis a program skúšky technologického zariadenia s použitím rádioaktívnych látok, kritériá úspešnosti
b)
program nakladania s rádioaktívnymi médiami a odpadmi a spôsob ich likvidácie
c)
zhodnotenie radiačnej situácie a opatrenia na zabezpečenie radiačnej ochrany pri aktívnej skúške
d)
program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany
B.
návrhy na výstavbu pracovísk, na ktorých sa majú vykonávať činnosti vedúce k ožiareniu, na ktoré vydáva povolenie úrad verejného zdravotníctva
a)
projektová dokumentácia potrebná k stavebnému konaniu vrátane charakteristík potrebných na posúdenie zabezpečenia radiačnej ochrany personálu a obyvateľov
b)
predbežný plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi
c)
predbežný havarijný plán
d)
predbežné limity a podmienky bezpečnej prevádzky
e)
návrh na určenie územia osobitného režimu
f)
predbežný program zabezpečovania radiačnej ochrany počas prevádzky
g)
program zabezpečenia kvality počas výstavby
C.
návrhy na zmeny dôležité z hľadiska radiačnej ochrany počas výstavby alebo prevádzky pracovísk, na ktorých sa majú vykonávať alebo sa vykonávajú činnosti vedúce k ožiareniu, na prevádzku ktorých vydáva povolenie úrad verejného zdravotníctva
a)
odôvodnenie a opis stavebnej alebo technologickej zmeny alebo inej prevádzkovej zmeny
b)
zhodnotenie vplyvu rekonštrukcie alebo stavebnej a technologickej zmeny, alebo inej prevádzkovej zmeny na radiačnú ochranu a bezpečnosť po realizácii zmeny
c)
harmonogram prác
d)
zhodnotenie očakávanej dávkovej záťaže ožiarenia pracovníkov a obyvateľov počas realizácie rekonštrukcie alebo stavebnej a technologickej zmeny a optimalizácie radiačnej ochrany počas rekonštrukcie
e)
plán zabezpečenia radiačnej ochrany počas rekonštrukcie alebo realizácie zmeny
f)
vybrané programy skúšok a testov zariadení po vykonanej rekonštrukcii alebo stavebnej a technologickej zmeny vrátane kritérií úspešnosti
VII.
Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. a) siedmeho bodu:
návrhy na výnimočné ožiarenie pri činnostiach vedúcich k ožiareniu
a)
odôvodnenie výnimočného ožiarenia
b)
pracovné postupy
c)
program zabezpečenia radiačnej ochrany, program monitorovania
d)
zhodnotenie predpokladanej dávkovej záťaže pracovníkov
e)
doklady o odbornej a zdravotnej spôsobilosti pracovníkov vystavených výnimočnému ožiareniu a o ich súhlase s výnimočným ožiarením
VIII.
Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. a) ôsmeho bodu:
návrh vnútorného havarijného plánu jadrových zariadení
návrh vnútorného havarijného plánu vrátane plánu zdravotníckych opatrení
IX.
Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. a) deviateho bodu:
návrhy na používanie stavebných výrobkov na výstavbu nebytových budov určených na pobyt osôb dlhší ako 1 000 h počas kalendárneho roka a na výstavbu bytových budov pri prekročení smernej hodnoty
a)
zdôvodnenie používania materiálov, ktorých aktivita presahuje smernú hodnotu
b)
výsledky analýz obsahu rádionuklidov v stavebných materiáloch
c)
opis technologických postupov prípravy stavebných materiálov
d)
charakteristiky stavebných materiálov a spôsob ich použitia
e)
údaje o množstve vyprodukovaných stavebných materiálov
X.
Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. a) desiateho bodu:
návrhy na distribúciu balenej pitnej vody a návrhy na využívanie vodných zdrojov na zásobovanie vodou pri prekročení smernej hodnoty
a)
zdôvodnenie používania vody, ktorej aktivita presahuje smernú hodnotu
b)
výsledky analýz obsahu rádionuklidov vo vode
c)
opis technologických postupov prípravy a úpravy vody
d)
údaje o množstve vyprodukovanej vody a jej distribúcii
XI.
Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. a) jedenásteho bodu:
návrhy na typy prepravných zariadení na prepravu rádioaktívnych žiaričov a rádioaktívne kontaminovaných zariadení
a)
jednoznačná identifikácia prepravného zariadenia
b)
podrobný opis predpokladaného rádioaktívneho obsahu, fyzikálna a chemická forma a povaha žiarenia
c)
podrobné konštrukčné údaje vrátane kompletných technických výkresov, zoznamu materiálov a výrobných postupov, ktoré sa použijú
d)
protokoly o vykonaných skúškach a ich výsledkoch, výsledky výpočtov alebo iné dôkazy, že typ prepravného zariadenia spĺňa zodpovedajúce požiadavky uvedené v osobitnom predpise1)
e)
navrhované prevádzkové inštrukcie a pokyny na používanie a údržbu prepravného zariadenia
f)
opatrenia potrebné na zabezpečenie rozptylu tepla zo zásielky pre uvažované spôsoby prepravy a typy dopravného prostriedku alebo prepravného kontajnera, ak bude prepravovaný rádioaktívny materiál vyvíjať teplo
g)
odhad dávkových príkonov na povrchu zariadenia s prepravovaným obsahom
h)
program zabezpečovania kvality
XII.
Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. a) dvanásteho bodu:
návrhy na zrušenie pracoviska, na ktorom sa vykonávali činnosti vedúce k ožiareniu s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi alebo so zdrojom ionizujúceho žiarenia, pri ktorých činnosti vznikajú rádioaktívne látky, na ktoré vydal povolenie úrad verejného zdravotníctva
a)
doklad o odstránení alebo odovzdaní zdrojov ionizujúceho žiarenia
b)
doklad o odstránení rádioaktívnej kontaminácie, rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov
c)
protokol o výsledkoch monitorovania rádioaktivity na pracovisku po odstránení zdrojov ionizujúceho žiarenia a inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov
XIII.
Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. b) prvého bodu:
A.
návrhy na výstavbu pracovísk, na ktorých sa budú vykonávať činnosti vedúce k ožiareniu, na ktoré vydáva povolenie regionálny úrad verejného zdravotníctva
a)
projektová dokumentácia potrebná k stavebnému konaniu vrátane charakteristík potrebných na posúdenie zabezpečenia radiačnej ochrany personálu a obyvateľov
b)
predbežný program zabezpečovania radiačnej ochrany počas prevádzky
B.
návrhy na zmeny dôležité z hľadiska radiačnej ochrany počas výstavby pracovísk, na ktorých sa budú vykonávať činnosti vedúce k ožiareniu, na ktoré vydáva povolenie regionálny úrad verejného zdravotníctva
a)
odôvodnenie a opis rekonštrukcie, stavebnej a technologickej zmeny alebo inej prevádzkovej zmeny
b)
zhodnotenie vplyvu rekonštrukcie alebo stavebnej a technologickej zmeny, alebo inej prevádzkovej zmeny na radiačnú ochranu a bezpečnosť po realizácii zmeny
c)
harmonogram prác
d)
plán zabezpečenia radiačnej ochrany počas rekonštrukcie alebo realizácie zmeny
XIV.
Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. b) druhého bodu:
návrhy na skúšky technologických zariadení s použitím rádioaktívnych látok pri činnostiach vedúcich k ožiareniu, na ktoré vydáva povolenie regionálny úrad verejného zdravotníctva
a)
zdôvodnenie, opis a program skúšky technologického zariadenia s použitím rádioaktívnych látok, kritériá úspešnosti
b)
program nakladania s rádioaktívnymi médiami a odpadmi a spôsob ich likvidácie
c)
zhodnotenie radiačnej situácie a opatrenia na zabezpečenie radiačnej ochrany pri aktívnej skúške
d)
program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany
XV.
Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. b) tretieho bodu:
návrhy na stavebné a technologické zmeny dôležité z hľadiska radiačnej ochrany na pracoviskách, na ktorých prevádzku vydal povolenie regionálny úrad verejného zdravotníctva
a)
odôvodnenie a opis rekonštrukcie, stavebnej a technologickej zmeny alebo inej prevádzkovej zmeny
b)
zhodnotenie vplyvu rekonštrukcie alebo stavebnej a technologickej zmeny, alebo inej prevádzkovej zmeny na radiačnú ochranu a bezpečnosť po realizácii zmeny
c)
harmonogram prác
d)
zhodnotenie očakávanej dávkovej záťaže ožiarenia pracovníkov a obyvateľov počas realizácie rekonštrukcie alebo stavebnej a technologickej zmeny a optimalizácie radiačnej ochrany počas rekonštrukcie
e)
plán zabezpečenia radiačnej ochrany počas rekonštrukcie alebo realizácie zmeny
XVI.
Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. b) štvrtého bodu:
návrhy na zrušenie pracoviska, na ktorom sa vykonávali činnosti vedúce k ožiareniu s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi alebo so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, pri ktorých činnosti vznikajú rádioaktívne látky, na ktoré vydal povolenie regionálny úrad verejného zdravotníctva
a)
doklad o odstránení alebo odovzdaní zdrojov ionizujúceho žiarenia
b)
doklad o odstránení rádioaktívnej kontaminácie, rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov
c)
protokol o výsledkoch monitorovania rádioaktivity na pracovisku po odstránení zdrojov ionizujúceho žiarenia a inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov
XVII.
Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. b) piateho bodu:
návrhy na dodávanie pitnej vody pri prekročení smernej hodnoty
a)
zdôvodnenie používania vody, ktorej aktivita presahuje smernú hodnotu
b)
výsledky analýz obsahu rádionuklidov vo vode
c)
opis technologických postupov prípravy úpravy vody
d)
údaje o množstve vyprodukovanej vody a jej distribúcii
Príloha č. 3 k zákonu č. 355/2007 Z. z.
ZOZNAM CHEMICKÝCH LÁTOK, NA KTORÝCH ODBORNÉ VYUŽÍVANIE SA NEVZŤAHUJÚ USTANOVENIA § 16 ODS. 19 A ODS. 24 PÍSM. A), C) A E)
1. Kyselina kyanovodíková a jej rozpustné soli
2. Kyselina fluorovodíková a jej rozpustné soli
3. Akrylonitril
4. Tekuté stlačené amónium
5. Metylbromid
6. Chlórpikrín
7. Fosforovodík a produkty, ktoré ho vylučujú
8. Etylén oxid
9. Sírouhlík
10. Fluorid uhličitý
11. Trichlóracetonistril
Príloha č. 4 k zákonu č. 355/2007 Z. z.
DOKUMENTÁCIA K ŽIADOSTI O VYDANIE POVOLENIA PODĽA § 45 ODS. 2 AŽ 5
ČASŤ 1 Dokumentácia k žiadosti o vydanie povolenia obsahuje:
I.
žiadosť podľa § 45 ods. 2 písm. a):
A.
povolenie na prevádzku jadrových zariadení
a)
program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
b)
monitorovací plán,
c)
návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
d)
prevádzkové predpisy určené úradom,
e)
vyhodnotenie predprevádzkového monitorovania okolia,
f)
zhodnotenie predpokladanej záťaže pracovníkov,
g)
dokumenty o skončení stavebných a montážnych prác,
h)
dokumenty o splnení požiadaviek štátneho zdravotného dozoru uplatňovaných pri výstavbe jadrového zariadenia,
i)
dokumenty o výsledkoch predkomplexných a komplexných skúšok technologických alebo stavebných zariadení dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany a o splnení kritérií úspešnosti, ktoré určí úrad,
j)
dokumenty o zmenách a doplnkoch počas výstavby jadrového zariadenia a preukázanie, že nedošlo k zníženiu úrovne radiačnej ochrany,
k)
dokumenty o odbornej a zdravotnej spôsobilosti zamestnancov,
l)
limity a podmienky bezpečnej prevádzky,1)
m)
predprevádzková bezpečnostná správa podľa osobitného predpisu,1)
n)
vnútorný havarijný plán podľa osobitného predpisu,1)
o)
program uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky členený na etapy podľa osobitného predpisu,1)
p)
program prevádzkových kontrol vybraných zariadení podľa osobitného predpisu,1)
q)
plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom vrátane ich prepravy podľa osobitného predpisu,1)
r)
koncepčný plán vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky podľa osobitného predpisu,1)
s)
vymedzenie hraníc jadrového zariadenia podľa osobitného predpisu,1)
t)
vymedzenie veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením podľa osobitného predpisu,1)
B.
povolenie na etapu vyraďovania jadrových zariadení
a)
program etapy vyraďovania,
b)
program zabezpečovania kvality radiačnej ochrany počas etapy vyraďovania jadrového zariadenia,
c)
monitorovací plán,
d)
návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
e)
prevádzkové predpisy určené úradom,
f)
zhodnotenie predpokladaného množstva a druhu rádioaktívne kontaminovaných materiálov, ktoré sa budú uvádzať do životného prostredia, a zhodnotenie predpokladanej záťaže obyvateľov,
g)
zhodnotenie množstva, druhu a aktivity vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov,
h)
predpokladaný počet pracovníkov a zhodnotenie ich predpokladanej radiačnej záťaže,
i)
limity a podmienky bezpečného vyraďovania podľa osobitného predpisu,1)
j)
vnútorný havarijný plán podľa osobitného predpisu,1)
k)
koncepcia vyraďovania pre obdobie po skončení povoľovanej etapy vyraďovania podľa osobitného predpisu,1)
l)
plán nakladania a prepravy rádioaktívnych odpadov a plán nakladania s konvenčným odpadom z vyraďovania podľa osobitného predpisu,1)
m)
plán ochrany obyvateľstva krajov v oblasti ohrozenia podľa osobitného predpisu,1)
n)
zmeny hraníc jadrového zariadenia podľa osobitného predpisu,1)
o)
zmeny veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením podľa osobitného predpisu,1)
II.
žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 2 písm. b):
na ťažbu a spracovanie materiálov, ktoré obsahujú prírodné rádionuklidy a ťažia sa alebo spracovávajú sa pre ich rádioaktívne, štiepne alebo množivé charakteristiky
a)
opis pracoviska, technologického zariadenia, postupov ťažby alebo spracovania rudy alebo materiálov,
b)
charakteristika pracovného prostredia a ťažených alebo spracovávaných materiálov,
c)
program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
d)
monitorovací plán,
e)
návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
f)
prevádzkové predpisy určené úradom,
g)
vyhodnotenie predprevádzkového monitorovania,
h)
zhodnotenie predpokladanej záťaže pracovníkov,
i)
dokumenty o odbornej a zdravotnej spôsobilosti zamestnancov,
j)
plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi,
III.
žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 2 písm. c):
na pridávanie rádionuklidov do spotrebných výrobkov a predmetov, do liečiv a do zdravotníckych výrobkov; na dovoz a vývoz takýchto výrobkov z krajín mimo Európskej únie
a)
opis činnosti a odôvodnenie pridávania rádionuklidov do spotrebných výrobkov a predmetov, do liečiv a do zdravotníckych výrobkov alebo dovozu a vývozu takýchto výrobkov,
b)
špecifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia, príslušenstva, parametre a opis ich činnosti, návrh maximálnej pridávanej aktivity a hmotnostnej alebo objemovej aktivity rádionuklidov, vyrábané množstvá,
c)
opis pracoviska a jeho okolia (plány a náčrtky) doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavení pracovných miest, okolitých miestnostiach a ich určení a personálnom obsadení,
d)
zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže osôb, ktoré budú distribuovať tieto spotrebné výrobky a predmety, liečivá a zdravotnícke výrobky, a osôb, ktoré ich budú používať,
e)
spôsob odstraňovania týchto spotrebných výrobkov a predmetov a zdravotníckych výrobkov a zhodnotenie radiačnej záťaže spojenej s ich odstraňovaním,
f)
systém a spôsob kontroly pridávaného množstva rádionuklidov,
g)
program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
h)
monitorovací plán,
i)
havarijný plán,
j)
návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
k)
prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia určené úradom,
l)
zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov,
m)
preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,
n)
zhodnotenie množstva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov a spôsob nakladania s nimi,
o)
doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
p)
doklady o vykonaných skúškach zdrojov,
IV.
žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 2 písm. d):
na odber, skladovanie a používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia na ožarovanie potravín, predmetov bežného používania a iných materiálov
a)
opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu,
b)
špecifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia, príslušenstva, parametre a opis ich činnosti,
c)
program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
d)
prevádzkové predpisy,
e)
monitorovací plán pracoviska,
f)
havarijný plán pracoviska,
g)
návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
h)
opis pracoviska a jeho okolia (plány a náčrtky) doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavení pracovných miest, okolitých miestnostiach a ich určení a personálnom obsadení,
i)
preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,
j)
zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov,
k)
doklady o vykonaných skúškach zdrojov,
l)
spôsob skladovania rádioaktívnych žiaričov,
m)
spôsob zabezpečenia bezpečnosti zdrojov žiarenia proti odcudzeniu, zneužitiu alebo ich strate,
n)
spôsob zabezpečenia likvidácie nepoužívaných rádioaktívnych žiaričov,
o)
doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
V.
žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 2 písm. e):
A.
na ober, skladovanie a používanie otvorených rádioaktívnych žiaričov na pracoviskách kategórie III.
a)
opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu,
b)
špecifikácia otvorených rádioaktívnych žiaričov, údaje o aktivitách spracovávaných na jednotlivých pracovných miestach,
c)
opis pracoviska, parametre a opis činnosti technologického zariadenia doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavenie pracovných miest, charakteristika okolia pracoviska,
d)
program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
e)
monitorovací plán pracoviska,
f)
havarijný plán pracoviska,
g)
návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
h)
prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi a s rádioaktívnymi odpadmi,
i)
preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,
j)
spôsob skladovania rádioaktívnych žiaričov,
k)
spôsob zabezpečenia zdrojov žiarenia proti odcudzeniu, zneužitiu alebo ich strate,
l)
spôsob zabezpečenia likvidácie nepoužívaných rádioaktívnych žiaričov a inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov,
m)
zhodnotenie množstva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov, spôsob ich skladovania a nakladania s nimi,
n)
zhodnotenie množstva, druhu, formy základných vlastností, nuklidového zloženia a aktivity rádioaktívnych látok uvádzaných do životného prostredia, návrh limitov na vypúšťanie rádioaktívnych látok do životného prostredia a ich odôvodnenie,
o)
zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov,
p)
doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
q)
doklady o vykonaných skúškach zdrojov,
B.
na odber, skladovanie a manipuláciu s čerstvým jadrovým palivom
a)
opis činností, opis pracoviska a technologických zariadení na skladovanie a manipulovanie s čerstvým jadrovým palivom,
b)
program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
c)
monitorovací plán,
d)
návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
e)
zhodnotenie predpokladanej záťaže pracovníkov,
f)
zhodnotenie množstva a aktivity rádioaktívnych látok uvádzaných do životného prostredia,
g)
dokumenty o skončení stavebných a montážnych prác na pracovisku,
h)
dokumenty o odbornej a zdravotnej spôsobilosti zamestnancov,
VI.
žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 2 písm. f):
na prevádzku urýchľovačov častíc, pri prevádzke ktorých vzniká žiarenie s energiou väčšou ako 1 MeV, ktoré sa používajú na výrobu rádionuklidov alebo vedeckovýskumné alebo iné technické účely
a)
opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu,
b)
technická špecifikácia urýchľovača jeho príslušenstva a súvisiacich technologických zariadení, parametre a opis ich činnosti,
c)
opis pracoviska a jeho okolia doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach a vybavení pracovných miest,
d)
návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
e)
preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,
f)
limity a podmienky bezpečnej prevádzky dôležité z hľadiska radiačnej ochrany,
g)
program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
h)
monitorovací plán pracoviska,
i)
havarijný plán pracoviska,
j)
prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
k)
spôsob zabezpečenia bezpečnosti zdrojov žiarenia proti odcudzeniu, zneužitiu alebo ich strate,
l)
systém odbornej prípravy zamestnancov,
m)
zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov,
n)
zhodnotenie predpokladaného druhu, množstva a aktivity rádionuklidov uvádzaných do životného prostredia, návrhy limitov rádioaktívnych výpustí,
o)
zhodnotenie množstva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov, spôsob ich skladovania a nakladania s nimi,
p)
doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
q)
doklady o vykonaných skúškach zariadenia a jeho častí,
VII.
žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 2 písm. g):
na vykonávanie inštalácie, údržby a opráv zdrojov ionizujúceho žiarenia
a)
opis činnosti,
b)
pokyny na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
c)
spôsob monitorovania pracovníkov,
d)
predpokladaný počet pracovníkov a zhodnotenie ich predpokladanej radiačnej záťaže,
e)
doklad o technickej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia (napr. doklad o školení pre daný druh alebo typ zdroja ionizujúceho žiarenia, zariadenia alebo prístroja) vykonávajúcich inštaláciu, údržbu a opravy zdrojov ionizujúceho žiarenia,
f)
doklady o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce,
VIII.
žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 2 písm. h):
na zber, skladovanie a úpravu rádioaktívnych žiaričov vrátane ionizačných hlásičov požiaru na účely ich likvidácie
a)
opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu,
b)
program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
c)
monitorovací plán pracoviska,
d)
havarijný plán pracoviska,
e)
návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
f)
prevádzkové predpisy pre zber a likvidáciu rádioaktívnych žiaričov,
g)
špecifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia,
h)
opis pracoviska a jeho okolia (plány a náčrtky) doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavení pracovných miest, okolitých miestnostiach a ich určení a personálnom obsadení,
i)
preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,
j)
spôsob zabezpečenia bezpečnosti zdrojov žiarenia proti odcudzeniu, zneužitiu alebo ich strate,
k)
zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov,
l)
zhodnotenie množstva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov a spôsob nakladania s nimi,
m)
doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
IX.
žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 2 písm. i):
A.
na výrobu zdrojov ionizujúceho žiarenia
a)
opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu a špecifikácia vyrábaných zdrojov ionizujúceho žiarenia,
b)
opis pracoviska a jeho okolia (plány a náčrtky) doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavení pracovných miest, okolitých miestnostiach a ich určení a personálnom obsadení,
c)
použitie vyrábaných zdrojov ionizujúceho žiarenia, ich ochranné charakteristiky,
d)
skúšky zdrojov ionizujúceho žiarenia pri výrobe a hotových produktov,
e)
program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
f)
monitorovací plán pracoviska,
g)
havarijný plán pracoviska,
h)
návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
i)
prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
j)
preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,
k)
spôsob zabezpečenia bezpečnosti zdrojov žiarenia proti odcudzeniu, zneužitiu alebo ich strate,
l)
zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov,
m)
zhodnotenie množstva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov a spôsob nakladania s nimi,
n)
doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
B.
na distribúciu, predaj a prenájom zdrojov ionizujúceho žiarenia, ktoré sa oznamujú alebo povoľujú, na dovoz zdrojov ionizujúceho žiarenia z krajín mimo Európskej únie a na vývoz zdrojov ionizujúceho žiarenia z krajín mimo Európskej únie
a)
opis, charakteristiky a použitie zdrojov ionizujúceho žiarenia,
b)
požiadavky a podmienky na skladovanie, distribúciu, predaj a prenájom zdrojov ionizujúceho žiarenia,
c)
monitorovací plán,
d)
havarijný plán,
e)
návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
f)
prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
g)
opis pracoviska a jeho okolia (plány a náčrtky) doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavení pracovných miest, okolitých miestnostiach a ich určení a personálnom obsadení,
h)
doklady o typovom schválení a vykonaných skúškach zdrojov,
X.
žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 2 písm. j):
na prepravu rádioaktívnych žiaričov, ak tento zákon neustanovuje inak, na prepravu rádioaktívnych odpadov, vyhoretého jadrového paliva a rádioaktívne kontaminovaných predmetov, ktoré pre ich aktivitu nemožno uvoľniť spod administratívnej kontroly
a)
odôvodnenie prepravy,
b)
prepravný poriadok zahŕňajúci špecifikáciu druhu prepravy a opatrenia na zabezpečenie radiačnej ochrany pri preprave vrátane trasy prepravy, pokiaľ je známa,
c)
opis technického vybavenia na zabezpečenie prepravy vrátane nakladania a vykladania zásielky,
d)
hodnotenie rizík vyplývajúcich z charakteru prepravovaných rádioaktívnych látok, spôsobu prepravy a trasy prepravy,
e)
havarijný plán na prepravu,
f)
doklady o obalovom súbore,
g)
doklad o technickej spôsobilosti dopravného prostriedku,
h)
doklad o spôsobilosti obsluhy dopravného prostriedku,
XI.
žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 2 písm. k):
A.
na nakladanie s rádioaktívnymi rezíduami
a)
opis činnosti a odôvodnenie a optimalizácia nakladania s rádioaktívnymi rezíduami,
b)
špecifikácia rádioaktívnych rezíduí,
c)
opis činnosti a pracoviska,
d)
program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
e)
monitorovací plán,
f)
havarijný plán,
g)
prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu s rádioaktívnymi rezíduami,
h)
zhodnotenie prínosu činnosti a radiačnej záťaže pri nakladaní s rádioaktívnymi rezíduami,
i)
zhodnotenia množstva vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov a spôsob ich likvidácie,
j)
doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
B.
na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom
a)
opis a odôvodnenie činnosti,
b)
špecifikácia rádioaktívnych odpadov alebo vyhoretého jadrového paliva, údaje o pôvode, druhu, množstve, rádionuklidovom zložení a aktivite rádioaktívnych odpadov,
c)
opis zariadení a technológií,
d)
opis pracoviska, technologických zariadení a charakteristiky jeho okolia, informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavení pracovných miest, okolitých miestnostiach a ich určení a personálnom obsadení,
e)
návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
f)
program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
g)
prevádzkový predpis na bezpečné nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom,
h)
monitorovací plán,
i)
havarijný plán,
j)
preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,
k)
spôsob zabezpečenia rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva proti odcudzeniu, zneužitiu alebo ich strate,
l)
zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov,
m)
zhodnotenie predpokladaného množstva rádioaktívnych látok uvádzaných do životného prostredia,
n)
doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, opis,
XII.
žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 2 písm. l):
na nakladanie s opustenými žiaričmi, rádioaktívnymi odpadmi neznámeho pôvodu a nepoužívanými žiaričmi
a)
špecifikácia všeobecných charakteristík rádioaktívnych odpadov a rádioaktívnych žiaričov, s ktorými sa bude nakladať,
b)
opis zariadení a technológií, ktoré sa budú používať pri nakladaní s opustenými žiaričmi, rádioaktívnymi odpadmi neznámeho pôvodu a nepoužívanými žiaričmi,
c)
opis pracoviska, charakteristiky jeho okolia, informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavení pracovných miest, okolitých miestnostiach a ich určení a personálnom obsadení,
d)
charakteristiky formy, do ktorej budú spracované alebo upravené,
e)
spôsob a zabezpečenie skladovania alebo uloženia opustených žiaričov, rádioaktívnych odpadov neznámeho pôvodu a nepoužívaných žiaričov,
f)
návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
g)
program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
h)
prevádzkový predpis na bezpečné nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a rádioaktívnymi žiaričmi,
i)
monitorovací plán,
j)
havarijný plán,
k)
zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov,
l)
zhodnotenie predpokladaného množstva rádioaktívnych látok uvádzaných do životného prostredia,
m)
doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, opis,
XIII.
žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 2 písm. m):
na lekárske ožiarenie pri biomedicínskych, diagnostických alebo terapeutických výskumných programoch
a)
opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu,
b)
program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
c)
monitorovací plán,
d)
havarijný plán,
e)
zhodnotenie počtu ožiarených osôb a ich predpokladaných dávok,
f)
zoznam pracovísk, na ktorých sa bude činnosť vykonávať,
g)
prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
h)
špecifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia, príslušenstva, parametre a opis ich činnosti,
i)
predpokladaný počet pracovníkov vykonávajúcich výskumný program a zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov, prípadne obyvateľov v okolí pracoviska,
j)
zhodnotenie množstva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov a spôsob nakladania s nimi,
k)
zhodnotenie rizika pre osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobami s vnútorne inkorporovanými rádionuklidmi a návrh ich poučenia,
l)
doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
m)
doklady o vykonaných skúškach zdrojov ionizujúceho žiarenia,
XIV.
žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 2 písm. n):
na lekárske ožiarenie v súvislosti s preventívnymi zdravotnými programami alebo skríningom
a)
opis a odôvodnenie vykonania preventívneho zdravotného programu alebo skríningu,
b)
program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
c)
monitorovací plán,
d)
havarijný plán,
e)
zhodnotenie počtu ožiarených osôb a ich predpokladaných dávok,
f)
zoznam pracovísk, na ktorých sa bude činnosť vykonávať,
g)
prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
h)
špecifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia, príslušenstva, parametre a opis ich činnosti,
i)
predpokladaný počet pracovníkov zabezpečujúcich vykonanie programu a zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov, prípadne obyvateľov v okolí pracoviska,
j)
zhodnotenie množstva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov a spôsob nakladania s nimi,
k)
zhodnotenie rizika pre osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobami s vnútorne inkorporovanými rádionuklidmi a návrh ich poučenia,
l)
doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
m)
doklady o vykonaných skúškach zdrojov ionizujúceho žiarenia,
XV.
žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 3 písm. a):
na odber a skladovanie rádioaktívnych žiaričov a používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení a vo veterinárnej praxi, vrátane urýchľovačov elektrónov s energiou od 1MeV do 25 MeV, ak tento zákon neustanovuje inak
a)
opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu,
b)
program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
c)
monitorovací plán,
d)
havarijný plán,
e)
návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
f)
prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia určené úradom,
g)
špecifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia, príslušenstva, parametre a opis ich činnosti,
h)
opis pracoviska a jeho okolia (plány a náčrtky) doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavení pracovných miest, okolitých miestnostiach a ich určení a personálnom obsadení,
i)
preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,
j)
spôsob zabezpečenia bezpečnosti zdrojov žiarenia proti odcudzeniu, zneužitiu alebo ich strate,
k)
predpokladaný počet pracovníkov a zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov, osôb vystavených lekárskemu ožiareniu a obyvateľov v okolí pracoviska,
l)
zhodnotenie množstva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov a spôsob nakladania s nimi,
m)
zhodnotenie rizika pre osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobami s vnútorne inkorporovanými rádionuklidmi a návrh ich poučenia,
n)
doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
o)
doklady o vykonaných skúškach zdrojov ionizujúceho žiarenia,
XVI.
žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 3 písm. b):
používanie mikroštrukturálnych röntgenových zariadení, laboratórnych a meracích prístrojov a zariadení, technických röntgenových zariadení na kontrolu kvality výrobkov skonštruovaných tak, že na ktoromkoľvek voľne prístupnom mieste vo vzdialenosti 0,1 m od povrchu zariadenia príkon dávkového ekvivalentu je väčší ako 10 mikroSv/hod.
a)
opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu,
b)
špecifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia, príslušenstva, parametre a opis ich činnosti,
c)
program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
d)
prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
e)
monitorovací plán pracoviska,
f)
havarijný plán pracoviska,
g)
návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
h)
opis pracoviska a jeho okolia (plány a náčrtky) doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavení pracovných miest, okolitých miestnostiach a ich určení a personálnom obsadení,
i)
preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,
j)
predpokladaný počet pracovníkov a zhodnotenie ich predpokladanej radiačnej záťaže,
k)
doklady o vykonaných skúškach zdrojov,
XVII.
žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 3 písm. c):
na odber, skladovanie a používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia na priemyslové indikačné zariadenia,
na karotážne práce a na nedeštruktívnu röntgenovú alebo gama defektoskopiu vrátane urýchľovačov
častíc na nedeštruktívnu kontrolu materiálov, pri prevádzke ktorých vzniká žiarenie s energiou od 1 MeV do 20 MeV
a)
opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu,
b)
špecifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia, príslušenstva, parametre a opis ich činnosti,
c)
program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
d)
prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
e)
monitorovací plán pracoviska,
f)
havarijný plán pracoviska,
g)
návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
h)
opis pracoviska a jeho okolia (plány a náčrtky) doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavení pracovných miest, okolitých miestnostiach a ich určení a personálnom obsadení,
i)
preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,
j)
predpokladaný počet pracovníkov a zhodnotenie ich predpokladanej radiačnej záťaže,
k)
doklady o vykonaných skúškach zdrojov ionizujúceho žiarenia,
l)
spôsob skladovania rádioaktívnych žiaričov,
m)
spôsob zabezpečenia bezpečnosti zdrojov žiarenia proti odcudzeniu, zneužitiu alebo ich strate,
n)
spôsob zabezpečenia likvidácie nepoužívaných rádioaktívnych žiaričov,
o)
doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
XVIII.
žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 3 písm. d):
na prepravu rádioaktívnych žiaričov, na ktorých používanie vydáva povolenie regionálny úrad verejného zdravotníctva
a)
odôvodnenie prepravy,
b)
prepravný poriadok zahŕňajúci špecifikáciu druhu prepravy a opatrenia na zabezpečenie radiačnej ochrany pri preprave vrátane trasy prepravy, pokiaľ je známa,
c)
opis technického vybavenia na zabezpečenie prepravy vrátane nakladania a vykladania zásielky,
d)
hodnotenie rizík vyplývajúcich z charakteru prepravovaných rádioaktívnych látok, spôsobu prepravy a trasy prepravy,
e)
havarijný plán na prepravu,
f)
doklady o obalovom súbore,
g)
doklad o technickej spôsobilosti dopravného prostriedku,
h)
doklad o spôsobilosti obsluhy dopravného prostriedku,
XIX.
žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 3 písm. e):
na vykonávanie činnosti na pracoviskách so zvýšeným prírodným ionizujúcim žiarením v prípade, že aj po vykonaní opatrení na obmedzenie ožiarenia sú naďalej prekročené smerné hodnoty na vykonanie opatrení
a)
opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu na pracoviskách so zvýšeným prírodným ionizujúcim žiarením,
b)
charakteristiky pracoviska, radiačného rizika, zhodnotenie radiačnej situácie na pracovisku a prijatých opatrení na zníženie záťaže pracovníkov,
c)
program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
d)
monitorovací plán pracoviska,
e)
návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
f)
prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu v prostredí so zvýšeným prírodným ionizujúcim žiarením,
g)
preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,
h)
počet pracovníkov a zhodnotenie ich predpokladanej radiačnej záťaže,
i)
zhodnotenie množstva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov, spôsob ich skladovania a nakladania s nimi,
j)
zhodnotenie vplyvu na životné prostredie,
k)
doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
XX.
žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 3 písm. f):
na odber, skladovanie a používanie uzavretých rádioaktívnych žiaričov, ak tento zákon neustanovuje inak
a)
opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu,
b)
špecifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia a ich príslušenstva,
c)
opis pracoviska, parametre a opis činnosti technologického zariadenia doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavenie pracovných miest, charakteristika okolia pracoviska,
d)
program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
e)
monitorovací plán pracoviska,
f)
havarijný plán pracoviska,
g)
návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
h)
prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
i)
preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,
j)
spôsob skladovania rádioaktívnych žiaričov,
k)
spôsob zabezpečenia zdrojov žiarenia proti odcudzeniu, zneužitiu alebo ich strate,
l)
spôsob zabezpečenia likvidácie nepoužívaných rádioaktívnych žiaričov,
m)
predpokladaný počet pracovníkov a zhodnotenie ich predpokladanej radiačnej záťaže,
n)
doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
o)
doklady o vykonaných skúškach zdrojov,
XXI.
žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 3 písm. g):
na odber a na používanie otvorených rádioaktívnych žiaričov na pracoviskách kategórie I. a II.
a)
opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu,
b)
špecifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia,
c)
opis pracoviska, parametre a opis činnosti technologického zariadenia doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavenie pracovných miest, charakteristika okolia pracoviska,
d)
program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
e)
monitorovací plán pracoviska,
f)
havarijný plán pracoviska,
g)
návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
h)
prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a s rádioaktívnymi odpadmi,
i)
preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,
j)
spôsob skladovania rádioaktívnych žiaričov,
k)
spôsob zabezpečenia bezpečnosti zdrojov žiarenia proti odcudzeniu, zneužitiu alebo ich strate,
l)
zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov,
m)
zhodnotenie množstva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov, spôsob ich skladovania a nakladania s nimi,
n)
zhodnotenie vplyvu na životné prostredie, množstva, druhu, nuklidového zloženia a aktivity rádioaktívnych látok uvádzaných do životného prostredia, návrh limitov na vypúšťanie rádioaktívnych látok do životného prostredia a ich odôvodnenie,
o)
doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
XXII.
žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 4 písm. a):
vykonávanie skúšok zdrojov ionizujúceho žiarenia
a)
špecifikácia vykonávaných skúšok,
b)
doklady o metrologickom overení meradiel, v prípade potreby aj zdrojov ionizujúceho žiarenia,
c)