343/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

343
ZÁKON
z 20. júna 2007
o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z, zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z. a zákona č. 342/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:
V sadzobníka správnych poplatkov sa za položku 12 vkladá položka 12a, ktorá vrátane oslobodenia znie:
„Položka 12a
a)
Podanie žiadosti o zápis do zoznamu slovenských audiovizuálnych diel,zoznamu slovenských zvukových záznamov slovesného diela alebo hudobného diela alebo zoznamu slovenských multimediálnych diel13a) ........... 100 Sk
b)
Podanie žiadosti o zápis do registra nezávislých producentov13b) .......................... 50 Sk
c)
Podanie žiadosti o zmenu v zápise v registri nezávislých producentov13b) .......................... 50 Sk
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodená žiadosť o zápis slovenského audiovizuálneho diela, slovenského zvukového záznamu slovesného diela alebo hudobného diela alebo slovenského multimediálneho diela vyhotoveného pre zdravotne postihnutých.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13a a 13b znejú:
„“.
13a)
§ 5, 7 a 9 zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon).
13b)
§ 39 zákona č. 343/2007 Z. z.“.
Čl. III
Zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení zákona č. 182/2000 Z. z. a zákona č. 535/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 odsek 6 znie:
„(6)
Povinná rozmnoženina slovenského audiovizuálneho diela5) je časť vyrobeného nákladu audiovizuálneho diela, ktorú je výrobca audiovizuálneho diela6) povinný odovzdať určeným právnickým osobám podľa prílohy č. 2.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 6 znejú:
„5)
§ 2 ods. 1 zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon).
6)
§ 2 ods. 15 zákona č. 343/2007 Z. z.“.
2.
V § 2 ods. 7 sa za slovami „periodickej publikácie“ nahrádza čiarka slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a výrobca slovenského audiovizuálneho diela“.
3.
V § 8 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Výrobca audiovizuálneho diela označí audiovizuálne dielo medzinárodným štandardným číslom audiovizuálnych diel.“. V tretej vete sa slová „Vydavateľ súčasne môže“ nahrádzajú slovami „Vydavateľ a výrobca súčasne môžu“.
4.
V § 8 ods. 2 sa za slovo „Bratislave“ vkladá čiarka a slová „národná agentúra pre medzinárodné štandardné číslovanie audiovizuálnych diel (ISAN) je v Slovenskom filmovom ústave“.
5.
V § 10 písm. b) sa na konci pripájajú slová „a národnou agentúrou pre medzinárodné štandardné číslovanie audiovizuálnych diel v Slovenskom filmovom ústave“.
Čl. IV
Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 310/1999 Z. z., zákona č. 115/2000 Z. z., zákona č. 128/2002 Z. z. a zákona č. 524/2005 Z. z. sa mení takto:
V § 9 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel,“.
Čl. VI
Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 206/2002 Z. z., zákona č. 289/2005 Z. z., zákona č. 95/2006 Z. z., zákona č. 121/2006 Z. z., zákona č. 13/2007 Z. z. a zákona č. 220/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa na konci pripája čiarka a slová „zákon č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon).“.
2.
V § 5 ods. 2 sa vypúšťa písmeno i).
Doterajšie písmená j) a k) sa označujú ako písmená i) a j).
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 26 sa na konci pripája veta „§ 17 a 46 zákona č. 343/2007 Z. z.“.
4.
V § 20 odseky 4 až 7 znejú:
„(4)
Na základe klasifikácie programov podľa vekovej vhodnosti je vysielateľ programovej služby povinný na ochranu maloletých zaviesť a uplatňovať jednotný systém označovania ustanovený podľa osobitného predpisu28a) (ďalej len „jednotný systém označovania").
(5)
Pri zaraďovaní jednotlivých programov do vysielania je vysielateľ televíznej programovej služby povinný zohľadňovať vekovú vhodnosť programov a iných zložiek programovej služby pre maloletých.
(6)
Vysielateľ televíznej programovej služby je povinný uplatniť jednotný systém označovania aj v programovej ponuke, a to vo vlastnom vysielaní, ako aj v prehľade programov, ktorý poskytuje na zverejnenie periodickej tlači a ostatným hromadným informačným prostriedkom.
(7)
Podrobnosti o uplatňovaní povinností podľa odsekov 5 a 6 ustanoví jednotný systém označovania.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:
„28a)
§ 12 zákona č. 343/2007 Z. z.“.
5.
V § 20 ods. 8 sa slová „5 a 7“ nahrádzajú slovami „4 a 6“.
6.
§ 24 vrátane nadpisu znie:
㤠24
Nezávislá produkcia
Nezávislá produkcia je program vyrobený nezávislým producentom28b) s cieľom uviesť ho vo vysielaní. Pri jeho výrobe sa využívajú autorské tvorivé a technické kapacity pôsobiace mimo vysielateľa. Za nezávislú produkciu sa nepovažuje program založený na princípe priameho kontaktu s divákom, neoddeliteľný od vlastného vysielania, a to najmä spravodajstvo, priamy prenos športových podujatí, zábavná hra, reklama, teletext a telenákup.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28b znie:
„28b)
§ 37 zákona č. 343/2007 Z. z.“.
7.
V § 26 sa vypúšťa odsek 2.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
8.
V § 49 ods. 5 písm. c) sa slová „(§ 20 ods. 5)“ nahrádzajú slovami „(§ 20 ods. 4)“.
9.
V § 67 ods. 3 písm. c) sa slová „(§ 20 ods. 5)“ nahrádzajú slovami „(§ 20 ods. 4)“.
10.
Za § 76d sa vkladá § 76da, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠76da
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008
(1)
Prechodné obdobie podľa § 76d sa vzťahuje aj na vysielateľov, ktorí sú povinní dosiahnuť podiely podľa § 18a.
(2)
Dňom účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý podľa osobitného predpisu28a) ustanoví podrobnosti o jednotnom systéme označovania a spôsobe jeho uplatňovania, stráca účinnosť jednotný systém označovania určený radou podľa doterajšej právnej úpravy.
(3)
Konania vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a podmienok udelenej licencie, ktoré sa začali pred 1. januárom 2008, sa dokončia podľa právnej úpravy účinnej do 1. januára 2008.“.
Čl. IX
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
1)
§ 5 ods. 2 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení zákona č. 84/2007 Z. z.
2)
§ 5 ods. 25 zákona č. 618/2003 Z. z. v znení zákona č. 84/2007 Z. z.
3)
4)
Napríklad § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 32 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z.
5)
§ 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 220/2007 Z. z.
6)
Čl. 3 ods. 4 Bernského dohovoru o ochrane literárnych a umeleckých diel z 9. septembra 1886 doplneného v Paríži 4. mája 1896, revidovaného v Berlíne 13. novembra 1908, doplneného v Berne 20. marca 1914 a revidovaného v Ríme 2. júna 1928, v Bruseli 26. júna 1948, v Štokholme 14. júla 1967 a v Paríži 24. júla 1971 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 133/1980 Zb.).
7)
§ 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.
9)
§ 5 ods. 20 zákona č. 618/2003 Z. z. v znení zákona č. 84/2007 Z. z.
10)
10a)
§ 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 498/2009 Z. z.
11)
§ 5 ods. 2, § 6 zákona č. 618/2003 Z. z. v znení zákona č. 84/2007 Z. z.
12)
13)
§ 6 zákona č. 618/2003 Z. z.
14)
§ 20 ods. 3 až 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 373/2013 Z. z.
15)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
16)
Čl. III Všeobecného dohovoru o autorskom práve revidovaného v Paríži 24. júla 1971 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 134/1980 Zb.).
Čl. 11 Medzinárodného dohovoru o ochrane výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a rozhlasových organizácií (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 192/1964 Zb.).
16a)
Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
17)
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
18)
Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
20)
Zákon č. 618/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21)
Napríklad § 57 zákona č. 618/2003 Z. z. v znení zákona č. 84/2007 Z. z.
22)
§ 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.
23)
Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
24)
Zákon č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
25)
Napríklad § 113 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 32/2002 Z. z.
26)
Napríklad § 72 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
27)
33)
Európsky dohovor o cezhraničnej televízii (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 168/1998 Z. z.) v znení Protokolu pozmeňujúceho Európsky dohovor o cezhraničnej televízii (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 345/2002 Z. z.).
34)
§ 47 ods. 7 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
35)
Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
36)
Zákon č. 147/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37)
§ 66, 67 a § 69 až 71 zákona č. 618/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.