336/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

336
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 21. júna 2007,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní zloženia a spôsobe zaobchádzania s textilnými výrobkami
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 6 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Vymedzenie niektorých pojmov
(1)
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
textilným výrobkom výrobok zložený výhradne z textilných vláken bez ohľadu na použitý postup ich zmesovania alebo spájania a stav jeho spracovania (surový, rozpracovaný alebo hotový výrobok),
b)
textilným vláknom
1.
útvar charakterizovaný ohybnosťou, jemnosťou a vysokým pomerom dĺžky k prierezu, vhodný na textilné spracovanie alebo
2.
ohybná páska alebo dutinka šírky najviac 5 mm vrátane pásky rezanej zo širších pásov alebo fólií vyrobených zo surovín a z materiálov používaných na výrobu vláken, uvedených v prílohe č. 1 bodoch 19 až 44, vhodných na textilné spracovanie; šírkou sa rozumie šírka pásky alebo šírka dutinky v zloženom, sploštenom, zlisovanom alebo v skrútenom tvare alebo priemerná šírka, ak šírka nie je jednotná,
c)
materiálovým zložením obsah jednotlivých druhov vláken v textilných výrobkoch vyjadrený v percentách z celkovej hmotnosti výrobku so zaokrúhlením na celé číslo do 0,5 % smerom nadol a od 0,5 % vrátane smerom nahor.
(2)
Na účely tejto vyhlášky sa ako textilný výrobok posudzuje aj výrobok, ktorý obsahuje najmenej 80 % textilných vláken z celkovej hmotnosti výrobku.
(3)
Na účely označovania údajmi o materiálovom zložení sa ako textilné výrobky posudzujú
a)
poťahy čalúneného nábytku, dáždnikov a slnečníkov, ak obsahujú najmenej 80 % textilných vláken,
b)
viacvrstvové podlahové krytiny, matrace a výrobky na kempovanie, otepľovacie vložky rukavíc a obuvi, ak ich textilná časť tvorí najmenej 80 % z celkovej hmotnosti výrobku,
c)
textilné časti iných výrobkov, ktoré sú ich neoddeliteľnou súčasťou a ich zloženie je špecifikované.
§ 2
Zásady označovania textilných výrobkov údajmi o materiálovom zložení
(1)
Textilný výrobok určený na predaj spotrebiteľovi alebo pre ďalšieho spracovateľa sa musí označiť etiketou, na ktorej je uvedené správne materiálové zloženie. Ak výrobky nie sú určené na predaj spotrebiteľovi, označenie sa môže uviesť v obchodnej dokumentácii.
(2)
Na etiketách a v obchodnej dokumentácii sa musia uviesť úplné druhové názvy vláken podľa prílohy č. 1. Pri textíliách určených na ďalšie spracovanie sa môžu v obchodnej dokumentácii používať skratky alebo kódy, ak sú vysvetlené a ak ich vysvetlenie je súčasťou obchodnej dokumentácie.
(3)
Názvy a opisy vláken sú uvedené v prílohe č. 1. Použitie týchto názvov je vyhradené pre prírodné a chemické vlákna. Žiaden z týchto názvov sa nemôže používať na označenie akéhokoľvek iného vlákna ani samostatne, ani ako koreň slova, ani ako prídavné meno.
(4)
Ak je výrobok zložený len z jedného druhu vlákna, označí sa názvom tohto vlákna a údajom „100 %“. Tento údaj sa môže nahradiť výrazom „čistá...“, „len z...“. Ak výrobok nie je zložený z rovnakých vláken, nesmie sa takto označiť.
(5)
Textilný výrobok zložený z dvoch alebo z viacerých vláken, z ktorých jedno tvorí najmenej 85 % z celkovej hmotnosti výrobku, sa musí označiť druhovým názvom tohto vlákna, po ktorom nasleduje jeho percentuálny obsah, alebo výrazom „minimálne 85 %“, alebo úplným percentuálnym zložením výrobku.
(6)
Textilný výrobok, ktorý sa skladá z dvoch alebo z viacerých druhov vláken, z ktorých žiadne nedosahuje 85 % z celkovej hmotnosti výrobku, sa označí druhovým názvom a percentom z celkovej hmotnosti výrobku aspoň dvoch druhov vláken, ktorých percentuálne podiely sú najvýznamnejšie. Za nimi sa uvedú druhové názvy ďalších vláken, ktoré sú obsiahnuté vo výrobku v zostupnom poradí percentuálneho podielu, a to s uvedením alebo bez uvedenia percenta z celkovej hmotnosti výrobku.
(7)
Vlákna, z ktorých každé sa podieľa na celkovej hmotnosti výrobku menej ako 10 %, možno označiť spoločným výrazom „iné vlákna“, za ktorým nasleduje ich celkový podiel na hmotnosti výrobku vyjadrený v percentách. Ak sa uvedie druhový názov jedného vlákna, ktoré sa podieľa na celkovej hmotnosti výrobku menej ako 10 %, musí sa uviesť úplné percentuálne zloženie výrobku.
(8)
Názov „hodváb“ sa môže použiť, len ak ide o druhový názov vlákna, ktorého opis je uvedený v prílohe č. 1.
(9)
Vlnený výrobok sa môže označiť ako „strižná vlna“ alebo označiť podľa prílohy č. 2 vtedy, ak sa skladá len z vláken, ktoré neboli predtým súčasťou hotového výrobku, neboli poškodené spracovaním alebo používaním a neboli vystavené žiadnemu spriadaciemu alebo splsťovaciemu procesu okrem takého, ktorý sa požaduje pri výrobe tohto výrobku.
(10)
V údajoch o materiálovom zložení netreba uvádzať
a)
viditeľné a oddeliteľné vlákna určené len na dekoratívne účely, ak ich podiel nepresahuje 7 % z celkovej hmotnosti výrobku, alebo
b)
vlákna, ktoré sa pridávajú do výrobku na dosiahnutie antistatického účinku (napríklad kovové vlákna), ktorých podiel nepresahuje 2 % z celkovej hmotnosti výrobku.
§ 3
Spôsob označovania materiálového zloženia
(1)
Označenie výrobku údajmi o materiálovom zložení musí byť dobre čitateľné a zrozumiteľné. Údaje o každom druhu vlákna musia byť rovnako výrazné. Ak obchodný názov výrobku alebo názov výrobcu obsahuje jeden z názvov textilných vláken alebo názov, ktorý by sa s niektorým z nich mohol zameniť, uvedie sa obchodný názov výrobku alebo názov výrobcu bezprostredne pred označením výrobku údajmi o obsahu vláken alebo po tomto označení.
(2)
Každý textilný výrobok zložený z dvoch alebo z viacerých častí, ktoré majú rozdielne materiálové zloženie, sa musí označiť etiketou, na ktorej je uvedený obsah vláken každej časti. Toto označenie nie je potrebné pri častiach, ktoré tvoria menej ako 30 % z celkovej hmotnosti výrobku s výnimkou hlavných podšívok.
(3)
Ak dva textilné výrobky alebo viac textilných výrobkov tvoria súpravu alebo komplet a ich materiálové zloženie je rovnaké, môžu sa označiť jednou etiketou.
(4)
Textilné výrobky uvedené v prílohe č. 3, ktoré sú rovnakého typu a majú rovnaké materiálové zloženie, sa môžu označiť spoločnou etiketou. Výrobky sa však musia ponúkať na predaj tak, aby spotrebiteľ bol informovaný o ich zložení.
(5)
Presné materiálové zloženie textilných výrobkov predávaných v metráži sa označí na etikete pripevnenej k návinu určenému na predaj. Výrobky sa musia ponúkať tak, aby spotrebiteľ bol informovaný o ich zložení.
(6)
Podlahové textílie a koberce, ktorých podkladovú a úžitkovú vrstvu tvoria odlišné vlákna, stačí označiť materiálovým zložením úžitkovej vrstvy.
(7)
Informácie poskytované pri uvádzaní výrobku do obehu nesmú byť zameniteľné s názvami a informáciami o obsahu vláken vo výrobkoch.
§ 4
Spôsob určenia obsahu a prípustná tolerancia obsahu jednotlivých druhov vláken vo výrobku
(1)
Percentuálny obsah vláken sa určí na základe hmotnosti každého druhu vlákna v suchom stave prepočtom pomocou dohodnutých vlhkostných prirážok na výpočet materiálového zloženia. Hodnoty vlhkostných prirážok sú uvedené v prílohe č. 4.
(2)
Podiel vláken vo výrobku sa ustanovuje podľa osobitného predpisu.1)
(3)
Prípustná odchýlka medzi uvedeným a skutočným zložením je ± 3 % z celkovej hmotnosti každého druhu vláken uvedených v označení.
§ 5
Zoznam textilných výrobkov, ktoré nepodliehajú povinnému označovaniu údajmi o materiálovom zložení
Zoznam textilných výrobkov, ktoré nepodliehajú povinnému označovaniu údajmi o materiálovom zložení, je uvedený v prílohe č. 5. Ak sa tieto výrobky označia údajmi o materiálovom zložení, musia byť označené podľa § 2 až 4.
§ 6
Spôsob označovania symbolmi údržby
(1)
Textilné kusové výrobky určené na predaj spotrebiteľovi sa musia trvale označiť symbolmi údržby, ktoré určia odporúčaný spôsob údržby. Ak dva výrobky alebo viac výrobkov tvorí súpravu alebo komplet a ich spôsob údržby je rovnaký, stačí označiť súpravu alebo komplet jednou etiketou obsahujúcou symboly údržby.
(2)
Textilné výrobky predávané v metráži sa musia označiť symbolmi údržby na etikete pripevnenej k návinu. Spotrebiteľ musí byť informovaný o spôsobe údržby aj pri kúpe jednotlivých odstrihov z metráže.
(3)
Označovanie textilných výrobkov symbolmi údržby sa vykonáva podľa prílohy č. 6.
(4)
Textilné výrobky dodávané na ďalšie spracovanie môžu mať odporúčaný spôsob údržby uvedený len v obchodnej dokumentácii.
(5)
Textilné výrobky, ktoré nie je účelné označovať trvalým spôsobom symbolmi údržby, najmä pančuchové výrobky, nitiarenské výrobky, plienky, vreckovky, sa označia na obale alebo na papierovej etikete, alebo iným vhodným spôsobom tak, aby bola zabezpečená informovanosť spotrebiteľa.
(6)
Textilné výrobky určené na predaj v malých množstvách s čistou hmotnosťou do 10 g vrátane, ktoré sú rovnakého typu, materiálového zloženia a pre ktoré platia rovnaké symboly údržby, sa môžu označiť spoločnou etiketou so symbolmi údržby. Výrobky sa však musia predávať tak, aby bol spotrebiteľ informovaný o spôsobe ich údržby.
(7)
Textilné výrobky, pri ktorých sa nepredpokladá údržba praním alebo chemickým čistením, napríklad technické textílie, podlahové textílie, šnúrky do topánok, motúzy, nite na pomocné šitie, prachovky, sa symbolmi údržby neoznačujú.
(8)
K podlahovým textíliám sa prikladajú návody na údržbu.
§ 7
Záverečné ustanovenie
Touto vyhláškou sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 7.
§ 8
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 18/1999 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní zloženia a spôsobe zaobchádzania s textilnými výrobkami v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 66/2005 Z. z. a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 469/2006 Z. z.
§ 9
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2007.
v z. Peter Žiga v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 336/2007 Z. z.
DRUHOVÉ NÁZVY A OPISY TEXTILNÝCH VLÁKEN
Č. pol. Názov Opis vlákna
1 Vlna vlákno z ovčieho alebo jahňacieho rúna (Ovis aries)
2 Alpaka, lama, ťava, kašmír, mohér, angora,
vikuňa, jak, guanaco cashgora, bobor, vydra
vrátane slova „vlna" alebo „srsť" alebo bez
týchto slov
srsť týchto zvierat: alpaka, lama, ťava, kašmírska
koza, angorská koza, angorský králik, vikuňa, jak,
guanaco koza cashgora, bobor, vydra
3 Zvieracie chlpy alebo vlásie s uvedením
druhu zvieraťa alebo bez tejto špecifikácie
(napr. hovädzie chlpy, kozia srsť, konské
vlásie)
srsť rôznych zvierat neuvedených v položke č. 1 alebo
č. 2
4 Hodváb vlákno získané zo snovacích žliaz hmyzu
5 Bavlna vlákno získané z toboliek bavlníka (Gossypium)
6 Kapok vlákno získané z plodu kapoku (Ceiba Pentandra)
7 Ľan vlákno získané z lyka ľanu (Linium usitatissimum)
8 Pravé konope vlákno získané z lyka konopí (Cannabis sativa)
9 Juta vlákno získané z lyka Corchorus olitorius a Corchorus
capsularis. Na účely tejto vyhlášky sa do pojmu juta
zahŕňajú aj lykové vlákna z druhov Hibiscus
canabinus, Hibiscus sabdariffa, Abultilon avicennae,
Urena lobata, Urena sinuata
10 Abaka (manilské konope) vlákno získané z listov Musa textilis
11 Alfa vlákno získané z listov Stipa tenacissima
12 Kokos vlákno získané z plodov Cocos nucifera
13 Broom vlákno získané z lyka Cytisus scoparius a/alebo
Sparftium junceum
14 Ramia vlákno získané z lyka Boehmeria nivea a Boehineria
tenacissima
15 Sisal vlákno získané z listov Agave sisalana
16 Bengálske konope vlákno získané z lyka Crotalaria juncea
17 Henequén vlákno získané z lyka Agave Kourcroydes
18 Maguey vlákno získané z lyka Agave Cantala
19 Acetát vlákno z acetátu celulózy, v ktorom je najmenej 74 %
a najviac 92 % acetylovaných hydroxylových skupín
20 Alginát vlákno získané z kovových solí kyseliny algínovej
21 Meďnaté vlákno regenerované celulózové vlákno získané
medňatoamoniakálnym procesom
22 Modal vlákno z regenerovanej celulózy získané modifikovaným
viskózovým procesom s vysokou pevnosťou v prietrhu
a vysokým modulom za mokra. Tržná pevnosť Bc
v klimatizovanom stave a sila BM potrebná na
predĺženie o 5 % v mokrom stave sa rovná:
Bc (cN) ≥ 1.3 √ T + 2T,
BM(cN) ≥ 0,5 √ T,
kde T je priemerná dlžková hmotnosť v dtex
23 Proteín vlákno získané z prírodných proteínových látok,
regenerované a stabilizované pomocou chemických
činidiel
24 Triacetát vlákno z acetátu celulózy, v ktorom je najmenej 92 %
acetylovaných hydroxylových skupín
25 Viskóza regenerované celulózové vlákno získané kontinuálnym
a diskontinuálnym viskózovým postupom
26 Akryl vlákno z lineárnych makromolekúl, ktoré majú v reťazci
najmenej 85 % (hmotnostných) a krylonitrilových
jednotiek
27 Chloridové vlákno vlákno z lineárnych makromolekúl, ktoré majú v reťazci
viac ako 50 % hmotnostných chlórovaných vinylových
alebo vinylidénových jednotiek
28 Fluóretylén vlákno z lineárnych makromolekúl vyrobených z fluórovaných
alifatických uhľovodíkových monomérov
29 Modakryl vlákno z lineárnych makromolekúl, ktoré majú v reťazci
min. 50 % a max. 85 % (hmotnostných) akrylonitrilových
jednotiek
30 Polyamid alebo nylon vlákno z lineárnych makromolekúl, ktoré majú v reťazci
opakujúce sa amidové skupiny; najmenej 85 % z nich
je pripojených k alifatickým alebo cykloalifatickýrn
jednotkám
31 Aramid vlákno skladajúce sa z lineárnych makromolekúl
zložených z aromatických skupín, spojených amidovými
alebo imidovými väzbami, z ktorých najmenej 85 % je
napojených priamo na dva aromatické cykly, a s počtom
imidových väzieb nepresahujúcim počet amidových
väzieb
32 Polyimid vlákno skladajúce sa zo syntetických lineárnych
makromolekúl majúcich v reťazci opakujúce sa imidové
jednotky
33 Lyocell vlákno z regenerovanej celulózy získané rozpúšťaním
a procesom spriadania v organickom rozpúšťadle bez
tvorby derivátov
34 Polylaktid vlákno z lineárnych makromolekúl, ktoré majú v reťazci
najmenej 85 % hmotnostných esterových jednotiek
kyseliny mliečnej získaných z prírodných cukrov
s teplotou topenia najmenej 135 °C
35 Polyester vlákno z lineárnych makromolekúl, ktoré majú v reťazci
min. 85 % (hmotnostných) esteru diolu a kyseliny
tereftálovej
36 Polyetylén vlákno z nesubstidovaných alifatických nasýtených
uhľovodíkových lineárnych makromolekúl
37 Polypropylén vlákno z alifatických nasýtených uhľovodíkových
lineárnych makromolekúl, v ktorých jeden z dvoch
atómov uhlíka má metylovú bočnú skupinu
v izotaktickom usporiadaní bez ďalších substituentov
38 Polykarbamid vlákno z lineárnych makromolekúl, ktoré majú v reťazci
opakujúcu sa funkčnú skupinu (NH - CO - NH)
39 Polyuretán vlákno z lineárnych makromolekúl zložených z reťazcov
s opakujúcou sa uretánovou funkčnou skupinou
40 Vinylal vlákno z lineárnych makromolekúl, ktorých reťazec je
vytvorený z polyvinylalkoholu s rôznym stupňom
acetalizácie
41 Trivinyl vlákno na báze terpolyméru zloženého z akrylonitrilu,
chlórovaného vinylového monoméru a vinylového
monoméru, z ktorých žiadny nie je zastúpený väčším
obsahom ako 50 % z celkovej hmotnosti
42 Elastodién pružné vlákno vytvorené z prírodného alebo zo
syntetického polyizoprénu alebo vytvorené z jedného
diénu alebo z viacerých diénov polymerizovaných
s jedným vinylovým monomérom alebo s niekoľkými
vinylovými monomérmi, alebo bez nich a ktoré, ak je
pretiahnuté až na trojnásobok svojej dĺžky a uvoľnené,
sa rýchlo regeneruje v podstate na svoju pôvodnú
dĺžku
43 Elastan pružné vlákno, ktoré najmenej z 85 % (hmotnostných)
tvorí segmentový polyuretán a ktoré, ak je pretiahnuté
až na trojnásobok svojej dĺžky a uvoľnené, sa rýchlo
regeneruje v podstate na svoju pôvodnú dĺžku
44 Sklené vlákno vlákno vyrobené zo skla
45 Názov zodpovedajúci materiálu, z ktorého je
vlákno zložené
vlákno získané z rôznorodých alebo nových materiálov,
iných, ako sú skôr uvedené, napríklad kovové
(metalické, metalizované), azbestové, papierové, a to
vrátane slov „niť" alebo „vlákno", alebo bez nich
46 Elastomultiester vlákno vytvorené interakciou dvoch alebo viacerých
chemicky rozdielnych lineárnych makromolekúl,
ktoré obsahuje esterové skupiny ako dominantnú
funkčnú jednotku (najmenej 85 %) v dvoch alebo vo
viacerých rozdielnych fázach (ktoré nepresahujú 85 %
hmoty) a ktoré sa po vhodnej úprave natiahne na
jedenapolnásobok pôvodnej dĺžky a po uvoľnení sa
rýchlo stiahne takmer na pôvodnú dĺžku
47 Elastolefin vlákno zložené najmenej z 95 % (ako hmotnostné percento)
makromolekúl vytvorených z etylénu a aspoň z jedného
ďalšieho olefínu a čiastočne zosieťovaných, ktoré po
natiahnutí na jedenapolnásobok svojej pôvodnej dĺžky
a po následnom uvoľnení rýchlo a výrazne nadobudne
svoju pôvodnú dĺžku
Príloha č. 2 k vyhláške č. 336/2007 Z. z.
EKVIVALENTY OZNAČENIA „STRIŽNÁ VLNA“ POUŽÍVANÉ V ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
„lana virgen“ alebo „lana de esquilado“
2.
„ren, ny uld“
3.
„Schurwolle“
4.
„παρθένο μαλλί“
5.
„fleece wool“ alebo „virgin wool“
6.
„laine vierge“ alebo „laine de tonte“
7.
„lana vergine“ alebo „lana di tosa“
8.
„scheerwol“
9.
„la virgem“
10.
„uusi villa“
11.
„ren ull“
12.
„střižní vlna“
13.
„uus vill“
14.
„élőgyapjú“
15.
„primlietojuma vilna“ alebo „criptā vilna“
16.
„natūralioji vilna“
17.
„suf vergni“
18.
"żywa wełna"
19.
„runska volna“
20.
„laine vierge“ alebo „laine de tonte“
21.
„необработена вълна“
22.
„lână virgină“
Príloha č. 3 k vyhláške č. 336/2007 Z. z.
VÝROBKY, KTORÉ MOŽNO OZNAČIŤ SPOLOČNOU ETIKETOU ALEBO INÝM SPOLOČNÝM OZNAČENÍM
1.
umývacie handry,
2.
prachovky,
3.
lemovky a ozdoby,
4.
prámiky,
5.
pásky,
6.
traky,
7.
podväzky,
8.
šnúrky do topánok,
9.
stuhy,
10.
pružné stuhy – gumy,
11.
nové obalové materiály predávané ako obaly,
12.
motúzy určené na balenie a pre poľnohospodárstvo, šnúry, povrazy a laná, na ktoré sa nevzťahuje príloha č. 4 položka č. 38 (pri týchto výrobkoch, ktoré sa predávajú po odstrižkoch určitej dĺžky, sa spoločnou etiketou rozumie etiketa na návine; povrazy a laná zahŕňajú povrazy a laná, ktoré sa používajú pri horolezectve a pri vodných športoch),
13.
podložky na stôl,
14.
vreckovky,
15.
sieťky na vlasy,
16.
detské viazanky a motýliky,
17.
podbradníky, umývacie vrecká,
18.
šijacie, štopkacie a vyšívacie nite určené na predaj v malých množstvách, s čistou hmotnosťou jeden gram alebo menej,
19.
šnúry na záclony, rolety a žalúzie,
20.
detské plienky,
21.
nite na pomocné šitie.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 336/2007 Z. z.
VLHKOSTNÉ PRIRÁŽKY NA VÝPOČET HMOTNOSTI JEDNOTLIVÝCH DRUHOV VLÁKEN V TEXTILNÝCH VÝROBKOCH
Č. pol. Vlákno Hodnoty v %1)
1-2 Vlna a srsti
česané vlákna
mykané vlákna
18,25
17,002)
3 Zvieracie chlpy
česané vlákna
mykané vlákna
Konské vlásie
česané vlákna
mykané vlákna
18,25
17,002)
16,00
15,00
4 Hodváb 11,00
5 Bavlna
normálne vlákna
mercerované vlákna
8,50
10,50
6 Kapok 10,50
7 Ľan 12,00
8 Pravé konope 12,00
9 Juta 17,00
10 Abaka 14,00
11 Alfa 14,00
12 Kokos 13,00
13 Broom 14,00
14 Ramia (bielené vlákno) 8,50
15 Sisal 14,00
16 Bengálske konope 12,00
17 Henequén 14,00
18 Maguey 14,00
19 Acetát 19,00
20 Alginát 20,00
21 Meďnaté vlákno 13,00
22 Modal 13,00
23 Proteín 17,00
24 Triacetát 7,00
25 Viskóza 13,00
26 Akryl 2,00
27 Chloridové vlákno 2,00
28 Fluóretylén 0,00
29 Modakryl 2,00
30 Polyamid alebo nylon
strižné vlákno
nekonečné vlákno
6,25
5,75
31 Aramid 8,00
32 Polyimid 3,50
33 Lyocell 13,00
34 Polylaktid 1,50
35 Polyester
strižné vlákno
nekonečné vlákno
1,50
1,50
36 Polyetylén 1,50
37 Polypropylén 2,00
38 Polykarbamid 2,00
39 Polyuretán
strižné vlákno
nekonečné vlákno
3,50
3,00
40 Vinylal 5,00
41 Trivinyl 3,00
42 Elastodién 1,00
43 Elastan 1,50
44 Sklené vlákno s priemerom
nad 5 μm
5 nm a menej
2,00
3,00
45 Kovové vlákno
Metalizované vlákno
Azbest
Papierové nite
2,00
2,00
2,00
13,75
46 Elastomultiester 1,50
47 Elastolefin 1,50
Príloha č. 5 k vyhláške č. 336/2007 Z. z.
VÝROBKY, KTORÉ NEPODLIEHAJÚ POVINNÉMU OZNAČENIU ÚDAJMI O MATERIÁLOVOM ZLOŽENÍ
1.
pásky na pridržiavanie rukávov,
2.
pásky na hodinky z textilných materiálov,
3.
etikety a štítky,
4.
držiaky na riad z textilných materiálov s výplňou,
5.
kryty na čajové kanvice,
6.
kryty na kávové kanvice,
7.
ochranné návleky na rukávy,
8.
rukávniky iné než z vlasových materiálov (kožušín),
9.
umelé kvetiny,
10.
podušky na ihly,
11.
plachtoviny s náterom,
12.
podkladové a vystužovacie textílie,
13.
plste,
14.
staré upravené textilné výrobky, ktoré sú výslovne takto špecifikované,
15.
gamaše,
16.
použité obaly predávané ako obaly,
17.
plstené klobúky,
18.
zásobníky z textilných materiálov, ktoré sú mäkké a bez výstuže,
19.
cestovné potreby z textilných materiálov,
20.
ručne vyšívané tapisérie, dokončené alebo na dokončenie, a materiály na ich výrobu vrátane vyšívacích nití,
21.
zipsy,
22.
gombíky a sponky,
23.
obaly na knihy z textilných materiálov,
24.
hračky,
25.
textilné časti obuvi s výnimkou teplých vložiek,
26.
stolové podložky (anglické prestieranie) z niekoľkých zložiek, s plochou najviac 500 cm2,
27.
ohňovzdorné rukavice a odevy,
28.
kryty na vajíčka,
29.
puzdrá na kozmetické potreby,
30.
textilné vrecká na tabak,
31.
textilné puzdrá na okuliare, cigarety, zapaľovače, hrebene,
32.
športové chrániče okrem rukavíc.
33.
puzdrá na toaletné potreby,
34.
potreby na čistenie topánok,
35.
výrobky na použitie pri pohreboch,
36.
výrobky na jednorazové použitie s výnimkou vaty; podľa tejto vyhlášky sa za výrobky na jednorazové použitie pokladajú tie, ktoré možno použiť len raz alebo len v obmedzenom čase, ktorých bežné použitie vylučuje ich akúkoľvek regeneráciu na ďalšie použitie na rovnaké alebo podobné účely,
37.
textilné výrobky podliehajúce pravidlám Európskeho liekopisu a v takom zmysle označené, lekárske a ortopedické obväzy (na opakované použitie) a všeobecné ortopedické textilné výrobky,
38.
textilné výrobky vrátane šnúr, povrazov, lán okrem prílohy č. 2 položky č. 12 bežne určené
a)
na použitie ako súčasti nástrojov na výrobu a spracovanie tovaru,
b)
na začlenenie do strojov, zariadení (napr. tepelných a klimatizačných alebo osvetľovacích), domácich a iných spotrebičov, vozidiel a ďalších dopravných prostriedkov alebo na ich obsluhu, údržbu alebo vybavenie s výnimkou krycích plachiet a textilného príslušenstva motorových vozidiel, ktoré sa predávajú oddelene od týchto vozidiel,
39.
ochranné a bezpečnostné textilné výrobky, ako sú bezpečnostné pásy, padáky, záchranné vesty, pomôcky na protipožiarnu ochranu, nepriestrelné vesty, špeciálne ochranné oblečenie (napr. ochrana proti ohňu, chemickým činidlám alebo inému ohrozeniu bezpečnosti),
40.
nafukovacie konštrukcie (športové haly, výstavné stánky, skladovacie priestory a pod.) za predpokladu, že sa poskytnú údaje o úžitkových vlastnostiach a technických špecifikáciách týchto výrobkov,
41.
lodné plachty,
42.
oblečenie pre zvieratá,
43.
zástavy a vlajky.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 336/2007 Z. z.
I.
SYMBOLY OŠETROVANIA TEXTÍLIÍ A ICH POUŽÍVANIE
Grafické symboly na označovanie textilných výrobkov.*)
a)
Základné symboly:
1.
Pranie – vanička.
2.
Bielenie prostriedkami s obsahom chlóru – trojuholník.
3.
Žehlenie – žehlička.
4.
Chemické čistenie – kruh.
5.
Sušenie v bubnovej sušičke po praní – štvorce s kruhom vnútri.
b)
Doplnkové symboly:
1.
Zakázaný spôsob údržby – označuje sa prečiarknutím ktoréhokoľvek z uvedených základných symbolov.
2.
Šetrné zaobchádzanie – označuje sa podčiarknutím príslušného symbolu.
3.
Veľmi šetrné zaobchádzanie – označuje sa prerušovanou čiarou pod symbolom.
II.
OPIS POUŽÍVANIA SYMBOLOV PRI OZNAČOVANÍ
a)
Pranie
Symbol vaničky označuje pranie v domácnosti (ručné alebo v práčke) podľa príslušného grafického zobrazenia a poskytuje informácie o maximálnej teplote pri praní.
b)
Bielenie prostriedkami s obsahom chlóru
Symbol trojuholníka označuje podľa príslušného grafického zobrazenia, či sa výrobok môže alebo nemôže bieliť prostriedkami s obsahom aktívneho chlóru.
c)
Žehlenie
Symbol žehličky označuje žehlenie v domácnosti. Maximálna teplota sa označuje jednou bodkou, dvoma alebo tromi bodkami.
d)
Chemické čistenie
Symbol v kruhu označuje postup chemického čistenia textilných výrobkov.
e)
Sušenie v bubnovej sušičke
Symbol štvorca s kruhom vnútri doplnený jednou bodkou alebo dvoma bodkami označuje teplotu sušenia v bubnovej sušičke.
III.
UMIESTNENIE A POUŽÍVANIE SYMBOLOV
Symboly sa musia umiestniť priamo na výrobok alebo na etiketu, ktorá je pevne a trvale pripojená k výrobku. Symboly môžu byť tkané, vytlačené alebo inak zhotovené a počas životnosti výrobku musia zostať dobre čitateľné.
Etikety musia byť zhotovené z vhodného materiálu, ktorý je stály pri predpísanom spôsobe ošetrovania výrobku, minimálne tak ako výrobok, na ktorom sú umiestnené. Výnimky ustanovuje § 6 vyhlášky.
IV.
POUŽITIE SYMBOLOV
Úplné informácie o ošetrovaní vyjadrené symbolmi sa odporúča uvádzať v tomto poradí: pranie, bielenie prostriedkami s obsahom chlóru, žehlenie, chemické čistenie a sušenie v bubnovej sušičke.
Príloha č. 7 k vyhláške č. 336/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/74/ES zo 16. decembra 1996 o názvoch textílií (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 13/zv. 18; Ú. v. ES L 32, 3. 2. 1997) v znení smernice Komisie 2004/34/ES z 23. marca 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 13/zv. 34; Ú. v. ES L 89, 26. 3. 2004), smernice Komisie 2006/3/ES z 9. januára 2006 (Ú. v. EÚ L 005, 10. 1. 2006), smernice Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006), smernice Komisie 2007/3/ES z 2. februára 2007 (Ú. v. EÚ L 28, 3. 2. 2007).
1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú laboratórne postupy na kvantitatívnu analýzu dvojzložkových zmesí textilných vláken a trojzložkových zmesí textilných vláken v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 385/2006 Z. z.
1)
Tieto hodnoty sa použijú pri analýzach zmesí vláken podľa STN 800067-1 a STN 800067-2.
2)
Prirážka 17,00 % sa použije tiež, ak nemožno zistiť, či textilný výrobok obsahujúci vlnu a/alebo zvieracie srsti a chlpy je zhotovený z česaných vláken alebo mykaných vláken.
*)
STN EN ISO 3758:2005 Textílie. Symboly ošetrovania.