334/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

334
ZÁKON
z 26. júna 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 445/2001 Z. z., zákona č. 553/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z. a zákona č. 16/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 6 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „prípadne znelka.“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „§ 3 ods. 2 a 3 zákona č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov. § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky.“ nahrádza citáciou „§ 3 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky. § 34 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „§ 3 ods. 4 zákona č. 135/1982 Zb.“ nahrádza citáciou „§ 8 zákona č. 253/1998 Z. z. v znení zákona č. 454/2004 Z. z.“ a v poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „§ 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 17 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 4 ods. 1 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
„i)
obstaráva a schvaľuje program rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb a spolupracuje s obcami a inými právnickými osobami a fyzickými osobami pri výstavbe zariadení a bytov určených na poskytovanie sociálnych služieb,“.
Doterajšie písmená i) až q) sa označujú ako písmená j) až r).
5.
V § 4 ods. 1 písmeno m) znie:
„m)
utvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu a koordinuje tento rozvoj,“.
6.
V § 4 ods. 1 písm. n) sa za slovo „kultúry“ vkladajú slová „a športu“.
7.
V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Napríklad zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z. z.“.
8.
V § 8 odsek 3 znie:
„(3)
Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať zastupiteľstvo, zverejní úrad samosprávneho kraja (ďalej len “úrad„) jeho vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej adrese samosprávneho kraja aspoň 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva.“.
9.
V § 8 ods. 4 tretej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a musí byť odôvodnená, inak na pripomienku nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať.“.
10.
V § 8 odsek 5 znie:
„(5)
Ak ide o mimoriadnu situáciu,8a) postup podľa odsekov 3 a 4 sa nepoužije.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
§ 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.“.
11.
V § 8 ods. 4, 7 a odseku 8 tretej vete, § 19 ods. 2 písm. a), § 19a ods. 2, § 19a ods. 9 písm. b), § 19c ods. 2 písm. a) a § 19e ods. 2 sa vypúšťajú slová „samosprávneho kraja“.
12.
V § 8 ods. 9 sa číslovka „30“ nahrádza číslovkou „15“.
13.
V § 11 ods. 2 písm. d) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať predseda,“.
14.
V § 11 ods. 2 písm. h) sa pred slovo „vymenúvať“ vkladajú slová „na návrh predsedu“.
15.
V § 11 ods. 2 písm. j) sa slovo „podpredsedu“ nahrádza slovom „podpredsedov“ a vypúšťajú sa slová „vymedziť na návrh predsedu právomoci, ktoré nemôže podpredseda vykonávať v čase neprítomnosti predsedu,“.
16.
V § 11 ods. 2 písm. k) sa za slovo „zastupiteľstva,“ vkladajú slová „určovať im úlohy,“.
17.
V § 11 ods. 2 písm. l) sa vypúšťajú slová „samosprávneho kraja (ďalej len “hlavný kontrolór„)“.
18.
V § 11 ods. 2 písm. o) sa vypúšťajú slová „samosprávneho kraja (ďalej len “úrad„) a určovať jeho organizačnú štruktúru“.
19.
V § 11 ods. 3 sa slová „do siedmich dní“ nahrádzajú slovami „tak, aby sa konalo do 30 dní“.
20.
V § 11 ods. 5 sa za slovom „poslanec“ bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorý zasadnutie zastupiteľstva aj vedie, ak ho odmietne viesť predseda.“.
21.
V poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa citácia „Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.“.
22.
V § 15 ods. 2 písm. a) sa za slovo „alebo“ vkladá slovo „zdravotná“.
23.
V § 16 ods. 6 sa slovo „nadpolovičnou“ nahrádza slovom „trojpätinovou“.
24.
V § 16 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Predseda odpovedá na interpeláciu poslanca zastupiteľstva ústne na zasadnutí zastupiteľstva alebo písomne do 30 dní.“.
Doterajšie odseky 8 až 11 sa označujú ako odseky 9 až 12.
25.
V § 16 odsek 9 znie:
„(9)
Predsedu zastupujú podpredsedovia v rozsahu určenom predsedom.“.
26.
V § 21 ods. 1 sa vypúšťa časť vety za bodkočiarkou.
27.
V § 21 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Vnútornú organizáciu úradu, počet zamestnancov a skladbu ich pracovných funkcií ustanovuje organizačný poriadok úradu, ktorý vydáva predseda.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
28.
§ 21 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Riaditeľ úradu sa zúčastňuje na zasadnutí zastupiteľstva s hlasom poradným.“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 6/2001 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 205/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 535/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 267/2006 Z. z. a uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 616/2006 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 11 ods. 4 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,“.
2.
§ 24 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Mestské zastupiteľstvo na návrh primátora zvolí najviac dvoch zástupcov primátora a na návrh primátora ustanoví rozdelenie úloh, okruh úkonov a činností, ktoré zástupcovia primátora sú oprávnení vykonávať.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.