330/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2016 do 31.05.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

330
ZÁKON
z 20. júna 2007
o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Základné ustanovenia
§ 1
(1)
Tento zákon upravuje získavanie, zhromažďovanie, spracúvanie a výmenu údajov, uchovávanie a uschovávanie dokumentácie a poskytovanie informácií o
a)
osobách, ktoré boli právoplatne odsúdené súdmi v trestnom konaní,
b)
osobách, pri ktorých bolo právoplatne podmienečne zastavené trestné stíhanie súdom alebo prokurátorom,
c)
osobách, pri ktorých bol v trestnom konaní schválený zmier a zastavené trestné stíhanie súdom alebo prokurátorom,
d)
nadväzujúcich rozhodnutiach alebo opatreniach, ktoré súvisia s rozhodnutiami podľa písmen a) a b),
e)
iných skutočnostiach významných pre trestné konanie, ak to ustanovuje zákon,
(ďalej len „register trestov“).
(2)
Súčasťou registra trestov sú aj informácie o odsúdeniach a ostatných súvisiacich rozhodnutiach vydaných súdmi iných členských štátov Európskej únie a súdmi iných štátov, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva.1)
(3)
Údaje a informácie podľa odsekov 1 a 2 sa poskytujú na účely
a)
trestného konania,
b)
civilného procesu, správneho súdneho procesu alebo správneho konania,
c)
ochrany a bezpečnosti štátu a
d)
osvedčovania bezúhonnosti a spoľahlivosti osoby.
(4)
Údaje a informácie z registra trestov sa poskytujú
a)
osobám, ktorých sa týkajú, ak tento zákon neustanovuje inak,
b)
oprávneným orgánom uvedeným v § 12 a 14,
c)
súdom a justičným orgánom iných štátov spôsobom a v rozsahu ustanovenom medzinárodnou zmluvou,1)
d)
ústredným orgánom iných členských štátov Európskej únie pre výmenu informácií o odsúdeniach a ostatných súvisiacich rozhodnutiach.
(5)
Register trestov vedie Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (ďalej len „generálna prokuratúra“). V registri trestov sa v súlade s osobitným zákonom3) upravujúcim ochranu osobných údajov vedie evidencia a zabezpečuje sa ochrana údajov a informácií uvedených v odseku 1 pred zničením, odcudzením, stratou, poškodením, neoprávneným prístupom, zmenou alebo neoprávneným rozširovaním; register trestov sa vedie aj elektronickou formou.
(6)
Ak sa register trestov vedie elektronickou formou, ochranu údajov a informácií podľa odseku 5 zabezpečuje prevádzkovateľ informačného systému verejnej správy.2a)
(7)
V rozsahu potrebnom na plnenie úloh môže generálna prokuratúra požadovať údaje z evidencie pobytu obyvateľov, evidencie občianskych preukazov, evidencie o cestovných dokladoch, z matriky a z obchodného registra alebo iného zákonom ustanoveného registra, zápisom, v ktorom právnická osoba vzniká.
§ 2
(1)
Generálna prokuratúra plní úlohu ústredného orgánu pre výmenu informácií o odsúdeniach a ostatných súvisiacich rozhodnutiach s inými členskými štátmi Európskej únie.
(2)
Výmena informácií podľa odseku 1 je zabezpečovaná prostredníctvom Európskeho informačného systému registrov trestov.2)
(3)
Ak výmena informácií podľa odseku 2 nie je z technických alebo iných dôvodov možná, informácie možno vymieňať aj poštou alebo inou bezpečnou formou, ktorá umožňuje vyhotovenie písomného znenia, ak je možné posúdiť ich hodnovernosť; informácie podľa § 17a ods. 1 a § 17b ods. 1 sa vymieňajú prostredníctvom formulára, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1, v jazykovom režime podľa oznámení členských štátov Európskej únie Generálnemu sekretariátu Rady Európskej únie.
Podklad evidencie
§ 3
V registri trestov sa evidujú údaje o osobách a nimi spáchaných trestných činoch získané
a)
z trestných listov o právoplatných odsúdeniach súdmi Slovenskej republiky,
b)
z trestných listov súdov Slovenskej republiky o právoplatnom uznaní rozhodnutia súdu iného štátu,
c)
zo správ o právoplatnom rozhodnutí súdu alebo právoplatnom rozhodnutí prokurátora, ktorým bolo podmienečne zastavené trestné stíhanie,
d)
zo správ o schválení zmieru a zastavení trestného stíhania právoplatným rozhodnutím súdu alebo právoplatným rozhodnutím prokurátora,
e)
z písomných oznámení o právoplatnom rozhodnutí súdu iného štátu v trestnej veci, ak jeho právne účinky na území Slovenskej republiky ustanovuje medzinárodná zmluva alebo osobitný predpis,
f)
z písomných oznámení súdu iného štátu o právoplatnom odsúdení občana Slovenskej republiky alebo o právoplatnom odsúdení osoby, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky, ak jeho právne účinky na území Slovenskej republiky neustanovuje medzinárodná zmluva alebo osobitný predpis,
g)
z informácií ústredných orgánov iných členských štátov Európskej únie o právoplatnom odsúdení občana Slovenskej republiky súdom iného členského štátu Európskej únie,
h)
z písomných správ o nadväzujúcich rozhodnutiach alebo opatreniach, ktoré súvisia s dokladmi uvedenými v písmenách a) až g).
§ 4
(1)
Trestným listom sa na účely tohto zákona rozumie písomné oznámenie súdu, ktoré obsahuje údaje o
a)
právoplatne odsúdenej fyzickej osobe, a to
1.
meno, priezvisko a rodné priezvisko, prípadne pseudonym alebo prezývka; v prípade zmeny mena alebo zmeny priezviska aj pôvodné meno alebo pôvodné priezvisko,
2.
dátum narodenia, rodné číslo, číslo a druh dokladu totožnosti, miesto a okres narodenia, adresa trvalého pobytu a u osôb narodených v cudzine aj štát narodenia,
3.
štátne občianstvo ako aj ďalšie štátne občianstvo iného členského štátu Európskej únie,
4.
pohlavie,
5.
meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,
b)
právoplatne odsúdenej právnickej osobe, a to
1.
obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby,
2.
identifikačné číslo právnickej osoby, ak bolo pridelené,
3.
register, v ktorom je právnická osoba zapísaná,
c)
súdoch, ktoré rozhodovali v prvom stupni a v konaní o opravnom prostriedku a o ich spisových značkách vrátane dátumu vydania rozhodnutia a dátumu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
d)
rozhodnutí o vine s uvedením právnej kvalifikácie skutku, miesta a času jeho spáchania, druhu a výmere trestu a ochrannom opatrení, ich výkone a uložených obmedzeniach alebo povinnostiach,
e)
zmenách rozhodnutia v konaní o dovolaní,
f)
zmenách súvisiacich s výkonom trestu alebo ochranného opatrenia.
(2)
Na základe písomného oznámenia súdu sa v trestnom liste vyznačí
a)
rozhodnutie súdu o podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo rozhodnutie súdu o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti alebo zvyšku trestu zákazu pobytu alebo rozhodnutie súdu o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trestu zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie a trestu zákazu účasti vo verejnom obstarávaní,
b)
rozhodnutie súdu o nariadení výkonu trestu odňatia slobody, ktorého výkon bol podmienečne odložený,
c)
rozhodnutie súdu, ktorým bol trest domáceho väzenia alebo trest povinnej práce premenený na nepodmienečný trest odňatia slobody,
d)
rozhodnutie súdu, ktorým bol nariadený náhradný trest odňatia slobody namiesto výkonu peňažného trestu,
e)
udelenie milosti,
f)
účasť odsúdenej osoby na amnestii,
g)
zahladenie odsúdenia právoplatným rozhodnutím súdu alebo vykonaním uloženého trestu.
§ 5
(1)
Správou o právoplatnom rozhodnutí o podmienečnom zastavení trestného stíhania súdom alebo o podmienečnom zastavení trestného stíhania prokurátorom sa na účely tohto zákona rozumie písomné oznámenie súdu alebo prokuratúry, ktoré obsahuje
a)
údaje o osobe, ktorej sa rozhodnutie týka v rozsahu uvedenom v § 4 ods. 1 písm. a) alebo písm. b),
b)
označenie súdu alebo prokuratúry a spisovú značku trestnej veci,
c)
dátum vydania rozhodnutia a dátum jeho právoplatnosti,
d)
skutok a jeho právnu kvalifikáciu,
e)
dátum skončenia skúšobnej doby.
(2)
Správou o podmienečnom zastavení trestného stíhania sa rozumie písomné oznámenie súdu alebo písomné oznámenie prokuratúry o tom, že
a)
obvinená osoba sa v skúšobnej dobe osvedčila,
b)
v trestnom stíhaní sa pokračuje,
c)
skúšobná doba uplynula a nebolo rozhodnuté o osvedčení.
(3)
Správa o podmienečnom zastavení trestného stíhania sa z registra trestov vyradí po doručení písomnej správy o tom, že sa v trestnom stíhaní pokračuje.
§ 6
Správou o právoplatnom rozhodnutí o schválení zmieru a zastavení trestného stíhania sa na účely tohto zákona rozumie písomné oznámenie súdu alebo prokuratúry, ktoré obsahuje
a)
údaje o obvinenej osobe, ktorej sa zmier týka, v rozsahu uvedenom v § 4 ods. 1 písm. a),
b)
označenie súdu alebo prokuratúry a spisovú značku trestnej veci,
c)
dátum vydania rozhodnutia a dátum jeho právoplatnosti,
d)
skutok a jeho právnu kvalifikáciu.
§ 7
(1)
Súd, ktorý rozhodoval v prvom stupni, je povinný bezodkladne zaslať do registra trestov
a)
trestný list a písomné oznámenie; ak ide o odsúdenie súdom iného štátu, postupuje takto súd, ktorý v prvom stupni rozhodol o uznaní tohto rozhodnutia,
b)
písomnú správu o právoplatnom podmienečnom zastavení trestného stíhania,
c)
písomnú správu o schválení zmieru a zastavení trestného stíhania,
d)
písomnú správu o tom, že sa odsúdená alebo obvinená osoba v skúšobnej dobe podmienečného upustenia od potrestania, v skúšobnej dobe podmienečného zastavenia trestného stíhania, v skúšobnej dobe podmienečného zastavenia trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, v skúšobnej dobe podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody, v skúšobnej dobe podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom, v skúšobnej dobe podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody, v skúšobnej dobe podmienečného upustenia od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, v skúšobnej dobe podmienečného upustenia od výkonu zvyšku trestu zákazu pobytu, v skúšobnej dobe podmienečného upustenia od výkonu zvyšku trestu zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, v skúšobnej dobe podmienečného upustenia od výkonu zvyšku trestu zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo v skúšobnej dobe podmienečného upustenia od výkonu zvyšku trestu zákazu účasti vo verejnom obstarávaní osvedčila alebo, že sa má za to, že sa osvedčila,
e)
písomnú správu o tom, že sa odsúdená alebo obvinená osoba v skúšobnej dobe uvedenej v písmene d) neosvedčila a že jej bol uložený trest, od ktorého uloženia bolo podmienečne upustené, alebo že sa v trestnom stíhaní, ktoré bolo podmienečne zastavené, pokračuje, alebo že odsúdenému bol nariadený výkon trestu odňatia slobody, ktorého výkon bol podmienečne odložený alebo z ktorého výkonu bol podmienečne prepustený, alebo že odsúdenému bol nariadený výkon zvyšku trestu zákazu činnosti, zvyšku trestu zákazu pobytu, zvyšku trestu zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, zvyšku trestu zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, alebo zvyšku trestu zákazu účasti na verejnom obstarávaní, od ktorého výkonu bolo podmienečne upustené,
f)
písomné oznámenie o všetkých údajoch týkajúcich sa dodatočných zmien právoplatného odsúdenia vo výroku o vine, vo výroku o treste, vo výroku o ochrannom opatrení alebo výkonu trestu alebo výkonu ochranného opatrenia.
(2)
Prokuratúra, ktorá rozhodla v prvom stupni, je povinná bezodkladne zaslať do registra trestov písomnú správu o
a)
právoplatnom podmienečnom zastavení trestného stíhania,
b)
právoplatnom rozhodnutí o schválení zmieru a zastavení trestného stíhania,
c)
tom, že sa obvinený v skúšobnej dobe podmienečného zastavenia trestného stíhania osvedčil alebo, že sa v trestnom stíhaní pokračuje.
(3)
Ak súd nezašle do registra trestov písomnú správu uvedenú v odseku 1 písm. d) a e) alebo prokurátor nezašle písomnú správu uvedenú v odseku 2 písm. c), generálna prokuratúra vyžiada od súdu alebo prokurátora dodatočnú správu.
§ 8
Obec, ktorá vedie matriku, je povinná generálnej prokuratúre do registra trestov písomne oznamovať každú zmenu mena alebo zmenu priezviska fyzickej osoby staršej ako 14 rokov, ktorá bola vykonaná podľa osobitného zákona,4) ako aj úmrtie fyzickej osoby staršej ako 14 rokov. Ak sa taká osoba v registri trestov nenachádza, oznámenie sa vyradí.
§ 9
Uchovávanie a uschovávanie dokumentácie
(1)
Písomnosti, ktorými sa oznamujú údaje a informácie podľa § 4 až 8 a § 17 ods. 4, sa v registri trestov uchovávajú sto rokov od narodenia fyzickej osoby, ktorej sa týkajú, a v prípade právnickej osoby sto rokov od jej zániku, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Doklady súvisiace s právoplatnými rozhodnutiami súdov a prokurátorov, ktoré boli v neskoršom konaní zrušené alebo zmenené, ako aj doklady týkajúce sa evidencie zomretých osôb, sa z registra trestov vyraďujú a ukladajú sa v úschovni dokumentácie. Údaje z úschovne dokumentácie sa poskytujú oprávneným orgánom uvedeným v tomto zákone a osobám uvedeným v § 15 a 16, a to na ich písomnú žiadosť.
(3)
Ak sa vykoná trest zrušenia právnickej osoby a trest prepadnutia majetku uložený právnickej osobe, záznam právnickej osoby sa z evidencie nevyraďuje.
Výpis z registra trestov
§ 10
(1)
Výpis z registra trestov je verejná listina, ktorou sa preukazuje, či osoba bola alebo nebola právoplatne odsúdená.
(2)
Výpis z registra trestov generálna prokuratúra vydá na žiadosť fyzickej osobe, ktorej sa týka a ktorej totožnosť musí byť overená, alebo na žiadosť oprávneného zástupcu právnickej osoby, ktorého oprávnenie a totožnosť musia byť overené musí byť overená, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Žiadosť o výpis z registra trestov sa podáva na generálnej prokuratúre, na obciach, ktoré vedú matriku, na integrovaných obslužných miestach alebo na zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky.
(4)
Žiadosť o výpis z registra trestov musí obsahovať
a)
ak ide o fyzickú osobu
1.
meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,
2.
dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,
3.
štátne občianstvo,
4.
pohlavie,
5.
meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,
b)
ak ide o právnickú osobu
1.
obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby,
2.
identifikačné číslo právnickej osoby, ak bolo pridelené,
3.
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby,
4.
označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná.
(5)
Údaje uvedené v odseku 4 písm. a) piaty bod žiadateľ na vyzvanie preukazuje rodným listom, ak je to potrebné na odstránenie pochybnosti o totožnosti žiadateľa.
(6)
Správnosť údajov uvedených v žiadosti o výpis z registra trestov sa overuje, ak ide o
a)
údaje podľa odseku 4 písm. a) prvého až štvrtého bodu a totožnosť žiadateľa alebo osoby oprávnenej konať v mene žiadateľa
1.
u občana Slovenskej republiky z predloženého občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť,
2.
u cudzinca z rodného listu preloženého do štátneho jazyka a z predloženého cestovného dokladu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť,
b)
údaje podľa odseku 4 písm. b) prvého až tretieho bodu z výpisu z registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná; údaje podľa odseku 4 písm. b) tretieho bodu, ak nie sú uvedené vo výpise z registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná, žiadateľ preukazuje notárom overeným písomným splnomocnením štatutárneho orgánu uvedeného vo výpise z tohto registra.
(7)
Pri overovaní údajov a vyhľadávaní osoby v registri trestov sa môže využiť skenovanie občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť.
(8)
Na účely vydania výpisu z registra trestov nemožno použiť kópie požadovaných dokladov, a to ani vtedy, ak sú úradne overené.
(9)
Žiadosť o výpis z registra trestov môže podať a výpis z registra trestov prevziať aj osoba splnomocnená žiadateľom. Splnomocnenie musí byť osvedčené notárom alebo iným na to príslušným orgánom, nesmie byť staršie ako 30 dní a pripája sa k žiadosti. Splnomocnená osoba musí predložiť doklad, ktorým sa podľa odseku 4 overuje totožnosť žiadateľa a doklad, ktorým preukazuje svoju totožnosť.
(10)
Správnosť údajov uvedených v žiadosti o výpis z registra trestov overujú určení zamestnanci
a)
generálnej prokuratúry,
b)
obcí, ktoré vedú matriku, pričom postupujú primerane podľa osobitného zákona5) upravujúceho osvedčovanie podpisov,
c)
integrovaných obslužných miest a
d)
zastupiteľských úradov Slovenskej republiky,
(11)
Podávanie žiadosti o výpis z registra trestov, ako aj zasielanie výpisu z registra trestov sa uskutočňuje aj elektronickou formou.
(12)
Po overení správnosti údajov podľa odsekov 3 až 10 sa žiadosť o výpis z registra trestov zasiela poštou alebo elektronickou formou na vybavenie generálnej prokuratúre.
(13)
Ak sa žiadosť o výpis z registra trestov zasiela na vybavenie elektronickou formou, jej písomné vyhotovenie sa zakladá do evidencie tej prokuratúry, na ktorej bola podaná. Po uplynutí troch rokov od podania sa žiadosť z evidencie vyraďuje.
§ 10a
(1)
Údaje z evidencie registra trestov o právnických osobách, ktoré sa uvádzajú vo výpise z registra trestov, sú verejne prístupné.
(2)
Výpis z registra trestov právnickej osoby použiteľný na právne účely vydá generálna prokuratúra na základe písomnej žiadosti.
§ 11
Vo výpise z registra trestov sa uvedú nezahladené odsúdenia súdom Slovenskej republiky, ako aj súdom iného členského štátu Európskej únie a súdom iného štátu, ktorých rozhodnutia boli uznané súdom Slovenskej republiky, vrátane údajov o priebehu výkonu uložených trestov, ochranných opatrení a primeraných obmedzení alebo povinností, ak sa podľa rozhodnutia súdu alebo na základe zákona nehľadí na páchateľa, ako keby nebol odsúdený.
§ 12
(1)
Výpis z registra trestov sa vydá aj na žiadosť súdu alebo prokuratúry pre potrebu iného ako trestného konania alebo na žiadosť orgánu verejnej správy, ak to ustanovuje osobitný zákon,6) alebo na žiadosť iného orgánu verejnej moci, ak to ustanovuje osobitný zákon.6a) Výpis z registra trestov sa vydá aj na žiadosť iného orgánu, organizácie alebo inštitúcie pre potrebu iného ako trestného konania, ak to ustanovuje osobitný zákon.6a)
(2)
Žiadosť podľa odseku 1 okrem údajov uvedených v § 10 ods. 4 musí obsahovať aj presné označenie orgánu, ktorý o výpis z registra trestov žiada a účel, na ktorý sa výpis z registra trestov požaduje a možno ju podať elektronickou formou; správnosť v nej uvedených údajov musí byť overená sudcom, prokurátorom alebo vedúcim orgánu verejnej správy.
§ 13
Odpis registra trestov
(1)
Odpis registra trestov je verejná listina, v ktorej sa uvádzajú údaje o
a)
každom právoplatnom odsúdení a to aj súdom iného členského štátu Európskej únie alebo súdom iného štátu, ktorého rozhodnutie bolo uznané súdom Slovenskej republiky,
b)
priebehu výkonu trestu a priebehu výkonu ochranného opatrenia,
c)
odsúdeniach, hoci podľa rozhodnutia súdu alebo na základe zákona boli zahladené.
(2)
Súčasťou odpisu registra trestov sú aj údaje o
a)
právoplatnom rozhodnutí súdu alebo o právoplatnom rozhodnutí prokurátora o podmienečnom zastavení trestného stíhania,
b)
právoplatnom rozhodnutí súdu alebo o právoplatnom rozhodnutí prokurátora o schválení zmieru a zastavení trestného stíhania,
c)
právoplatnom odsúdení občana Slovenskej republiky alebo o právoplatnom odsúdení osoby, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, súdom iného štátu ako členského štátu Európskej únie, ktoré nebolo uznané súdom Slovenskej republiky, s uvedením, že toto rozhodnutie nemá právne účinky na území Slovenskej republiky a má len informatívny charakter.
(3)
Odpis registra trestov generálna prokuratúra vydá len na žiadosť zákonom ustanovených oprávnených orgánov alebo oprávnenej osoby uvedených v tomto zákone a len na zákonom ustanovený účel.
(4)
Žiadosť o odpis registra trestov oprávneného orgánu musí obsahovať okrem údajov uvedených v § 10 ods. 4 aj
a)
presné označenie orgánu, ktorý o odpis registra trestov žiada,
b)
meno a priezvisko určenej osoby podľa odseku 5 a
c)
účel, na ktorý sa odpis registra trestov žiada podľa § 1 ods. 4; Slovenská informačná služba a Vojenské spravodajstvo účel neuvádzajú.
(5)
O odpis registra trestov môže požiadať a odpis registra trestov môže prevziať len osoba určená oprávneným orgánom, ktorej meno a priezvisko tento orgán vopred písomne oznámi generálnej prokuratúre; táto osoba pred podaním žiadosti overí správnosť údajov uvedených v žiadosti. Určený zamestnanec generálnej prokuratúry po podaní žiadosti overí oprávnenosť žiadateľa a zákonnosť účelu, na ktorý sa odpis registra trestov žiada.
(6)
Podávanie žiadosti o odpis registra trestov, ako aj zasielanie odpisu registra trestov oprávneným orgánom sa uskutočňuje aj elektronickou formou. Pri zasielaní odpisu registra trestov elektronickou formou sa na odpise neuvádza meno a priezvisko osoby určenej oprávneným orgánom, ktorá o odpis registra žiada.
(7)
Na vydávanie odpisu registra trestov oprávnenej osobe sa primerane vzťahuje § 10 ods. 2 až 13 s tým, že žiadosť musí obsahovať aj presné označenie súkromnej bezpečnostnej služby (ďalej len „bezpečnostná služba“) alebo technickej služby na ochranu majetku a osoby (ďalej len „technická služba“) prevádzkovaných podľa osobitného zákona,7) alebo osoby akreditovanej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na vykonávanie odbornej prípravy,7a) v ktorej sa oprávnená osoba uchádza o zamestnanie alebo je zamestnaná, alebo ktorá prihlasuje uchádzača na skúšku odbornej spôsobilosti.
§ 13a
V odpise registra trestov, ktorý sa vydáva na účely podľa § 14 ods. 2 a 3, sa vo vzťahu k nezahladenému odsúdeniu súdom iného členského štátu Európskej únie a súdom iného štátu, ktoré neboli uznané súdom Slovenskej republiky, uvedie, že tieto rozhodnutia nemajú právne účinky na území Slovenskej republiky a majú len informatívny charakter.
§ 14
Oprávnené orgány
(1)
Pre potreby trestného konania sa odpis registra trestov vydáva
a)
orgánom činným v trestnom konaní a súdom,
b)
Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky v konaní o
1.
dovolaní,
2.
uplatnení rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky o amnestii,
3.
žiadosti o milosť,
4.
upustení od výkonu trestu odňatia slobody alebo jeho zvyšku, ak odsúdený má byť vydaný do cudziny alebo ak má byť vyhostený alebo
5.
ak to ustanovuje medzinárodná zmluva alebo osobitný predpis,1)
c)
Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky o osobe, ktorej sa týka žiadosť o milosť a
d)
národnému členovi v Eurojuste alebo osobe, ktorá ho zastupuje vo výkone funkcie podľa osobitného zákona.8)
(2)
Na plnenie úloh ochrany a bezpečnosti štátu podľa osobitných zákonov sa odpis registra trestov vydáva
a)
útvaru Policajného zboru,9)
b)
Národnému bezpečnostnému úradu,10)
c)
Slovenskej informačnej službe11) a
d)
Vojenskému spravodajstvu.12)
(3)
Pre potreby preukázania bezúhonnosti alebo spoľahlivosti, ak to ustanovuje osobitný zákon, sa odpis registra trestov vydáva
a)
Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky na účely vymenovania do funkcie prezidentom Slovenskej republiky,13)
b)
Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky na účely ustanovenia do funkcie člena Súdnej rady Slovenskej republiky,14)
c)
Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky na účely návrhu na ustanovenie do funkcie člena Súdnej rady Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky14) a na účely zápisu do zoznamu správcov v súvislosti s činnosťou v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní alebo konaní o oddlžení,15)
d)
Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky na účely konania o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky16) a konania o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti,7)
e)
orgánu vykonávajúcemu prijímacie alebo výberové konanie na funkciu alebo orgánu, ktorý navrhuje odvolanie z funkcie
1.
sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky,17)
2.
justičného čakateľa alebo sudcu,18)
3.
právneho čakateľa prokuratúry alebo prokurátora,19)
4.
v štátnej službe príslušníka Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície20) a Národného bezpečnostného úradu,
5.
v štátnej službe profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky,21)
6.
v štátnej službe colníka,22)
7.
notára,23)
8.
súdneho exekútora,24)
9.
advokáta25) a
10.
vyššieho súdneho úradníka,26)
11.
asistenta prokurátora,19)
12.
štátneho zamestnanca,26a)
f)
Národnej banke Slovenska na účely ochrany bankového tajomstva a na výkon dohľadu,27)
g)
Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na účely sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,28)
h)
Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky na účely vydania povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami,29)
i)
Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici na účely prípravy podkladov29a) na vydanie, zmenu alebo zrušenie rozhodnutia o povolení na zaobchádzanie s vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi29b) a na vydanie súhlasného stanoviska na vývoz alebo dovoz vysoko rizikových biologických agensov a toxínov,29c)
j)
obvodnému úradu v sídle kraja na účely zaradenia vojakov v zálohe do aktívnych záloh,31)
k)
služobnému úradu Hasičského a záchranného zboru a služobnému úradu Horskej záchrannej služby na účely overenia splnenia podmienok na vznik a skončenie služobného pomeru príslušníka Hasičského a záchranného zboru a príslušníka Horskej záchrannej služby,32)
l)
okresnému riaditeľstvu Policajného zboru na účely vydania zbrojného preukazu a vydania zbrojnej licencie;33) na tento účel sa v odpise uvedú len údaje podľa § 11 a § 13 ods. 2 písm. a),
m)
Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru na účely konania o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti.7)
§ 15
Oprávnená osoba
(1)
Odpis registra trestov sa vydáva aj oprávnenej osobe, ktorou je uchádzač o zamestnanie v bezpečnostnej službe alebo technickej službe alebo zamestnanec bezpečnostnej služby alebo technickej služby, alebo uchádzač o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti7a) na účely previerky bezúhonnosti a spoľahlivosti.
(2)
Odpis registra trestov vydaný oprávnenej osobe podľa odseku 1 slúži výlučne na previerku bezúhonnosti a spoľahlivosti uchádzača o zamestnanie v bezpečnostnej službe alebo technickej službe alebo zamestnanca bezpečnostnej služby alebo technickej služby, alebo uchádzača o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti na území Slovenskej republiky; jeho použitie na iné účely je zakázané. Správnosť údajov uvedených v žiadosti potvrdí oprávnená osoba podpisom na žiadosti.
§ 16
Nahliadnutie do odpisu registra trestov
(1)
Nahliadnutie do odpisu registra trestov generálna prokuratúra umožní osobe, ktorej sa týkajú záznamy vedené v registri trestov. Nahliadnutie do elektronickej formy záznamov sa vykoná na základe písomnej žiadosti. Osoba, ktorej sa záznamy týkajú, si môže urobiť zo záznamov výpis.
(2)
Ak je žiadateľom fyzická osoba, pred nahliadnutím sa overí jej totožnosť. Ak je žiadateľom právnická osoba, overí sa pred nahliadnutím totožnosť osoby, ktorá v mene právnickej osoby alebo za ňu podáva žiadosť a tiež aj jej oprávnenie konať v mene právnickej osoby alebo za ňu.
§ 17
Organizácia a obsah výmeny informácií medzi členskými štátmi Európskej únie
(1)
Generálna prokuratúra bezodkladne informuje ústredné orgány iných členských štátov Európskej únie o všetkých právoplatných odsúdeniach fyzických osôb, ktoré sú štátnymi občanmi týchto členských štátov Európskej únie, a právnických osôb, ktoré majú sídlo v týchto štátoch, súdmi Slovenskej republiky tak, ako sú zaznamenané v registri trestov.
(2)
Ak je odsúdená osoba štátnym občanom viacerých členských štátov Európskej únie, informácie podľa odseku 1 poskytne generálna prokuratúra ústrednému orgánu každého z týchto členských štátov Európskej únie, a to aj vtedy, ak je táto osoba aj štátnym občanom Slovenskej republiky.
(3)
Generálna prokuratúra bezodkladne poskytne ústrednému orgánu iného členského štátu Európskej únie, ktorého je fyzická osoba štátnym občanom alebo v ktorom ma sídlo právnická osoba, všetky informácie o následnej zmene alebo zahladení odsúdenia alebo vyradení z evidencie v registri trestov podľa § 9 ods. 2.
(4)
Na základe informácií poskytnutých ústredným orgánom iného členského štátu Európskej únie generálna prokuratúra v registri trestov zaznamená každé právoplatné odsúdenie občana Slovenskej republiky a právnickej osoby, ktorá má sídlo v Slovenskej republike v tomto členskom štáte Európskej únie a vykoná každú následnú zmenu, ktorá s týmto odsúdením súvisí.
(5)
Na účely opätovného poskytnutia informácií o odsúdení občana Slovenskej republiky alebo právnickej osoby, ktorá má sídlo v Slovenskej republike, ktoré majú pôvod v inom členskom štáte Európskej únie, možno použiť len informácie poskytnuté a aktualizované podľa odseku 4; to platí aj pri poskytovaní informácií na žiadosť iného štátu.
(6)
Ak sú generálnej prokuratúre prostredníctvom ústredného orgánu iného členského štátu Európskej únie zaslané aj biometrické údaje o odsúdenej osobe, generálna prokuratúra pridelí týmto údajom evidenčné číslo a odstúpi ich príslušnému útvaru Policajného zboru na ich ďalšie spracúvanie.33a)
(7)
Na žiadosť ústredného orgánu iného členského štátu Európskej únie, ktorého je odsúdená fyzická osoba štátnym občanom alebo v ktorom má odsúdená právnická osoba sídlo, mu generálna prokuratúra poskytne kópie právoplatných rozsudkov a ďalších súvisiacich informácií. Na tento účel príslušný súd na žiadosť generálnej prokuratúry bezodkladne zašle kópie požadovaných súdnych rozhodnutí.
(8)
Na účely trestného konania na žiadosť orgánu činného v trestom konaní alebo súdu generálna prokuratúra bezodkladne vyžiada od ústredného orgánu iného členského štátu Európskej únie kópie právoplatných rozsudkov a ďalších súvisiacich informácií vydaných súdom tohto členského štátu Európskej únie.
§ 17a
Žiadosť o informácie z registra trestov iného členského štátu Európskej únie
(1)
Generálna prokuratúra predloží ústrednému orgánu iného členského štátu Európskej únie žiadosť o informácie z jeho registra trestov na účely trestného konania voči občanovi tohto členského štátu Európskej únie alebo voči právnickej osobe, ktorá má sídlo v tomto členskom štáte Európskej únie alebo na akýkoľvek iný účel v súvislosti s plnením úloh ustanovených zákonom alebo na základe žiadosti osoby, ktorá je občanom dožiadaného členského štátu Európskej únie alebo v ňom má sídlo, vo vzťahu k jej vlastnému záznamu.
(2)
Generálna prokuratúra môže požiadať ústredný orgán iného členského štátu Európskej únie aj o informácie o odsúdení fyzickej osoby, ktorá nie je občanom dožiadaného členského štátu Európskej únie, alebo odsúdení právnickej osoby, ktorá nemá sídlo v tomto členskom štáte Európskej únie, v rozsahu ustanovenom medzinárodnou zmluvou.33b)
(3)
Informácie poskytnuté na základe žiadosti podľa odseku 1 alebo odseku 2 možno použiť len na účel, na ktorý boli vyžiadané, len na konkrétny prípad a v rámci obmedzení oznámených dožiadaným ústredným orgánom členského štátu Európskej únie; to neplatí vo vzťahu k informáciám, ktoré majú pôvod v Slovenskej republike, alebo ak sa majú poskytnuté informácie použiť na zabránenie bezprostredného a vážneho ohrozenia bezpečnosti jednotlivcov alebo bezpečnosti štátu.
§ 17b
Odpoveď na žiadosť o informácie z registra trestov
(1)
Ak ústredný orgán iného členského štátu Európskej únie požiada generálnu prokuratúru o informácie z registra trestov, ktoré sa týkajú štátneho občana Slovenskej republiky alebo právnickej osoby, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky, generálna prokuratúra mu do desiatich pracovných dní poskytne informácie o
a)
právoplatnom nezahladenom odsúdení súdom Slovenskej republiky, ktoré je evidované v registri trestov,
b)
právoplatnom nezahladenom odsúdení súdom iného členského štátu Európskej únie, ktoré bolo aktualizované podľa § 17 ods. 4,
c)
právoplatnom nezahladenom odsúdení súdom v iných štátoch, ktoré jej bolo poskytnuté a je evidované v registri trestov.
(2)
Ak na účel poskytnutia informácií podľa odseku 1 generálna prokuratúra potrebuje na identifikáciu osoby dodatočné údaje, bezodkladne o tom informuje ústredný orgán dožadujúceho členského štátu Európskej únie a požadované informácie mu poskytne v lehote do desiatich pracovných dní od prijatia týchto dodatočných údajov.
(3)
Ak súčasťou poskytnutých informácií podľa odseku 1 majú byť aj biometrické údaje, generálna prokuratúra ich na základe prideleného evidenčného čísla vyžiada od príslušného útvaru Policajného zboru; to platí, len ak biometrické údaje boli generálnej prokuratúre zaslané ústredným orgánom iného členského štátu Európskej únie podľa § 17 ods. 6.
(4)
Ak ústredný orgán iného členského štátu Európskej únie pri poskytovaní informácií podľa § 17 ods. 4 oznámi, že informácie o odsúdení občana Slovenskej republiky alebo právnickej osoby, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky, ktoré majú pôvod v tomto členskom štáte Európskej únie, možno opätovne poskytnúť len na účely trestného konania, generálna prokuratúra informácie podľa odseku 1 písm. b) na iné účely neposkytne a o dôvodoch a pôvode týchto informácií informuje ústredný orgán dožadujúceho členského štátu Európskej únie; pri žiadosti iného štátu sa postupuje primerane.
(5)
Ak ústredný orgán členského štátu Európskej únie požiada o informácie o odsúdení inej osoby ako občana Slovenskej republiky alebo právnickej osoby, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky, generálna prokuratúra mu poskytne informácie zaznamenané v registri trestov v rozsahu ustanovenom medzinárodnou zmluvou.33b)
(6)
Informácie o odsúdení občana Slovenskej republiky alebo právnickej osoby, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky, ktoré majú pôvod v inom členskom štáte Európskej únie, možno inému štátu poskytnúť len na účel uvedený v jeho žiadosti, len na konkrétny prípad a v rámci obmedzení oznámených ústredným orgánom členského štátu Európskej únie, ktorý ich poskytol. Pri poskytovaní informácií z registra trestov, ktoré sú vyžiadané iným štátom na účely trestného konania, generálna prokuratúra uvedie, že tieto informácie možno použiť výhradne na účely trestného konania.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 18
(1)
Súčasťou evidencie v registri trestov sú aj údaje o trestných činoch a osobách právoplatne odsúdených súdmi, ktoré boli zhromaždené podľa doterajších predpisov a aj údaje odovzdané registru trestov na základe medzinárodnej zmluvy s Českou republikou.
(2)
Podľa tohto zákona sa poskytujú informácie z registra trestov aj vtedy, ak žiadosť bola podaná pred jeho účinnosťou.
§ 19
(1)
Za overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov obcou, ktorá vedie matriku, integrovaným obslužným miestom alebo zastupiteľským úradom, za vydanie výpisu z registra trestov, za poskytnutie údajov z úschovne dokumentácie, za vydanie odpisu registra trestov orgánom uvedeným v § 14 ods. 3 písm. e) siedmom až deviatom bode a oprávnenej osobe, ako aj za vyžiadanie informácie o odsúdení na základe žiadosti dotknutej osoby podľa § 17a ods. 1, sa platí poplatok podľa osobitného zákona.34)
(2)
Orgány uvedené v § 12 ods. 1, ktoré žiadajú o výpis z registra trestov a orgány uvedené v § 14 ods. 1 až 3 písm. a) až e) prvom až šiestom bode a desiatom bode, písm. f) až m), ktoré žiadajú o odpis registra trestov alebo poskytnutie údajov z úschovne dokumentácie, sú od poplatku podľa odseku 1 oslobodené.
(3)
Trestné listy, správy a oznámenia súdov, ako aj správy a oznámenia prokuratúry sa môžu zasielať registru trestov elektronickou formou.
(4)
Na podávanie žiadosti o výpis z registra trestov, o odpis registra trestov a na odovzdávanie údajov súdmi Slovenskej republiky a orgánmi prokuratúry do registra trestov sa používajú tlačivá, ktorých vydávanie zabezpečuje generálna prokuratúra.
§ 19a
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
§ 20
Zrušuje sa zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení čl. IV zákona č. 48/2002 Z. z., čl. I zákona č. 418/2002 Z. z. a čl. IV zákona č. 530/2004 Z. z.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 6/2001 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 205/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 535/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z. a zákona č. 267/2006 Z. z. sa mení takto:
V § 18a ods. 2 sa slovo „odpis“ nahrádza slovom „výpis“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 457/2000 Z. z., zákona č. 162/2001 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 531/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 621/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z. a zákona č. 273/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:
V prílohe k zákonu Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. Sadzobník súdnych poplatkov, sa dopĺňajú položky 31 a 32, ktoré znejú:
„Položka 31
Za poskytnutie údajov z úschovne dokumentácie registra trestov ....................... 100 Sk
Položka 32
Za poskytnutie informácie o odsúdení v inom štáte Európskej únie fyzickej osobe ............. 500 Sk“.
Čl. V
Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 260/1999 Z. z., zákona č. 13/2004 Z. z. a zákona č. 633/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Bezúhonnosť žiadateľa, odborného zástupcu a osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, sa preukazuje odpisom registra trestov.“.
2.
V § 8 ods. 3 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) až k) sa označujú ako písmená e) až j).
Čl. VI
Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 54/1999 Z. z., zákona č. 337/1999 Z. z., zákona č. 417/2000 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 664/2002 Z. z., zákona č. 251/2003 Z. z., zákona č. 464/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 652/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 258/2005 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z. a zákona č. 623/2005 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 14 ods. 2 sa slová „Občan preukazuje bezúhonnosť v prijímacom konaní“ nahrádzajú slovami „Bezúhonnosť sa preukazuje“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6)
§ 14 ods. 3 písm. e) šiesty bod zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V § 15 ods. 4 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená e) a f).
Čl. VII
Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 445/2001 Z. z., zákona č. 553/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z. a zákona č. 16/2006 Z. z. sa mení takto:
V § 19a ods. 2 sa slovo „odpis“ nahrádza slovom „výpis“.
Čl. VIII
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 666/2002 Z. z., zákona č. 424/2003 Z. z., zákona č. 451/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 180/2004 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 729/2004 Z. z. a zákona č. 561/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 20 ods. 6 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).
2.
V § 110 sa slová „ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.
Čl. IX
Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 132/2005 Z. z. a zákona č. 529/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 17 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 16.
Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená c) až f).
2.
V § 17 ods. 4 sa vypúšťajú slová „namiesto odpisu z registra trestov a lekárskeho posudku podľa odseku 2 písm. b)“.
3.
V § 17 ods. 5 sa slová „b) až g)“ nahrádzajú slovami „b) až f)“.
4.
V § 17 sa vypúšťa odsek 6.
Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 18.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.
5.
V § 19 ods. 3 prvej vete sa za slová „Policajný útvar“ vkladajú slová „na preukázanie bezúhonnosti a spoľahlivosti vyžiada odpis registra trestov21aa) a“ a za slová „stanovisko útvar Policajného zboru“ sa vkladá bodkočiarka a slová „to sa nevzťahuje na žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu, ktorý je občanom iného štátu a požíva diplomatické výsady a imunity na území Slovenskej republiky a žiadateľa podľa § 17 ods. 3“ .
Poznámka pod čiarou k odkazu 21aa znie:
„21aa)
Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
6.
V § 30 ods. 4 sa vypúšťa písmeno a).
Súčasne sa zrušuje označenie písmena b).
Čl. X
Zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 757/2004 Z. z. a zákona č. 319/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 2 prvej vete sa čiarka za slovami „trestný čin“ nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „a to aj v prípade, ak jej bolo odsúdenie za úmyselný trestný čin zahladené, alebo na ktorú sa hľadí, akoby nebola pre takýto trestný čin odsúdená podľa osobitného predpisu.3)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.
2.
V § 5 ods. 2 druhej vete sa slovo „odpisom“ nahrádza slovami „výpisom z“.
Čl. XI
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení zákona č. 365/2004 Z. z. a zákona č. 369/2004 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 3 ods. 3 sa čiarka za slovami „trestný čin“ nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „a v prípade trestného činu prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody, trestného činu podplácania a trestného činu nepriamej korupcie aj ten, komu bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené podľa osobitného predpisu.9)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 sa vypúšťa.
2.
V § 3 ods. 4 sa slovo „odpisom“ nahrádza slovami „výpisom z“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
„10)
Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. XII
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 638/2005 Z. z. a zákona č. 255/2006 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 12 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Aj keď sa na navrhovanú osobu hľadí, akoby nebola odsúdená, nepovažuje sa na účel bezpečnostnej previerky II., III. a IV. stupňa za bezúhonnú osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená
a)
pre obzvlášť závažný zločin alebo
b)
pre úmyselný trestný čin ohrozenia utajovanej skutočnosti a trestný čin ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti.
(3)
Pri bezpečnostnej previerke I. stupňa navrhovaná osoba preukazuje svoju bezúhonnosť výpisom z registra trestov10) nie starším ako tri mesiace. Pri bezpečnostnej previerke II., III. a IV. stupňa sa bezúhonnosť navrhovanej osoby preukazuje odpisom registra trestov10) nie starším ako tri mesiace.“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
„10)
Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V § 16 ods. 1 písm. a) tretí bod znie:
„3.
výpis z registra trestov, ak ide o bezpečnostnú previerku I. stupňa,“.
Čl. XIII
Zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 4 ods. 3 sa čiarka za slovami „odsúdený za úmyselný trestný čin“ nahrádza slovom „alebo“, čiarka za slovami „patentového zástupcu“ sa nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „a ak ide o obzvlášť závažný úmyselný trestný čin, trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa, trestný čin prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody, trestný čin podplácania a trestný čin nepriamej korupcie, ani ten, komu bolo odsúdenie zahladené alebo na ktorého sa hľadí, akoby nebol za taký trestný čin odsúdený podľa osobitného predpisu.2)“.
Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 2.
2.
V § 4 ods. 4 sa slovo „odpisom“ nahrádza slovom „výpisom“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
Čl. XIV
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z. a zákona č. 272/2007 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 38 ods. 2 sa slovo „odpisom“ nahrádza slovami „výpisom z“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31 znie:
„31)
§ 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V § 70 ods. 3 písm. c) sa slovo „odpis“ nahrádza slovami „výpis z“.
Čl. XV
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z. a zákona č. 309/2007 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 33 ods. 3 písm. a) sa slovo „odpisom“ nahrádza slovami „výpisom z“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47 znie:
„47)
§ 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V § 35 ods. 2 písm. f) sa slovo „odpisy“ nahrádza slovami „výpisy z“.
4.
V § 53 ods. 3 písm. b) sa slovo „odpisom“ nahrádza slovami „výpisom z“.
Čl. XVI
Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
1.
V § 24 ods. 2 slová „odpis registra trestov nie starší ako tri mesiace“ sa nahrádzajú slovami „údaje potrebné na podanie žiadosti o odpis registra trestov“.
2.
V § 24 ods. 3 slová „odpisy registra trestov spoločníkov nie staršie ako tri mesiace“ sa nahrádzajú slovami „údaje spoločníkov potrebné na podanie žiadosti o odpis registra trestov“.
Čl. XVII
Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 672/2006 Z. z. sa mení takto:
V § 3 ods. 3 písm. c) sa slovo „odpisom“ nahrádza slovom „výpisom“.
Čl. XVIII
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 35 ods. 2 sa slová „štátna príslušnosť a národnosť“ nahrádzajú slovami „a ďalšie údaje podľa osobitného predpisu36a) potrebné na podanie žiadosti o odpis registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:
„36a)
§ 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 35 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).
3.
V § 35 ods. 4 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
odpis registra trestov fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, vydaný určenému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa osobitného predpisu,36b) “.
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).
Poznámka pod čiarou k odkazu 36b znie:
„36b)
Zákon č. 330/2007 Z. z.“.
4.
V § 35 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Na obstaranie odpisu registra trestov určeným orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa vzťahuje osobitný predpis.36b)
(6)
Ak podľa údajov z odpisu registra trestov nie je fyzická osoba spôsobilá na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti podľa § 39 ods. 4, určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zastaví konanie vo veci zapísania fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, do zoznamu žiadateľov.“.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 7 až 9.
5.
V § 35 ods. 9 sa slová „odseky 1 až 6“ nahrádzajú slovami „odseky 1 až 8“.
6.
V § 37 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „K uzavretiu dohody je možné pristúpiť až po overení splnenia podmienky spôsobilosti podľa § 39 ods. 4.“.
7.
V § 75 ods. 1 písm. j) sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“.
8.
V § 79 ods. 4 sa v druhej vete vypúšťajú slová „nie starším ako dva mesiace“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Splnenie podmienky bezúhonnosti podľa prvej vety zisťuje ministerstvo. Na obstaranie odpisu registra trestov ministerstvom sa vzťahuje osobitný predpis.36a) “.
9.
V § 80 ods. 2 sa slová „odpis z registra trestov nie starší ako dva mesiace odo dňa podania žiadosti“ nahrádzajú slovami „a ďalšie údaje podľa osobitného predpisu36a) potrebné na podanie žiadosti o odpis registra trestov.“.
10.
V § 80 ods. 3 sa slová „odpis z registra trestov nie starší ako dva mesiace odo dňa podania žiadosti“ nahrádzajú slovami „a ďalšie údaje podľa osobitného predpisu36a) potrebné na podanie žiadosti o odpis registra trestov.“.
Čl. XX
Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2007 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 13 ods. 3 posledná veta sa slovo „občan“ nahrádza slovom „sa“.
2.
V § 15 ods. 5 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno f).
Čl. XXI
Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) sa mení takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 10 sa citácia „§ 7 zákona č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 14 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 22 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú slová „okrem odpisu registra trestov“.
3.
V § 29 ods. 2 sa za slová „roky doklady a čestné vyhlásenia preukazujúce jeho bezúhonnosť a spoľahlivosť“ vkladajú slová „okrem odpisu registra trestov“.
4.
V § 29 ods. 3 sa slová „roky doklady a čestné vyhlásenia preukazujúce bezúhonnosť a spoľahlivosť“ vkladajú slová „okrem odpisu registra trestov“ a na konci sa pripájajú slová: „okrem odpisu registra trestov“.
5.
V § 53 ods. 2 sa za slová „spoľahlivosť osoby“ vkladajú slová „okrem odpisu registra trestov“.
Čl. XXII
Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
1.
V § 14 odsek 6 znie:
„(6)
Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov,22) ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace.“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 22 sa citácia „Zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. XXIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 330/2007 Z. z.
Príloha č. 2 k zákonu č. 330/2007 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
1.
Rámcové rozhodnutie Rady 2008/675/SVV z 24. júla 2008 o zohľadňovaní odsúdení v členských štátoch Európskej únie v novom trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 220, 15. 8. 2008).
2.
Rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV z 26. februára 2009 o organizácii a obsahu výmeny informácií z registra trestov medzi členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 93, 7. 4. 2009).
1)
Článok 22 Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach (oznámenie č. 550/1992 Zb.) v znení Dodatkového protokolu k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach z 20. apríla 1959 (oznámenie č. 12/1997 Z. z.).
2)
Rozhodnutie Rady 2009/316/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho informačného systému registrov trestov (ECRIS) podľa článku 11 rámcového rozhodnutia 2009/315/SVV (Ú. v. EÚ L 93, 7. 4. 2009).
2a)
§ 3 ods. 2 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 15 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.
5)
§ 2 a § 7 ods. 1 a ods. 3 písm. e) až g) zákona č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v znení zákona č. 515/2003 Z. z.
6)
Napríklad zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6a)
§ 15c ods. 1 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti).
7a)
§ 19 zákona č. 473/2005 Z. z. v znení zákona č. 598/2008 Z. z.
8)
§ 4 ods. 1 písm. f) zákona č. 383/2011 Z. z. o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste.
9)
Napríklad zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11)
§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov.
13)
Napríklad § 9 ods. 1 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 107/2007 Z. z., § 3 ods. 4, § 24 a 25 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 426/2003 Z. z.
14)
§ 3 ods. 4, § 24 a 25 zákona č. 185/2002 Z. z. v znení zákona č. 426/2003 Z. z.
15)
Zákon č. 8/2005 Z. z.
16)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
17)
§ 11 ods. 1 a § 13 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov.
18)
§ 5 ods. 5 a 7 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov.
20)
§ 14 ods. 2 a 6 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
21)
§ 4, 5 a 7 a § 13 ods. 2 a 3 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2007 Z. z.
22)
§ 14 ods. 2 a 5 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
23)
§ 9 ods. 1, 2, § 10 a § 11 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
24)
§ 10 ods. 5 a § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
25)
§ 3 ods. 1 až 5 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
26)
Zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení zákona č. 757/2004 Z. z.
26a)
§ 19 ods. 4 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
27)
Napríklad § 2 ods. 3, § 34a ods. 2, § 36 a 37 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 15 písm. a) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 písm. a) bod prvý zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 21a ods. 14 písm. a) a § 61 ods. 8 zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 48 ods. 12 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 23 ods. 12 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 2 písm. e) bod prvý zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 644/2006 Z. z.
28)
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
29)
Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.
29a)
§ 10 ods. 1 písm. a) zákona č. 218/2007 Z. z. o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
31)
§ 14 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
32)
§ 13 ods. 4, § 17 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a § 63 ods. 1 písm. c) zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
33)
§ 16 a 30 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
33a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
33b)
Čl. 13 Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach (oznámenie č. 550/1992 Zb.).
34)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.