323/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

323
ZÁKON
z 20. júna 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z. a zákona č. 199/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písmeno e) znie:
„e)
prostriedkami Európskej únie finančné prostriedky poskytnuté Slovenskej republike z rozpočtu Európskej únie, ktoré sa v Slovenskej republike poskytujú prostredníctvom platobného orgánu alebo certifikačného orgánu,2)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
§ 11 ods. 5 zákona č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 351/2004 Z. z.
§ 1 písm. c) zákona č. 274/2006 Z. z. o podpore v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v platnom znení (Ú. v. EÚ L 210, 31. 7. 2006).
Nariadenie Rady (ES) č. 1198/2006 z 27. júla 2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo (Ú. v. EÚ L 223, 15. 8. 2006).“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
„13)
Nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru v platnom znení (Ú. v. EÚ L 58, 28. 2. 2006).“.
3.
V § 8 ods. 4 poslednej vete sa za slová „vojenských budov“ vkladajú slová „a bežné výdavky na program oficiálnej rozvojovej pomoci“.
4.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Právnické osoby a fyzické osoby sú povinné na žiadosť orgánu oprávneného na výkon kontroly podľa osobitného predpisu47) preukázať účel použitia dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu listinnými dôkazmi, ktorých obsah dokazuje skutočnosti vzťahujúce sa na použitie dotácie.“.
5.
V § 9 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky,“.
6.
V § 9 ods. 5 prvej vete sa vypúšťajú slová „a Generálna prokuratúra Slovenskej republiky“ a v druhej vete sa vypúšťajú slová „a Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky“ dvakrát.
7.
V § 10 ods. 3 poslednej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „prostriedky podľa odseku 2 písm. c) možno použiť aj prostredníctvom samostatných mimorozpočtových účtov ministerstva financií a Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.“.
8.
V § 14 odsek 6 znie:
„(6)
Subjekty verejnej správy a právnické osoby a fyzické osoby, ktorým sa poskytujú prostriedky štátneho rozpočtu, sú povinné predkladať bezplatne na žiadosť ministerstva financií spôsobom určeným ministerstvom financií a v ním určenom rozsahu, štruktúre a termíne údaje potrebné na účely zostavenia rozpočtu verejnej správy a hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy.“.
9.
V § 15 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a na prostriedky Európskej únie a prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie vrátené na príjmový účet platobnej jednotky, určené na ďalšie použitie.“.
10.
V § 16 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o presuny rozpočtových prostriedkov v rámci rozpočtu organizácie, ktorej príjmy a výdavky sú súčasťou rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladničná správa, zabezpečí také presuny rozpočtových prostriedkov vedúci tejto organizácie.“.
11.
V § 18 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).
12.
V § 18 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 6.
13.
V § 19 ods. 3 sa slová „na poskytovanie preddavkov z verejných prostriedkov sa vzťahujú ustanovenia odsekov 8 až 10“ nahrádzajú slovami „pri poskytovaní preddavkov z verejných prostriedkov sú povinné postupovať podľa odsekov 8 až 10“.
14.
V § 19 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Subjekt verejnej správy je povinný pri poskytovaní preddavkov z verejných prostriedkov postupovať podľa odsekov 8 až 10.“.
15.
V § 19 ods. 10 sa za slovo „tlače“ vkladá čiarka a slová „na úhradu nájomného“.
16.
V § 19 odsek 11 znie:
„(11)
Ustanovenia odsekov 8 až 10 sa nepoužijú na poskytovanie preddavkov obci a vyššiemu územnému celku a pri hospodárení s prostriedkami na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie.“.
17.
V § 19 ods. 12 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „verejná vysoká škola môže prijímať úvery za podmienok ustanovených osobitným zákonom.4)“.
18.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie :
„24)
Napríklad zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov, zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 528/2006 Z. z.“.
19.
V § 19 ods. 15 prvej vete sa slová „zmluvu podľa osobitného predpisu24a)“ nahrádzajú slovami „koncesnú zmluvu na stavebné práce“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24a sa vypúšťa.
20.
V § 20 odsek 2 znie:
„(2)
Z výdavkov podľa § 8 ods. 3 sa prijímateľovi poskytujú prostriedky prostredníctvom príslušného orgánu štátnej správy na základe podmienok určených v zmluve uzatvorenej s prijímateľom.“.
21.
V § 22 ods. 3 druhá veta znie: „Ak rozpočtová organizácia vykonáva činnosť, v ktorej rozsahu je platiteľom dane z pridanej hodnoty,28a) je oprávnená v tom istom rozpočtovom roku vzájomne započítať príjmy z prijatej dane z pridanej hodnoty a vráteného nadmerného odpočtu s výdavkami na úhradu dane z pridanej hodnoty.“.
22.
V § 22 ods. 4 druhej vete sa slová „samostatného mimorozpočtového účtu“ nahrádzajú slovami „samostatných mimorozpočtových účtov“.
23.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31 znie:
„31)
Napríklad § 152 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, § 75 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
24.
V § 24 ods. 10 sa vypúšťa druhá veta.
25.
V § 26 ods. 5 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku.“.
26.
V § 31 odseky 3 až 6 znejú:
„(3)
Za porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. a) sa ukladá odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny a penále vo výške 0,1 % zo sumy, v ktorej došlo k porušeniu finančnej disciplíny, za každý aj začatý deň porušenia finančnej disciplíny do dňa odvedenia finančných prostriedkov, najviac do výšky tejto sumy.
(4)
Za porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b), c) a d) sa ukladá odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny a penále vo výške 0,1 % zo sumy, v ktorej došlo k porušeniu finančnej disciplíny, za každý aj začatý deň omeškania s úhradou uloženého odvodu; ak právnická osoba alebo fyzická osoba sama zistí porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b), c) a d) alebo ak sa porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b), c) a d) zistí pri výkone kontroly a právnická osoba alebo fyzická osoba protiprávny stav do dňa skončenia kontroly42a) odstráni, správne konanie sa nezačne.
(5)
Za porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. e) sa ukladá penále vo výške 0,1 % zo sumy použitej po ustanovenej alebo určenej lehote za každý deň prekročenia lehoty na použitie verejných prostriedkov až do dňa použitia vrátane, najviac do výšky tejto sumy.
(6)
Za porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. f) až i) sa ukladá pokuta. Pokuta za porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. f) a g) sa ukladá od 5 000 Sk do 300 000 Sk v závislosti od závažnosti porušenia finančnej disciplíny a dĺžky trvania protiprávneho stavu. Za porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. h) a i) sa pokuta ukladá od 5 000 Sk do 100 000 Sk v závislosti od závažnosti porušenia finančnej disciplíny a dĺžky trvania protiprávneho stavu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 42a znie:
„42a)
Napríklad zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z.“.
27.
V § 31 ods. 13 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí pre prostriedky Európskych spoločenstiev a prostriedky Európskej únie poskytnuté Slovenskej republike na realizáciu spoločných programov Slovenskej republiky a Európskych spoločenstiev podľa medzinárodných zmlúv, spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie a pre prostriedky zo zahraničia prijaté na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi.“.
28.
§ 32 znie:
㤠32
Ministerstvo financií môže subjektu, ktorému vyplývajú povinnosti z tohto zákona, uložiť za ich nesplnenie pokutu až do výšky 1 000 000 Sk podľa všeobecných predpisov o správnom konaní48) v lehote podľa § 31. Za nesplnenie povinností ustanovených v § 8 ods. 11 a § 19 ods. 3 a 6 môže uložiť pokutu aj príslušná správa finančnej kontroly až do výšky 1 000 000 Sk podľa všeobecných predpisov o správnom konaní48) v lehote podľa § 31. Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.“.
29.
Za § 37b sa vkladá § 37c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠37c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2007
Na konania o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny začaté a právoplatne neukončené pred 1. septembrom 2007 sa vzťahujú doterajšie predpisy.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2007 s výnimkou čl. I bodov 5, 8 až 10, 17 a 24, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.