313/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

313
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 18. júna 2007,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 208/2005 Z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 3 písm. u) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 733/2004 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 208/2005 Z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 8 vrátane nadpisu znie:
㤠8
Prípady povoleného použitia olova, ortuti, kadmia, šesťmocného chrómu, polybrómovaných bifenylov a polybrómovaných difenyléterov
(1)
Zoznam materiálov a súčiastok, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť výrobcu elektrozariadení podľa § 54b ods. 1 písm. d) zákona, je uvedený v prílohe č. 6.
(2)
Najvyššie prípustné hodnoty koncentrácie olova, ortuti, šesťmocného chrómu, polybrómovaných bifenylov (PBB) a polybrómovaných difenyléterov (PBDE) nesmú presiahnuť 0,1 hmotnostného percenta v homogénnych materiáloch a najvyššie prípustné hodnoty koncentrácie kadmia nesmú presiahnuť 0,01 hmotnostného percenta v homogénnych materiáloch.“.
2.
Príloha č. 6 znie:
„Príloha č. 6 k vyhláške č. 208/2005 Z. z.
Použitie olova, ortuti, kadmia, šesťmocného chrómu, polybrómovaných bifenylov (PBB) a polybrómovaných difenyléterov (PBDE), na ktoré sa nevzťahuje povinnosť výrobcu elektrozariadení podľa § 54b ods. 1 písm. d) zákona
1.
Ortuť v kompaktných žiarivkách s obsahom najviac 5 mg na žiarivku.
2.
Ortuť v lineárnych žiarivkách na všeobecné ciele použitia s obsahom najviac
a)
halofosfát 10 mg,
b)
trifosfát s bežnou životnosťou 5 mg,
c)
trifosfát s dlhou životnosťou 8 mg.
3.
Ortuť v lineárnych žiarivkách na špeciálne ciele použitia.
4.
Ortuť v iných žiarivkách, ktoré nie sú osobitne uvedené v tejto prílohe.
5.
Olovo v skle katódových trubíc, elektronických komponentoch a vo fluorescenčných trubiciach.
6.
Olovo ako prvok v zliatine ocele s obsahom do 0, 35 % olova hmotnosti zliatiny, hliník s obsahom do 0, 4 % olova hmotnosti zliatiny a meď s obsahom do 4 % olova hmotnosti zliatiny.
7.
Olovo v spájkach s vysokou teplotou topenia (t. j. olovo ako prvok v zliatine olova s obsahom olova najmenej 85 % hmotnosti zliatiny).
8.
Olovo v spájkach pre servery, pamäť a systémy na ukladanie dát, zariadenia sieťovej infraštruktúry na spínanie, signalizáciu, prenos, ako aj sieťové riadenie pre telekomunikácie.
9.
Olovo v elektronických keramických súčiastkach (napr. piezoelektronické prístroje).
10.
Kadmium a jeho zlúčeniny v elektrických kontaktoch a pokovovanie kadmiom okrem použitia zakázaného podľa osobitných predpisov.1)
11.
Šesťmocný chróm ako protikorózne činidlo v chladiarenských systémoch z uhlíkovej ocele v absorpčných chladničkách.
12.
Deka-BDE na polymerické použitia.
13.
Olovo v olovnato-bronzových ložiskách a objímkach žiariviek.
14.
Olovo používané v príslušných systémoch pin konektorov.
15.
Olovo ako materiál na pokovovanie pre modul tepelnej vodivosti c-ring.
16.
Olovo a kadmium v optickom a filtračnom skle.
17.
Olovo v zliatinách obsahujúcich viac ako dva prvky na spojenie medzi vývodmi a súborom mikroprocesorov s obsahom olova väčším ako 80 % a menším ako 85 % hmotnosti zliatiny.
18.
Olovo v zliatinách na zostavenie stabilného elektrického spojenia medzi polovodičovým čipom a nosičom v rámci súborov integrovaného obvodu Flip Chip.
19.
Olovo v lineárnych žiarovkách s rúrkami pokrytými vrstvou kremičitanu.
20.
Halogenid olova ako činidlo žiarenia vo vysokotlakových výbojkách používaných v profesionálnej reprografii.
21.
Olovo ako aktivátor vo fluorescenčnom prachu výbojok (obsah olova najviac 1 % hmotnosti výbojky), ak sa používajú ako opaľovacie výbojky, ktoré obsahujú luminofóry, ako je napríklad BSP (BaSi2O5:Pb), ale aj ako špeciálne výbojky na reprografiu – diazografiu, litografiu, pasce na hmyz, fotochemické a konzervačné postupy, ktoré obsahujú luminofóry, ako je napríklad SMS [(Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb].
22.
Olovo s PbBiSn-Hg a PbInSn-Hg v špecifických zlúčeninách ako hlavný amalgám a s PbSn-Hg ako pomocný amalgám vo veľmi kompaktných, energeticky úsporných žiarivkách.
23.
Oxid olova v skle používaný na prepojenie predných a zadných substrátov plochých fluorescenčných žiarivkách používaných na obrazovky z tekutých kryštálov (LCD).
24.
Olovo a kadmium v tlačiarenskej farbe na smaltovanie borokremičitanového skla.
25.
Olovo ako nečistota vo Faradayovom rotátore na báze vzácneho železitého granátu (rare earth iron garnet – RIG) používanom v komunikačných systémoch s optickými káblami.
26.
Olovo v zakončeniach komponentov s jemným rozstupom iným ako v konektoroch s rozstupom 0,65 mm alebo menším s NiFe olovenými rámami a olovo v zakončeniach komponentov s jemným rozstupom iným ako v konektoroch s rozstupom 0,65 mm alebo menším s medeno-olovenými rámami.
27.
Olovo v spájkach na priletovanie k zoradeným diskovitým a plochým viacvrstvovým keramickým kondenzátorom s pokovovanými otvormi (PTH – plated through hole).
28.
Oxid olova v plazmových obrazovkách (PDP) a v obrazovkách typu SED (surface conduction electron emitter displays) použitý v konštrukčných zložkách, najmä v prednej a zadnej sklenej dielektrickej vrstve, prípojnicovej elektróde (bus electrode), čiernom pruhu (black stripe), adresnej elektróde (address electrode), separačných rebrách (barrier ribs), tmeliacej frite (seal frit) a vo fritovom článku (frit ring), ako aj v tlačových pastách (print pastes).
29.
Oxid olova v sklenom obale žiaroviek s ultrafialovým žiarením (BLB – Black Light Blue).
30.
Zliatiny olova ako spájka pre transduktory používané vo vysokovýkonných reproduktoroch určených na prevádzku počas viacerých hodín v akustických hladinách 125dB SPL a viac.
31.
Olovo viazané v krištáľovom skle.2)
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 znejú:“.
1)
§ 28 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané v znení neskorších predpisov.
2)
§ 1 ods. 2 a príloha č.1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 448/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania krištáľového skla a metódy skúšania jeho zloženia.“.
3.
Príloha č. 8 sa dopĺňa bodmi 3 až 8, ktoré znejú:
„3.
Rozhodnutie Komisie (ES) č. 618/2005 z 18. augusta 2005, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES na účely stanovenia maximálnych prípustných hodnôt koncentrácie určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (Ú. v. EÚ L 214, 19. 8. 2005).
4.
Rozhodnutie Komisie (ES) č. 717/2005 z 13. októbra 2005, ktorým sa na účely prispôsobenia sa technickému pokroku mení a dopĺňa príloha k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (Ú. v. EÚ L 271, 15. 10. 2005).
5.
Rozhodnutie Komisie (ES) č. 747/2005 z 21. októbra 2005, ktorým sa na účelyprispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa príloha k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (Ú. v. EÚ L 280, 25. 10. 2005).
6.
Rozhodnutie Komisie (ES) č. 310/2006 z 21. apríla 2006, ktorým sa na účelyprispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa príloha k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES, pokiaľ ide o výnimky pre použitie olova (Ú. v. EÚ L 115, 28. 4. 2006).
7.
Rozhodnutie Komisie (ES) č. 690/2006 z 12. októbra 2006, ktorým sa na účelyprispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa príloha k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES, pokiaľ ide o výnimky pre použitie olova v krištáľovom skle (Ú. v. EÚ L 283, 14. 10. 2006).
8.
Rozhodnutie Komisie (ES) č. 691/2006 z 12. októbra 2006, ktorým sa na účelyprispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa príloha k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES, pokiaľ ide o výnimky pre použitie olova a kadmia (Ú. v. EÚ L 283, 14. 10. 2006).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2007.
Jaroslav Izák v. r.