306/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

306
VYHLÁŠKA
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 18. júna 2007,
ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ustanovuje:
§ 1
Vydáva sa Štatistická klasifikácia ekonomických činností SK NACE Rev. 2 uvedená v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 552/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická odvetvová klasifikácia ekonomických činností.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Ľudmila Benkovičová v. r.
Príloha k vyhláške č. 306/2007 Z. z.
ŠTATISTICKÁ KLASIFIKÁCIA EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ (SK NACE Rev. 2)