30/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.01.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

30
OZNÁMENIE
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 12 ods. 6 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z. z. oznamuje, že pre oblasť elektroenergetiky vydal cenové rozhodnutia:
Regulovaný subjekt Číslo
rozhodnutia
Dátum vydania
rozhodnutia
Číslo vestníka
1. Duslo, a. s., Administratívna budova,
ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
0154/2006/E 30. 8. 2006 30/2006
2. OFZ, a. s., 027 53 Istebné 0155/2006/E 30. 8. 2006 30/2006
3. U. S. Steel Košice, s. r. o.,
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
0156/2006/E 30. 8. 2006 30/2006
4. V.O.S.R. spol. s r. o., 972 16 Pravenec 420 0278/2006/E 21. 9. 2006 31/2006
5. Podielnicke družstvo DUNAJ,
Vývojová 852,
851 10 Bratislava-Rusovce
0279/2006/E 26. 9. 2006 32/2006
6. ENERGETIKA, s. r. o.,
Hviezdoslavovo námestie 14
811 02 Bratislava
0280/2006/E 27. 9. 2006 35/2006
7. ENERGETIKA - JUMI, s. r. o.,
Starozagorská č. 39, 040 23 Košice
0281/2006/E 29. 9. 2006 33/2006
8. Slovenská plavba a prístavy a. s.,
Horárska 12, 815 24 Bratislava
0282/2006/E 2. 10. 2006 33/2006
9. SLOVENSKÉ CUKROVARY, s. r. o.,
Cukrovarská 726, 926 01 Sereď
0283/2006/E 2. 10. 2006 33/2006
10. Druhá prenosová, s. r. o., Farská 27,
010 01 Žilina
0284/2006/E 4. 10. 2006 34/2006
11. BAMIPA, s. r. o., Pod Kalváriou 16,
955 16 Topoľčany
0285/2006/E 5. 10. 2006 35/2006
12. KOMTERM a. s., Stará Prievozská 2,
821 09 Bratislava
0286/2006/E 10. 10. 2006 35/2006
13. SK Energy, s. r. o., Púchovská 16,
831 06 Bratislava
0287/2006/E 12. 10. 2006 35/2006
14. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.,
Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
0288/2006/E 13. 10. 2006 35/2006
15. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.,
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
0289/2006/E 13. 10. 2006 35/2006
16. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.,
Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
0290/2006/E 13. 10. 2006 35/2006
17. ENERGOGAZ, a. s., Šoltésovej 5,
040 01 Košice
0291/2006/E 30. 11. 2006 40/2006
18. Biotika, a. s., 976 13 Slovenská Ľupča 566 0292/2006/E 8. 12. 2006 43/2006
Do textu cenových rozhodnutí možno nahliadnuť na webovej stránke úradu www.urso.gov.sk a v príslušnom Vestníku úradu.