295/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2007 do 25.11.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

295
ZÁKON
zo 17. mája 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. h) sa slová „Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Európskeho spoločenstva“.
2.
V § 2 písm. i) druhom bode sa za slová „Európskej únie“ vkladajú slová „alebo ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom spoločenstve“.
3.
V § 2 písm. k) druhom bode sa vypúšťajú slová „a ktoré bolo uznané Európskou komisiou (ďalej len „komisia") v súlade s právne záväznými aktmi Európskej únie a Európskych spoločenstiev,“.
4.
V § 2 písmeno s) znie:
„s)
inými prípravkami prípravky na zisťovanie výskytu škodlivých organizmov alebo užitočných organizmov, bioagens, zmáčadlá, látky znižujúce fytotoxicitu, farbivá, prípravky na ošetrovanie rán alebo úpravu vzhľadu rastlín; ak je iný prípravok súčasne aj prípravkom na ochranu rastlín, posudzuje sa ako prípravok na ochranu rastlín,“.
5.
§ 2 sa dopĺňa písmenami zd) a ze), ktoré znejú:
„zd) spotrebiteľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá aplikuje prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky,
ze) šaržou rovnorodé množstvo prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku vyrobené v jednom výrobnom cykle a ktoré má spoločné charakteristiky.“.
6.
V § 3 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
používať len registrované prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky podľa návodu uvedeného na etikete, podľa zásad správnej praxe v ochrane rastlín a za podmienok uvedených v osobitnom predpise,5a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
Zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 4 ods. 1 písm. c) sa na konci slovo „a“ nahrádza čiarkou.
8.
V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
kontrolu používania mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín.“.
9.
V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p)
zakáže premiestňovať rastlinné organizmy alebo živočíšne organizmy, ktoré sú šíriteľmi škodlivých organizmov.“.
10.
V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „§ 25 ods. 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení zákona č. 519/2003 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 56 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.“.
11.
V § 5 písm. a) druhý bod znie:
„2.
do predajní, skladov a priestorov, v ktorých sa nachádzajú prípravky na ochranu rastlín, iné prípravky alebo prípravky uvedené v § 14 ods. 11, alebo v ktorých sa s nimi manipuluje,“.
12.
V § 5 písm. e) sa za slovo „podmienok“ vkladajú slová „evidencie a“ a za slovo „podľa“ sa vkladajú slová „§ 15 a“.
13.
V § 9 ods. 1 sa slovo „komisiu“ nahrádza slovami „Európsku komisiu (ďalej len „Komisia")“.
14.
V § 10 ods. 2 sa za slovo „priestore“ vkladajú slová „podľa jednotných zásad na hodnotenie a registráciu prípravkov na ochranu rastlín“.
15.
V § 10 ods. 4 sa slová „ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 12“.
16.
V § 10 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Povolenie na používanie účinných látok a prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na účely výskumu alebo vývoja vydáva kontrolný ústav.“.
17.
§ 11 vrátane nadpisu znie:
㤠11
Konanie o registrácii prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku
(1)
Žiadateľ o registráciu prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku požiada kontrolný ústav o vyjadrenie k úplnosti dokumentačného súboru údajov o účinnej látke prípravku na ochranu rastlín alebo o účinnej látke iného prípravku a o prípravku na ochranu rastlín alebo inom prípravku (ďalej len „dokumentačný súbor údajov").
(2)
Žiadateľ o registráciu nemusí predložiť dokumentačný súbor údajov o účinnej látke okrem údajov o chemickom názve, výrobcovi, štruktúrnom vzorci, výrobnej metóde, špecifikácii čistoty účinnej látky, identifikácii izomérov, nečistôt a aditív a analytickom profile šarží, ak účinná látka je zaradená do zoznamu povolených účinných látok a významne sa nelíši v stupni čistoty, charaktere a obsahu nečistôt od zloženia účinnej látky, na ktorej základe bola účinná látka zaradená do zoznamu povolených účinných látok, a žiadateľ preukáže, že vlastní dokumentačný súbor údajov alebo má súhlas od vlastníka na jeho využitie. Toto ustanovenie sa použije primerane na prehodnotenie existujúcej registrácie a predĺženie doby platnosti registrácie.
(3)
Dokumentačný súbor údajov sa predkladá v štátnom jazyku, českom jazyku alebo v anglickom jazyku.
(4)
Kontrolný ústav posúdi úplnosť dokumentačného súboru údajov do 120 dní odo dňa jeho doručenia a zašle žiadateľovi vyjadrenie o jeho úplnosti. Ak nie je dokumentačný súbor údajov úplný alebo obsahuje chyby, kontrolný ústav vyzve žiadateľa o registráciu prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku, aby v lehote určenej kontrolným ústavom dokumentačný súbor údajov doplnil alebo odstránil chyby.
(5)
Ak v lehote určenej kontrolným ústavom žiadateľ o registráciu prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku dokumentačný súbor údajov nedoplní alebo z neho neodstráni chyby, konanie o žiadosti kontrolný ústav zastaví.
(6)
Ak je dokumentačný súbor údajov úplný, žiadateľ k žiadosti o registráciu prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku predloží odborné posudky vypracované odbornými pracoviskami a kontrolným ústavom. Odborné pracoviská a kontrolný ústav vypracujú odborný posudok do 180 dní odo dňa doručenia príslušnej časti dokumentačného súboru údajov potrebných na vypracovanie odborného posudku. Pri vypracúvaní posudkov pre prípravky na ochranu rastlín s obsahom účinných látok zaradených do zoznamu povolených účinných látok kontrolný ústav a odborné pracoviská uplatňujú jednotné zásady na hodnotenie a registráciu prípravkov na ochranu rastlín.
(7)
Ak kontrolný ústav alebo odborné pracoviská pri posudzovaní prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku zistia, že predložený dokumentačný súbor údajov neobsahuje potrebné údaje na posúdenie prípravku a vypracovanie posudku, písomne požiadajú žiadateľa o registráciu prípravku alebo iného prípravku, aby chýbajúce údaje doplnil do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti na doplnenie dokumentačného súboru údajov.
(8)
Kontrolný ústav počas posudzovania úplnosti dokumentačného súboru údajov a v konaní o registrácii prípravku na ochranu rastlín nesmie použiť dokumentačný súbor údajov o účinnej látke v prospech iných žiadateľov o registráciu alebo držiteľov registrácií prípravkov na ochranu rastlín,
a)
ak žiadateľ nepredloží súhlas vlastníka dokumentačného súboru údajov s úradne osvedčeným podpisom a úradným prekladom do slovenského jazyka,
b)
počas desiatich rokov od prvého zaradenia novej účinnej látky do zoznamu povolených účinných látok,
c)
počas najviac desiatich rokov pre existujúcu účinnú látku od prvej registrácie prípravku na ochranu rastlín, ak táto registrácia bola udelená pred zaradením tejto účinnej látky do zoznamu povolených účinných látok, alebo
d)
počas piatich rokov od prvého zaradenia účinnej látky do zoznamu povolených účinných látok alebo od zmeny podmienok zaradenia účinnej látky do zoznamu povolených účinných látok alebo od rozhodnutia o zachovaní účinnej látky v zozname povolených účinných látok; ak toto päťročné obdobie uplynie pred obdobím uvedeným v písmenách b) a c), predlžuje sa obdobie piatich rokov tak, aby uplynulo k rovnakému dátumu ako v prípadoch uvedených v písmenách b) a c).
(9)
Kontrolný ústav počas posudzovania úplnosti dokumentačného súboru údajov a v konaní o registrácii prípravku na ochranu rastlín nesmie použiť dokumentačný súbor údajov o prípravku na ochranu rastlín v prospech iných žiadateľov o registráciu alebo držiteľov registrácií prípravkov na ochranu rastlín,
a)
ak žiadateľ nepredloží súhlas vlastníka dokumentačného súboru údajov s úradne osvedčeným podpisom a úradným prekladom do slovenského jazyka,
b)
počas desiatich rokov od prvej registrácie prípravku na ochranu rastlín v členskom štáte, ak tejto registrácii predchádzalo zaradenie niektorej účinnej látky v prípravku na ochranu rastlín do zoznamu povolených účinných látok, alebo
c)
počas desiatich rokov od prvej registrácie prípravku na ochranu rastlín v Slovenskej republike, ak táto registrácia bola udelená pred zaradením ktorejkoľvek z účinných látok do zoznamu povolených účinných látok.
(10)
Kontrolný ústav a odborné pracoviská postupujú primerane podľa odsekov 8 a 9, ak ide o
a)
rozšírenie rozsahu použitia prípravku na ochranu rastlín,
b)
zmeny rozhodnutia o registrácii prípravku na ochranu rastlín,
c)
prehodnotenie existujúcej registrácie prípravku na ochranu rastlín,
d)
predĺženie doby platnosti registrácie prípravku na ochranu rastlín,
e)
prebaľovanie prípravku na ochranu rastlín.
(11)
Žiadosť o registráciu prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku s priloženými odbornými posudkami vypracovanými odbornými pracoviskami predkladá kontrolnému ústavu žiadateľ, ktorý je zodpovedný za jeho prvé uvedenie na trh v Slovenskej republike, po obdržaní vyjadrenia o úplnosti dokumentačného súboru podľa odseku 4. Žiadateľ o registráciu prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku musí mať trvalý pobyt alebo sídlo v členskom štáte.
(12)
Kontrolný ústav vydá rozhodnutie o registrácii prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti a posudkov vypracovaných odbornými pracoviskami podľa odseku 6, ak
a)
je vzhľadom na súčasné vedecké poznatky a technické poznatky vyhodnotením dokumentačného súboru údajov preukázané, že takýto prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok použitý za obvyklých podmienok
1.
je dostatočne účinný,
2.
nemá žiadny neprijateľný účinok na rastliny a ani na rastlinné produkty,
3.
nespôsobuje zbytočné utrpenie a bolesť stavovcom, ktorých výskyt sa musí regulovať,
4.
nemá škodlivý účinok na zdravie ľudí, zvierat a ani na podzemnú vodu,
5.
nemá žiadny neprijateľný vplyv na životné prostredie, a to najmä na
5.1 jeho distribúciu v životnom prostredí a znečistenie vody vrátane pitnej vody a podzemnej vody,
5.2 jeho vplyv na necielené druhy,
b)
charakter a množstvo jeho účinných látok a prípadne akýchkoľvek toxikologicky alebo ekotoxikologicky významných nečistôt a koformulantov sa dá stanoviť príslušnými metódami alebo ak takéto metódy neexistujú, tak metódami odsúhlasenými kontrolným ústavom a odbornými pracoviskami,
c)
jeho toxikologicky alebo ekotoxikologicky významné rezíduá vznikajúce pri registrovanom používaní prípravku na ochranu rastlín sa dajú stanoviť vhodnými bežne používanými metódami,
d)
jeho fyzikálne vlastnosti a chemické vlastnosti boli stanovené a považujú sa za prijateľné na účely príslušného používania a skladovania prípravku,
e)
maximálne limity rezíduí v poľnohospodárskych produktoch alebo dočasné limity rezíduí v poľnohospodárskych produktoch sú uvedené v osobitnom predpise,12)
f)
odborné pracoviská pri hodnotení prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku potvrdili, že prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok nemá vlastnosti perzistentnej organickej znečisťujúcej látky,13)
g)
obal prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov.13a)
(13)
Kontrolný ústav zaregistruje najviac na desať rokov prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok len pod takým názvom, ktorý neobsahuje názov účinnej látky alebo kódové označenie.
(14)
Kontrolný ústav rozhodne o zamietnutí žiadosti o registráciu prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku, ak sa posúdením dokumentačného súboru údajov zistí, že prípravok nespĺňa podmienky podľa odseku 12.
(15)
Kontrolný ústav zaregistruje prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok pod viacerými názvami, ak
a)
zloženie účinnej látky a prípravku je úplne identické so zložením účinnej látky a prípravku, ktorý bol registrovaný ako prvý,
b)
výrobca účinnej látky a prípravku je rovnaký ako výrobca účinnej látky a prípravku, ktorý bol registrovaný ako prvý,
c)
žiadateľ o registráciu predloží súhlas vlastníka podľa odseku 8 písm. a) a odseku 9 písm. a).
(16)
Kontrolný ústav zaregistruje prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ako je uvedená v rozhodnutí o registrácii, ak
a)
o to požiada fyzická osoba alebo právnická osoba, na ktorú prešlo alebo sa previedlo vlastnícke právo k dokumentačnému súboru údajov, alebo
b)
doterajší držiteľ registrácie nemá súhlas na využívanie dokumentačného súboru údajov.
(17)
Registrácia prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku stráca platnosť dňom vydania rozhodnutia o jeho registrácii podľa odseku 16.
(18)
Rozhodnutie o registrácii prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku obsahuje najmä
a)
obchodný názov prípravku na ochranu rastlín iného prípravku alebo jeho ochrannú známku,14)
b)
názov účinnej látky a jej množstvo v prípravku na ochranu rastlín alebo v inom prípravku,
c)
registračné číslo pridelené kontrolným ústavom,
d)
meno, priezvisko a trvalý pobyt držiteľa registrácie, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo držiteľa registrácie, ak ide o právnickú osobu,
e)
meno, priezvisko a trvalý pobyt výrobcu prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku, ak ide o fyzickú osobu, alebo sídlo, obchodné sídlo a identifikačné číslo výrobcu prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku, ak ide o právnickú osobu,
f)
typ prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku,
g)
typ a objem obalu,
h)
dobu platnosti registrácie,
i)
etiketu podľa § 19 ods. 2.
(19)
Držiteľ registrácie alebo ten, kto požiadal o rozšírenie rozsahu použitia prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku podľa § 10 ods. 5, je povinný bezodkladne oznámiť kontrolnému ústavu každú zmenu údajov a informácií uvedených v dokumentačnom súbore údajov predloženom podľa odseku 1, ako aj všetky nové informácie o možných nebezpečných účinkoch prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku, alebo rezíduí účinnej látky na zdravie ľudí, zvierat, rastlín, na podzemnú vodu alebo na ich nepriaznivé účinky na životné prostredie.
(20)
Zmenu údajov a informácií podľa odseku 19 posudzuje kontrolný ústav a odborné pracoviská. Na základe posúdenia týchto zmien kontrolný ústav vyzve držiteľa registrácie alebo toho, kto požiadal o rozšírenie rozsahu použitia prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku podľa § 10 ods. 5, aby predložili ďalšie informácie a údaje v lehote, ktorú im určí. Kontrolný ústav rozhodne o zmene do 180 dní odo dňa predloženia ďalších informácií a údajov.
(21)
Kontrolný ústav a odborné pracoviská môžu prehodnotiť počas doby platnosti registrácie existujúce registrácie prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov, ak je podozrenie, že tieto prípravky už nespĺňajú požiadavky podľa odseku 12 alebo ak účinná látka, ktorú obsahuje prípravok na ochranu rastlín, bola zaradená do zoznamu povolených účinných látok. Držiteľ registrácie je povinný predložiť kontrolnému ústavu a odborným pracoviskám všetky informácie, údaje a dokumentačné súbory údajov potrebné na prehodnotenie registrácie. Na prehodnotenie registrácie je držiteľ registrácie povinný predložiť kontrolnému ústavu odborné posudky vypracované odbornými pracoviskami.
(22)
Údaje, ktoré žiadateľ o registráciu prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku alebo držiteľ registrácie označili ako predmet obchodného tajomstva, sú chránené podľa osobitného predpisu.15)
(23)
Žiadateľ o registráciu prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku alebo držiteľ registrácie je povinný kontrolnému ústavu predložiť aj tie údaje a podklady, ktoré označil podľa odseku 22 za obchodné tajomstvo.
(24)
Kontrolný ústav poskytne na požiadanie registračnému úradu iného členského štátu a Komisii všetky údaje predložené žiadateľom alebo držiteľom registrácie prípravku na ochranu rastlín vrátane údajov, ktoré sú obchodným tajomstvom. Tieto údaje je držiteľ registrácie prípravku na ochranu rastlín alebo žiadateľ o registráciu prípravku na ochranu rastlín povinný na základe výzvy kontrolného ústavu bez zbytočného odkladu zaslať registračnému úradu iného členského štátu.
(25)
Na konanie o registrácii v rámci vzájomného uznávania podľa § 10 ods. 2, o rozšírení rozsahu použitia prípravku na ochranu rastlín alebo rozsahu použitia iného prípravku podľa § 10 ods. 4 sa ustanovenia odsekov 1 až 21 a odseku 24 použijú primerane.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12 až 15 znejú:
„12)
§ 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách.
13)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 8) v platnom znení.
13a)
Napríklad zákon č. 163/ 2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon č. 55/1997 Zb. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.
15)
§ 17 až 20 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 249/1994 Z. z.“.
18.
V § 12 ods. 1 sa za slovom „registrácie“ vkladá čiarka a na konci sa pripája čiarka a tieto slová: „ak držiteľ registrácie preukáže, že prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok naďalej spĺňa podmienky podľa § 11 ods. 12“.
19.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Žiadosť o predĺženie doby platnosti registrácie súbežného prípravku sa predkladá najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím doby platnosti registrácie.“.
20.
V § 13 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „K žiadosti sa priloží súhlas vlastníka dokumentačného súboru údajov na jeho využitie s úradne osvedčeným podpisom a úradným prekladom15a) súhlasu do štátneho jazyka, súhlas držiteľa registrácie s prebaľovaním prípravku a v prípade potreby dokumentačný súbor údajov o prípravku na ochranu rastlín.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
„15a)
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2006 Z. z.“.
21.
V § 14 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
sa zistí, že šarža nebola stiahnutá z trhu do 90 dní odo dňa rozhodnutia o stiahnutí podľa odseku 12,“ .
22.
V poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa citácia „Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 163/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
23.
V § 14 ods. 1 písm. g) sa slová „ods. 11 a 12“ nahrádzajú slovami „ods. 20 a 21 alebo ak tieto neboli dostatočné na posúdenie existujúcej registrácie,“.
24.
V § 14 ods. 1 písmeno k) znie:
„k)
bola zrušená registrácia referenčného prípravku z dôvodu ochrany zdravia ľudí, zvierat alebo životného prostredia,“.
25.
V § 14 sa odsek 1 dopĺňa písmenami p) a q), ktoré znejú:
„p)
hladina rezíduí pri používaní prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku je vyššia ako hladina rezíduí ustanovených osobitným predpisom,16a)
q)
došlo k zmene miesta a spôsobu výroby účinnej látky prípravku na ochranu rastlín a kontrolný ústav zistil, že zloženie účinnej látky nie je identické so zložením účinnej látky uvedeným v dokumentačnom súbore údajov predloženom na účely registrácie daného prípravku na ochranu rastlín.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
„16a)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 70, 16. 3. 2005) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 178/2006 z 1. februára 2006 (Ú. v. EÚ L 29, 2. 2. 2006).“.
26.
V § 14 ods. 4 sa vypúšťa slovo „môže“ a slovo „určiť“ sa nahrádza slovom „určí“.
27.
V § 14 ods. 8 písmeno c) znie:
„c)
z vedecko-technických poznatkov vyplýva, že je možné zmeniť spôsob použitia prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku alebo množstvo použitého prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku.“.
28.
V § 14 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto slová: „držiteľovi prípravku“.
29.
§ 14 sa dopĺňa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:
„(12)
Ak sa v systéme kvality správnej laboratórnej praxe18a) rozborom zistí, že kvalitatívne alebo kvantitatívne zloženie prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku nezodpovedá údajom uvedeným v dokumentačnom súbore údajov, kontrolný ústav rozhodne o stiahnutí šarže z trhu.
(13)
Ak sa do dátumu uvedenom v osobitnom predpise18b) nerozhodlo o zaradení alebo nezaradení existujúcich účinných látok do zoznamu povolených účinných látok, registrácia prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku s obsahom týchto účinných látok stráca k tomuto dátumu platnosť.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 18a a 18b znejú:
„18a)
§ 30 zákona č. 163/2001 Z. z. v znení zákona č. 308/2005 Z. z.
18b)
Nariadenie Komisie (ES) č. 2076/2002 z 20. novembra 2002, ktorým sa predlžuje časová lehota uvedená v článku 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS a ktorá sa týka nezaradenia určitých účinných látok do prílohy I uvedenej smernice a zrušenia povolení pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúcich tieto látky (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 37) v platnom znení.“.
30.
V § 15 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ktorý bol technicky rekonštruovaný nad rámec technicko-technologických parametrov pôvodného typového vyhotovenia a znovu uvedený na trh“.
31.
V § 15 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 a 9, ktoré znejú:
„(8)
Držiteľ potvrdenia o evidencii mechanizačného prostriedku je povinný bezodkladne písomne oznámiť technickému ústavu
a)
všetky zmeny v konštrukčnom vyhotovení evidovaného typu mechanizačného prostriedku, ktoré by mohli mať vplyv na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov,
b)
všetky informácie o zistených závažných nedostatkoch evidovaného typu mechanizačného prostriedku,
c)
ochranné opatrenia vo vzťahu k uvádzaniu evidovaného typu mechanizačného prostriedku na trh, ktoré boli prijaté v členských štátoch.
(9)
Technický ústav zistené údaje podľa odseku 8 zaznamená v zozname mechanizačných prostriedkov. Pri zistení nezhody vlastností mechanizačného prostriedku s technickými požiadavkami na jeho bezpečnosť, túto skutočnosť neodkladne oznámi orgánu dohľadu podľa osobitného predpisu.19)“.
Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 10 a 11.
32.
V § 15 odsek 11 znie:
„(11)
Technický ústav zverejňuje zoznam mechanizačných prostriedkov najmenej raz ročne vo vestníku ministerstva.“.
33.
V § 16 ods. 6 sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 10“.
34.
V § 18 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Každý, kto predáva prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok spotrebiteľovi, musí byť držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na predaj prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov (ďalej len „osvedčenie na predaj prípravkov"), ktoré na žiadosť vydáva fyzická osoba alebo právnická osoba poverená ministerstvom, ktoré sú držiteľom potvrdenia o akreditácii pre danú činnosť alebo príslušný orgán iného členského štátu. Platnosť osvedčenia na predaj prípravkov je päť rokov.
(4)
Osvedčenie na predaj prípravkov sa vydá tomu, kto
a)
má skončené stredoškolské vzdelanie a úspešne absolvoval odborné vzdelávanie,
b)
bol podnikateľom v oblasti prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov alebo bol zodpovednou osobou za činnosti spojené s podnikaním v oblasti prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov aspoň päť rokov nasledujúcich po sebe, pričom takáto činnosť nebola skončená skôr ako dva roky pred predložením žiadosti podľa odseku 3, alebo
c)
vykonával činnosť v oblasti prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov a úspešne absolvoval odborné vzdelávanie.“.
Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 20.“.
35.
§ 18 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Kontrolu osôb predávajúcich prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky podľa odseku 1 vykonáva kontrolný ústav.
(7)
Prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky sa musia skladovať tak, aby nedošlo k zmene ich fyzikálno-chemických vlastností. Kontrolu skladovania prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov vykonáva kontrolný ústav.“.
36.
Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠18a
Aplikácia prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov
(1)
Prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky môže aplikovať a túto aplikáciu zabezpečovať podľa návodu uvedeného na etikete ten, kto je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov (ďalej len „osvedčenie na aplikáciu prípravkov").
(2)
Osvedčenie na aplikáciu prípravkov sa vydáva tomu, kto úspešne absolvoval odborné vzdelávanie. Osvedčenie na aplikáciu prípravkov vydáva fyzická osoba alebo právnická osoba poverená ministerstvom, ktoré sú držiteľom potvrdenia o akreditácii pre danú činnosť.
(3)
Evidenciu vydaných osvedčení na aplikáciu prípravkov podľa odseku 2 vedie kontrolný ústav.
(4)
Platnosť osvedčenia na aplikáciu prípravkov je päť rokov.
(5)
Kontrolu osôb uvedených v odseku 1 vykonáva kontrolný ústav.
(6)
Osvedčenie na aplikáciu prípravkov sa nevyžaduje pri aplikáciách prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na rastliny a rastlinné produkty, ktoré sú určené na osobnú spotrebu.“.
37.
V poznámke pod čiarou k odkazu 21 sa citácia „Zákon č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 529/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
38.
V § 20 odsek 2 znie:
„(2)
Pri dovoze alebo obchodovaní v rámci členských štátov možno uvádzať na trh a používať osivo a drevo ošetrené prípravkom na ochranu rastlín obsahujúcim jednu účinnú látku alebo viac účinných látok, ktorú obsahuje registrovaný prípravok na ochranu rastlín podľa § 10 pre danú rastlinu a škodlivý organizmus.“.
39.
§ 22 vrátane nadpisu znie:
㤠22
Reklama
Reklama je povolená len na prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky registrované v Slovenskej republike. Reklama môže byť len v rozsahu použitia, ktorý je schválený kontrolným ústavom.“.
40.
§ 24 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
schvaľuje akčné plány eradikácie škodlivých organizmov.“.
41.
V § 25 sa za písmenom t) vkladajú nové písmená u) až x), ktoré znejú:
„u)
vykonáva monitoring prípravkov uvedených v § 14 ods. 11,
v)
navrhuje akčné plány eradikácie škodlivých organizmov,
w)
odskúšava biologickú účinnosť prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov a vydáva poverenia na odskúšavanie biologickej účinnosti prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov,
x)
spolupracuje s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,“.
Doterajšie písmená u) a v) sa označujú ako písmená y) a z).
42.
§ 27 vrátane nadpisu znie:
㤠27
Technický ústav
Technický ústav
a)
zabezpečuje evidenciu a vedie zoznam evidovaných typov mechanizačných prostriedkov podľa § 15,
b)
vykonáva kontrolu mechanizačných prostriedkov podľa § 16,
c)
posudzuje technické vlastnosti balenia a technické vlastnosti etikiet prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov, ak neboli doteraz posúdené príslušným orgánom iného členského štátu.“.
43.
V § 29 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
aplikoval prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky bez osvedčenia na aplikáciu podľa § 18a ods. 2. “.
44.
V § 29 sa odsek 2 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:
„h)
neoznámil kontrolnému ústavu každú zmenu údajov a informácií uvedených v dokumentačnom súbore údajov alebo všetky nové informácie o možných nebezpečných účinkoch prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku,
i)
neoznámil kontrolnému ústavu zmenu miesta a spôsobu výroby účinnej látky a prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku a kontrolný ústav zistil, že zloženie účinnej látky nie je identické so zložením účinnej látky uvedeným v dokumentačnom súbore údajov.“.
45.
V § 29 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
nestiahol šaržu podľa § 14 ods. 12,“.
46.
V § 29 ods. 3 písmeno d) znie:
„d)
uvádzal na trh a používal osivo a drevo ošetrené prípravkom na ochranu rastlín obsahujúcim jednu účinnú látku alebo viac účinných látok, ktorú neobsahuje registrovaný prípravok na ochranu rastlín podľa § 10 pre danú rastlinu a škodlivý organizmus,“.
47.
V § 29 ods. 4 písm. e) sa slová „ods. 10“ nahrádzajú slovami „ods. 20“.
48.
§ 33 vrátane nadpisu znie:
㤠33
Splnomocňovacie ustanovenia
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví podrobnosti o
a)
žiadosti o registráciu prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku a o dokumentačnom súbore údajov pre existujúce účinné látky ešte nezaradené do zoznamu povolených účinných látok na báze rastlín, rastlinných extraktov a feromónov a o dokumentačnom súbore údajov pre prípravky obsahujúce takéto účinné látky a o dokumentačnom súbore údajov pre účinné látky iných prípravkov a pre iné prípravky, vzájomnom uznávaní registrácií, žiadosti o prebaľovanie prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku a o vzájomnom uznávaní registrácií,
b)
odbornom vzdelávaní podľa § 18 ods. 4 písm. a) a c) a podľa § 18a ods. 2 a o osvedčení na predaj prípravkov podľa § 18 ods. 3 a o osvedčení na aplikáciu prípravkov podľa § 18a ods. 1,
c)
odbere vzoriek prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov a o skladovaní prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov.“.
49.
V § 34 odsek 2 znie:
„(2)
Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na vypracovanie odborných posudkov pre súbežný prípravok podľa § 10 ods. 3, na vypracovanie odborných posudkov pre rozšírenie rozsahu použitia podľa § 10 ods. 4 a 5, na posudzovanie úplnosti dokumentačného súboru údajov podľa § 11 ods. 4, na vypracovanie odborných posudkov pre registráciu prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku podľa § 11 ods. 6, na vypracovanie odborných posudkov pre posudzovanie zmien podľa § 11 ods. 20, na vypracovanie odborných posudkov pre prehodnotenie existujúcich registrácií podľa § 11 ods. 21, na vypracovanie odborných posudkov pre predĺženie doby platnosti registrácie podľa § 12, na vypracovanie odborných posudkov pre prebaľovanie prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov podľa § 13, na evidenciu mechanizačných prostriedkov podľa § 15 a na kontrolu mechanizačných prostriedkov podľa § 16.“.
50.
Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý znie:
㤠36a
(1)
Žiadosti o registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú účinné látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok, podané pred 1. júlom 2007 sa posudzujú podľa tohto zákona.
(2)
Žiadosti o registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú účinné látky ešte nezaradené do zoznamu povolených účinných látok, podané pred 1. júlom 2007 sa posudzujú podľa doterajších predpisov.
(3)
Prípravky na ochranu rastlín zaregistrované podľa doterajších predpisov, ktoré podľa tohto zákona patria medzi iné prípravky, zostávajú zaregistrované do doby uvedenej v rozhodnutí o registrácii. Po uplynutí doby platnosti registrácie nemožno požiadať o predĺženie doby platnosti ich registrácie podľa § 12; takéto prípravky možno zaregistrovať po podaní žiadosti o registráciu iného prípravku.
(4)
Prvou registráciou prípravku na ochranu rastlín podľa § 11 ods. 12 sa rozumie aj rozhodnutie o registrácii prípravku vydané pred 1. júlom 2007.
(5)
Každý, kto aplikuje prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky okrem osôb podľa § 18a ods. 6, je povinný získať osvedčenie na aplikáciu prípravkov podľa § 18a ods. 1 a 2 do 31. mája 2009.“.
51.
Slová „Lesnícky výskumný ústav“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „Národné lesnícke centrum“ v príslušnom tvare.
52.
Príloha sa dopĺňa bodmi 3 a 4, ktoré znejú:
„3.
Smernica Rady 74/556/EHS zo 4. júna 1974, ktorou sa stanovujú podrobnosti o prechodných opatreniach týkajúcich sa činností, ktoré súvisia s obchodovaním a distribúciou toxických výrobkov, a činností, ktoré zahŕňajú odborné využitie takýchto výrobkov, vrátane činností sprostredkovateľov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1).
4.
Smernica Rady 74/557/EHS zo 4. júna 1974 o uplatňovaní slobody usadiť sa a slobody poskytovať služby, pokiaľ ide o činnosti samostatne zárobkovo činných osôb a sprostredkovateľov pôsobiacich v oblasti obchodovania s toxickými výrobkami a ich distribúcie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1).“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z. a zákona č. 279/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov v položke 47 písmená a) a b) znejú:
„a)
Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na predaj prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov ............... 100 Sk
b)
Registrácia prípravku na ochranu rastlín alebo registrácia iného prípravku ........ 1 000 Sk“.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov sa položka 47 dopĺňa písmenami e) až o), ktoré znejú:
„e)
Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov .......................... 100 Sk
f)
Predĺženie doby platnosti registrácie prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku .......................................... 1 000 Sk
g)
Prebalenie prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku ......................... 1 000 Sk
h)
Zmena v registrácii prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku .............. 1 000 Sk
i)
Rozšírenie rozsahu použitia prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku podľa osobitného predpisu17b) .............. 1 000 Sk
j)
Rozšírenie rozsahu použitia prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku podľa osobitného predpisu17c) ................ 100 Sk
k)
Povolenie na vykonanie experimentu alebo testu na účely výskumu a vývoja, pri ktorom dochádza k uvoľňovaniu neregistrovaného prípravku na ochranu rastlín do životného prostredia .......................................... 1 000 Sk
l)
Povolenie súbežného dovozu prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku ........................................... 1 000 Sk
m)
Vzájomné uznanie prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku ................ 1 000 Sk
n)
Udelenie výnimky z požívania prípravku na ochranu rastlín podľa osobitného predpisu17d) .......................................... 1 000 Sk
o)
Vydanie poverenia na vykonávanie skúšok biologickej účinnosti .................. 5 000 Sk“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17b až 17d znejú:
„17b)
§ 10 ods. 4 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z.
17c)
§ 10 ods. 5 zákona č. 193/2005 Z. z.
17d)
§ 32 zákona č. 193/2005 Z. z.“.
Čl. III
Zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
V § 5 sa odsek 6 dopĺňa písmenom t), ktoré znie:
„t)
posudzuje vplyv prípravkov na ochranu rastlín na zdravie ľudí a vydáva odborné posudky.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.