285/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2007 do 31.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

285
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
z 12. júna 2007,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná banka Slovenska podľa § 12 ods. 9, § 17 ods. 11, § 18 ods. 7 a § 21 ods. 8 zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje
a)
obsah návrhu na zápis do registra sprostredkovateľov poistenia a sprostredkovateľov zaistenia (ďalej len „register“), obsah návrhu na zmenu zápisu v registri a obsah návrhu na zrušenie zápisu v registri,
b)
maximálny počet osôb, ktorých zápis do registra možno navrhnúť jedným návrhom na zápis do registra, výšku poplatku za návrh zápisu do registra, poplatku za návrh na zmenu zápisu v registri a poplatku za návrh na zrušenie zápisu v registri, vzor osvedčenia o zápise do registra a štruktúru registračného čísla,
c)
obsah odbornej skúšky pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti, spôsob vykonania odbornej skúšky, výšku poplatku za jej vykonanie a ďalšie podrobnosti o odbornej skúške,
d)
obsah, členenie a spôsob predkladania výkazu o sprostredkovaní poistenia a výkazu o sprostredkovaní zaistenia.
§ 2
Návrh na zápis do registra
(1)
Návrh na zápis do registra obsahuje tieto údaje:
a)
meno, priezvisko a rodné číslo výlučného sprostredkovateľa poistenia alebo podriadeného sprostredkovateľa poistenia, ak ide o fyzickú osobu alebo obchodné meno, právnu formu a identifikačné číslo výlučného sprostredkovateľa poistenia alebo podriadeného sprostredkovateľa poistenia, ak ide o právnickú osobu,
b)
adresu trvalého pobytu výlučného sprostredkovateľa poistenia alebo podriadeného sprostredkovateľa poistenia, ak ide o fyzickú osobu alebo adresu sídla výlučného sprostredkovateľa poistenia alebo podriadeného sprostredkovateľa poistenia, ak ide o právnickú osobu,
c)
adresu miesta podnikania výlučného sprostredkovateľa poistenia alebo podriadeného sprostredkovateľa poistenia, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
d)
názov štátu, na ktorého území bude výlučný sprostredkovateľ poistenia alebo podriadený sprostredkovateľ poistenia vykonávať sprostredkovanie poistenia, a to prostredníctvom pobočky alebo na základe práva slobodného poskytovania služieb,
e)
meno a priezvisko člena štatutárneho orgánu vykonávajúceho činnosť, ktorej obsahom je sprostredkovanie poistenia, ak ide o právnickú osobu,
f)
meno, priezvisko alebo obchodné meno navrhovateľa podľa § 12 ods. 1 zákona,
g)
sídlo navrhovateľa, ak je navrhovateľom poisťovňa alebo sprostredkovateľ poistenia z iného členského štátu podľa § 2 písm. h) zákona,
h)
registračné číslo navrhovateľa, ak je navrhovateľom poisťovací agent, poisťovací maklér alebo sprostredkovateľ poistenia z iného členského štátu podľa § 2 písm. h) zákona,
i)
ďalšie údaje uvedené v prílohách č. 1 a 2.
(2)
Vzor návrhu na zápis do registra je uvedený v prílohách č. 1 a 2.
(3)
Počet osôb, ktorých zápis do registra možno navrhnúť jedným návrhom na zápis do registra je najviac 1 000, ak ide o výlučných sprostredkovateľov poistenia alebo o podriadených sprostredkovateľov poistenia.
§ 3
Návrh na zmenu zápisu v registri
(1)
Návrh na zmenu zápisu v registri obsahuje tieto údaje:
a)
registračné číslo výlučného sprostredkovateľa poistenia alebo podriadeného sprostredkovateľa poistenia,
b)
meno a priezvisko alebo obchodné meno navrhovateľa,
c)
registračné číslo navrhovateľa, ak je navrhovateľom poisťovací agent, poisťovací maklér alebo sprostredkovateľ poistenia z iného členského štátu podľa § 2 písm. h) zákona,
d)
návrh zmeny údajov evidovaných v registri,
e)
ďalšie údaje uvedené v prílohách č. 3 a 4.
(2)
Vzor návrhu na zmenu zápisu v registri je uvedený v prílohách č. 3 a 4.
§ 4
Návrh na zrušenie zápisu v registri
(1)
Návrh na zrušenie zápisu v registri obsahuje tieto údaje:
a)
registračné číslo výlučného sprostredkovateľa poistenia alebo podriadeného sprostredkovateľa poistenia,
b)
meno a priezvisko alebo obchodné meno navrhovateľa,
c)
sídlo navrhovateľa, ak je navrhovateľom poisťovňa alebo sprostredkovateľ poistenia z iného členského štátu podľa § 2 písm. h) zákona,
d)
registračné číslo navrhovateľa, ak je navrhovateľom poisťovací agent, poisťovací maklér alebo sprostredkovateľ poistenia z iného členského štátu podľa § 2 písm. h) zákona,
e)
ďalšie údaje uvedené v prílohách č. 5 a 6.
(2)
Vzor návrhu na zrušenie zápisu v registri je uvedený v prílohách č. 5 a 6.
§ 5
Poplatky
Poplatok za návrh na
a)
zápis do registra je 1 000 Sk,
b)
zmenu zápisu v registri je 250 Sk,
c)
zrušenie zápisu v registri je 500 Sk.
§ 6
Osvedčenie o zápise do registra
Vzor osvedčenia o zápise do registra je uvedený v prílohe č. 7.
§ 7
Štruktúra registračného čísla
(1)
Registračné číslo je deväťmiestny alfanumerický kód, ktorého prvé tri znaky sú veľké písmená abecedy a ďalších šesť znakov tvorí poradové číslo v registri.
(2)
Prvé tri znaky registračného čísla sú písmená
a)
VSP, ak ide o výlučného sprostredkovateľa poistenia,
b)
PSP, ak ide o podriadeného sprostredkovateľa poistenia,
c)
PAG, ak ide o poisťovacieho agenta,
d)
PMA, ak ide o poisťovacieho makléra,
e)
EUP, ak ide o sprostredkovateľa poistenia z iného členského štátu podľa § 2 písm. h) zákona,
f)
SZA, ak ide o sprostredkovateľa zaistenia,
g)
EUZ, ak ide o sprostredkovateľa zaistenia z iného členského štátu podľa § 2 písm. h) zákona.
§ 8
Odborná skúška
(1)
Odbornou skúškou sa overuje odborná spôsobilosť fyzickej osoby, ktorá chce vykonať odbornú skúšku (ďalej len „uchádzač“), a to preukázaním vedomostí
a)
zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich oblasť poisťovníctva, sprostredkovania poistenia a sprostredkovania zaistenia a finančných služieb,
b)
z teórie poisťovníctva, sprostredkovania poistenia a sprostredkovania zaistenia a finančných služieb,
c)
z oblasti marketingu a etiky predaja finančných služieb,
d)
z oblasti podnikania a manažmentu vrátane finančného manažmentu a riadenia rizika,
e)
zo základov účtovníctva a z finančnej matematiky,
f)
o slovenskom finančnom trhu a jednotnom finančnom trhu Európskej únie.
(2)
Okruhy tém vrátane všetkých otázok a odpovedí, ktoré môžu byť obsahom odbornej skúšky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti a písomnej časti odbornej skúšky pre najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti, a príklady otázok, ktoré môžu byť obsahom ústnej časti odbornej skúšky pre najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti, zverejnia sa na internetovej stránke Národnej banky Slovenska najneskôr 40 dní pred termínom konania odbornej skúšky.
§ 9
(1)
Odborná skúška pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti a odborná skúška pre najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti sa koná najmenej dvakrát v kalendárnom roku.
(2)
Termín konania odbornej skúšky, miesto jej konania, tlačivo prihlášky na odbornú skúšku a skúšobný poriadok sa zverejnia na internetovej stránke Národnej banky Slovenska najneskôr 60 dní pred konaním odbornej skúšky.
(3)
Prihláška na odbornú skúšku obsahuje druh odbornej skúšky, termín jej konania, meno, priezvisko, dátum narodenia uchádzača a adresu jeho trvalého pobytu. Prílohou prihlášky na odbornú skúšku je doklad o zaplatení poplatku za jej vykonanie. Prihláška na odbornú skúšku sa podáva najneskôr 30 dní pred termínom jej konania.
(4)
Písomná pozvánka na odbornú skúšku sa zasiela uchádzačovi najneskôr 15 dní pred termínom jej konania, ak uchádzač podal prihlášku na odbornú skúšku v súlade s odsekom 3 a zaplatil poplatok za vykonanie odbornej skúšky.
(5)
Odborná skúška je neverejná a koná sa pred skúšobnou komisiou Národnej banky Slovenska. Predsedu a ďalších členov skúšobnej komisie vymenúva a odvoláva guvernér Národnej banky Slovenska na návrh viceguvernéra Národnej banky Slovenska, do ktorého riadiacej pôsobnosti patrí útvar dohľadu nad finančným trhom.
(6)
Odborná skúška pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti je písomná a vykonáva sa formou písomného testu.
(7)
Odborná skúška pre najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti sa skladá z písomnej časti a ústnej časti. Písomná časť odbornej skúšky pre najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti sa vykonáva formou písomného testu. Ústna časť odbornej skúšky pre najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti sa vykonáva odpovedaním na dve otázky vyberané uchádzačom žrebovaním.
(8)
Na ústnej časti odbornej skúšky pre najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti sa môže uchádzač zúčastniť, ak vyhovel v písomnej časti tejto odbornej skúšky.
(9)
Výsledok odbornej skúšky sa hodnotí klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“.
(10)
Výsledok odbornej skúšky sa oznámi uchádzačovi do 30 dní odo dňa jej vykonania. Ak uchádzač na odbornej skúške vyhovel, prílohou oznámenia o výsledku odbornej skúšky je osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 8.
§ 10
Poplatok za vykonanie odbornej skúšky
Poplatok za vykonanie odbornej skúšky pre
a)
stredný stupeň odbornej spôsobilosti je 1 000 Sk,
b)
najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti je 2 000 Sk.
§ 11
Výkaz o sprostredkovaní poistenia a výkaz o sprostredkovaní zaistenia
(1)
Výkaz o sprostredkovaní poistenia a výkaz o sprostredkovaní zaistenia sa predkladajú Národnej banke Slovenska písomne a elektronicky.
(2)
Výkazy podľa odseku 1 sa predkladajú podľa vzorov uvedených v prílohách č. 9 a 10.
(3)
Výkazy podľa odseku 1 sa predkladajú spolu za činnosť vykonávanú na území Slovenskej republiky a za činnosť vykonávanú na území iných členských štátov podľa § 2 písm. h) zákona. Údaje v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska platným k 31. decembru príslušného kalendárneho roka.
§ 12
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 417/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 476/2006 Z. z.
§ 13
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2007.
Ivan Šramko v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 285/2007 Z. z.
VZOR
A.
NÁVRH NA ZÁPIS VÝLUČNÉHO SPROSTREDKOVATEĽA POISTENIA DO REGISTRA SPROSTREDKOVATEĽOV POISTENIA A SPROSTREDKOVATEĽOV ZAISTENIA
FYZICKÁ OSOBA
VZOR
B.
NÁVRH NA ZÁPIS VÝLUČNÉHO SPROSTREDKOVATEĽA POISTENIA DO REGISTRA SPROSTREDKOVATEĽOV POISTENIA A SPROSTREDKOVATEĽOV ZAISTENIA
PRÁVNICKÁ OSOBA
Príloha č. 2 k vyhláške č. 285/2007 Z. z.
VZOR
A.
NÁVRH NA ZÁPIS PODRIADENÉHO SPROSTREDKOVATEĽA POISTENIA DO REGISTRA SPROSTREDKOVATEĽOV POISTENIA A SPROSTREDKOVATEĽOV ZAISTENIA
FYZICKÁ OSOBA
VZOR
B.
NÁVRH NA ZÁPIS PODRIADENÉHO SPROSTREDKOVATEĽA POISTENIA DO REGISTRA SPROSTREDKOVATEĽOV POISTENIA A SPROSTREDKOVATEĽOV ZAISTENIA
PRÁVNICKÁ OSOBA
Príloha č. 3 k vyhláške č. 285/2007 Z. z.
VZOR
A.
NÁVRH NA ZMENU ZÁPISU VÝLUČNÉHO SPROSTREDKOVATEĽA POISTENIA DO REGISTRA SPROSTREDKOVATEĽOV POISTENIA A SPROSTREDKOVATEĽOV ZAISTENIA
FYZICKÁ OSOBA
VZOR
B.
NÁVRH NA ZMENU ZÁPISU VÝLUČNÉHO SPROSTREDKOVATEĽA POISTENIA DO REGISTRA SPROSTREDKOVATEĽOV POISTENIA A SPROSTREDKOVATEĽOV ZAISTENIA
PRÁVNICKÁ OSOBA
Príloha č. 4 k vyhláške č. 285/2007 Z. z.
VZOR
A.
NÁVRH NA ZMENU ZÁPISU PODRIADENÉHO SPROSTREDKOVATEĽA POISTENIA DO REGISTRA SPROSTREDKOVATEĽOV POISTENIA A SPROSTREDKOVATEĽOV ZAISTENIA
FYZICKÁ OSOBA
VZOR
B.
NÁVRH NA ZMENU ZÁPISU PODRIADENÉHO SPROSTREDKOVATEĽA POISTENIA DO REGISTRA SPROSTREDKOVATEĽOV POISTENIA A SPROSTREDKOVATEĽOV ZAISTENIA
PRÁVNICKÁ OSOBA
Príloha č. 5 k vyhláške č. 285/2007 Z. z.
VZOR
A.
NÁVRH NA ZRUŠENIE ZÁPISU VÝLUČNÉHO SPROSTREDKOVATEĽA POISTENIA DO REGISTRA SPROSTREDKOVATEĽOV POISTENIA A SPROSTREDKOVATEĽOV ZAISTENIA
FYZICKÁ OSOBA
VZOR
B.
NÁVRH NA ZRUŠENIE ZÁPISU VÝLUČNÉHO SPROSTREDKOVATEĽA POISTENIA DO REGISTRA SPROSTREDKOVATEĽOV POISTENIA A SPROSTREDKOVATEĽOV ZAISTENIA
PRÁVNICKÁ OSOBA
Príloha č. 6 k vyhláške č. 285/2007 Z. z.
VZOR
A.
NÁVRH NA ZRUŠENIE ZÁPISU PODRIADENÉHO SPROSTREDKOVATEĽA POISTENIA DO REGISTRA SPROSTREDKOVATEĽOV POISTENIA A SPROSTREDKOVATEĽOV ZAISTENIA
FYZICKÁ OSOBA
VZOR
B.
NÁVRH NA ZRUŠENIE ZÁPISU PODRIADENÉHO SPROSTREDKOVATEĽA POISTENIA DO REGISTRA SPROSTREDKOVATEĽOV POISTENIA A SPROSTREDKOVATEĽOV ZAISTENIA
PRÁVNICKÁ OSOBA
Príloha č. 7 k vyhláške č. 285/2007 Z. z.
VZOR
OSVEDČENIE O ZÁPISE DO REGISTRA SPROSTREDKOVATEĽOV POISTENIA A SPROSTREDKOVATEĽOV ZAISTENIA
Príloha č. 8 k vyhláške č. 285/2007 Z. z.
VZOR
OSVEDČENIE O VYKONANÍ ODBORNEJ SKÚŠKY
Príloha č. 9 k vyhláške č. 285/2007 Z. z.
VZOR
Výkaz o sprotredkovaní poistenia
Vysvetlivky k Výkazu Psp (VSP) 40-01
Výkaz sa vypĺňa v tisícoch Sk, prípadne v kusoch podľa kontextu, za činnosť vykonávanú tak na území Slovenskej republiky, ako aj na území iných členských štátov, a to spolu.
Polia označené znakom „x“ sa nevypĺňajú.
Príslušná kategória sprostredkovateľa, za ktorého sa výkaz predkladá, sa označí znakom X.
1.
Sprostredkované predpísané poistné sa uvádza ako celková suma ročného poistného alebo celková suma jednorazového poistného z poistných zmlúv sprostredkovaných poisťovacím agentom/poisťovacím maklérom, pri ktorých začiatok poistenia je v príslušnom kalendárnom roku. Uvádza sa tu poistné z poistných zmlúv, ktoré boli v príslušnom kalendárnom roku prepracované na nové poistné zmluvy. Neuvádza sa poistné z poistných zmlúv, ktoré boli zmenené dodatkami, a poistných zmlúv, ktoré boli automaticky predĺžené. V prípade poistných zmlúv, pri ktorých suma ročného poistného nie je ku dňu zostavovania výkazu známa z dôvodu ich špecifickosti, napríklad skupinové cestovné poistenie, uvádza sa suma poistného pripadajúca na obdobie, počas ktorého bola poistná zmluva v príslušnom kalendárnom roku, za ktorý sa výkaz zostavuje, platná.
2.
Sprostredkované poistné zmluvy – počet sa uvádzajú celkovým počtom sprostredkovaných poistných zmlúv za príslušný kalendárny rok, ktorých začiatok poistenia je v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom je rozhodujúci dátum začatia platnosti poistnej zmluvy. Patria sem tiež poistné zmluvy, ktoré boli v príslušnom kalendárnom roku prepracované na nové poistné zmluvy. Nepatria sem poistné zmluvy, ktoré boli zmenené dodatkami, a poistné zmluvy, ktoré boli automaticky predĺžené.
3.
Príjmy sa uvádzajú sumou všetkých príjmov zo všetkých činností sprostredkovateľa poistenia vrátane iných činností, ako je sprostredkovateľská činnosť v poisťovníctve, vzniknutých za príslušné účtovné obdobie, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
4.
Výnosy sa uvádzajú sumou všetkých výnosov zo všetkých činností sprostredkovateľa poistenia vrátane iných činností, ako je sprostredkovateľská činnosť v poisťovníctve, vzniknutých za príslušné účtovné obdobie, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Vychádza sa z účtovníctva sprostredkovateľa poistenia.
5.
Získané provízie sa uvádzajú ako suma všetkých provízií a iných odplát, ktoré poisťovací agent/poisťovací maklér za príslušné účtovné obdobie buď získal, alebo na ktoré mu vznikol nárok na základe sprostredkovania poistenia.
6.
Prvoročné povízie sa uvádzajú ako suma provízií a iných odplát, ktoré poisťovací agent/poisťovací maklér za príslušné účtovné obdobie buď získal, alebo na ktoré mu vznikol nárok z poistného za prvý rok poistenia.
7.
Ostatné provízie sa uvádzajú ako suma provízií a iných odplát, ktoré poisťovací agent/poisťovací maklér za príslušné účtovné obdobie buď získal, alebo na ktoré mu vznikol nárok z následného poistného, iného ako poistné za prvý rok poistenia. Uvádzajú sa tu aj všetky bonusy a všetky doplatky provízií. Do ostatných provízií sa nezapočítavajú provízie za prvý rok poistenia.
8.
Výdavky sa uvádzajú sumou všetkých výdavkov zo všetkých činností vrátane iných činností, ako je sprostredkovateľská činnosť v poisťovníctve, poisťovacieho agenta/poisťovacieho makléra vzniknutých za príslušné účtovné obdobie, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
9.
Náklady sa uvádzajú sumou všetkých nákladov zo všetkých činností vrátane iných činností, ako je sprostredkovateľská činnosť v poisťovníctve, poisťovacieho agenta/poisťovacieho makléra vzniknutých za príslušné účtovné obdobie, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Vychádza sa z účtovníctva poisťovacieho agenta/poisťovacieho makléra.
10.
Čistý majetok sa uvádza ako
a)
suma čistého majetku, ktorý sa vykazuje ako rozdiel majetku a záväzkov vo Výkaze o majetku a záväzkoch, ak ide o poisťovacieho agenta/poisťovacieho makléra, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva;
b)
suma vlastného imania, ak ide o poisťovacieho agenta/poisťovacieho makléra, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Vychádza sa z účtovníctva poisťovacieho agenta/poisťovacieho makléra.
11.
Počet zamestnancov sa uvádza skutočným počtom zamestnancov poisťovacieho agenta/poisťovacieho makléra k 31. decembru príslušného kalendárneho roka bez ohľadu na trvanie a rozsah pracovného pomeru.
Príloha č. 10 k vyhláške č. 285/2007 Z. z.
VZOR
Výkaz o sprostredkovaní zaistenia
Vysvetlivky k Výkazu Psp (VSZ) 41-01
Výkaz sa vypĺňa v tisícoch Sk, prípadne v kusoch podľa kontextu, za činnosť vykonávanú na území Slovenskej republiky, ako aj na území iných členských štátov, a to spolu.
Polia označené znakom „x“ sa nevypĺňajú.
Príslušná kategória sprostredkovateľa, za ktorého sa výkaz predkladá, sa označí znakom X.
1.
Sprostredkované predpísané zaistné sa uvádza celkovou sumou ročného zaistného alebo celkovou sumou jednorazového zaistného zo zaistných zmlúv sprostredkovaných sprostredkovateľom zaistenia, pri ktorých začiatok zaistenia je v príslušnom kalendárnom roku. Rovnako sa tu uvádza zaistné zo zaistných zmlúv, ktoré boli v príslušnom kalendárnom roku prepracované na nové zaistné zmluvy. Neuvádza sa zaistné zo zaistných zmlúv, ktoré boli zmenené dodatkami, a zaistných zmlúv, ktoré boli automaticky predĺžené. V prípade zaistných zmlúv, pri ktorých suma ročného zaistného nie je ku dňu zostavovania výkazu známa z dôvodu ich špecifickosti, uvádza sa suma zaistného pripadajúca na obdobie, počas ktorého bola zaistná zmluva v príslušnom kalendárnom roku, za ktorý sa výkaz zostavuje, platná.
2.
Sprostredkované zaistné zmluvy – počet sa uvádzajú celkovým počtom sprostredkovaných zaistných zmlúv za príslušný kalendárny rok, ktorých začiatok zaistenia je v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom je rozhodujúci dátum začatia platnosti zaistnej zmluvy. Patria sem tiež zaistné zmluvy, ktoré boli v príslušnom kalendárnom roku prepracované na nové zaistné zmluvy. Nepatria sem zaistné zmluvy, ktoré boli zmenené dodatkami, a zaistné zmluvy, ktoré boli automaticky predĺžené.
3.
Príjmy sa uvádzajú sumou všetkých príjmov zo všetkých činností sprostredkovateľa zaistenia vrátane iných činností, ako je sprostredkovateľská činnosť v poisťovníctve, vzniknutých za príslušné účtovné obdobie, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
4.
Výnosy sa uvádzajú sumou všetkých výnosov zo všetkých činností sprostredkovateľa zaistenia vrátane iných činností, ako je sprostredkovateľská činnosť v poisťovníctve, vzniknutých za príslušné účtovné obdobie, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Vychádza sa z účtovníctva sprostredkovateľa zaistenia.
5.
Získané provízie sa uvádzajú sumou všetkých provízií a iných odplát, ktoré sprostredkovateľ zaistenia za príslušné účtovné obdobie buď získal, alebo na ktoré mu vznikol nárok na základe sprostredkovania zaistenia.
6.
Prvoročné provízie sa uvádzajú sumou provízií a iných odplát, ktoré sprostredkovateľ zaistenia za príslušné účtovné obdobie buď získal, alebo na ktoré mu vznikol nárok zo zaistného za prvý rok zaistenia.
7.
Ostatné provízie sa uvádzajú sumou provízií a iných odplát, ktoré sprostredkovateľ zaistenia za príslušné účtovné obdobie buď získal, alebo na ktoré mu vznikol nárok z následného zaistného, iného ako zaistné za prvý rok zaistenia. Patria sem tiež všetky bonusy a všetky doplatky provízií. Do ostatných provízií sa nezapočítavajú provízie za prvý rok zaistenia.
8.
Výdavky sa uvádzajú sumou všetkých výdavkov zo všetkých činností vrátane iných činností, ako je sprostredkovateľská činnosť v poisťovníctve, sprostredkovateľa zaistenia vzniknutých za príslušné účtovné obdobie, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
9.
Náklady sa uvádzajú sumou všetkých nákladov zo všetkých činností vrátane iných činností, ako je sprostredkovateľská činnosť v poisťovníctve, sprostredkovateľa zaistenia vzniknutých za príslušné účtovné obdobie, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Vychádza sa z účtovníctva sprostredkovateľa zaistenia.
10.
Čistý majetok sa uvádza ako
a)
suma čistého majetku, ktorý sa vykazuje ako rozdiel majetku a záväzkov vo Výkaze o majetku a záväzkoch, ak ide o sprostredkovateľa zaistenia, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva;
b)
suma vlastného imania, ak ide o sprostredkovateľa zaistenia, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Vychádza sa z účtovníctva sprostredkovateľa zaistenia.
11.
Počet zamestnancov sa uvádza skutočným počtom zamestnancov sprostredkovateľa zaistenia k 31. decembru príslušného kalendárneho roka bez ohľadu na trvanie a druh pracovného pomeru.