27/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.01.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

27
OZNÁMENIE
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 12 ods. 6 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z. z. oznamuje, že pre oblasť plynárenstva vydal cenové rozhodnutia:
Regulovaný subjekt Číslo
rozhodnutia
Dátum vydania
rozhodnutia
Číslo
vestníka
1. Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
0033/2006/P 29. 9. 2006 32/2006
2. GUMON SLOVAKIA, a. s.
Košická 6
825 16 Bratislava
0007/2007/P 4. 10. 2006 35/2006
3. ZSNP, a. s.
Priemyselná 12
965 63 Žiar nad Hronom
0006/2007/P 27. 9. 2006 33/2006
4. TEPLÁREŇ, a. s., Považská Bystrica
ul. Robotnícka
017 34 Považská Bystrica
0005/2007/P 3. 10. 2006 35/2006
5. U. S. Steel Košice, s. r. o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
0004/2007/P 12. 9. 2006 31/2006
6. CHIRANA-PREMA Energetika, a. s.
Námestie Dr. A. Schweitzera 194
916 01 Stará Turá
0003/2007/P 22. 9. 2006 35/2006
7. DNV ENERGO, a. s.
Areál ZTS č. 924
018 41 Dubnica nad Váhom
0002/2007/P 7. 9. 2006 31/2006
8. Chirana-Dental, s. r. o.
Vrbovská cesta 17
921 01 Piešťany
0001/2007/P 25. 8. 2006 31/2006
9. Duslo, a. s., odštepný závod ISTROCHEM
Nobelova 34
836 05 Bratislava
0008/2007/P 17. 10. 2006 36/2006
10. Emerson akciová spoločnosť
Piešťanská 1202/44
915 28 Nové Mesto nad Váhom
0009/2007/P 20. 10. 2006 37/2006
11. Energy Snina, a. s.
Strojárska 4435
069 01 Snina
0011/2007/P 26. 10. 2006 37/2006
12. SPP - distribúcia, a. s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava
0012/2007/P 30. 10. 2006 37/2006
13. SPP - distribúcia, a. s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava
0013/2007/P 30. 10. 2006 37/2006
14. SPP - preprava, a. s.
Mlynské nivy 42
825 11 Bratislava
0010/2007/P 26. 10. 2006 42/2006
15. PRAKOENERG, spol. s r. o.
055 62 Prakovce č. 13
0014/2007/P 30. 10. 2006 37/2006
16. ENERGOSAM, s. r. o.
Ul. kpt. M. Uhra 57/3
907 01 Myjava
0016/2007/P 6. 11. 2006 37/2006
17. ENERGETIKA, s. r. o.
Priemyselná 720
072 22 Strážske
0017/2007/P 13. 11. 2006 38/2006
18. Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
0020/2007/P 29. 11. 2006 38/2006
19. Smurfit Kappa Štúrovo, a. s.
Továrenská 1
943 03 Štúrovo
0018/2007/P 27. 11. 2006 41/2006
20. ENERGOBLOK, a. s.
Štverník 662
906 13 Brezová pod Bradlom
0019/2007/P 27. 11. 2006 41/2006
21. KLF-ENERGETIKA a. s.
Kukučínova 2346
024 11 Kysucké Nové Mesto
0022/2007/P 1. 12. 2006 42/2006
22. MERINA a. s.
M. R. Štefánika 379/19
911 60 Trenčín
0021/2007/P 29. 11. 2006 41/2006
23. KT SERVIS s. r. o.
Mlynská 58
974 01 Banská Bystrica
0023/2007/P 12. 12. 2006 53/2006
24. TATRAMAT, akciová spoločnosť
Hlavná 1416/28
059 51 Poprad
0026/2007/P 19. 12. 2006 53/2006
Do textu cenových rozhodnutí možno nahliadnuť na webovej stránke úradu www.urso.gov.sk a v príslušnom Vestníku úradu.