260/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

260
ZÁKON
zo 17. mája 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 vrátane nadpisu znie:
㤠2
Vymedzenie niektorých pojmov
Na účely tohto zákona
a)
verejnou prácou je
1.
činnosť na prípravu a uskutočňovanie stavby alebo zmeny dokončenej stavby financovaná celkom alebo sčasti z verejných investícií,
2.
stavba financovaná celkom alebo sčasti z verejných investícií,
b)
verejnou investíciou sú finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, štátnych účelových fondov, z rozpočtu Európskej únie, z rozpočtov vyšších územných celkov, z úverov, za ktoré ručí štát; za verejné investície sa považujú aj vlastné prostriedky obce, ak obec požiada o zaradenie stavby financovanej z takých prostriedkov do rozvojového programu kraja,
c)
stavebným zámerom verejnej práce (ďalej len „stavebný zámer”) je dokumentácia, ktorá vyjadruje základné požiadavky na verejnú prácu,
d)
súhrnným programom verejných prác je súbor verejných prác s vypracovaným stavebným zámerom,
e)
celkovou cenou verejnej práce je cena vrátane dane z pridanej hodnoty,
f)
rozvojovou verejnou prácou je verejná práca s celkovou cenou vyššou ako 40 mil. Sk, ktorou sa vykonáva hospodárska a sociálna politika vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda”) a zabezpečuje politika rozvoja odvetvia alebo rozvoj regiónu,1)
g)
predkladateľom sú príslušné ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy alebo iní správcovia rozpočtových kapitol, samosprávne kraje a obce,
h)
technickou prípravou verejnej práce (ďalej len „technická príprava”) sú všetky činnosti potrebné na spracovanie stavebného zámeru a ďalšie činnosti, ktoré končia nadobudnutím právoplatnosti stavebného povolenia,1a)
i)
rozvojovým programom priorít verejných prác je súbor rozvojových verejných prác, ktorých technická príprava je v súlade s týmto zákonom; informatívnu časť rozvojového programu priorít verejných prác tvoria predpokladané finančné prostriedky podľa zdrojov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:
„1)
§ 2 písm. a) zákona č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.
1a)
§ 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 3 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
Rozvojový program verejných prác samosprávneho kraja (ďalej len „Rozvojový program samosprávneho kraja),“.
3.
V § 3 ods. 2 sa slová „verejných prác” nahrádzajú slovami „regionálneho rozvoja”.
4.
§ 4 až 6 vrátane nadpisov znejú:
㤠4
Rezortný rozvojový program
(1)
Rezortný rozvojový program zahŕňa všetky rozvojové verejné práce v rezorte, pri ktorých sa predpokladá ukončenie technickej prípravy v nasledujúcom rozpočtovom roku a v ďalších dvoch rokoch a všetky rozvojové verejné práce v rezorte s ukončenou technickou prípravou s predpokladaným začatím stavebných prác v nasledujúcom rozpočtovom roku a v ďalších dvoch rokoch.
(2)
Rezortný rozvojový program vypracúvajú príslušné ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy a iní správcovia rozpočtových kapitol na obdobie troch rokov na základe koncepcie rozvoja odvetvia, základných programových dokumentov podpory regionálneho rozvoja1b) a územnoplánovacej dokumentácie1c) a predkladajú ho ministerstvu každoročne do 15. marca.
§ 5
Rozvojový program samosprávneho kraja
(1)
Rozvojový program samosprávneho kraja zahŕňa všetky rozvojové verejné práce v samosprávnom kraji, pri ktorých sa predpokladá ukončenie technickej prípravy v nasledujúcom rozpočtovom roku a v ďalších dvoch rokoch a všetky rozvojové verejné práce v samosprávnom kraji s ukončenou technickou prípravou s predpokladaným začatím stavebných prác v nasledujúcom rozpočtovom roku a v ďalších dvoch rokoch.
(2)
Rozvojový program samosprávneho kraja vypracúva samosprávny kraj na obdobie troch rokov, pričom vychádza najmä zo základných programových dokumentov podpory regionálneho rozvoja1b) a územnoplánovacej dokumentácie1c) a predkladá ministerstvu každoročne do 15. marca.
(3)
Do rozvojového programu samosprávneho kraja samosprávny kraj zapracuje aj rozvojové verejné práce obcí.
(4)
Požiadavku na zaradenie rozvojovej verejnej práce do rozvojového programu samosprávneho kraja obec predkladá samosprávnemu kraju každoročne do konca januára.
§ 6
Súhrnný program verejných prác
(1)
Súhrnný program verejných prác spracúva ministerstvo na podklade priebežne predkladaných stavebných zámerov.
(2)
Predkladateľ preverí správnosť stavebného zámeru, jeho súlad so zámermi a cieľmi rezortu, samosprávneho kraja alebo obce a predloží ho v jednom vyhotovení ministerstvu. Stavebný zámer, ktorý obsahuje skutočnosti týkajúce sa obrany štátu alebo bezpečnosti štátu, ministerstvu sa nepredkladá.
(3)
Ak je potrebné vykonať štátnu expertízu stavebného zámeru (ďalej len „štátna expertíza“), predkladateľ postupuje podľa § 10.”.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1b a 1c znejú:
„1b)
§ 5 ods. 1 zákona č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 351/2004 Z. z.
1c)
§ 8 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
5.
§ 7 sa vypúšťa.
6.
§ 8 vrátane nadpisu znie:
㤠8
Rozvojový program priorít
(1)
Rozvojový program priorít zostavuje ministerstvo z rezortných rozvojových programov a rozvojových programov samosprávnych krajov na obdobie troch rokov a predkladá každoročne do 30. júna na schválenie vláde.
(2)
Do rozvojového programu priorít ministerstvo zaraďuje rozvojové verejné práce cez Súhrnný program verejných prác na základe preverenia stavu technickej prípravy.
(3)
Pri verejných prácach, ktorými sa zabezpečuje obrana štátu a bezpečnosť štátu, sa postup podľa odseku 2 neuplatňuje.“.
7.
V § 9 odsek 1 znie:
(1) Stavebný zámer vychádza z koncepcie rozvoja odvetvia, zo základných programových dokumentov podpory regionálneho rozvoja,1b) schválenej územnoplánovacej dokumentácie a objasňuje súvislosti stavby alebo súboru stavieb vyjadrené v týchto dokumentoch.”.
8.
V § 9 ods. 3 sa odkaz 1 označuje ako odkaz 1d.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1d znie:
„1d)
§ 37 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
9.
V § 9 odseky 6 a 7 znejú:
„(6)
Predkladateľ zodpovedá za vypracovanie stavebného zámeru podľa odseku 1, za hospodárnosť využitia verejných investícií a úplnosť písomností podľa odsekov 3 a 4.
(7)
Ak ide o verejnú prácu s celkovou cenou vyššou ako 200 mil. Sk, predkladateľ požiada ministerstvo o vykonanie štátnej expertízy.“.
10.
§ 10 vrátane nadpisu znie:
㤠10
Vykonávanie štátnej expertízy
(1)
Štátna expertíza je posudzovanie stavebného zámeru s cieľom zhodnotiť optimálne využitie verejných investícií pri financovaní verejnej práce. Štátnu expertízu vykonáva ministerstvo na základe žiadosti predkladateľa o vykonanie štátnej expertízy (ďalej len „žiadosť“).
(2)
Štátna expertíza sa vykoná
a)
na každú verejnú prácu s celkovou cenou vyššou ako 200 mil. Sk s výnimkou verejných prác obstarávaných Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočňujú v zahraničí, a verejných prác určených na zabezpečenie obrany a bezpečnosti štátu,
b)
na verejnú prácu zásadného významu pre štát, ak tak určí vláda.
(3)
Žiadosť obsahuje
a)
identifikačné údaje o predkladateľovi a verejnej práci,
b)
predpokladané termíny prípravy, uskutočnenia a dokončenia verejnej práce,
c)
stavebný zámer podľa § 9 ods. 3 v troch výtlačkoch a dokumentáciu stavebného zámeru podľa § 9 ods. 4 písm. a), b) a c) aj v elektronickej podobe.
(4)
Ministerstvo v rámci výkonu štátnej expertízy vypracuje do 30 dní expertízny posudok (ďalej len „posudok“) na stavebný zámer.
(5)
Ministerstvo môže požiadať o vypracovanie posudku externých odborníkov, vedecké alebo odborné inštitúcie. Lehota na vypracovanie posudku je do 30 dní.
(6)
Ak externému odborníkovi vzniknú v súvislosti s vypracovaním posudku nevyhnutné náklady, uvedie ich vo vyúčtovaní oddelene od odmeny za výkon práce.
(7)
Posudok hodnotí verejnú prácu najmä z hľadiska
a)
posúdenia ekonomickej efektívnosti,
b)
opodstatnenosti nákladov verejnej práce,
c)
súladu so základnými programovými dokumentmi podpory regionálneho rozvoja,1b)
d)
súladu s Koncepciou územného rozvoja Slovenska,
e)
súladu s koncepciou rozvoja odvetvia,
f)
súladu s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,
g)
súladu s územnoplánovacou dokumentáciou,
h)
súladu so záverečným stanoviskom podľa osobitného predpisu,1d) ak ide o stavebný zámer, pre ktorý sa toto stanovisko vyžaduje,
i)
optimálneho technického, konštrukčného a ekonomického riešenia.
(8)
Ak z posudku vyplýva, že posudzovaný stavebný zámer zodpovedá požadovaným hľadiskám, ministerstvo vyhotoví protokol o vykonaní štátnej expertízy (ďalej len „protokol“).“.
11.
V § 11 ods. 2 sa vypúšťajú slová „doručenia stanoviska úradu a”.
12.
V § 11 ods. 3 sa vypúšťajú slová „nesúhlasného stanoviska úradu alebo” a slová „stanoviska úradu alebo vypracovania”.
13.
V § 11 odseky 8 až 10 znejú:
„(8)
Protokol a posudky sú uložené na ministerstve. Ministerstvo tieto dokumenty uchováva desať rokov od vydania protokolu.
(9)
Cena uvedená v protokole je predpokladaná hodnota zákazky podľa osobitného predpisu.2)
(10)
Ministerstvo môže v protokole určiť predkladateľovi povinnosť opätovne predložiť dokumentáciu v priebehu technickej prípravy na preverenie, či sa zohľadnili pripomienky a dodržali podmienky určené protokolom. Ak sa pripomienky a podmienky splnili, ministerstvo do 30 dní odo dňa doručenia dokumentácie vydá dodatok k protokolu, ktorý tvorí súčasť protokolu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
§ 5 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
14.
V § 11 sa odseky 11 a 12 vypúšťajú.
15.
Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠11a
Vykonanie opakovanej štátnej expertízy
(1)
Opakovaná štátna expertíza sa vykoná na dodatok stavebného zámeru, ak v priebehu technickej prípravy stavby dôjde k zmene technického riešenia stavby alebo k inej zmene, následkom ktorej nie je možné dodržať cenu podľa § 11 ods. 9.
(2)
Obsahom dokumentácie dodatku stavebného zámeru je riešenie predmetu zmeny a porovnanie so stavebným zámerom so zdôvodnením nedodržania protokolu; pre rozsah dokumentácie dodatku stavebného zámeru sa použije ustanovenie vykonávacieho predpisu.
(3)
Pri vypracovaní posudku na dodatok stavebného zámeru v rámci výkonu opakovanej štátnej expertízy ministerstvo postupuje podľa § 10.
(4)
Ak z posudku na dodatok stavebného zámeru vyplýva, že dodatok stavebného zámeru zodpovedá požadovaným hľadiskám, ministerstvo vyhotoví dodatok k protokolu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť protokolu.
(5)
Ak posudok na dodatok stavebného zámeru preukáže neopodstatnenosť zmeny ceny uvedenej v protokole, dodatok k protokolu sa nevyhotoví a ministerstvo oznámi výsledok posúdenia predkladateľovi.
(6)
Opakovanú štátnu expertízu vykoná ministerstvo na základe žiadosti predkladateľa o vykonanie opakovanej štátnej expertízy.“.
16.
V § 12 ods. 1 sa za slovo „povinný” vkladá slovo „najmä”.
17.
V § 12 ods.1 písm. a) sa za slovo „práce” vkladajú slová „v zmluve”.
18.
V § 12 ods. 1 písm. a) šiesty bod znie:
„6.
uložiť projektantovi v spolupráci so zhotoviteľom spracovať plán užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu; plán užívania obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv,“.
19.
V § 12 ods. 1 písm. a) siedmom bode sa slová „verejnej práce” nahrádzajú slovami „stavebných prác”.
20.
V § 12 ods. 1 písm. b) prvom bode sa slovo „vyhotovenia” nahrádza slovami „a spôsob ich overovania”.
21.
V § 12 ods. 1 písm. b) druhom bode sa vypúšťajú slová „stavebného dozoru,”.
22.
V § 12 ods. 1 písm. b) tretí bod znie:
„3.
vyhradiť si právo nezaplatiť zhotoviteľovi najmenej 5 % a najviac 10 % z dohodnutej ceny do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní verejnej práce alebo jej ucelenej časti,“.
23.
V § 13 ods. 1 sa slovo „zhody” nahrádza slovami „súlad požadovaných”.
24.
V § 18 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a financujúcej banky k priebehu financovania verejnej práce”.
25.
§ 20 vrátane nadpisu znie:
㤠20
Výkon štátneho dozoru
(1)
Výkon štátneho dozoru je činnosť, ktorou sa
a)
pri príprave verejnej práce najmä
1.
kontroluje súlad vypracovania stavebného zámeru so zákonom,
2.
kontroluje plnenie povinností stavebníka podľa § 12 ods. 1 písm. a),
3.
sleduje dodržanie stavebného zámeru a záverov protokolu, ak bol vydaný,
b)
pri uskutočňovaní verejnej práce najmä
1.
kontroluje plnenie povinností stavebníka podľa § 12 ods. 1 písm. b),
2.
kontroluje plnenie podľa § 13,
3.
kontroluje priebežné spracúvanie dokumentácie o kvalite verejnej práce,
4.
sleduje dodržanie záverov protokolu, ak bol vydaný,
c)
pri ukončení verejnej práce najmä
1.
kontroluje plnenie povinností stavebníka podľa § 12 ods. 1 písm. c),
2.
kontroluje dokumentácia o kvalite verejnej práce podľa § 14,
3.
kontroluje hodnotenie verejnej práce,
4.
overuje, či sa verejné investície vynaložené na verejnú prácu použili v súlade so stavebným zámerom a protokolom, ak bol vydaný.
(2)
Štátny dozor vykonáva ministerstvo, výkonom štátneho dozoru nie je dotknutý výkon stavebného dozoru8) a štátneho stavebného dohľadu.9)
(3)
Na verejných prácach obstarávaných Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočňujú v zahraničí, a verejných prácach určených na zabezpečenie obrany a bezpečnosti štátu sa štátny dozor nevykoná.
(4)
Dokumentácia z vykonania štátneho dozoru sa uchováva desať rokov od vykonania štátneho dozoru.”.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8 a 9 znejú:
„8)
§ 46b zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
9)
§ 98 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
26.
V § 21 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „alebo obec”.
27.
Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠21a
Zápis o výsledku štátneho dozoru
(1)
O výsledku štátneho dozoru vypracujú osoby poverené vykonaním štátneho dozoru zápis, ktorý obsahuje
a)
identifikačné údaje kontrolovaného subjektu,
b)
predmet výkonu štátneho dozoru,
c)
dátum začatia a ukončenia výkonu štátneho dozoru,
d)
preukázané kontrolné zistenia,
e)
vyjadrenie kontrolovaného subjektu ku kontrolným zisteniam,
f)
mená, priezviská a vlastnoručné podpisy zúčastnených osôb,
g)
iné zistené skutočnosti.
(2)
Ak ministerstvo zistí porušenie povinností uložených zákonom, vyhotoví záznam z prerokovania porušenia povinností.“.
28.
V § 22 ods. 6 sa za slovom „financií” vypúšťa čiarka a slová „aby sa mohli vykonať rozpočtové opatrenia”.
29.
V § 23 odsek 1 znie:
(1) Predkladateľ zodpovedá, že príprava a uskutočňovanie verejných prác prebieha v súlade s týmto zákonom.”.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.