258/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

258
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 5. júna 2007
o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s tuhými horľavými látkami
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 4 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi ustanovuje:
Prvý oddiel
Základné ustanovenia
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Táto vyhláška ustanovuje požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s tuhými horľavými látkami.
(2)
Táto vyhláška neustanovuje požiadavky na stupeň protipožiarnej bezpečnosti požiarneho úseku a požiadavky na protipožiarnu odolnosť stavebných konštrukcií pre samostatne stojaci sklad rastlín; zabezpečenie vody na hasenie požiarov ustanovuje osobitný predpis.1)
(3)
Táto vyhláška sa nevzťahuje na manipulačnú plochu, sklad dreva predajne s plochou do 1 000 m2, na skladovanie uhoľného prachu a na skladovanie vyťaženého lignitu, čierneho uhlia a hnedého uhlia v banskom závode a v úpravni uhlia.
§ 2
Základné pojmy
Na účely tejto vyhlášky
a)
tuhé horľavé látky sú uvädnutý krm, seno, slama a iné suché, pokosené steblovité rastliny alebo stonkové rastliny (ďalej len „rastlina“), tuhé palivá,2) vyťažená drevná hmota3) a drevná hmota spracovaná na sortimenty výrobkov,3)
b)
uvädnutý krm je pokosená zelená časť travín s vlhkosťou viac ako 16 % a najviac 30 % alebo pokosená zelená časť ďateľovín, alebo ich zmesí s vlhkosťou viac ako 16 % a najviac 35 %,
c)
seno je usušená zakonzervovaná nadzemná časť travín alebo ďateľovín, alebo ich zmesí s vlhkosťou najviac 16 %,
d)
slama je suchá nadzemná časť obilovín zbavená semien,
e)
sortimenty výrobkov sú rezivo, štiepky, piliny, pelety alebo brikety na základe celulózových materiálov (ďalej len „celulózové brikety“),
f)
štiepky sú častice dreva, ktoré sú produktom jeho drvenia alebo sekania, približne rovnakej veľkosti na energetické využitie, mechanické alebo chemické spracovanie,4)
g)
piliny sú triesky malých rozmerov vznikajúce pri rezaní dreva pílovými nástrojmi,4)
h)
celulóza je hmota, ktorá vzniká z dreva pôsobením tepla a niektorých napúčacích činidiel, na ďalšie spracovanie,
i)
biomasa je akákoľvek organická hmota s neobmedzenou vlhkosťou a všetky produkty z nej,
j)
peleta je granula kruhového prierezu s priemerom od 6 mm až 20 mm, s dĺžkou do päťnásobku priemeru, ktorá je vyrobená peletizáciou z pilín alebo z biomasy, s vlhkosťou najviac 12 %,
k)
biomasová briketa je teleso s dĺžkou jednej strany 15 cm až 25 cm, ktorá je vyrobená z drevnej hmoty alebo biomasy,
l)
skladovanie je pracovný postup, pri ktorom sa uskladňuje
1.
uvädnutý krm, seno, slama a iné suché steblové alebo stonkové rastliny v sklade, halovom sklade, samostatne stojacom sklade alebo v povalovom priestore (ďalej len „sklad rastlín“),
2.
tuhé palivo v sklade tuhých palív,
3.
vyťažená drevná hmota v otvorenom sklade,
4.
drevná hmota spracovaná na sortimenty výrobkov voľne uložené alebo skladované v obaloch v sklade drevných výrobkov,5)
m)
sklad rastlín je stavba alebo jej časť určená na skladovanie rastlín alebo na skladovanie alebo dosúšanie uvädnutého krmu; za sklad rastlín sa považuje aj stoh,
n)
halový sklad rastlín je stavba, ktorej horizontálne rozmery prevažujú nad vertikálnymi rozmermi,
o)
samostatne stojaci sklad rastlín je stavba postavená mimo poľnohospodárskeho podniku alebo hospodárskeho dvora, ktorá je umiestnená na mieste, kde je sťažený prístup alebo kde sa predpokladá zásah hasičskej jednotky neskoršie ako za 30 minút od ohlásenia požiaru,
p)
sklad tuhých palív je priestor alebo objekt určený na skladovanie tuhého paliva,
q)
maštaľ je priestor na umiestnenie všetkých druhov hospodárskych zvierat,
r)
sekcia je časť skladu rastlín s objemom najviac 2 000 m3 uskladnených rastlín alebo uvädnutého krmu,
s)
dosúšanie uvädnutého krmu je pracovný postup, pri ktorom sa z uvädnutého krmu odstraňuje časť vody núteným prefukovaním vonkajším vzduchom alebo upraveným vzduchom,
t)
dosušovacie zariadenie je súbor stavebných častí a strojových častí na dosúšanie uvädnutého krmu núteným prefukovaním vzduchu, ktoré sa skladá najmä z ventilátora, ohrievača vzduchu, vzduchovodu a z dosúšacieho roštu,
u)
otvorený sklad dreva je stavba alebo priestor určený na skladovanie vyťaženej drevnej hmoty a sortimentov výrobkov; za otvorený sklad dreva sa nepovažuje manipulačná plocha,
v)
manipulačná plocha je vyhradené vonkajšie priestranstvo mimo lesnej pôdy v priestore železnice a v blízkosti cestnej siete, na ktorom sa sústreďuje vyťažená drevná hmota na účel jej expedície,
w)
uzavretý sklad sortimentov výrobkov je priestor haly, zásobník s mechanickým vyhrňovaním alebo silo s gravitačným vyprázdňovaním alebo mechanickým vyprázdňovaním,
x)
rozdeľovacia línia je trvalo voľný priestor medzi oddeleniami otvoreného skladu dreva a klietkami, ktorý vytvára bezpečnostnú odstupovú vzdialenosť a slúži na dopravu vyťaženej drevnej hmoty a drevnej hmoty spracovanej na sortimenty výrobkov, manipuláciu a na umiestnenie požiarnotechnických zariadení,
y)
oddelenie otvoreného skladu dreva je ohraničená plocha skladu dreva s najviac 10 000 m2, v ktorej sa drevo skladuje v klietkach alebo v hromadách dreva,
z)
hromada dreva je časť oddelenia otvoreného skladu dreva, v ktorej sa voľne skladujú jednotlivé druhy vyťaženej drevnej hmoty a drevnej hmoty spracovanej na sortimenty výrobkov; jej ložná plocha môže byť najviac 5 000 m2,
aa)
klietka je časť oddelenia otvoreného skladu dreva určená na skladovanie; jej veľkosť závisí od technológie skladovania.
Druhý oddiel
Sklady rastlín
§ 3
Halový sklad rastlín
(1)
Halový sklad rastlín s plochou väčšou ako 60 m2 a s náhodným požiarnym zaťažením väčším ako 60 kg.m-2 musí tvoriť samostatný požiarny úsek. Halový sklad rastlín môže byť súčasťou maštale, ak je jeho plocha menšia ako 15 % plochy maštale; celková plocha takto vytvoreného halového skladu rastlín môže byť v jednej stajni najviac 60 m2.
(2)
Požiarne deliace stavebné konštrukcie halového skladu rastlín sa vyhotovujú z konštrukčných prvkov druhu D 1.6)
(3)
Ak je súčasťou halového skladu rastlín miestnosť rozvodne elektrického prúdu, táto je samostatným požiarnym úsekom oddeleným od ostatných priestorov halového skladu rastlín požiarne deliacou konštrukciou spĺňajúcou kritériá EW 90.
(4)
V požiarnom úseku halového skladu rastlín možno skladovať najviac 8 000 m3 rastlín.
(5)
Účelová komunikácia, po ktorej motorové vozidlo vchádza do halového skladu rastlín a vychádza z neho, musí byť do vzdialenosti najmenej 10 m od miesta vjazdu do halového skladu rastlín a od miesta výjazdu z neho vyhotovená vodorovne s podlahou halového skladu rastlín alebo s klesaním v smere jazdy motorového vozidla.
(6)
V miestnosti rozvodne elektrického prúdu a na zakladacom zariadení v halovom sklade rastlín sa musia vytvoriť stanovištia prenosného hasiaceho prístroja7) s náplňou prášku najmenej 5 kg.
(7)
Pri vstupe a pri výstupe z halového skladu rastlín sa musia vytvoriť stanovištia prenosného hasiaceho prístroja7) s náplňou vody najmenej 9 l.
§ 4
Povalový priestor
(1)
V povalovom priestore stavby možno skladovať najviac 3 000 m3 uvädnutého krmu alebo rastlín, ak je ich vlhkosť najviac 25 %.
(2)
Povalový priestor nad maštaľami možno využiť na skladovanie rastlín len v stavbe s najviac dvoma nadzemnými podlažiami, ktorý má požiarne deliace konštrukcie a nosné obvodové konštrukcie zabezpečujúce stabilitu objektu alebo jeho časti z konštrukčných prvkov druhu D 1.6)
(3)
Pre stavbu podľa odseku 2 počet podzemných požiarnych podlaží nie je obmedzený.
(4)
Súčasťou požiarneho úseku povalového priestoru nad maštaľami môže byť manipulačný priestor umiestnený aj na úrovni prvého nadzemného podlažia stavby.
(5)
Z požiarneho úseku skladu rastlín v povalovom priestore možno viesť najmenej jednu únikovú cestu a jednu náhradnú únikovú možnosť. Z požiarneho úseku skladu rastlín v povalovom priestore s plochou najviac 100 m2 môže viesť len jedna úniková cesta alebo jedna náhradná úniková možnosť.
(6)
Náhradná úniková možnosť z požiarneho úseku skladu rastlín v povalovom priestore môže viesť manipulačným priestorom umiestneným na úrovni prvého nadzemného podlažia.
(7)
Úniková cesta a náhradná úniková možnosť z požiarneho úseku skladu rastlín v povalovom priestore sa musí umiestniť na kratších protiľahlých stranách skladu.
(8)
V povalovom priestore sa môžu rastliny uskladňovať vzduchovými dopravníkmi, pričom nesmú prechádzať cez obežné koleso vzduchového dopravníka; to neplatí, ak výrobca preukáže bezpečnú prevádzku vzduchového dopravníka aj vtedy, keď dopravovaná hmota z rastlín prechádza cez obežné koleso vzduchového dopravníka. Koncovka potrubia vzduchového dopravníka sa musí natáčať na účely rovnomerného rozloženia hmoty z rastlín v skladovacom priestore ručne alebo automaticky.
§ 5
Sklad rastlín s dosušovacím zariadením
(1)
Uvädnutý krm možno uskladňovať len v sklade rastlín s dosušovacím zariadením. V samostatne stojacom sklade rastlín nemožno skladovať uvädnutý krm.
(2)
V sklade rastlín sa uvädnutý krm uskladňuje po vrstvách. Dovolená výška vrstvy je uvedená v prílohe č. 1.
(3)
Na predchádzajúcu vrstvu uvädnutého krmu sa môže ďalšia vrstva uvädnutého krmu uložiť len vtedy, ak vlhkosť travín v predchádzajúcej vrstve je najviac 20 % alebo ak vlhkosť ďateľovín v predchádzajúcej vrstve je menej ako 25 %; to neplatí pre skladovanie steblovín, ktoré boli konzervované kvasným procesom alebo inertným prostredím.
§ 6
Sklad rastlín bez dosušovacieho zariadenia
(1)
Rastliny s vlhkosťou do 16 % možno uskladňovať aj v sklade rastlín bez dosušovacieho zariadenia.
(2)
Šírka skladovania v sklade rastlín bez dosušovacieho zariadenia nesmie byť väčšia ako 12 m.
§ 7
Stoh
Stoh môže mať objem najviac 4 000 m3. Ako jeden stoh sa posudzuje aj skupina stohov, ktorých vzájomná vzdialenosť je menšia ako bezpečnostná vzdialenosť na umiestnenie stohov podľa prílohy č. 2 a ktorých celkový objem je najviac 4 000 m3.
§ 8
(1)
Uvädnutý krm sa musí dosúšať tak, aby nenastalo jeho samovznietenie. Ak sa teplota uvädnutého krmu pri dosúšaní zvýši nad 30 oC alebo o 7 oC nad teplotu nameranú naposledy, musí sa zapnúť dosušovacie zariadenie.
(2)
Pri zohriatí uskladneného uvädnutého krmu v niektorej zo sekcií skladu rastlín na teplotu vyššiu ako 65 oC sa musí dosušovacie zariadenie v tejto sekcii vypnúť a prehriaty uvädnutý krm vyskladniť.
(3)
Pri zvýšení teploty uskladneného uvädnutého krmu nad 90 oC sa vyskladňovanie uskladneného uvädnutého krmu vykonáva za prítomnosti hasičskej jednotky.
§ 9
(1)
Pri dosúšaní uvädnutého krmu a pri skladovaní rastlín sa teplota meria rovnomerne v celom dosúšanom objeme a v uskladnenom objeme najmenej na šiestich rôznych miestach v jednej sekcii.
(2)
V priebehu uskladňovania v prvom mesiaci a po uskladnení sa meria teplota uskladneného uvädnutého krmu a rastlín podľa odseku 1 raz za 24 hodín. Ďalšie dva mesiace sa meria teplota uskladneného uvädnutého krmu a rastlín podľa odseku 1 raz za sedem dní. Pri meraní musia byť dosušovacie zariadenia vypnuté.
(3)
V sklade rastlín s objemom 3 500 m3 a väčším sa teplota uskladneného uvädnutého krmu alebo rastlín meria elektronickým automatickým zariadením s meracími sondami alebo ručne hĺbkovými teplomermi. V ostatných skladoch rastlín, povalových priestoroch a v stohoch sa teplota uskladneného uvädnutého krmu alebo rastlín meria elektronickým automatickým zariadením s meracími sondami alebo ručne hĺbkovými teplomermi.
(4)
Teplota sa meria najmä na tých miestach, kde pri rannom zapnutí dosušovacieho zariadenia vychádza z uskladneného uvädnutého krmu alebo rastlín para alebo kde cítiť zápach prehriateho uvädnutého krmu alebo uskladnených rastlín.
(5)
Seno a slama lisované a balené v obale z plastu sa môžu uskladňovať aj na voľnom priestranstve bez merania teploty; bezpečnostná vzdialenosť pre takto uskladňované seno alebo uskladňovanú slamu sa určuje podľa prílohy č. 2.
§ 10
Skladový denník
(1)
Údaje o dosúšaní uvädnutého krmu a uskladňovaní rastlín sa zaznamenávajú v skladovom denníku. Skladový denník tvorí dokumentáciu ochrany pred požiarmi.8)
(2)
Skladový denník obsahuje
a)
dátum uskladnenia, druh, množstvo a vlhkosť uvädnutého krmu alebo uskladnených rastlín, miesto uloženia a deň a miesto preskladnenia,
b)
preukázateľné záznamy teploty a miesta merania; preukázateľným záznamom teploty sa rozumie zápis výsledkov merania teploty jednotlivými teplomermi alebo údaj zaznamenaný automatickým zariadením,
c)
záznam o vykonaní kontroly teplomera,
d)
čas činnosti dosušovacieho zariadenia,
e)
meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala meranie a kontrolu.
(3)
V skladoch rastlín so zariadením na automatické elektronické meranie a zaznamenávanie teploty možno výsledky merania teploty nahradiť záznamom tohto zariadenia.
(4)
Skladový denník sa uchováva rok po skončení posledného merania teploty.
§ 11
Na skladovanie rastlín v samostatne stojacich skladoch rastlín alebo v stohoch do objemu 100 m3 sa ustanovenia § 5 ods. 3 a § 8 až 10 nevzťahujú.
§ 12
Sklad rastlín
(1)
V sklade rastlín a do vzdialenosti 12 m od skladu rastlín je zakázané akýmkoľvek spôsobom zaobchádzať s otvoreným ohňom, fajčiť alebo vykonávať činnosti, ktoré môžu spôsobiť požiar.
(2)
Pri vstupe a pri vjazde do skladu rastlín musia byť viditeľne umiestnené bezpečnostné značky ZÁKAZ FAJČENIA A POUŽÍVANIA OTVORENÉHO OHŇA9) a nápisy ZÁKAZ FAJČENIA A POUŽÍVANIA OTVORENÉHO OHŇA, ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM a ZÁKAZ VJAZDU MOTOROVÝCH VOZIDIEL BEZ LAPAČOV ISKIER. Veľkosť písma nápisov je najmenej 50 mm; to neplatí pre stohy do objemu 100 m3.
(3)
Uskladnené rastliny sa nesmú dostať do styku s výfukovým potrubím motorových vozidiel a manipulačných prostriedkov používaných pri uskladňovaní a vyskladňovaní. Výfukové potrubie manipulačných prostriedkov musí byť vybavené účinným lapačom iskier; to neplatí, ak výfukové potrubie je vybavené účinným lapačom iskier a výrobca to uvádza v technickej dokumentácii motorového vozidla alebo manipulačného prostriedku.
(4)
Priestory určené na prejazd motorových vozidiel sa musia udržiavať v čistote.
(5)
V skladoch rastlín nemožno súčasne skladovať horľavé látky a materiál, ktorý nesúvisí s prevádzkou skladu rastlín.
Tretí oddiel
Sklady tuhých palív
§ 13
(1)
Požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavieb, v ktorých sú sklady tuhých palív, ustanovuje osobitný predpis.4)
(2)
Pri každom voľnom sklade tuhého paliva musí byť vhodná plocha so spevneným povrchom určená na rozhrňovanie zapareného uhlia a na jeho vychladenie.
(3)
Ložné plochy voľného skladu tuhého paliva musia byť urovnané, vyčistené, zbavené porastov a iných organických materiálov, uvalcované a vyhotovené so sklonom, ktorý umožňuje odtok vody. Ložné plochy nesmú byť vyhotovené zo železitej škvary, ílu, tehlovej drviny alebo z iných materiálov, ktoré urýchľujú proces samovznietenia.
(4)
Medzi hromadami tuhého paliva vo voľnom sklade tuhého paliva musí byť voľná plocha široká najmenej 3,5 m, ktorá umožňuje voľný prejazd motorových vozidiel.
(5)
Hromady tuhého paliva vo voľnom sklade tuhého paliva sa umiestňujú vo vzdialenosti najmenej 3 m od zdroja tepla, napríklad od parovodov alebo od dymovodov. Skládka žeravého popola sa musí umiestniť najmenej 10 m od hromady tuhého paliva.
(6)
Tuhé palivo v krytom sklade tuhého paliva a v uzavretom sklade tuhého paliva sa uskladňuje tak, aby nad ním zostal voľný priestor vysoký najmenej 2 m a aby bolo zabezpečené vetranie; to neplatí pre skladovanie tuhého paliva v sklade, ktorého plocha je menšia ako 50 m2. V priestore krytého skladu tuhého paliva a uzavretého skladu tuhého paliva nemožno umiestniť zdroje tepla, rozvody plynu, pary a teplej vody a studenej vody a materiály, ktoré nesúvisia s prevádzkou skladu.
§ 14
(1)
V mechanizovanom sklade tuhého paliva sa musí obmedziť prístup vzduchu do hromád tuhého paliva ich zhutnením a utesnením povrchu.
(2)
Do hromady tuhého paliva nemožno ukladať vetracie rúrky a priechody.
(3)
Brikety sa musia skladovať oddelene na suchom vyčistenom povrchu v krytých skladoch tuhého paliva a v uzavretých skladoch tuhého paliva. Brikety určené na manipuláciu možno skladovať na voľnom priestranstve najviac sedem dní. Pred ďalším skladovaním treba z brikiet odstrániť briketové úlomky.
(4)
Briketové úlomky nemožno skladovať okrem ich manipulačného skladovania kratšieho ako sedem dní.
§ 15
(1)
Na nezhutnenej hromade tuhého paliva možno skladovať len tuhé palivo rovnakého druhu.
(2)
Voľne sypané hromady tuhého paliva sú určené na skladovanie zásob triedeného paliva jedného druhu.
(3)
Pri vytváraní hromady tuhého paliva voľným sypaním sa musí zabrániť oddeľovaniu hrubých frakcií od jemných frakcií. Po nasypaní hromady treba urovnať boky a obmedziť prenikanie vzduchu do hromady.
§ 16
(1)
Spôsob určovania výšky hromady tuhého paliva a dovolená výška voľne sypanej hromady tuhého paliva sú uvedené v prílohe č. 3.
(2)
V skladoch hnedého uhlia môže mať hromada lichobežníkového prierezu šírku hornej základne najviac 4 m.
(3)
V mechanizovanom sklade môže mať hromada tuhého paliva výšku najviac 30 m a horná základňa hromady tuhého paliva lichobežníkového prierezu šírku najviac 150 m.
(4)
Pre antracit a koks nie je výška voľne sypanej hromady obmedzená.
§ 17
Meranie teploty
(1)
V novonasypanej hromade tuhého paliva sa meria teplota teplomerom v hĺbke 1,5 m až 4 m od povrchu vo vzdialenosti najviac 10 m od seba alebo termovíziou.
(2)
V novonasypanej hromade tuhého paliva sa musí merať teplota tuhého paliva najmenej raz za deň. Ak teplota tuhého paliva v priebehu prvého týždňa po jeho uskladnení nepresiahne 35 oC, možno lehotu na meranie teploty predĺžiť na raz za tri dni. Po uplynutí troch týždňov od uskladnenia tuhého paliva možno lehoty na meranie teploty predĺžiť na raz za týždeň. Pre reaktívne uhlie a nereaktívne uhlie možno intervaly merania teploty predĺžiť po prvom týždni uskladnenia; najdlhší interval je raz za mesiac. Na účely merania teplôt sa za hromadu tuhého paliva považuje viac ako 10 000 kg tuhého paliva.
(3)
Na účely vizuálneho posúdenia teplotného stavu hromady tuhého paliva sa pravidelne vykonávajú inšpekčné pochôdzky v lehotách, ktoré sa zhodujú s lehotami na meranie teplôt.
(4)
Ak dosiahne zásoba tuhého paliva v hromade teplotu 50 oC, tuhé palivo sa ochladí prehádzaním alebo prenesením na voľné miesto, kde sa rozhrnie do vrstvy vysokej 0,25 m až 0,5 m a nechá sa vychladnúť; rovnako sa postupuje, ak sa teplota v hromade tuhého paliva zvyšuje o viac ako 3 oC za 24 hodín.
(5)
Pri hromadách tuhého paliva sa musí ohnisko samovznietenia vyňať a vybraté tuhé palivo ihneď spotrebovať alebo uložiť mimo hromady tuhého paliva.
(6)
Za ohnisko samovznietenia sa bez ohľadu na druh tuhého paliva považujú miesta, v ktorých teplota dosiahne 65 oC, miesta, kde sa teplota zvyšuje počas 24 hodín o viac ako 3 oC, alebo miesta, kde sú zrejmé vonkajšie príznaky samovznietenia, napríklad zápach po produktoch tepelného rozkladu, tlenie, nálety na povrchu hromady alebo iskrenie.
§ 18
(1)
Údaje o skladovaných tuhých palivách sa zaznamenávajú v skladovom denníku. Skladový denník tvorí dokumentáciu ochrany pred požiarmi.8)
(2)
Skladový denník obsahuje
a)
preukázateľné záznamy teploty a miesta merania,
b)
záznam o inšpekčných pochôdzkach,
c)
údaje o stave a o manipulácii so skladovanými tuhými palivami,
d)
záznam o vykonaní kontroly teplomera,
e)
meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala meranie a kontrolu teplomera.
(3)
Skladový denník sa uchováva rok po vykonaní posledného zápisu.
Štvrtý oddiel
Sklady dreva
§ 19
Otvorený sklad dreva
(1)
Otvorený sklad dreva, ktorého plocha je väčšia ako 10 000 m2, sa rozdeľuje na oddelenia hlavnými vnútornými líniami širokými najmenej 10 m.
(2)
Oddelenie otvoreného skladu dreva sa rozdeľuje druhotnými líniami širokými najmenej 4 m na skupiny klietok alebo na klietky. Plocha skupiny klietok alebo plocha klietky môže byť najviac 1 000 m2.
(3)
Ložná plocha otvoreného skladu dreva musí mať vhodný spevnený povrch, musí byť odvodnená, vyčistená a zbavená porastov a iných organických materiálov.
(4)
Hromady dreva s ložnou plochou menšou ako 2 500 m2 sa oddeľujú navzájom alebo od skupín klietok druhotnými líniami. Medzi hromadami dreva a medzi hromadou dreva a oddelením otvoreného skladu dreva musí byť vytvorená hlavná vnútorná línia.
(5)
Štiepky a piliny sa musia uskladňovať na voľnej hromade bez preskladnenia najviac 60 dní.
(6)
Voľne sypané pelety v uzavretom sklade alebo v krytom sklade sa uskladňujú bez časového obmedzenia za podmienky pravidelného celoplošného vyčistenia skladu v intervale raz za rok. Pelety a biomasové brikety balené v obaloch z plastov možno uskladňovať aj na voľnom priestranstve. Podmienky skladovania peliet a celulózových brikiet určuje výrobca.10)
(7)
V novonasypanej hromade štiepok alebo pilín sa meria teplota teplomerom v hĺbke 1,5 m vo vzdialenosti najviac 10 m od seba raz za deň. Ak teplota štiepok alebo pilín v priebehu prvého týždňa merania nepresiahne 35 oC, možno lehotu merania teploty predĺžiť na raz za tri dni. Po uplynutí troch týždňov od uskladnenia možno interval merania predĺžiť na raz za týždeň. Ak dosiahne teplota v hromade 50 oC alebo ak sa zvyšuje teplota o viac ako 3 oC za 24 hodín, musia sa štiepky a piliny prehádzať alebo rozhrnúť.
(8)
Na záznamy o meraní teplôt štiepok alebo pilín sa ustanovenia § 19 vzťahujú rovnako.
(9)
V otvorenom sklade dreva musí byť aspoň jedna hlavná vnútorná línia napojená na prístupovú komunikáciu5) z obidvoch strán.
(10)
Rozdeľovacími líniami sú hlavné vnútorné línie a druhotné línie. Rozdeľovacie línie otvoreného skladu dreva musia spĺňať požiadavky na prístupovú komunikáciu.
§ 20
(1)
Medzi jednotlivými klietkami otvoreného skladu dreva sa musí dodržiavať vzdialenosť najmenej 0,5 m.
(2)
Ak sa v klietke skladuje drevo impregnované horľavými látkami, musí sa dodržať medzi klietkami vzdialenosť najmenej 1,5 m.
(3)
Pri rovnakých druhoch dreva do dĺžky 1 m možno vedľa seba skladovať tri klietky.
§ 21
(1)
V otvorenom sklade dreva je zakázané fajčiť a akýmkoľvek spôsobom zaobchádzať s otvoreným ohňom, ako aj spaľovať nečistoty a odpad vznikajúci pri čistení a pri spracúvaní drevnej hmoty.
(2)
Otvorený sklad dreva musí byť zabezpečený proti vstupu nepovolaných osôb a viditeľne označený zákazovými značkami ZÁKAZ FAJČENIA A POUŽÍVANIA OTVORENÉHO OHŇA a NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZANÝ9) a nápismi ZÁKAZ FAJČENIA A POUŽÍVANIA OTVORENÉHO OHŇA a ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM; veľkosť písma nápisov je najmenej 50 mm. Zákazové značky sa umiestňujú pred vstupom do otvoreného skladu dreva a podľa potreby aj na vhodných miestach v sklade.
Piaty oddiel
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 22
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskych spoločenstiev a osobitnými predpismi o poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a technických predpisov.11)
§ 23
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 300/1997 Z. z. o zabezpečení požiarnej ochrany pri skladovaní uvädnutého krmu, sena, slamy a iných suchých rastlín, dreva a tuhého paliva.
§ 24
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2007.
Robert Kaliňák v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 258/2007 Z. z.
DOVOLENÁ VÝŠKA VRSTVY PRI USKLADŇOVANÍ UVÄDNUTÉHO KRMU
Uvädnutý krm
pri vlhkosti v %
Dovolená výška uloženého uvädnutého krmu
v predchádzajúcej vrstve v metroch
traviny ďatelinoviny 0 do 2,5 do 4,5 viac ako 4,5
do 16 do 16 neobmedzene neobmedzene neobmedzene neobmedzene
do 25 do 30 2,5 - 2,0 2,0 - 1,5 do 1,5 do 6,0
do 30 do 35 2,0 - 1,5 1,5 - 1,0 do 1,0 0,75 ďalej 0,7
Príloha č. 2 k vyhláške č. 258/2007 Z. z.
BEZPEČNOSTNÁ VZDIALENOSŤ NA UMIESTNENIE STOHOV
a)
Stohy sa umiestňujú v bezpečnostnej vzdialenosti najmenej
1.
300 m od objektov, v ktorých sa vyrábajú, spracúvajú alebo skladujú výbušniny, ľahko zápalné látky alebo horľavé kvapaliny,
2.
100 m od ostatných výrobných objektov, skladov, lesa a od krajnej koľaje železničnej trate,
3.
60 m od verejnej komunikácie,
4.
50 m od okrajových budov súvislej zástavby obcí, činnej hranice skládky tuhých domových odpadov a od iného stohu,
5.
30 m od elektrického vedenia vysokého napätia.
b)
Stohy do objemu 100 m3 sa umiestňujú v bezpečnostnej vzdialenosti najmenej
1.
20 m od obytného objektu alebo od hospodárskeho objektu,
2.
10 m od iného stohu.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 258/2007 Z. z.
SPÔSOB URČOVANIA VÝŠKY HROMADY TUHÉHO PALIVA A DOVOLENÁ VÝŠKA VOĽNE SYPANEJ HROMADY TUHÉHO PALIVA
a)
Výška hromady tuhého paliva sa určuje pri
1.
hromade, ktorá má trojuholníkový prierez, výškou trojuholníka,
2.
hromade, ktorá má lichobežníkový prierez, vzdialenosťou medzi základňou a hornou základňou hromady.
Obrázok 03
a – šírka hornej základne
h – výška hromady
b)
Dovolená výška voľne sypanej hromady tuhého paliva je najviac
1.
6 m pre triedené čierne uhlie a prané čierne uhlie,
2.
4 m pre prachové hnedé uhlie, triedené hnedé uhlie, netriedené hnedé uhlie, prané hnedé uhlie, lignit, prachové čierne uhlie a pre ťažné čierne uhlie,
3.
3 m pre brikety po vytriedení briketových úlomkov,
4.
1,5 m pre brikety a briketové úlomky.
1)
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.
2)
STN 92 0901 Zásady požiarnej bezpečnosti pri skladovaní tuhých palív.
3)
STN EN 844-2 (49 0015) Guľatina a rezivo. Názvoslovie. Časť 2: Všeobecné termíny pre guľatinu.
4)
STN 48 0058 Sortimenty dreva. Listnaté štiepky a piliny.
5)
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
6)
STN 13501-1 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 1: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie na oheň.
7)
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov.
8)
§ 24 ods. 1 písm. m) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 591/2005 Z. z.
9)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.
10)
§ 4 písm. j) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 562/2005 Z. z.
11)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov v znení smernice 98/48/ES.
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 453/2002 Z. z. o postupoch pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a technických noriem.