254/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

254
ZÁKON
z 15. mája 2007
o zrušení krajských úradov a o zmene a doplnení zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 263/2006 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Zrušujú sa krajské úrady.
§ 2
Pôsobnosť krajských úradov prechádza na obvodné úrady a ministerstvá podľa osobitných zákonov.
§ 3
(1)
Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckých vzťahov štátnych zamestnancov krajského úradu, ktorí k 30. septembru 2007 vykonávali štátnu službu v obvodnom úrade, prechádzajú na obvodný úrad.
(2)
Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckých vzťahov štátnych zamestnancov krajského úradu, ktorí k 30. septembru 2007 vykonávali štátnu službu v krajskom úrade, prechádzajú na obvodný úrad v sídle kraja. Zmeny štátnozamestnaneckého pomeru podľa osobitného predpisu vykoná prednosta obvodného úradu v sídle kraja v spolupráci s prednostami obvodných úradov v územnom obvode kraja.
(3)
Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckých vzťahov štátnych zamestnancov krajského úradu, ktorí k 30. septembru 2007 vykonávali štátnu službu v krajskom úrade, prechádzajú na ministerstvo v rozsahu pôsobnosti, ktorá prechádza z krajského úradu na ministerstvo podľa osobitných zákonov.
(4)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov krajského úradu pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorí k 30. septembru 2007 vykonávali verejnú službu v obvodnom úrade, prechádzajú na obvodný úrad.
(5)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov krajských úradov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorí k 30. septembru 2007 vykonávali verejnú službu v krajskom úrade, prechádzajú na obvodný úrad v sídle kraja.
(6)
Nehnuteľný majetok štátu, ktorý mal v správe krajský úrad k 30. septembru 2007, prechádza do správy obvodného úradu, v ktorého územnom obvode sa nehnuteľný majetok štátu nachádza.
(7)
Hnuteľný majetok štátu v správe krajského úradu, ktorý k 30. septembru 2007 slúžil na výkon pôsobnosti obvodného úradu, prechádza do správy obvodného úradu. Hnuteľný majetok štátu v správe krajského úradu, ktorý k 30. septembru 2007 slúžil na výkon pôsobnosti krajského úradu, prechádza do správy obvodného úradu v sídle kraja.
(8)
Práva a povinnosti krajského úradu z majetkovoprávnych vzťahov a iných vzťahov vzniknuté do 30. septembra 2007 prechádzajú na obvodný úrad, na ktorého výkon pôsobnosti sa tieto práva a povinnosti vzťahujú.
(9)
Pohľadávky a záväzky krajského úradu prechádzajú na obvodný úrad, z ktorého činnosti vznikli.
(10)
Pohľadávky a záväzky krajského úradu, ktoré neprešli na obvodný úrad podľa odseku 9, prechádzajú na obvodný úrad v sídle kraja.
(11)
O prechode správy majetku štátu, prechode práv a povinností z majetkovoprávnych a iných vzťahov, prechode pohľadávok a záväzkov je obvodný úrad v sídle kraja povinný spísať s obvodnými úradmi v územnom obvode kraja písomné protokoly do 31. decembra 2007.
(12)
Konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb, začaté krajským úradom do 30. septembra 2007, dokončí obvodný úrad alebo ministerstvo, na ktoré prechádza pôsobnosť podľa osobitného zákona.
Čl. II
Zákon č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 263/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 a § 4 ods. 2 a 3 sa vypúšťajú slová „krajské úrady a“.
2.
§ 2 a 3 vrátane nadpisov znejú:
㤠2
Postavenie obvodných úradov
(1)
Obvodný úrad je právnická osoba. Obvodný úrad je rozpočtová organizácia štátu zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”).
(2)
Obvodný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta obvodného úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda”) na návrh ministra vnútra Slovenskej republiky.
(3)
Obvodný úrad je služobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu v obvodnom úrade, a je zamestnávateľom zamestnancov, ktorí vykonávajú verejnú službu v obvodnom úrade.
(4)
Vnútornú organizáciu obvodného úradu určuje ministerstvo.
§ 3
Sídla a územné obvody obvodných úradov
(1)
Sídla a územné obvody obvodných úradov sú uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Ak zákon ustanovuje pôsobnosť obvodného úradu v sídle kraja, je územným obvodom na výkon tejto pôsobnosti kraj; to sa nevzťahuje na Obvodný úrad Košice – okolie.
(3)
Obvodný úrad môže na výkon niektorých činností štátnej správy so súhlasom ministerstva zriadiť pracovisko obvodného úradu v obciach, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2, a určiť jeho územný obvod.“.
3.
V nadpise § 4 a v § 4 ods. 1 sa vypúšťajú slová „krajských úradov a“.
4.V § 4 odsek 4 znie:
„(4)
Výkon štátnej správy uskutočňovaný obvodnými úradmi podľa odsekov 1 až 3 riadia a kontrolujú ústredné orgány štátnej správy, do ktorých pôsobnosti patria tieto úseky štátnej správy.“.
5.
V § 4 ods. 5 sa slová „krajský úrad“ nahrádzajú slovami „obvodný úrad v sídle kraja“ a slová „krajského úradu“ slovami „obvodného úradu v sídle kraja“.
6.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
O odvolaní alebo o inom opravnom prostriedku proti rozhodnutiu obvodného úradu, ktorým sa rozhodlo o práve, právom chránenom záujme alebo povinnosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, rozhoduje ministerstvo, do ktorého pôsobnosti patrí príslušný úsek štátnej správy, ak osobitný zákon neustanovuje inak.“.
7.
V § 5 ods. 1 sa vypúšťajú slová „krajských úradov a iných“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.