234/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

234
VÝNOS
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 9. mája 2007
o podrobnostiach o stravovaní predvedenej osoby alebo zaistenej osoby
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 59a ods. 3 zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2007 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Stravovanie predvedenej osoby alebo zaistenej osoby sa zabezpečuje zo stravovacieho zariadenia colnej správy, zmluvnou formou z prevádzky verejného stravovania alebo nákupom v hotovosti.
(2)
Stravovanie predvedenej osoby alebo zaistenej osoby sa zabezpečuje podaním najmenej jedného teplého jedla počas 24 hodín.
§ 2
(1)
Percentuálny podiel z limitu výdavkov na stravovanie predvedenej osoby alebo zaistenej osoby, ktoré znáša štát, na jednotlivé stravné dávky podľa príslušného denného času je
a)
20 % na raňajky,
b)
50 % na obed,
c)
30 % na večeru.
(2)
Do limitu výdavkov podľa odseku 1 sa započítavajú aj výdavky na obrúsky, taniere, poháre, tácky, príbor a iný materiál na jednorazové použitie.
§ 3
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2007.
Ján Počiatek v. r.