220/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.05.2007 do 28.12.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

220
ZÁKON
z 29. marca 2007
o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje
a)
podmienky na digitálne vysielanie programových služieb a poskytovanie iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu na území Slovenskej republiky,
b)
práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri digitálnom vysielaní programových služieb a pri poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu,
c)
pôsobnosť orgánov verejnej správy pri regulácii digitálneho vysielania programových služieb a iných obsahových služieb poskytovaných prostredníctvom digitálneho prenosu.
(2)
Tento zákon ďalej upravuje niektoré z podmienok poskytovania služieb priamo súvisiacich s digitálnym prenosom, ako aj podmienky prechodu z analógového spôsobu šírenia signálu terestriálneho vysielania na digitálny spôsob šírenia signálu terestriálneho vysielania (ďalej len „podmienky prechodu“) pre
a)
vysielateľa zriadeného zákonom1) (ďalej len „verejnoprávny vysielateľ“),
b)
vysielateľa oprávneného vysielať na základe licencie podľa osobitného predpisu2) (ďalej len „analógový vysielateľ“),
c)
vysielateľa oprávneného vysielať na základe tohto zákona, ktorý nie je verejnoprávnym vysielateľom (ďalej len „oprávnený vysielateľ“),
d)
poskytovateľa multiplexu,
e)
poskytovateľa obsahovej služby, ktorá nie je programovou službou ani multiplexom,
f)
poskytovateľa elektronickej komunikačnej služby3) zabezpečujúceho prenos signálu (ďalej len „distributér signálu“) vysielateľa alebo iného poskytovateľa obsahovej služby,
g)
orgány verejnej správy.
(3)
Tento zákon sa nevzťahuje na obsahovú službu prístupnú cez internet, ak
a)
nie je prístupná zároveň iným spôsobom prenosu alebo
b)
je prístupná iným spôsobom prenosu bez vedomia poskytovateľa tejto služby.
Vymedzenie niektorých pojmov
§ 2
(1)
Jazyk vysielania je jazyk, v ktorom sa primárne vysiela programová služba na území Slovenskej republiky;4) jazykom vysielania nie je jazyk jazykovej mutácie programovej služby, jazyk, ktorým sa vysiela mimo územia Slovenskej republiky, ani jazyk zaznamenaný na pôvodnej zvukovej stope relácie vysielania, ku ktorej vysielateľ umožňuje prístup koncovému užívateľovi alternatívne alebo popri jazykových mutáciách programovej služby.
(2)
Multiplex je súhrnný dátový tok obsahujúci čiastkové dátové toky televíznych programových služieb, rozhlasových programových služieb alebo iných obsahových služieb, prípadne ďalších služieb vrátane hlasových služieb upravených na spoločné šírenie prostredníctvom príslušného technického prostriedku elektronickej komunikačnej siete (ďalej len „komunikačná sieť“).
(3)
Multiplexor je telekomunikačné zariadenie slúžiace na zostavenie výsledného multiplexu.
(4)
Poskytovateľ multiplexu je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť uvádza alebo je oprávnená uvádzať signál multiplexu určený na príjem verejnosťou do neprerušeného prenosového reťazca vedúceho z multiplexora na koncové zariadenie užívateľa alebo koncový bod komunikačnej siete; ak je v komunikačnej sieti viac multiplexorov, je poskytovateľom multiplexu tá osoba, ktorá ako posledná uviedla signál multiplexu do neprerušeného prenosového reťazca vedúceho na koncové zariadenie užívateľa alebo koncový bod komunikačnej siete.
(5)
Relácia vysielania je zvukový alebo zvukovo-obrazový komunikát tvoriaci svojím obsahom, formou a funkciou uzatvorený celok, ktorý je základnou zložkou programovej služby.
(6)
Satelit je družica umiestnená na stacionárnej obežnej dráhe Zeme alebo podobné rádiové zariadenie, ktoré pracuje v príslušnom frekvenčnom spektre vyhradenom na vysielanie signálu určeného na príjem verejnosťou alebo na uzatvorenú komunikáciu z bodu do bodu.
(7)
Štandard digitálneho mobilného príjmu je spôsob prenosu dátového toku umožňujúci príjem signálu na mobilné koncové zariadenie užívateľa.
(8)
Štandard digitálneho rozhlasového príjmu je spôsob prenosu dátového toku umožňujúci príjem signálu na zariadenie pre digitálny rozhlas.
(9)
Štandard digitálneho televízneho príjmu je spôsob prenosu dátového toku umožňujúci príjem signálu na zariadenie pre digitálnu televíziu.
(10)
Terestriálne vysielanie je bezdrôtové analógové alebo digitálne vysielanie programovej služby alebo iné šírenie signálu pomocou rádiových zariadení umiestnených na zemskom povrchu.
(11)
Terestriálny multiplex je multiplex, ktorého signál je šírený úplne alebo sčasti terestriálnym vysielaním prostredníctvom frekvencie vyhradenej Slovenskej republike alebo na území Slovenskej republiky, koordinovanej na digitálne vysielanie (ďalej len „digitálna frekvencia“).
(12)
Verejná kapacita multiplexu je celková kapacita terestriálneho multiplexu znížená o kapacitu vyhradenú pre poskytovateľa multiplexu na prenos dát spojených s prevádzkou multiplexu, ktorý nie je obsahovou službou, najviac však o 10 % celkovej kapacity terestriálneho multiplexu.
(13)
Verejnoprávny terestriálny multiplex je terestriálny multiplex obsahujúci čiastkové dátové toky televíznych programových služieb verejnoprávneho vysielateľa, rozhlasových programových služieb verejnoprávneho vysielateľa alebo iných obsahových služieb verejnoprávneho vysielateľa, prípadne ďalších služieb verejnoprávnych vysielateľov vrátane hlasových služieb verejnoprávnych vysielateľov upravených na spoločné šírenie prostredníctvom príslušného technického prostriedku komunikačnej siete.
(14)
Zariadenie pre digitálnu televíziu je prídavné zariadenie určené na pripojenie k analógovému televíznemu prijímaču, integrovaný digitálny televízny prijímač alebo iné zariadenie umožňujúce príjem obsahových služieb vysielaných digitálne, najmä televíznych programových služieb.
(15)
Zariadenie pre digitálny rozhlas je prídavné zariadenie určené na pripojenie k analógovému rozhlasovému alebo televíznemu prijímaču, integrovaný digitálny rozhlasový prijímač alebo iné zariadenie umožňujúce príjem obsahových služieb vysielaných digitálne, najmä rozhlasových programových služieb.
§ 3
Programová služba, vysielanie programovej služby a vysielateľ
(1)
Programová služba je zámerné časové usporiadanie relácií vysielania a ďalších zložiek tejto služby, ktoré vytvárajú uzatvorený celok poskytovaný vysielateľom verejnosti; programová služba je obsahovou službou.
(2)
Rozhlasová programová služba je programová služba, ktorej vysielanie je chránené podľa osobitného predpisu5) a vo vnímateľnej podobe ho tvorí rad po sebe nasledujúcich zvukov vnímateľných sluchom.
(3)
Televízna programová služba je programová služba, ktorej vysielanie je chránené podľa osobitného predpisu5) a vo vnímateľnej podobe ho tvorí rad po sebe nasledujúcich obrazov vnímateľných zrakom sprevádzaných súvisiacim zvukom vnímateľným sluchom.
(4)
Monotypová programová služba je televízna programová služba alebo rozhlasová programová služba, ktorej najmenej 80 % relácií vysielania patrí do skupiny relácií vysielania tvoriacich jeden programový typ alebo je jej vysielanie úplne vyhradené iným zložkám programovej služby než reláciám vysielania.
(5)
Vysielanie programovej služby je šírenie pôvodnej kódovanej alebo nekódovanej programovej služby určenej na príjem verejnosťou prostredníctvom komunikačnej siete alebo telekomunikačného zariadenia, a to
a)
rozhlasovej programovej služby vrátane jej doplnkových obsahových služieb (ďalej len „vysielanie rozhlasovej programovej služby“) alebo
b)
televíznej programovej služby vrátane jej doplnkových obsahových služieb (ďalej len „vysielanie televíznej programovej služby“).
(6)
Vysielaním programovej služby nie je šírenie informácií alebo iných komunikátov prostredníctvom internetu ani poskytovanie informácií alebo iných komunikátov na základe individuálnej požiadavky.
(7)
Vysielateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá redakčne zodpovedá za obsah programovej služby a časové usporiadanie jednotlivých zložiek programovej služby, ktorú vysiela alebo ktorú necháva šíriť v úplnej a nezmenenej forme treťou osobou.
§ 4
Obsahová služba a zodpovednosť za jej obsah
(1)
Obsahová služba je služba určená na príjem verejnosťou, koncovému užívateľovi alebo inému užívateľovi, ktorej obsah zostavuje jej poskytovateľ vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, či už z vlastnej iniciatívy, alebo na základe požiadaviek užívateľa, a
a)
vo vnímateľnej podobe tento obsah tvoria zvukové, obrazové alebo zvukovo-obrazové komunikáty alebo štruktúrované textové informácie, najmä televízna programová služba a rozhlasová programová služba,
b)
vzniká ako poskytovateľom zostavená ponuka zvukových, obrazových alebo zvukovo-obrazových komunikátov alebo štruktúrovaných textových informácií, ku ktorým poskytovateľ služby umožňuje prístup užívateľovi jednotlivo alebo spoločne vo forme súboru obsahov, najmä služba video na požiadanie a elektronický programový sprievodca,
c)
vzniká ako poskytovateľom zostavená ponuka obsahových služieb podľa písmena a) alebo b), ku ktorým poskytovateľ obsahovej služby umožňuje prístup užívateľovi jednotlivo alebo spoločne vo forme súboru služieb, najmä retransmisia programových služieb a multiplex, alebo
d)
je ďalším nezmeneným verejným prenosom multiplexu alebo jeho časti poskytovaný inou osobou ako pôvodným poskytovateľom multiplexu.
(2)
Doplnková obsahová služba je obsahová služba, ktorá priamo súvisí s televíznou programovou službou alebo rozhlasovou programovou službou, ak informácie alebo komunikáty, ktoré tvoria jej obsah, tvoria spolu alebo jednotlivo aj obsah, ktorý je určený na príjem verejnosťou alebo koncovému užívateľovi spolu s programovou službou; doplnkovou obsahovou službou je najmä rozhlasová dátová služba, teletext, jazyková mutácia programovej služby, multimodálny prístup k programovej službe a interaktívny prístup k programovej službe.
(3)
Doplnková obsahová služba je aj obsahová služba, ktorá je elektronickým programovým sprievodcom, ak sa vysiela súbežne s príslušnou programovou službou v rovnakej komunikačnej sieti alebo v rámci štruktúry digitálneho signálu toho istého multiplexu a je synchrónne prepojená s touto programovou službou; ak takto vysielaný obsah elektronického programového sprievodcu zostavuje a ponúka koncovým užívateľom viacero vysielateľov spolu alebo iný poskytovateľ obsahovej služby než vysielateľ, je doplnkovou obsahovou službou len v tej časti, ktorej obsah pochádza od vysielateľa.
(4)
Rozhlasová dátová služba je doplnková obsahová služba vysielaná súbežne s príslušnou rozhlasovou programovou službou pomocou telekomunikačného zariadenia na vysielanie digitálnych doplnkových informácií, zameraná predovšetkým na dvojrozmerné zobrazenie informácií rekonštruovaných z vysielaných dát na obrazovke osobitne vybaveného rozhlasového prijímača do formy textových informácií alebo obrazu.
(5)
Teletext je doplnková obsahová služba vysielaná súbežne s príslušnou televíznou programovou službou pomocou telekomunikačného zariadenia na vysielanie digitálnych doplnkových informácií, zameraná predovšetkým na dvojrozmerné zobrazenie informácií rekonštruovaných z vysielaných dát na obrazovke osobitne vybaveného televízneho prijímača do formy štruktúrovaných textových informácií alebo obrazu.
(6)
Jazyková mutácia programovej služby je doplnková obsahová služba vysielaná súbežne s príslušnou televíznou programovou službou umožňujúca prístup koncového užívateľa k inému jazyku ako jazyku vysielania; jazykovou mutáciou programovej služby nie je vysielanie pôvodnej zvukovej stopy jednotlivých relácií vysielania popri vysielaní v jazyku vysielania.
(7)
Multimodálny prístup k programovej službe je doplnková obsahová služba vysielaná súbežne s príslušnou televíznou programovou službou umožňujúca prístup nepočujúcich alebo nevidiacich k reláciám vysielania alebo iným zložkám programovej služby, najmä prostredníctvom otvorených alebo skrytých titulkov, tlmočenia do posunkovej reči nepočujúcich a hlasového komentovania pre nevidiacich.
(8)
Interaktívny prístup k programovej službe je doplnková obsahová služba vysielaná súbežne s príslušnou programovou službou, ktorá rozširuje možnosti využitia programovej služby vo vzťahu ku koncovému zariadeniu a umožňuje koncovému užívateľovi prostredníctvom príslušného rozhrania interakciu.
(9)
Obsahovou službou nie je služba, pri ktorej poskytovateľ vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zabezpečuje účastníkovi výlučne pripojenie k službe bez ďalšieho vplyvu tohto poskytovateľa na obsah služby a ponuku obsahu, najmä hlasová služba a pripojenie k internetu.
(10)
Obsahovou službou nie je ani výkon verejnej správy poskytovaný prostredníctvom komunikačnej siete alebo telekomunikačného zariadenia (ďalej len „služby elektronickej verejnej správy“), ani služba zabezpečujúca prístup k obsahovej službe, najmä distribúcia signálu obsahovej služby a služba podmieneného prístupu k obsahovej službe; na služby elektronickej verejnej správy sa primerane vzťahujú ustanovenia odsekov 6 až 8.
(11)
Poskytovateľ obsahovej služby zodpovedá za obsah vlastnej obsahovej služby; poskytovateľ obsahovej služby podľa odseku 1 písm. c) alebo d) zodpovedá za jej obsah len v rozsahu povinností podľa osobitných predpisov.6) Za obsah doplnkovej obsahovej služby, ktorá je elektronickým programovým sprievodcom, zodpovedá vysielateľ len v rozsahu podľa odseku 3; ak obsah elektronického programového sprievodcu podľa odseku 3 zostavuje a ponúka koncovým užívateľom viacero vysielateľov spolu, každý z týchto vysielateľov zodpovedá za vlastný obsah a spoločne a nerozdielne zodpovedajú len za obsah, ktorý nepochádza ani od jedného z nich.
DRUHÁ ČASŤ
ČINNOSŤ ORGÁNOV VEREJNEJ SPRÁVY V OBLASTI DIGITÁLNEHO VYSIELANIA
§ 5
Výkon štátnej správy v oblasti digitálneho vysielania
(1)
Štátnu správu v oblasti digitálneho vysielania vykonávajú
a)
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“),
b)
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“),
c)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“),
d)
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“),
e)
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „rada“).
(2)
Ministerstvo dopravy monitoruje podmienky prechodu a koordinuje činnosť orgánov vykonávajúcich štátnu správu v oblasti digitálneho vysielania. Na tieto účely ministerstvo dopravy zriaďuje medzirezortnú skupinu; štatút a rokovací poriadok skupiny schvaľuje ministerstvo dopravy.
(3)
Úrad a rada spolupracujú pri regulácii digitálneho vysielania a poskytujú potrebnú súčinnosť ministerstvu kultúry, ministerstvu financií a ministerstvu dopravy.
§ 6
Evidencia poskytovateľov obsahových služieb s ohlasovacou povinnosťou
(1)
Evidencia poskytovateľov obsahových služieb s ohlasovacou povinnosťou je verejne prístupný register, ktorý vedie ministerstvo kultúry.
(2)
Evidencia podľa odseku 1 obsahuje v rozsahu ohlasovacej povinnosti údaje podľa § 14 ods. 2 a 3.
§ 7
Služby elektronickej verejnej správy poskytované v terestriálnom multiplexe
(1)
Ministerstvo financií monitoruje a koordinuje poskytovanie služieb elektronickej verejnej správy v terestriálnom multiplexe.
(2)
Orgán verejnej správy je povinný oznámiť ministerstvu financií začiatok a ukončenie poskytovania služieb elektronickej verejnej správy v terestriálnom multiplexe, a to najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa, v ktorom sa poskytovanie služieb elektronickej verejnej správy v terestriálnom multiplexe začalo alebo skončilo.
(3)
Orgán verejnej správy, ktorý poskytuje službu elektronickej verejnej správy v terestriálnom multiplexe, je povinný zabezpečiť aj multimodálny prístup k takto poskytovanej službe elektronickej verejnej správy.
TRETIA ČASŤ
PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽOV OBSAHOVÝCH SLUŽIEB
PRVÁ HLAVA
PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA MULTIPLEXU
§ 8
Multiplex a sloboda šírenia
(1)
Poskytovateľ multiplexu poskytuje multiplex slobodne a nezávisle. Obmedzenie poskytovania multiplexu alebo jeho prevádzky je možné len na základe zákona a v jeho medziach.
(2)
Poskytovateľ multiplexu rozhoduje pri budovaní komunikačnej siete na prenos terestriálneho multiplexu slobodne a nezávisle o počte vysielačov a ich umiestnení pri dodržaní technických parametrov frekvenčného vyhradenia určených úradom; to sa vzťahuje aj na distributéra signálu poskytovateľa multiplexu.
§ 9
Obsadzovanie multiplexu obsahovými službami
(1)
O zložení multiplexu rozhoduje poskytovateľ multiplexu, ak tento zákon neustanovuje inak; oprávnenia orgánov verejnej moci tým nie sú dotknuté.7)
(2)
Pri obsadzovaní multiplexu obsahovými službami je poskytovateľ multiplexu povinný zaručiť poskytovateľom obsahových služieb nediskriminačné podmienky distribúcie signálu ich obsahovej služby, najmä cenové, platobné a technické podmienky distribúcie signálu.
§ 10
Základné povinnosti poskytovateľa multiplexu
(1)
Poskytovateľ multiplexu je povinný zabezpečiť, aby nešíril
a)
obsahovú službu bez súhlasu poskytovateľa obsahovej služby,
b)
programovú službu vysielateľa, ktorý nemá oprávnenie na jej vysielanie podľa tohto zákona; to sa nevzťahuje na retransmisiu programových služieb.
(2)
Na poskytovateľa multiplexu sa vzťahujú povinnosti podniku podľa osobitného predpisu.8)
(3)
Na poskytovateľa multiplexu, ktorý zároveň vykonáva retransmisiu programových služieb, sa vzťahujú povinnosti prevádzkovateľa retransmisie podľa osobitného predpisu.9)
§ 11
Osobitné povinnosti poskytovateľa multiplexu pri poskytovaní terestriálneho multiplexu
(1)
Poskytovateľ multiplexu, ktorý poskytuje terestriálny multiplex, je povinný
a)
zabezpečiť nediskriminačný prístup k poskytovateľom obsahových služieb a dodržiavať podmienky obsadzovania terestriálneho multiplexu podľa tohto zákona,
b)
zabezpečiť prístup k signálu terestriálneho multiplexu každému koncovému užívateľovi terestriálneho multiplexu, ktorý o to požiada a nachádza sa vo frekvenčnom vyhradení, v ktorom sa služba poskytovateľom obsahovej služby poskytuje, alebo v dosahu vysielača miestneho multiplexu, a to v územnom rozsahu dohodnutom v zmluve s poskytovateľom obsahovej služby a za nediskriminačných a primeraných podmienok pre koncového užívateľa,
c)
umožniť ústrednému orgánu štátnej správy poskytovať v terestriálnom multiplexe na náklady tohto orgánu služby elektronickej verejnej správy a na tento účel vyhradiť kapacitu terestriálneho multiplexu, ak o to tento orgán požiada, najviac však 10 % verejnej kapacity multiplexu pre všetky tieto orgány spolu; to sa nevzťahuje na poskytovateľa multiplexu v prípade miestneho multiplexu,
d)
neodôvodnene neobmedzovať vysielateľa pri poskytovaní doplnkových obsahových služieb, najmä je povinný umožniť mu poskytovať multimodálny prístup k programovej službe.
(2)
Poskytovateľ multiplexu, ktorý poskytuje miestny multiplex, je ďalej povinný
a)
zabezpečiť, aby sa v miestnom multiplexe nevysielali programové služby, ktorých vysielanie je v miestnom multiplexe zakázané podľa tohto zákona,
b)
umožniť obci, ktorá je v území dosahu signálu miestneho multiplexu, poskytovať v tomto miestnom multiplexe na jej náklady služby elektronickej verejnej správy a na tento účel vyhradiť kapacitu miestneho multiplexu, ak o to obec požiada, najviac však 10 % verejnej kapacity multiplexu pre všetky obce spolu.
DRUHÁ HLAVA
PRÁVA A POVINNOSTI VYSIELATEĽOV A INÝCH POSKYTOVATEĽOV OBSAHOVEJ SLUŽBY
§ 12
Obsahová služba a sloboda príjmu
(1)
Poskytovateľ obsahovej služby poskytuje obsahovú službu slobodne a nezávisle. Do jej obsahu možno zasahovať iba na základe zákona a v jeho medziach.
(2)
Zakázať príjem obsahovej služby, ktorá je poskytovaná verejne, možno iba na základe zákona a v jeho medziach.
§ 13
Povinnosti vysielateľov
(1)
Oprávnený vysielateľ je povinný oznámiť rade
a)
začiatok vysielania programovej služby terestriálnym vysielaním, a to najneskôr v deň, v ktorom sa signál oprávneného vysielateľa určený koncovému užívateľovi začal šíriť; ak sa vysielanie uskutočňuje vo viacerých frekvenčných vyhradeniach alebo terestriálnych multiplexoch, je oprávnený vysielateľ povinný oznámiť začiatok vysielania v každom frekvenčnom vyhradení a v každom terestriálnom multiplexe, a to najneskôr v deň, v ktorom sa signál oprávneného vysielateľa určený koncovému užívateľovi začal šíriť v príslušnom frekvenčnom vyhradení alebo terestriálnym multiplexom,
b)
ukončenie vysielania programovej služby terestriálnym vysielaním, a to najneskôr v deň, v ktorom sa signál oprávneného vysielateľa určený koncovému užívateľovi prestal šíriť; ak sa vysielanie uskutočňuje vo viacerých frekvenčných vyhradeniach alebo terestriálnych multiplexoch, je oprávnený vysielateľ povinný oznámiť ukončenie vysielania v každom frekvenčnom vyhradení a v každom terestriálnom multiplexe, a to najneskôr v deň, v ktorom sa signál oprávneného vysielateľa určený koncovému užívateľovi prestal šíriť v príslušnom frekvenčnom vyhradení alebo terestriálnym multiplexom,
c)
začiatok vysielania programovej služby pomocou satelitu, a to najneskôr v deň, v ktorom sa signál oprávneného vysielateľa určený koncovému užívateľovi začal šíriť pomocou satelitu; ak sa vysielanie uskutočňuje aj iným technickým prostriedkom, je oprávnený vysielateľ povinný oznámiť začiatok vysielania prostredníctvom tohto spôsobu verejného prenosu,
d)
ukončenie vysielania programovej služby pomocou satelitu, ako aj ukončenie vysielania programovej služby iným technickým prostriedkom, a to najneskôr v deň, v ktorom sa signál oprávneného vysielateľa určený koncovému užívateľovi príslušným spôsobom verejného prenosu prestal šíriť,
e)
začiatok vysielania do zahraničia10) podľa teritória, a to najneskôr v deň, v ktorom sa signál oprávneného vysielateľa určený koncovému užívateľovi na príslušnom teritóriu začal šíriť; ak sa vysielanie uskutočňuje na viacerých teritóriách, je oprávnený vysielateľ povinný oznámiť začiatok vysielania na každom teritóriu,
f)
ukončenie vysielania do zahraničia podľa teritória, a to najneskôr v deň, v ktorom sa signál oprávneného vysielateľa určený koncovému užívateľovi na príslušnom teritóriu prestal šíriť; ak sa vysielanie uskutočňuje na viacerých teritóriách, je oprávnený vysielateľ povinný oznámiť ukončenie vysielania na každom teritóriu,
g)
začiatok vysielania doplnkovej obsahovej služby, a to najneskôr v deň, v ktorom sa signál doplnkovej obsahovej služby určený koncovému užívateľovi začal šíriť; ak sa vysielanie doplnkovej obsahovej služby neuskutočňuje všetkými spôsobmi verejného prenosu, ktorým sa šíri signál oprávneného vysielateľa, alebo na celom území, na ktorom sa vysiela programová služba, je oprávnený vysielateľ povinný v oznámení uviesť aj územný rozsah poskytovania doplnkovej obsahovej služby a spôsoby jej šírenia koncovému užívateľovi,
h)
ukončenie vysielania doplnkovej obsahovej služby, a to najneskôr v deň, v ktorom sa signál doplnkovej obsahovej služby určený koncovému užívateľovi prestal šíriť,
i)
zmenu v poskytovaní doplnkovej obsahovej služby, ak je zmenou územného rozsahu poskytovania alebo spôsobu jej šírenia koncovému užívateľovi, a to najneskôr v deň vzniku takej zmeny.
(2)
Povinnosti podľa odseku 1 sa vzťahujú aj na verejnoprávneho vysielateľa, ak je držiteľom licencie na digitálne vysielanie.
(3)
Oznámenie podľa odseku 1 obsahuje aj identifikáciu poskytovateľa multiplexu alebo distributéra signálu vysielateľa a geografickú špecifikáciu frekvenčného vyhradenia alebo iného územného rozsahu vysielania programovej služby.
(4)
Na obsah vysielania programovej služby sa vzťahujú povinnosti vysielateľa podľa osobitného predpisu.11)
§ 14
Ohlasovacia povinnosť
(1)
Poskytovateľ obsahovej služby, ktorá nie je multiplexom, programovou službou ani retransmisiou programovej služby, je povinný ohlásiť ministerstvu kultúry poskytovanie obsahovej služby v terestriálnom multiplexe, a to
a)
začiatok poskytovania obsahovej služby najneskôr v deň, keď začal s jej poskytovaním, a
b)
ukončenie poskytovania obsahovej služby do 10 pracovných dní odo dňa ukončenia jej poskytovania.
(2)
V ohlásení podľa odseku 1 písm. a) poskytovateľ obsahovej služby uvedie
a)
obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo osoby, ak je poskytovateľom fyzická osoba-podnikateľ; ak je poskytovateľom iná fyzická osoba, uvedie meno, priezvisko, adresu bydliska a dátum narodenia,
b)
názov, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo osoby, ak je poskytovateľom právnická osoba, ako aj meno, priezvisko a dátum narodenia osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom alebo členmi jej štatutárneho orgánu; ak je poskytovateľom zahraničná právnická osoba vykonávajúca činnosť na území Slovenskej republiky, uvedie aj adresu miesta činnosti podniku alebo miesta činnosti organizačnej zložky podniku na území Slovenskej republiky vrátane mena, priezviska, adresy bydliska a dátumu narodenia vedúceho podniku alebo vedúceho organizačnej zložky podniku,
c)
charakteristiku obsahovej služby,
d)
adresu prevádzkarne, ak bola na poskytovanie obsahovej služby zriadená,
e)
trvanie zmluvy, na ktorej základe bude poskytovať obsahovú službu v terestriálnom multiplexe,
f)
deň začatia poskytovania obsahovej služby,
g)
identifikáciu poskytovateľa multiplexu,
h)
geografickú špecifikáciu frekvenčného vyhradenia,
i)
adresu, na ktorú môžu koncoví užívatelia zasielať poskytovateľovi obsahovej služby sťažnosti týkajúce sa obsahu služby alebo reklamácie, ako aj meno a priezvisko osoby zodpovednej za vybavovanie sťažností týkajúcich sa obsahu služby a reklamácií.
(3)
V ohlásení podľa odseku 1 písm. b) poskytovateľ obsahovej služby uvedie deň ukončenia poskytovania obsahovej služby v terestriálnom multiplexe.
(4)
Poskytovateľ, ktorý je povinný ohlásiť začiatok poskytovania obsahovej služby podľa odseku 1, je povinný ohlásiť ministerstvu kultúry aj všetky zmeny údajov podľa odseku 2, a to najneskôr do 60 dní od vzniku týchto zmien.
ŠTVRTÁ ČASŤ
DIGITÁLNE TERESTRIÁLNE VYSIELANIE
PRVÁ HLAVA
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O DIGITÁLNOM TERESTRIÁLNOM VYSIELANÍ
§ 15
Frekvenčné vyhradenie, frekvenčná vrstva a individuálne koordinovaná digitálna frekvencia
(1)
Frekvenčné vyhradenie je vyhradenie digitálnej frekvencie koordinovanej pre príslušné územie na základe medzinárodnej koordinácie, ktorej výsledkami je Slovenská republika viazaná; frekvenčné vyhradenie je základnou jednotkou frekvenčnej vrstvy.
(2)
Frekvenčná vrstva je súbor frekvenčných vyhradení, ktorých koordinované územia sa vzájomne neprekrývajú a ktorých spoločné územie dosahu tvorí súvislý celok pokrývajúci spravidla celé územie Slovenskej republiky.
(3)
Paralelné frekvenčné vyhradenia sú frekvenčné vyhradenia s porovnateľným dosahom digitálnej frekvencie koordinované pre rovnaké územie Slovenskej republiky a rovnaký štandard digitálneho príjmu v rôznych frekvenčných vrstvách rovnakého frekvenčného pásma.
(4)
Technicky viazané frekvenčné vyhradenie je frekvenčné vyhradenie zviazané s iným frekvenčným vyhradením rovnakou digitálnou frekvenciou takým spôsobom, ktorý neumožňuje využitie každého z nich samostatne.
(5)
Územne viazané frekvenčné vyhradenie je frekvenčné vyhradenie zviazané s iným frekvenčným vyhradením takým spôsobom, aby bolo možné dosiahnuť paralelné frekvenčné vyhradenia.
(6)
Ekonomicky viazané frekvenčné vyhradenie je frekvenčné vyhradenie zviazané s iným frekvenčným vyhradením takým spôsobom, aby bolo možné dosiahnuť primeraný rozvoj digitálneho prenosu v každom frekvenčnom vyhradení príslušnej frekvenčnej vrstvy.
(7)
Frekvenčné vyhradenia vzájomne viazané podľa odseku 5 sa považujú za jediné frekvenčné vyhradenie. Frekvenčné vyhradenia vzájomne viazané podľa odseku 4 sa považujú za jediné frekvenčné vyhradenie s výnimkou odseku 3, kde sa posudzujú samostatne.
(8)
Individuálne koordinovaná digitálna frekvencia je digitálna frekvencia medzinárodne koordinovaná úradom na žiadosť poskytovateľa multiplexu alebo inej osoby; individuálne koordinovanou digitálnou frekvenciou nie je digitálna frekvencia tvoriaca na danom území frekvenčné vyhradenie.
§ 16
Využitie frekvenčného spektra pre terestriálne digitálne vysielanie
(1)
Terestriálny multiplex možno poskytovať vo frekvenčných pásmach podľa Národnej tabuľky frekvenčného spektra.
(2)
Terestriálny multiplex možno poskytovať najmä vo frekvenčnom pásme vyhradenom podľa osobitného predpisu12) prednostne na
a)
terestriálne vysielanie v štandarde digitálneho televízneho príjmu (ďalej len „televízne pásmo“),
b)
terestriálne vysielanie v štandarde digitálneho rozhlasového príjmu (ďalej len „rozhlasové pásmo“),
c)
analógové rozhlasové terestriálne vysielanie (ďalej len „analógové pásmo“).
(3)
Ak o tom rozhodne úrad, terestriálny multiplex možno poskytovať aj vo frekvenčnom pásme, ktoré nie je frekvenčným pásmom podľa odseku 2.
§ 17
Miestny multiplex
(1)
Miestny multiplex je terestriálny multiplex pre lokálne vysielanie, ktorého
a)
signál je šírený individuálne koordinovanou digitálnou frekvenciou tak, aby signál mohlo prijímať najviac 15 % obyvateľov Slovenskej republiky, a
b)
územie dosahu individuálne koordinovanej digitálnej frekvencie je menšie ako 30 % frekvenčného vyhradenia, v ktorého rámci sa toto územie dosahu z väčšej časti nachádza.
(2)
Vysielať v miestnom multiplexe programovú službu, ktorá sa vysiela aj v inom ako miestnom multiplexe, sa zakazuje.
(3)
Zakazuje sa tiež vysielať v miestnom multiplexe programovú službu, ktorá sa vysiela v inom miestnom multiplexe, ak vysielanie takej programovej služby môže prijímať prostredníctvom miestnych multiplexov viac ako 30 % obyvateľov Slovenskej republiky.
(4)
Ustanoveniami odsekov 2 a 3 nie je dotknuté právo vysielateľa umožniť retransmisiu svojej programovej služby prostredníctvom miestneho multiplexu.
DRUHÁ HLAVA
TERESTRIÁLNE PREVÁDZKOVÉ POVOLENIE
§ 18
Terestriálne prevádzkové povolenie a jeho držiteľ
(1)
Terestriálne prevádzkové povolenie je individuálne povolenie na používanie frekvencií vydané podľa osobitného predpisu,13) ktoré oprávňuje jeho držiteľa poskytovať terestriálny multiplex príslušným štandardom digitálneho príjmu.
(2)
Terestriálnym prevádzkovým povolením sa prideľuje jedno frekvenčné vyhradenie, prípadne vzájomne technicky viazané frekvenčné vyhradenia alebo vzájomne územne viazané frekvenčné vyhradenia; terestriálnym prevádzkovým povolením sa prideľuje jeden miestny multiplex.
(3)
Ak sa prideľuje ekonomicky viazané frekvenčné vyhradenie, udelí sa toľko terestriálnych prevádzkových povolení, koľko frekvenčných vyhradení tvorí toto ekonomicky viazané frekvenčné vyhradenie.
(4)
Držiteľ terestriálneho prevádzkového povolenia je poskytovateľom multiplexu.
(5)
Poskytovať terestriálny multiplex bez terestriálneho prevádzkového povolenia sa zakazuje.
§ 19
Výberové konanie pred udelením terestriálneho prevádzkového povolenia
(1)
Udeleniu terestriálneho prevádzkového povolenia musí predchádzať výberové konanie; to sa nevzťahuje na udelenie terestriálneho prevádzkového povolenia na miestny multiplex.
(2)
Udeleniu terestriálnych prevádzkových povolení, ktorými sa prideľuje ekonomicky viazané frekvenčné vyhradenie, predchádza jedno spoločné výberové konanie.
(3)
Terestriálne prevádzkové povolenie na poskytovanie verejnoprávneho terestriálneho multiplexu (§ 41) možno udeliť len jednému poskytovateľovi multiplexu.
(4)
Vo výzve na predloženie ponúk, ktorou sa začína výberové konanie, je úrad povinný určiť hodnotiace kritériá tak, aby výberová komisia mohla hodnotiť najmä
a)
schopnosť žiadateľa vybudovať komunikačnú sieť v stanovenom čase alebo zabezpečiť jej vybudovanie prostredníctvom distributéra signálu,
b)
priehľadnosť a dôveryhodnosť finančných zdrojov určených na budovanie alebo prenájom komunikačnej siete,
c)
záväzky vo vzťahu ku koncovým užívateľom, ktoré na seba žiadateľ chce prevziať,
d)
schopnosť žiadateľa uviesť do prevádzky terestriálny multiplex v stanovenom čase,
e)
plánované pokrytie signálom terestriálneho multiplexu pri začatí prevádzky,
f)
záujem žiadateľa poskytovať terestriálny multiplex vo viacerých frekvenčných vyhradeniach súčasne.
(5)
Vo výzve na predloženie ponúk, ktorou sa začína výberové konanie podľa odseku 2, je úrad povinný uviesť aj
a)
čas, na ktorý sa frekvenčné vyhradenia považujú za ekonomicky viazané frekvenčné vyhradenie,
b)
podmienku, že všetky terestriálne prevádzkové povolenia sú určené pre jedného poskytovateľa multiplexu.
(6)
Súčasťou ponuky predloženej žiadateľom o udelenie terestriálneho prevádzkového povolenia je projekt podpory prístupu koncových užívateľov k zariadeniam pre digitálnu televíziu alebo k zariadeniam pre digitálny rozhlas, v ktorom špecifikuje záväzky, ktoré vo vzťahu ku koncovým užívateľom chce žiadateľ na seba prevziať vrátane zabezpečenia prístupu k elektronickému programovému sprievodcovi a iným doplnkovým obsahovým službám, najmä multimodálnemu prístupu k programovej službe.
§ 20
Okolnosti vylučujúce udelenie alebo predĺženie terestriálneho prevádzkového povolenia
Úrad terestriálne prevádzkové povolenie neudelí ani nepredĺži žiadateľovi, ktorý nespĺňa podmienky šiestej hlavy tejto časti.
§ 21
Prevod práv vyplývajúcich z terestriálneho prevádzkového povolenia
Úrad nevydá súhlas na prevod práv poskytovateľa multiplexu vyplývajúcich z terestriálneho prevádzkového povolenia, ak
a)
poskytovateľ multiplexu nezačal s poskytovaním terestriálneho multiplexu v príslušnom frekvenčnom vyhradení,
b)
sa práva k frekvenčnému vyhradeniu, ktoré tvorí súčasť ekonomicky viazaného frekvenčného vyhradenia, majú previesť samostatne pred uplynutím času, na ktorý bolo také frekvenčné vyhradenie ekonomicky viazané s iným frekvenčným vyhradením, alebo
c)
sa práva majú previesť na vysielateľa.
§ 22
Udelenie terestriálneho prevádzkového povolenia v analógovom pásme
Terestriálne prevádzkové povolenie v analógovom pásme môže úrad udeliť len vtedy, ak sa do výberového konania, ktoré na príslušnú frekvenciu uskutočnila rada podľa osobitného predpisu,14) opakovane neprihlási ani jeden žiadateľ o jej pridelenie na analógové vysielanie rozhlasovej programovej služby.
§ 23
Spoločné ustanovenia ku konaniu o terestriálne prevádzkové povolenie
(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie podľa tejto hlavy sa vzťahuje osobitný predpis.8)
(2)
Ustanovenia osobitného predpisu sa vzťahujú aj na prevod, predĺženie, zmenu, zrušenie a stratu platnosti terestriálneho prevádzkového povolenia.15)
TRETIA HLAVA
LICENCIA NA DIGITÁLNE VYSIELANIE
§ 24
Licencia na digitálne vysielanie a jej držiteľ
(1)
Licencia na digitálne vysielanie je povolenie, ktoré oprávňuje jeho držiteľa v pásme vyhradenom podľa § 16 vysielať jednu programovú službu terestriálnym vysielaním na území Slovenskej republiky príslušným štandardom digitálneho príjmu v územnom rozsahu podľa druhu udelenej licencie. Práva a povinnosti vyplývajúce z licencie na digitálne vysielanie je jej držiteľ povinný vykonávať vo vlastnom mene, na vlastný účet a na vlastnú zodpovednosť.
(2)
Licencia na digitálne vysielanie oprávňuje jej držiteľa aj na vysielanie
a)
doplnkovej obsahovej služby, ak je doplnená doložkou doplnkových obsahových služieb,
b)
do zahraničia, ak je doplnená zahraničnou doložkou,
c)
pomocou satelitu alebo inými technickými prostriedkami, ktoré zahŕňajú aj terestriálne vysielanie iným štandardom digitálneho príjmu, ak je doplnená doložkou iného verejného prenosu.
(3)
Podľa územného rozsahu možno udeliť tieto druhy licencie na digitálne vysielanie:
a)
licencia na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby (ďalej len „celoplošná televízna licencia“), na ktorej základe má jej držiteľ právo vysielať televíznu programovú službu niektorým zo štandardov digitálneho televízneho príjmu najviac na celom území Slovenskej republiky okrem vysielania v paralelných frekvenčných vyhradeniach,
b)
licencia na celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby (ďalej len „celoplošná rozhlasová licencia“), na ktorej základe má jej držiteľ právo vysielať rozhlasovú programovú službu niektorým zo štandardov digitálneho rozhlasového príjmu najviac na celom území Slovenskej republiky okrem vysielania v paralelných frekvenčných vyhradeniach,
c)
licencia na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby (ďalej len „regionálna televízna licencia“), na ktorej základe má jej držiteľ právo vysielať televíznu programovú službu niektorým zo štandardov digitálneho televízneho príjmu najviac v dvoch susediacich frekvenčných vyhradeniach jedného pásma vyhradeného podľa § 16 okrem vysielania v paralelných frekvenčných vyhradeniach alebo v dvoch miestnych multiplexoch,
d)
licencia na regionálne digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby (ďalej len „regionálna rozhlasová licencia“), na ktorej základe má jej držiteľ právo vysielať rozhlasovú programovú službu niektorým zo štandardov digitálneho rozhlasového príjmu najviac v dvoch susediacich frekvenčných vyhradeniach jedného pásma vyhradeného podľa § 16 okrem vysielania v paralelných frekvenčných vyhradeniach alebo v dvoch miestnych multiplexoch,
e)
licencia na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby (ďalej len „lokálna televízna licencia“), na ktorej základe má jej držiteľ právo vysielať televíznu programovú službu niektorým zo štandardov digitálneho televízneho príjmu v jednom miestnom multiplexe,
f)
licencia na lokálne digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby (ďalej len „lokálna rozhlasová licencia“), na ktorej základe má jej držiteľ právo vysielať rozhlasovú programovú službu niektorým zo štandardov digitálneho rozhlasového príjmu v jednom miestnom multiplexe.
(4)
Vylúčením vysielania v paralelných frekvenčných vyhradeniach z územného rozsahu podľa odseku 3 nie je dotknuté právo vysielateľa umožniť retransmisiu svojej programovej služby v paralelných frekvenčných vyhradeniach.
(5)
Licencia na digitálne vysielanie, ktorá umožňuje vysielať programovú službu, neoprávňuje jej držiteľa na digitálne terestriálne vysielanie rovnakej programovej služby v rôznych pásmach vyhradených podľa § 16 na tom istom území; to neplatí, ak sa držiteľ licencie dohodne s poskytovateľom multiplexu, že na území, kde sa vysielanie programovej služby prekrýva s iným vysielaním rovnakej programovej služby, bude poskytovateľ multiplexu vykonávať retransmisiu tejto programovej služby.
(6)
Držiteľ licencie na digitálne vysielanie je vysielateľom.
(7)
Vysielanie programovej služby prostredníctvom digitálneho terestriálneho vysielania sa bez licencie na digitálne vysielanie zakazuje.
§ 25
Žiadateľ o udelenie licencie na digitálne vysielanie
(1)
Licenciu na digitálne vysielanie možno udeliť žiadateľovi, ak je
a)
fyzickou osobou, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a nebola odsúdená za trestný čin spáchaný v priamej súvislosti s vysielaním programovej služby, za hospodársky trestný čin alebo za trestný čin proti majetku; ak sa fyzickej osobe udelila licencia, je povinná požiadať o zápis do obchodného registra, alebo
b)
právnickou osobou, ktorá má na území Slovenskej republiky sídlo alebo umiestnenú organizačnú zložku svojho podniku, je obchodnou spoločnosťou zapísanou do obchodného registra; ak má táto právnická osoba právnu formu akciovej spoločnosti, musia jej akcie znieť na meno a musia byť evidované centrálnym depozitárom alebo ich majitelia musia byť zapísaní v zozname akcionárov, ktorý vedie centrálny depozitár, alebo
c)
verejnoprávnym vysielateľom.
(2)
Licenciu na digitálne vysielanie možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý nie je žiadateľom podľa odseku 1, ak sa na tohto žiadateľa a na jeho vysielanie programovej služby vzťahuje osobitný predpis.16)
(3)
Žiadateľovi, ktorý nie je verejnoprávnym vysielateľom, možno udeliť najviac jednu licenciu na digitálne vysielanie; to sa nevzťahuje na udeľovanie licencie na digitálne vysielanie monotypovej programovej služby.
§ 26
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne vysielanie
(1)
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne vysielanie obsahuje tieto údaje:
a)
obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, sídlo a právnu formu obchodnej spoločnosti, ak je žiadateľom právnická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba so sídlom v zahraničí, uvedie aj údaje o organizačnej zložke svojho podniku umiestnenej na území Slovenskej republiky,
b)
meno a priezvisko, dátum narodenia, štátne občianstvo, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, ak je žiadateľom fyzická osoba,
c)
údaje podľa písmen a) a b) o všetkých spoločníkoch alebo akcionároch a o osobách, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo kontrolného orgánu, ak je žiadateľom právnická osoba,
d)
údaje o základnom imaní a vkladoch všetkých spoločníkov a o ich obchodných podieloch vrátane určenia druhu a peňažného ocenenia nepeňažných vkladov alebo o rozdelení akcií medzi akcionárov, ak je žiadateľom právnická osoba,
e)
požadovaný druh licencie podľa § 24 ods. 3,
f)
požadovaný štandard digitálneho príjmu,
g)
údaje o predpokladanom časovom rozsahu vysielania a informáciu o jazyku vysielania,
h)
navrhované označenie programovej služby (názov stanice); označenie programovej služby nesmie byť hanlivé, v rozpore s dobrými mravmi alebo zameniteľné s označením programovej služby iného vysielateľa a nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o obsahu programovej služby,
i)
navrhovanú programovú skladbu vysielania vrátane údajov o častiach programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov; žiadosť o udelenie lokálnej rozhlasovej licencie alebo lokálnej televíznej licencie obsahuje aj špecifikáciu relácií vysielania, ktorá preukazuje, že programová služba je zameraná na miestne informačné prostredie alebo zdroje a na spoločné záujmy, ktoré vytvárajú a prehlbujú vnútorné väzby príslušného spoločenstva, a vedie k udržiavaniu pocitu identity so spoločenstvom,
j)
špecifikáciu programových typov,
k)
navrhovaný podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom záujme17) alebo navrhovanú sumu či podiel výdavkov, ktoré žiadateľ použije každoročne na výrobu programov vo verejnom záujme,
l)
navrhovaný podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam,18)
m)
navrhovaný podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi19) alebo navrhovaný podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania.
(2)
K žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie žiadateľ priloží
a)
výpis z obchodného registra, ak je žiadateľom právnická osoba; ak je žiadateľom zahraničná právnická osoba, priloží dokument obdobného charakteru a výpis z obchodného registra o organizačnej zložke svojho podniku umiestnenej na území Slovenskej republiky, ktorý nesmie byť starší ako 30 dní,
b)
zakladateľskú zmluvu, spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú listinu žiadateľa, stanovy spoločnosti; ak ide o akciovú spoločnosť, priloží zoznam akcionárov, ktorý vedie centrálny depozitár, platný ku dňu podania žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie,
c)
výpis z registra trestov, ak je žiadateľom fyzická osoba; výpis nesmie byť starší ako tri mesiace,
d)
písomné potvrdenie alebo iný doklad preukazujúci uzatvorenie zmluvy s organizáciami kolektívnej správy práv spravujúcimi práva k predmetom ochrany, ktoré bude vysielateľ používať,
e)
doklad o trvalom pobyte alebo prechodnom pobyte, ak je žiadateľom fyzická osoba,
f)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že všetky údaje uvedené v žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie sú aktuálne a pravdivé,
g)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že doklady priložené k žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie sú aktuálne a úplné.
(3)
Ak je žiadateľ vysielateľom v Slovenskej republike alebo v zahraničí, alebo je personálne alebo majetkovo prepojený s vysielateľom v Slovenskej republike alebo v zahraničí, je povinný do žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie uviesť údaje aj o týchto skutočnostiach a preukázať ich príslušnými dokladmi. Rovnakú povinnosť má žiadateľ, ktorý je vydavateľom periodickej tlače alebo majiteľom tlačovej agentúry v Slovenskej republike alebo v zahraničí, alebo poskytuje na území Slovenskej republiky terestriálny multiplex, alebo je personálne alebo majetkovo prepojený s poskytovateľom multiplexu, ktorý poskytuje na území Slovenskej republiky terestriálny multiplex, alebo s vydavateľom periodickej tlače či s tlačovou agentúrou v Slovenskej republike alebo v zahraničí.
(4)
Ak je žiadateľom verejnoprávny vysielateľ, je povinný doplniť doklady podľa odseku 2 o súhlas s predloženou žiadosťou príslušného orgánu podľa osobitného predpisu;1) na žiadosť verejnoprávneho vysielateľa sa nevzťahuje odsek 1 písm. a) až d) a odsek 2 písm. a) až c) a písm. e).
(5)
Žiadosť podľa odseku 1 sa predkladá v štátnom jazyku. Doklady uvedené v odseku 2 a 3 sa musia predložiť v origináli alebo v úradne osvedčenej fotokópii. K dokladu podľa odseku 2 písm. b) sa prikladá aj jeho úradne osvedčený preklad do štátneho jazyka; tým nie sú dotknuté povinnosti podľa osobitného predpisu.20)
§ 27
Udelenie licencie na digitálne vysielanie
(1)
Licencia na digitálne vysielanie sa udeľuje na neurčitý čas; na určitý čas možno licenciu na digitálne vysielanie udeliť, ak o to žiadateľ požiada.
(2)
Konanie o udelenie licencie sa začína odo dňa podania žiadosti. Účastníkom konania o udelenie licencie je žiadateľ.
(3)
Žiadateľ je povinný počas konania o udelenie licencie oznámiť rade všetky zmeny údajov uvádzaných v žiadosti alebo obsiahnutých v priložených dokladoch.
(4)
Rada rozhodne o udelení licencie na digitálne vysielanie do 90 dní od začatia konania. Na udelenie licencie na digitálne vysielanie má žiadateľ právny nárok.
(5)
Rada žiadosť o udelenie licencie na digitálne vysielanie zamietne, ak
a)
žiadateľ nespĺňa podmienky na udelenie licencie na digitálne vysielanie podľa § 25,
b)
žiadosť nespĺňa náležitosti podľa § 26 a žiadateľ neodstránil nedostatky žiadosti v lehote určenej radou,
c)
žiadateľ nespĺňa podmienky podľa šiestej hlavy tejto časti,
d)
žiadateľ nespĺňa podmienky týkajúce sa transparentnosti majetkových a personálnych vzťahov podľa osobitného predpisu,21)
e)
žiadateľ požiadal o udelenie licencie na digitálne vysielanie po jej odňatí pred uplynutím lehoty podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu,22) alebo
f)
žiadateľ o lokálnu rozhlasovú licenciu alebo lokálnu televíznu licenciu nepreukázal, že programová služba je zameraná na miestne informačné prostredie alebo zdroje a na spoločné záujmy, ktoré vytvárajú a prehlbujú vnútorné väzby príslušného spoločenstva, a vedie k udržiavaniu pocitu identity so spoločenstvom.
(6)
Ak rada žiadosť nezamietne podľa odseku 5 a konanie o udelenie licencie nezastaví, vydá písomné rozhodnutie o udelení licencie na digitálne vysielanie do 60 dní odo dňa, v ktorom o udelení licencie na digitálne vysielanie rozhodla.
(7)
Rozhodnutie o udelení licencie na digitálne vysielanie obsahuje
a)
druh licencie podľa § 24 ods. 3 vrátane uvedenia príslušného štandardu digitálneho príjmu,
b)
názov programovej služby,
c)
údaje o osobách, ktoré majú podiel na základnom imaní vysielateľa, ktorý nie je verejnoprávnym vysielateľom, alebo podiel na hlasovacích právach tohto vysielateľa,
d)
údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa, ktorý nie je verejnoprávnym vysielateľom,
e)
jazyk vysielania,
f)
časový rozsah vysielania programovej služby,
g)
podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej radou,
h)
podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom záujme,17) ktorý nesmie byť nižší ako 15 % z celkového vysielacieho času vyhradeného reláciám vysielania; tento podiel môže rada dočasne alebo trvale znížiť v prípade televíznej programovej služby, ktorá je monotypovou programovou službou, alebo v prípade rozhlasovej programovej služby,
i)
druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa osobitného predpisu23) záznam vysielania programovej služby.
(8)
Rozhodnutie o udelení licencie na digitálne vysielanie pre televíznu programovú službu okrem náležitostí podľa odseku 7 obsahuje
a)
podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam; pri určení tohto podielu rada postupuje podľa osobitného predpisu,18)
b)
podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi19) alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania,
c)
údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam podľa osobitného predpisu,24)
d)
údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania.25)
(9)
Ak žiadateľ žiada o doložku podľa § 24 ods. 2 spolu so žiadosťou o udelenie licencie na digitálne vysielanie, rozhodnutie o udelení licencie na digitálne vysielanie obsahuje aj náležitosti príslušného rozhodnutia podľa tohto zákona.
(10)
Ak sa licencia na digitálne vysielanie udeľuje na určitý čas, rozhodnutie o udelení licencie na digitálne vysielanie obsahuje aj čas, na ktorý sa licencia na digitálne vysielanie udeľuje.
(11)
Proti rozhodnutiu o udelení licencie na digitálne vysielanie a proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti môže žiadateľ podať opravný prostriedok na Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady.26)
§ 28
Zmena licencie na digitálne vysielanie
(1)
Vysielateľ môže radu požiadať o zmenu licencie na digitálne vysielanie.
(2)
O zmenu, ktorú vysielateľ môže vykonať až po vydaní rozhodnutia o zmene licencie, je vysielateľ povinný požiadať najneskôr 90 dní pred jej plánovaným uskutočnením. Zmenou, ktorú môže vysielateľ vykonať až po vydaní rozhodnutia o zmene licencie na digitálne vysielanie, je zmena
a)
druhu licencie podľa § 24 ods. 3,
b)
vyžadujúca doložku podľa § 24 ods. 2 alebo
c)
v údajoch doložky podľa § 24 ods. 2.
(3)
O zmenu, ktorú vysielateľ môže vykonať len so súhlasom rady, môže vysielateľ požiadať až po získaní predchádzajúceho súhlasu rady; rada udeľuje súhlas rozhodnutím. Za zmenu, ktorú môže vysielateľ vykonať len so súhlasom rady, sa považuje zmena, ktorej vykonanie bez získania predchádzajúceho súhlasu rady má za následok odňatie licencie na digitálne vysielanie.
(4)
Všetky zmeny vrátane zmien podľa odseku 3, ktoré nie sú zmenami podľa odseku 2 a týkajú sa údajov uvedených v žiadosti podľa § 26, je vysielateľ povinný oznámiť rade do 15 dní od vzniku týchto zmien.
(5)
Konanie o zmene licencie sa začína odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa oznámenia, ak sa oznámenie týka údaja, ktorý je náležitosťou rozhodnutia o udelení licencie na digitálne vysielanie; oznámenia doručené rade na základe § 13 sú oznámeniami podľa odseku 4, len ak preukazujú, že vysielateľ nevysiela v súlade s udelenou licenciou na digitálne vysielanie. Účastníkom konania o zmene licencie je vysielateľ.
(6)
Konanie o zmene licencie sa nezačne, ak je zmena dočasná, jej trvanie nepresiahne tri mesiace a týka sa náležitostí licencie podľa § 27 ods. 7 písm. e) až h) alebo § 27 ods. 8 písm. a).
(7)
Rada rozhodne o zmene licencie na digitálne vysielanie do 60 dní od začatia tohto konania.
(8)
Rada žiadosť o zmenu licencie na digitálne vysielanie zamietne, len ak
a)
by zmena bola v rozpore s ustanoveniami tohto zákona alebo osobitným predpisom,11) alebo
b)
má táto žiadosť nedostatky, ktoré bránia jej posúdeniu, a vysielateľ neodstránil tieto nedostatky v lehote určenej radou.
(9)
Ak konanie o zmene licencie na digitálne vysielanie sa začalo na základe oznámenia podľa odseku 5 a rada rozhodne o zamietnutí zmeny licencie na digitálne vysielanie, najmä ak je táto zmena v rozpore s ustanoveniami tohto zákona alebo osobitným predpisom,11) určí v tomto rozhodnutí vysielateľovi lehotu na nápravu. Ak vysielateľ v určenej lehote neuskutoční nápravu, rada licenciu na digitálne vysielanie odníme.
(10)
Ak sa zmena týka údaja, ktorého zmena sa musí vykonať vo viacerých licenciách na digitálne vysielanie alebo v licencii na digitálne vysielanie a v licencii podľa osobitného predpisu,11) rada o zmene rozhodne v jednom konaní.
(11)
Ak v lehote podľa odseku 7 rada nerozhodne o zamietnutí žiadosti podľa odseku 8 alebo zmeny podľa odseku 9 a konanie o zmene licencie nezastaví, vydá písomné rozhodnutie o zmene licencie na digitálne vysielanie vysielateľovi do 30 dní odo dňa, v ktorom o zmene licencie na digitálne vysielanie rozhodla.
(12)
Proti rozhodnutiu, ktorým rada neudelila súhlas, zamietla žiadosť o zmenu licencie na digitálne vysielanie alebo zamietla zmenu licencie na digitálne vysielanie, alebo rozhodla o zmene licencie na digitálne vysielanie, môže vysielateľ podať opravný prostriedok na najvyšší súd do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady.26)
§ 29
Prevod licencie na digitálne vysielanie
Licencia na digitálne vysielanie je neprevoditeľná na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, a to ani pri predaji podniku alebo jeho časti.27)
§ 30
Prechod licencie na digitálne vysielanie
(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, licencia na digitálne vysielanie neprechádza na právneho nástupcu vysielateľa, neprechádza ani v rámci exekúcie vykonávanej podľa osobitného predpisu28) a ani postupom podľa osobitného predpisu.29)
(2)
Ak zomrie fyzická osoba, ktorá je vysielateľom, môžu na základe jej licencie na digitálne vysielanie pokračovať v činnosti vysielateľa až do skončenia konania o dedičstve
a)
dedičia zo závetu a pozostalý manžel, aj keď nie je dedičom, ak je spoluvlastníkom majetku používaného na činnosť vysielateľa,
b)
dedičia zo zákona, ak niet dedičov zo závetu,
c)
pozostalý manžel, aj keď nie je dedičom, ak je spoluvlastníkom majetku používaného na činnosť vysielateľa a v činnosti vysielateľa nepokračujú dedičia, alebo
d)
správca dedičstva ustanovený súdom.30)
(3)
Pokračovať v činnosti vysielateľa, ktorý zomrel, môže osoba podľa odseku 2, len ak spĺňa podmienky podľa šiestej hlavy tejto časti a podmienky týkajúce sa transparentnosti majetkových a personálnych vzťahov podľa osobitného predpisu21) a zároveň oznámi rade pokračovanie v činnosti vysielateľa do jedného mesiaca od
a)
úmrtia vysielateľa, ak ide o osobu podľa odseku 2 písm. a) až c), alebo
b)
ustanovenia súdom za správcu dedičstva, ak ide o osobu podľa odseku 2 písm. d).
(4)
Po skončení konania o dedičstve, ak bola splnená podmienka podľa odseku 3, môže na základe licencie na digitálne vysielanie udelenej vysielateľovi, ktorý zomrel, pokračovať v činnosti vysielateľa len osoba podľa odseku 2 písm. a) až c), a to len ak do jedného mesiaca od skončenia konania o dedičstve požiada o zmenu licencie na digitálne vysielanie v osobe vysielateľa, a pokiaľ ide o dediča, len vtedy, ak zároveň nadobudla v konaní o dedičstve aj majetkový podiel používaný na činnosť vysielateľa.
§ 31
Odňatie licencie na digitálne vysielanie
(1)
Licenciu na digitálne vysielanie rada vysielateľovi odníme, ak
a)
o jej odňatie vysielateľ písomne požiada,
b)
jej udelenie vysielateľ dosiahol na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie alebo v dokladoch priložených k tejto žiadosti, alebo
c)
to ustanovuje tento zákon.
(2)
Rada odníme oprávnenému vysielateľovi licenciu na digitálne vysielanie aj vtedy, ak sa bez predchádzajúceho súhlasu rady uskutoční prevod podielu na základnom imaní oprávneného vysielateľa alebo podielu na hlasovacích právach oprávneného vysielateľa
a)
v rozsahu prevyšujúcom 55 % celkovej hodnoty základného imania alebo hlasovacích práv oprávneného vysielateľa počas trvania platnosti licencie,
b)
v čase do 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia rady o udelení licencie na digitálne vysielanie, ak ide o oprávneného vysielateľa rozhlasovej programovej služby, alebo
c)
v čase do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia rady o udelení licencie na digitálne vysielanie, ak ide o oprávneného vysielateľa televíznej programovej služby.
(3)
Rada môže vysielateľovi licenciu na digitálne vysielanie odňať, ak
a)
porušil podmienky licencie na digitálne vysielanie a povinnosti viažuce sa na jej udelenie podľa § 24,
b)
bol na jeho majetok vyhlásený konkurz,
c)
nastali skutočnosti podľa § 29 alebo
d)
prestal spĺňať niektorú z podmienok na udelenie licencie na digitálne vysielanie podľa § 25.
(4)
Ak rada licenciu na digitálne vysielanie odňala podľa odseku 1 písm. b) alebo c), odseku 2 alebo 3, môže vysielateľ, ktorému sa licencia odňala, opätovne požiadať o udelenie licencie na digitálne vysielanie najskôr po uplynutí jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia rady o odňatí licencie na digitálne vysielanie.
(5)
Proti rozhodnutiu, ktorým rada rozhodla o odňatí licencie, môže vysielateľ podať opravný prostriedok na najvyšší súd do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady.26)
§ 32
Zánik licencie na digitálne vysielanie
Licencia na digitálne vysielanie zaniká
a)
uplynutím času, na ktorý bola licencia na digitálne vysielanie udelená,
b)
odo dňa zániku právnickej osoby, ktorá je držiteľom licencie na digitálne vysielanie,
c)
smrťou fyzickej osoby, ktorá je držiteľom licencie na digitálne vysielanie, alebo odo dňa, v ktorom neboli splnené podmienky prechodu licencie na digitálne vysielanie podľa § 30 ods. 2 až 4,
d)
uplynutím 60 dní odo dňa, v ktorom mal vysielateľ podať návrh na zápis činnosti do obchodného registra a neurobil tak,31)
e)
odo dňa právoplatnosti rozhodnutia rady o odňatí licencie na digitálne vysielanie podľa § 31,
f)
odo dňa právoplatnosti rozhodnutia rady o uložení sankcie, ktorým sa vysielateľovi odňala licencia na digitálne vysielanie za závažné porušenie povinnosti podľa osobitného predpisu.32)
ŠTVRTÁ HLAVA
DOLOŽKA DOPLNKOVÝCH OBSAHOVÝCH SLUŽIEB, ZAHRANIČNÁ DOLOŽKA A DOLOŽKA INÉHO VEREJNÉHO PRENOSU
§ 33
Doložka doplnkových obsahových služieb
(1)
Doložka doplnkových obsahových služieb dopĺňa licenciu na digitálne vysielanie a oprávňuje vysielateľa poskytovať doplnkové obsahové služby.
(2)
Vysielanie doplnkovej obsahovej služby sa bez doložky doplnkových obsahových služieb zakazuje.
§ 34
Udelenie doložky doplnkových obsahových služieb
(1)
Žiadosť o doložku doplnkových obsahových služieb obsahuje
a)
názov doplnkovej obsahovej služby,
b)
špecifikáciu doplnkovej obsahovej služby a
c)
špecifikáciu platnosti doložky, ak vysielateľ žiada o doložku na kratší čas ako čas, na ktorý bola udelená licencia na digitálne vysielanie.
(2)
K žiadosti vysielateľ priloží individuálne povolenie na používanie frekvencií alebo individuálnu licenciu na prevádzkovanie hazardných hier, ak sa na poskytovanie doplnkovej obsahovej služby individuálne povolenie alebo individuálna licencia od vysielateľa vyžaduje podľa osobitného predpisu.33)
(3)
Ak sa doložka doplnkových obsahových služieb neudelila spolu s licenciou na digitálne vysielanie, je konanie o udelenie doložky doplnkových obsahových služieb konaním o zmene licencie na digitálne vysielanie.
(4)
Rozhodnutie, ktorým sa dopĺňa licencia na digitálne vysielanie doložkou doplnkových obsahových služieb, obsahuje
a)
názov doplnkovej obsahovej služby; na názov doplnkovej obsahovej služby sa vzťahujú podmienky pre názov programovej služby podľa § 26 ods. 1 písm. h),
b)
špecifikáciu doplnkovej obsahovej služby; ak je doplnkovou obsahovou službou jazyková mutácia programovej služby, súčasťou špecifikácie je aj údaj o jazyku tejto mutácie, a
c)
platnosť doložky, ak bola licencia na digitálne vysielanie doplnená touto doložkou na určitý čas.
§ 35
Zahraničná doložka
(1)
Zahraničná doložka dopĺňa licenciu na digitálne vysielanie a oprávňuje vysielateľa na vysielanie do zahraničia programovej služby a doplnkových obsahových služieb.
(2)
Vysielanie do zahraničia prostredníctvom digitálneho terestriálneho vysielania sa bez zahraničnej doložky zakazuje.
§ 36
Udelenie zahraničnej doložky
(1)
Žiadosť o zahraničnú doložku obsahuje
a)
teritórium, na ktorom sa má v zahraničí vysielať programová služba,
b)
jazyk, v ktorom sa bude vysielať do zahraničia, ak nie je zhodný s jazykom vysielania,
c)
identifikáciu doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie do zahraničia týka,
d)
špecifikáciu platnosti doložky, ak vysielateľ žiada o doložku na kratší čas ako čas, na ktorý bola udelená licencia na digitálne vysielanie.
(2)
Teritórium na účely tohto zákona je územie
a)
členských štátov Európskej únie a zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
b)
štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii, alebo
c)
ostatných štátov okrem štátov podľa písmen a) a b).
(3)
Ak sa zahraničná doložka neudelila spolu s licenciou na digitálne vysielanie, je konanie o udelenie zahraničnej doložky konaním o zmene licencie na digitálne vysielanie.
(4)
Rozhodnutie, ktorým sa dopĺňa licencia na digitálne vysielanie zahraničnou doložkou, obsahuje
a)
teritórium,
b)
jazyk, v ktorom sa vysiela do zahraničia, ak nie je zhodný s jazykom vysielania,
c)
identifikáciu doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie do zahraničia týka,
d)
platnosť doložky, ak bola licencia na digitálne vysielanie doplnená touto doložkou na určitý čas.
§ 37
Doložka iného verejného prenosu
(1)
Doložka iného verejného prenosu dopĺňa licenciu na digitálne vysielanie a oprávňuje vysielateľa vysielať programovú službu vrátane doplnkových obsahových služieb iným ako terestriálnym vysielaním alebo iným štandardom digitálneho príjmu.
(2)
Digitálne vysielanie iným ako terestriálnym vysielaním bez doložky iného verejného prenosu je možné len na základe licencie podľa osobitného predpisu.2)
(3)
Digitálne vysielanie iným štandardom digitálneho príjmu sa bez doložky iného verejného prenosu zakazuje.
§ 38
Udelenie doložky iného verejného prenosu
(1)
Žiadosť o doložku iného verejného prenosu obsahuje
a)
spôsob verejného prenosu,
b)
identifikáciu doplnkových obsahových služieb, ktorých sa verejný prenos týka,
c)
špecifikáciu platnosti doložky, ak vysielateľ žiada o doložku na kratší čas ako čas, na ktorý bola udelená licencia na digitálne vysielanie.
(2)
K žiadosti vysielateľ priloží individuálne povolenie na používanie frekvencií, ak sa na šírenie programovej služby príslušným spôsobom podľa odseku 1 písm. a) od vysielateľa vyžaduje podľa osobitného predpisu.8)
(3)
Ak sa doložka iného verejného prenosu neudelila spolu s licenciou na digitálne vysielanie, je konanie o udelenie doložky iného verejného prenosu konaním o zmene licencie na digitálne vysielanie.
(4)
Rozhodnutie, ktorým sa dopĺňa licencia na digitálne vysielanie doložkou iného verejného prenosu, obsahuje
a)
spôsob verejného prenosu,
b)
identifikáciu doplnkových obsahových služieb, ktorých sa verejný prenos týka,
c)
platnosť doložky, ak bola licencia na digitálne vysielanie doplnená touto doložkou na určitý čas.
(5)
Doložku iného verejného prenosu možno na žiadosť vysielateľa udeliť aj na šírenie programovej služby, ktoré nie je vysielaním programovej služby ani jeho retransmisiou, najmä šírenie programovej služby prostredníctvom internetu (webcasting), ak sa tento prenos bude uskutočňovať simultánne s vysielaním programovej služby (simulcasting) alebo ak sa programová služba bude šíriť iba takým prenosom.
(6)
Doložku iného verejného prenosu možno na žiadosť vysielateľa udeliť aj na analógové vysielanie programovej služby, ak sa také vysielanie uskutočňuje simultánne s digitálnym vysielaním programovej služby a nie je analógovým terestriálnym vysielaním programovej služby ani retransmisiou.
§ 39
Zrušenie a zmena doložky doplnkových obsahových služieb, zahraničnej doložky alebo doložky iného verejného prenosu
(1)
Doložku doplnkových obsahových služieb, zahraničnú doložku alebo doložku iného verejného prenosu možno na žiadosť vysielateľa zrušiť alebo jej obsah zúžiť alebo rozšíriť.
(2)
Konanie, ktorým sa doložka doplnkových obsahových služieb, zahraničná doložka alebo doložka iného verejného prenosu ruší alebo ktorým sa zužuje alebo rozširuje jej obsah, je konaním o zmene licencie na digitálne vysielanie.
PIATA HLAVA
PODMIENKY OBSADZOVANIA TERESTRIÁLNEHO MULTIPLEXU
Televízne pásmo
§ 40
Základné podmienky obsadzovania terestriálneho multiplexu v televíznom pásme
(1)
Terestriálny multiplex v televíznom pásme je určený prednostne na vysielanie televíznej programovej služby.
(2)
Pri obsadzovaní voľnej kapacity terestriálneho multiplexu v televíznom pásme postupuje poskytovateľ multiplexu tak, aby vysielanie televíznej programovej služby tvorilo najmenej 70 % verejnej kapacity multiplexu.
(3)
Poskytovateľ multiplexu neuplatní podmienky podľa odsekov 1 a 2, ak by ich uplatnením kapacita terestriálneho multiplexu ostala voľná alebo ak sa nedohodol so žiadnym alebo s dostatočným počtom vysielateľov na podmienkach vysielania programovej služby v terestriálnom multiplexe.
§ 41
Verejnoprávny terestriálny multiplex v televíznom pásme
(1)
Verejnoprávny terestriálny multiplex sa poskytuje v jednej frekvenčnej vrstve televízneho pásma, ktorú na tieto účely určí úrad všeobecne záväzným právnym predpisom; frekvenčné vyhradenia tvoriace takú frekvenčnú vrstvu sa prideľujú ako ekonomicky viazané frekvenčné vyhradenie s viazanosťou do roku 2012.
(2)
Poskytovateľ multiplexu s terestriálnym prevádzkovým povolením na poskytovanie verejnoprávneho terestriálneho multiplexu obsadí verejnoprávny terestriálny multiplex na základe žiadosti verejnoprávneho vysielateľa televíznej programovej služby prednostne vysielaním televíznych programových služieb a inými obsahovými službami tohto verejnoprávneho vysielateľa; o rozsahu potrebnej verejnej kapacity multiplexu a o spôsobe jej využívania verejnoprávnym vysielateľom televíznej programovej služby vrátane kompresie dátového toku a kódovania signálu rozhoduje tento verejnoprávny vysielateľ.
(3)
Ak verejná kapacita multiplexu nie je úplne obsadená podľa odseku 2, poskytovateľ multiplexu písomne oznámi verejnoprávnemu vysielateľovi rozhlasovej programovej služby voľnú verejnú kapacitu multiplexu a na základe žiadosti verejnoprávneho vysielateľa rozhlasovej programovej služby obsadí voľnú verejnú kapacitu multiplexu vysielaním rozhlasových programových služieb a inými obsahovými službami tohto verejnoprávneho vysielateľa.
(4)
Ak verejná kapacita multiplexu nie je úplne obsadená ani podľa odseku 3, poskytovateľ multiplexu predloží úradu ponuku, na ktorej základe sa o voľnú verejnú kapacitu multiplexu môže uchádzať poskytovateľ obsahovej služby, služieb elektronickej verejnej správy alebo inej služby, ktorý je právnickou osobou zriadenou zákonom alebo právnickou osobou zriadenou orgánom verejnej moci; na obsah ponuky sa primerane vzťahuje § 42 ods. 2. Úrad zverejní predloženú ponuku na svojej internetovej stránke do troch pracovných dní odo dňa jej predloženia.
(5)
Poskytovateľ multiplexu je povinný s poskytovateľom služby podľa odsekov 2 až 4 uzatvoriť zmluvu o podmienkach šírenia jeho služby vo verejnoprávnom terestriálnom multiplexe.
§ 42
Povinná ponuka pre oprávneného vysielateľa s regionálnou televíznou licenciou
(1)
Poskytovateľ multiplexu, ktorý vo frekvenčnom vyhradení televízneho pásma obsadzuje iný než verejnoprávny terestriálny multiplex, predloží úradu ponuku, na ktorej základe sa oprávnený vysielateľ s regionálnou televíznou licenciou môže uchádzať v tomto terestriálnom multiplexe o zaradenie jednej televíznej programovej služby, a to do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti príslušného terestriálneho prevádzkového povolenia, alebo odo dňa, v ktorom zanikol zmluvný vzťah poskytovateľa multiplexu s predchádzajúcim oprávneným vysielateľom s regionálnou televíznou licenciou, ktorého televízna programová služba bola do terestriálneho multiplexu zaradená na základe ponuky zverejnenej úradom. Úrad zverejní predloženú ponuku na svojej internetovej stránke do troch pracovných dní odo dňa jej predloženia.
(2)
Ponuka podľa odseku 1 musí obsahovať
a)
identifikačné údaje poskytovateľa multiplexu,
b)
príslušné frekvenčné vyhradenie, pre ktoré sa terestriálny multiplex obsadzuje,
c)
zoznam obsahových služieb, ktoré sú v terestriálnom multiplexe už obsadené,
d)
návrh obchodných podmienok, ktorý zahŕňa aj návrh ceny za vysielanie v terestriálnom multiplexe v príslušnom frekvenčnom vyhradení,
e)
nevyhnutné technické podmienky, ktoré oprávnený vysielateľ s regionálnou televíznou licenciou musí splniť, aby mohol vysielať v obsadzovanom terestriálnom multiplexe,
f)
lehotu, v ktorej oprávnený vysielateľ s regionálnou televíznou licenciou môže prejaviť záujem a ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní odo dňa zverejnenia ponuky úradom; ak v tejto lehote poskytovateľ multiplexu zverejní aj iné ponuky podľa odseku 1 týkajúce sa rovnakého frekvenčného vyhradenia, uvedie v nich rovnakú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní odo dňa zverejnenia prvej takej ponuky úradom,
g)
hodnotiace kritériá, ktoré bude poskytovateľ multiplexu pri výbere programovej služby posudzovať v prípade, ak o miesto podľa odseku 1 prejavia záujem viacerí oprávnení vysielatelia s regionálnou televíznou licenciou.
(3)
Oprávnený vysielateľ s regionálnou televíznou licenciou, ktorý má záujem o miesto podľa odseku 1, je povinný v lehote uvedenej v ponuke podľa odseku 2 informovať o svojom záujme poskytovateľa multiplexu; oprávnenému vysielateľovi s regionálnou televíznou licenciou, ktorý takýmto spôsobom prejavil záujem, vzniká povinnosť prijať kalkuláciu ceny podľa odseku 2 písm. d).
(4)
Po uplynutí lehoty uvedenej v ponuke podľa odseku 2 poskytovateľ multiplexu zostaví poradie oprávnených vysielateľov s regionálnou televíznou licenciou, ktorí prejavili záujem podľa odseku 3; toto poradie je pre poskytovateľa multiplexu záväzné pri rokovaní o obsadení miesta podľa odseku 1.
(5)
Ak sa poskytovateľ multiplexu nedohodne na obsadení miesta podľa odseku 1 ani s jedným z oprávnených vysielateľov s regionálnou televíznou licenciou, ktorí prejavili záujem podľa odseku 3, môže pri dodržaní podmienok podľa § 40 obsadiť toto miesto podľa vlastného uváženia alebo verejnú kapacitu multiplexu vyhradenú pre toto miesto nechať voľnú.
(6)
Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa nevzťahujú na poskytovateľa multiplexu poskytujúceho rovnaký terestriálny multiplex najmenej v troch navzájom susediacich frekvenčných vyhradeniach, ktoré nie sú paralelnými frekvenčnými vyhradeniami.
Rozhlasové pásmo
§ 43
Základné podmienky obsadzovania terestriálneho multiplexu v rozhlasovom pásme
(1)
Terestriálny multiplex v rozhlasovom pásme je určený prednostne na vysielanie rozhlasovej programovej služby.
(2)
Pri obsadzovaní voľnej kapacity terestriálneho multiplexu v rozhlasovom pásme postupuje poskytovateľ multiplexu tak, aby vysielanie rozhlasovej programovej služby tvorilo najmenej 70 % verejnej kapacity multiplexu.
(3)
Poskytovateľ multiplexu neuplatní podmienky podľa odsekov 1 a 2, ak by ich uplatnením kapacita terestriálneho multiplexu ostala voľná alebo ak sa nedohodol so žiadnym alebo s dostatočným počtom vysielateľov na podmienkach vysielania programovej služby v terestriálnom multiplexe.
§ 44
Povinná ponuka pre verejnoprávneho vysielateľa rozhlasovej programovej služby pri obsadzovaní terestriálneho multiplexu v rozhlasovom pásme
(1)
Verejnoprávny vysielateľ rozhlasovej programovej služby má právo prednostne sa uchádzať o miesto najviac pre tri rozhlasové programové služby, na ktoré má udelenú licenciu na digitálne vysielanie, v terestriálnom multiplexe obsadzovanom vo frekvenčnom vyhradení rozhlasového pásma; právo sa uplatňuje ku každej z týchto programových služieb.
(2)
Poskytovateľ multiplexu, ktorý obsadzuje terestriálny multiplex vo frekvenčnom vyhradení rozhlasového pásma, zašle verejnoprávnemu vysielateľovi rozhlasovej programovej služby ponuku na zaradenie do obsadzovaného terestriálneho multiplexu do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o udelení terestriálneho prevádzkového povolenia alebo odo dňa, v ktorom verejnoprávnemu vysielateľovi rozhlasovej programovej služby vzniklo právo podľa odseku 1 opätovne.
(3)
Ponuka podľa odseku 2 musí obsahovať
a)
identifikačné údaje poskytovateľa multiplexu,
b)
príslušné frekvenčné vyhradenie, pre ktoré sa terestriálny multiplex obsadzuje,
c)
zoznam obsahových služieb, ak sú v terestriálnom multiplexe už obsadené,
d)
návrh obchodných podmienok vrátane návrhu kalkulácie ceny za vysielanie v terestriálnom multiplexe v príslušnom frekvenčnom vyhradení,
e)
nevyhnutné technické podmienky, ktoré verejnoprávny vysielateľ rozhlasovej programovej služby musí splniť, aby mohol vysielať v obsadzovanom terestriálnom multiplexe.
(4)
Verejnoprávny vysielateľ rozhlasovej programovej služby si môže právo podľa odseku 1 uplatniť u poskytovateľa multiplexu do 30 dní odo dňa doručenia ponuky podľa odseku 2; ak počas tejto lehoty poskytovateľ multiplexu doručí verejnoprávnemu vysielateľovi rozhlasovej programovej služby ďalšie ponuky podľa odseku 2, lehota nezačína plynúť nanovo.
(5)
Ak si verejnoprávny vysielateľ rozhlasovej programovej služby právo podľa odseku 1 chce uplatniť, je povinný o tom do 30 dní odo dňa doručenia ponuky podľa odseku 2 informovať poskytovateľa multiplexu, inak právo zaniká; uplatnením práva verejnoprávnemu vysielateľovi nevzniká povinnosť prijať obchodné podmienky alebo kalkuláciu ceny podľa odseku 3 písm. d).
(6)
Ak si verejnoprávny vysielateľ rozhlasovej programovej služby uplatnil právo podľa odseku 1 aspoň k jednej programovej službe, je povinný do 30 dní odo dňa, v ktorom informoval poskytovateľa multiplexu o uplatnení tohto práva, uzavrieť s poskytovateľom multiplexu zmluvu o podmienkach vysielania programovej služby v terestriálnom multiplexe, inak právo zaniká; právo podľa odseku 1 verejnoprávnemu vysielateľovi rozhlasovej programovej služby nezaniká, ak podá návrh na určenie obsahu takej zmluvy v tejto lehote na súd.
(7)
Ak verejnoprávny vysielateľ rozhlasovej programovej služby podá návrh podľa odseku 6, poskytovateľ multiplexu môže verejnú kapacitu multiplexu vyhradenú v obsadzovanom terestriálnom multiplexe pre verejnoprávneho vysielateľa rozhlasovej programovej služby, na ktorú si vysielateľ uplatnil právo podľa odseku 1, obsadiť podľa vlastného uváženia alebo ju nechať voľnú, najneskôr však do dňa právoplatného rozhodnutia súdu.
(8)
Ak si verejnoprávny vysielateľ rozhlasovej programovej služby právo podľa odseku 1 neuplatní, toto právo zaniká odo dňa, keď o tom informoval poskytovateľa multiplexu, najneskôr však odo dňa, keď uplynula lehota podľa odseku 4.
(9)
Právo podľa odseku 1 zaniká aj vtedy, ak sa zmluvný vzťah poskytovateľa multiplexu a verejnoprávneho vysielateľa rozhlasovej programovej služby ukončil na základe vzájomnej dohody alebo z rozhodnutia verejnoprávneho vysielateľa rozhlasovej programovej služby.
(10)
Po zániku práva podľa odseku 1 poskytovateľ multiplexu ponúkne časť verejnej kapacity multiplexu, ktorá bola vyhradená v obsadzovanom terestriálnom multiplexe pre verejnoprávneho vysielateľa rozhlasovej programovej služby, oprávnenému vysielateľovi s regionálnou rozhlasovou licenciou najviac pre jednu vlastnú rozhlasovú programovú službu.
(11)
Ak v obsadzovanom terestriálnom multiplexe verejnoprávny vysielateľ rozhlasovej programovej služby vysiela dve programové služby a vysiela v ňom aj oprávnený vysielateľ s regionálnou rozhlasovou licenciou, ktorý získal časť verejnej kapacity multiplexu ponúknutej na základe odseku 10, vzniká verejnoprávnemu vysielateľovi rozhlasovej programovej služby právo podľa odseku 1 opätovne odo dňa, v ktorom oprávnený vysielateľ s regionálnou rozhlasovou licenciou ukončil v obsadzovanom terestriálnom multiplexe vysielanie rozhlasovej programovej služby.
(12)
Ak nejde o situáciu uvedenú v odseku 11, právo podľa odseku 1, ktoré verejnoprávnemu vysielateľovi rozhlasovej programovej služby zaniklo, mu opätovne vzniká odo dňa, v ktorom sa v obsadzovanom terestriálnom multiplexe uvoľnila kapacita vyhradená vysielaniu rozhlasovej programovej služby alebo v ktorom iný vysielateľ ukončil v obsadzovanom terestriálnom multiplexe vysielanie programovej služby.
§ 45
Povinná ponuka pre oprávneného vysielateľa s regionálnou rozhlasovou licenciou
(1)
Poskytovateľ multiplexu, ktorý obsadzuje terestriálny multiplex vo frekvenčnom vyhradení rozhlasového pásma, predloží ponuku na obsadenie podľa § 44 ods. 10 úradu, a to do 15 dní odo dňa, v ktorom právo podľa § 44 ods. 1 verejnoprávnemu vysielateľovi rozhlasovej programovej služby zaniklo. Úrad zverejní predloženú ponuku na svojej internetovej stránke do troch pracovných dní odo dňa jej predloženia.
(2)
Ponuka podľa odseku 1 musí obsahovať
a)
identifikačné údaje poskytovateľa multiplexu,
b)
príslušné frekvenčné vyhradenie, pre ktoré sa terestriálny multiplex obsadzuje,
c)
zoznam obsahových služieb, ktoré sú v terestriálnom multiplexe už obsadené,
d)
návrh kalkulácie ceny, ktorá bola predmetom ponuky podľa § 44 ods. 3; ak právo podľa § 44 ods. 1 zaniklo spôsobom podľa § 44 ods. 9, takým návrhom kalkulácie ceny pre príslušné frekvenčné vyhradenie je kalkulácia ceny podľa príslušnej zmluvy poskytovateľa multiplexu s verejnoprávnym vysielateľom rozhlasovej programovej služby,
e)
nevyhnutné technické podmienky, ktoré oprávnený vysielateľ s regionálnou rozhlasovou licenciou musí splniť, aby mohol vysielať v obsadzovanom terestriálnom multiplexe,
f)
lehotu, v ktorej oprávnený vysielateľ s regionálnou rozhlasovou licenciou môže prejaviť záujem a ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní odo dňa zverejnenia ponuky úradom; ak v tejto lehote poskytovateľ multiplexu zverejní aj iné ponuky podľa odseku 1 týkajúce sa rovnakého frekvenčného vyhradenia, uvedie v nich rovnakú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní odo dňa zverejnenia prvej takej ponuky úradom,
g)
hodnotiace kritériá, ktoré bude poskytovateľ multiplexu pri výbere programovej služby posudzovať v prípade, ak o miesto podľa § 44 ods. 10 prejavia záujem viacerí oprávnení vysielatelia s regionálnou rozhlasovou licenciou.
(3)
Oprávnený vysielateľ s regionálnou rozhlasovou licenciou, ktorý má záujem o časť verejnej kapacity multiplexu ponúknutú na obsadenie podľa § 44 ods. 10, je povinný v lehote uvedenej v ponuke podľa odseku 2 informovať o svojom záujme poskytovateľa multiplexu; oprávnenému vysielateľovi s regionálnou rozhlasovou licenciou, ktorý takým spôsobom prejavil záujem, vzniká povinnosť prijať kalkuláciu ceny podľa odseku 3 písm. d).
(4)
Po uplynutí lehoty uvedenej v ponuke podľa odseku 2 poskytovateľ multiplexu zostaví poradie oprávnených vysielateľov s regionálnou rozhlasovou licenciou, ktorí prejavili záujem podľa odseku 3; toto poradie je pre poskytovateľa multiplexu záväzné pri rokovaní o obsadení časti verejnej kapacity multiplexu ponúknutej na obsadenie podľa § 44 ods. 10.
(5)
Ak sa poskytovateľ multiplexu nedohodne na obsadení časti verejnej kapacity multiplexu ponúknutej na obsadenie podľa § 44 ods. 10 ani s jedným z oprávnených vysielateľov s regionálnou rozhlasovou licenciou, ktorí prejavili záujem podľa odseku 3, môže pri dodržaní podmienok podľa § 43 obsadiť toto miesto podľa vlastného uváženia alebo verejnú kapacitu multiplexu vyhradenú pre toto miesto nechať voľnú.
Osobitné prípady obsadzovania terestriálneho multiplexu
§ 46
Povinná ponuka pre verejnoprávneho vysielateľa rozhlasovej programovej služby pri obsadzovaní terestriálneho multiplexu v analógovom pásme
(1)
Verejnoprávny vysielateľ rozhlasovej programovej služby má právo prednostne sa uchádzať o miesto pre jednu rozhlasovú programovú službu v terestriálnom multiplexe, ktorý sa obsadzuje vo frekvenčnom vyhradení analógového pásma.
(2)
Poskytovateľ multiplexu, ktorý obsadzuje terestriálny multiplex vo frekvenčnom vyhradení analógového pásma, zašle verejnoprávnemu vysielateľovi rozhlasovej programovej služby ponuku na zaradenie do obsadzovaného terestriálneho multiplexu do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o udelení terestriálneho prevádzkového povolenia alebo od príslušného dňa podľa odseku 11, v ktorom verejnoprávnemu vysielateľovi rozhlasovej programovej služby vzniklo právo podľa odseku 1 opätovne.
(3)
Ponuka podľa odseku 2 musí obsahovať
a)
identifikačné údaje poskytovateľa multiplexu,
b)
príslušné frekvenčné vyhradenie, pre ktoré sa terestriálny multiplex obsadzuje,
c)
zoznam obsahových služieb, ktoré sú v terestriálnom multiplexe už obsadené,
d)
návrh obchodných podmienok vrátane návrhu kalkulácie ceny za vysielanie v terestriálnom multiplexe v príslušnom frekvenčnom vyhradení,
e)
nevyhnutné technické podmienky, ktoré verejnoprávny vysielateľ rozhlasovej programovej služby musí splniť, aby mohol vysielať v obsadzovanom terestriálnom multiplexe.
(4)
Verejnoprávny vysielateľ rozhlasovej programovej služby si môže právo podľa odseku 1 uplatniť do 30 dní odo dňa doručenia ponuky podľa odseku 2; ak počas tejto lehoty poskytovateľ multiplexu doručí verejnoprávnemu vysielateľovi rozhlasovej programovej služby ďalšie ponuky podľa odseku 2, lehota nezačína plynúť nanovo.
(5)
Ak si verejnoprávny vysielateľ rozhlasovej programovej služby právo podľa odseku 1 chce uplatniť, je povinný o tom do 30 dní odo dňa doručenia ponuky podľa odseku 2 informovať poskytovateľa multiplexu, inak právo zaniká; uplatnením práva verejnoprávnemu vysielateľovi nevzniká povinnosť prijať obchodné podmienky alebo kalkuláciu ceny podľa odseku 3 písm. d).
(6)
Ak si verejnoprávny vysielateľ rozhlasovej programovej služby uplatnil právo podľa odseku 1, je povinný do 30 dní odo dňa, v ktorom informoval poskytovateľa multiplexu o uplatnení tohto práva, uzavrieť s poskytovateľom multiplexu zmluvu o podmienkach vysielania programovej služby v terestriálnom multiplexe, inak právo zaniká; právo podľa odseku 1 verejnoprávnemu vysielateľovi rozhlasovej programovej služby nezaniká, ak podá návrh na určenie obsahu takej zmluvy v tejto lehote na súd.
(7)
Ak verejnoprávny vysielateľ rozhlasovej programovej služby podá návrh podľa odseku 6, poskytovateľ multiplexu môže miesto vyhradené v obsadzovanom terestriálnom multiplexe pre verejnoprávneho vysielateľa rozhlasovej programovej služby obsadiť podľa vlastného uváženia alebo kapacitu multiplexu vyhradenú pre toto miesto nechať voľnú, najneskôr však do dňa právoplatného rozhodnutia súdu.
(8)
Ak si verejnoprávny vysielateľ rozhlasovej programovej služby právo podľa odseku 1 neuplatní, toto právo zaniká odo dňa, keď o tom informoval poskytovateľa multiplexu, najneskôr však odo dňa, keď uplynula lehota podľa odseku 4.
(9)
Právo podľa odseku 1 zaniká aj vtedy, ak sa zmluvný vzťah poskytovateľa multiplexu a verejnoprávneho vysielateľa rozhlasovej programovej služby ukončil na základe vzájomnej dohody alebo z rozhodnutia verejnoprávneho vysielateľa rozhlasovej programovej služby.
(10)
Po zániku práva podľa odseku 1 môže poskytovateľ multiplexu obsadiť miesto, ktoré bolo vyhradené v obsadzovanom terestriálnom multiplexe pre verejnoprávneho vysielateľa rozhlasovej programovej služby, podľa vlastného uváženia alebo verejnú kapacitu multiplexu vyhradenú pre toto miesto nechať voľnú.
(11)
Právo podľa odseku 1, ktoré verejnoprávnemu vysielateľovi rozhlasovej programovej služby zaniklo, mu vzniká opätovne odo dňa, v ktorom sa v obsadzovanom terestriálnom multiplexe uvoľnila kapacita terestriálneho multiplexu dostatočná na vysielanie rozhlasovej programovej služby alebo v ktorom iný vysielateľ ukončil v obsadzovanom terestriálnom multiplexe vysielanie programovej služby, a to iba v prípade, ak v obsadzovanom terestriálnom multiplexe nevysiela.
§ 47
Podmienky obsadzovania terestriálneho multiplexu v inom frekvenčnom pásme
Ak úrad podľa § 16 ods. 3 rozhodne, že terestriálny multiplex možno poskytovať aj v inom frekvenčnom pásme ako televíznom pásme, rozhlasovom pásme alebo analógovom pásme, v prevádzkovom terestriálnom povolení úrad určí, ktoré z podmienok obsadzovania terestriálneho multiplexu podľa tejto hlavy je poskytovateľ multiplexu povinný dodržať.
§ 48
Podmienky obsadzovania terestriálneho multiplexu poskytovaného vo viacerých pásmach
(1)
Ak úrad rozhodne, že možno poskytovať terestriálny multiplex vo viacerých frekvenčných pásmach naraz, úrad v prevádzkovom terestriálnom povolení určí, ktoré z podmienok obsadzovania terestriálneho multiplexu podľa tejto hlavy je poskytovateľ multiplexu povinný dodržať; úrad pri určení prihliadne na skutočnosť, v ktorom z frekvenčných pásiem sa terestriálny multiplex bude z väčšej časti poskytovať.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na terestriálny multiplex poskytovaný štandardom digitálneho mobilného príjmu, ak sa aspoň sčasti neposkytuje aj v televíznom pásme, rozhlasovom pásme alebo analógovom pásme.
(3)
Ak úrad rozhodne, že možno poskytovať terestriálny multiplex digitálnym mobilným príjmom, ktorý sa aspoň sčasti poskytuje aj v televíznom pásme, rozhlasovom pásme alebo analógovom pásme, vzťahujú sa na poskytovateľa multiplexu podmienky obsadzovania terestriálneho multiplexu podľa toho, v ktorom z týchto pásiem sa tento terestriálny multiplex poskytuje v najväčšej miere.
§ 49
Podmienky obsadzovania miestneho multiplexu
(1)
Ak úrad v terestriálnom prevádzkovom povolení neurčí inak, miestny multiplex je určený prednostne na vysielanie televíznej programovej služby.
(2)
Poskytovateľ multiplexu pri obsadzovaní miestneho multiplexu vyhradí pre jednu televíznu programovú službu oprávneného vysielateľa s lokálnou televíznou licenciou verejnú kapacitu multiplexu, najviac však 20 % tejto kapacity.
(3)
Ak programová služba oprávneného vysielateľa s lokálnou televíznou licenciou bude prístupná verejnosti bez podmieneného prístupu a nebude bez predchádzajúceho súhlasu poskytovateľa multiplexu obsahovať reklamu alebo telenákup, poskytovateľ multiplexu poskytne oprávnenému vysielateľovi s lokálnou televíznou licenciou kapacitu podľa odseku 2 bezplatne.
(4)
Ak existuje viacero oprávnených vysielateľov s lokálnou televíznou licenciou, ktorých televízne programové služby spĺňajú podmienky podľa odseku 3, poskytovateľ multiplexu môže rozhodnúť, ktorému z nich vyhradí kapacitu podľa odseku 2 bezplatne.
(5)
Ustanovenia odsekov 2 až 4 sa primerane vzťahujú na oprávneného vysielateľa s lokálnou rozhlasovou licenciou, ak úrad v terestriálnom prevádzkovom povolení určí, že miestny multiplex je určený prednostne na vysielanie rozhlasovej programovej služby.
(6)
Na obsadzovanie miestneho multiplexu sa nevzťahujú ustanovenia § 40 až 48.
ŠIESTA HLAVA
PLURALITA INFORMAČNÝCH ZDROJOV A TRANSPARENTNOSŤ VLASTNÍCKYCH VZŤAHOV
§ 50
Pluralita informačných zdrojov
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba nesmie byť vysielateľom a súčasne poskytovať terestriálny multiplex na území Slovenskej republiky.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na poskytovateľa multiplexu poskytujúceho terestriálny multiplex, ktorý je zároveň vysielateľom monotypovej programovej služby určenej výhradne na vlastnú propagáciu.34)
§ 51
Obmedzenie vzájomného majetkového prepojenia a personálneho prepojenia
(1)
Majetkové prepojenie a personálne prepojenie medzi oprávnenými vysielateľmi sa zakazuje.
(2)
Majetkové prepojenie a personálne prepojenie medzi poskytovateľom multiplexu poskytujúceho terestriálny multiplex a vysielateľom sa zakazuje.
(3)
Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje, ak to nevylučuje osobitný predpis,35) na personálne prepojenie alebo majetkové prepojenie medzi poskytovateľom multiplexu a
a)
oprávneným vysielateľom s regionálnou televíznou licenciou alebo lokálnou televíznou licenciou, ak poskytovateľ multiplexu okrem miestneho multiplexu neposkytuje iný terestriálny multiplex,
b)
oprávneným vysielateľom s regionálnou rozhlasovou licenciou alebo lokálnou rozhlasovou licenciou, ak poskytovateľ multiplexu okrem miestneho multiplexu neposkytuje iný terestriálny multiplex,
c)
vysielateľom rozhlasovej programovej služby, ak poskytovateľ multiplexu poskytuje terestriálny multiplex len v rozhlasovom pásme alebo analógovom pásme.
§ 52
Transparentnosť vlastníckych vzťahov
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je majetkovo prepojená alebo personálne prepojená s oprávneným vysielateľom s celoplošnou televíznou licenciou alebo celoplošnou rozhlasovou licenciou, nesmie byť majetkovo prepojená s poskytovateľom multiplexu.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je majetkovo prepojená alebo personálne prepojená s oprávneným vysielateľom s regionálnou televíznou licenciou alebo regionálnou rozhlasovou licenciou, nesmie byť majetkovo prepojená s viac ako jedným poskytovateľom multiplexu.
(3)
Právnická osoba alebo fyzická osoba nesmie byť majetkovo prepojená s viacerými poskytovateľmi multiplexu v prípade, že
a)
signál všetkých multiplexov poskytovateľov multiplexu, s ktorými je táto osoba majetkovo prepojená, by mohlo prijímať viac ako 50 % obyvateľov Slovenskej republiky, alebo
b)
poskytovatelia multiplexu, s ktorými je táto osoba majetkovo prepojená, poskytujú multiplex vo viac ako polovici paralelných frekvenčných vyhradení v príslušnom frekvenčnom pásme.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na majetkové prepojenie a personálne prepojenie s poskytovateľom multiplexu, ktorý na území Slovenskej republiky poskytuje len miestny multiplex alebo terestriálny multiplex len v rozhlasovom pásme alebo len v analógovom pásme.
§ 53
Sieť miestnych multiplexov
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba nesmie poskytovať viac miestnych multiplexov, ak by signál všetkých miestnych multiplexov, ktoré poskytuje, mohlo prijímať viac ako 30 % obyvateľov Slovenskej republiky.
(2)
Poskytovatelia multiplexu nesmú vytvoriť sieť miestnych multiplexov, ak by ju mohlo prijímať viac ako 30 % obyvateľov Slovenskej republiky; za sieť miestnych multiplexov sa považuje spoločné šírenie signálu multiplexu alebo spoločné šírenie vysielania programovej služby koncovému užívateľovi, ktoré nie je jeho retransmisiou.
§ 54
Posudzovanie majetkového prepojenia a personálneho prepojenia
(1)
Majetkové prepojenie a personálne prepojenie u vysielateľa posudzuje rada.
(2)
Vysielateľ alebo iná osoba je povinná na požiadanie predložiť rade na posúdenie doklady potrebné na preukázanie splnenia podmienok a obmedzení podľa § 50 alebo § 51.
(3)
Ak sa preukáže, že vysielateľ nespĺňa podmienky ustanovené v § 50 alebo § 51, rada určí vysielateľovi primeranú lehotu na nápravu. Ak v určenej lehote nenastane náprava, rada odníme vysielateľovi licenciu na digitálne vysielanie.
(4)
Majetkové prepojenie a personálne prepojenie u poskytovateľa multiplexu posudzuje úrad.
(5)
Poskytovateľ multiplexu alebo iná osoba je povinná na požiadanie predložiť úradu na posúdenie doklady potrebné na preukázanie splnenia podmienok a obmedzení podľa § 50 až 53.
(6)
Ak sa preukáže, že poskytovateľ nespĺňa podmienky ustanovené v § 50 až 53, úrad určí poskytovateľovi multiplexu primeranú lehotu na nápravu. Ak v určenej lehote nenastane náprava, úrad zruší poskytovateľovi multiplexu terestriálne prevádzkové povolenie.
(7)
Úrad a rada prihliadnu pri posudzovaní majetkového prepojenia alebo personálneho prepojenia len na také prepojenie, ktoré spĺňa znaky majetkového prepojenia alebo personálneho prepojenia podľa osobitného predpisu.36)
PIATA ČASŤ
OSOBITNÉ USTANOVENIA O VEREJNOM PRENOSE POMOCOU SATELITU
§ 55
Vysielanie programovej služby pomocou satelitu
Vysielaním programovej služby pomocou satelitu je vysielanie programovej služby, ktoré sa uskutočňuje verejným prenosom pomocou satelitu.
§ 56
Verejný prenos pomocou satelitu
(1)
Verejný prenos pomocou satelitu sa uskutočňuje vtedy, keď sa pod kontrolou vysielateľa a na jeho zodpovednosť uvádza do neprerušeného prenosového reťazca vedúceho na satelit a zo satelitu na zem signál, ktorým sa prenáša obsah programovej služby alebo časť jej obsahu tvorená zvukovým, obrazovým alebo zvukovo-obrazovým komunikátom, prípadne doplnková obsahová služba tvoriaca súčasť programovej služby, a tento signál je určený na príjem verejnosťou; ak ide o uzatvorenú komunikáciu z bodu do bodu, musia byť podmienky, za akých sa uskutočňuje individuálny príjem signálu, porovnateľné s podmienkami, za akých sa uskutočňuje príjem signálu určeného verejnosti.
(2)
Verejný prenos pomocou satelitu sa uskutočňuje aj vtedy, keď je signál, ktorým sa prenáša obsah programovej služby alebo časť jej obsahu tvorená zvukovým, obrazovým alebo zvukovo-obrazovým komunikátom, prípadne doplnková obsahová služba tvoriaca súčasť programovej služby, alebo časť tohto signálu kódovaná, pokiaľ verejnosti poskytuje vysielateľ prostriedky na dekódovanie signálu alebo sa tieto prostriedky poskytujú s jeho súhlasom.
(3)
Verejný prenos pomocou satelitu sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky, ak sa
a)
na jej území pod kontrolou vysielateľa, ktorý má sídlo alebo sídlo organizačnej zložky v Slovenskej republike, a na jeho zodpovednosť uvádza do neprerušeného prenosového reťazca vedúceho na satelit a zo satelitu na zem signál, ktorým sa prenáša obsah programovej služby alebo časť jej obsahu tvorená zvukovým, obrazovým alebo zvukovo-obrazovým komunikátom, prípadne doplnková obsahová služba,
b)
na vzostupný signál, ktorým sa na satelit prenáša obsah programovej služby alebo časť jej obsahu tvorená zvukovým, obrazovým alebo zvukovo-obrazovým komunikátom, prípadne doplnková obsahová služba, použije telekomunikačné zariadenie umiestnené na území Slovenskej republiky, alebo
c)
pod kontrolou vysielateľa, ktorý má sídlo alebo sídlo organizačnej zložky v Slovenskej republike, a na jeho zodpovednosť uvádza do neprerušeného prenosového reťazca vedúceho na satelit a zo satelitu na zem signál, ktorým sa prenáša obsah programovej služby alebo časť jej obsahu tvorená zvukovým, obrazovým alebo zvukovo-obrazovým komunikátom, prípadne doplnková obsahová služba, aj keď sa na vzostupný signál na satelit použije telekomunikačné zariadenie umiestnené mimo územia Slovenskej republiky.
§ 57
Osobitné nároky z verejného prenosu pomocou satelitu
Práva podľa osobitného predpisu5) a nároky vyplývajúce z týchto práv si pri verejnom prenose pomocou satelitu uplatňujú oprávnené osoby voči vysielateľovi okrem prípadu podľa § 56 ods. 3 písm. b), keď si ich uplatnia voči distributérovi signálu vysielateľa prevádzkujúcemu telekomunikačné zariadenie.
ŠIESTA ČASŤ
ORGÁNY DOHĽADU A SANKCIE
§ 58
Orgány dohľadu
(1)
Orgánom dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa tohto zákona je
a)
ministerstvo kultúry,
b)
ministerstvo financií,
c)
úrad,
d)
rada.
(2)
Ak tento zákon neustanovuje inak, na dohľad úradu nad dodržiavaním povinností podľa tohto zákona sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu o výkone dohľadu.37)
§ 59
Sankcie ukladané ministerstvom kultúry alebo ministerstvom financií
(1)
Ministerstvo kultúry uloží pokutu do 5 000 Sk poskytovateľovi obsahovej služby, ktorá nie je multiplexom, programovou službou ani retransmisiou, za porušenie niektorej z povinností podľa § 14, ak nedošlo k odstráneniu nezákonného stavu v lehote určenej vo výzve na odstránenie nezákonného stavu.
(2)
Ministerstvo financií uloží pokutu do 5 000 Sk orgánu verejnej správy za porušenie povinnosti podľa § 7, ak nedošlo k odstráneniu nezákonného stavu v lehote určenej vo výzve na odstránenie nezákonného stavu.
(3)
Pokutu podľa odseku 1 alebo odseku 2 možno uložiť do jedného roku odo dňa, keď sa o porušení povinnosti príslušný orgán dohľadu dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(4)
Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie podľa odseku 1 a 2 sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.38)
§ 60
Sankcie ukladané úradom alebo radou
(1)
Úrad uloží poskytovateľovi multiplexu za porušenie povinnosti podľa
a)
§ 9 ods. 2 pokutu do 200 000 Sk,
b)
§ 10 ods. 1 pokutu od 10 000 Sk do 100 000 Sk,
c)
§ 11 ods. 1 písm. a) pokutu od 10 000 Sk do 1 000 000 Sk,
d)
§ 11 ods. 1 písm. b) pokutu od 1 000 Sk do 200 000 Sk,
e)
§ 11 ods. 1 písm. c) pokutu od 20 000 Sk do 200 000 Sk,
f)
§ 11 ods. 1 písm. d) pokutu od 20 000 Sk do 500 000 Sk,
g)
§ 11 ods. 2 písm. a) pokutu od 1 000 Sk do 100 000 Sk,
h)
§ 11 ods. 2 písm. b) pokutu od 10 000 Sk do 100 000 Sk.
(2)
Úrad uloží pokutu od 10 000 Sk do 5 000 000 Sk tomu, kto poruší povinnosť podľa § 54 ods. 5.
(3)
Rada uloží oprávnenému vysielateľovi alebo verejnoprávnemu vysielateľovi za porušenie povinnosti podľa
a)
§ 13 ods. 1 pokutu od 5 000 Sk do 50 000 Sk,
b)
§ 28 ods. 2 pokutu od 10 000 Sk do 200 000 Sk,
c)
§ 28 ods. 4 pokutu od 5 000 Sk do 200 000 Sk.
(4)
Rada uloží pokutu od 10 000 Sk do 5 000 000 Sk tomu, kto poruší povinnosť podľa § 54 ods. 2.
(5)
Pokutu môže úrad uložiť do dvoch rokov odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr však do štyroch rokov odo dňa porušenia povinnosti.
(6)
Ak tento zákon neustanovuje inak, rada pri uložení pokuty postupuje podľa osobitného predpisu.39)
§ 61
Spoločné ustanovenia k ukladaniu sankcií
(1)
Orgán dohľadu pri určení pokuty prihliada na závažnosť, spôsob a rozsah porušenia povinnosti, na následky takého porušenia a ich trvanie, ako aj na mieru zavinenia.
(2)
Uložením pokuty nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa uložila; orgán dohľadu môže uložiť pokutu aj opakovane, a to až do odstránenia nezákonného stavu.
(3)
Pokuta uložená podľa tohto zákona je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.
SIEDMA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Spoločné ustanovenia
§ 62
(1)
Ustanovenia prvej, piatej a tejto časti sa vzťahujú aj na analógové vysielanie programovej služby.
(2)
Ak rada pre výpočet podielov vysielacieho času neurčí inú časovú jednotku, je takou časovou jednotkou kalendárny mesiac.
§ 63
(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie pred úradom sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.38)
(2)
Na konanie pred radou sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní38) okrem ustanovení § 49, 53, 54, 56 až 68 zákona o správnom konaní.
Prechodné ustanovenia
§ 64
Paralelné vysielanie televíznej programovej služby digitálnym terestriálnym vysielaním popri analógovom terestriálnom vysielaní (ďalej len „paralelné vysielanie“) sa nepovažuje za ďalšie použitie predmetov ochrany podľa osobitného predpisu.5)
§ 65
Individuálne povolenia vydané podľa osobitného predpisu8) distributérom signálu vysielateľov na účely skúšobnej prevádzky terestriálneho vysielania štandardom digitálneho televízneho príjmu sa považujú za terestriálne prevádzkové povolenia vydané podľa tohto zákona. Platnosť týchto individuálnych povolení sa predlžuje do 31. decembra 2007; po tomto dni zanikajú.
§ 66
(1)
Na prevádzku terestriálnych multiplexov podľa § 65 sa nevzťahujú ustanovenia tohto zákona.
(2)
Distributéri signálu vysielateľov podľa § 65 sa nepovažujú za poskytovateľov multiplexu podľa tohto zákona.
(3)
Vysielatelia, ktorí vysielajú podľa § 64 v skúšobnej prevádzke podľa § 65, sa považujú za oprávnených vysielateľov podľa tohto zákona; povinnosti vysielateľov podľa § 13 sa na nich v čase skúšobnej prevádzky nevzťahujú.
Podmienky prechodu
§ 67
(1)
Podrobnosti o podmienkach prechodu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad. Všeobecne záväzný právny predpis ustanoví
a)
postup úradu vo vzťahu k rade pri oznamovaní pridelenia digitálnych frekvencií a alternatívnych frekvencií pre analógové vysielanie (ďalej len „alternatívna frekvencia“) alebo iných dočasných spôsobov terestriálneho vysielania,
b)
rozsah povinnosti analógového vysielateľa a distributéra signálu vysielateľa strpieť rušenie signálu, najmä prah rušenia analógového signálu, ktorého prekročením vzniká analógovému vysielateľovi právo odôvodnene požadovať určenie alternatívnej frekvencie,
c)
postup úradu pri prideľovaní alternatívnych frekvencií alebo iných dočasných spôsobov terestriálneho vysielania,
d)
postup úradu pri riešení sporov medzi analógovým vysielateľom a poskytovateľom multiplexu z práva vysielať programovú službu terestriálnym multiplexom,
e)
plán prechodu a frekvenčné vyhradenia tvoriace frekvenčnú vrstvu podľa § 41 ods. 1.
(2)
V pláne prechodu podľa odseku 1 písm. e) úrad určí najmä
a)
lehoty, podmienky a spôsob opúšťania analógového televízneho terestriálneho vysielania, a to tak, aby k úplnému opusteniu analógového televízneho terestriálneho vysielania došlo najneskôr do konca roku 2012,
b)
harmonogram a podmienky spúšťania jednotlivých frekvenčných vyhradení, a to tak, aby došlo k začatiu prevádzky jedného multiplexu pre analógových vysielateľov vysielajúcich terestriálnym vysielaním a najneskôr do konca roku 2011 bolo možné poskytovať na území Slovenskej republiky terestriálny multiplex štandardom digitálneho televízneho príjmu v každom frekvenčnom vyhradení a do konca roku 2012 bolo možné poskytovať na území Slovenskej republiky verejnoprávny terestriálny multiplex,
c)
vytvorenie prvého terestriálneho multiplexu prednostne na frekvenčných vyhradeniach nevyužívaných analógovým vysielateľom na území Slovenskej republiky; tieto frekvenčné vyhradenia sú ekonomicky viazané do konca roku 2010,
d)
vytvorenie druhého terestriálneho multiplexu prednostne na frekvenčných vyhradeniach uvoľňovaných analógovými vysielateľmi zaradenými do prvého terestriálneho multiplexu podľa písmena c) tak, aby začiatkom poskytovania druhého multiplexu nebola negatívne ovplyvnená možnosť príjmu obsahovej služby; tieto frekvenčné vyhradenia sú ekonomicky viazané do konca roku 2011,
e)
kritériá, na ktorých základe úrad určí alternatívnu frekvenciu analógovému vysielateľovi, a
f)
frekvenčné vyhradenia najmenej v jednej frekvenčnej vrstve tak, aby bolo možné uspokojiť práva všetkých analógových vysielateľov podľa tohto zákona k rovnakému dňu alebo postupne v nadväzujúcich časových úsekoch za predpokladu, že toto postupné spúšťanie prevádzky vo frekvenčných vyhradeniach negatívne neovplyvní celkový územný rozsah analógových vysielateľov.
(3)
Verejnoprávny vysielateľ televíznej programovej služby má právo prednostne sa uchádzať o miesto pre dve televízne programové služby a analógový vysielateľ multiregionálneho terestriálneho vysielania televíznej programovej služby má právo prednostne sa uchádzať o miesto pre jednu televíznu programovú službu, ku ktorým majú udelenú licenciu na digitálne vysielanie, a to v terestriálnom multiplexe podľa odseku 2 písm. c) a d) obsadzovanom vo frekvenčnom vyhradení televízneho pásma. Ak verejná kapacita multiplexu nie je úplne obsadená podľa prvej vety, poskytovateľ multiplexu poskytne prednostne miesto v multiplexe analógovému vysielateľovi s licenciou na multiregionálne vysielanie televíznej programovej služby, ku ktorej má udelenú licenciu na digitálne vysielanie.
§ 68
(1)
Prvé výberové konanie na udelenie terestriálneho prevádzkového povolenia možno začať najskôr 30 dní po nadobudnutí účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 67.
(2)
Výberové konanie podľa odseku 1 úrad vyhlási ako spoločné výberové konanie na udelenie terestriálnych prevádzkových povolení pre frekvenčné vyhradenia podľa § 67 ods. 2 písm. c) a frekvenčné vyhradenia podľa § 67 ods. 2 písm. d).
(3)
Úrad udelí terestriálne prevádzkové povolenia pre frekvenčné vyhradenia podľa § 67 ods. 2 písm. c) a terestriálne prevádzkové povolenia pre frekvenčné vyhradenia podľa § 67 ods. 2 písm. d) jednému poskytovateľovi multiplexu.
(4)
Úrad je povinný zaviazať poskytovateľa multiplexu, ktorému boli udelené terestriálne prevádzkové povolenia podľa odseku 3, aby spustenie prevádzky terestriálneho multiplexu nastalo tak, že súčasné alebo postupné spúšťanie prevádzky vo frekvenčných vyhradeniach negatívne neovplyvní celkový územný rozsah vysielania analógových vysielateľov.
(5)
Na konanie podľa odsekov 1 až 4 sa vzťahujú ustanovenia druhej hlavy štvrtej časti.
§ 69
(1)
Ak úrad udelil terestriálne prevádzkové povolenie vo frekvenčnom vyhradení, ktorého frekvencia sa využíva analógovým vysielateľom na území Slovenskej republiky, je rada do 90 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o udelení terestriálneho prevádzkového povolenia povinná rozhodnúť podľa osobitného predpisu40) o odňatí tejto frekvencie analógovému vysielateľovi. Úrad udeľuje terestriálne prevádzkové povolenie prednostne vo frekvenčnom vyhradení, ktorého frekvencia sa nevyužíva analógovým vysielateľom na území Slovenskej republiky.
(2)
Rada je v lehote podľa odseku 1 povinná rozhodnúť podľa osobitného predpisu40) aj o odňatí frekvencií, ktoré využívajú analógoví vysielatelia, ak z väčšej časti zasahujú do príslušného frekvenčného vyhradenia a nevyužívajú sa analógovým vysielateľom na lokálne vysielanie.
(3)
Analógový vysielateľ, ktorý využíva frekvenciu zasahujúcu do príslušného frekvenčného vyhradenia a nebola mu odňatá podľa odseku 2, sa tejto frekvencie môže vzdať.
(4)
Analógový vysielateľ, ktorému bola frekvencia odňatá podľa odseku 1 alebo odseku 2, ju môže aj po odňatí dočasne využívať na vysielanie programovej služby, najviac však do dňa, na ktorom sa s poskytovateľom multiplexu dohodol, inak do 60 dní po tom, čo mu poskytovateľ multiplexu doručil oznámenie o čase začatia prevádzky terestriálneho multiplexu aspoň 90 dní pred začatím tejto prevádzky.
(5)
Analógový vysielateľ, ktorý sa frekvencie vzdal podľa odseku 3, ju môže aj po odňatí dočasne využívať na vysielanie programovej služby, najviac však do dňa začatia prevádzky terestriálneho multiplexu.
(6)
Na účely dočasnej prevádzky podľa odsekov 4 a 5 je úrad povinný udeliť analógovému vysielateľovi alebo distributérovi signálu vysielateľa, ktorý túto prevádzku zabezpečuje, individuálne povolenie podľa osobitného predpisu8) alebo už udelené individuálne povolenie predĺžiť.
(7)
Analógový vysielateľ, ktorému sa frekvencia odňala podľa odseku 1 alebo odseku 2, a analógový vysielateľ, ktorý sa frekvencie vzdal podľa odseku 3, majú právo vysielať programovú službu terestriálnym multiplexom poskytovateľa multiplexu, kvôli ktorému sa frekvencia analógovému vysielateľovi odňala alebo v ktorého prospech sa jej analógový vysielateľ vzdal, najdlhšie však na čas platnosti licencie udelenej podľa osobitného predpisu.2)
(8)
Poskytovateľ multiplexu je povinný obsadiť terestriálny multiplex programovými službami analógových vysielateľov podľa odseku 7, ak analógový vysielateľ
a)
uzavrie s ním zmluvu o podmienkach vysielania programovej služby v terestriálnom multiplexe a
b)
najneskôr do 30 dní odo dňa podpisu zmluvy podľa písmena a) požiada o udelenie licencie na digitálne vysielanie alebo o jej zmenu v potrebnom rozsahu.
(9)
Analógový vysielateľ nie je povinný splniť podmienku podľa odseku 8 písm. a), ak zmluva o podmienkach vysielania programovej služby v terestriálnom multiplexe nebude uzatvorená na dobu neurčitú s možnosťou výpovede zo strany analógového vysielateľa; právo podľa odseku 7 tým nie je dotknuté.
(10)
Ak si poskytovateľ multiplexu dohodne s analógovými vysielateľmi paralelné vysielanie, nesmie trvať dlhšie ako čas, na ktorý bola frekvencia na analógové vysielanie udelená, najdlhšie však do konca roku 2011; poskytovateľ multiplexu je pritom povinný určiť podmienky paralelného vysielania tak, aby neodôvodnene neznevýhodnil žiadneho z analógových vysielateľov.
(11)
Ak sa poskytovateľ multiplexu a analógový vysielateľ nedohodnú na obsahu zmluvy podľa odseku 8 písm. a) a analógový vysielateľ trvá na uzavretí zmluvy, sú povinní riešiť spor pred úradom. Rozhodnutie úradu je pre strany sporu záväzné; na postup úradu sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.41)
(12)
Dočasné vysielanie programovej služby podľa odsekov 4 a 5 a vysielanie analógového vysielateľa po uzavretí zmluvy podľa odseku 8 počas konania o udelenie licencie na digitálne vysielanie alebo o jej zmenu sa nepovažuje za vysielanie bez oprávnenia ani za porušenie povinnosti podľa osobitného predpisu.42)
(13)
Analógový vysielateľ a distributér signálu vysielateľa sú v rozsahu podľa § 67 ods. 1 písm. b) povinní strpieť rušenie signálu spôsobené prevádzkou digitálneho vysielania v zahraničí alebo v Slovenskej republike, ak bola táto prevádzka odsúhlasená úradom.
(14)
Analógový vysielateľ, ktorému sa frekvencia odňala podľa odseku 1 alebo 2, a analógový vysielateľ podľa odseku 13, ktorý je povinný strpieť rušenie analógového signálu nad prah ustanovený podľa § 67 ods. 1 písm. b) všeobecne záväzným právnym predpisom, majú právo požiadať úrad o určenie alternatívnej frekvencie, ak nemajú možnosť na príslušnom území vstúpiť do terestriálneho multiplexu v územne porovnateľnom rozsahu.
(15)
Úrad je povinný určiť alternatívnu frekvenciu podľa odseku 10 alebo 14 okrem prípadu, keď na príslušnom území nie je voľná žiadna zodpovedajúca frekvencia. Ak na príslušnom území nie je voľná žiadna zodpovedajúca frekvencia, úrad je povinný analógovému vysielateľovi navrhnúť iný dočasný spôsob terestriálneho vysielania na tomto území umožňujúci analógový príjem signálu koncovým užívateľom.
(16)
Alternatívnu frekvenciu alebo iný dočasný spôsob terestriálneho vysielania možno určiť len na čas, pokiaľ na príslušnom území nezíska analógový vysielateľ možnosť vysielať v terestriálnom multiplexe, a na čas paralelného vysielania, najneskôr však do konca roku 2012.
(17)
Určenie alternatívnej frekvencie alebo iného dočasného spôsobu terestriálneho vysielania úrad bezodkladne oznámi rade. Rada nie je oprávnená s takou frekvenciou nakladať postupom podľa osobitného predpisu.2)
(18)
Určenie alternatívnej frekvencie alebo iného dočasného spôsobu terestriálneho vysielania úradom nie je zmenou územného rozsahu vysielania programovej služby analógového vysielateľa a rada je povinná do 30 dní odo dňa určenia alternatívnej frekvencie alebo iného dočasného spôsobu terestriálneho vysielania vydať analógovému vysielateľovi rozhodnutie o pridelení alternatívnej frekvencie alebo o povolení iného dočasného spôsobu terestriálneho vysielania; rozhodnutie o pridelení alternatívnej frekvencie alebo o povolení iného dočasného spôsobu terestriálneho vysielania nie je rozhodnutím o zmene licencie a stráca platnosť odo dňa v ňom uvedeného.
(19)
Požiadať úrad o alternatívnu frekvenciu alebo iný dočasný spôsob terestriálneho vysielania môže aj analógový vysielateľ podľa odseku 13, ktorému právo podľa odseku 14 nevzniklo; ustanovenie odseku 15 sa na žiadosť takého vysielateľa nevzťahuje.
(20)
Zánikom poskytovateľa multiplexu, u ktorého si analógový vysielateľ právo podľa odseku 7 uplatnil, analógovému vysielateľovi právo nezaniká. Analógový vysielateľ si právo podľa odseku 7 môže uplatniť u právneho nástupcu tohto poskytovateľa, a ak ho niet, tak u ktoréhokoľvek poskytovateľa multiplexu poskytujúceho terestriálny multiplex v paralelnom frekvenčnom vyhradení; ustanovenia odsekov 8, 9 a 11 sa použijú primerane.
(21)
Ak v paralelných frekvenčných vyhradeniach poskytujú terestriálny multiplex viacerí poskytovatelia multiplexu alebo ak poskytovateľovi multiplexu boli pridelené paralelné frekvenčné vyhradenia, analógový vysielateľ, ktorý si uplatňuje právo podľa odseku 7, sa môže rozhodnúť, u ktorého poskytovateľa multiplexu si právo uplatní alebo v ktorom z paralelných frekvenčných vyhradení chce svoju programovú službu vysielať.
(22)
Ustanovenie § 42 sa uplatní až odo dňa, v ktorom sa začne poskytovať verejnoprávny terestriálny multiplex.
§ 70
(1)
Na verejnoprávneho vysielateľa televíznej programovej služby sa vzťahujú ustanovenia § 69.
(2)
Právo podľa § 69 ods. 7 trvá verejnoprávnemu vysielateľovi televíznej programovej služby do konca roku 2012, najneskôr však do dňa, v ktorom sa začne poskytovať verejnoprávny terestriálny multiplex v príslušnom frekvenčnom vyhradení.
(3)
V čase, v ktorom si verejnoprávny vysielateľ televíznej programovej služby uplatňuje právo podľa § 69 ods. 7, sa na poskytovateľa multiplexu, u ktorého si také právo uplatňuje, nevzťahujú ustanovenia § 42.
§ 71
(1)
Verejnoprávny vysielateľ televíznej programovej služby je povinný najneskôr do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona požiadať radu o udelenie najmenej dvoch celoplošných televíznych licencií.
(2)
Verejnoprávny vysielateľ rozhlasovej programovej služby je povinný najneskôr do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona požiadať radu o udelenie aspoň jednej celoplošnej rozhlasovej licencie.
§ 72
Záverečné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z, zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z. a zákona č. 193/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov položka 13 vrátane oslobodenia, splnomocnenia a poznámky znie:
„Položka 13
a)
Udelenie licencie na vysielanie14)
1.
celoplošné alebo multiregionálne ......... 8 000 Sk
2.
do zahraničia ...................................... 6 000 Sk
3.
regionálne ......................................... 4 000 Sk
4.
lokálne .............................................. 2 000 Sk
b)
Udelenie krátkodobej licencie na vysielanie .......................................... 1 000 Sk
c)
Vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti licencie na vysielanie – správny orgán vyberie poplatok vo výške poplatku za udelenie licencie podľa písmena a)
d)
Vydanie rozhodnutia o zmene licencie na vysielanie okrem zmeny podľa písmena c) .................... 1 000 Sk až 5 000 Sk
e)
Registrácia retransmisie14) .... 5 000 Sk až 20 000 Sk
f)
Vydanie rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie .......... 1 000 Sk až 5 000 Sk
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena d) tejto položky je oslobodené vydanie rozhodnutia o zmene licencie, ktorým sa vykonáva zmena v identifikačných údajoch vysielateľa, v údajoch o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní alebo podiel na hlasovacích právach vysielateľa, alebo v údajoch o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa.
Splnomocnenie
Poplatok v rámci určeného rozpätia podľa písmen d) až f) tejto položky určí príslušný správny orgán.
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu; poplatok za udelenie licencie sa vyberie po vydaní rozhodnutia o jej udelení a poplatok za registráciu retransmisie sa vyberie po vydaní rozhodnutia o jej registrácii.“.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov sa za položku 13 vkladá položka 13a, ktorá vrátane oslobodenia, splnomocnenia a poznámky znie:
„Položka 13a
a)
Udelenie licencie na celoplošné digitálne vysielanie14a)
1.
televíznej programovej služby ............. 20 000 Sk
2.
rozhlasovej programovej služby .......... 10 000 Sk
b)
Udelenie licencie na regionálne digitálne vysielanie14a)
1.
televíznej programovej služby ............. 10 000 Sk
2.
rozhlasovej programovej služby ............ 5 000 Sk
c)
Udelenie licencie na lokálne digitálne vysielanie14a)
1.
televíznej programovej služby ............... 2 000 Sk
2.
rozhlasovej programovej služby ............ 1 000 Sk
d)
Doplnenie licencie na digitálne vysielanie o14b)
1.
doložku doplnkových obsahových služieb ............................. 5 000 Sk
2.
zahraničnú doložku .......................... 10 000 Sk
3.
doložku iného verejného prenosu ....... 10 000 Sk
e)
Vydanie rozhodnutia o zmene licencie na digitálne vysielanie okrem zmeny podľa písmena d) .................... 1 000 Sk až 5 000 Sk
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena e) tejto položky je oslobodené vydanie rozhodnutia o zmene licencie, ktorým sa vykonáva zmena v osobe vysielateľa alebo v identifikačných údajoch vysielateľa, v údajoch o osobách, ktoré majú podiel na základnom imaní alebo podiel na hlasovacích právach vysielateľa, alebo v údajoch o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa.
Splnomocnenie
Poplatok v rámci určeného rozpätia podľa písmena e) tejto položky určí príslušný správny orgán.
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu; poplatok za udelenie licencie sa vyberie po vydaní rozhodnutia o jej udelení a poplatok za udelenie doložky k licencii sa vyberie po vydaní rozhodnutia, ktorým sa licencia dopĺňa.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14a a 14b znejú:
„14a)
§ 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní).
14b)
§ 34, 36 a 38 zákona č. 220/2007 Z. z.“.
Čl. III
Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 206/2002 Z. z., zákona č. 289/2005 Z. z., zákona č. 95/2006 Z. z., zákona č. 121/2006 Z. z. a zákona č. 13/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 odsek 1 znie:
„(1)
Tento zákon sa vzťahuje na
a)
vysielateľa zriadeného zákonom1) (ďalej len „vysielateľ na základe zákona"),
b)
vysielateľa, ktorý nie je zriadený zákonom1) a má oprávnenie na vysielanie na základe licencie udelenej podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu1a) (ďalej len „vysielateľ s licenciou"),
c)
prevádzkovateľa retransmisie.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:
„1)
Zákon č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov.
1a)
Zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní).“.
2.
V celom texte zákona sa vypúšťa odkaz 2 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 2.
3.
V § 2 ods. 4 písm. c) sa slová „k družici“ nahrádzajú slovami „k satelitu2a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
§ 2 ods. 6 zákona č. 220/2007 Z. z.“.
4.
V § 3 písmená a) až c) znejú:
„a)
vysielanie je vysielanie programovej služby v jeho rozsahu podľa osobitného predpisu,3)
b)
prevádzkovateľ retransmisie je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vo vlastnom mene, na vlastný účet a na vlastnú zodpovednosť poskytuje retransmisiu ako obsahovú službu koncovému užívateľovi (ďalej len „užívateľ") bez ohľadu na to, či signál retransmitovanej programovej služby k užívateľovi prenáša sama alebo prostredníctvom tretej osoby,
c)
retransmisia je príjem a súčasný, úplný a nezmenený prenos pôvodného vysielania programovej služby alebo jeho podstatnej časti vysielateľom určenej na príjem verejnosťou, uskutočnený elektronickou komunikačnou sieťou3a) (ďalej len „telekomunikačná sieť"); ak sa retransmisia uskutočňuje pomocou káblových distribučných systémov alebo mikrovlnným systémom, je káblovou retransmisiou,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 3a znejú:
„3)
§ 3 zákona č. 220/2007 Z. z.
3a)
§ 4 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 117/2006 Z. z.“.
5.
V § 3 písmená e) a f) znejú:
„e)
doplnkové vysielanie je komunikát, ktorý nie je reláciou vysielania3b) a ako zložka programovej služby zvyčajne dopĺňa vysielací čas medzi jednotlivými reláciami vysielania, najmä videotext, reklama, telenákup, zvukové a zvukovo-obrazové prostriedky oddeľujúce vysielanie reklamy a telenákupu a iná programová interpunkcia, ako aj oznam o aktuálnom čase a ohlasovanie programov,
f)
program je dielo,4) ktorého vysielací čas sa započítava do vysielacieho času pri určení podielu európskych diel vo vysielaní, alebo iná relácia vysielania,3b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3b a 4 znejú:
„3b)
§ 2 ods. 5 zákona č. 220/2007 Z. z.
4)
§ 7 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).“.
6.
V § 3 písmeno i) znie:
„i)
politická publicistika je program tematicky zvyčajne spätý so spravodajstvom, ktorý obsahuje najmä komentáre k správam a udalostiam, analýzy vývoja, politické stanoviská k udalostiam a názory politikov na jednotlivé témy,“.
7.
V § 3 písmeno l) znie:
„l)
maloletý je osoba mladšia ako 18 rokov veku,“.
8.
V § 3 sa za písmeno p) vkladá písmeno q), ktoré znie:
„q)
vysielanie do zahraničia je vysielanie, ktoré možno prijímať mimo územia Slovenskej republiky a nie je prirodzeným presahom vysielania podľa písmen m) až p),“.
9.
V § 5 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
rozhodovať o licenciách na vysielanie podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu7a) (ďalej len „licencia"),“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a)
Napríklad § 24 až 39 zákona č. 220/2007 Z. z.“.
10.
V § 5 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
určovať programové typy a posudzovať zaradenie komunikátu do vysielateľom zvoleného programového typu alebo k doplnkovému vysielaniu,“.
11.
V § 5 ods. 1 písmeno k) znie:
„k)
oznamovať pravidelne Európskej komisii (ďalej len „Komisia") plnenie vybraných povinností vysielateľmi a spolupracovať s Komisiou pri uplatňovaní ustanovení tohto zákona, najmä pri zostavovaní a zverejňovaní zoznamu významných podujatí pre verejnosť (§ 31),“.
12.
V § 5 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
spolupracovať s Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky (ďalej len „úrad") v oblasti využitia frekvencií pre vysielanie,“.
13.
V § 5 ods. 2 písm. h) sa za slovo „činnosti“ vkladajú slová „(ďalej len „výročná správa")“.
14.
V § 5 ods. 2 písm. k) sa za slová „Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky“ vkladajú slová „(ďalej len „ministerstvo kultúry")“.
15.
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠6a
Výročná správa
(1)
Výročná správa obsahuje všetky dôležité informácie o činnosti rady, o stave vysielania a o poskytovaní služieb retransmisie za príslušný kalendárny rok, a to
a)
menný zoznam členov rady s údajmi o zastávanej funkcii v rade a časovom rozsahu funkčného obdobia príslušného člena rady,
b)
vyhodnotenie činnosti rady za príslušný kalendárny rok vrátane stanovených hlavných úloh a prioritných činností,
c)
stanovenie hlavných úloh a prioritných činností na ďalší kalendárny rok,
d)
účtovnú závierku podľa osobitného predpisu,13a)
e)
správu o zastupovaní Slovenskej republiky v Stálom výbore pre cezhraničnú televíziu Rady Európy a záveroch prijatých týmto výborom,
f)
zoznam významných podujatí pre verejnosť (§ 31 ods. 2) a hodnotenie z hľadiska jeho vplyvu na vysielanie, ako aj jeho návrh alebo návrh na jeho zmeny,
g)
vyhodnotenie činnosti rady vo vzťahu k významným podujatiam iných členských štátov Európskej únie alebo členských štátov Rady Európy (§ 31 ods. 5),
h)
aktualizovaný zoznam vysielateľov podľa podmienok rozhodujúcich pre prístup verejnosti k významným podujatiam (§ 31 ods. 3),
i)
štatistiky o odvysielanom programe a štatistiky vysielania európskych diel a nezávislej produkcie a ich vyhodnotenie [§ 5 ods. 1 písm. l)],
j)
analýzu
1.
programových služieb vysielateľov na základe zákona a vysielateľov s licenciou,
2.
majetkových vzťahov a personálnych vzťahov vo vysielaní (§ 42 až 44) vrátane prehľadu vlastníckych štruktúr vysielateľov,
3.
podielov odvysielaných programov vo verejnom záujme,
4.
jazykovej rozmanitosti odvysielaných programov s dôrazom na podiel štátneho jazyka a jazykov národnostných menšín vo vysielaní,
5.
povinností prevádzkovateľov retransmisie, najmä povinnosti zabezpečiť základný rozsah retransmisie [§ 17 ods. 1 písm. a)], a dosahu týchto povinností na poskytovanie retransmisie v Slovenskej republike, ako aj zoznam prevádzkovateľov retransmisie, ktorým rada udelila výnimku podľa § 17 ods. 4 s uvedením rozsahu udelenej výnimky a dôvodov, na ktorých základe bola výnimka udelená,
6.
sťažností vybavených podľa tohto zákona (§ 14a),
7.
žiadostí o prístup k informáciám podľa osobitného predpisu,12)
k)
vyhodnotenie a prehľad činnosti rady ako správneho orgánu a prehľad radou uložených sankcií,
l)
prehľad a stručnú charakteristiku súdnych sporov rady s vysielateľmi, prevádzkovateľmi retransmisie alebo inými osobami,
m)
štatistické prehľady podľa § 5 ods. 2 písm. g),
n)
zoznam vysielateľov s licenciou a registrovaných prevádzkovateľov retransmisie.
(2)
Údaje podľa odseku 1 písm. f) rada uvedie vo výročnej správe tak, že pri každom podujatí uvedie aj informáciu o tom, či podujatie má byť verejnosti prístupné prostredníctvom úplného priameho prenosu, prípadne čiastočného priameho prenosu, alebo zo záznamu prostredníctvom úplného alebo čiastočného nepriameho prenosu v prípade, že je to z objektívnych dôvodov a v záujme verejnosti nevyhnutné či vhodné; tieto údaje rada zasiela Komisii a ministerstvu kultúry spolu s návrhom zoznamu významných podujatí pre verejnosť a po odsúhlasení zoznamu Komisiou zverejňuje spolu s týmto zoznamom (§ 31 ods. 2).
(3)
Údaje podľa odseku 1 písm. i) rada uvádza vo výročnej správe tak, že popri štatistickom vyjadrení o dosiahnutí percentuálneho podielu za každú televíznu programovú službu, na ktorú sa povinnosť vysielania európskych diel a nezávislej produkcie vzťahuje, uvedie aj dôvody, pre ktoré sa podiel nedosiahol, ak príslušný podiel v niektorom prípade nebol vysielateľom dosiahnutý, a opatrenia, ktoré rada a vysielateľ prijali alebo chcú prijať na jeho dosiahnutie; tieto údaje rada zasiela na žiadosť Komisii a ministerstvu kultúry, najmenej však raz za dva roky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.
16.
Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý znie:
㤠15a
(1)
Vysielanie bez udelenej licencie sa zakazuje; to sa nevzťahuje na analógové vysielanie osôb podľa § 2 ods. 2 a 4 a na analógové vysielanie vysielateľa na základe zákona.
(2)
Poskytovanie retransmisie bez registrácie podľa tohto zákona sa zakazuje, ak tento zákon alebo osobitný predpis21c) neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21c znie:
„21c)
Napríklad § 3 zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení zákona č. 160/2005 Z. z.“.
17.
V § 16 písmeno j) znie:
„j)
začať vysielať do 360 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie okrem vysielateľa, ktorému bola licencia udelená podľa osobitného predpisu;26a) ak bolo vysielanie zastavené v súvislosti s konaním o odňatie licencie a toto konanie sa zastavilo, vysielateľ má na obnovenie vysielania rovnakú lehotu,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:
„26a)
§ 27 zákona č. 220/2007 Z. z.“.
18.
V § 16 písmeno m) znie:
„m)
viesť štatistiku o odvysielanom programe televíznej programovej služby obsahujúcu vyhodnotenie podielov programových typov, podielu programov vo verejnom záujme, podielov programov s multimodálnym prístupom, podielu európskej produkcie a podielu programov európskej nezávislej produkcie; štatistiku o programovej službe za kalendárny mesiac je vysielateľ povinný doručiť rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca okrem vysielateľa s licenciou udelenou podľa tohto zákona na iné ako terestriálne vysielanie, ktorý je povinný doručiť štatistiku do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti rady o túto štatistiku,“.
19.
§ 16 sa dopĺňa písmenom q), ktoré znie:
„q)
zabezpečiť, aby sa program vo vysielaní televíznej programovej služby neprerušoval, ak tento zákon neustanovuje inak; program možno prerušovať vysielaním mimoriadneho spravodajstva.“.
20.
V § 17 ods. 1 písm. a) sa nad slovom „zariadenie“ vypúšťa odkaz 4 a na konci sa pripájajú tieto slová: „ani príjem digitálneho vysielania inej programovej služby ako vysielateľa na základe zákona, ktorá zároveň nie je monotypovou programovou službou.26b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26b znie:
„26b)
§ 3 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z. z.“.
21.
V § 17 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
zabezpečiť pri obsadzovaní kanálov v telekomunikačnej sieti alebo na telekomunikačnom zariadení, aby do základnej programovej ponuky bola bezplatne zaradená programová služba vysielateľa s licenciou na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby, pre ktorej vysielanie bola v miestnom multiplexe dostupnom v mieste príjmu vyhradená verejná kapacita podľa osobitného predpisu,26c) ak s týmto zaradením vysielateľ súhlasí, a tam, kde to zabezpečiť nie je možné, je prevádzkovateľ povinný pri obsadzovaní kanálov v telekomunikačnej sieti alebo na telekomunikačnom zariadení zabezpečiť, aby bol bezplatne vyhradený na lokálne vysielanie jeden kanál prístupný verejnosti v základnej programovej ponuke, na ktorom sa nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa retransmisie vysielať reklama ani telenákup; ak bola verejná kapacita v miestnom multiplexe dostupnom v mieste príjmu vyhradená podľa osobitného predpisu26c) pre viacero programových služieb bezplatne alebo pre viacero programových služieb, z ktorých ani jednej nebola verejná kapacita vyhradená bezplatne, môže prevádzkovateľ retransmisie rozhodnúť, ktorú z nich zaradí do základnej programovej ponuky, inak do základnej programovej ponuky zaradí tú programovú službu, pre ktorej vysielanie bola v miestnom multiplexe dostupnom v mieste príjmu vyhradená verejná kapacita podľa osobitného predpisu26c) bezplatne,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26c znie:
„26c)
§ 49 ods. 2 až 4 zákona č. 220/2007 Z. z.“.
22.
V § 17 odsek 2 znie:
„(2)
Povinnosti podľa odseku 1 sa nevzťahujú na prevádzkovateľa retransmisie bez registrácie podľa tohto zákona. Povinnosti podľa odseku 1 písm. a) a b) sa vzťahujú len na prevádzkovateľa káblovej retransmisie.“.
23.
§ 17 sa dopĺňa odsekmi 3 až 7, ktoré znejú:
„(3)
Rada môže podľa princípov transparentnosti a primeranosti rozhodnúť na žiadosť prevádzkovateľa retransmisie, že sa naňho povinnosť podľa odseku 1 písm. a) nevzťahuje alebo vzťahuje len čiastočne, ak zistí, že
a)
značná časť užívateľov telekomunikačnej siete nepoužíva túto telekomunikačnú sieť ako hlavný prostriedok príjmu rozhlasových programových služieb alebo televíznych programových služieb, alebo
b)
úplné alebo čiastočné plnenie tejto povinnosti nie je nevyhnutné na zabezpečenie prístupu verejnosti k informáciám, najmä programom vo verejnom záujme, podujatiam významným pre verejnosť a krátkemu spravodajstvu, ako aj k vysielaniu programových služieb vysielateľa na základe zákona.
(4)
Rada rozhodne podľa odseku 3, najmä ak
a)
počet všetkých užívateľov je zanedbateľný s ohľadom na počet domácností využívajúcich iný spôsob príjmu v príslušnej geografickej oblasti alebo
b)
rozsah retransmisie programových služieb podľa odseku 1 písm. a) je neprimeraný vzhľadom na kapacitu telekomunikačnej siete, ktorej prostredníctvom sa retransmisia užívateľom poskytuje.
(5)
Ak rada rozhodne podľa odseku 4, že sa na prevádzkovateľa retransmisie vzťahuje povinnosť podľa odseku 1 písm. a) len čiastočne, je povinná v rozhodnutí uviesť zoznam programových služieb, ktorých sa plnenie tejto povinnosti týka.
(6)
Rada výnimku podľa odseku 4 zruší, ak pominuli dôvody, na ktorých základe o výnimke rozhodla.
(7)
Proti rozhodnutiu rady, ktorým zamietla žiadosť o výnimku alebo žiadateľovi nevyhovela v celom rozsahu, alebo ktorým zrušila výnimku, môže žiadateľ podať opravný prostriedok na Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd") do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady.41)“.
24.
Štvrtá časť vrátane nadpisu znie:
„ŠTVRTÁ ČASŤ
OSOBITNÉ POVINNOSTI VYSIELATEĽA PRI VYSIELANÍ PROGRAMOV VO VEREJNOM ZÁUJME A PRI ZABEZPEČENÍ MULTIMODÁLNEHO PRÍSTUPU K PROGRAMOVEJ SLUŽBE
§ 18
Osobitné povinnosti vysielateľa na základe zákona
(1)
Vysielateľ na základe zákona je povinný zabezpečiť rôznorodú skladbu programov, najmä väčšinový podiel programov vo verejnom záujme, a to v každej ním vysielanej programovej službe.
(2)
Vysielateľ na základe zákona je povinný zabezpečiť v celoplošnom vysielaní televíznej programovej služby, ktorú nevysiela digitálne, aby bolo najmenej
a)
25 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných skrytými alebo otvorenými titulkami, a to v každej takej programovej službe,
b)
1 % všetkých vysielaných programov tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich alebo v posunkovej reči nepočujúcich, a to najmenej v jednej takej programovej službe.
(3)
Vysielateľ na základe zákona je povinný zabezpečiť multimodálny prístup k programovej službe, a to tak, aby vo vysielaní každej televíznej programovej služby, ktorú vysiela digitálne, bolo najmenej
a)
50 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných skrytými alebo otvorenými titulkami,
b)
3 % všetkých vysielaných programov tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich alebo v posunkovej reči nepočujúcich,
c)
20 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich.
§ 18a
Osobitné povinnosti vysielateľa s licenciou
Vysielateľ s licenciou je povinný zabezpečiť multimodálny prístup k programovej službe, a to tak, aby vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorú vysiela digitálne, bolo najmenej
a)
10 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných skrytými alebo otvorenými titulkami, alebo tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich alebo v posunkovej reči nepočujúcich,
b)
3 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich.
§ 18b
Označenie programov s multimodálnym prístupom
(1)
Vysielateľ je povinný zreteľne označiť všetky programy, ktoré sú sprevádzané skrytými titulkami, otvorenými titulkami, hlasovým komentovaním pre nevidiacich alebo ktoré sú tlmočené do posunkovej reči nepočujúcich alebo vysielané v posunkovej reči nepočujúcich.
(2)
Vysielateľ je povinný uplatniť označenie podľa odseku 1 pri vysielaní programov, v oznámeniach o vysielaní takých programov a v programovej ponuke vlastného vysielania, ako aj v prehľade programov, ktorý poskytuje na zverejnenie periodickej tlači a ostatným hromadným informačným prostriedkom.
§ 18c
(1)
Podiel programov podľa § 18 až 18b sa určí ako podiel vysielacieho času z celkového vysielacieho času programov; do celkového vysielacieho času sa nezapočítava vysielací čas venovaný hudobným programom a programom, ktorých hudobná zložka tvorí ich podstatnú časť.
(2)
Ustanovenia § 18 až 18b sa nevzťahujú na lokálne vysielanie a na vysielanie do zahraničia.“.
25.
V § 22 ods. 1 písmená b) a c) znejú:
„b)
v niektorom z európskych štátov, ktorý je zmluvnou stranou Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii,8) ak v tomto štáte neexistujú diskriminačné opatrenia voči dielam podľa písmena a) a dielo spĺňa podmienky podľa odseku 2,
c)
v niektorom z európskych štátov, ktorý nie je uvedený v písmenách a) a b), ak v tomto štáte neexistujú diskriminačné opatrenia voči dielam podľa písmena a) a dielo spĺňa podmienky podľa odseku 3.“.
26.
§ 23 vrátane nadpisu znie:
㤠23
Európske diela vo vysielaní televíznej programovej služby
(1)
Európskym dielam je vysielateľ povinný vyhradiť väčšinový podiel celkového času vysielania, a to vo vysielaní každej televíznej programovej služby takého vysielateľa osobitne; na účely výpočtu tohto podielu sa do celkového času vysielania nezapočítava vysielací čas venovaný spravodajstvu, športovým podujatiam, zábavným hrám, teletextu a doplnkovému vysielaniu vrátane reklamy a telenákupu.
(2)
Rada môže v licencii určiť menší podiel európskych diel vo vysielaní, ako je ustanovený v odseku 1, vysielateľovi, ktorému sa licencia udeľuje po prvý raz, a vysielateľovi monotypovej programovej služby; rada môže určiť nárast tohto podielu počas platnosti licencie, a to s prihliadnutím na ekonomickú situáciu vysielateľa a dostupnosť európskych diel.“.
27.
V § 25 odsek 1 znie:
„(1)
Európskym dielam, ktoré vytvorili od vysielateľov nezávislí producenti, je vysielateľ s licenciou povinný vyhradiť najmenej 10 % celkového času vysielania a vysielateľ na základe zákona najmenej 20 % celkového času vysielania, a to vo vysielaní každej televíznej programovej služby takého vysielateľa osobitne; na účely výpočtu tohto podielu sa do celkového času vysielania nezapočítava vysielací čas venovaný spravodajstvu, športovým podujatiam, zábavným hrám, teletextu a doplnkovému vysielaniu vrátane reklamy a telenákupu.“.
28.
V § 31 ods. 2 sa slová „Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky“ v prvej vete nahrádzajú slovami „ministerstvom kultúry“ a za slová „Zoznam podujatí rada“ v druhej vete sa vkladá čiarka a slová „po jeho odsúhlasení Komisiou,“.
29.
V § 32 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta. Poznámka pod čiarou k odkazu 29 sa vypúšťa.
30.
V § 36 sa odsek 2 dopĺňa treťou vetou, ktorá znie: „Celkový časový rozsah vysielanej reklamy a celkový časový rozsah vysielanej reklamy a telenákupu nesmú vo vysielaní všetkých televíznych programových služieb vysielateľa na základe zákona spolu presiahnuť časový rozsah podľa odseku 1.“.
31.
V § 36 sa vypúšťajú odseky 4 až 7.
Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 4 až 6.
32.
V § 36 ods. 4 sa slová „odsekov 1, 3 a 4“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 3“.
33.
Nadpis pod § 37 znie: „Časový rozsah vysielanej reklamy a telenákupu vo vysielaní rozhlasovej programovej služby“.
34.
V § 37 ods. 1 sa slová „vyhradený reklame“ nahrádzajú slovami „vysielanej reklamy a telenákupu“.
35.
V § 37 odsek 2 znie:
„(2)
Časový rozsah vysielanej reklamy a telenákupu vo vysielaní rozhlasovej programovej služby vysielateľa na základe zákona nesmie presiahnuť 3 % jej denného vysielacieho času. Celkový časový rozsah vysielanej reklamy a telenákupu nesmie vo vysielaní všetkých rozhlasových programových služieb vysielateľa na základe zákona spolu presiahnuť časový rozsah podľa odseku 1.“.
36.
Za § 37 sa vkladá § 37a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠37a
Výnimky z časového rozsahu vysielanej reklamy a telenákupu
(1)
Do vysielacieho času vyhradeného reklame sa na účely § 36 a 37 nezapočítava čas venovaný
a)
vlastnej propagácii vrátane oznámení vysielateľa o vlastnom programe,
b)
charitatívnym výzvam,
c)
oznamom vo verejnom záujme vysielaným bezplatne,
d)
politickej reklame, ak je vysielaná bezplatne alebo v čase podľa osobitného predpisu.35a)
(2)
Vlastná propagácia na účely tohto zákona je činnosť vysielateľa určená na získanie a udržanie pozornosti verejnosti na vlastné vysielanie, programy, tovary alebo služby, priamo či nepriamo spojené s vysielaním a programami; za vlastnú propagáciu sa nepovažuje oznámenie vysielateľa, ktorým informuje verejnosť o vlastnom programe.
(3)
Charitatívna výzva na účely tohto zákona je výzva vysielaná vysielateľom bezplatne alebo bez poskytnutia inej protihodnoty, ktorá obsahuje žiadosť o pomoc pre fyzickú osobu, skupinu fyzických osôb, sociálne či charitatívne organizácie alebo nadácie založené na podporu takých cieľov.
(4)
Oznam vo verejnom záujme na účely tohto zákona je krátky oznam nepolitického subjektu zameraný na šírenie osvety, najmä v oblasti zvyšovania právneho vedomia, bezpečnosti na cestách alebo ochrany spotrebiteľa, zdravia, prírody, životného prostredia či kultúrneho dedičstva.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:
„35a)
Napríklad § 30 ods. 2zákona 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, § 15 ods. 1 zákon č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov, § 24 ods. 8 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky.“.
37.
V § 38 odsek 1 znie:
„(1)
Sponzorstvo na účely tohto zákona je plnenie určené na priame alebo nepriame financovanie programu s cieľom propagovať názov alebo obchodné meno, ochrannú známku, dobrú povesť alebo aktivity osoby, ktorá také plnenie poskytla, ak ho poskytla právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je vysielateľom takého programu ani tento program nevyrobila.“.
38.
V § 39 odseky 6 a 7 znejú:
„(6)
Sponzorovanie doplnkového vysielania sa vo vysielaní televíznej programovej služby zakazuje.
(7)
Sponzorovanie doplnkového vysielania okrem oznamov o aktuálnom čase sa vo vysielaní rozhlasovej programovej služby zakazuje; na sponzorovanie oznamov o aktuálnom čase sa primerane vzťahujú odseky 1 až 4 a § 38.“.
39.
V § 39 sa vypúšťa odsek 8.
40.
V § 45 ods. 1 druhá veta znie: „Táto podmienka neplatí pre udelenie licencie na vysielanie televíznej programovej služby, ktorá je monotypovou programovou službou.“.
41.
V § 45 ods. 2 sa slová za bodkočiarkou nahrádzajú slovami „ak má táto právnická osoba právnu formu akciovej spoločnosti, musia jej akcie znieť na meno a musia byť evidované centrálnym depozitárom alebo ich majitelia musia byť zapísaní v zozname akcionárov u centrálneho depozitára.“.
42.
V § 45 ods. 4 sa vypúšťa prvá veta.
43.
§ 45 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Samostatnú licenciu na doplnkovú obsahovú službu37) nie je možné udeliť.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37 znie:
„37)
§ 4 zákona č. 220/2007 Z. z.“.
44.
V § 46 ods. 1 písmeno m) znie:
„m)
špecifikáciu doplnkovej obsahovej služby.“.
45.
V § 46 ods. 1 sa vypúšťa písmeno n).
46.
V § 46 ods. 2 písm. a) sa slová za bodkočiarkou nahrádzajú slovami „ak ide o akciovú spoločnosť, priloží zoznam akcionárov platný ku dňu podania žiadosti od centrálneho depozitára,“.
47.
§ 48 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa primerane vzťahujú aj na konanie o zmene licencie, v ktorom sa vysielateľovi prideľuje frekvencia.“.
48.
V § 49 ods. 4 písm. i) sa slová „aplikácií verejnej telekomunikačnej služby37) rozhlasového dátového systému vo“ nahrádzajú slovami „rozhlasovej dátovej služby pri“.
49.
V § 49 odsek 8 znie:
„(8)
Proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o licenciu môže účastník konania podať opravný prostriedok na najvyšší súd do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady.41)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41 znie:
„41)
§ 250l až 250s Občianskeho súdneho poriadku.“.
50.
V § 51 ods. 8 sa slová „sa môže vysielateľ odvolať“ nahrádzajú slovami „môže vysielateľ podať opravný prostriedok“.
51.
V § 52 ods. 6 sa slová „sa môže účastník konania odvolať“ nahrádzajú slovami „môže účastník konania podať opravný prostriedok“.
52.
V § 54 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená e) až g).
53.
V § 54 ods. 4 sa slová „môže sa vysielateľ odvolať“ nahrádzajú slovami „môže vysielateľ podať opravný prostriedok“.
54.
V § 56 ods. 4 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
ak registráciu vylučuje osobitný predpis35b) alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo“.
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).
55.
V § 57 ods. 2 písmeno f) znie:
„f)
špecifikáciu osoby, ktorá signál retransmitovanej programovej služby prenáša k užívateľovi, ak tento signál neprenáša prevádzkovateľ retransmisie,“.
56.
V § 58 ods. 3 sa slová „sa môže žiadateľ o registráciu retransmisie odvolať“ nahrádzajú slovami „môže žiadateľ o registráciu retransmisie podať opravný prostriedok“.
57.
V § 59 ods. 3 písm. b) sa vypúšťa slovo „vysielania“.
58.
V § 60 ods. 6 sa slová „sa môže prevádzkovateľ retransmisie odvolať“ nahrádzajú slovami „môže prevádzkovateľ retransmisie podať opravný prostriedok“.
59.
V § 60 ods. 7 sa slová „sa môže prevádzkovateľ retransmisie odvolať“ nahrádzajú slovami „môže prevádzkovateľ retransmisie podať opravný prostriedok“.
60.
V § 61 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to sa nevzťahuje na retransmisiu programovej služby vysielateľa, na ktorého sa nevzťahuje tento zákon, ak sa považuje za zriadeného v členskom štáte Európskej únie alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.“.
61.
V § 61 ods. 3 sa slová „sa môže prevádzkovateľ retransmisie odvolať“ nahrádzajú slovami „môže prevádzkovateľ retransmisie podať opravný prostriedok“.
62.
V § 63 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).
63.
V § 63 ods. 3 sa slová „sa môže prevádzkovateľ retransmisie odvolať“ nahrádzajú slovami „môže prevádzkovateľ retransmisie podať opravný prostriedok“.
64.
V § 64 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
odňatie licencie za závažné porušenie povinnosti.“.
65.
V § 64 odsek 5 znie:
„(5)
Proti rozhodnutiu o uložení sankcie podľa odseku 1 písm. c) až e) možno podať opravný prostriedok na najvyšší súd do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady;41) podanie opravného prostriedku proti rozhodnutiu o uložení sankcie podľa odseku 1 písm. c) nemá odkladný účinok.“.
66.
V § 64 ods. 6 sa slová „bolo podané odvolanie“ nahrádzajú slovami „bol podaný opravný prostriedok“.
67.
V § 67 ods. 2 písm. c) sa slová „[§ 16 písm. j) a k)]“ nahrádzajú slovami „[§ 16 písm. k) a l)]“.
68.
V § 67 ods. 2 písm. e) sa slová „[§ 16 písm. l)]“ nahrádzajú slovami „[§ 16 písm. m)]“.
69.
V § 67 ods. 2 písm. j) sa slová „(§ 68 ods. 6)“ nahrádzajú slovami „(§ 68 ods. 5)“.
70.
V § 67 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo porušil povinnosť neprerušovať program iným vysielaním [§ 16 písm. q)].“.
71.
V § 67 odsek 6 znie:
„(6)
Rada uloží vysielateľovi televíznej programovej služby pokutu od 100 000 Sk do 2 000 000 Sk a vysielateľovi rozhlasovej programovej služby pokutu od 30 000 Sk do 600 000 Sk, ak poruší niektorú z osobitných povinností vysielateľa pri vysielaní programov vo verejnom záujme a pri zabezpečení multimodálneho prístupu k programovej službe (§ 18 až 18b).“.
72.
V § 67 odsek 9 znie:
„(9)
Rada uloží pokutu od 50 000 Sk do 5 000 000 Sk
a)
tomu, kto bez oprávnenia poskytuje retransmisiu alebo bez oprávnenia vysiela,
b)
vysielateľovi na základe zákona, ak využíva pridelené frekvencie na iné účely ako na tie, na ktoré mu boli pridelené.“.
73.
Za § 67 sa vkladá § 67a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠67a
Odňatie licencie za závažné porušenie povinnosti
(1)
Ak vysielateľ aj napriek uloženým sankciám opakovane úmyselne a závažným spôsobom porušuje povinnosti ustanovené v § 19 ods. 2 písm. a) alebo c), rada mu odníme licenciu.
(2)
Ak rada odňala licenciu podľa odseku 1, možno opätovne požiadať o udelenie licencie najskôr po uplynutí troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o odňatí licencie; na nakladanie s licenciou po jej odňatí sa primerane vzťahuje § 54 ods. 5.“.
74.
§ 68 vrátane nadpisu znie:
㤠68
Frekvenčné spektrum na vysielanie
(1)
Plán využitia frekvenčného spektra pre oblasť vysielania vypracúva úrad v spolupráci s radou; úrad je pritom povinný utvárať podmienky na rozvoj digitálneho vysielania a rada je povinná dbať na zachovanie podmienok duálneho vysielania.
(2)
Plán frekvencií sa aktualizuje spravidla každé dva roky a v prípadoch zmien medzinárodných dohovorov v tejto oblasti.
(3)
Stav využitia frekvencií hodnotí rada vo výročnej správe; zoznam voľných frekvencií na analógové vysielanie rada zverejňuje na svojej internetovej stránke a prostredníctvom periodickej tlače.
(4)
Analógové vysielanie nesmie obmedzovať rozvoj nových technológií, najmä digitálneho vysielania.
(5)
Zodpovednosť za využitie parametrov frekvencie pridelenej na analógové vysielanie a za pokrytie územia signálom má vysielateľ. Vysielateľ je povinný zabezpečiť osobitné meranie pokrytia územia signálom z frekvencie po jej pridelení; výsledky tohto merania vysielateľ oznámi rade.
(6)
Rada frekvenciu pridelenú na analógové vysielanie odníme, ak
a)
o to požiada vysielateľ,
b)
je to nevyhnutné na dodržanie medzinárodných záväzkov, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo
c)
to ustanovuje osobitný predpis.48)
(7)
Rada frekvenciu pridelenú na analógové vysielanie môže odňať aj vtedy, ak
a)
vysielateľ nevyužíva frekvenciu na účely, na ktoré mu bola pridelená, alebo
b)
vysielateľ vlastným zavinením nevyužíva povolené parametre frekvencie.
(8)
Proti rozhodnutiu o odňatí frekvencie môže vysielateľ podať opravný prostriedok na najvyšší súd do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady;41) podanie opravného prostriedku proti rozhodnutiu o odňatí frekvencie podľa odseku 6 nemá odkladný účinok.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 48 znie:
„48)
Napríklad § 69 ods. 1 a 2 zákona č. 220/2007 Z. z.“.
75.
V § 69 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie je dotknutá právomoc rady podľa osobitného predpisu pri odňatí frekvencie využívanej na analógové televízne vysielanie;48a) právo podľa odsekov 1 a 2 vysielateľovi na základe zákona zanikne k frekvencii tvoriacej analógový terestriálny okruh právoplatným rozhodnutím o jej odňatí, najneskôr však do konca roku 2012.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 48a znie:
„48a)
§ 69 a 70 zákona č. 220/2007 Z. z.“.
76.
§ 70 vrátane nadpisu znie:
㤠70
Iné spôsoby analógového vysielania vysielateľa na základe zákona
Vysielanie pomocou satelitu a vysielanie v káblových distribučných systémoch alebo mikrovlnnými systémami sa považuje za analógové vysielanie vysielateľa na základe zákona, ak programovú službu vysielateľ na základe zákona vysiela takýmto spôsobom popri jej analógovom terestriálnom vysielaní a zároveň ju nešíri digitálnym terestriálnym vysielaním.“.
77.
§ 71 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
„Spoločné ustanovenia
§ 71
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní49) okrem ustanovení § 49, 53, 54, 56 až 68 zákona o správnom konaní.
(2)
Na vysielanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o reklame,50) len ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Ustanovenia jedenástej časti sa nevzťahujú na konanie o licencii podľa osobitného predpisu.7a)
(4)
Voči štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore, sa na účely tohto zákona postupuje rovnako ako voči členskému štátu Európskej únie.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 49 a 50 znejú:
„49)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
50)
Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
78.
Za § 71 sa vkladajú § 71a a 71b, ktoré znejú:
㤠71a
(1)
Vysielateľ, ktorý má oprávnenie na vysielanie na základe licencie udelenej podľa tohto zákona na vysielanie do zahraničia, sa na účely ustanovení desiatej časti považuje za vysielateľa s licenciou na celoplošné vysielanie.
(2)
Programové služby vysielané na základe deviatej časti tohto zákona sú monotypovými programovými službami.
(3)
Doplnková obsahová služba sa považuje za zložku programovej služby; ustanovenia tohto zákona, ktoré sa vzťahujú na programovú službu alebo jej časť, sa vzťahujú primerane na doplnkovú obsahovú službu.
§ 71b
(1)
Vysielateľ, ktorý má oprávnenie na vysielanie na základe licencie udelenej podľa osobitného predpisu1a) a nie je vysielateľom na základe zákona, sa považuje za
a)
vysielateľa s licenciou na lokálne vysielanie, ak je držiteľom licencie na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby alebo na lokálne digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby,51)
b)
vysielateľa s licenciou na regionálne vysielanie, ak je držiteľom licencie na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby alebo licencie na regionálne digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby,51)
c)
vysielateľa s licenciou na celoplošné vysielanie, ak je držiteľom licencie na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby alebo licencie na celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby.51)
(2)
Vysielanie vysielateľa podľa odseku 1 písm. a), ktoré nie je vysielaním do zahraničia, sa považuje za lokálne vysielanie podľa tohto zákona.
(3)
Vysielanie vysielateľa podľa odseku 1 písm. b), ktoré nie je vysielaním do zahraničia, sa považuje za regionálne vysielanie podľa tohto zákona.
(4)
Vysielanie vysielateľa podľa odseku 1 písm. c), ktoré nie je vysielaním do zahraničia, sa považuje za multiregionálne vysielanie alebo celoplošné vysielanie podľa tohto zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 51 znie:
„51)
§ 24 ods. 3 zákona č. 220/2007 Z. z.“.
79.
Za § 76 sa vkladajú § 76a až 76e, ktoré vrátane nadpisov nad § 76a a 76e znejú:
„Prechodné a spoločné ustanovenia k úpravám účinným od 31. mája 2007
§ 76a
(1)
Licencie udelené podľa tohto zákona pred 31. májom 2007 ostávajú v platnosti; v časti týkajúcej sa terestriálneho vysielania oprávňujú vysielateľa iba na analógový spôsob vysielania.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na licencie udelené podľa tohto zákona, ktoré boli rozhodnutím o zmene rozšírené pred 31. májom 2007 o digitálne terestriálne vysielanie, pričom v časti týkajúcej sa digitálneho vysielania sa ich platnosť predlžuje do 31. decembra 2007, po ktorom v tejto časti zanikajú.
§ 76b
(1)
Konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie televíznej programovej služby, ktoré sa začali pred 31. májom 2007 a ktoré neboli k tomuto dňu ukončené právoplatným rozhodnutím o udelení licencie, sa týmto dňom zastavujú; rada zastavenie konania oznámi účastníkom konania.
(2)
Konania o zmene licencie vo veci pridelenia frekvencie na terestriálne vysielanie televíznej programovej služby, ktoré sa začali pred 31. májom 2007 a ktoré neboli k tomuto dňu ukončené právoplatným rozhodnutím o zmene licencie, sa týmto dňom zastavujú; rada zastavenie konania oznámi účastníkom konania.
(3)
Konania o predĺžení platnosti licencie na vysielanie televíznej programovej služby, ktoré sa začali pred 31. májom 2007 a ktoré neboli k tomuto dňu ukončené právoplatným rozhodnutím, ktorým sa predlžuje platnosť licencie, sa dokončia podľa právnej úpravy účinnej od 31. mája 2007, pričom je rada povinná rozhodnúť tak, aby platnosť licencie v časti, ktorá sa týka využívania frekvencií pridelených na terestriálne vysielanie, nebola dlhšia ako čas, ktorý určí a vyznačí do frekvenčného listu úrad a ktorý je rada povinná vyznačiť aj v rozhodnutí, ktorým sa predlžuje platnosť licencie; na tieto konania sa vzťahuje ustanovenie § 52 ods. 2 primerane.
(4)
Konania vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a podmienok udelenej licencie, ktoré sa začali pred 31. májom 2007, sa dokončia podľa právnej úpravy účinnej do 31. mája 2007.
(5)
Konania vo veci odňatia licencie, ktoré sa začali pred 31. májom 2007, sa dokončia podľa právnej úpravy účinnej do 31. mája 2007.
(6)
Konania, ktoré sa začali pred 31. májom 2007 a ktoré nie sú konaniami podľa odseku 1 až 5, sa dokončia podľa právnej úpravy účinnej od 31. mája 2007.
§ 76c
(1)
Na konania o predĺžení platnosti licencie na vysielanie televíznej programovej služby sa vzťahuje § 76b ods. 3 aj vtedy, ak sa nezačali pred 31. májom 2007 a rozhoduje sa o predĺžení platnosti licencie, ktorá oprávňuje vysielateľa používať frekvencie pridelené na terestriálne vysielanie.
(2)
Ustanovenie § 48 sa nevzťahuje na terestriálne vysielanie televíznej programovej služby; licenciu na terestriálne vysielanie televíznej programovej služby nemožno udeliť ani podľa iného ustanovenia tohto zákona.
(3)
Podľa ustanovení tohto zákona nemožno udeliť ani licenciu na digitálne terestriálne vysielanie.
§ 76d
Podiely podľa § 18 ods. 3 alebo § 18b nie je vysielateľ povinný dosiahnuť pred uplynutím troch rokov odo dňa, v ktorom začal svoju programovú službu vysielať digitálne; to sa nevzťahuje na vysielateľov, ktorí začnú vysielať svoju programovú službu digitálne po 31. máji 2009.
Záverečné ustanovenia
§ 76e
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.“.
80.
Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha k zákonu č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 220/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 89/552/EHS z 3. októbra 1989 o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv.1; Ú. v. ES L 298, 17. 10. 1989) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/36/ES z 30. júna 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 2; Ú. v. ES L 202, 30. 7. 1997).“.
Čl. IV
Zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 716/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z. a zákona č. 117/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 32 odsek 22 znie:
„(22)
Podnik môže previesť na iný podnik svoje práva vyplývajúce z pridelenia frekvencií len po súhlase úradu.“.
2.
V § 32 sa za odsek 22 vkladá nový odsek 23, ktorý znie:
„(23)
Úrad nevydá súhlas na prevod práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií podľa odseku 22, ak
a)
následkom prevodu dôjde k narušeniu súťaže,
b)
následkom prevodu dôjde k zmene v používaní frekvencie, ktorej používanie bolo medzinárodne harmonizované,
c)
podnik, na ktorý sa práva majú previesť, neprevezme všetky práva a povinnosti vyplývajúce z pridelenia frekvencií,
d)
žiadosť o súhlas na prevod práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií bola podaná pred uplynutím dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o pridelení frekvencií,
e)
podniku, na ktorý sa práva majú previesť, v posledných troch rokoch pred podaním žiadosti o prevod práv úrad zrušil individuálne povolenie, ktorého bol držiteľom, alebo
f)
to ustanovuje osobitný predpis.19)“.
Doterajšie odseky 23 až 26 sa označujú ako odseky 24 až 27.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:
„19)
§ 21 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní).“.
3.
V § 32 ods. 25 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
to ustanovuje osobitný predpis,20)“.
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:
„20)
§ 20 zákona č. 220/2007 Z. z.“.
4.
V § 32 ods. 26 sa slová „v odseku 24 písm. a)“ nahrádzajú slovami „v odseku 25 písm. a)“.
5.
§ 32 sa dopĺňa odsekom 28, ktorý znie:
„(28)
Podrobnosti o individuálnom povolení, ktorým sa prideľujú frekvencie na poskytovanie terestriálneho multiplexu, a o jeho udelení upravuje osobitný predpis.21)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:
„21)
§ 18 až 23 zákona č. 220/2007 Z. z.“.
6.
V § 34 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
to ustanovuje osobitný predpis.22)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:
„22)
Napríklad § 54 ods. 6 zákona č. 220/2007 Z. z.“.
7.
V § 37 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
kontrolou dodržiavania povinností, obmedzení a podmienok, ak to ustanovuje osobitný predpis.23b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23b znie:
„23b)
Napríklad § 9 až 11, 40 až 54, 69 a 70 zákona č. 220/2007 Z. z.“.
8.
V § 37 ods. 4 sa za číslo „28“ vkladá čiarka a slová „alebo niektorú z povinností, obmedzení alebo podmienok podľa osobitného predpisu23b)“.
9.
V § 38 ods. 1 sa v prvej vete slová „zákona a“ nahrádzajú slovami „zákona, osobitného predpisu23c) alebo“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23c znie:
„23c)
Zákon č. 220/2007 Z. z.“.
10.
V § 38 ods. 2 sa v úvodnej vete za číslo „28“ vkladá čiarka a slová „alebo niektorú z povinností, obmedzení alebo podmienok podľa osobitného predpisu23b)“.
11.
V § 38 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
príležitostné overovanie dodržiavania povinností, obmedzení a podmienok podľa osobitného predpisu.23b)“.
12.
V § 65 ods. 3 sa za slovo „vlastných“ vkladá slovo „podobných“.
13.
V § 76a sa vypúšťa odsek 2 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 34.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.
14.
Za § 76a sa vkladá § 76b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠76b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. mája 2007
Konania o udelení súhlasu na prevod práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií začaté pred 31. májom 2007 sa dokončia podľa právnej úpravy účinnej od 31. mája 2007.“.
Čl. V
Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení zákona č. 84/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 odsek 10 znie:
„(10)
Rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny je nakladanie s vecou, ktorej prostredníctvom je dielo vyjadrené; verejné rozširovanie zahŕňa nájom, vypožičiavanie, predaj alebo inú formu prevodu vlastníckeho práva k originálu diela alebo jeho rozmnoženine.“.
2.
V § 5 ods. 21 sa slová „vysielania pomocou satelitu“ nahrádzajú slovami „verejného prenosu pomocou satelitu1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
§ 56 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní).“.
Doterajší odkaz 1 a poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označujú ako odkaz 1a a poznámka pod čiarou k odkazu 1a.
3.
V § 71 ods. 1 sa za číslo „7“ vkladá čiarka a číslo „10“.
4.
V § 71 ods. 2 sa za číslo „7“ vkladá čiarka a číslo „10“.
Čl. VI
Zákon č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení zákona č. 587/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
vysielanie najmenej šiestich rozhlasových programových služieb,2) ktoré sú v súlade s poslaním Slovenského rozhlasu a z ktorých aspoň tri sa realizujú celoplošným vysielaním,3)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 3 znejú:
„2)
§ 3 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní).
3)
§ 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách.“.
2.
V § 8 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „ako aj žiadosť o udelenie licencie na digitálne vysielanie,12a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
„12a)
§ 26 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z. z.“.
Čl. VII
Zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii v znení zákona č. 588/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
vysielanie dvoch televíznych programových služieb na dvoch celoplošných terestriálnych analógových okruhoch2) až do ukončenia analógového televízneho vysielania na území Slovenskej republiky, najneskôr však do konca roku 2011,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
§ 69 ods. 1 a 2 zákona č. 308/2000 Z. z.“.
2.
V § 5 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
poskytovanie najmenej štyroch obsahových služieb prostredníctvom verejnoprávneho terestriálneho multiplexu,3)“.
Doterajšie písmená b) až n) sa označujú ako písmená c) až o).
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
§ 2 ods. 13, § 41 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní).“.
Čl. VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 31. mája 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha k zákonu č. 220/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 89/552/EHS z 3. októbra 1989 o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1; Ú. v. ES L 298, 17. 10. 1989) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/36/ES z 30. júna 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 2; Ú. v. ES L 202, 30. 7. 1997).
2.
Smernica Rady 93/83/EHS z 27. septembra 1993 o koordinácii určitých pravidiel týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1; Ú. v. ES L 248, 6. 10. 1993).".
1)
Zákon č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov.
2)
§ 45 až 55 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
3)
§ 5 ods. 1 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 117/2006 Z. z.
4)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 619/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 16/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.
6)
Napríklad zákon č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 610/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
Napríklad čl. 2 ods. 3 písm. i), j) a r), čl. 3 ods. 3 písm. i), j) a p), čl. 4 ods. 4 písm. j) a k) a čl. 5 ods. 3 písm. i) a j) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 610/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9)
§ 3 písm. b) a § 17 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 220/2007 Z. z.
10)
§ 3 písm. q) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 220/2007 Z. z.
11)
Zákon č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12)
13)
§ 32 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14)
§ 48 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 220/2007 Z. z.
15)
§ 32 a 34 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16)
§ 2 ods. 2 a 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)
20)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24)
§ 31 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 220/2007 Z. z.
25)
§ 20 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28)
Napríklad § 113 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
29)
Napríklad § 72 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
33)
Napríklad § 35 zákona č. 610/2003 Z. z., § 3 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
34)
§ 40 zákona č. 308/2000 Z. z.
37)
§ 37 a 38 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
38)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
39)
§ 64 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
40)
§ 68 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 220/2007 Z. z.
41)
§ 75 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení zákona č. 117/2006 Z. z.