218/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2007 do 31.12.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

218
ZÁKON
z 28. marca 2007
o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a)
práva a povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb v oblasti zákazu vývoja, výroby, hromadenia, prechovávania a používania biologických zbraní a ich zničenia, pri zaobchádzaní s nimi a pri zistení vysoko rizikových biologických agensov a toxínov, ktoré môžu byť použité spôsobom porušujúcim zákaz biologických zbraní,
b)
podmienky zaobchádzania s vysoko rizikovými biologickými agensmi,
c)
výkon štátnej správy v oblasti dodržiavania zákazu biologických zbraní.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona
a)
biologické zbrane sú:
1.
zbrane, ktorých ničivý účinok je založený na vlastnostiach biologických agensov a toxínov, ktoré spôsobujú smrť alebo poškodzujú zdravie ľudí alebo zvierat, alebo spôsobujú úhyn alebo poškodenie rastlín,
2.
materiály, ktoré obsahujú biologické agensy alebo toxíny akéhokoľvek pôvodu alebo postupu výroby, takého typu a v takých množstvách, ktoré nezodpovedajú použitiu na profylaktické, ochranné alebo iné mierové účely,
3.
zariadenia plnené takými biologickými agensmi alebo toxínmi, ktoré sú určené na terorizmus, trestnú činnosť, nepriateľské účely alebo na ozbrojený konflikt, sú spôsobilé vyvolať smrť, ochorenie alebo poškodenie zdravia ľudí alebo zvierat, úhyn alebo poškodenie rastlín; rovnako to platí aj pre prenášače biologických agensov zámerne nakazené tak, aby boli použité na terorizmus, trestnú činnosť, nepriateľské účely alebo na ozbrojený konflikt, sú spôsobilé vyvolať smrť, ochorenie alebo poškodenie zdravia ľudí alebo zvierat, úhyn alebo poškodenie rastlín,
b)
biologickým agensom je akýkoľvek prírodný alebo modifikovaný organizmus, ktorého úmyselné použitie môže spôsobiť smrť, ochorenie alebo poškodenie zdravia ľudí a zvierat alebo ktorý môže spôsobiť úhyn alebo poškodenie rastlín,
c)
toxínom je látka vzniknutá z akýchkoľvek organizmov vrátane mikroorganizmov, zvierat alebo rastlín, akéhokoľvek spôsobu výroby, prírodná alebo chemicky syntetizovaná, ktorá môže spôsobiť smrť, ochorenie alebo poškodenie zdravia ľudí a zvierat alebo ktorá môže spôsobiť úhyn alebo poškodenie rastlín,
d)
vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi sú biologické agensy a toxíny, ktoré majú také vlastnosti alebo schopnosti, že môžu byť použité ako biologická zbraň; zoznam vysoko rizikových biologických agensov a toxínov, ktoré môžu byť použité ako biologické zbrane, je uvedený v prílohe č. 1,
e)
diagnostickým zariadením je zariadenie, ktoré testuje vzorky na účely diagnózy subklinických, klinických alebo latentných infekcií alebo intoxikácií ľudí, zvierat alebo rastlín alebo na účely analýzy mikrobiálnej alebo toxínovej kontaminácie potravín, vody, pôdy a ovzdušia prostredníctvom detekcie, izolácie alebo identifikácie mikrobiálnych alebo iných biologických agensov alebo toxínov,
f)
vakcínou je preparát vrátane usmrtených, oslabených alebo inak modifikovaných živých mikroorganizmov alebo komponent získaný z mikroorganizmov vrátane deaktivovaných toxínov a nukleových kyselín, ktoré po zavedení akoukoľvek cestou do tela človeka alebo zvieraťa v nich indukujú špecifickú imunitnú odozvu a sú určené na profylaxiu infekčných ochorení alebo intoxikácií a sú preukázateľne účinné a bezpečné pre ľudí alebo zvieratá,
g)
výrobou je kultivácia reprodukovateľných biologických agensov alebo syntéza, biosyntéza a izolácia nereprodukovateľných biologických agensov alebo toxínov,
h)
aerobiologickými štúdiami sú akékoľvek práce s aerosólmi obsahujúcimi biologické agensy a toxíny,
i)
zaobchádzaním so stanovenými vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi na území Slovenskej republiky je ich výskum, vývoj, výroba, použitie, získavanie, držanie, obchodovanie, dovoz, vývoz, preprava vrátane tranzitu a zničenie,
j)
deklaráciou je písomné ohlásenie predpísaných údajov o vysoko rizikových biologických agensoch a toxínoch a o objektoch a zariadeniach podľa písmen c), d) a e), v ktorých sa s nimi zaobchádza,
k)
zariadením je prístroj, mechanizmus alebo vybavenie použiteľné na vývoj, výrobu, hromadenie, prechovávanie a používanie biologických zbraní, najmä aerosólové komory, dynamické, statické, explozívne, fermentory, bioreaktory, kontinuálne pracujúce priemyselné centrifúgy so sterilizáciou určené na prácu s infekčnými alebo toxickými materiálmi, priemyselné tangenciálne filtračné zariadenia, sprejové sušiče určené na sušenie infekčných alebo toxických materiálov, priemyselné lyofilizátory, zariadenia na mikrozapuzdrovanie biologických materiálov, autoklávy, komory na chov hmyzu a nosiče,
l)
prenášačmi nákazy sú článkonožce, ktoré prenášajú nákazu.
Zákaz biologických zbraní a zariadení na ich výrobu
§ 3
(1)
Zakazuje sa výskum, vývoj, výroba, hromadenie, prechovávanie, spracovanie, obchodovanie, použitie, spotreba, dovoz, vývoz, preprava vrátane tranzitu a iné zaobchádzanie s biologickými zbraňami vrátane financovania týchto aktivít.
(2)
Zakazuje sa výskum, vývoj, výroba, hromadenie, prechovávanie, dovoz, vývoz, obchodovanie a iné zaobchádzanie so zariadeniami na výrobu biologických zbraní a ich nosičov alebo projektovanie výstavby a užívanie prevádzky pri ich výrobe vrátane financovania týchto aktivít.
§ 4
(1)
Kto nájde materiály alebo veci, pri ktorých sa dá predpokladať, že môžu byť biologickou zbraňou alebo že môžu obsahovať vysoko rizikové biologické agensy alebo toxíny, alebo zistí únik takýchto biologických agensov alebo toxínov do ovzdušia a do životného prostredia, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť Policajnému zboru, operačnému stredisku tiesňového volania,1) Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky2) (ďalej len „úrad“) alebo Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva3) so sídlom v Banskej Bystrici (ďalej len „regionálny úrad“). Štátny orgán, ktorý prijal oznámenie, bez zbytočného odkladu informuje ostatné štátne orgány uvedené v predchádzajúcej vete a Slovenskú informačnú službu. V prípade nájdenia takýchto materiálov alebo vecí, ktoré tvoria obsah poštovej zásielky, plní oznamovaciu povinnosť poskytovateľ univerzálnej služby,4) pričom za samotný obsah poštovej zásielky zodpovedá jej odosielateľ.5)
(2)
Pri nájdení zariadenia alebo zistení straty vysoko rizikových biologických agensov alebo toxínov sa rovnako použije ustanovenie odseku 1.
(3)
Kto nemá povolenie na zaobchádzanie s vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi vydané úradom (ďalej len „povolenie“) alebo povolenie podľa osobitného predpisu6) a pri svojej činnosti izoluje alebo zistí vysoko rizikové biologické agensy alebo toxíny, je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť regionálnemu úradu.
§ 5
Zaobchádzanie s vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi
(1)
Zaobchádzať s vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi na území Slovenskej republiky možno len na základe povolenia alebo povolenia podľa osobitného predpisu6) na
a)
priemyselné, poľnohospodárske, výskumné, zdravotnícke, farmaceutické a iné mierové účely,
b)
ochranné účely, ktoré sa priamo týkajú ochrany proti biologickým zbraniam,
c)
výcvikové účely a testovanie súčasných, ako aj vyvíjaných ochranných a detekčných prostriedkov pre potreby ozbrojených síl Slovenskej republiky.
(2)
Povolenie nie je potrebné na záchranné práce smerujúce k odvráteniu mimoriadnej udalosti7) alebo na likvidačné práce smerujúce k odstráneniu následkov spôsobených mimoriadnou udalosťou; ich vykonanie sa musí ohlásiť úradu.
(3)
Vysoko rizikové biologické agensy a toxíny je držiteľ povolenia povinný prepravovať len v prepravných obaloch zapečatených individuálne overiteľnou pečaťou tak, aby počas prepravy akákoľvek manipulácia s obsahom prepravného obalu nemala za následok porušenie pečate. Rovnako samotné individuálne balenie vysoko rizikového biologického agensu alebo toxínu musí byť zabezpečené tak, aby odobratie biologického agensu nebolo možné bez zjavného porušenia individuálneho balenia alebo ochranného prvku na opakovateľne použiteľnom uzávere. Na prepravnom obale, aj na individuálnych baleniach, musí držiteľ povolenia vyznačiť skutočnosť, že obsahujú vysoko rizikové biologické agensy a toxíny s upozornením na vysoko nebezpečné látky pre život a zdravie ľudí a na povinnosť v prípade nálezu tento oznámiť orgánom uvedeným v § 4 ods. 1 a zdržať sa akejkoľvek manipulácie s prepravným obalom, s obsahom prepravného obalu či individuálneho balenia. Držiteľ povolenia je povinný zabezpečiť prepravu vysoko rizikových biologických agensov a toxínov vo forme vylučujúcej ich únik do prostredia alebo ohrozenie života a zdravia ľudí alebo zvierat alebo poškodenie rastlín.
§ 6
Povinnosti držiteľa povolenia
Držiteľ povolenia alebo povolenia podľa osobitného predpisu6) je povinný
a)
zaobchádzať s vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi len v rozsahu ustanovenom v povolení alebo v povolení podľa osobitného predpisu,6)
b)
zaobchádzať s vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi tak, aby nemohli byť zneužité alebo odcudzené,
c)
predkladať úradu deklaráciu,
d)
umožniť inšpektorom vstup do zariadenia, informovať inšpektorov o rozsahu kontrolných činností práve vykonávaných v zariadení, o bezpečnostných opatreniach nevyhnutných na výkon kontrolnej činnosti inšpektorov regionálneho úradu, medzinárodných inšpektorov a osôb prizvaných štátnymi orgánmi v oblasti dodržiavania zákazu biologických zbraní, plniť opatrenie na nápravu podľa § 21,
e)
umožniť inšpektorom umiestnenie monitorovacích prístrojov na sledovanie vysoko rizikových biologických agensov a toxínov a odoberanie vzoriek na analýzu,
f)
prepravovať vysoko rizikové biologické agensy a toxíny spôsobom ustanoveným v § 5 ods. 3 a spôsobom ustanoveným osobitným predpisom,8)
g)
bez zbytočného odkladu informovať úrad o vyhlásení konkurzu alebo o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
h)
plniť povinnosti na ochranu zamestnancov a ostatných obyvateľov podľa osobitného predpisu.9)
Orgány štátnej správy v oblasti dodržiavania zákazu biologických zbraní
§ 7
Štátnu správu v oblasti dodržiavania zákazu biologických zbraní vykonávajú
a)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
b)
úrad,
c)
regionálny úrad.
§ 8
Ministerstvo
a)
v spolupráci s inými ústrednými orgánmi štátnej správy vypracúva metodické a koncepčné postupy ochrany pred bioterorizmom a je národným orgánom na plnenie Dohovoru o zákaze vývoja, výroby a hromadenia zásob biologických zbraní a o ich zničení (ďalej len „Dohovor“),10)
b)
rozhoduje o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam úradu,
c)
pripravuje medzinárodné zmluvy alebo dohody so štátmi a medzinárodnými organizáciami v oblasti zákazu biologických zbraní,
d)
uverejňuje vo Vestníku ministerstva zoznam zmluvných štátov Dohovoru.
§ 9
Úrad
a)
usmerňuje výkon dohľadu uskutočňovaný regionálnym úradom,
b)
vydáva záväzné stanoviská podľa § 18,
c)
vydáva, mení alebo zrušuje rozhodnutie o povolení alebo súhlasné stanovisko na zaobchádzanie s vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi (ďalej len „súhlasné stanovisko“) podľa tohto zákona,
d)
nariaďuje zničenie biologickej zbrane, vysoko rizikových biologických agensov a toxínov, s ktorými sa zaobchádza v rozpore s týmto zákonom,
e)
ukladá sankcie za porušenie tohto zákona.
§ 10
(1)
Regionálny úrad
a)
pripravuje podklady pre rozhodnutia a opatrenia úradu,
b)
vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákazu biologických zbraní podľa tohto zákona,
c)
vykonáva dohľad nad zaobchádzaním s vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi podľa tohto zákona,
d)
vykonáva mikrobiologickú diagnostiku vysoko rizikových biologických agensov a toxínov uvedených v prílohe tohto zákona, laboratórne vyšetrenia v rámci mikrobiológie životného prostredia, biológie životného prostredia a lekárskej mikrobiológie,
e)
vedie evidenciu v rozsahu podľa § 19 ods. 3.
(2)
Regionálny úrad zabezpečuje zneškodnenie materiálu, vecí a zariadení uvedených v § 4 ods. 1; náklady s tým spojené uhrádza fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorej bolo preukázané, že nájdený materiál, vec alebo zariadenie pochádza z jej činnosti. Ak sa nepodarí zistiť pôvodcu, náklady sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu.
§ 11
Podmienky na vydanie povolenia
(1)
Povolenie vydá úrad žiadateľovi, ak
a)
fyzická osoba má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, fyzická osoba – podnikateľ má miesto podnikania a právnická osoba má sídlo na území Slovenskej republiky,
b)
fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorej má byť povolenie vydané, dosiahla vek najmenej 21 rokov a je plne spôsobilá na právne úkony, bezúhonná a odborne spôsobilá,
c)
právnická osoba ustanoví zodpovedného zástupcu právnickej osoby, ktorý zodpovedá za riadny výkon všetkých činností, ktoré súvisia s povoleným zaobchádzaním; zodpovedný zástupca musí byť plne spôsobilý na právne úkony, bezúhonný a odborne spôsobilý, vo veku najmenej 21 rokov, nemôže byť členom dozornej rady alebo iného kontrolného orgánu tejto právnickej osoby; funkciu zodpovedného zástupcu je možné vykonávať vždy len pre jednu právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa,
d)
fyzická osoba – podnikateľ, ktorej má byť povolenie vydané, dosiahla vek najmenej 21 rokov a je plne spôsobilá na právne úkony, bezúhonná a odborne spôsobilá alebo má ustanoveného odborného zástupcu, ktorý zodpovedá za riadny výkon všetkých činností, ktoré súvisia s povoleným zaobchádzaním; zodpovedný zástupca musí byť plne spôsobilý na právne úkony, bezúhonný a odborne spôsobilý, vo veku najmenej 21 rokov; funkciu zodpovedného zástupcu je možné vykonávať vždy len pre jednu fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu,
e)
fyzická osoba, ktorej má byť povolenie vydané, je plne spôsobilá na právne úkony, bezúhonná a odborne spôsobilá a dosiahla vek najmenej 21 rokov,
f)
mu nebolo zrušené povolenie podľa § 16 ods. 3 písm. a) a b).
(2)
Splnenie podmienky podľa odseku 1 písm. a) sa nevyžaduje, ak ide o fyzickú osobu s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom, fyzickú osobu – podnikateľa s miestom podnikania alebo právnickú osobu so sídlom na území iného členského štátu Európskej únie.
(3)
Zmenu skutočností uvedených v odseku 1 je fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba povinná bez zbytočného odkladu oznámiť úradu.
§ 12
Bezúhonnosť
(1)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin proti životu a zdraviu alebo za trestný čin všeobecne nebezpečný alebo proti životnému prostrediu.
(2)
Dokladom preukazujúcim bezúhonnosť je
a)
odpis z registra trestov pre fyzickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa, fyzickú osobu, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby, a odpis z registra trestov pre ich zodpovedného zástupcu, alebo
b)
ak ide o osobu, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky, obdobný doklad o bezúhonnosti vydaný príslušným orgánom domovského štátu, ktorého je fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo ich zodpovedný zástupca štátnym príslušníkom; doklad o bezúhonnosti musí byť predložený spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka.
§ 13
Odborná spôsobilosť
Odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti spojenej so zaobchádzaním s vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi sa rozumie ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore lekárstvo, verejné zdravotníctvo, veterinárne lekárstvo, farmácia, biológia alebo chémia a minimálne tri roky praxe v jednom z týchto odborov.
§ 14
Žiadosť o vydanie povolenia
(1)
Písomná žiadosť o vydanie povolenia musí obsahovať
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá žiada o povolenie, meno a priezvisko, rodné číslo, štátne občianstvo a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom alebo jeho členom a jej zodpovedným zástupcom,
b)
u fyzickej osoby – podnikateľa jej meno a priezvisko, miesto podnikania, identifikačné číslo, štátne občianstvo a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a meno a priezvisko, rodné číslo, štátne občianstvo a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený,
c)
u fyzickej osoby meno a priezvisko, rodné číslo, štátne občianstvo a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
d)
názov jedného alebo viacerých druhov vysoko rizikových biologických agensov alebo toxínov, ich množstvo, účel a spôsob zaobchádzania a konečné určenie,
e)
označenie konečného užívateľa vysoko rizikových biologických agensov alebo toxínov.
(2)
K žiadosti o vydanie povolenia žiadateľ priloží
a)
doklad o bezúhonnosti podľa § 12 ods. 2, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace,
b)
doklad o odbornej spôsobilosti fyzickej osoby alebo zodpovedného zástupcu právnickej osoby, alebo zodpovedného zástupcu fyzickej osoby – podnikateľa, ak je ustanovený,
c)
záväzné stanovisko podľa § 18, technickú dokumentáciu vrátane plánu realizácie stavby, špecifikácie priebehu a inštalácie laboratórneho zariadenia a kolaudačné rozhodnutie,
d)
doklad o vlastníctve alebo nájme priestorov alebo o inom právnom vzťahu k priestorom, v ktorých sa bude vykonávať zaobchádzanie s vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi,
e)
kladné rozhodnutie orgánu verejného zdravotníctva11) o tom, že priestory spĺňajú požiadavky ochrany verejného zdravia na uvedenie do prevádzky,12)
f)
vyhlásenie, že na fyzickú osobu, na fyzickú osobu – podnikateľa alebo na právnickú osobu nebol vyhlásený konkurz alebo u nej nebol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku.
§ 15
Rozhodnutie o vydaní povolenia
(1)
O vydaní povolenia úrad rozhodne v lehote do 60 dní, odkedy je žiadosť o vydanie povolania úplná.
(2)
V rozhodnutí o vydaní povolenia okrem všeobecných náležitostí úrad uvedie
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá žiada o povolenie, a meno a priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom alebo jeho členom, alebo jej zodpovedným zástupcom,
b)
meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt fyzickej osoby, meno a priezvisko, identifikačné číslo a miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa a meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt jej zodpovedného zástupcu, ak bol ustanovený,
c)
predmet a rozsah povolenia,
d)
druh a množstvo vysoko rizikových biologických agensov alebo toxínov, s ktorými sa povoľuje zaobchádzať, a spôsob zaobchádzania s týmto materiálom,
e)
podmienky, za akých sa povoľuje s vysoko rizikovými biologickými agensmi alebo toxínmi zaobchádzať,
f)
dobu, na ktorú sa povolenie vydáva.
(3)
Povolenie sa vydáva najviac na päť rokov.
(4)
Úrad žiadosť o povolenie zamietne, ak by tým došlo k prekročeniu celkového množstva vysoko rizikových biologických agensov alebo toxínov na určité obdobie na území Slovenskej republiky. Celkové množstvo vysoko rizikových biologických agensov alebo toxínov na určité obdobie na území Slovenskej republiky, ktoré nesmie byť prekročené, ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 16
Zmena podmienok, zmena, zrušenie a zánik povolenia
(1)
Zmeny na zariadení ani iné technické alebo organizačné zmeny priestorov nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho písomného súhlasu úradu vydaného na základe žiadosti držiteľa povolenia.
(2)
Úrad môže rozhodnúť o zmene povolenia
a)
na základe odôvodnenej žiadosti držiteľa povolenia,
b)
ak došlo k zmene skutočností, na základe ktorých bolo povolenie vydané.
(3)
Úrad zruší povolenie, ak
a)
jeho držiteľ ho získal na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,
b)
jeho držiteľ neplní svoje povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo neodstráni zistené nedostatky do lehoty ustanovenej úradom alebo regionálnym úradom,
c)
zodpovedný zástupca držiteľa povolenia prestal vykonávať svoju funkciu a držiteľ povolenia bezodkladne nepožiadal úrad o zmenu povolenia,
d)
jeho držiteľ prestal spĺňať podmienky potrebné na jeho vydanie alebo o jeho zrušenie písomne požiadal,
e)
to budú vyžadovať bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky.
(4)
Povolenie zaniká
a)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho fyzickej osoby alebo zánikom fyzickej osoby – podnikateľa alebo zánikom právnickej osoby, ktorá bola držiteľom povolenia,
b)
uplynutím doby, na ktorú bolo vydané.
(5)
Odvolanie proti rozhodnutiu o zmene alebo zrušení povolenia nemá odkladný účinok.
§ 17
Súhlasné stanovisko
(1)
Povolenie podľa osobitného predpisu6) na vývoz alebo dovoz vysoko rizikových biologických agensov a toxínov uvedených v prílohe č. 2 možno vydať len na základe súhlasného stanoviska.
(2)
Držiteľ súhlasného stanoviska je povinný v lehote do 100 dní odo dňa vydania súhlasného stanoviska predložiť úradu povolenie podľa osobitného predpisu.6) Ak tak držiteľ súhlasného stanoviska v ustanovenej lehote neurobí, súhlasné stanovisko stráca platnosť uplynutím tejto lehoty. V odôvodnených prípadoch, na základe návrhu žiadateľa, môže úrad túto lehotu predĺžiť najviac o 30 dní.
(3)
Na konanie úradu pri vydávaní súhlasného stanoviska, ktoré musí byť odôvodnené, sa primerane použijú ustanovenia tohto zákona upravujúce vydávanie povolení.
§ 18
Záväzné stanovisko
Žiadateľ o vydanie povolenia je povinný vopred požiadať úrad o vydanie záväzného stanoviska13) k návrhu na územné konanie, kolaudačné rozhodnutie a na zmenu v užívaní stavby, v ktorej sa bude zaobchádzať s vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi.
§ 19
Evidencia a deklarácia vysoko rizikových biologických agensov a toxínov
(1)
Držiteľ povolenia alebo povolenia podľa osobitného predpisu6) je povinný viesť evidenciu o zaobchádzaní s vysoko rizikovými biologickými agensmi alebo toxínmi a na požiadanie ju predložiť úradu alebo regionálnemu úradu.
(2)
Evidencia musí byť vedená podľa zariadení, v ktorých sa evidovaná činnosť vykonáva, podľa jednotlivých druhov a množstva vysoko rizikových biologických agensov alebo toxínov.
(3)
Pri zániku alebo zrušení povolenia alebo povolenia podľa osobitného predpisu6) je jeho držiteľ povinný odovzdať úradu úplnú evidenciu o zaobchádzaní s vysoko rizikovými biologickými agensmi alebo toxínmi. Túto evidenciu úrad vedie v rozsahu ustanovenom v odseku 6 a uchováva desať rokov od zrušenia alebo zániku povolenia alebo povolenia podľa osobitného predpisu.6)
(4)
Pri zániku alebo zrušení povolenia alebo povolenia podľa osobitného predpisu6) je jeho držiteľ povinný odovzdať biologické agensy a toxíny regionálnemu úradu na ich likvidáciu bezodkladne.
(5)
Držiteľ povolenia alebo povolenia podľa osobitného predpisu6) je povinný predložiť úradu deklaráciu za uplynulý kalendárny rok najneskôr do 31. januára a predpokladané údaje na nasledujúci kalendárny rok do 31. augusta daného roku.
(6)
Deklarácia musí obsahovať
a)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo právnickej osoby, meno a priezvisko, rodné číslo, štátne občianstvo, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom alebo jeho členom, alebo jej zodpovedným zástupcom, meno a priezvisko, identifikačné číslo a miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa, alebo meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt fyzickej osoby a jej zodpovedného zástupcu, ak bol ustanovený,
b)
druh a množstvo vysoko rizikových biologických agensov alebo toxínov,
c)
zariadenie, v ktorom sa deklarovaná činnosť vykonáva.
§ 20
Dohľad nad dodržiavaním zákona
(1)
Regionálny úrad vykonáva dohľad nad dodržiavaním tohto zákona a právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie (ďalej len „dohľad“).
(2)
Orgán dohľadu podľa odseku 1 vykonáva dohľad nad
a)
plnením povinností podľa tohto zákona osôb, ktorým bolo vydané povolenie alebo povolenia podľa osobitného predpisu6) a u ktorých je dôvodné podozrenie, že zaobchádzajú s vysoko rizikovými biologickými agensmi alebo toxínmi bez povolenia (ďalej len „kontrolovaná osoba“),
b)
vedením evidencie a predkladaním deklarácie z hľadiska ich včasnosti a správnosti.
(3)
Dohľad vykonávajú inšpektori orgánu dohľadu (ďalej len „inšpektori“), ktorí sa preukazujú preukazom vydaným úradom; inšpektorov vymenúva a odvoláva riaditeľ regionálneho úradu. Inšpektori sú oprávnení
a)
vstupovať do prevádzkových objektov a zariadení kontrolovaných osôb a vykonať ich kontrolu, požadovať potrebné sprevádzanie a preukázanie totožnosti osôb, ktoré kontrolovanú činnosť vykonávajú, požadovať vysvetlenie od zamestnancov kontrolovaných osôb, vykonávať kontrolu príslušnej dokumentácie, odoberať a analyzovať vzorky látok a vykonávať úkony potrebné na zabezpečenie výkonu dohľadu,
b)
vyžadovať od kontrolovaných osôb informácie a doklady vrátane tých, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva alebo ochrany priemyselných práv, ak je to nevyhnutné na účely výkonu dohľadu.
(4)
Inšpektori nie sú povinní oznamovať kontrolovanej osobe začatie výkonu dohľadu.
(5)
Kontrolovaná osoba má právo ponechať si kontrolné vzorky všetkých odobratých vzoriek a byť prítomná pri ich analýze na mieste alebo v kontrolnom laboratóriu; toto právo nepatrí osobe, u ktorej je dôvodné podozrenie, že zaobchádza s vysoko rizikovými biologickými agensmi alebo toxínmi v rozpore s týmto zákonom.
(6)
Ak inšpektori pri výkone dohľadu zistia, že kontrolovaná osoba zaobchádza s vysoko rizikovými biologickými agensmi alebo toxínmi bez povolenia alebo vykonáva činnosť porušujúcu zákaz biologických zbraní, oznámia to bez zbytočného odkladu Policajnému zboru a Slovenskej informačnej službe. V prípade ohrozenia života, zdravia ľudí, zvierat alebo poškodenia rastlín inšpektori bez zbytočného odkladu informujú aj operačné stredisko tiesňového volania integrovaného záchranného systému.
(7)
Na konanie pri výkone dohľadu sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.14)
§ 21
Opatrenie na nápravu
(1)
Ak inšpektori zistia nedostatky v činnosti vykonávanej kontrolovanou osobou, sú oprávnení podľa povahy zisteného nedostatku
a)
vyžadovať, aby kontrolovaná osoba v stanovenej lehote vykonala nápravu, alebo
b)
prikázať kontrolovanej osobe vykonať technickú kontrolu, revíziu alebo skúšku výkonu spôsobilosti zariadenia, jeho častí, systému alebo jeho súboru.
(2)
Úrad je oprávnený v prípade nebezpečenstva z omeškania alebo pri vzniku nežiaducich skutočností dôležitých z hľadiska bezpečnosti vydať kontrolovanej osobe opatrenie na obmedzenie alebo zákaz zaobchádzania s vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi.
§ 22
Súčinnosť s orgánmi verejnej správy
(1)
Ministerstvá a iné orgány štátnej správy bez zbytočného odkladu informujú regionálny úrad o výskyte epidémie a nákazy u ľudí, zvierat a rastlín, ak v rámci svojej pôsobnosti zistili podozrenie, že vznikli únikom vysoko rizikových biologických agensov alebo toxínov alebo ich zneužitím a v rámci svojej pôsobnosti vykonávajú opatrenia na ich včasnú detekciu a na obmedzenie ich úniku.
(2)
Ministerstvá a iné orgány štátnej správy poskytnú orgánu dohľadu na požiadanie údaje potrebné na výkon dohľadu.
(3)
Ministerstvo, úrad, regionálny úrad a inšpektori orgánu dohľadu poskytujú Slovenskej informačnej službe informácie získané pri výkone štátnej správy a dohľadu vrátane údajov z evidencií, ktoré Slovenská informačná služba potrebuje na plnenie svojich úloh. Ak to vyžaduje ochrana ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu, orgán dohľadu na vykonanie dohľadu prizve aj zástupcu Slovenskej informačnej služby.
§ 23
Priestupky
(1)
Priestupkov podľa tohto zákona sa dopustí fyzická osoba, ak
a)
poruší povinnosť ustanovenú v § 4,
b)
poruší zákaz vývoja, výroby, hromadenia, prechovávania a použitia biologických zbraní,
c)
bez povolenia úradu zaobchádzala s ustanovenými vysoko rizikovými biologickými agensmi alebo toxínmi,
d)
poruší povinnosti ustanovené v § 6, nesplní opatrenie na nápravu uvedené v § 21 alebo ak poruší zákaz uvedený v § 16 ods. 1,
e)
marí výkon dohľadu, skresľuje alebo zatajuje skutočnosti dôležité na výkon dohľadu alebo ak neposkytuje súčinnosť pri kontrole.
(2)
Za priestupky uvedené v odseku 1 úrad uloží
a)
prepadnutie materiálu alebo pokutu do 20 000 Sk za priestupok uvedený v odseku 1 písm. a),
b)
prepadnutie materiálu alebo pokutu od 1 000 000 Sk do 10 000 000 Sk fyzickej osobe za priestupok uvedený v odseku 1 písm. b),
c)
prepadnutie materiálu alebo pokutu od 100 000 Sk do 5 000 000 Sk za priestupok uvedený v odseku 1 písm. c),
d)
prepadnutie materiálu alebo pokutu od 100 000 Sk do 2 000 000 Sk za priestupok uvedený v odseku 1 písm. d).
(3)
Za priestupok uvedený v odseku 1 písm. e) úrad uloží pokutu od 20 000 Sk do 200 000 Sk fyzickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo jej členom, a zodpovednému zástupcovi a od 10 000 Sk do 50 000 Sk zamestnancom kontrolovanej osoby, ktoré nesplnili povinnosti uvedené v § 4 ods. 1 a 2.
(4)
Ak sa fyzická osoba dopustí priestupkov opakovane, úrad uloží pokutu až do výšky dvojnásobku pokuty, ktorú je možné uložiť podľa odsekov 2 a 3, alebo prepadnutie materiálu.
(5)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.
§ 24
Správne delikty
(1)
Úrad uloží prepadnutie materiálu alebo pokutu
a)
od 20 000 000 Sk do 100 000 000 Sk fyzickej osobe – podnikateľovi a právnickej osobe za porušenie zákazu vývoja, výroby, hromadenia, prechovávania a použitia biologických zbraní,
b)
od 1 000 000 Sk do 50 000 000 Sk fyzickej osobe – podnikateľovi a právnickej osobe, ktorá bez povolenia úradu zaobchádzala s ustanovenými vysoko rizikovými biologickými agensmi alebo toxínmi,
c)
od 100 000 Sk do 2 000 000 Sk fyzickej osobe – podnikateľovi a právnickej osobe za porušenie povinností ustanovených v § 6, nesplnenie opatrenia na nápravu uvedeného v § 21 alebo za porušenie zákazu uvedeného v § 16 ods. 1.
(2)
Pokutu alebo prepadnutie materiálu možno uložiť do troch rokov odo dňa, keď sa úrad o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr však do desiatich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(3)
Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, význam a dobu trvania protiprávneho konania a na rozsah spôsobených následkov, na rýchlu a účinnú spoluprácu pri odstraňovaní nedostatkov.
(4)
Pokutu a prepadnutie materiálu uloží úrad rozhodnutím.
(5)
Správu a nakladanie s prepadnutým materiálom, ktorého vlastníkom je štát, vykonáva regionálny úrad.
(6)
Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 25
Spoločné a prechodné ustanovenia
(1)
Na konania orgánov štátnej správy upravené týmto zákonom sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak, okrem
a)
vydania súhlasného stanoviska podľa § 17 a záväzného stanoviska podľa § 18,
b)
vydania opatrenia podľa § 21.
(2)
Povolenie a súhlasné stanovisko sú neprenosné, nepodliehajú prevodu a prechodu práv, exekučnému konaniu,15) konkurznému konaniu16) a dedičskému konaniu.17)
(3)
Tomu, kto podniká v činnostiach podľa tohto zákona na základe živnostenského oprávnenia, toto oprávnenie zaniká 30. septembra 2007.
(4)
Ten, komu oprávnenie zaniklo podľa odseku 3, je povinný vysoko rizikové biologické agensy alebo toxíny bezodkladne odovzdať regionálnemu úradu.
Čl. II
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2002 Z. z., zákona č. 103/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 417/2003 Z. z., zákona č. 608/2003 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z. a zákona č. 24/2006 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 126 ods. 1 sa za slová „o požiarnej ochrane,“ vkladajú slová „o zákaze biologických zbraní,“.
Čl. III
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z. a zákona č. 193/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom zv), ktoré znie:
„zv)
zaobchádzanie s vysoko rizikovým biologickým agensom a toxínom.“.
Čl. IV
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 78/2005 Z. z., zákona č. 172/2005 Z. z., zákona č. 474/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z. a zákona č. 103/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 19 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
kontrolu zákazu biologických zbraní.“.
Čl. V
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z. a zákona č. 692/2006 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 232 ods. 3 písm. c) sa za slovo „látkami“ vkladá čiarka a slová „s vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi“.
2.
V § 295 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú slová „alebo biologických zbraní.“.
3.
Nadpis nad § 298 znie:
„Nedovolená výroba a držanie jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, vysoko rizikových chemických látok a vysoko rizikových biologických agensov a toxínov“.
4.
V § 298 ods. 1 sa za slovo „látku,“ vkladajú slová „alebo vysoko rizikový biologický agens alebo toxín,“ a slovo „jej“ sa nahrádza slovom „ich“.
5.
V § 299 ods. 1 sa za slová „chemickej látky,“ vkladajú slová „alebo vysoko rizikového biologického agensu a toxínu,“.
Čl. VI
Zákon č. 21/2007 Z. z. o tovare a technológiách dvojakého použitia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
dodržiavať povinnosti ustanovené osobitným predpisom4a) v prípade vývozu vysoko rizikových biologických agensov a toxínov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
Zákon č. 218/2007 Z. z. o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 9 ods. 6 písm. d) sa slová „stanoviskom ministerstva zdravotníctva“ nahrádzajú slovami „súhlasným stanoviskom Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky22a) (ďalej len „úrad verejného zdravotníctva")“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:
„22a)
§ 17 zákona č. 218/2007 Z. z.“.
3.
V § 13 ods. 4 písm. d) sa slová „stanoviskom ministerstva zdravotníctva“ nahrádzajú slovami „súhlasným stanoviskom úradu verejného zdravotníctva22a)“.
4.
V § 20 ods. 3 písm. c) sa slová „stanoviskom ministerstva zdravotníctva“ nahrádzajú slovami „súhlasným stanoviskom úradu verejného zdravotníctva22a)“.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 218/2007 Z. z.
ZOZNAM VYSOKO RIZIKOVÝCH BIOLOGICKÝCH AGENSOV A TOXÍNOV, KTORÉ MÔŽU BYŤ POUŽITÉ AKO BIOLOGICKÉ ZBRANE
A.
Humánne a živočíšne patogénne vírusy:
1.
Vírus Krymžsko – konžskej hemoragickej horúčky
2.
Vírus Ebola
3.
Vírus Sin Nombre (sérotyp Hanta vírusu)
4.
Vírus Junin
5.
Vírus Lassa
6.
Vírus Machupo
7.
Vírus Marburg
8.
Vírus horúčky Rift. Valley
9.
Vírus kliešťovej encefalitídy
10.
Vírus variola
11.
Vírus venezuelskej encefalitídy koní
12.
Vírus východnej encefalitídy koní
13.
Vírus žltej zimnice
14.
Vírus opičích kiahní
B.
Baktérie:
1.
Bacillus anthracis
2.
Brucella melitensis
3.
Brucella suis
4.
Burkholderia mallei
5.
Burkholderia pseudomallei
6.
Francisella tularensis
7.
Yersinia pestis
8.
Coxiella burnetti
9.
Rickettsia prowazekii
10.
Rickettsia rickettsii
C.
Prvoky:
1.
Naegleria fowleri
D.
Živočíšne patogény:
1.
Vírus afrického moru ošípaných
2.
Vírus afrického moru koní
3.
Vírus katarálnej horúčky oviec, modrý jazyk
4.
Vírus slintačky a krívačky
5.
Vírus pseudomoru hydiny
6.
Vírus moru hovädzieho dobytka
E.
Rastlinné patogény:
1.
Hladkoplodka Colletotrichum coffeanum var. virulans
2.
Dothistroma pini (Scirrhia pini)
3.
Erwinia amylovora
4.
Peronospóra Peronospora hyoscyami f. tabacina
5.
Ralstonia solanacearum
6.
Vírus Fiji cukrovej trstiny
7.
Mazľavka Tilletia indica
8.
Xanthomonas albilineans
F.
Toxíny:
Toxíny baktérií:
1.
Botulotoxín
2.
Toxín Clostridium perfringens
3.
Stafylokokový enterotoxín
4.
Šigatoxín
G.
Fykotoxíny
1.
Anatoxín
2.
Ciguatoxín
3.
Saxitoxín
H.
Mykotoxíny:
1.
Trichotecentoxín
I.
Fytotoxíny:
1.
Abrín
2.
Ricín
J.
Zootoxíny:
1.
Bungarotoxín
Príloha č. 2 k zákonu č. 218/2007 Z. z.
ZOZNAM VYSOKO RIZIKOVÝCH BIOLOGICKÝCH AGENSOV A TOXÍNOV, KU KTORÝM ÚRAD VYDÁVA STANOVISKO
Prvoky:
1.
Naegleria fowleri
Rastlinné patogény:
1.
Dothistroma pini (Scirrhia pini)
2.
Erwinia amylovora
3.
Peronospóra Peronospora hyoscyami f. tabacina
4.
Ralstonia solanacearum
5.
Vírus Fiji cukrovej trstiny
6.
Mazľavka Tilletia indica
Fykotoxíny
1.
Anatoxín
2.
Ciguatoxín
Mykotoxíny:
1.
Trichotecentoxín
Zootoxíny:
1.
Bungarotoxín
1)
§ 10 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.
2)
§ 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
§ 16 ods. 1 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov.
5)
§ 28 ods. 3 a § 29 ods. 3 zákona č. 507/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)
§ 8 zákona č. 21/2007 Z. z. o tovare a technológiách dvojakého použitia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8)
§ 19 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 26 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov.
§ 16d, 24 a 30 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.
Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb.).
Bazilejský dohovor o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní (oznámenie č. 60/1995 Z. z. v znení oznámenia č. 132/2000 Z. z.).
9)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci.
10)
Dohovor o zákaze vývoja, výroby a hromadenia zásob bakteriologických (biologických) a toxínových zbraní a o ich zničení (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 96/1975 Zb.).
11)
13)
§ 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
14)
§ 8 až 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.