216/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

216
ZÁKON
z 27. marca 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 515/2003 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 515/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na registratúrne záznamy, ktorých správu a uchovávanie upravuje osobitný predpis.1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
§ 17 ods. 3 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení zákona č. 256/1999 Z. z.
§ 17 ods. 3 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve.“.
2.
V § 2 ods. 2 sa doterajší odkaz 1 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 1 označuje ako odkaz 1a.
3.
V § 6 ods. 3 písm. b) v prvom bode sa slová „archívnictvo a pomocné historické vedy“ nahrádzajú slovami „archívnictvo a pomocné historické vedy alebo v príbuznom študijnom odbore“.
4.
V § 8 ods. 1 písm. d) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripája sa tento text: „prístup k archívnym dokumentom možno obmedziť na 30 rokov, a ak ide o obmedzenie prístupu z dôvodov uvedených v § 13 ods. 2 písm. a), na 50 rokov,“.
5.
V § 12 ods. 4 písm. d) sa slová „dokladom o povolení na pobyt vo forme identifikačnej karty21)“ nahrádzajú slovami „dokladom o pobyte21)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:
„21)
§ 46 ods. 1, 2 a 4 až 7 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 13 sa odsek 6 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
ak nejde o obmedzenie prístupu z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) až c) a e) a v odseku 3 alebo ak pred vyraďovacím konaním nebol prístup obmedzený.“.
7.
V § 16 ods. 2 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:
„a)
evidovať záznamy, ktoré vznikli z jeho činnosti, a došlé záznamy,“.
Doterajšie písmená a) až k) sa označujú ako písmená b) až l).
8.
V § 16 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
vypracovať registratúrny plán a predložiť ho na schválenie štátnemu ústrednému archívu alebo štátnemu archívu s regionálnou územnou pôsobnosťou; to neplatí pre pôvodcu registratúry, z činnosti ktorého nevznikajú záznamy majúce trvalú dokumentárnu hodnotu, ani pre pôvodcu registratúry, ktorého výsledky činnosti sú predmetom autorského práva,“.
9.
§ 16 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Pôvodca registratúry, ktorý je orgánom verejnej správy, právnickou osobou zriadenou orgánom verejnej správy, právnickou osobou zriadenou zákonom alebo právnickou osobou, ktorej postavenie upravuje zákon, je povinný vypracovať aj registratúrny poriadok.“.
10.
V § 17 ods. 1 sa za slová „Pôvodca registratúry“ vkladajú slová „podľa § 16 ods. 3“.
11.
V § 17 odsek 2 znie:
„(2)
Registratúrny plán člení registratúru pôvodcu do vecných skupín. U pôvodcu registratúry podľa § 16 ods. 3 je súčasťou registratúrneho poriadku.“.
12.
V § 19 ods. 1 v prvej vete sa vypúšťa slovo „všetky“.
13.
V § 20 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Pôvodca registratúry môže zničiť registratúrne záznamy bez trvalej dokumentárnej hodnoty, ak mu rozhodnutie podľa odseku 1 nebolo doručené do 60 dní od predloženia návrhu na vyradenie.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
14.
V § 23 odsek 2 znie:
„(2)
Správu registratúry iného pôvodcu registratúry môže vykonávať len osoba, ktorá má úplné stredné vzdelanie a tri roky odbornej praxe alebo vysokoškolské vzdelanie podľa § 6 ods. 3 písm. b) prvého bodu.“.
15.
§ 24 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Evidencia pôvodcov registratúr sa vedie na účely zabezpečenia predarchívnej starostlivosti štátnych archívov u pôvodcov registratúr. Evidencia pôvodcov registratúr obsahuje tieto údaje:
a)
meno a priezvisko pôvodcu registratúry alebo, ak ide o právnickú osobu, názov a identifikačné číslo organizácie, ak ho má pridelené,
b)
adresu trvalého pobytu alebo, ak ide o právnickú osobu, sídlo,
c)
predmet činnosti,
d)
miesto uloženia registratúry,
e)
formu vedenia správy registratúry,
f)
dátum vykonaných kontrol.“.
16.
V § 25 ods. 4 písm. c) sa slová „podľa odseku 1“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 3“.
17.
§ 25 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14)
Na vývoz registratúrnych záznamov sa primerane vzťahujú odseky 1 až 6, 8, 9, 11 a 12.“.
18.
Za § 30 sa vkladá § 30a, ktorý znie:
㤠30a
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
zničí alebo poškodí archívny dokument,
b)
odcudzí archívny dokument,
c)
vyvezie trvalo archívny dokument bez povolenia ministerstva,
d)
neoprávnene zničí registratúrne záznamy alebo registratúru bez vyraďovacieho konania,
e)
neumožní výkon štátneho odborného dozoru,
f)
nevykoná opatrenie na ochranu archívneho dokumentu, ktoré mu uložilo ministerstvo,
g)
neodovzdá archívny dokument do nútenej úschovy,
h)
neodovzdá archívny dokument, ktorý mu bol vyvlastnený,
i)
nepredloží cudzí archívny dokument s cieľom identifikovať ho,
j)
vyvezie trvalo registratúrne záznamy,
k)
vyvezie dočasne archívny dokument bez povolenia ministerstva,
l)
dovezie na územie Slovenskej republiky cudzí archívny dokument bez povolenia štátu vývozu alebo dovezie cudzí archívny dokument odcudzený v inom štáte,
m)
nepredloží archívny dokument na reštaurovanie alebo konzervovanie,
n)
nezabezpečí správu registratúry,
o)
umiestni registratúrne záznamy v priestoroch, ktoré nespĺňajú podmienky ich ochrany,
p)
nevykoná opatrenie na nápravu nedostatkov v správe registratúry, ktoré mu uložilo ministerstvo,
r)
nepredloží na posúdenie dokumentárnej hodnoty záznam, ktorý nadobudol a ktorého obsah, pôvod, čas vzniku alebo jedinečnosť vyhotovenia odôvodňujú predpoklad, že by mohlo ísť o archívny dokument,
s)
nepožiada ministerstvo o súhlas so zriadením archívu alebo so zrušením archívu,
t)
neponúkne ministerstvu archívne dokumenty na prednostné odkúpenie,
u)
vyvezie dočasne bez povolenia registratúrne záznamy,
v)
neoznámi zmenu vlastníka alebo držiteľa archívneho dokumentu, zmenu uloženia, stratu, odcudzenie, opätovné nadobudnutie, poškodenie alebo zničenie archívneho dokumentu,
w)
poruší bádateľský poriadok,
x)
neoznámi ako zriaďovateľ archívu vznik a zánik pracovného pomeru osoby vykonávajúcej odborné činnosti v archíve,
y)
nevráti povolenie, ktoré nepoužil.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až d) možno uložiť pokutu do 1 000 000 Sk, za priestupok podľa odseku 1 písm. e) až j) pokutu do 500 000 Sk, za priestupok podľa odseku 1 písm. k) až p) pokutu do 100 000 Sk a za priestupok podľa odseku 1 písm. r) až y) pokutu do 50 000 Sk.
(3)
Priestupky podľa tohto zákona prejednáva ministerstvo.
(4)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch36a).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:
„36a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.
19.
Nadpis pod § 31 znie: „Iné správne delikty“.
20.
V § 31 ods. 1 písm. a) štvrtom bode sa pred slovo „zničí“ vkladá slovo „neoprávnene“.
21.
V § 31 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
„6.
vyvezie trvalo registratúrne záznamy,“.
22.
V § 31 ods. 1 písm. d) sa za tretí bod vkladá nový štvrtý bod, ktorý znie:
„4.
vyvezie dočasne bez povolenia registratúrne záznamy,“.
Doterajší štvrtý až ôsmy bod sa označujú ako piaty až deviaty bod.
23.
V § 32 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a projektoch“.
V poznámke pod čiarou k odkazu 38 sa citácia „§ 7 a 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 261/1995 Z. z. o štátnom informačnom systéme.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 678/2006 Z. z.“.
24.
Za § 34 sa vkladá § 34a, ktorý znie:
㤠34a
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.“.
25.
Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1 a dopĺňa sa príloha č. 2, ktorá znie:
„Príloha č. 2 k zákonu č. 395/2002 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 93/7/EHS z 15. marca 1993 o navrátení predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4; Ú. v. ES L 74, 27. 3. 1993) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/100/ES zo 17. februára 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 8; Ú. v. ES L 60, 1. 3. 1997) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/38/ES z 5. júna 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 12; Ú. v. ES L 187, 10. 7. 2001).“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 515/2003 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.