199/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2007 do 31.10.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

199
ZÁKON
z 29. marca 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení zákona č. 458/2000 Z. z., zákona č. 559/2001 Z. z., zákona č. 385/2004 Z. z. a zákona č. 261/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 12 sa vypúšťa odsek 4.
2.
Za § 12 sa vkladajú § 12a a 12b, ktoré znejú:
㤠12a
(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahuje sa na štátnych zamestnancov Úradu osobitný predpis.4a)
(2)
Štátni zamestnanci v Úrade sú odmeňovaní podľa osobitného predpisu,4b) charakteristík platových tried štátneho zamestnanca v Úrade a platových taríf štátnych zamestnancov v Úrade. Charakteristiky platových tried štátneho zamestnanca v Úrade sú uvedené v prílohe č. 1 a platové tarify štátnych zamestnancov v Úrade sú uvedené v prílohe č. 2.
§ 12b
Zvýšenie platových taríf štátnych zamestnancov v Úrade sa upravuje v súlade s výškou určenou podľa osobitného predpisu.4c) Zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov v Úrade a termín ich platnosti určí služobný predpis.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4a až 4c znejú:
„4a)
Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4b)
§ 78 až 106, § 159 a 159b zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4c)
§ 105 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení zákona č. 551/2003 Z. z.“.
3.
V § 17 sa vypúšťa odsek 3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.
4.
Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Rozpočet Úradu
§ 21a
(1)
Rozpočet Úradu tvorí v štátnom rozpočte Slovenskej republiky samostatnú kapitolu.
(2)
Návrh rozpočtu kapitoly Úradu predloží Úrad na schválenie príslušnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Príslušný výbor Národnej rady Slovenskej republiky predloží schválený návrh rozpočtu kapitoly Úradu vláde do 30. júna bežného roka. Vláda rozhodne o návrhu rozpočtu kapitoly Úradu. Ak vláda vykoná v návrhu rozpočtu kapitoly Úradu zmeny, pri predkladaní návrhu zákona o štátnom rozpočte Národnej rade Slovenskej republiky ich odôvodní.
(3)
Úrad zodpovedá Národnej rade Slovenskej republiky za hospodárenie s prostriedkami štátneho rozpočtu kapitoly Úradu.
(4)
Národná rada Slovenskej republiky kontroluje hospodárenie Úradu s majetkom štátu vrátane prostriedkov štátneho rozpočtu kapitoly Úradu.“.
5.
Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý znie:
㤠24a
Štátnemu zamestnancovi sa k 1. máju 2007 určí nová funkcia a nový funkčný plat. Výška funkčného platu priznaná štátnemu zamestnancovi pred účinnosťou tohto zákona zostáva zachovaná.“.
6.
Zákon sa dopĺňa prílohami č. 1 a 2, ktoré vrátane nadpisov znejú:
Príloha č. 1 k zákonu č. 39/1993 Z. z.
„Charakteristiky platových tried štátneho zamestnanca na Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky
3.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Funkcia: odborný referent
Činnosti:
3.01
Vykonávanie čiastkovej odbornej činnosti alebo samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend vo vecne vymedzenej oblasti v služobnom úrade tvoriacej podklad na riadenie, na rozhodovanie alebo na kontrolu.
3.02
Vybavovanie a vedenie čiastkovej odbornej agendy vo vecne vymedzenej oblasti tvoriacej podklad na riadenie, na rozhodovanie, na kontrolu alebo príprava podkladov k odborným stanoviskám.
3.03
Vedenie centrálnej evidencie petícií a sťažností vrátane evidencie ich vybavenia.
3.04
Vykonávanie odbornej agendy spojenej so sprístupňovaním informácií.
4.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Funkcia: hlavný referent
Činnosti:
4.01
Samostatné vybavovanie a vedenie ucelenej odbornej agendy vo vecne vymedzenej oblasti tvoriacej podklad na riadenie, na rozhodovanie, na kontrolu alebo prípravu podkladov na odborné stanoviská.
4.02
Samostatné vybavovanie odbornej agendy uplatňovania zamestnaneckých vzťahov vo vecne vymedzenej oblasti v služobnom úrade.
4.03
Samostatné vybavovanie agendy o kontrolnej činnosti spojenej s ochranou utajovaných skutočností v Úrade.
5.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Funkcia: radca
Činnosti:
5.01
Samostatná odborná čiastková činnosť vo vymedzenej oblasti alebo odborná činnosť súvisiaca s vypracúvaním čiastkových podkladov na odborné stanoviská.
5.02
Zostavovanie rozpočtu v určenom rozsahu a sledovanie plnenia príjmov a čerpania výdavkov v služobnom úrade.
5.03
Odborná príprava rozhodnutí v služobnom úrade.
5.04
Odborná činnosť pri vykonávaní ucelenej agendy v oblasti rozpočtovania alebo financovania v štátnej službe.
5.05
Protokolárne zabezpečovanie oficiálnych návštev a služobných zahraničných návštev.
6.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Funkcia: samostatný radca
Činnosti:
6.01
Samostatná odborná činnosť pri navrhovaní opatrení alebo samostatné posudzovanie alebo vypracúvanie odborných stanovísk vo vecne vymedzenej oblasti.
6.02
Samostatná odborná činnosť pri vykonávaní ucelenej agendy v oblasti rozpočtovania alebo financovania v štátnej službe.
6.03
Tvorba služobných predpisov a samostatná odborná činnosť pri zabezpečovaní právnych vzťahov zamestnancov v služobnom úrade.
6.04
Tvorba plánu a koordinácia zahraničných aktivít Úradu, tvorba podkladov a stanovísk v oblasti zahraničných vzťahov; organizačné zabezpečovanie medzinárodných podujatí v SR a zahraničí, vysielanie zamestnancov Úradu do zahraničia a prijatie zahraničných delegácií; zabezpečovanie prekladov a tlmočenie pre potreby Úradu.
6.05
Systémová a aplikačná činnosť pri riešení jednotlivých úloh informačného systému verejnej správy.
6.06
Spracúvanie masmediálnej politiky a koordinovanie výstupov vo vzťahu k verejnosti a k ostatným orgánom, aktívne sprostredkovávanie výsledkov kontrolnej činnosti smerom k verejnosti; vybavovanie žiadostí o poskytnutie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
6.07
Koordinačná a metodická činnosť pri zabezpečovaní uplatňovania právnych vzťahov zamestnancov v služobnom úrade.
6.08
Samostatná kontrolná činnosť v čiastkovej oblasti alebo kontrolná činnosť pod odborným vedením v ucelenej oblasti. Táto činnosť môže byť spojená s vedením kontrolnej skupiny (kontrolór).
7.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Funkcia: odborný radca
Činnosti:
7.01
Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej, koordinačnej a metodickej činnosti, vyhodnocovanie výsledkov, a v príprave podkladov na rozhodovanie vo vecne vymedzenej oblasti.
7.02
Koordinačná a metodická činnosť na úseku rozpočtovania a financovania.
7.03
Analytická činnosť, vrátane vyhodnocovania výsledkov, príprava návrhu rozpočtu a vyhodnocovanie čerpania rozpočtových prostriedkov vo vecne vymedzenej oblasti na majetkovom a prevádzkovom úseku.
7.04
Koordinovanie, metodické usmerňovanie a zabezpečovanie civilnej ochrany, obrany, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; ochrana utajovaných skutočností.
7.05
Tvorba, systémová a aplikačná činnosť pri projektovaní časti informačného systému verejnej správy; tvorba koncepcie, koordinovanie vývoja a realizácie informačného systému verejnej správy.
7.06
Audítorská a usmerňovacia činnosť, vykonávanie vnútorného auditu v oblasti finančného riadenia vrátane jeho analýzy a predkladanie návrhov riešení pri vykonávaní vnútorného auditu.
7.07
Koncepčná, koordinačná a rozhodovacia činnosť v oblasti vybavovania sťažností a petícií.
7.08
Koordinovanie zahraničných vzťahov na úrovni Úradu, spolupráca s najvyššími kontrolnými úradmi v zahraničí, vypracovávanie návrhov koncepcie rozvoja zahraničných vzťahov Úradu; spracovávanie zahraničných materiálov pre potreby Úradu a ich preklady.
7.09
Čiastkové činnosti pri tvorbe koncepcií a plánov kontrolnej činnosti, programov dlhodobého rozvoja predmetu činnosti Úradu, vypracúvaní stanovísk k návrhu štátneho rozpočtu a návrhu štátneho záverečného účtu SR vrátane účasti na tvorbe plánu kontrol.
7.10
Samostatná kontrolná činnosť v ucelenej oblasti. Táto činnosť môže byť spojená s vedením kontrolnej skupiny alebo kontrolnej akcie (samostatný kontrolór).
8.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Funkcia: hlavný radca
Činnosti:
8.01
Koncepčné systémové alebo metodické činnosti vo vecne vymedzenej oblasti.
8.02
Tvorba koncepcie zamestnaneckých vzťahov v služobnom úrade a koordinačná a metodická činnosť osobného úradu.
8.03
Koncepčná a koordinačná činnosť na úseku rozpočtovania a financovania, príprava návrhov rozpočtu a záverečného účtu za rozpočtovú kapitolu.
8.04
Koncepčná a usmerňovacia činnosť, tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov, právne zastupovanie a právne poradenstvo.
8.05
Koncepčná a metodická činnosť Úradu v oblasti zahraničných vzťahov, koordinovanie zahraničných vzťahov na úrovni Úradu; zostavovanie výhľadových a ročných plánov zamerania zahraničných stykov Úradu.
8.06
Tvorba koncepcií a plánov kontrolnej činnosti, programov dlhodobého rozvoja predmetu činnosti Úradu, vypracúvanie stanovísk k návrhu štátneho rozpočtu a návrhu štátneho záverečného účtu SR vrátane účasti na tvorbe plánu kontrol.
8.07
Samostatné vykonávanie kontrolnej činnosti vrátane metodicko-analytickej činnosti v oblasti kontroly. Táto činnosť môže byť spojená s vedením kontrolnej skupiny alebo kontrolnej akcie (kontrolór špecialista).
9.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Funkcia: štátny radca
Činnosti:
9.01
Tvorba zložitých a rozsiahlych koncepcií, odborných stanovísk, analýz a komplexných informačných materiálov.
9.02
Odborná koordinačno-metodická a riadiaca činnosť pri zabezpečovaní činnosti viacerých útvarov.
9.03
Tvorba návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov a zásadných legislatívnych opatrení súvisiacich s pôsobnosťou Úradu a koncepčná, koordinačná a usmerňovacia činnosť súvisiaca s vypracúvaním odborných právnych stanovísk a analýz.
9.04
Koordinačná, koncepčná a metodicko-analytická činnosť vrátane vedenia prípravy, vykonávania a realizácie kontrolnej činnosti (kontrolór analytik).
Príloha č. 2 k zákonu č. 39/1993 Z. z.
Platové tarify štátnych zamestnancov na Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky (Sk mesačne)
Platová trieda Platová tarifa
3. 13 220
4. 14 150
5. 16 960
6. 18 240
7. 20 460
8. 24 440
9. 28 290
Čl. II
Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 131/2002 Z. z., zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 185/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 667/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 267/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 550/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 403/2004 Z. z., zákona č. 612/2004 Z. z., zákona č. 728/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 664/2006 Z. z. a zákona č. 107/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 5 písm. a) sa slová „v prvom bode, druhom bode, vo štvrtom bode," nahrádzajú slovami „v prvom bode až vo štvrtom bode,".
2.
V § 52 ods. 1 písm. b) sa slová „v prvom bode, druhom bode, vo štvrtom bode" nahrádzajú slovami „v prvom bode až vo štvrtom bode".
3.
V § 82 ods. 2 sa slová „v prvom bode, druhom bode, vo štvrtom bode" nahrádzajú slovami „v prvom bode až vo štvrtom bode".
4.
V § 83 ods. 1 sa slová „v prvom bode, v druhom bode, vo štvrtom bode" nahrádzajú slovami „v prvom bode až vo štvrtom bode".
5.
V § 85 ods. 1 sa slová „v prvom bode, v druhom bode, vo štvrtom bode" nahrádzajú slovami „v prvom bode až vo štvrtom bode".
Čl. III
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z. a zákona č. 678/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Na Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky sa vzťahuje tento zákon, ak osobitný zákon neustanovuje inak.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
2.
V § 6 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
„To neplatí pre rozpočtovú kapitolu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.“.
3.
V § 9 ods. 4 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová:
„ak osobitný zákon neustanovuje inak,"
4.
V § 9 ods. 4 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„to neplatí pre správcu kapitoly Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky.“.
5.
V § 15 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Úprava záväzných ukazovateľov kapitoly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky schválených zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa môže uskutočniť len so súhlasom správcu tejto kapitoly. Úprava záväzných ukazovateľov na základe osobitných predpisov týmto nie je dotknutá.".
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.“.
6.
V § 30 ods. 1 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová:
„s výnimkou kapitoly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.“.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1998 Z. z., zákona č. 86/2000 Z. z., zákona č. 138/2002 Z. z., zákona č. 100/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 360/2004 Z. z., zákona č. 253/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 320/2005 Z. z. a zákona č. 261/2006 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 112 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo na pozastavenie výkonu funkcie".
2.
V § 112 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo pozastavuje výkon funkcie".
3.
V § 113 sa vypúšťajú slová „a pozastavení výkonu funkcie".
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.