198/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2008 do 31.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

198
ZÁKON
z 23. marca 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z. a zákona č. 688/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 4 písm. a) sa slovo „pravdepodobné“ nahrádza slovami „takmer isté“.
2.
V § 3 odseky 6 a 7 znejú:
„(6)
Účtovné obdobie, ktoré je hospodárskym rokom, uplatní účtovná jednotka písomným oznámením miestne príslušnému daňovému úradu
a)
do 30 dní odo dňa vzniku účtovnej jednotky alebo
b)
najmenej 15 dní pred zmenou účtovného obdobia účtovnej jednotky.47a)
(7)
Ak oznámenie podľa odseku 6 nie je miestne príslušnému daňovému úradu doručené v ustanovenej lehote, účtovná jednotka nesmie uplatniť účtovné obdobie, ktoré je hospodárskym rokom. Účtovné obdobie, ktoré je hospodárskym rokom, musí účtovná jednotka uplatňovať minimálne jedno účtovné obdobie. Obdobne postupuje účtovná jednotka aj pri zmene hospodárskeho roka na kalendárny rok alebo pri zmene hospodárskeho roka na iný hospodársky rok.“.
3.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Účtovné obdobie, ktoré je hospodárskym rokom, nemôže uplatniť účtovná jednotka, ktorou je subjekt verejnej správy 5) (ďalej len „účtovná jednotka verejnej správy"), a účtovná jednotka uvedená v § 1 ods. 1 písm. a) treťom bode.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
§ 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
4.
V § 4 ods. 2 sa za slová „konsolidovanej účtovnej závierky“ vkladajú slová „vo verejnej správe“ a za slovo „konsolidácie“ sa vkladajú slová „vo verejnej správe“.
5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9)
Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 6 ods. 4 sa za slová „§ 17 a 18“ vkladajú slová „alebo podľa § 17a“ a za slová „podľa § 22“ sa vkladajú slová „a 22a“.
7.
V § 7 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.
8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:
„15)
Napríklad § 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, § 3 zákona č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
9.
V § 8 ods. 5 sa číslo „7“ nahrádza číslom „8“.
10.
V § 9 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).
11.
V § 10 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
slovné a číselné označenie účtovného dokladu,“.
12.
V § 16 sa v celom texte vypúšťajú slová „alebo vyrovnania“.
13.
V § 16 ods. 9 sa číslo „ 9“ nahrádza číslom „10“.
14.
V § 17 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená c) až f).
15.
V § 17 ods. 7 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo vyrovnania“.
16.
V § 17 ods. 9 sa slová „až 5“ nahrádzajú slovami „a 4“.
17.
V § 17a ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „rovnako postupuje aj účtovná jednotka zriadená osobitným predpisom.22aaa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22aaa znie:
„22aaa)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
18.
V § 18 ods. 1 sa slová „§ 25 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 26 ods. 3“.
19.
V § 18 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak osobitný predpis ustanovuje povinnosť zostaviť účtovnú závierku v priebehu účtovného obdobia, na účely tohto zákona sa táto účtovná závierka považuje za priebežnú účtovnú závierku, pričom taká účtovná závierka musí byť zostavená v rozsahu riadnej účtovnej závierky.“.
20.
V § 18 odsek 3 znie:
„(3)
V súvahe riadnej účtovnej závierky a mimoriadnej účtovnej závierky sa vykazujú informácie o majetku, záväzkoch a rozdiele majetku a záväzkov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. V súvahe priebežnej účtovnej závierky sa v časti bežné účtovné obdobie vykazujú informácie podľa prvej vety ku dňu, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka, a v časti bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa vykazujú informácie podľa prvej vety ku dňu, ku ktorému sa zostavuje riadna účtovná závierka alebo mimoriadna účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.“.
21.
V § 18 ods. 4 druhá veta znie: „Vo výkaze ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky sa vykazujú informácie podľa prvej vety ku dňu, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka za vykazovanú časť účtovného obdobia, a kumulatívne od začiatku účtovného obdobia do dňa, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka, a k tomu porovnateľné informácie podľa prvej vety ku dňu, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka za vykazovanú časť účtovného obdobia, a kumulatívne od začiatku účtovného obdobia do dňa, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia.“.
22.
§ 18 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
V poznámkach sa uvedie aj vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za
a)
overenie účtovnej závierky audítorom podľa § 19 a § 22 ods. 12,
b)
iné uisťovacie služby,
c)
daňové poradenstvo a
d)
iné súvisiace služby poskytnuté účtovnej jednotke týmto audítorom alebo audítorskou spoločnosťou.“.
23.
V § 19 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Audítora účtovnej jednotky podľa odseku 1 písm. a), b) a d) schvaľuje a odvoláva valné zhromaždenie alebo členská schôdza. V účtovných jednotkách, ktoré majú zriadený výbor pre audit alebo v ktorých dozorná rada vykonáva funkcie výboru pre audit, predkladá predstavenstvo valnému zhromaždeniu alebo členskej schôdzi návrh na schválenie alebo odvolanie audítora na základe odporúčania výboru pre audit alebo dozornej rady. Odvolanie audítora musí byť riadne odôvodnené, pričom rozdielnosť názorov na použitie postupov pri zostavovaní účtovnej závierky podľa tohto zákona alebo na použitie audítorských postupov24a) nemôže byť dôvodom na odvolanie audítora.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:
„24a)
§ 31 zákona č. 466/2002 Z. z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov.“.
24.
V § 19 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a to za účtovné obdobie, v ktorom boli tieto finančné prostriedky použité.“.
25.
Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠19a
Výbor pre audit
(1)
Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, banka, pobočka zahraničnej banky, Exportno-importná banka Slovenskej republiky, poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa, pobočka zahraničnej zaisťovne, správcovská spoločnosť, pobočka správcovskej spoločnosti, dôchodková správcovská spoločnosť a doplnková dôchodková spoločnosť sú povinné zriadiť výbor pre audit s výnimkou účtovnej jednotky podľa odseku 4.
(2)
Výbor pre audit sa skladá z členov dozornej rady alebo z členov menovaných valným zhromaždením. Minimálne jeden člen výboru pre audit musí mať päť rokov odbornej praxe v oblasti účtovníctva alebo auditu a musí byť nezávislý. Nezávislým členom je fyzická osoba, ktorá nie je majetkovo alebo osobne prepojená s účtovnou jednotkou alebo jej dcérskou účtovnou jednotkou, jej akcionármi, členmi štatutárnych orgánov a audítorom účtovnej jednotky, a ani im nie je blízkou osobou a nemá žiadny príjem od účtovnej jednotky alebo jej dcérskej účtovnej jednotky okrem odmeny za prácu v dozornej rade alebo vo výbore pre audit.
(3)
Výbor pre audit
a)
sleduje zostavovanie účtovnej závierky a dodržiavanie osobitných predpisov,22a)
b)
sleduje efektivitu vnútornej kontroly a systémy riadenia rizík v účtovnej jednotke,
c)
sleduje audit individuálnej účtovnej závierky a audit konsolidovanej účtovnej závierky,
d)
preveruje a sleduje nezávislosť audítora, predovšetkým služieb poskytovaných audítorom podľa osobitného predpisu,26a)
e)
odporúča na schválenie audítora na výkon auditu pre účtovnú jednotku,
f)
určuje termín audítorovi na predloženie čestného vyhlásenia o jeho nezávislosti.
(4)
Účtovná jednotka podľa odseku 1 nemusí mať zriadený výbor pre audit, ak
a)
je dcérskou účtovnou jednotkou a jej materská účtovná jednotka má zriadený výbor pre audit a tento výbor vykonáva činnosti podľa odseku 3 aj pre dcérsku účtovnú jednotku,
b)
má sídlo v inom členskom štáte Európskej únie (ďalej len „členský štát") alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „štát Európskeho hospodárskeho priestoru"), a má vytvorený orgán vykonávajúci činnosti ako výbor pre audit, ktorý je založený a vykonáva svoje činnosti podľa právnych predpisov platných v tomto členskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru; v takom prípade účtovná jednotka zverejní vo výročnej správe, ktorý orgán tieto činnosti vykonáva a aké je jeho zloženie,
c)
jej dozorná rada vykonáva činnosti výboru pre audit; činnosti výboru pre audit nemôže vykonávať predseda dozornej rady,
d)
je Národnou bankou Slovenska,
e)
je ministerstvom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:
„26a)
§ 2 ods. 1 a 2 zákona č. 466/2002 Z. z.“.
26.
§ 20 sa dopĺňa odsekmi 6 až 8, ktoré znejú:
„(6)
Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe uviesť ako osobitnú časť výročnej správy vyhlásenie o správe a riadení, ktoré obsahuje
a)
odkaz na kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiavať pri riadení, a údaj o tom, kde je kódex o riadení spoločnosti verejne dostupný,
b)
všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené,
c)
informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti 28c) a dôvody týchto odchýlok alebo informáciu o neuplatňovaní žiadneho kódexu riadenia spoločnosti a dôvody, pre ktoré sa tak rozhodla,
d)
opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík,
e)
informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania,
f)
informácie o zložení a činnosti predstavenstva a jeho výborov,
g)
informácie podľa odseku 7.
(7)
Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe zverejniť aj údaje o
a)
štruktúre základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru s uvedením druhov akcií, opisu práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom základnom imaní,
b)
obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov,
c)
kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu,28aa)
d)
majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv,
e)
spôsobe kontroly systému zamestnaneckých akcií, ak práva spojené s týmito akciami nie sú uplatňované priamo zamestnancami,
f)
obmedzeniach hlasovacích práv,
g)
dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv,
h)
pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu a zmenu stanov,
i)
právomociach jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií,
j)
všetkých významných dohodách, ktorých je zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej účinkoch s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne poškodilo; táto výnimka sa neuplatní, ak je povinná zverejniť tieto údaje v rámci plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi,
k)
všetkých dohodách uzatvorených medzi ňou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie.
(8)
Členovia predstavenstva účtovnej jednotky, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, predložia valnému zhromaždeniu vysvetľujúcu správu k obsahovým náležitostiam výročnej správy podľa odsekov 6 a 7.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 28aa a 28c znejú:
„28aa)
§ 8 písm. f ) zákona č. 566/2001 Z. z.
28c)
Napríklad § 18 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.“.
27.
V § 21 ods. 4 prvej vete sa za slovo „jednotka“ vkladá čiarka a slová „na ktorú sa vzťahuje povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku podľa § 22,“.
28.
V § 21 ods. 5 sa za slová „v tom istom rozsahu a“ vkladajú slová „v tej istej lehote“.
30.
V § 22 ods. 11 sa číslo „ 9“ nahrádza číslom „ 8“.
32.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33 znie:
„33)
Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
33.
V § 24 odsek 3 znie:
„(3)
Pri kúpe a pri predaji cudzej meny za slovenskú menu použije účtovná jednotka kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ak sa predaj alebo kúpa cudzej meny uskutoční za iný kurz ako ponúka banka, pobočka zahraničnej banky alebo zmenáreň v kurzovom lístku, použije sa kurz, ktorý banka, pobočka zahraničnej banky alebo zmenáreň v deň vysporiadania obchodu ponúka za kúpu alebo predaj meny v kurzovom lístku. Ak sa kúpa alebo predaj neuskutočňuje s bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo so zmenárňou, použije sa kurz vyhlásený Národnou bankou Slovenska v deň vysporiadania obchodu.“.
34.
§ 24 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Odsek 2 sa nepoužije pri prijatých preddavkoch a pri poskytnutých preddavkoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.“.
35.
V § 25 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „záväzkov“ vkladá čiarka a slová „ak tento zákon neustanovuje inak,“.
36.
V § 25 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2
1.
majetok a záväzky nadobudnuté vkladom alebo kúpou podniku alebo jeho časti a majetok a záväzky nadobudnuté zámenou s výnimkou účtovnej jednotky účtujúcej v sústave jednoduchého účtovníctva a účtovnej jednotky, ktorá nie je založená alebo zriadená na účel podnikania,
2.
cenné papiere v majetku fondu35a) a cenné papiere určené na obchodovanie a cenné papiere určené na predaj u obchodníkov s cennými papiermi, ktorí nepostupujú podľa § 17a ods. 1,
3.
komodity, s ktorými sa obchoduje na verejnom trhu, ktoré účtovná jednotka sama nevyrobila a nadobudla ich na účel ich ďalšieho predaja na verejnom trhu (ďalej len „komodity"),
4.
drahé kovy v majetku fondu.9)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:
„35a)
Zákon č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
37.
V § 25 odsek 2 znie:
„(2)
Účtovná jednotka, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom podľa § 19 ods. 1 písm. a) a b), oceňuje pohľadávky a záväzky so splatnosťou dlhšou ako jeden rok súčasnou hodnotou s výnimkou odloženej daňovej pohľadávky a odloženého daňového záväzku. Účtovná jednotka oceňuje pohľadávky a záväzky súčasnou hodnotou aj po zániku povinnosti overenia účtovnej závierky audítorom. Pohľadávky a záväzky v majetku fondu35a) sa oceňujú súčasnou hodnotou s výnimkou pohľadávok a záväzkov, ktoré nie sú splatné v splátkach a ich dohodnutá doba splatnosti je kratšia ako jeden rok; také pohľadávky sa môžu oceniť menovitou hodnotou.“.
38.
V § 25 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Súčasná hodnota budúcich peňažných príjmov sa vypočítava ako súčet súčinov budúcich peňažných príjmov a príslušných diskontných faktorov. Súčasná hodnota budúcich peňažných výdavkov sa vypočítava ako súčet súčinov budúcich peňažných výdavkov a príslušných diskontných faktorov.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
39.
§ 26 znie:
㤠26
(1)
Ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sú budúce ekonomické úžitky zásob nižšie ako ich ocenenie v účtovníctve, ocenia sa v čistej realizačnej hodnote. Čistou realizačnou hodnotou sa rozumie predpokladaná predajná cena zásob znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a náklady súvisiace s ich predajom.
(2)
Ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je suma záväzkov iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení. Pri dlhodobých záväzkoch sa prehodnotí diskontný faktor.
(3)
Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je účtovná jednotka povinná upraviť ocenenie hodnoty majetku, vytvoriť rezervy a odpisovať majetok v súlade s účtovnými zásadami a účtovnými metódami.
(4)
Ocenenie majetku sa upraví opravnými položkami, ak existuje opodstatnený predpoklad zníženia hodnoty majetku pod jeho účtovnú hodnotu. Opravné položky sa zrušia alebo sa zmení ich výška, ak nastane zmena predpokladu zníženia hodnoty.
(5)
Rezervy sú záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou.
(6)
Na účely tohto zákona sa škodou na majetku rozumie neodstrániteľné poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo strata majetku. Inventarizáciou zistené odcudzenie alebo zistená strata majetku je manko.
(7)
Odseky 1 až 4 nepoužije účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva s výnimkou odpisovania majetku a tvorby rezerv, ktoré sú uznaným daňovým výdavkom podľa osobitného predpisu.35b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35b znie:
„35b)
§ 20 ods. 9 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
40.
V § 27 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
cenné papiere trhovou cenou alebo kvalifikovaným odhadom s výnimkou cenných papierov držaných do splatnosti, cenných papierov emitovaných účtovnou jednotkou a podielov na základnom imaní v obchodných spoločnostiach, pre ktoré je účtovná jednotka materskou účtovnou jednotkou alebo v ktorých účtovná jednotka má podstatný vplyv, ktorým sa rozumie najmenej dvadsaťpercentný podiel na jej hlasovacích právach okrem majetkovej účasti v realitnej spoločnosti podľa osobitného predpisu,37a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:
„37a)
§ 73a až 73j zákona č. 594/2003 Z. z. v znení zákona č. 213/2006 Z. z.“.
41.
V § 27 sa odsek 1 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:
„g)
komodity trhovou cenou,
h)
drahé kovy v majetku fondu9) trhovou cenou.“.
42.
V § 27 odseky 3 až 5 znejú:
„(3)
Trhová cena je
a)
záverečná cena vyhlásená na burze v deň ocenenia podľa § 24 ods. 1 písm. b), ak trh s príslušným majetkom, ktorý burza organizuje, je aktívnym trhom; ak v tento deň cena vyhlásená nebola, použije sa bezprostredne predchádzajúca záverečná cena vyhlásená najskôr desiaty deň pred týmto dňom, alebo ak taká cena nie je dostupná,
b)
najpočetnejšia cena ponuky na inom aktívnom trhu v deň ocenenia podľa § 24 ods. 1 písm. b); ak v tento deň na trhu nebola cena ponuky, použije sa cena z bezprostredne predchádzajúceho dňa, v ktorom bola cena ponuky, najskôr z desiateho dňa predo dňom podľa § 24 ods. 1 písm. b).
(4)
Aktívny trh podľa odseku 3 je trh, na ktorom
a)
sa obchoduje s majetkom podľa druhu majetku s podobnými vlastnosťami za obdobných podmienok,
b)
sú obvykle osoby ochotné kúpiť alebo predať, a
c)
informácia o cenách na ňom je dostupná verejnosti.
(5)
Ak sa s majetkom neobchoduje na tuzemskej burze, ale obchoduje sa s ním na zahraničných regulovaných verejných trhoch, rozumie sa trhovou cenou podľa odseku 3 písm. a) záverečná cena vyhlásená na rozhodujúcom regulovanom trhu. Ak sa na rozhodujúcom regulovanom trhu s majetkom, ktorý je predmetom ocenenia, v deň ocenenia neobchodovalo, rozumie sa trhovou cenou podľa odseku 3 písm. a) najvyššia cena zo záverečných cien, vyhlásená na zahraničných regulovaných verejných trhoch, na ktorých je účtovnej jednotke dostupná účasť na obchodovaní.“.
43.
V § 27 ods. 8 sa slová „ustanovenia § 25 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 26 ods. 3“.
44.
V § 27 ods. 9 druhej vete sa vypúšťajú slová „a cenných papierov obstaraných v primárnych emisiách neurčených na obchodovanie“.
45.
§ 27 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Podielový list v majetku fondu35a) sa oceňuje jeho podielom na hodnote čistého majetku v príslušnom fonde.“.
46.
V § 28 ods. 1 sa vypúšťa odkaz 40.
Poznámka pod čiarou k odkazu 40 sa vypúšťa.
47.
V § 28 ods. 4 prvá veta znie:
„Hmotný majetok okrem zásob a nehmotný majetok okrem pohľadávok odpisuje účtovná jednotka počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku.“.
48.
V § 29 ods. 2 sa slová „§ 25 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 26 ods. 3“.
49.V § 31 ods. 1 sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.
50.
V § 31 ods. 5 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „v písomnej forme a v technickej forme, ak účtovná jednotka vedie účtovné záznamy v technickej forme“.
51.
V § 35 ods. 1 prvej vete sa za slovo „strate“ vkladá čiarka a slovo „odcudzeniu“.
52.
V § 38 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
53.
V § 38 ods. 2 úvodná veta znie: „Daňový úrad môže uložiť pokutu za porušenie povinností ustanovených v § 4 ods. 1, § 6, § 7 ods. 1, § 8 ods. 1, § 17 ods. 3 a 4, § 17a , § 19, § 19a, § 20, § 21, § 22, § 22a a § 24 do 3 % celkovej sumy majetku.“.
54.
V § 38 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v účtovných jednotkách, ktorým táto povinnosť vyplýva z § 17a.“.
55.
V § 38 ods. 5 sa číslo „7“ nahrádza číslom „6“.
56.
V § 38 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 6 až 8.
57.
V § 38 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Toto ustanovenie sa použije aj vtedy, ak účtovná jednotka nevykazuje žiaden majetok.“.
58.
V § 38 ods. 7 sa vypúšťajú slová „podľa odseku 1“ a slovo „troch“ sa nahrádza slovom „piatich“.
59.
§ 38 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Proti rozhodnutiu o uložení pokuty sa možno odvolať.48)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 48 znie:
„48)
§ 46 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
60.
Za § 39c sa vkladá § 39d, ktorý znie:
㤠39d
(1)
Vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti uvádza účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ako osobitnú časť výročnej správy podľa § 20 ods. 6 až 8 prvýkrát za účtovné obdobie, ktoré sa začína 1. januára 2007 a neskôr.
(2)
Konsolidovaná účtovná závierka ústrednej správy a konsolidované účtovné závierky účtovných jednotiek verejnej správy sa zostavujú prvýkrát za účtovné obdobie, ktoré sa začína 1. januára 2009.
(3)
Súhrnná účtovná závierka verejnej správy sa zostavuje prvýkrát za účtovné obdobie, ktoré sa začína 1. januára 2010.
(4)
Na konania podľa § 38 začaté pred 1. januárom 2008 sa vzťahujú predpisy účinné do 31. decembra 2007.“.
61.
Príloha znie:
„Príloha k zákonu č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Týmto zákonom sa preberajú tieto právne akty:
1.
Štvrtá smernica Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, vychádzajúca z článku 54 (3) g) zmluvy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/ zv.1; Ú. v. ES L 222, 14. 8. 1978) v znení smernice Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/ zv.1; Ú. v. ES L 193, 18.7.1983), smernice Rady 84/569/EHS z 27. novembra 1984 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/ zv.1; Ú. v. ES L 314, 4.12.1984), smernice Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/ zv.1; Ú. v. ES L 395, 30.12.1989), smernice Rady 90/604/EHS z 8. novembra 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/ zv.1; Ú. v. ES L 317, 16.11.1990), smernice Rady 90/605/EHS z 8. novembra 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/zv.1; Ú. v. ES L 317, 16.11.1990), smernice Rady 94/8/ES z 21. marca 1994 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/ zv.1; Ú. v. ES L 82, 25. 3. 1994), smernice Rady 1999/60/ES zo 17. júna 1999 (Ú. v. ES L 162, 26. 6. 1999), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES z 27. septembra 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/ zv.1; Ú. v. ES L 283, 27. 10. 2001), smernice Rady 2003/38/ES z 13. mája 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/ zv.1; Ú. v. EÚ L 120, 15. 5. 2003), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/zv.1; Ú. v. EÚ L 178, 17. 7. 2003), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 (Ú. v. EÚ L 157, 9. 6. 2006), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/46/ES zo 14. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 224, 16. 8. 2006) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/99/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).
2.
Siedma smernica Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 o konsolidovaných účtovných závierkach, vychádzajúca z článku 54 (3) g) zmluvy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/zv.1; Ú. v. ES L 193, 18. 7. 1983) v znení smernice Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/zv.1; Ú. v. ES L 395, 30. 12. 1989), smernice Rady 90/604/EHS z 8. novembra 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/zv.1; Ú. v. ES L 317, 16.11.1990), smernice Rady 90/605/EHS z 8. novembra 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/zv.1; Ú. v. ES L 317, 16.11.1990), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES z 27. septembra 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/zv.1; Ú. v. ES L 283, 27. 10. 2001), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/ zv.1; Ú. v. EÚ L 178, 7. 7. 2003), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 (Ú. v. EÚ L 157, 9. 6. 2006), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/46/ES zo 14. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 224, 16. 8. 2006) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/99/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).
3.
Smernica Rady 86/635/EHS z 8. decembra 1986 o ročných účtovných závierkach a konsolidovaných účtovných závierkach bánk a iných finančných inštitúcií (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.6/zv.1; Ú. v. ES L 372, 31.12.1986) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES z 27. septembra 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/zv.1; Ú. v. ES L 283, 27. 10. 2001), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/zv.1; Ú. v. EÚ L 178, 17. 7. 2003) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/46/ES zo 14. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 224, 16. 8. 2006).
4.
Smernica Rady 91/674/EHS z 19. decembra 1991 o ročných účtovných a konsolidovaných účtovných závierkach poisťovní (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.6/zv.1; Ú. v. ES L 374, 31.12.1991) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/zv.1; Ú. v. EÚ L 178, 17. 7. 2003) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/46/ES zo 14. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 224, 16. 8. 2006).
5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/25/ES z 21. apríla 2004 o ponukách na prevzatie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/zv. 2; Ú. v. EÚ L 142, 30. 4. 2004) – čl. 10 ods. 1 a 3, čl. 21.
6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a ktorou sa zrušuje smernica Rady 84/253/EHS (Ú. v. EÚ L 157, 9. 6. 2006) – čl. 2 ods. 13, čl. 37, čl. 38 ods. 1, čl. 41, čl. 49, čl. 53.
7.
Smernica Komisie 2006/111/ES zo 16. novembra 2006 o transparentnosti finančných vzťahov členských štátov a verejných podnikov a o finančnej transparentnosti v niektorých podnikoch (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 318, 17. 11. 2006) – čl. 1 až 4, čl. 6, čl. 8.“.
Čl. II
Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 386/2002 Z. z., zákona č. 428/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z. a zákona č. 238/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 písm. h) sa slová „účtovných výkazov3)“ nahrádzajú slovom „účtovníctva3)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 2b sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
vydáva predchádzajúci písomný súhlas podľa § 2c ods. 6.“.
3.
V § 2b ods. 2 sa slová „účtovných výkazov“ nahrádzajú slovom „účtovníctva“.
4.
V § 2c ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a v osobitných prípadoch10a) za dohodnutých podmienok po predchádzajúcom písomnom súhlase ministerstva“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a)
§ 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 523/2004 Z. z.“.
5.
V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom zc), ktoré znie:
„zc)
vykonáva obchody s klientom Štátny dlh v súlade s § 2c ods. 6.“.
6.
V § 17 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
vykonáva obchody so Štátnou pokladnicou v súlade s § 2c ods. 6.“.
7.
V § 20 písm. a) sa nad slovom „štátu“ odkaz 29 nahrádza odkazom 3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29 sa vypúšťa.
Čl. III
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z. a zákona č. 678/2006 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 7 ods. 1 písmeno g) znie:
„g)
výnosy z majetkových účastí štátu a príjmy z prevodu správy majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky (ďalej len „majetok štátu"), ako aj z prevodu vlastníctva majetku štátu s výnimkou príjmov z prevodu správy alebo z prevodu vlastníctva majetku štátu v správe štátnej príspevkovej organizácie a príjmov, o ktorých osobitný predpis ustanovuje inak,12) “.
2.
V § 24 odsek 1 znie:
„(1)
Príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia. Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov. Účelovo určené peňažné dary sa použijú v súlade s ich určením. Príjem z prevodu správy alebo z prevodu vlastníctva majetku štátu v správe štátnej príspevkovej organizácie možno použiť len na financovanie obstarávania hmotného a nehmotného majetku vrátane jeho technického zhodnotenia a na financovanie opráv a údržby hmotného majetku.“.
3.
V § 24 ods. 7 sa vypúšťa tretia veta.
4.
V § 24 sa vypúšťajú odseky 11 a 12.
5.
§ 25 vrátane nadpisu znie:
㤠25
Tvorba a použitie rezervného fondu
Rezervný fond príspevkovej organizácie sa tvorí z výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie. Rezervný fond príspevkovej organizácie možno použiť na vysporiadanie straty príspevkovej organizácie.“.
6.
V § 27 sa vypúšťa odsek 4.
Čl. IV
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z. a zákona č. 520/2005 Z. z. sa mení takto:
V § 142 sa slovo „mimoriadna“ nahrádza slovom „priebežná“ a slovo „mimoriadnymi“ sa nahrádza slovom „priebežnými“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. II, ktorý nadobúda účinnosť 1. mája 2007, a čl. I bodov 1 až 11, 13 a 14, 16 až 25, 27 a 28, 30, 32 až 59, 61 a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2008, a čl. I bodov 29 a 31, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.