180/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

180
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. marca 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 335/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 335/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, mení sa a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
typové schválenie ES vozidiel kategórie T4, T5, C1 až C5, R1 až R4, S1 a S2,“.
2.
§ 19 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 13 znie:
„(3)
Na typové schválenie vozidiel13) kategórie T4, T5, C1 až C5, R1 až R4, S1 a S2 sa okrem technických požiadaviek ustanovených osobitným predpisom vzťahujú technické požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády pre príslušné kategórie vozidiel.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
„13)
§ 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.“.
3.
§ 20 znie:
㤠20
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 5.“.
4.
V prílohe č. 5 sa doterajší text označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
„2.
Smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2007.
Robert Fico v. r.