13/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

13
ZÁKON
z 13. decembra 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 206/2002 Z. z., zákona č. 289/2005 Z. z., zákona č. 95/2006 Z. z. a zákona č. 121/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 34 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Vysielaná reklama a telenákup nesmú byť vysielané takým spôsobom, že zvuková intenzita ich vysielania je vyššia ako zvuková intenzita zložiek programovej služby vysielaných v čase predchádzajúcom vysielaniu reklamy alebo telenákupu, ako aj v čase tesne nasledujúcom po ich odvysielaní. Takýto spôsob vysielania sa použije aj pri vysielaní zvukovo-obrazových prostriedkov oddeľujúcich reklamu alebo telenákup od iných častí programovej služby podľa odseku 1.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
2.
§ 38 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Na spôsob vysielania oznamu o sponzorstve sa vzťahuje § 34 ods. 3.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.