11/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 06.01.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

11
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 21. decembra 2006 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:
1.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na rok 2007 z 25. októbra 2006 uzavretá medzi zamestnávateľmi v súlade s § 1 ods. 1 písm. a) až i) zákona č. 553/2003 Z. z.
a
Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky, Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska.
2.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2007 z 25. októbra 2006 uzavretá podľa § 2 ods. 3 písm. c) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov medzi štátom zastúpeným zástupcami poverenými vládou
a
Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky, Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska.
3.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2007 pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky z 25. októbra 2006 uzavretá medzi Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
4.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2006 – 2007 z 13. novembra 2006 uzavretá medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov služieb
a
Združením organizácií verejných prác v Slovenskej republike.
5.
Dodatok č. 8 z 8. augusta 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2006 z 30. apríla 2002 uzavretej medzi Zväzom celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva.
6.
Dodatok č. 1 z 2. októbra 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2006 – 2007 z 15. decembra 2005 uzavretej medzi Slovenským odborovým zväzom energetikov
a
Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.
7.
Dodatok č. 1 z 2. októbra 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2006 – 2007 z 15. decembra 2005 uzavretej medzi Združením odborárov jadrovej energetiky Slovenska
a
Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.
8.
Dodatok č. 2 z 9. októbra 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2006 z 28. februára 2006 pre odvetvie drevospracujúceho priemyslu na Slovensku uzavretej medzi Zväzom spracovateľov dreva Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
9.
Dodatok č. 2 z 10. októbra 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2006 z 21. novembra 2005 pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky uzavretej medzi Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
10.
Dodatok č. 9 zo 16. októbra 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2006 z 30. apríla 2002 uzavretej medzi Zväzom celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva.
11.
Dodatok č. 2 z 2. novembra 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2006 z 26. decembra 2005 pre odvetvie vodného hospodárstva Slovenskej republiky uzavretej medzi Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
12.
Dodatok č. 4 z 9. novembra 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2005 – 2007 zo 17. februára 2005 uzavretej medzi Odborovým zväzom Chémia Slovenskej republiky a Asociáciou vedúcich zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky
a
Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.
13.
Dodatok č. 2 zo 6. decembra 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2006 – 2007 z 15. decembra 2005 uzavretej medzi Združením odborárov jadrovej energetiky Slovenska
a
Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.
14.
Dodatok č. 1 z 8. decembra 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2006 – 2008 zo 17. marca 2006 uzavretej medzi Slovenským odborovým zväzom sklárskeho priemyslu
a
Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky.