109/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2007 do 31.12.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

109
ZÁKON
z 9. februára 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 260/2001 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 114/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 109/2005 Z. z., zákona č. 466/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z. a zákona č. 1/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 18 sa odsek 1 dopĺňa písmenami e) až g), ktoré znejú:
„e)
poskytnúť príslušnému dráhovému správnemu úradu technickú pomoc a informácie potrebné na účely vyšetrovania nehôd a mimoriadnych udalostí, posúdenie stavu bezpečnosti a plynulosti prevádzky dráhy,
f)
vytvárať podmienky na zaistenie a zvyšovanie bezpečnosti prevádzky, na predchádzanie vzniku nehôd, mimoriadnych udalostí a iných narušení bezpečnosti prevádzky dráhy a dopravy na dráhe,
g)
dodržiavať povinnosti určené pri preprave nebezpečného tovaru.“.
2.
V § 20 písmeno b) znie:
„b)
zabezpečiť dopravcom prístup k službám poskytovaným prevádzkovateľom dráhy takým spôsobom, aby nedošlo k zvýhodneniu niektorého z dopravcov; rovnako to platí aj pre terminály kombinovanej dopravy a prístavy slúžiace alebo potenciálne slúžiace viac ako jednému užívateľovi, ak sú v nich poskytované železničné služby; rozsah služieb a zoznam doplnkových služieb je uvedený v prílohe č. 2,“.
3.
§ 20 sa dopĺňa písmenami m) a n), ktoré znejú:
„m)
prijať opatrenia vyplývajúce z technických špecifikácií a bezpečnostných predpisov na zaistenie bezpečnosti prevádzky dráhy, uplatňovať bezpečnostné predpisy voči všetkým dotknutým subjektom otvoreným spôsobom a za podmienok rovnakého prístupu,
n)
uplatňovať systém riadenia bezpečnosti a plniť úlohy vyplývajúce z bezpečnostného povolenia.“.
4.
V § 25 ods. 1 sa za slová „zdravia osôb,“ vkladajú slová „ochrana pred požiarmi,“.
5.
V § 26 ods. 2 sa za slová „životného prostredia,“ vkladajú slová „ochrany pred požiarmi,“.
6.
V § 27 sa odsek 1 dopĺňa písmenami i), j) a k), ktoré znejú:
„i)
poskytnúť príslušnému dráhovému správnemu úradu technickú pomoc a informácie potrebné na účely vyšetrovania nehôd a mimoriadnych udalostí, posúdenie stavu bezpečnosti a plynulosti prevádzky dráhy,
j)
vytvárať podmienky na zaistenie a zvyšovanie bezpečnosti prevádzky, na predchádzanie vzniku nehôd, mimoriadnych udalostí a iných narušení bezpečnosti prevádzky dráhy a dopravy na dráhe,
k)
dodržiavať povinnosti určené pri preprave nebezpečného tovaru.“.
7.
V § 27 sa odsek 2 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:
„g)
prijať opatrenia vyplývajúce z technických špecifikácií a bezpečnostných predpisov na zaistenie bezpečnosti dopravy na dráhe, uplatňovať bezpečnostné predpisy voči všetkým dotknutým subjektom otvoreným spôsobom a za podmienok rovnakého prístupu,
h)
uplatňovať systém riadenia bezpečnosti a plniť úlohy vyplývajúce z bezpečnostného osvedčenia.“.
8.
V § 28a ods. 1 písm. c) sa slovo „bydliska“ nahrádza slovami „pobytu (ďalej len „bydlisko")“.
9.
V § 30a odsek 3 znie:
„(3)
Dopravca je povinný viesť oddelene evidenciu nákladov a výnosov z realizácie výkonov mimo zmluvy o prevádzkovaní dopravy a z realizácie zmluvy o prevádzkovaní dopravy. Zmluvu o prevádzkovaní dopravy člení podľa záväzkov štátu a záväzkov jednotlivých samosprávnych krajov. Túto evidenciu predkladá objednávateľovi výkonov.“.
10.
V § 30a odsek 6 znie:
„(6)
Podrobnosti o evidencii a predkladaní nákladov a výnosov podľa odseku 3 a podrobnosti o určení preukázateľnej straty v osobnej doprave, ktorá vznikla plnením záväzkov zo zmluvy o prevádzkovaní dopravy pre samosprávny kraj alebo obec podľa odseku 2 písm. a) a pre ministerstvo podľa odseku 2 písm. b), ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
11.
V § 31 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a bezpečnostného povolenia.“.
12.
§ 46a vrátane nadpisu znie:
㤠46a
Bezpečnostné povolenie a bezpečnostné osvedčenie
(1)
Prevádzkovateľ celoštátnej a regionálnej dráhy musí mať ku dňu začatia prevádzkovania dráhy bezpečnostné povolenie. Dopravca musí mať ku dňu začatia prevádzkovania dopravy na celoštátnej a regionálnej dráhe bezpečnostné osvedčenie.
(2)
Bezpečnostné povolenie a bezpečnostné osvedčenie na základe žiadosti vydáva príslušný dráhový správny úrad na dobu najviac piatich rokov, pričom strácajú platnosť uplynutím doby, na ktorú boli vydané, a platia pre celú sieť alebo jej časť. Nemožno ich previesť na inú osobu a neprechádzajú ani na právneho nástupcu. Na žiadosť držiteľa je možné opakovane predĺžiť ich platnosť na dobu najviac piatich rokov.
(3)
Prevádzkovateľ dráhy bezpečnostným povolením preukazuje, že
a)
má vytvorenú organizačnú štruktúru a systém riadenia bezpečnosti pri prevádzkovaní dráhy podľa § 48d a prílohy č. 5,
b)
vydal vnútorné predpisy na prevádzkovanie dráhy, organizovanie dopravy na dráhe, obsluhu dráhy, o požiadavkách na odbornú spôsobilosť a znalosť osôb zabezpečujúcich prevádzkovanie dráhy a o spôsobe jej overovania, o systéme pravidelného školenia a o postupoch pri vzniku nehôd a mimoriadnych udalostí a zisťovaní ich príčin.
(4)
Bezpečnostné povolenie obsahuje
a)
potvrdenie o schválení opatrení prijatých prevádzkovateľom dráhy na splnenie požiadaviek podľa odseku 3 písm. a),
b)
potvrdenie o schválení opatrení prijatých prevádzkovateľom dráhy na splnenie požiadaviek podľa odseku 3 písm. b), špecifických požiadaviek na projektovanie, údržbu a bezpečnú prevádzku železničnej infraštruktúry, riadiaceho, zabezpečovacieho systému a návestenia.
(5)
Dopravca bezpečnostným osvedčením preukazuje, že
a)
má vytvorenú organizačnú štruktúru a systém riadenia bezpečnosti pri prevádzkovaní dopravy na dráhe podľa § 48d a prílohy č. 5,
b)
spĺňa podmienky odbornej, zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti osôb zabezpečujúcich prevádzkovanie dopravy na dráhe,
c)
spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom na prevádzkovanie dráhových vozidiel,
d)
vydal vnútorné predpisy na prevádzkovanie dopravy na dráhe, prevádzku dráhových vozidiel, o požiadavkách na odbornú spôsobilosť a znalosť osôb zabezpečujúcich prevádzkovanie dopravy na dráhe, o spôsobe jej overovania a systéme pravidelného školenia, o postupoch pri vzniku nehôd a mimoriadnych udalostí a zisťovaní ich príčin.
(6)
Bezpečnostné osvedčenie obsahuje
a)
osvedčenie o schválení opatrení prijatých dopravcom na splnenie požiadaviek podľa odseku 5 písm. a),
b)
osvedčenie o schválení opatrení prijatých dopravcom na splnenie požiadaviek podľa odseku 5 písm. b) až d), špecifických požiadaviek na zaistenie bezpečnej prevádzky na tratiach príslušnej siete, požiadaviek na uplatňovanie technických špecifikácií a bezpečnostných predpisov, osvedčení pre personál a povolenia prevádzky dráhových vozidiel,
c)
označenie druhu dopravy a rozsah dopravných služieb, na ktoré sa vzťahuje.
(7)
Dopravca, ktorý nie je držiteľom bezpečnostného osvedčenia a chce začať vykonávať dopravu v Slovenskej republike, preukazuje príslušnému dráhovému správnemu úradu splnenie podmienok na udelenie bezpečnostného osvedčenia uvedených v odseku 5. Príslušný dráhový správny úrad vydá v tomto prípade bezpečnostné osvedčenie podľa odseku 6, v ktorom určí druh a rozsah zahrnutých dopravných služieb.
(8)
Dopravca, ktorý je držiteľom bezpečnostného osvedčenia vydaného príslušným úradom iného členského štátu alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „štát EHP"), a zamýšľa vykonávať doplnkové dopravné služby, preukazuje príslušnému dráhovému správnemu úradu splnenie podmienok pre udelenie bezpečnostného osvedčenia uvedených v odseku 5 písm. b) až d). Príslušný dráhový správny úrad vydá v tomto prípade dodatočné národné bezpečnostné osvedčenie podľa odseku 6 písm. b).
(9)
Bezpečnostné osvedčenie vydané príslušným úradom iného členského štátu alebo štátu EHP platí aj v Slovenskej republike.
(10)
Žiadosť o vydanie bezpečnostného osvedčenia a bezpečnostného povolenia obsahuje obchodné meno, sídlo, právnu formu, meno, priezvisko a bydlisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, údaje o organizačnej štruktúre, systéme riadenia bezpečnosti a systéme riadenia podniku.
(11)
Príslušný dráhový správny úrad rozhodne o žiadosti na vydanie bezpečnostného osvedčenia a bezpečnostného povolenia bezodkladne, najneskôr do štyroch mesiacov po predložení všetkých požadovaných informácií a dokladov. Žiadateľ na požiadanie bezodkladne predloží doplňujúcu dokumentáciu.
(12)
Príslušný dráhový správny úrad určí a zverejní rozsah údajov a dokumentov, ktoré musia byť predložené spolu so žiadosťou, rozsah požiadaviek a ďalšie pokyny na získanie bezpečnostného osvedčenia. Na vyžiadanie poskytne žiadateľovi ďalšie informácie a usmernenia vo veci prerokovávanej žiadosti. Pri žiadosti o bezpečnostné osvedčenie len na určitú časť infraštruktúry určí predpisy platné pre danú časť a vydá potrebné pokyny.
(13)
Držiteľ bezpečnostného osvedčenia a bezpečnostného povolenia je povinný bezodkladne oznámiť príslušnému dráhovému správnemu úradu podstatné zmeny podmienok, ktoré boli obsahom podanej žiadosti o ich vydanie, a informovať o zavedení nových kategórií zamestnancov a nových druhov dráhových vozidiel.
(14)
Príslušný dráhový správny úrad s ohľadom na rozsah oznámených zmien rozhodne o zmene bezpečnostného povolenia alebo bezpečnostného osvedčenia; príslušný dráhový správny úrad môže preveriť plnenie príslušnej časti bezpečnostného osvedčenia a bezpečnostného povolenia; takto postupuje aj pri podstatných zmenách právnych predpisov v oblasti bezpečnosti.
(15)
Ak držiteľ bezpečnostného osvedčenia alebo bezpečnostného povolenia nespĺňa podmienky, za ktorých mu bolo vydané, neplní podmienky na zaistenie bezpečnosti pri prevádzkovaní dopravy na dráhe alebo prevádzkovaní dráhy, alebo pri podstatných zmenách právnych predpisov v oblasti bezpečnosti, príslušný dráhový správny úrad zruší bezpečnostné osvedčenie alebo bezpečnostné povolenie celkom alebo iba jeho príslušnú časť. Príslušný dráhový správny úrad zruší bezpečnostné osvedčenie aj v prípade, ak zistí, že ho držiteľ v priebehu roku po jeho udelení nevyužil predpokladaným spôsobom.
(16)
Príslušný dráhový správny úrad informuje Európsku železničnú agentúru do jedného mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vydaní, predĺžení doby platnosti, zmene alebo zrušení bezpečnostného osvedčenia podľa odseku 6 alebo bezpečnostného povolenia. Súčasne oznámi identifikačné údaje o dopravcovi alebo prevádzkovateľovi dráhy, dátum vydania, rozsah a dobu platnosti bezpečnostného osvedčenia alebo bezpečnostného povolenia a v prípade jeho zrušenia aj dôvody takého rozhodnutia a ďalšie upresňujúce údaje. V prípade potreby tieto údaje oznámi aj bezpečnostnému úradu iného štátu.
(17)
Ak príslušný dráhový správny úrad zruší dodatočné národné bezpečnostné osvedčenie podľa odseku 6 písm. b), bezodkladne o tom informuje príslušný úrad, ktorý vydal časť bezpečnostného osvedčenia podľa odseku 6 písm. a).“.
13.
V § 46b ods. 3 písm. a) sa slovo „desaťnásobok“ nahrádza slovami „najviac desaťnásobok“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a určí ju dopravca v prepravnom poriadku“.
14.
V § 46b ods. 3 písm. b) sa slová „do stonásobku“ nahrádzajú slovami „najviac stonásobok“.
15.
V § 48 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Nehoda pri prevádzkovaní dráhy a prevádzkovaní dopravy na dráhe je neželaná alebo neúmyselná náhla udalosť alebo špecifický reťazec takýchto udalostí, ku ktorým došlo v súvislosti s pohybom dráhového vozidla a ktoré majú za následok smrť, ujmu na zdraví, ohrozenie života a zdravia osôb, požiar dráhových vozidiel, škodu na majetku15) alebo poškodenie životného prostredia.16)
(2)
Prevádzkovateľ dráhy a dopravca sú povinní nehodu a každú mimoriadnu udalosť v doprave na dráhe, ktorá nesúvisí s pohybom dráhového vozidla, ale má rovnaký následok ako nehoda podľa odseku 1, bezodkladne oznámiť orgánom činným v trestnom konaní a príslušnému dráhovému správnemu úradu, prípadne aj koordinačnému stredisku integrovaného záchranného systému a Hasičskému záchrannému zboru. V oznámení sa uvedie najmä dátum, čas a miesto vzniku udalosti, jej stručný opis a následky, počet usmrtených a zranených osôb, predbežný odhad škody a predpokladaná doba obmedzenia alebo zastavenia dopravy na dráhe.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:
„15)
§ 124 ods. 1 Trestného zákona.“.
16.
V § 48 ods. 3 sa za slová „Prevádzkovateľ dráhy“ vkladá čiarka a slová „alebo dopravca je oprávnený“ sa nahrádzajú slovami „dopravca alebo záchranné zložky integrovaného záchranného systému sú oprávnení“.
17.
V § 48 odsek 5 znie:
„(5)
Prevádzkovateľ dráhy a dopravca sú povinní:
a)
zaistiť miesto nehody alebo mimoriadnej udalosti a zabezpečiť zdokumentovanie pôvodného stavu situácie na mieste ich vzniku,
b)
zistiť príčiny a okolnosti vzniku nehody a mimoriadnej udalosti, viesť ich evidenciu a prijímať preventívne opatrenia na ich predchádzanie,
c)
zaslať príslušnému dráhovému správnemu úradu správu o výsledku zisťovania príčin a okolností vzniku nehody a mimoriadnej udalosti podľa prílohy č. 6 do 14 dní po jej schválení,
d)
odstrániť zistené nedostatky, ktoré viedli k vzniku nehody a mimoriadnej udalosti, a ich škodlivé následky a v určených termínoch vykonať uložené nápravné opatrenia,
e)
vydať vnútorný predpis obsahujúci postupy na zisťovanie príčin vzniku nehody a mimoriadnej udalosti, ich podrobnú kategorizáciu, spôsob ohlasovania ich vzniku, úlohy organizačných zložiek prevádzkovateľa dráhy a dopravcov zúčastnených na zisťovaní ich príčin.“.
18.
§ 48a sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
vykonávanie dohľadu nad prijatím potrebných opatrení prevádzkovateľom dráhy a dopravcom na ochranu pred požiarmi.“.
19.
V § 48b sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
vývoj bezpečnostných ukazovateľov podľa prílohy č. 5 a údaje o závažných nedostatkoch a poruchách v prevádzke dráhy alebo dopravy na dráhe.“.
20.
V § 48b odsek 3 znie:
„(3)
Príslušný dráhový správny úrad je povinný vždy do 30. septembra kalendárneho roka zverejniť vo vestníku dopravy výročnú správu týkajúcu sa svojej činnosti v oblasti bezpečnosti za predchádzajúci kalendárny rok; túto správu a vyhodnotenie bezpečnostných ukazovateľov podľa prílohy č. 5 za oblasť železničnej dopravy zašle v tomto termíne aj Európskej železničnej agentúre.“.
21.
§ 48c znie:
㤠48c
(1)
Úrad pre reguláciu železničnej dopravy (ďalej len „úrad") vyšetruje príčiny a okolnosti železničných nehôd, pri ktorých v dôsledku zrážky alebo vykoľajenia dráhových vozidiel došlo k usmrteniu jednej osoby alebo viacerých osôb, vážnemu zraneniu piatich alebo viacerých osôb alebo materiálnym škodám vo výške najmenej dvoch miliónov eur, a poskytne vyšetrovateľom na túto činnosť dostatočné prostriedky a potrebné posudky. Posudky možno získať v rámci úradu alebo mimo neho v závislosti od charakteru nehody.
(2)
Vyšetrovanie podľa odseku 1 musí začať ihneď po ohlásení, najneskôr do jedného týždňa. Z vyšetrovania vypracuje správu podľa prílohy č. 6. Vyšetrovanie príslušného dráhového správneho úradu sa vykonáva nezávisle od vyšetrovania vykonávaného orgánmi činnými v trestnom konaní a nezaoberá sa otázkami podielu viny a zodpovednosti. Príslušný dráhový správny úrad na účely vyšetrovania príslušnej udalosti vymenuje vyšetrovaciu komisiu. Vedúci vyšetrovateľ nehôd určuje postup a rozsah vyšetrovania, organizuje a kontroluje jeho priebeh a plnenie ďalších súvisiacich úloh ustanovených týmto zákonom.
(3)
Príslušný dráhový správny úrad môže vyšetrovať aj menej závažné nehody a mimoriadne udalosti, ak predpokladá, že budú mať dopad na bezpečnosť v doprave. Týmto vyšetrovaním ho v prípade nutnosti môže poveriť aj ministerstvo. Pri svojom rozhodovaní o tom, či takéto vyšetrovanie začne, berie do úvahy vážnosť nehody, či tvorí časť série nehôd, vplyv na bezpečnosť dopravného systému, požiadavky prevádzkovateľov dráhy, dopravcov, bezpečnostného úseku úradu alebo iných členských štátov. Postup a rozsah vyšetrovania určí aj s ohľadom na poznatky získané z vyšetrovania nehody.
(4)
Príslušný dráhový správny úrad informuje Európsku železničnú agentúru do jedného týždňa po svojom rozhodnutí začať vyšetrovanie nehody podľa odseku 1, ako aj menej závažnej nehody. Informácia obsahuje dátum, čas a miesto udalosti, ako aj jej druh a dôsledky z hľadiska obetí na životoch, zranení a materiálnych škôd.
(5)
Na účel obnovenia dopravy zisťovanie príčin nehôd a mimoriadnych udalostí a ich vyšetrovanie na mieste vzniku sa musí začať a ukončiť v najkratšom možnom čase.
(6)
Ak sa nehoda stala na hranici medzi dvoma štátmi alebo ak nie je zrejmé, v ktorom štáte sa nehoda stala, alebo k nej došlo na zariadení alebo v blízkosti zariadenia nachádzajúceho sa na hranici medzi štátmi, alebo je na nej účastný dopravca s licenciou z iného štátu, príslušný dráhový správny úrad vyzve príslušný úrad dotknutého štátu na spoluprácu na vyšetrovaní a umožní sa mu prístup k jeho výsledkom.
(7)
Vyšetrovanie nehody sa vykoná otvoreným spôsobom tak, aby zúčastnení mali primeraný prístup k výsledkom vyšetrovania a mohli sa vyjadriť.
(8)
Vyšetrovaciu správu uverejní príslušný dráhový správny úrad čo najskôr, najneskôr do 12 mesiacov po udalosti a súčasne ju zašle dotknutým dopravcom, vlastníkovi a prevádzkovateľovi dráhy, bezpečnostnému úseku úradu, vlastníkom poškodeného majetku, výrobcom zariadení, ktoré sa podieľali na vzniku nehody, postihnutým a rodinným príslušníkom obetí, zúčastneným záchranným zložkám, zástupcom zamestnancov a užívateľov, Európskej železničnej agentúre a príslušnému úradu iného členského štátu, ak sa na vzniku udalosti podieľal dopravca so sídlom v tomto štáte.
(9)
Vyšetrovanie musí byť nezávislé od prevádzkovateľa dráhy a dopravcu. Ak z vyšetrovania vyplynie bezpečnostné odporúčanie vyžadujúce vykonanie zmeny predpisov alebo technológie alebo prijatie iných opatrení subjektmi zúčastnenými v železničnej doprave, nevytvára to prezumpciu viny alebo zodpovednosti za nehodu alebo mimoriadnu udalosť a je adresované bezpečnostnému úseku úradu, prípadne aj iným orgánom. Dotknuté orgány Slovenskej republiky informujú minimálne raz do roka vyšetrovací úsek úradu o opatreniach prijatých alebo plánovaných na základe bezpečnostného odporúčania.
(10)
Orgány činné v trestnom konaní, prevádzkovateľ dráhy, dopravca a subjekty zúčastnené na záchranných a vyslobodzovacích prácach po nehode čo najskôr umožnia vyšetrovateľom vyšetrovacieho úseku úradu prístup na miesto nehody, k príslušnej infraštruktúre, dráhovým vozidlám a zariadeniam vrátane zabezpečovacích, riadiacich a záznamových.
(11)
Vyšetrovateľom vyšetrovacieho úseku úradu sa umožní aj prístup k obsahu záznamov na dráhovom vozidle, zaznamenaným hovorovým správam a údajom o prevádzke riadiaceho a zabezpečovacieho zariadenia a ich vyhodnoteniam, k výsledkom prehliadok tiel obetí a výsledkom vyšetrovania personálu, k informáciám alebo záznamom prevádzkovateľa dráhy a dopravcu a iným dôkazom a ich zaznamenaniu a umožní sa im vypočuť personál a ostatných svedkov a kontrolovaný odber vzoriek trosiek na účely analýzy.
(12)
Príslušný dráhový správny úrad môže požiadať o odbornú pomoc a spoluprácu pri vyšetrovaní nehôd aj iné osoby.“.
22.
Za § 48c sa vkladajú § 48d až 48f, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠48d
Systém riadenia bezpečnosti
(1)
Prevádzkovateľ dráhy a dopravca sú povinní prijať opatrenia na zaistenie a zvyšovanie bezpečnosti prevádzky, na zisťovanie príčin a prevenciu vzniku nehôd a mimoriadnych udalostí; musia vytvoriť organizačnú štruktúru a systém riadenia prevádzkovania dráhy a dopravy na dráhe obsahujúci určenie kompetencií, zodpovednosti vedúcich a ostatných zamestnancov za vykonávanie činností pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe, údržbe a opravách dráhy a dráhových vozidiel, spôsob výkonu vnútornej kontrolnej činnosti so zamestnancami s potrebnými znalosťami a skúsenosťami.
(2)
Prevádzkovateľ dráhy a dopravca na celoštátnych a regionálnych dráhach musia vytvoriť aj systém riadenia bezpečnosti podľa prílohy č. 5, ktorý spĺňa bezpečnostné ciele a obsahuje
a)
organizačné, predpisové a technologické opatrenia na zaistenie bezpečnosti pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe a zaistenie kontroly technického stavu železničnej infraštruktúry a dráhových vozidiel,
b)
postupy školenia zamestnancov,
c)
postupy pri vzniku nehody a mimoriadnej udalosti pri prevádzke dráhy a dopravy na dráhe.
(3)
Systém riadenia bezpečnosti prevádzkovateľa dráhy a dopravcu podľa odseku 2 musí
a)
zaručiť kontrolu rizík spojených s ich činnosťou vrátane údržby a dodávok materiálu, ako aj zadávania objednávok služieb,
b)
zohľadniť dôsledky a riziká vyplývajúce z činností iných zúčastnených strán,
c)
umožniť, aby prevádzkovateľ dráhy a dopravca mohli konať v súlade s technickými špecifikáciami, bezpečnostnými predpismi a s požiadavkami ich bezpečnostného povolenia a bezpečnostného osvedčenia a vzájomne koordinovať núdzové postupy.
(4)
Prevádzkovateľ dráhy a dopravca sú vo vzťahu k užívateľom, zákazníkom, zamestnancom a iným zúčastneným stranám zodpovední za svoju časť systému a jeho bezpečnú činnosť vrátane dodávok materiálu a zadávania objednávok na služby.
(5)
Ustanovením odseku 4 nie je obmedzená zodpovednosť výrobcu, dodávateľa materiálu, služieb a údržbárskych prác, vlastníka dráhových vozidiel a obstarávateľského subjektu za to, že nimi dodané dráhové vozidlá, zariadenia, príslušenstvo, materiál a služby spĺňajú podmienky na ich bezpečné uvedenie do prevádzky.
§ 48e
(1)
Ministerstvo rozhodne, ktoré predpisy obsahujúce požiadavky na bezpečnosť železníc použiteľné pre viac ako jedného dopravcu alebo prevádzkovateľa dráhy majú charakter bezpečnostných predpisov na celoštátnych a regionálnych dráhach.
(2)
Rozhodnutie o určení predpisov podľa odseku 1 oznámi Európskej komisii a zverejní ho vo vestníku dopravy. V oznámení uvedie aj hlavný obsah a orgán zodpovedný za ich zverejnenie. Obdobne postupuje aj pri podstatných zmenách týchto predpisov.
(3)
Ministerstvo alebo iný dotknutý orgán vykoná na základe spoločných bezpečnostných metód prijatých Európskou komisiou v bezpečnostných predpisoch potrebné zmeny a doplnky.
(4)
Prijatie ďalších bezpečnostných predpisov, ktoré požadujú vyššiu úroveň bezpečnosti alebo negatívne ovplyvňujú činnosť dopravcov iných členských štátov na území Slovenskej republiky, konzultuje ministerstvo alebo iný dotknutý orgán so zainteresovanými stranami a návrh predpisov predloží Európskej komisii.
(5)
Ak Európska komisia rozhodne, že nové bezpečnostné predpisy môžu predstavovať diskrimináciu niektorých dopravcov alebo nie sú v súlade so spoločnými bezpečnostnými metódami, ministerstvo nezavedie nové bezpečnostné predpisy vôbec alebo ich nezavedie do času dosiahnutia zhody s týmto rozhodnutím.
§ 48f
Prístup ku školeniu
(1)
Dopravca a prevádzkovateľ dráhy zodpovedajú za úroveň vyškolenia a odbornú spôsobilosť svojich zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosti s dosahom na bezpečnosť. Ak školiace zariadenia ponúka len jeden dopravca alebo prevádzkovateľ dráhy, alebo iná poverená právnická osoba, musí aj ostatným umožniť k nim prístup za rovnakých podmienok a za primeranú a nediskriminačnú cenu.
(2)
Školenie personálu na splnenie požiadaviek na získanie bezpečnostného osvedčenia alebo bezpečnostného povolenia zahŕňa aj znalosti trate, núdzových postupov, prevádzkových predpisov a postupov, systému návestenia, riadenia a zabezpečenia chodu vlakov.
(3)
Príslušný dráhový správny úrad dohliada na zabezpečenie prístupu ku školeniu za rovnakých podmienok, na úroveň vykonávaných školení a skúšok a ak školiace služby nezahŕňajú skúšky a udeľovanie osvedčení a prijme opatrenia na umožnenie prístupu dopravcov k takým osvedčeniam, ak je to potrebné na získanie bezpečnostného osvedčenia, v súlade s bezpečnostnými požiadavkami určenými v technických špecifikáciách alebo v bezpečnostných predpisoch.
(4)
Pri prijímaní do zamestnania vlakového personálu a personálu vykonávajúceho činnosti s dosahom na bezpečnosť, dopravca zohľadní školenia, kvalifikácie a skúsenosti získané u iných dopravcov. Na tento účel sú príslušní zamestnanci oprávnení získať a postúpiť kópie dokumentov dokazujúcich ich absolvovanie školenia, kvalifikáciu a skúsenosti.“.
23.
Za § 50 sa vkladá § 50a, ktorý znie:
㤠50a
(1)
Dráhové vozidlá železničných dráh, ktorých technická spôsobilosť na prevádzku bola schválená v inom členskom štáte alebo štáte EHP a ktoré nie sú v plnom rozsahu predmetom príslušných technických špecifikácií, je možné prevádzkovať na základe schválenia príslušného dráhového správneho úradu (§ 50 ods. 5).
(2)
Dopravca z iného členského štátu alebo štátu EHP, ktorý požiada o povolenie uviesť do prevádzky dráhové vozidlá, predloží príslušnému dráhovému správnemu úradu technickú dokumentáciu týkajúcu sa dráhových vozidiel alebo typu vozidiel a uvedie účel použitia vozidiel.
(3)
Technická dokumentácia obsahuje tieto údaje:
a)
doklad o povolení uvedenia vozidiel do užívania v inom členskom štáte alebo štáte EHP a záznamy s údajmi o ich použití, údržbe a prípadne technických zmenách vykonaných po získaní povolenia,
b)
potrebné technické údaje, plán údržby a prevádzkové charakteristiky požadované príslušným dráhovým správnym úradom, ktoré sú potrebné na udelenie doplňujúceho povolenia,
c)
doklad o technických a prevádzkových charakteristikách potvrdzujúcich zlučiteľnosť dráhových vozidiel z hľadiska trakčného systému, návestenia, riadenia a zabezpečenia vlakov, rozchodu koľají, priechodového prierezu, maximálneho povoleného zaťaženia na nápravu a iných obmedzení siete,
d)
informácie o výnimkách z bezpečnostných predpisov, ktoré sú potrebné na udelenie povolenia a preukázanie, že povolenie vozidiel neprinesie pre sieť žiadne neprimerané riziká,
e)
stanovisko prevádzkovateľa dráhy, na ktorého tratiach má byť dráhové vozidlo prevádzkované, k možnosti a podmienkam uvažovanej prevádzky z pohľadu vzájomnej kompatibility dráhového vozidla a infraštruktúry.
(4)
Príslušný dráhový správny úrad môže požadovať vykonanie skúšobnej prevádzky, aby sa overila zlučiteľnosť podľa odseku 3 písm. c), a určiť rozsah a obsah skúšobnej prevádzky.
(5)
Príslušný dráhový správny úrad o žiadosti na vydanie povolenia na uvedenie dráhových vozidiel do prevádzky rozhodne bezodkladne, najneskôr však do štyroch mesiacov; ak technická dokumentácia k žiadosti na vydanie povolenia nebude úplná, konanie sa preruší do času predloženia úplnej technickej dokumentácie. Doklad o povolení môže obsahovať špecifické podmienky používania a iné obmedzenia.“.
24.
V § 54 ods. 1 sa vypúšťajú slová „elektrické železničné zabezpečovacie zariadenia“.
25.
§ 59 sa dopĺňa písmenami g) až n), ktoré znejú:
„g)
neprijme opatrenia na zaistenie a zvyšovanie bezpečnosti prevádzky a prevenciu nehôd a mimoriadnych udalostí,
h)
neuplatňuje bezpečnostné predpisy nediskriminačným spôsobom,
i)
prevádzkuje celoštátnu alebo regionálnu dráhu bez bezpečnostného povolenia alebo v rozpore s týmto povolením,
j)
neinformuje bezodkladne príslušný dráhový správny úrad o podstatných zmenách podmienok, za ktorých mu bolo bezpečnostné povolenie vydané,
k)
neposkytne príslušnému dráhovému správnemu úradu informácie potrebné na účely vyšetrovania nehôd a mimoriadnych udalostí, posúdenia stavu bezpečnosti a plynulosti prevádzky dráhy,
l)
neumožní za rovnakých podmienok ostatným prevádzkovateľom dráhy alebo dopravcom prístup k školiacim zariadeniam, ak takéto zariadenie iní prevádzkovatelia dráhy alebo dopravcovia neponúkajú,
m)
neplní podmienky a povinnosti vyplývajúce z bezpečnostného povolenia alebo bezpečnostných predpisov alebo spôsobí vznik nehody, smrteľného alebo ťažkého úrazu alebo mimoriadnej udalosti, alebo inak naruší bezpečnosť alebo prevádzku dráhy alebo dopravy na dráhe,
n)
porušuje povinnosti určené pri preprave nebezpečného tovaru.“.
26.
§ 60 sa dopĺňa písmenami i) až p), ktoré znejú:
„i)
neprijme opatrenia na zaistenie a zvyšovanie bezpečnosti prevádzky a prevenciu nehôd a mimoriadnych udalostí,
j)
neuplatňuje bezpečnostné predpisy nediskriminačným spôsobom,
k)
prevádzkuje dopravu na celoštátnej alebo regionálnej dráhe bez bezpečnostného osvedčenia alebo v rozpore s týmto osvedčením,
l)
neinformuje bezodkladne príslušný dráhový správny úrad o podstatných zmenách podmienok, za ktorých mu bolo bezpečnostné osvedčenie vydané,
m)
neposkytne príslušnému dráhovému správnemu úradu informácie potrebné na účely vyšetrovania nehôd a mimoriadnych udalostí, posúdenia stavu bezpečnosti a plynulosti dopravy na dráhe,
n)
neumožní za rovnakých podmienok ostatným prevádzkovateľom dráhy alebo dopravcom prístup k školiacim zariadeniam, ak takéto zariadenie iní prevádzkovatelia dráhy alebo dopravcovia neponúkajú,
o)
neplní podmienky a povinnosti vyplývajúce z bezpečnostného osvedčenia alebo bezpečnostných predpisov alebo spôsobí vznik nehody, smrteľného alebo ťažkého úrazu alebo mimoriadnej udalosti, alebo inak naruší bezpečnosť alebo prevádzku dráhy alebo dopravy na dráhe,
p)
vykonáva dopravu na dráhe bez poistenia zodpovednosti za škodu.“.
27.
V § 61 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
porušuje bezpečnostné predpisy alebo povinnosti určené pri preprave nebezpečného tovaru.“.
28.
V § 64 odsek 1 znie:
„Zriaďuje sa Úrad pre reguláciu železničnej dopravy ako orgán štátnej správy vo veciach dráh, dráhový vyšetrovací orgán, dráhový bezpečnostný orgán, národný regulátor a cenový orgán22) v oblasti celoštátnych a regionálnych dráh, ktorý vykonáva pôsobnosť podľa tohto zákona s výnimkou vecí, o ktorých rozhoduje ministerstvo a samosprávne kraje.“.
29.
V § 64 ods. 4 sa na konci pripája tento text: „Jeho úsek, ktorý plní úlohu dráhového vyšetrovacieho orgánu, je funkčne nezávislý od úseku, ktorý plní úlohu dráhového bezpečnostného orgánu, a úseku vykonávajúceho reguláciu železničnej dopravy. Pri vykonávaní svojich úloh môže úrad požiadať o spoluprácu prevádzkovateľa dráhy, dopravcu alebo iné orgány alebo organizácie.“.
30.
V § 65 ods. 1 písmená a), c) a o) znejú:
„a)
riadi výkon štátnej správy vo veciach dráh vrátane výkonu štátneho dozoru a vydáva preukazy osobám povereným výkonom štátneho dozoru,
c)
je v správnom konaní odvolacím orgánom proti rozhodnutiam úradu vo veciach, o ktorých rozhoduje ako špeciálny stavebný úrad, a odvolacím orgánom proti rozhodnutiam samosprávnych krajov,
o)
vymenúva vedúceho vyšetrovateľa nehôd na návrh úradu,“.
31.
V § 65 sa odsek 1 dopĺňa písmenami u) až z), ktoré znejú:
„u)
dohliada na systematické zvyšovanie bezpečnosti dopravy,
v)
overuje osobitnú odbornú spôsobilosť fyzických osôb určených na vykonávanie technicko-bezpečnostných skúšok dráhových vozidiel a na výkon funkcie predsedu skúšobnej komisie na skúšky odbornej spôsobilosti na vedenie hnacích dráhových vozidiel a vydáva im o tom osvedčenie,
z)
dohliada na úroveň vykonávaného školenia a skúšok a či prevádzkovatelia dráhy a dopravcovia majú spravodlivý prístup k možnostiam školenia personálu, ktorý vykonáva činnosti s dosahom na bezpečnosť, a v prípade potreby prijme potrebné opatrenia.“.
32.
V § 65a písmená c), i) a o) znejú:
„c)
vydáva, mení a odníma bezpečnostné osvedčenie a bezpečnostné povolenie a kontroluje, či sa plnia v nich uvedené podmienky,
i)
schvaľuje typy dráhových vozidiel železničných dráh a ich podstatné zmeny znamenajúce odchýlku od schváleného typu, schvaľuje ich technickú spôsobilosť na prevádzku, prideľuje evidenčné čísla dráhovým vozidlám a vedie národný register dráhových vozidiel a národný register železničnej infraštruktúry,
o)
vyhodnocuje správy o bezpečnosti predkladané prevádzkovateľmi dráhy a dopravcami, vyšetrovacie správy, bezpečnostné odporúčania a prijíma potrebné bezpečnostné opatrenia,“.
33.
§ 65a sa dopĺňa písmenami r) až u), ktoré znejú:
„r)
dohliada na bezpečnosť dopravy a prevenciu nehôd, konzultuje otázky bezpečnosti s dotknutými osobami, dohliada na uplatňovanie právnych predpisov v oblasti bezpečnosti vrátane bezpečnostných predpisov a prípadne navrhuje ich úpravy,
s)
dohliada, či vydané bezpečnostné osvedčenie spĺňa podmienky, za ktorých bolo vydané, a či bolo použité v priebehu roka po jeho udelení predpokladaným spôsobom,
t)
poskytuje žiadateľom o bezpečnostné osvedčenie na ich požiadanie potrebné dokumenty za preukázateľné náklady a bezodplatne aj príručku vysvetľujúcu požiadavky týkajúce sa bezpečnostných osvedčení a obsahujúcu zoznam dokumentov, ktoré musia byť predložené,
u)
informuje Európsku železničnú agentúru a v prípade potreby aj bezpečnostný úrad iného štátu o vydaní, zmene alebo zrušení bezpečnostného osvedčenia alebo bezpečnostného povolenia.“.
34.
V § 65a sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Úlohy podľa odseku 1 úrad nemôže zadať formou objednávky, ani ich preniesť na dopravcu, prevádzkovateľa dráhy alebo obstarávateľské subjekty.“.
35.
Za § 65b sa vkladá § 65c, ktorý znie:
㤠65c
Úrad vždy do 30. septembra kalendárneho roku uverejní správu o vyšetrovaniach vykonaných v predchádzajúcom roku, o vydaných bezpečnostných odporúčaniach a opatreniach prijatých v súlade s vydanými odporúčaniami a zašle ju Európskej železničnej agentúre.“.
36.
V § 73 ods. 2 prvej vete sa za slovo „úradu“ vkladajú slová „s výnimkou rozhodnutia, ktoré vydáva ako špeciálny stavebný úrad,“.
37.
Za prílohu č. 4 sa vkladajú nové prílohy č. 5 a 6, ktoré znejú:
„Príloha č. 5 k zákonu č. 164/1996 Z. z. v znení zákona č. 109/2007 Z. z.
BEZPEČNOSTNÉ UKAZOVATELE A SYSTÉMY RIADENIA BEZPEČNOSTI
BEZPEČNOSTNÉ UKAZOVATELE
1.
Ukazovatele nehody
1.
Celkový počet nehôd a relatívny počet nehôd na vlakové kilometre, členený na tieto druhy nehôd:
a)
zrážky vlakov vrátane zrážok s prekážkami vo vnútri prechodového prierezu,
b)
vykoľajenie vlakov,
c)
nehody na úrovňových priecestiach vrátane nehôd, na ktorých sa podieľajú chodci,
d)
nehody s poškodením osôb spôsobeným pohybom železničného vozidla s výnimkou samovrážd,
e)
samovraždy,
f)
požiare vo vozidlách,
g)
ostatné nehody.
Každá nehoda sa uvedie pod príslušným druhom prvotnej nehody, hoci následky sekundárnej nehody sú závažnejšie, napríklad požiar po vykoľajení.
2.
Celkový počet ťažko zranených a usmrtených osôb podľa druhu nehody a ich relatívny počet na vlakové kilometre, členený do týchto kategórií:
a)
cestujúci, aj v pomere k celkovému počtu osobokilometrov,
b)
zamestnanci vrátane personálu dodávateľov,
c)
užívatelia úrovňových priecestí,
d)
neoprávnené osoby v železničných prevádzkových priestoroch,
e)
ostatné osoby.
2.
Ukazovatele mimoriadnych udalostí
1.
Celkový počet lomov koľajníc, deformácií koľajníc a chýb návestenia a ich relatívny počet na vlakové kilometre.
2.
Celkový počet prejdených návestí Stoj a ich relatívny počet na vlakové kilometre.
3.
Celkový počet lomov kolies a náprav na vozidlovom parku v prevádzke a ich relatívny počet na vlakové kilometre.
3.
Ukazovatele následkov nehôd
1.
Celkové náklady a náhrady v eurách a relatívne náklady a náhrady na vlakové kilometre všetkých nehôd, pri ktorých by sa podľa možnosti mali vypočítať a zahrnúť tieto náklady:
a)
úmrtia a zranenia,
b)
náhrada za stratu alebo poškodenie majetku cestujúcich, personálu alebo tretích strán vrátane nákladov súvisiacich s poškodením životného prostredia,
c)
výmena alebo oprava poškodených vozidiel a železničných zariadení,
d)
meškania, poruchy a odklon dopravy vrátane dodatočných nákladov na personál a stratu budúcich príjmov.
Od vyššie uvedených nákladov sa odpočítajú odškodnenia alebo náhrady uhradené, alebo ktoré pravdepodobne uhradia tretie strany, napríklad majitelia motorových vozidiel podieľajúci sa na dopravných nehodách na úrovňových priecestiach. Náhrady, ktoré dostane prevádzkovateľ dráhy alebo dopravca na základe vlastných poistných zmlúv, sa neodpočítajú.
2.
Celkový a priemerný počet pracovných hodín, ktoré zamestnanci a dodávatelia nemohli kvôli nehode odpracovať.
4.
Ukazovatele technickej bezpečnosti infraštruktúry
1.
Percentuálny podiel tratí s automatickým zabezpečením vlakov v prevádzke, percentuálny podiel vlakových kilometrov s využitím prevádzkových systémov automatického zabezpečenia vlakov.
2.
Počet úrovňových priecestí celkom a na kilometer trate. Percentuálny podiel automaticky alebo manuálne zabezpečených úrovňových priecestí.
5.
Ukazovatele riadenia bezpečnosti
Interné audity vykonané prevádzkovateľom dráhy alebo dopravcom podľa dokumentácie systému riadenia bezpečnosti, celkový počet vykonaných auditov a percentuálny podiel auditov požadovaných alebo plánovaných.
6.
Definície
Pri podávaní správy pri predkladaní údajov podľa tejto prílohy môžu byť využité bežne používané definície ukazovateľov a metódy kalkulácie nákladov. Všetky použité definície a metódy výpočtu sa musia vysvetliť v prílohe výročnej správy.
SYSTÉMY RIADENIA BEZPEČNOSTI
1.
Požiadavky na systém riadenia bezpečnosti
Všetky dôležité prvky systému riadenia bezpečnosti musia byť zdokumentované a musí byť opísané najmä rozdelenie zodpovednosti v rámci organizácie prevádzkovateľa dráhy alebo dopravcu. Systém musí opisovať, akým spôsobom vedenie podniku zabezpečuje spoľahlivú prevádzkovú kontrolu a dozor nad vykonávanými činnosťami v rôznych oblastiach, zapojenie personálu a jeho zástupcov na všetkých úrovniach a ako sa zabezpečuje postupné zdokonaľovanie systému riadenia bezpečnosti.
2.
Základné prvky systému riadenia bezpečnosti
Základnými prvkami systému riadenia bezpečnosti sú:
a)
bezpečnostná politika schválená riaditeľom podniku a oznámená všetkým zamestnancom,
b)
kvalitatívne a kvantitatívne ciele organizácie na udržanie a zvýšenie bezpečnosti a plány a postupy na dosiahnutie týchto cieľov,
c)
postupy zaručenia zhody s normami a inými určenými podmienkami počas životnosti zariadenia a počas prevádzky, ako aj postupy dodržiavania existujúcich, nových a zmenených technických a prevádzkových noriem alebo iných podmienok určených v
1.
technických špecifikáciách,
2.
bezpečnostných predpisoch,
3.
iných vecne príslušných predpisoch,
4.
úradných rozhodnutiach,
d)
postupy a metódy na vykonávanie hodnotenia rizík a uplatňovanie opatrení na kontrolu rizík vždy, keď zo zmeny prevádzkových podmienok alebo nového materiálu vyplývajú nové riziká pre infraštruktúru alebo prevádzku,
e)
školiace programy pre personál a systémy, ktorými sa zabezpečí zachovanie spôsobilosti personálu a zodpovedajúce vykonávanie úloh,
f)
opatrenia na zabezpečenie dostatočného toku informácií v rámci organizácie a prípadne medzi organizáciami, ktoré využívajú tú istú infraštruktúru,
g)
postupy a formáty dokumentovania informácií o bezpečnosti a určenie kontrolného postupu na zabezpečenie konfigurácie rozhodujúcich informácií o bezpečnosti,
h)
príprava plánov nasadenia nehodových pomocných prostriedkov, záchranárov vrátane zdravotníkov a hasičov, poplachových a informačných plánov po dohode s príslušnými verejnými orgánmi,
i)
ustanovenia o pravidelných interných auditoch systému riadenia bezpečnosti.
Príloha č. 6 k zákonu č. 164/1996 Z. z. v znení zákona č. 109/2007 Z. z.
OBSAH SPRÁV O VYŠETROVANÍ NEHÔD A MIMORIADNYCH UDALOSTÍ
1.
Súhrn
Súhrn obsahuje stručný opis udalosti a jej následkov s uvedením miesta a času a cieľov vyšetrovania. Označuje bezprostredné príčiny, ovplyvňujúce faktory a príčiny zistené pri vyšetrovaní. Okrem toho sa v ňom uvádzajú najdôležitejšie odporúčania a príslušní adresáti.
2.
Údaje týkajúce sa udalosti
1.
Udalosť:
a)
dátum, presný čas a miesto udalosti,
b)
opis udalosti a miesta vrátane nasadenia záchranných a havarijných služieb,
c)
rozhodnutie o vykonaní vyšetrovania, zloženie vyšetrovacieho tímu a vykonanie vyšetrovania.
2.
Pozadie udalosti:
a)
zúčastnení zamestnanci a dodávatelia, ako aj ostatní účastníci a svedkovia,
b)
vlaky a ich zloženie vrátane registračných čísel zúčastnených vozidiel,
c)
opis infraštruktúry a systému signalizácie – typy koľají, výhybiek, zabezpečovacích a oznamovacích zariadení a spôsob ich obsluhy,
d)
komunikačné prostriedky,
e)
práce vykonané na mieste udalosti alebo v jeho blízkosti,
f)
spustenie núdzového plánu železnice s nadväzným reťazcom udalostí,
g)
spustenie núdzového plánu verejných záchranných služieb, polície a zdravotných služieb s nadväzným reťazcom udalostí.
3.
Mŕtvi, zranení a materiálne škody:
a)
cestujúci a tretie strany vrátane personálu dodávateľov,
b)
náklad, batožina a iný majetok,
c)
vozidlá, infraštruktúra a životné prostredie.
4.
Vonkajšie okolnosti: počasie a geografické údaje.
3.
Vyšetrovací protokol
1.
Súhrn výpovedí s dodržaním ochrany identity osôb:
a)
železniční zamestnanci vrátane dodávateľov,
b)
ostatní svedkovia.
2.
Systém riadenia bezpečnosti:
a)
organizačný rámec a spôsob, akým sa dávajú a vykonávajú príkazy,
b)
požiadavky na personál a uplatňovanie týchto požiadaviek,
c)
obvyklé postupy interných kontrol a auditov a ich výsledky,
d)
rozhrania medzi rôznymi užívateľmi infraštruktúry.
3.
Predpisy a pravidlá:
a)
príslušné právne predpisy a pravidlá Európskej únie a vnútroštátne predpisy a pravidlá,
b)
ostatné predpisy, ako sú prevádzkové predpisy, miestne predpisy, požiadavky na personál, predpisy týkajúce sa údržby a platné normy.
4.
Funkcie vozidiel a technických zariadení:
a)
systém signalizácie, riadenia a zabezpečenia vlakov vrátane automatického zariadenia na záznam údajov,
b)
infraštruktúra,
c)
komunikačné vybavenie,
d)
vozidlá vrátane registrácie z automatického zariadenia na záznam údajov.
5.
Dokumentácia o systéme prevádzky:
a)
opatrenia prijaté personálom pri riadení dopravy a signalizácii,
b)
výmena verbálnych správ v súvislosti s udalosťou vrátane dokumentácie zo záznamov,
c)
opatrenia prijaté na ochranu a zabezpečenie miesta udalosti.
6.
Rozhranie človek-stroj (zariadenie)-organizácia:
a)
pracovný čas zúčastneného personálu,
b)
zdravotné a osobné okolnosti, ktoré udalosť ovplyvnili, vrátane existencie fyzického alebo psychického stresu,
c)
konštrukcia zariadení, ktoré majú vplyv na rozhranie človek-stroj.
7.
Predchádzajúce udalosti podobného charakteru.
4.
Analýzy a závery
1.
Záverečný opis reťazca vývoja udalosti, vypracovanie záverov o udalosti založených na skutočnostiach uvedených v bode 3.
2.
Diskusia (analýza skutočností uvedených v bode 3 s cieľom vyvodiť závery o príčinách udalosti a o práci záchranných služieb).
3.
Závery:
a)
priame a bezprostredné príčiny udalosti vrátane ovplyvňujúcich faktorov súvisiacich s konaním zúčastnených osôb alebo so stavom vozidiel alebo technických zariadení,
b)
príčiny súvisiace s odbornými znalosťami, postupmi a údržbou,
c)
hlavné príčiny súvisiace s podmienkami právneho rámca a systémom riadenia bezpečnosti.
4.
Dodatočné poznámky: nedostatky a opomenutia zistené počas vyšetrovania, ktoré však nie sú dôležité na určenie príčiny.
5.
Zoznam opatrení vykonaných alebo prijatých na základe udalosti.
6.
Odporúčania.“.
Doterajšia príloha č. 5 sa označuje ako príloha č. 7.
38.
V prílohe č. 7 prvom bode sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/51/ES z 29. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 8; Ú. v. EÚ L 220, 21. 6. 2004).“.
39.
V prílohe č. 7 tretí bod znie:
„3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/14/ES z 26. februára 2001 o prideľovaní kapacity železničnej infraštruktúry a o vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 5; Ú. v. ES L 75, 15. 3. 2001) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES z 29. apríla 2004 o bezpečnosti železníc v Spoločenstve a o zmene a doplnení smernice Rady 95/18/ES o udeľovaní licencií železničným podnikom a smernice 2001/14/ES o prideľovaní kapacity železničnej infraštruktúry, vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry a bezpečnostnom osvedčení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 8; Ú. v. EÚ L 220, 21. 6. 2004).“.
40.
V prílohe č. 7 šiestom bode sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v znení smernice Komisie 2004/89/ES z 13. septembra 2004 (Ú. v. ES L 293, 16. 9. 2004), v znení smernice Komisie 2004/110/ES z 9. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 365, 10. 12. 2004), v znení smernice Komisie 2006/90/ES z 3. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 305, 4. 11. 2006).“.
41.
V prílohe č. 7 sa dopĺňa deviaty bod, ktorý znie:
„9.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES z 29. apríla 2004 o bezpečnosti železníc Spoločenstva a o zmene a doplnení smernice Rady 95/18/ES o udeľovaní licencií železničným podnikom a smernice 2001/14/ES o prideľovaní kapacity železničnej infraštruktúry, vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry a bezpečnostnom osvedčení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 8; Ú. v. EÚ L 220, 21. 6. 2004).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.