107/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2007 do 31.12.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

107
ZÁKON
zo 7. februára 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 397/2002 Z. z., zákona č. 442/2002 Z. z. a zákona č. 658/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a Rady pre reguláciu“.
2.
V § 2 písm. a) vo štvrtom bode sa slová „hromadné zásobovanie vodou verejnými vodovodmi“ nahrádzajú slovami „vodné hospodárstvo“ a vypúšťa sa odkaz 1b.
3.
V § 2 písm. b) štvrtý bod znie:
„4.
výroba, distribúcia a dodávka pitnej vody verejným vodovodom a odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,1b)“.
4.
V § 2 písm. d) sa slovo „a“ nahrádza slovom „alebo“.
5.
V § 2 písm. g) sa za slová „ktoré súvisia s dodaním tovaru“ vkladá čiarka a slová „odberom povrchových vôd, odberom energetickej vody z vodných tokov“.
6.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1c sa citácia „Zákon č. 656/2004 Z. z. Zákon č. 657/2004 Z. z. Zákon č. 442/2002 Z. z. Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)“ nahrádza citáciou „Zákon č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). Zákon č. 656/2004 Z. z. Zákon č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1228/2003 z 26. júna 2003 o podmienkach prístupu do siete pre cezhraničné výmeny elektrickej energie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 12/zv. 2., Ú. v. EÚ 176, 15. 7. 2003). Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1775/2005 z 28. septembra 2005 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn (Ú. v. EÚ L 289, 3. 11. 2005)“.
7.
V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
prístup do podzemných zásobníkov plynu a uskladňovanie plynu.1)“.
8.
V § 3 ods. 3 písm. b) sa vypúšťa slovo „domácnostiam“.
9.
Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠3a
Orgány štátnej správy cenovej regulácie v sieťových odvetviach
Orgány štátnej správy cenovej regulácie v sieťových odvetviach sú:
a)
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví,
b)
Rada pre reguláciu.“.
10.
§ 5 vrátane nadpisu znie:
㤠5
Pôsobnosť úradu
(1)
Úrad
a)
zabezpečuje transparentnú, nediskriminačnú a efektívnu hospodársku súťaž v sieťových odvetviach podľa tohto zákona so zreteľom na ochranu spotrebiteľa,
b)
zabezpečuje účinné fungovanie trhu s tovarom a so službami v sieťových odvetviach,
c)
určuje alebo schvaľuje spôsob, postupy a podmienky na pripojenie a prístup do národnej sústavy alebo siete,1)
d)
určuje alebo schvaľuje spôsob, postupy a podmienky na tvorbu cien za
1.
výrobu elektriny, prenos elektriny, distribúciu elektriny a dodávku elektriny,
2.
prepravu plynu, distribúciu plynu a dodávku plynu,
3.
poskytovanie podporných služieb a systémových služieb na vyrovnanie sústavy alebo vyváženie siete,1d)
4.
výrobu, distribúciu a dodávku tepla,
5.
výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,
6.
poskytovanie vodohospodárskych služieb súvisiacich s využitím hydroenergetického potenciálu vodného toku a s úpravou, dodávkou a odberom povrchových vôd a odberom energetickej vody z vodných tokov,
e)
rozhoduje o vydaní, zmene a o odňatí povolenia na vykonávanie regulovaných činností (ďalej len “povolenie„) podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov,1fa)
f)
vykonáva cenovú reguláciu podľa tohto zákona,
g)
rozhoduje o udelení dočasnej výnimky z povinnosti zabezpečiť prístup tretích strán do sústavy, siete a do zásobníka1h) a určuje pravidlá a postupy riadenia a prideľovania kapacity významných plynárenských zariadení podľa osobitného zákona,1)
h)
rozhoduje o rezervácii kapacity zásobníka a akumulácii plynu pre prevádzkovateľa siete,
i)
rozhoduje vo veciach porušenia povinností vyplývajúcich z tohto zákona a z osobitných predpisov,1faa)
j)
rozhoduje o vyňatí regulovaného subjektu alebo skupiny regulovaných subjektov, alebo regulovanej činnosti, alebo skupiny regulovaných činností z regulácie, ak pominuli dôvody na reguláciu, najmä ak pôsobenie trhových síl postačuje na zachovanie účelu sledovaného reguláciou,
k)
rozhoduje v sporoch o povinnosti zabezpečiť prístup do sústavy, siete, zásobníka a k akumulácii plynu a rozhoduje v sporoch pri poskytovaní podporných služieb a systémových služieb,1g)
l)
vypracúva pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou a plynom podľa § 12a,
m)
ustanovuje pravidlá a postupy na zverejňovanie informácií o cenách tovarov a služieb a o podmienkach dodávky tovarov alebo poskytovania služieb,
n)
navrhuje rozsah cenovej regulácie a spôsob vykonania cenovej regulácie podľa tohto zákona,
o)
vydáva potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie,1j)
p)
spolupracuje na príprave návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa regulácie činností v sieťových odvetviach,
q)
spolupracuje s regulačnými orgánmi členských štátov Európskej únie v oblasti svojej pôsobnosti,
r)
sleduje úroveň dosiahnutej transparentnosti trhu a efektivity hospodárskej súťaže na trhu s tovarom a so službami, ktorých dodanie alebo poskytovanie je predmetom regulácie podľa tohto zákona, a prijíma opatrenia na zlepšenie a podporu konkurenčného prostredia,
s)
sleduje dodržiavanie pravidiel pre fungovanie trhu s elektrinou a plynom a prijíma opatrenia na ich dodržiavanie,
t)
sleduje a vyhodnocuje prijaté opatrenia zamerané na riešenie predchádzania vzniku preťaženia národnej sústavy a siete a na riešenie preťaženia národnej sústavy a siete a ukladá nové opatrenia na riešenie týchto stavov,
u)
sleduje čas, ktorý prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy, prevádzkovateľ prepravnej siete a prevádzkovateľ distribučnej siete potrebuje na pripojenie a na opravu zariadení sústavy alebo siete,
v)
sleduje dodržiavanie povinností prevádzkovateľa sústavy a siete týkajúcich sa
1.
zabezpečenia prenosu elektriny, distribúcie elektriny, prepravy plynu, distribúcie plynu a uskladnenia plynu,
2.
zabezpečenia bezpečnosti dodávok elektriny, spoľahlivosti prenosu a distribúcie elektriny a primeranej prenosovej kapacity sústavy,
3.
zabezpečenia bezpečnosti dodávok plynu, prepravy plynu a distribúcie plynu,
4.
zabezpečenia dodržiavania nediskriminačného prístupu do sústavy a siete s osobitným zreteľom na integrované podniky,1e)
5.
riadenia tokov elektriny v sústave vrátane cezhraničnej výmeny elektriny podľa osobitného predpisu,1k)
6.
dodržiavania pravidiel na vyrovnávanie nerovnováhy v sústave a v sieti,1faa)
x)
sleduje dodržiavanie povinnosti prevádzkovateľa sústavy alebo siete poskytnúť dotknutým stranám informácie týkajúce sa
1.
pripojenia k sústave alebo k sieti,
2.
prideľovania kapacít sústavy alebo siete,
3.
využitia kapacít spojovacích vedení a prepojení,1faa)
y)
sleduje dodržiavanie povinnosti viesť oddelenú evidenciu na účely účtovníctva podľa osobitného zákona,1i)
z)
sleduje dodržiavanie určených podmienok na pripojenie nových výrobcov elektriny alebo plynu,
aa)
sleduje dodržiavanie povinností prevádzkovateľa sústavy alebo siete určených v osobitnom zákone1) a prijíma opatrenia na ochranu odberateľov,
bb)
rieši podnety účastníkov trhu s elektrinou, plynom, teplom a vodou týkajúce sa stanovenia alebo schvaľovania spôsobu, postupov a podmienok používaných na výpočet cien a podmienok regulácie podľa tohto zákona,
cc)
udeľuje výnimku z povinností prístupu do sústavy a siete pre nové spojovacie vedenia alebo pre existujúce spojovacie vedenia podľa osobitného predpisu,1)
dd)
schvaľuje prevádzkový poriadok prevádzkovateľa sústavy a siete a prevádzkovateľa zásobníka plynu,
ee)
určuje štandardy kvality dodávaných tovarov a služieb poskytovaných podľa tohto zákona, spôsob ich sledovania, vyhodnocovania a zverejňovania; stanovuje podmienky a hodnotu kompenzačnej platby za nedodržanie jednotlivých štandardov kvality dodávaných tovarov a služieb,
ff)
ustanovuje teplotu teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a pravidlá rozpočítavania množstva dodaného tepla pre konečného spotrebiteľa,
gg)
ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa alebo konečného spotrebiteľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob výpočtu týchto nákladov,
hh)
ustanovuje spôsob overovania hospodárnosti sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla, distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla a rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ako aj spôsob úhrady týchto nákladov,
ii)
prijíma opatrenia na zabezpečenie vykonávania osobitných predpisov,1l)
jj)
schvaľuje výšku poplatkov za nevyvážený vstup do siete a odber zo siete1m) a poplatky za poskytovanie informácií,1n)
kk)
rozhoduje o regulácii iného tovaru alebo služby podľa § 12 ods. 12,
ll)
schvaľuje pravidlá rozdeľovania príjmov z uvoľnenej prerušiteľnej kapacity pri preprave plynu a môže určiť primeranú cenu za uvoľnenú prerušiteľnú kapacitu,1na)
mm)
rozhoduje o výnimke z povinnosti zabezpečiť prístup tretích strán do nových prepojovacích vedení, o vyňatí z regulácie podľa tohto zákona pre nové prepojovacie vedenia a o výnimke z použitia príjmov vyplývajúcich z pridelenia nových prepojovacích vedení podľa osobitného predpisu,1nb)
nn)
prijíma opatrenia pri nedodržaní povinností podľa písmen v), x) a y).
(2)
Úrad ďalej
a)
uverejňuje vo Vestníku úradu a na internetovej stránke úradu právoplatné rozhodnutia úradu a vyjadrenia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len “ministerstvo„) a Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 6,
b)
uverejňuje správu o dodržiavaní pravidiel pre fungovanie trhu s elektrinou a plynom,
c)
uverejňuje správu o činnosti úradu s osobitným zreteľom na činnosti uvedené v odseku 1 písm. r) až t) a x) vo Vestníku úradu a na internetovej stránke úradu,
d)
poskytuje ministerstvu informácie o pridelených kapacitách spojovacích vedení pre cezhraničnú výmenu elektriny, o ich alokácii a o výške úhrad za cezhraničnú výmenu elektriny podľa osobitného predpisu,1k)
e)
poskytuje na požiadanie orgánov Európskej únie údaje o regulovaných činnostiach,
f)
vedie a na svojej internetovej stránke uverejňuje zoznamy držiteľov povolení na vykonávanie regulovaných činností, ak osobitné predpisy neustanovujú inak,1c)
g)
informuje Európsku komisiu o
1.
dôvodoch zamietnutia žiadosti o udelenie povolenia na vykonávanie činnosti v energetike,
2.
opatreniach na zabezpečenie prístupu do ťažobných plynovodných sietí,
3.
rozhodnutiach o udelení výnimky z povinnosti umožniť prístup do prepravnej siete plynu, do distribučnej siete plynu, do zásobníka plynu alebo do nového významného plynárenského zariadenia,
4.
podiele jednotlivých účastníkov na trhu s elektrinou a o dodržiavaní pravidiel hospodárskej súťaže v sieťových odvetviach podľa ustanovení tohto zákona a o prijatých opatreniach na zabezpečenie konkurencie na trhu a zlepšenie hospodárskej súťaže; túto správu zasiela každoročne do 31. júla do roku 2010 a od roku 2011 každé dva roky,
5.
dovoze elektriny z tretích štátov; túto informáciu zasiela Európskej komisii pravidelne štvrťročne,
h)
predkladá Európskej komisii žiadosť o
1.
udelenie výnimky z povinnosti prístupu do sústavy a siete pre nové spojovacie vedenia alebo pre existujúce spojovacie vedenia podľa osobitného predpisu,1)
2.
udelenie výnimky z povinnosti zabezpečiť prístup tretích strán do sústavy, siete a do zásobníka podľa osobitného predpisu,1)
i)
žiada o uverejnenie podrobností o výberovom konaní v Úradnom vestníku Európskej únie v lehotách ustanovených Úradom pre úradné publikácie Európskych spoločenstiev.
(3)
Úrad na účely dodržiavania ustanovení tohto zákona a osobitných predpisov1faa)
a)
vykonáva kontrolu dodržiavania tohto zákona, osobitných predpisov1faa) a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ich vykonanie,
b)
ukladá opatrenia na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri vykonávaní kontroly,
c)
ukladá pokuty za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona a z osobitných predpisov.1l)
(4)
Úrad okrem pôsobnosti podľa odsekov 1 až 3 vykonáva aj ďalšiu pôsobnosť v oblasti regulácie prístupu do prenosovej sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny a rozhodovania o sporoch o prístupe do prenosovej sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny podľa osobitného predpisu.1k)
(5)
Podrobnosti o štandardoch kvality dodávaného tovaru a poskytovaných služieb podľa odseku 1 písm. ee) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
(6)
Úrad
a)
predkladá Rade pre reguláciu na schválenie návrh správy o činnosti a hospodárení úradu, o uskutočňovaní regulačnej politiky a o výsledkoch plnenia úloh úradu a ročnú účtovnú závierku úradu,
b)
predkladá Rade pre reguláciu na schválenie návrh na zriadenie pracovísk úradu mimo svojho sídla,
c)
prerokúva návrh pravidiel trhu s elektrinou, návrh pravidiel trhu s plynom a návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov s Radou pre reguláciu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1fa, 1faa, 1l, 1m, 1n, 1na a 1nb znejú:
„1fa)
Zákon č. 656/2004 Z. z.
Zákon č. 657/2004 Z. z.
1faa)
Zákon č. 656/2004 Z. z.
Zákon č. 657/2004 Z. z.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1228/2003 z 26. júna 2003 o podmienkach prístupu do siete pre cezhraničné výmeny elektrickej energie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1775/2005 z 28. septembra 2005 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn.
1l)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1228/2003.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1775/2005.
1m)
Článok 7 ods. 4 a 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1775/2005.
1n)
Článok 7 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1775/2005.
1na)
Bod 2.2 odsek 2 prílohy nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1775/2005.
1nb)
Článok 6 ods. 6 a článok 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1228/2003.“.
11.
§ 6 sa vypúšťa.
12.
§ 7 až 10 vrátane nadpisov znejú:
㤠7
Predseda úradu a podpredseda úradu
(1)
Na čele úradu je predseda, ktorého na návrh Rady pre reguláciu vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda").
(2)
Predseda úradu
a)
riadi úrad a zodpovedá za jeho činnosť,
b)
koná ako štatutárny orgán úradu v mene úradu vo všetkých veciach,
c)
podpisuje všeobecne záväzné právne predpisy vydávané úradom,
d)
schvaľuje organizačný poriadok úradu po jeho prerokovaní v Rade pre reguláciu,
e)
rozhoduje o námietkach zaujatosti zamestnancov úradu pri výkone pôsobnosti úradu.
(3)
Predsedu úradu v jeho neprítomnosti, alebo ak nie je vymenovaný, zastupuje podpredseda úradu, ktorého na návrh Rady pre reguláciu vymenúva a odvoláva vláda.
(4)
Na predsedu úradu a na podpredsedu úradu sa vzťahujú predpoklady ako na členov Rady pre reguláciu podľa § 9 ods. 2 a 3.
§ 8
Rada pre reguláciu
(1)
Zriaďuje sa Rada pre reguláciu ako nezávislý kolektívny štátny orgán stratégie a riadenia regulácie v sieťových odvetviach so sídlom v Bratislave. Prostriedky podľa § 9 ods. 9 až 11 sú súčasťou rozpočtu úradu. Funkciu sekretariátu Rady pre reguláciu plní úrad.
(2)
Rada pre reguláciu
a)
vypracúva návrh regulačnej politiky,
b)
schvaľuje rozsah cenovej regulácie a spôsob vykonávania cenovej regulácie podľa § 12,
c)
navrhuje vláde kandidátov na vymenovanie do funkcie predsedu úradu a podpredsedu úradu a navrhuje ich odvolanie,
d)
schvaľuje ročnú účtovnú závierku úradu,
e)
volí a odvoláva predsedu Rady pre reguláciu a podpredsedu Rady pre reguláciu z členov Rady pre reguláciu,
f)
schvaľuje rokovací poriadok Rady pre reguláciu,
g)
schvaľuje návrh správy o činnosti a hospodárení úradu, o uskutočňovaní regulačnej politiky a o výsledkoch plnenia úloh úradu,
h)
schvaľuje na návrh úradu zriadenie pracovísk úradu mimo jeho sídla,
i)
prerokúva návrh organizačného poriadku úradu,
j)
plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona súvisiace s reguláciou v sieťových odvetviach.
(3)
Rada pre reguláciu rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu úradu vydanému v konaní v prvom stupni podľa § 5 ods. 1 písm. e), g), j), k), cc), dd) a kk) a o odvolaní proti rozhodnutiu úradu vydanému v prvom stupni podľa § 12 ods. 6.
(4)
Rada pre reguláciu má šesť členov. Rada pre reguláciu zasadá podľa potreby, najmenej však dvakrát mesačne, a je uznášaniaschopná, ak sú prítomní aspoň štyria jej členovia, z ktorých jeden je predseda Rady pre reguláciu alebo podpredseda Rady pre reguláciu. Rada pre reguláciu rozhoduje väčšinou hlasov všetkých členov.
(5)
Na čele Rady pre reguláciu je predseda Rady pre reguláciu, ktorý riadi činnosť Rady pre reguláciu a zvoláva a vedie rokovania Rady pre reguláciu. Predseda Rady pre reguláciu podpisuje spolu s iným členom Rady pre reguláciu uznesenia a rozhodnutia Rady pre reguláciu. Predsedu Rady pre reguláciu v jeho neprítomnosti, alebo ak nie je vymenovaný, zastupuje podpredseda Rady pre reguláciu.
§ 9
Členovia Rady pre reguláciu
(1)
Členov Rady pre reguláciu vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky. Členstvo v Rade pre reguláciu je verejnou funkciou.
(2)
Členom Rady pre reguláciu môže byť len občan Slovenskej republiky, ktorý spĺňa tieto predpoklady:
a)
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického, ekonomického alebo právnického smeru,
b)
desať rokov praxe v sieťových odvetviach alebo v cenotvorbe, z toho päť rokov v riadiacej funkcii,
c)
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
d)
bezúhonnosť.
(3)
Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
(4)
Prezident Slovenskej republiky vymenúva troch členov Rady pre reguláciu na návrh Národnej rady Slovenskej republiky a troch členov Rady pre reguláciu na návrh vlády Slovenskej republiky. Na každé miesto člena Rady pre reguláciu sa navrhujú aspoň dvaja kandidáti.
(5)
Prezident Slovenskej republiky nevymenuje za člena Rady pre reguláciu kandidáta, ktorého blízka osoba1o) je zamestnancom úradu, zamestnancom regulovaných subjektov, má majetkovú účasť na podnikaní regulovaných subjektov, podniká v regulovaných činnostiach vo vlastnom mene alebo v cudzom mene, alebo prostredníctvom združenia osôb, alebo je členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov regulovaných podnikateľských subjektov.
(6)
Funkčné obdobie členov Rady pre reguláciu je šesť rokov. Rada pre reguláciu sa z jednej tretiny obnovuje každé dva roky tak, aby boli dodržané podmienky podľa odseku 4.
(7)
Členstvo v Rade pre reguláciu je nezlučiteľné s funkciou predsedu úradu a podpredsedu úradu, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, člena vlády, s funkciou alebo so zamestnaním v ústrednom orgáne štátnej správy alebo miestnom orgáne štátnej správy, s funkciou alebo členstvom v orgáne územnej samosprávy alebo so zamestnaním v orgáne územnej samosprávy. Členstvo v Rade pre reguláciu je ďalej nezlučiteľné s podnikaním, s členstvom v riadiacich, dozorných a kontrolných orgánoch podnikateľských subjektov a s pracovným pomerom alebo s obdobným pracovným vzťahom v regulovaných subjektoch.
(8)
Člen Rady pre reguláciu nemôže byť zamestnancom úradu, zamestnancom regulovaných subjektov, nemôže mať majetkovú účasť na podnikaní regulovaných subjektov, nemôže podnikať v regulovaných činnostiach vo vlastnom mene alebo v cudzom mene, alebo prostredníctvom združenia osôb; toto obmedzenie trvá ešte rok po zániku funkcie člena Rady pre reguláciu.
(9)
Za výkon funkcie patrí členovi Rady pre reguláciu mesačne základná odmena vo výške štvornásobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok zaokrúhlená na celých 100 Sk nahor. Predsedovi Rady pre reguláciu patrí príplatok k základnej odmene vo výške 50 % základnej odmeny a podpredsedovi Rady pre reguláciu patrí príplatok k základnej odmene vo výške 30 % základnej odmeny.
(10)
Ak je člen Rady pre reguláciu vyslaný Radou pre reguláciu na pracovnú cestu s výnimkou zasadnutia Rady pre reguláciu, patrí mu náhrada výdavkov podľa osobitného predpisu.6a)
(11)
Člen Rady pre reguláciu sa počas výkonu funkcie na účely zdravotného poistenia posudzuje ako zamestnanec v pracovnom pomere.
(12)
Členstvo v Rade pre reguláciu zaniká
a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie,
c)
odvolaním z funkcie,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(13)
Vzdaním sa funkcie členstvo v Rade pre reguláciu zaniká dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie prezidentovi Slovenskej republiky.
(14)
Prezident Slovenskej republiky odvolá člena Rady pre reguláciu, ak
a)
prestal spĺňať podmienky podľa odsekov 2, 7 a 8,
b)
jeho blízka osoba1o) sa stane zamestnancom úradu, zamestnancom regulovaných subjektov, nadobudne majetkovú účasť na podnikaní regulovaných subjektov, začne podnikať v regulovaných činnostiach vo vlastnom mene alebo v cudzom mene, alebo prostredníctvom združenia osôb, alebo sa stane členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov regulovaných podnikateľských subjektov,
c)
po čas dlhší ako dva mesiace nevykonáva svoju funkciu; táto lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po tom, ako sa po prvýkrát nezúčastnil na zasadnutí Rady pre reguláciu.
(15)
Prezident Slovenskej republiky môže odvolať členov Rady pre reguláciu, ak
a)
sa preukáže nezákonnosť konania alebo úradného postupu úradu; uvedené platí, ak ide o člena Rady pre reguláciu, ktorý bol jej členom v čase nezákonného konania alebo úradného postupu a jeho odvolanie navrhne ten, kto navrhol jeho vymenovanie za člena Rady pre reguláciu,
b)
člen Rady pre reguláciu koná v rozpore s regulačnou politikou a jeho odvolanie navrhne ten, kto navrhol jeho vymenovanie za člena Rady pre reguláciu.
(16)
Účinky odvolania z funkcie nastávajú dňom vymenovania nových členov Rady pre reguláciu.
(17)
Na uvoľnené miesto člena Rady pre reguláciu navrhuje nových kandidátov navrhovateľ, ktorý navrhol vymenovanie člena Rady pre reguláciu, ktorého členstvo zaniklo; navrhovateľ predloží návrh na vymenovanie nového člena Rady pre reguláciu prezidentovi Slovenskej republiky do dvoch mesiacov odo dňa, keď zaniklo členstvo doterajšieho člena Rady pre reguláciu podľa odseku 12. Ak bol nový člen Rady pre reguláciu vymenovaný pred uplynutím funkčného obdobia člena Rady pre reguláciu, ktorého členstvo zaniklo, funkčné obdobie nového člena sa skončí dňom, keď by uplynulo funkčné obdobie člena, ktorého členstvo zaniklo.
§ 10
Správa o činnosti a hospodárení úradu
(1)
Úrad každoročne predkladá Rade pre reguláciu do 31. marca nasledujúceho roka na schválenie správu o činnosti a hospodárení úradu, o uskutočňovaní regulačnej politiky a o výsledkoch plnenia úloh podľa § 5.
(2)
Rada pre reguláciu správu podľa odseku 1 schváli do 15. mája.
(3)
Úrad každoročne predkladá Národnej rade Slovenskej republiky do 31. mája nasledujúceho roka správu schválenú Radou pre reguláciu.
(4)
Ak Národná rada Slovenskej republiky požiada o doplnenie tejto správy, úrad je povinný predložiť doplnenú správu schválenú Radou pre reguláciu do 15 dní od doručenia tejto žiadosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1o znie:
„1o)
§ 116 Občianskeho zákonníka.“.
13.
V § 12 ods. 1 písmeno i) znie:
„i)
preprava a distribúcia plynu pre koncových odberateľov plynu na vymedzenom území,“.
14.
V § 12 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Rada pre reguláciu vypracuje návrh regulačnej politiky na nastávajúce regulačné obdobie, ktorého súčasťou je aj zhodnotenie predchádzajúceho regulačného obdobia z pohľadu dosiahnutej transparentnosti trhu a vplyvu cenovej regulácie na trh, zhodnotenie potreby ďalšej regulácie, ako aj návrh koncepcie rozsahu cenovej regulácie a návrh spôsobu vykonávania cenovej regulácie; tento návrh predloží Rada pre reguláciu do 15. marca kalendárneho roka na nasledujúce regulačné obdobie ministerstvu a Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky a súčasne ho uverejní na internetovej stránke úradu. Ministerstvo posúdi súlad tohto návrhu so zámermi energetickej politiky; Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky posúdi súlad tohto návrhu so zámermi vodohospodárskej politiky a svoje stanovisko zašle ministerstvu do 15. apríla bežného kalendárneho roka. Ak je návrh v súlade so zámermi energetickej politiky a zámermi vodohospodárskej politiky, ministerstvo návrh odsúhlasí a oznámi to úradu do 30. apríla kalendárneho roka.
(3)
Rada pre reguláciu na základe odsúhlasenej regulačnej politiky ministerstvom schváli rozsah cenovej regulácie a spôsob vykonania cenovej regulácie do 31. mája kalendárneho roka. Rada pre reguláciu informuje o rozsahu cenovej regulácie a o spôsobe vykonávania cenovej regulácie Národnú radu Slovenskej republiky najneskôr do 15. júna kalendárneho roka.“.
15.
V § 12 ods. 4 sa slová „Regulačnou radou“ nahrádzajú slovami „Radou pre reguláciu“.
16.
V § 12 sa odsek 5 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
do 30. novembra kalendárneho roka pre dodávku pitnej vody verejným vodovodom, ktorú regulovaný subjekt nakupuje od iného regulovaného subjektu.“.
17.
V § 12 odsek 6 znie:
„(6)
Úrad návrh ceny predložený regulovaným subjektom posúdi. Posúdený návrh ceny podľa odseku 1 písm. a) až k) úrad predloží ministerstvu a podľa odseku 1 písm. l) až n) Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky na vyjadrenie spolu s potrebnými podkladmi na výpočet ceny. Ministerstvo alebo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky sa k predloženému návrhu ceny vyjadrí do desiatich dní; inak sa má za to, že k predloženému návrhu nemá pripomienky. Ak je návrh ceny v súlade s týmto zákonom, s vyhláseným rozsahom cenovej regulácie a so spôsobom vykonania cenovej regulácie podľa rozhodnutia Rady pre reguláciu a ak je vyjadrenie ministerstva alebo Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky kladné, návrh ceny úrad schváli, o čom vydá rozhodnutie do 30 dní od doručenia návrhu ceny. Ak je vyjadrenie ministerstva alebo Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky záporné a úrad návrh ceny schváli, o čom vydá rozhodnutie do 30 dní od doručenia návrhu ceny, uverejní spolu s rozhodnutím aj vyjadrenie ministerstva alebo Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky spolu s odôvodnením. Toto rozhodnutie doručí účastníkovi konania, uverejní do 15 dní na internetovej stránke úradu a vo Vestníku úradu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa.
18.
V § 12 ods. 7 písm. a) sa za slovami „maximálnej ceny“ vkladajú slová „alebo minimálnej ceny, alebo minimálnej ceny a maximálnej ceny“.
19.
V poznámke pod čiarou k odkazu 6b sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1994 Z. z. o Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 528/2006 Z. z.“.
20.
V § 12 sa odsek 7 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
určenie ceny využitím trhových opatrení, ako sú najmä aukcie.6c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6c znie:
„6c) Článok 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1775/2005.“.
21.
V § 12 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9)
Pri určení spôsobu cenovej regulácie za poskytovanie systémových služieb môže úrad určiť individuálne sadzby pre jednotlivých odberateľov s vyrovnaným odberom elektriny. Podrobnosti o individuálnych sadzbách a o kritériách na ich prideľovanie jednotlivým odberateľom ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.“.
Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 10 a 11.
22.
V § 12 ods. 11 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
minimálnou cenou je cena, ktorú nie je možné znížiť,“.
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).
23.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Úrad môže regulovať aj iný tovar alebo službu, ktorých dodanie alebo poskytnutie je regulovanou činnosťou, ako je uvedené v odseku 1, ak vznikne mimoriadna trhová situácia, ak dôjde k ohrozeniu trhu vplyvom nedostatočne rozvinutého konkurenčného prostredia alebo ak si to vyžaduje ochrana spotrebiteľa a ak je to v súlade s regulačnou politikou.“.
24.
V § 12a ods. 2 písm. o) sa za slová „odchýlky sústavy“ vkladajú slová „a siete“.
25.
V § 12a ods. 3 písm. c) sa za slová „odchýlky sústavy“ vkladajú slová „a siete“.
26.
V § 12a ods. 4 písmeno d) znie:
„d)
podmienky vyúčtovania za dodávky elektriny a plynu vrátane dodávky regulačnej elektriny a dodávky elektriny a plynu domácnostiam,“.
27.
V § 13 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „podľa osobitného predpisu1i)“.
28.
V § 13 ods. 2 písm. e) sa vypúšťajú slová „podľa osobitného predpisu1i)“.
Vypúšťa sa poznámka pod čiarou k odkazu 1i.
29.
V § 13 ods. 2 písm. k) druhý bod znie:
„2.
používanom spôsobe tvorby ceny tovaru a služby a o spôsobe kalkulácie tejto ceny,“.
30.
V § 13 ods. 2 písm. p) sa slová „potrebné pravdivé podklady“ nahrádzajú slovami „požadované dokumenty, pravdivé podklady“.
31.
§ 14 a 15 vrátane nadpisu nad paragrafom 14 znejú:
„Cenové konanie
§ 14
(1)
Konanie o cenovej regulácii (ďalej len „cenové konanie") sa začína podaním návrhu ceny regulovaným subjektom úradu alebo z podnetu úradu.
(2)
Účastníkom cenového konania je regulovaný subjekt, ktorý predložil cenový návrh, a ministerstvo.
(3)
Návrh ceny obsahuje
a)
označenie regulovaného subjektu,
b)
návrh ceny podľa schváleného spôsobu určenia ceny,
c)
ostatné podklady určené všeobecne záväzným právnym predpisom, ktoré vydá úrad.
(4)
Ak je návrh ceny neúplný alebo je v rozpore s určeným spôsobom regulácie ceny, úrad vyzve účastníka cenového konania, aby v ním určenej lehote odstránil nedostatky. Úrad návrh ceny zamietne, ak účastník cenového konania v lehote určenej úradom neodstránil nedostatky návrhu; v takom prípade môže úrad určiť cenu na základe konania z vlastného podnetu aj bez návrhu ceny účastníka cenového konania. Rozhodnutie úrad doručí účastníkovi cenového konania a uverejní spôsobom podľa odseku 5.
(5)
Úrad rozhodne o návrhu ceny vydaním cenového rozhodnutia (ďalej len „rozhodnutie"), ktoré doručí účastníkovi cenového konania a zároveň uverejní vo Vestníku úradu a na internetovej stránke úradu.
(6)
Úrad môže z vlastného podnetu alebo na návrh účastníka cenového konania začať konanie o zmene alebo zrušení rozhodnutia, ak
a)
bolo vydané na základe nepravdivých, nesprávnych alebo neúplných údajov predložených účastníkom cenového konania,
b)
ide o stav núdze,7)
c)
nastali zmeny v spôsobe a v rozsahu regulácie ceny,
d)
došlo k výraznej zmene ekonomických parametrov, z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny,
e)
bol regulovaný subjekt vyňatý z regulácie.
(7)
Ak účastník cenového konania požiada úrad o poskytnutie informácie o spôsobe určenia ceny, na základe ktorej vydal rozhodnutie, úrad je povinný túto informáciu poskytnúť.
(8)
Zamestnanci úradu sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri cenovom konaní, ak ich od tejto povinnosti písomne neoslobodí účastník cenového konania; povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa vzťahuje aj na zamestnancov ministerstva a zamestnancov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pri posudzovaní návrhu ceny podľa § 12 ods. 6.
(9)
Na cenové konanie sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní8) s výnimkou oddielov 2 až 4 štvrtej časti a piatej časti, ak tento zákon neustanovuje inak.
(10)
Proti rozhodnutiu vydanému v cenovom konaní je prípustné odvolanie. Odvolanie vo veciach cien nemá odkladný účinok.
(11)
Ustanovenia všeobecného predpisu o konaní pred súdmi o odložení vykonateľnosti rozhodnutia sa nepoužijú.
§ 15
(1)
Konanie vo veciach podľa § 5 ods. 1 písm. e) až k) sa začína z podnetu úradu alebo na návrh účastníka konania.
(2)
Účastníkom konania podľa § 5 ods. 1 písm. e), j), bb) a dd) je navrhovateľ, vo veciach podľa § 5 ods. 1 písm. g), h), i) a k) navrhovateľ a prevádzkovateľ sústavy, siete alebo zásobníka.
(3)
V konaní na prvom stupni rozhoduje vecne príslušný odbor úradu. O odvolaní rozhoduje predseda úradu, ak tento zákon neustanovuje inak.
(4)
Ústne konanie na prvom stupni je verejné s výnimkou, ak tento zákon neustanovuje inak alebo ak skutočnosti, ktoré sa majú prerokovať alebo predložiť v konaní, majú povahu utajovanej skutočnosti alebo tajomstva chráneného osobitnými predpismi.9)
(5)
Na konanie podľa odsekov 1 až 4 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,8) ak tento zákon neustanovuje inak.“.
32.
V § 16 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a od 500 000 Sk do 5 miliónov Sk pre regulované subjekty, ktoré prevádzkujú III. kategóriu verejného vodovodu alebo III. kategóriu verejnej kanalizácie,11b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11b znie:
„11b)
§ 6 ods. 4 písm. a) a § 6 ods. 5 písm. a) zákona č. 442/2002 Z. z.“.
33.
V § 16 ods. 1 písm. b) sa slová „do 10 miliónov Sk“ nahrádzajú slovami „do 100 miliónov Sk“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a za porušenie povinností podľa osobitných predpisov1l) a od 50 000 Sk do 500 000 Sk pre regulované subjekty, ktoré prevádzkujú III. kategóriu verejného vodovodu alebo III. kategóriu verejnej kanalizácie,11b)“.
34.
Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠19a
Prechodné ustanovenia účinné od 15. marca 2007
(1)
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa končí funkčné obdobie doterajších členov regulačnej rady. Účinky skončenia funkčného obdobia doterajších členov regulačnej rady nastávajú dňom vymenovania nových členov Rady pre reguláciu.
(2)
Navrhovatelia podľa § 9 ods. 4 predložia návrhy na vymenovanie členov Rady pre reguláciu prezidentovi Slovenskej republiky do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(3)
Prezident Slovenskej republiky vymenuje prvých členov Rady pre reguláciu po nadobudnutí účinnosti tohto zákona takto:
a)
jedného člena navrhnutého Národnou radou Slovenskej republiky a jedného člena navrhnutého vládou na šesť rokov,
b)
jedného člena navrhnutého Národnou radou Slovenskej republiky a jedného člena navrhnutého vládou na štyri roky,
c)
jedného člena navrhnutého Národnou radou Slovenskej republiky a jedného člena navrhnutého vládou na dva roky,
pričom sa musia dodržať podmienky podľa § 9 ods. 4.
(4)
Prvé zasadnutie Rady pre reguláciu vymenovanej podľa odseku 3 zvolá člen Rady pre reguláciu určený prezidentom Slovenskej republiky do 15 dní odo dňa vymenovania členov Rady pre reguláciu.
(5)
Rada pre reguláciu predloží návrh na vymenovanie predsedu úradu a podpredsedu úradu do 30 dní odo dňa vymenovania jej členov; do vymenovania predsedu úradu a podpredsedu úradu vykonáva pôsobnosť podľa § 7 ods. 2 člen Rady pre reguláciu určený prezidentom Slovenskej republiky podľa odseku 4.
(6)
Regulačná rada predloží ministerstvu prvý návrh regulačnej politiky po nadobudnutí účinnosti tohto zákona do 31. marca 2007.
(7)
Konania začaté predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa tohto zákona.
(8)
Úrad v spolupráci s Protimonopolným úradom Slovenskej republiky a ministerstvom predloží do 30. apríla 2009 vláde správu o fungovaní trhu s elektrinou a o fungovaní trhu s plynom v Slovenskej republike.“.
Čl. II
Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 131/2002 Z. z., zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 185/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 667/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 267/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 550/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 403/2004 Z. z., zákona č. 612/2004 Z. z., zákona č. 728/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z. a zákona č. 664/2006 Z. z. sa mení takto:
V § 5 sa vypúšťa odsek 5 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 3c.
Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 8.
Čl. III
Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 555/2005 Z. z. a zákona č. 238/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. b) pätnásty bod znie:
„15.
podpornou službou služba, ktorú poskytuje účastník trhu s elektrinou prevádzkovateľovi prenosovej sústavy na zabezpečenie poskytovania systémových služieb potrebných na dodržanie kvality dodávky elektriny a na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti sústavy,“.
2.
V § 2 písm. b) dvadsiaty deviaty bod znie:
„29.
regulačnou elektrinou elektrina obstaraná v reálnom čase prevádzkovateľom prenosovej sústavy od účastníkov trhu s elektrinou na zabezpečenie rovnováhy spotreby a výroby na trhu s elektrinou na vymedzenom území s ohľadom na dovoz a vývoz elektriny,“.
3.
V § 2 písm. b) tridsiaty prvý bod znie:
„31.
odchýlkou účastníka trhu s elektrinou odchýlka, ktorá vznikla v určitom časovom úseku ako rozdiel medzi zmluvne dohodnutým množstvom elektriny a skutočne dodaným alebo odobratým množstvom elektriny v reálnom čase,“.
4.
V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenami r) a s), ktoré znejú:
„r)
odsúhlasuje návrh regulačnej politiky podľa osobitného predpisu,3a)
s)
vyjadruje sa k návrhu ceny predloženému úradom podľa osobitného predpisu,3b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3a a 3b znejú:
„3a)
§ 12 ods. 2 zákona č. 276/2001 Z. z. v znení zákona č. 107/2007 Z. z.
3b)
§ 12 ods. 6 zákona č. 276/2001 Z. z. v znení zákona č. 107/2007 Z. z.“.
5.
V § 15 ods. 3 písm. g) sa vypúšťajú slová „s celkovým inštalovaným elektrickým výkonom vyšším ako 75 MW“.
6.
V § 21 ods. 2 písm. e) sa číslovka „75“ nahrádza číslovkou „50“.
7.
V § 21 ods. 2 písmeno f) znie:
„f)
ponúkať a poskytovať v zariadeniach na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným elektrickým výkonom vyšším ako 50 MW podporné služby potrebné na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti sústavy a na poskytovanie systémových služieb,“.
8.
V § 22 ods. 2 písm. i) sa vypúšťajú slová „s využitím zdrojov“.
9.
V § 39 ods. 1 písm. a) vo štvrtom bode sa slová „na zúčtovateľa“ nahrádzajú slovami „na subjekt zúčtovania“.
10.
V § 48 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
uzatvoriť zmluvu o dodávke plynu na vymedzenom území s každým, kto o to požiada, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky dodávateľa plynu, je k dispozícii dostatočná prepravná, distribučná a uskladňovacia kapacita a dostatočné množstvo plynu. Povinnosť dodávateľa uzatvoriť zmluvu o dodávke plynu sa nevzťahuje na odberateľa, ktorý za posledných 12 mesiacov hrubo porušil zmluvu o dodávke plynu alebo neoprávnene odoberal plyn,“.
12.
V § 66 ods. 1 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:
„a)
600 miliónov Sk za porušenie povinností oddelenia prevádzkovania prenosovej sústavy, oddelenia prevádzkovania distribučnej sústavy, oddelenia prevádzkovania prepravnej siete a oddelenia prevádzkovania distribučnej siete a penále 400 000 Sk za každý deň omeškania splnenia povinností oddelenia prevádzkovania prenosovej sústavy, oddelenia prevádzkovania distribučnej sústavy, oddelenia prevádzkovania prepravnej siete a oddelenia prevádzkovania distribučnej siete,“.
Doterajšie písmená a) až c) sa označujú ako písmená b) až d).
13.
V § 66 ods. 1 sa v písmene b) vypúšťa piaty bod.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. marca 2007 okrem čl. III bodu 11., ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.