10/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 06.01.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

10
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách
výnos z 18. decembra 2006 č. 28119/2006-SL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 3. mája 2006 č. 11968/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín (oznámenie č. 290/2006 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 2. októbra 2006 č. 20728/2006-SL (oznámenie č. 559/2006 Z. z.).
Týmto výnosom sa harmonizuje legislatíva Slovenskej republiky s legislatívou Európskej únie v oblasti rezíduí prípravkov na ochranu rastlín.
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Výnos je uverejnený v čiastke 1/2007 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z januára 2007 a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.