96/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.02.2006 do 31.03.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

96
ZÁKON
z 2. februára 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 225/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 320/1996 Z. z., zákona č. 188/1999 Z. z. a zákona č. 241/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
zariadenia schopné prijímať a reprodukovať rozhlasové alebo televízne programy šírené rozhlasovými alebo televíznymi vysielačmi, ktorým prevažujúce určenie je iné, a to za podmienky, že ich uvedená schopnosť nie je využívaná na podnikanie.“.
2.
V § 5 ods. 2 sa slová „poplatkov z omeškania“ nahrádzajú slovami „úrokov z omeškania“.
3.
V § 5 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Slovenský rozhlas a Slovenská televízia nie sú oprávnené pohľadávky voči koncesionárom odpredať, poskytnúť ako bankovú zálohu alebo inú garanciu, ako aj inak ich prevádzať na tretie subjekty.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
4.
V § 9 sa slová „poplatok z omeškania“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „úrok z omeškania“ v príslušnom gramatickom tvare.
5.
V § 9 odsek 2 znie:
„(2)
Výška úroku z omeškania podľa odseku 1 je dvojnásobok základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska platnej v prvý deň omeškania s platbou. Úrok z omeškania sa vyrubí za každý deň omeškania, začínajúc prvým dňom vzniku omeškania až do dňa platby vrátane. Úrok z omeškania sa vyrubí za každý prijímač, za ktorý je platiteľ poplatku (§ 3) v omeškaní s platbou.“.
6.
V § 9 ods. 3 sa za slová „môže uplatniť“ vkladajú slová „do šiestich mesiacov po doručení výzvy (odsek 1)“.
7.
Nadpis pod § 10a sa umiestňuje nad § 10a a za § 10a sa vkladá § 10b, ktorý znie:
㤠10b
Na platiteľa poplatkov (§ 3), ktorý zaplatí najneskôr do 60 dní po nadobudnutí účinnosti tohto zákona všetky nedoplatky na poplatkoch, ktoré mu vznikli do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ak ho na ich zaplatenie vyberateľ poplatku (§ 5) alebo príjemca poplatku (§ 4) vyzval podľa § 8 ods. 2, sa ustanovenie § 9 ods. 2 platné do nadobudnutia účinnosti tohto zákona neuplatní. Na nedoplatky na poplatkoch, ktoré vznikli od nadobudnutia účinnosti tohto zákona platiteľovi poplatkov (§ 3), ktorého na ich zaplatenie vyberateľ poplatku (§ 5) alebo príjemca poplatku (§ 4) nevyzval do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa ustanovenie § 9 ods. 2 platné do nadobudnutia účinnosti tohto zákona neuplatní.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.