95/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

95
ZÁKON
z 2. februára 2006,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 206/2002 Z. z. a zákona č. 289/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 19 ods. 2 písm. b) sa za slová „scény násilia“ vkladajú slová „a pohlavného styku“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2006.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.