87/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

87
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 6. februára 2006
o požiadavkách na klimatické podmienky vhodné na liečenie a o rozsahu a podmienkach ich monitorovania
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 53 písm. e) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška upravuje
a)
požiadavky na vonkajšie klimatické ukazovatele a kvalitu ovzdušia na ich uznanie za klimatické podmienky vhodné na liečenie a na zachovanie uznaných klimatických podmienok vhodných na liečenie,
b)
požiadavky na mikroklimatické podmienky prírodných podzemných priestorov na ich uznanie za klimatické podmienky vhodné na liečenie a na zachovanie uznaných klimatických podmienok vhodných na liečenie,
c)
rozsah a podmienky monitorovania klimatických podmienok vhodných na liečenie.
§ 2
Klimatické podmienky vhodné na liečenie možno uznať, ak vonkajšie klimatické ukazovatele a kvalita ovzdušia spĺňajú požiadavky podľa § 3 ods. 1 a 2 alebo ak mikroklimatické podmienky prírodných podzemných priestorov spĺňajú požiadavky podľa § 4 ods. 1. Vonkajšie klimatické ukazovatele a kvalita ovzdušia alebo mikroklimatické podmienky prírodných podzemných priestorov spôsobujú priaznivé zmeny reaktivity alebo iných fyziologických funkcií a biologických funkcií ľudského organizmu.
§ 3
(1)
Požiadavky na vonkajšie klimatické ukazovatele sú:
a)
relatívny čas trvania slnečného svitu, ktorý v dlhodobom ročnom priemere presahuje 40 %; ročný úhrn trvania slnečného svitu je najmenej 1 650 hodín,
b)
teplotné zaťaženie – denná amplitúda teploty vzduchu, ktoré v dlhodobom mesačnom priemere nepresahuje 13 oC,
c)
relatívna vlhkosť vzduchu, ktorá v dlhodobom mesačnom priemere nepresahuje 87 %,
d)
ekvivalentná teplota vzduchu, ktorá v dlhodobom ročnom priemere nepresahuje hodnotu 50 oC viac ako 25 dní v roku,
e)
počet dní s hmlou, ktorý nie je v dlhodobom priemere väčší než 50 dní, a to v mesiacoch október až marec, a väčší než 15 dní, a to v mesiacoch apríl až september.
(2)
Požiadavky na kvalitu ovzdušia sú:
a)
priemerná hodnota koncentrácie tuhých častíc (PM10) nepresahuje 50 µg. m-3 za 24 hodín, pričom PM10 sa nesmie presiahnuť viac ako 10-krát za kalendárny rok, a 30 µg.m-3 za kalendárny rok a priemerná hodnota koncentrácie tuhých častíc (PM2,5) nepresahuje 20 µg.m-3 za kalendárny rok,
b)
priemerná hodnota koncentrácie oxidu siričitého nepresahuje 50 µg.m-3 za 24 hodín a 200 µg.m-3 za 30 minút,
c)
priemerná hodnota koncentrácie oxidov dusíka nepresahuje 50 µg.m-3 za 24 hodín a 100 µg.m-3 za 30 minút,
d)
priemerná hodnota koncentrácie oxidu uhoľnatého nepresahuje 1 000 µg.m-3 za 24 hodín a 2 000 µg.m-3 za 30 minút,
e)
priemerná ročná koncentrácia olova v aerosóle nepresahuje 0,1 µg.m-3,
f)
priemerná ročná koncentrácia benzénu nepresahuje 2,5 µg.m-3 za kalendárny rok,
g)
priemerná ročná koncentrácia kadmia v aerosóle nepresahuje 0,0025 µg.m-3,
h)
priemerná denná 8-hodinová koncentrácia prízemného ozónu nepresahuje 120 µg.m-3, pričom sa táto hodnota nesmie presiahnuť viac ako 25 dní za kalendárny rok, v priemere za tri roky,
i)
pachové látky, ktoré netvoria súčasť prírodných liečivých vôd, nie sú v koncentráciách znepríjemňujúcich život obyvateľstvu.1)
(3)
Ekvivalentná teplota vzduchu Te [oC] na účely tejto vyhlášky je hodnota vypočítaná z teploty vzduchu tv [oC], tlaku vodných pár e [kPa] a tlaku vzduchu p [kPa] podľa vzorca:
Te = tv + e. 1 570/p .
(4)
Sledovanie požiadaviek podľa odsekov 1 a 2 sa vykonáva na meteorologickej stanici a na stanici na meranie kvality ovzdušia umiestnenej tam, kde sa navrhujú uznať klimatické podmienky vhodné na liečenie.
§ 4
(1)
Požiadavky na mikroklimatické podmienky prírodných podzemných priestorov sú:
a)
relatívna vlhkosť vzduchu v ročnom priemere presahuje 95 %,
b)
ekvivalentná teplota vzduchu v ročnom priemere nepresahuje hodnotu 10 oC,
c)
rýchlosť prúdenia vzduchu v mesačnom priemere nepresahuje 0,5 m/s,
d)
objemová aktivita 222Rn nepresahuje 8 Bq/l,
e)
ionizácia vzduchu nepresahuje 10 000 ppm,
f)
hodnota koncentrácie metánu nepresahuje detekčný limit,
g)
hodnota koncentrácie siričitanov nepresahuje detekčný limit,
h)
bakteriálne znečistenie v mesačnom priemere nepresahuje 250 KTJ v m3 vzduchu,
i)
environmentálne znečistenie a biologické znečistenie nie sú prítomné.
(2)
Sledovanie požiadaviek podľa odseku 1 sa vykonáva meracou technikou v prírodnom podzemnom priestore, ktorého mikroklimatické podmienky sa navrhujú uznať za klimatické podmienky vhodné na liečenie.
§ 5
(1)
Klimatické podmienky vhodné na liečenie sa monitorujú v tomto rozsahu:
a)
vonkajšie klimatické ukazovatele sa monitorujú denne, a to v ukazovateľoch
1.
relatívny čas trvania slnečného svitu v %,
2.
ročný úhrn trvania slnečného svitu v hodinách,
3.
teplotné zaťaženie – denná amplitúda teploty vzduchu v oC,
4.
relatívna vlhkosť vzduchu v %,
5.
ekvivalentná teplota vzduchu v oC,
6.
počet dní s hmlou,
7.
počet peľových zŕn v m3 vzduchu,
b)
kvalita ovzdušia sa monitoruje raz za päť rokov, počnúc rokom 2010, a to v ukazovateľoch
1.
priemerná hodnota koncentrácie tuhých častíc (PM10) v µg.m-3 za 24 hodín a za kalendárny rok a priemerná hodnota koncentrácie tuhých častíc (PM2,5) v µg.m-3 za kalendárny rok,
2.
priemerná hodnota koncentrácie oxidu siričitého v µg.m-3 za 24 hodín a za 30 minút,
3.
priemerná hodnota koncentrácie oxidov dusíka v µg.m-3 za 24 hodín a za 30 minút,
4.
priemerná hodnota koncentrácie oxidu uhoľnatého v µg.m-3 za 24 hodín a za 30 minút,
5.
priemerná ročná koncentrácia olova v aerosóle v µg.m-3,
6.
priemerná ročná koncentrácia benzénu v µg.m-3,
7.
priemerná ročná koncentrácia kadmia v aerosóle v µg.m-3,
8.
priemerná denná 8-hodinová koncentrácia prízemného ozónu v µg.m-3,
9.
pachové látky, ktoré netvoria súčasť prírodných liečivých vôd,
c)
mikroklimatické podmienky prírodných podzemných priestorov sa monitorujú denne, a to v ukazovateľoch
1.
relatívna vlhkosť vzduchu v %,
2.
ekvivalentná teplota vzduchu v oC,
3.
rýchlosť prúdenia vzduchu v m/s,
4.
objemová aktivita 222Rn v Bq/l,
5.
ionizácia vzduchu v ppm,
6.
hodnota koncentrácie metánu,
7.
hodnota koncentrácie siričitanov,
8.
bakteriálne znečistenie v KTJ v m3 vzduchu.
(2)
Monitorovanie klimatických podmienok vhodných na liečenie podľa odseku 1 sa vykonáva v mieste alebo v prírodnom podzemnom priestore, kde sú uznané klimatické podmienky vhodné na liečenie, a to na meteorologickej stanici a na stanici na meranie kvality ovzdušia a meracou technikou.
(3)
Klimatické podmienky vhodné na liečenie sú po ich uznaní zachované, ak hodnoty namerané pri monitorovaní podľa odseku 1 písm. a) prvého až šiesteho bodu spĺňajú požiadavky podľa § 3 ods. 1 a hodnoty namerané pri monitorovaní podľa odseku 1 písm. b) spĺňajú požiadavky podľa § 3 ods. 2.
(4)
Klimatické podmienky vhodné na liečenie sú po ich uznaní zachované, ak hodnoty namerané pri monitorovaní podľa odseku 1 písm. c) spĺňajú požiadavky podľa § 4 ods. 1.
(5)
Všetky namerané údaje podľa odseku 1 sa uvádzajú v komplexnej správe o stave a zmenách klimatických podmienok vhodných na liečenie.
§ 6
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 116/1996 Z. z. o parametroch, za ktorých možno vyhlásiť klimatické podmienky za priaznivé na liečenie a o spôsobe ich vyhlasovania.
§ 7
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2006.
Rudolf Zajac v. r.
1)
Zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov.