70/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.02.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

70
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. decembra 2004 bola v Tirane uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Albánskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach.
Dohoda nadobudla platnosť 3. februára 2006 podľa článku 22 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky. Text dohody v úplnom znení uverejní Ministerstvo financií Slovenskej republiky vo Finančnom spravodajcovi č. 2/2006.