697/2006 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

697
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 13. decembra 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 2/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 18 a § 7 ods. 10 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z. a zákona č. 689/2006 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 2/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 758/2004 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 662/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa za slovom „vyučovania“ vypúšťa čiarka a slová „základné umelecké školy“.
2.
Nadpis nad § 2 znie:
„Určovanie normatívov podľa § 4 ods. 1 a 18 zákona“.
3.
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenami k) až n), ktoré znejú:
„k)
špeciálne základné školy,
l)
gymnáziá a stredné odborné školy – špeciálne stredné školy,
m)
stredné odborné učilištia – špeciálne stredné školy,
n)
odborné učilištia a praktické školy.“.
4.
V § 2 odsek 3 znie:
„(3)
Kategórie škôl s jednotným normatívom na prevádzku okrem tepla podľa § 3 ods. 7 sú
a)
školy so štandardnou prevádzkovou náročnosťou podľa odseku 1 písm. a), b), d), e), f), g), h) a j),
b)
školy so zvýšenou prevádzkovou náročnosťou podľa odseku 1 písm. i), l) až n),
c)
školy s vysokou prevádzkovou náročnosťou podľa odseku 1 písm. c) a k).“.
5.
V § 3 odsek 1 znie:
„(1)
Z finančných prostriedkov na bežné výdavky rozpočtovaných na kalendárny rok v kapitole Ministerstva školstva Slovenskej republiky (ďalej len “ministerstvo„) podľa § 3 ods. 2 písm. a) a c) zákona sa odpočítajú finančné prostriedky na bežné výdavky
a)
pre špeciálne materské školy,
b)
pre špeciálne výchovné zariadenia a zariadenia špeciálnopedagogického poradenstva (ďalej len „špeciálne školské zariadenia”),
c)
pre ostatné štátne školské zariadenia,
d)
na riešenie havarijných situácií podľa § 4 ods. 15 zákona, na úhradu nákladov podľa § 4 ods. 12 zákona, na prípady objektívne odôvodnene opakujúcich sa nákladov, ktoré vzhľadom na ich špecifický charakter nie je možné zohľadniť v normatíve podľa § 4 ods. 13 zákona (ďalej len „špecifiká”), na poskytovanie finančných prostriedkov za mimoriadne výsledky žiakov podľa § 4 ods. 14 zákona, na rezervu podľa § 8a ods. 2 zákona pri dodržaní určeného limitu podľa § 7 ods. 8 zákona.“.
6.
V § 3 ods. 2 tretia veta znie:
„Finančné prostriedky na teplo sa určia so zohľadnením priemerných výdavkov na teplo za predchádzajúce tri skončené kalendárne roky.“.
7.
V § 3 odseky 3 až 5 znejú:
„(3)
Mzdový normatív pre školu podľa § 4 ods. 5 zákona sa vypočíta ako súčin základného mzdového normatívu, koeficientu personálnej náročnosti prislúchajúceho kategórii škôl podľa § 2 ods. 1, do ktorej škola patrí, a koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy.
(4)
Hodnota
a)
koeficientu personálnej náročnosti pre kategóriu škôl podľa § 2 ods. 1 vychádza z počtu žiakov pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca a z počtu nepedagogických zamestnancov pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca pre danú kategóriu škôl; hodnoty koeficientu personálnej náročnosti pre jednotlivé kategórie škôl a spôsob ich výpočtu sú uvedené v prílohe č.1; pri ich výpočte sa vychádza z celoslovenského priemeru počtu žiakov pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca a z celoslovenského priemeru počtu nepedagogických zamestnancov pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca pre danú kategóriu škôl a z pomeru priemerných platov pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov v predchádzajúcom skončenom kalendárnom roku,
b)
koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy sa vypočíta ako súčet evidenčného prepočítaného počtu pedagogických zamestnancov zaradených do 7. platovej triedy s koeficientom 0,74, do 8. platovej triedy s koeficientom 0,82, do 9. platovej triedy s koeficientom 0,92, do 10. platovej triedy s koeficientom 1,00, do 11. platovej triedy s koeficientom 1,07 a do 12. platovej triedy s koeficientom 1,14, ktorý sa delí evidenčným prepočítaným počtom všetkých pedagogických zamestnancov.
(5)
Základný mzdový normatív sa určí ako podiel objemu finančných prostriedkov určeného na osobné náklady podľa odseku 2 a prepočítaného počtu žiakov podľa koeficientu personálnej náročnosti a koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov. Prepočítaný počet žiakov podľa koeficientu personálnej náročnosti a koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov je súčet prepočítaného počtu žiakov podľa koeficientu personálnej náročnosti a koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov pre všetky kategórie podľa § 2 ods. 1. Prepočítaný počet žiakov podľa koeficientu personálnej náročnosti a koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov pre danú kategóriu podľa § 2 ods. 1 je súčin prepočítaného počtu žiakov škôl podľa ich koeficientu kvalifikačnej štruktúry v školách danej kategórie a koeficientu personálnej náročnosti pre túto kategóriu. Prepočítaný počet žiakov podľa koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy je súčin počtu žiakov školy v bežnom kalendárnom roku podľa odseku 6 prepočítaný podľa § 4 a koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy podľa odseku 4 písm. b).“.
8.
V § 4 ods. 4 druhá veta znie: „Normatív na žiaka základnej školy a strednej školy študujúceho v dennej forme štúdia so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,2) ktorý nie je žiakom špeciálnej školy (ďalej len „integrovaný žiak”), sa určí v nadväznosti na skupinu, do ktorej bol zaradený podľa prílohy č. 7.“.
9.
V § 4 ods. 6 sa slová „s koeficientom 2,5“ nahrádzajú slovami „základnej školy a integrovaný žiak strednej školy s koeficientom podľa prílohy č. 7“.
10.
§ 4 sa dopĺňa odsekmi 8 až 12, ktoré znejú:
„(8)
Normatív na žiaka základnej školy, ktorý navštevuje triedu s rozšíreným vyučovaním
a)
informatiky, cudzích jazykov alebo triedu so športovou prípravou, je 108 % normatívu na žiaka študujúceho v dennej forme štúdia; pri výpočte tohto normatívu sa žiak započítava s koeficientom 1,08,
b)
predmetov okrem predmetov podľa písmena a), je 104 % normatívu na žiaka študujúceho v dennej forme štúdia; pri výpočte tohto normatívu sa žiak započítava s koeficientom 1,04.
(9)
Objem finančných prostriedkov pre školu zriadenú pri liečebno-výchovnom sanatóriu, reedukačnom detskom domove a reedukačnom domove pre mládež sa určí na bežný kalendárny rok v závislosti od skutočného priemerného prepočítaného denného počtu žiakov školy a zodpovedajúceho normatívneho príspevku.
(10)
Normatív na žiaka ubytovaného v špeciálnej škole internátnej je 500 % normatívu na žiaka ubytovaného v domove mládeže. Pri výpočte tohto normatívu sa žiak započítava s koeficientom 5,0.
(11)
Normatív na žiaka špeciálnej základnej školy a žiaka špeciálnej triedy v základnej škole sa určí podľa skupiny, do ktorej je zaradený, a podľa príslušného koeficientu skupiny podľa prílohy č. 6.
(12)
Normatív na žiaka pre základnú školu alebo pre špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení je 60 % normatívu na žiaka špeciálnej základnej školy zaradeného do 1. skupiny podľa prílohy č. 6. Tieto údaje sa zohľadnia pri výpočte normatívov podľa § 3 ods. 5, 16 a 17. Objem finančných prostriedkov pre základnú školu alebo pre špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení sa určí na bežný kalendárny rok v závislosti od skutočného priemerného prepočítaného denného počtu žiakov a zodpovedajúceho normatívneho príspevku.“.
11.
§ 8 vrátane nadpisu znie:
㤠8
Postup pri výpočte normatívov pre školské zariadenia podľa § 5 ods. 2 zákona okrem špeciálnych školských zariadení
(1)
Finančné prostriedky rozpočtované na kalendárny rok na bežné výdavky pre štátne školské zariadenia okrem špeciálnych školských zariadení v rozpočtovej kapitole ministerstva podľa § 2 ods. 1 zákona sa rozdelia na
a)
finančné prostriedky pre školské zariadenia podľa § 5 ods. 2 zákona,
b)
finančné prostriedky pre ostatné školské zariadenia podľa § 5 ods. 3 zákona.
(2)
Pri výpočte normatívov pre materské školy a domovy mládeže sa postupuje podľa § 3 ods. 2 až 17.
(3)
Na účely výpočtu normatívov okrem normatívu na teplo sú materské školy a domovy mládeže samostatnými kategóriami s jednotnými normatívmi. Na výpočet normatívu na teplo sú materské školy a domovy mládeže rozdelené na kategórie určené rovnako ako v § 2 ods. 2.
(4)
Pre kategórie podľa odseku 3 sú hodnoty koeficientu personálnej náročnosti, koeficientu prevádzkovej náročnosti, koeficientu ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu uvedené v prílohe č. 2.
(5)
Normatív na integrované dieťa materskej školy je 250 % normatívu na dieťa materskej školy bez zdravotného postihnutia. Normatív na dvojročné dieťa materskej školy je 200 % normatívu na dieťa materskej školy vo veku od troch do šiestich rokov. Tieto údaje sa zohľadnia pri výpočte normatívov podľa § 3 ods. 5, 16 a 17.“.
12.
V § 9 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
školské strediská záujmovej činnosti.12)“.
V poznámke pod čiarou k odkazu 12 sa citácia „§ 6 ods. 2 a 3 zákona č. 279/1993 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 6 ods. 2 zákona č. 279/1993 Z. z.“.
13.
V § 9 ods. 1 sa vypúšťajú písmená f) a g) vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 13 a 14.
14.
V § 9 ods. 3 a 5 sa slová „b) až f)“ nahrádzajú slovami „b) až e)“.
15.
V § 9 sa vypúšťa odsek 11.
16.
§ 9a vrátane nadpisu sa vypúšťa.
17.
V § 9b ods. 2 sa vypúšťajú slová „podľa § 9a ods. 1“.
18.
V § 9b odseky 5 a 6 znejú:
„(5)
Na určenie normatívneho príspevku pre špeciálne školské zariadenia podľa odseku 1 písm. a) sa započítava dieťa alebo žiak12a) vo veku od narodenia do ukončenia prvej prípravy na povolanie prijatý do školského zariadenia podľa osobitného predpisu12b).
(6)
Objem finančných prostriedkov pre liečebno-výchovné sanatóriá, reedukačné detské domovy, reedukačné domovy pre mládež a diagnostické centrá sa určí na bežný kalendárny rok v závislosti od skutočného priemerného prepočítaného denného počtu žiakov a zodpovedajúceho normatívneho príspevku.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12a a 12b znejú:
„12a)
§ 4 a 5 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 43/1996 Z. z. o podrobnostiach o výchovnom poradenstve a o poradenských zariadeniach.
12b)
§ 5 ods. 6 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z.“.
19.
§ 12 vrátane nadpisu znie:
㤠12
Určovanie garantovaného minima podľa § 8a ods. 1 zákona
Garantované minimum pre zriaďovateľov štátnych škôl podľa § 8a ods. 1 zákona sa určí takto:
a)
pre každého zriaďovateľa sa určí objem finančných prostriedkov v súlade s normatívmi určenými podľa § 3,
b)
pre každého zriaďovateľa sa určí garantované minimum ako súčin 95 % objemu finančných prostriedkov pripadajúceho na jedného žiaka v rámci normatívneho príspevku a doplatku do garantovaného minima v predchádzajúcom kalendárnom roku a počtu žiakov v bežnom kalendárnom roku,
c)
pre jednotlivých zriaďovateľov sa porovná objem finančných prostriedkov pridelených podľa písmena a) a garantovaným minimom podľa písmena b); stanoví sa objem finančných prostriedkov potrebný na dofinancovanie zriaďovateľov na garantované minimum; ak sa objem potrebný na dofinancovanie na garantované minimum nezhoduje s objemom vyčleneným na dofinancovanie na garantované minimum podľa § 13 ods. 9, upraví sa objem vyčlenený na garantované minimum podľa § 13 ods. 9 a výpočet normatívov sa zopakuje; tento proces sa opakuje, až kým sa nedosiahne zhoda uvedených objemov.“.
20.
V § 13 ods. 1 sa za slovom „školy“ vypúšťa čiarka a slová „neštátnej základnej umeleckej školy“.
21.
V § 13 odsek 3 znie:
„(3)
Na výpočet normatívneho príspevku školského zariadenia podľa § 9 ods. 1 písm. b) a e) sa započítava žiak, ktorý prispieva na čiastočnú úhradu nákladov v danom školskom zariadení podľa osobitných predpisov.15)“.
22.
V § 13 odseky 7 a 8 znejú:
„(7)
Finančný príspevok na hlavné jedlo a na doplnkové jedlo určený podľa § 9 ods. 8 až 10 sa poskytuje krajskému školskému úradu ako zriaďovateľovi materskej školy a špeciálnej materskej školy, ktorých deti sa stravujú v zariadení školského stravovania, ktorého zriaďovateľom je obec, samosprávny kraj alebo iný zriaďovateľ16). Finančný príspevok na hlavné jedlo a na doplnkové jedlo určený podľa § 9 ods. 8 až 10 sa poskytuje krajskému školskému úradu ako zriaďovateľovi základnej školy a špeciálnej základnej školy, ktorých žiaci sa stravujú v zariadení školského stravovania, ktorého zriaďovateľom je samosprávny kraj.
(8)
Finančný príspevok na hlavné jedlo a na doplnkové jedlo určený podľa § 9 ods. 8 až 10 sa poskytuje krajskému školskému úradu ako zriaďovateľovi strednej školy podľa § 2 ods. 1 písm. b) až i) a k) až n), ktorých žiaci sa stravujú v zariadení školského stravovania, ktorého zriaďovateľom je obec alebo iný zriaďovateľ16).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:
„16)
§ 19 ods. 2 písm. d) a e) zákona č. 596/2003 Z. z.“.
23.
§ 13 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Pri určovaní normatívov sa suma finančných prostriedkov určených pre školy v § 3 ods. 1 znižuje každoročne o objem vyčlenený na dofinancovanie zriaďovateľov štátnych škôl na garantované minimum podľa § 8a ods. 1 zákona.“.
24.
Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 2/2004 Z. z.
Koeficienty personálnej, ekonomickej, tepelnej a prevádzkovej náročnosti pre kategórie škôl
25. Príloha č. 2 znie:
„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 2/2004 Z. z.
Koeficienty personálnej, ekonomickej, tepelnej a prevádzkovej náročnosti pre kategórie školských zariadení
26. Príloha č. 2a sa vypúšťa.
27. Príloha č. 3 znie:
„Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 2/2004 Z. z.
Kategórie školských zariadení
Druh školského zariadenia
§ 9 ods. 1
Kategória
školský klub detí - školský klub detí
pedagogicko-psychologická poradňa - okresná pedagogicko-psychologická poradňa
- krajská pedagogicko-psychologická poradňa
zariadenia praktického vyučovania - stredisko odbornej praxe
- školské hospodárstvo
školské stredisko záujmovej činnosti - školské stredisko záujmovej činnosti
Druh školského zariadenia
§ 9b ods. 1
Kategória
zariadenia špeciálnopedagogického
poradenstva
- špeciálnopedagogická poradňa
- detské integračné centrum
špeciálne výchovné zariadenia - centrum výchovnej a psychologickej prevencie
- liečebno-výchovné sanatórium
- diagnostické centrum
- reedukačný detský domov
- reedukačný domov pre mládež
28. Príloha č. 6 znie:
„Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 2/2004 Z. z.
Klasifikácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v špeciálnych základných školách a v špeciálnych triedach základných škôl pre výpočet koeficientu personálnej náročnosti
Skupina Koeficient
pre špe-
ciálne zá-
kladné
školy
Koeficient
pre špeciálne
triedy v zá-
kladných ško-
lách
Zaradenie žiaka do skupiny
podľa postihnutia a intelektového nadania
1. 1,000 1,59 žiak intelektovo nadaný (§ 3 ods. 2 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave
základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov)
v triede pre žiakov s intelektovým nadaním (§ 32a ods. 3 zákona
č. 29/1984 Zb.),
žiak s vývinovými poruchami učenia (§ 6 ods. 6 vyhlášky MŠMŠ
č. 212/1991 Zb. o špeciálnych školách v znení neskorších predpisov, ďalej
len „vyhl. č. 212/1991 Zb.")
2. 1,286 2,05 žiak špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím
vzdelávaný podľa variantu A (§ 8 ods. 8 vyhl. č. 212/1991 Zb.),
žiak špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím
vzdelávaný podľa variantu B (§ 8 ods. 9 vyhl. č. 212/1991 Zb.),
žiak s poruchami správania (§ 6 ods. 6 vyhl. č. 212/1991 Zb.)
3. 1,500 2,35 žiak základnej školy pre žiakov s chybami reči (§ 3 ods. 2 vyhl.
č. 212/1991 Zb.),
žiak základnej školy pre telesne postihnutých (§ 3 ods. 3 vyhl.
č. 212/1991 Zb.),
žiak základnej školy pre nehovoriacich (§ 3 ods. 2 vyhl. č. 212/1991 Zb.),
žiak základnej školy pre slabozrakých, základnej školy pre žiakov so
zvyškami zraku [§ 3 ods. 1 písm. b) vyhl. č. 212/1991 Zb.]
4. 1,800 2,85 žiak základnej školy pre sluchovo postihnutých [§ 3 ods. 1 písm. a) vyhl.
č. 212/1991 Zb.],
žiak základnej školy pre nevidiacich [§ 3 ods. 1 písm. b) vyhl.
č. 212/1991 Zb.],
žiak špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím pre
nehovoriacich (§ 4 ods. 2 vyhl. č. 212/1991 Zb.),
žiak špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím
s chybami reči (§ 8 ods. 2 vyhl. č. 212/1991 Zb.),
žiak špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím pre
telesne postihnutých (§ 4 ods. 2 vyhl. č. 212/1991 Zb.)
5. 2,250 3,57 žiak špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím pre
žiakov so zvyškami zraku (§ 4 ods. 2 vyhl. č. 212/1991 Zb.),
žiak špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím pre
sluchovo postihnutých (§ 4 ods. 2 vyhl. č. 212/1991 Zb.),
žiak špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím pre
nevidiacich (§ 4 ods. 2 vyhl. č. 212/1991 Zb.),
žiak s autizmom bez mentálneho postihnutia (§ 3 ods. 4 vyhl.
č. 212/1991 Zb.)
6. 4,500 7,17 žiak s ťažkým mentálnym postihnutím, žiak s autizmom s mentálnym
postihnutím,
žiak s viacerými chybami (vrátane hluchoslepých žiakov) vzdelávaný
v triede podľa individuálneho vzdelávacieho programu v špeciálnej škole
(§ 5 ods. 6 a § 8 ods. 10 vyhl. č. 212/1991 Zb.), ležiaci žiaci (§ 6 ods. 1
vyhl. č. 212/1991 Zb.)
29. Za prílohu č. 6 sa vkladá príloha č. 7, ktorá znie:
„Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 2/2004 Z. z.
Klasifikácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežných triedach základnej školy a strednej školy pre výpočet koeficientu personálnej náročnosti
Tabuľka č. 1 Klasifikácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežných triedach základnej školy pre výpočet koeficientu personálnej náročnosti
Skupina Koeficient Zaradenie žiaka do skupiny podľa postihnutia a intelektového nadania
1. 1,700 žiak intelektovo nadaný (§ 3 ods. 2 zákona č. 29/1984 Zb.),
žiak s mentálnym postihnutím vzdelávaný podľa vzdelávacieho variantu A
(§ 8 ods. 8 vyhl. č. 212/1991 Zb.),
žiak s vývinovými poruchami učenia (§ 6 ods. 6 vyhl. č. 212/1991 Zb.),
žiak s poruchami správania (§ 6 ods. 6 vyhl. č. 212/1991 Zb.),
žiak s mentálnym postihnutím vzdelávaný podľa vzdelávacieho variantu B (§ 8 ods. 9
vyhl. č. 212/1991 Zb.)
2. 2,200 žiak s chybami reči (§ 3 ods. 2 vyhl. č. 212/1991 Zb.),
žiak s telesným postihnutím (§ 3 ods. 3 vyhl. č. 212/1991 Zb.),
žiak nehovoriaci (§ 3 ods. 2 vyhl. č. 212/1991 Zb.),
žiak slabozraký, žiak so zvyškami zraku [§ 3 ods. 1 písm. b) vyhl. č. 212/1991 Zb.],
žiak s chybami reči s mentálnym postihnutím (§ 8 ods. 2 vyhl. č. 212/1991 Zb.),
žiak s telesným postihnutím, ktorý má aj mentálne postihnutie (§ 4 ods. 2 vyhl.
č. 212/1991 Zb.),
žiak nehovoriaci s mentálnym postihnutím (§ 4 ods. 2 vyhl. č. 212/1991 Zb.),
žiak so zvyškami zraku s mentálnym postihnutím (§ 4 ods. 2 vyhl. č. 212/1991 Zb.),
žiak so sluchovým postihnutím, ktorý má aj mentálne postihnutie (§ 4 ods. 2 vyhl.
č. 212/1991 Zb.),
žiak so sluchovým postihnutím [§ 3 ods. 1 písm. a) vyhl. č. 212/1991 Zb.],
žiak nevidiaci [§ 3 ods. 1 písm. b) vyhl. č. 212/1991 Zb.]
3. 2,700 žiak nevidiaci s mentálnym postihnutím (§ 4 ods. 2 vyhl. č. 212/1991 Zb.),
žiak s autizmom bez mentálneho postihnutia (§ 3 ods. 4 vyhl. č. 212/1991 Zb.),
žiak s ťažkým mentálnym postihnutím, žiak s autizmom s mentálnym postihnutím,
žiak s viacerými chybami vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu (§ 5
ods. 6a7 a§ 8 ods. 10 vyhl. č. 212/1991 Zb.)
Tabuľka č. 2 Klasifikácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežných triedach strednej školy pre výpočet koeficientu personálnej náročnosti
Skupina Koeficient Zaradenie žiaka do skupiny podľa postihnutia a intelektového nadania
1. 1,700 žiak intelektovo nadaný (§ 3 ods. 2 zákona č. 29/1984 Zb.),
žiak s vývinovými poruchami učenia (§ 6 ods. 6 vyhl. č. 212/1991 Zb.),
žiak s poruchami správania (§ 6 ods. 6 vyhl. č. 212/1991 Zb.)
2. 2,200 žiak s telesným postihnutím (§ 3 ods. 3 vyhl. č. 212/1991 Zb.),
žiak slabozraký, žiak so zvyškami zraku [§ 3 ods. 1 písm. b) vyhl. č. 212/1991 Zb.],
žiak so sluchovým postihnutím [§ 3 ods. 1 písm. a) vyhl. č. 212/1991 Zb.],
žiak nevidiaci [§ 3 ods. 1 písm. b) vyhl. č. 212/1991 Zb.]
3. 2,700 žiak s autizmom bez mentálneho postihnutia (§ 3 ods. 4 vyhl. č. 212/1991 Zb.)
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2007.
Robert Fico v. r.