693/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2007 do 20.12.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

693
ZÁKON
zo 6. decembra 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 606/2003 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 474/2005 Z. z. a zákona č. 558/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktoré nie sú ustanovené v osobitnom predpise,1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc), (Ú. v. EÚ L 105, 13. 4. 2006).“.
2.
V § 1 ods. 3 sa za slová „požiadali o udelenie azylu“ vkladajú slová „alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany“ a za slová „udelený azyl na území Slovenskej republiky,“ sa vkladajú slová „ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana na území Slovenskej republiky,“.
3.
V § 2 písmeno j) znie:
„j)
dobrovoľným návratom návrat do krajiny pôvodu alebo posledného bydliska cudzinca, ktorý o návrat požiadal,“.
4.
§ 3 až 5 znejú:
㤠3
(1)
Vstup cudzinca mladšieho ako 16 rokov, ktorý nie je držiteľom cestovného dokladu, je možný len v sprievode osoby, v ktorej cestovnom doklade je zapísaný; ak táto osoba podlieha vízovej povinnosti, cudzinec mladší ako 16 rokov musí byť zapísaný vo víze.
(2)
Rodinný príslušník občana členského štátu Európskej únie, iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „Európsky hospodársky priestor") je pri vstupe oslobodený od vízovej povinnosti, ak sa preukáže platným dokladom o pobyte, v ktorom je uvedené, že ide o rodinného príslušníka občana Európskeho hospodárskeho priestoru.
§ 4
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra") podľa osobitného predpisu1a) určí sumu finančných prostriedkov na pokrytie nákladov spojených s pobytom cudzinca na území Slovenskej republiky, ktorý nie je občanom Európskeho hospodárskeho priestoru alebo jeho rodinným príslušníkom.
§ 5
(1)
Príslušník Policajného zboru (ďalej len „policajt") je oprávnený vykonať hraničnú kontrolu podľa osobitného predpisu.1a)
(2)
Ak policajt pri hraničnej kontrole zistí, že sa cudzinec preukázal falošným alebo pozmeneným cestovným dokladom, je oprávnený takýto doklad zadržať. Zadržať môže aj cestovný doklad, ktorý bol vydaný inej osobe a cudzinec sa ním preukáže ako vlastným alebo ak bol orgánom štátu, ktorý ho vydal, vyhlásený za neplatný alebo odcudzený.“.
5.
§ 6 vrátane nadpisu znie:
㤠6
Odopretie vstupu občanovi Európskeho hospodárskeho priestoru
(1)
Občanovi Európskeho hospodárskeho priestoru a jeho rodinnému príslušníkovi môže policajt odoprieť vstup iba v prípade, ak
a)
je nežiaducou osobou,
b)
existuje dôvodné podozrenie, že ohrozí bezpečnosť štátu, verejný poriadok, alebo je to potrebné na ochranu verejného zdravia alebo
c)
sa nemôže preukázať cestovným dokladom alebo nemá vízum, ak sa vyžaduje.
(2)
Policajt pred prijatím rozhodnutia o odopretí vstupu umožní občanovi Európskeho hospodárskeho priestoru a jeho rodinnému príslušníkovi, ktorý sa nemôže preukázať cestovným dokladom,
a)
získať alebo v primeranom časovom období si zabezpečiť cestovný doklad alebo
b)
iným hodnoverným spôsobom preukázať, že má právo slobody pohybu a pobytu.“.
6.
V § 7 sa slová „udelenie azylu na území Slovenskej republiky,“ nahrádzajú slovami „udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany na území Slovenskej republiky, ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana na území Slovenskej republiky, ktorý požiadal“.
7.
Doterajší text § 7 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Vstup nemožno odoprieť cudzincovi, ktorý má povolený pobyt v Slovenskej republike.“.
10.
V § 13 ods. 1 sa vypúšťa slovo „osobne“.
11.
V § 13 ods. 4 sa slová „doklad o zdravotnom poistení na úhradu nákladov spojených s poskytovaním zdravotnej starostlivosti cudzincovi na území Slovenskej republiky (ďalej len „doklad o zdravotnom poistení")“ nahrádzajú slovami „doklad o zdravotnom poistení na úhradu nákladov, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s jeho repatriáciou z dôvodu choroby a s poskytovaním neodkladnej zdravotnej starostlivosti na území Slovenskej republiky v minimálnej výške 30 000 euro“.
12.
V § 14 ods. 2 sa slová „policajným útvarom“ nahrádzajú slovami „útvarom Policajného zboru (ďalej len „policajný útvar")“.
13.
V § 14 ods. 3 sa slová „Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra")“ nahrádzajú slovami „ministerstva vnútra“.
15.
V § 14a sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
Policajný útvar na hraničnom priechode môže udeliť vízum cudzincovi podľa osobitného predpisu.6a)“.
Doterajší text § 14a sa označuje ako odsek 2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a) Nariadenie Rady (ES) č. 415/2003 z 27. februára 2003 o udeľovaní víz na hraniciach vrátane udeľovania týchto víz námorníkom na ceste (Ú. v. EÚ L 064, 7. 3. 2003).“.
16.
V § 17 ods. 3 sa slová „dlhodobým pobytom“ nahrádzajú slovami „pobytom v Európskom hospodárskom priestore, ktorý zodpovedá pobytu podľa § 38 ods. 1 písm. b) (ďalej len „dlhodobý pobyt")“.
17.
V § 17 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
18.
§ 17 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Cudzinec, ktorý má udelené povolenie na prechodný pobyt podľa § 18 písm. a), b), d) až f), môže počas prechodného pobytu študovať.“.
19.
V § 18 písmeno d) znie:
„d)
osobitnej činnosti,“.
20.
V § 19 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
21.
V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.“ nahrádza citáciou „Napríklad Obchodný zákonník.“.
22.
V § 20 sa vypúšťa odsek 3.
23.
§ 21 a 22 vrátane nadpisov znejú:
㤠21
Štúdium
(1)
Povolenie na prechodný pobyt na účel štúdia udelí policajný útvar po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom cudzincovi, ktorý je žiakom alebo študuje na škole v Slovenskej republike.
(2)
Cudzinec, ktorému policajný útvar udelí povolenie na prechodný pobyt na účel štúdia, môže počas prechodného pobytu podnikať; vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu môže iba za podmienok ustanovených v osobitnom predpise.10c)
(3)
Povolenie na prechodný pobyt na účel štúdia sa nevyžaduje, ak pobyt cudzinca na území Slovenskej republiky nepresiahne 90 dní v jednom polroku.
§ 22
Osobitná činnosť
(1)
Povolenie na prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti môže policajný útvar udeliť cudzincovi, ktorý nie je podnikateľom alebo nie je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu, na
a)
lektorskú činnosť,
b)
umeleckú činnosť,
c)
športovú činnosť,
d)
stáž v rámci štúdia mimo územia Slovenskej republiky,
e)
činnosť vyplývajúcu z programov vlády Slovenskej republiky alebo z programov Európskeho hospodárskeho priestoru alebo
f)
plnenie záväzku Slovenskej republiky vyplývajúceho z medzinárodnej zmluvy.
(2)
Povolenie na prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti udelí policajný útvar po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom cudzincovi, ktorý nie je podnikateľom alebo nie je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu a vykonáva výskum alebo vývoj.10d)
(3)
Povolenie na prechodný pobyt podľa odsekov 1 a 2 sa nevyžaduje, ak pobyt cudzinca na území Slovenskej republiky nepresiahne 90 dní v jednom polroku.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10c a 10d znejú:
„10c)
§ 22 ods. 7 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10d)
§ 2 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.“.
24.
V § 23 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Cudzincovi, ktorý žiada o udelenie povolenia na prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny s cudzincom podľa § 22 ods. 2, policajný útvar udelí povolenie do skončenia platnosti povolenia cudzinca podľa § 22 ods. 2.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odkaz 4.
25.
V § 23 odsek 4 znie:
„(4)
Cudzinec, ktorý má povolenie na prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny s cudzincom, ktorý má povolenie na prechodný pobyt podľa § 19 alebo § 20 ods. 1 alebo ktorý má povolenie na trvalý pobyt, okrem cudzinca podľa odseku 1 písm. e) a cudzinec podľa odseku 1 písm. d), môže po 12 mesiacoch nepretržitého pobytu podnikať alebo vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu.“.
26.
V § 23a sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
27.
V § 24 ods. 1 prvá veta znie: „Žiadosť o udelenie povolenia na prechodný pobyt podáva cudzinec osobne v zahraničí na zastupiteľskom úrade akreditovanom pre štát, ktorý mu vydal cestovný doklad, alebo na zastupiteľskom úrade akreditovanom pre štát, v ktorom má bydlisko, ak tento zákon neustanovuje inak; ak nie je takýto zastupiteľský úrad alebo v prípadoch hodných osobitného zreteľa určí ministerstvo zahraničných vecí po dohode s ministerstvom vnútra iný zastupiteľský úrad, na ktorom cudzinec podá žiadosť o udelenie povolenia na prechodný pobyt.“.
28.
V § 24 odsek 4 znie:
„(4)
Cudzinec, ktorý má udelené povolenie na prechodný pobyt, môže podať žiadosť o zmenu účelu pobytu aj na policajnom útvare; to neplatí, ak ide o cudzinca s povolením na prechodný pobyt
a)
podľa § 20 ods. 2,
b)
podľa § 21 okrem cudzinca, ktorý ukončil štúdium a žiada o udelenie povolenia na prechodný pobyt na účel zamestnania v odbore, na ktorého vykonávanie sa štúdiom pripravoval,
c)
na účel zlúčenia rodiny s cudzincom, ktorý má alebo mal udelené povolenie na prechodný pobyt na účel podnikania alebo zamestnania.“.
29.
V § 24 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Cudzinec podľa odseku 4 písm. c), ktorý ovdovel alebo jeho manželstvo bolo rozvedené a jeho nepretržitý prechodný pobyt na území Slovenskej republiky trvá najmenej tri roky, alebo dosiahol plnoletosť, môže podať žiadosť o zmenu účelu pobytu aj na policajnom útvare do 30 dní od vydania úmrtného listu, rozvodu manželstva alebo dosiahnutia plnoletosti; do rozhodnutia o tejto žiadosti sa nepoužije § 29 ods. 1 písm. a).“.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.
30.
V § 24 sa vypúšťa odsek 7.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 7.
31.
V § 25 ods. 2 sa slová „tri fotografie z toho istého negatívu alebo zhotovené prístrojom so súčasnou expozíciou viacerými objektívmi s rozmermi 3 x 3,5 cm, zobrazujúce jeho aktuálnu podobu s trojštvrťovým profilom tváre“ nahrádzajú slovami „dve fotografie z toho istého negatívu s rozmermi 3 x 3,5 cm, zobrazujúce jeho aktuálnu podobu“.
32.
V § 25 ods. 3 písm. b) a § 37 ods. 3 písm. b) sa slová „15 rokov“ nahrádzajú slovami „14 rokov“.
33.
V § 25 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená d) až f).
34.
V § 25 ods. 3 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „cudzinca, ktorému bol udelený prechodný pobyt podľa § 21 a študuje na vysokej škole, a cudzinca, ktorému bol udelený prechodný pobyt podľa § 22 ods. 2,“.
35.
V § 25 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Účel pobytu cudzinec preukáže
a)
dokladom potvrdzujúcim oprávnenie na podnikanie, ak ide o cudzinca, ktorý žiada o povolenie na prechodný pobyt podľa § 19,
b)
povolením na zamestnanie10a) alebo potvrdením zamestnávateľa, že cudzinec má vykonávať činnosť, na ktorú sa povolenie na zamestnanie nevyžaduje,10b) alebo medzinárodnou zmluvou, ak ide o cudzinca, ktorý žiada o povolenie na prechodný pobyt podľa § 20,
c)
potvrdením príslušného orgánu štátnej správy, školy alebo inej vzdelávacej inštitúcie o prijatí cudzinca na štúdium, ak ide o cudzinca, ktorý žiada o povolenie na prechodný pobyt podľa § 21,
d)
potvrdením školy alebo inej vzdelávacej inštitúcie o výkone lektorskej činnosti, ak ide o cudzinca, ktorý žiada o povolenie na prechodný pobyt podľa § 22 ods. 1 písm. a),
e)
potvrdením orgánu štátnej správy alebo umeleckej agentúry, ak ide o cudzinca, ktorý žiada o povolenie na prechodný pobyt podľa § 22 ods. 1 písm. b),
f)
potvrdením športovej organizácie alebo príslušného orgánu štátnej správy, ak ide o cudzinca, ktorý žiada o povolenie na prechodný pobyt podľa § 22 ods. 1 písm. c),
g)
potvrdením o stáži, ak ide o cudzinca, ktorý žiada o povolenie na prechodný pobyt podľa § 22 ods. 1 písm. d),
h)
potvrdením orgánu štátnej správy, v ktorého pôsobnosti je výkon činnosti podľa programov vlády Slovenskej republiky alebo programov Európskeho hospodárskeho priestoru, ak ide o cudzinca, ktorý žiada o povolenie na prechodný pobyt podľa § 22 ods. 1 písm. e),
i)
medzinárodnou zmluvou, ak ide o cudzinca, ktorý žiada o povolenie na prechodný pobyt podľa § 22 ods. 1 písm. f),
j)
dohodou o hosťovaní vo výskumnom ústave alebo na vedeckom pracovisku, ak ide o cudzinca, ktorý žiada o povolenie na prechodný pobyt podľa § 22 ods. 2,
k)
matričným dokladom, ak ide o cudzinca, ktorý žiada o povolenie na prechodný pobyt podľa § 23; ak ide o slobodné dieťa mladšie ako 18 rokov, o dieťa mladšie ako 18 rokov zverené do osobnej starostlivosti cudzinca, nezaopatrené dieťa, osamelého rodiča odkázaného na starostlivosť cudzinca alebo o závislú osobu podľa medzinárodnej zmluvy aj dokladom potvrdzujúcim túto skutočnosť,
l)
individuálnym príkazom alebo kolektívnym príkazom na presun ozbrojených síl, ak ide o cudzinca, ktorý žiada o povolenie na prechodný pobyt podľa § 23a, alebo
m)
iným hodnoverným dokladom.
(5)
Cudzinec odovzdá policajnému útvaru doklad potvrdzujúci zdravotné poistenie počas pobytu na území Slovenskej republiky a doklad potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, do 30 dní od vstupu alebo od udelenia povolenia na prechodný pobyt; to neplatí, ak ide o cudzinca podľa § 23a.“.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 9.
36.
V § 25 ods. 6 sa slová „písm. c) až e) a g)“ nahrádzajú slovami „písm. c), d) a f)“.
37.
V § 26 ods. 1 písm. a) a § 39 ods. 1 písm. a) sa slová „či podnikateľská činnosť cudzinca je prínosom“ nahrádzajú slovami „na prínos podnikateľskej činnosti cudzinca“ a za slovami „pre hospodárstvo Slovenskej republiky“ sa vypúšťa čiarka a slová „na situáciu a vývoj na trhu práce“.
38.
V § 26 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
udelenie povolenia na prechodný pobyt nie je vo verejnom záujme.“.
39.
V § 26 ods. 3 sa slová „§ 22“ nahrádzajú slovami „§ 21 a 22“.
40.
V § 27 ods. 2 tretia a štvrtá veta znejú: „K žiadosti o obnovenie povolenia na prechodný pobyt na účel podnikania je cudzinec povinný priložiť aj potvrdenie o tom, že má uhradené daňové a colné záväzky, poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie; to neplatí, ak ide o cudzinca s dlhodobým pobytom. Ak cudzinec nie je daňovníkom alebo nie je povinný platiť poistné na zdravotné poistenie a poistné na sociálne poistenie, priloží doklad potvrdzujúci túto skutočnosť.“.
41.
V § 27 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Policajný útvar obnoví povolenie na prechodný pobyt podľa § 21 a § 22 ods. 2 po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom.“.
42.
V § 27 ods. 8 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o cudzinca s dlhodobým pobytom.“.
43.
V § 28 sa za písmeno e) vkladajú nové písmená f) a g), ktoré znejú:
„f)
policajný útvar rozhodol o žiadosti podľa § 24 ods. 5,
g)
cudzincovi bolo udelené povolenie na trvalý pobyt,“.
Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená h) a i).
44.
V § 29 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
cudzinec neodovzdal doklad podľa § 25 ods. 5,“.
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).
45.
V § 29 ods. 1 písm. d) sa slová „bez súhlasu policajného útvaru“ nahrádzajú slovami „bez písomného oznámenia policajnému útvaru“.
46.
Doterajší text § 35 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Policajný útvar udelí prvé povolenie cudzincovi, ktorý je slobodným dieťaťom mladším ako 18 rokov zvereným do osobnej starostlivosti cudzinca, ktorý je manželom občana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo slobodným dieťaťom mladším ako 18 rokov zvereným do osobnej starostlivosti cudzinca s povolením na trvalý pobyt, ak so zlúčením súhlasí aj rodič, ktorému toto dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti a ktorý má právo stretávať sa s týmto dieťaťom.“.
47.
V § 36 v druhej a tretej vete sa slová „§ 35“ nahrádzajú slovami „§ 35 ods. 1“.
48.
V § 36 sa slová „Policajný útvar“ nahrádzajú slovami „Orgán, ktorý žiadosť prijal“.
49.
V § 37 ods. 2, § 38a ods. 3, § 45 ods. 2 písm. c) a § 45b ods. 3 písm. a) sa vypúšťa slovo „tri“.
50.
V § 37 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
skutočnosti uvedené v § 35,“.
51.
V § 37 ods. 3 písmeno d) znie:
„d)
súhlas podľa § 35 ods. 2, ak je to potrebné a“.
52.
V § 37 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Cudzinec odovzdá policajnému útvaru doklad potvrdzujúci jeho zdravotné poistenie počas pobytu na území Slovenskej republiky a doklad potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, do 30 dní od vstupu alebo od udelenia povolenia na trvalý pobyt.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
53.
V § 38 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
ktorý
1.
má povolenie na prechodný pobyt na účel zamestnania, ak jeho predchádzajúci nepretržitý prechodný pobyt trvá najmenej päť rokov bezprostredne pred podaním žiadosti,
2.
má povolenie na prechodný pobyt na účel podnikania, ak jeho predchádzajúci nepretržitý prechodný pobyt trvá najmenej päť rokov bezprostredne pred podaním žiadosti,
3.
je rodinným príslušníkom v rozsahu určenom v § 23 ods. 1 písm. b) až e) cudzinca s povolením na prechodný pobyt podľa § 19 alebo § 20 ods. 1 a má udelené povolenie na prechodný pobyt najmenej päť rokov bezprostredne pred podaním žiadosti,
4.
je manželom cudzinca s povolením na trvalý pobyt a má udelené povolenie na prechodný pobyt najmenej päť rokov bezprostredne pred podaním žiadosti alebo
5.
je osamelým rodičom odkázaným na starostlivosť cudzinca s povolením na trvalý pobyt a má udelené povolenie na prechodný pobyt najmenej päť rokov bezprostredne pred podaním žiadosti.“.
54.
V § 38 ods. 1 písm. c) sa slová „§ 42 ods. 1 písm. e)“ nahrádzajú slovami „§ 42 ods. 1 písm. f)“.
55.
V § 38 ods. 1 sa na konci pripája písmeno d), ktoré znie:
„d)
je dieťaťom mladším ako 18 rokov cudzinca s ďalším povolením.“.
56.
V § 38 ods. 2 písm. b) sa slová „činnosti podľa osobitných programov“ nahrádzajú slovami „osobitnej činnosti“.
57.
V § 38 ods. 2 písm. c) sa slová „so súhlasom policajného“ nahrádzajú slovami „po oznámení policajnému“.
58.
V § 38a ods. 4 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).
59.
V § 38a ods. 4 písm. a) sa slová „§ 37 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 37 ods. 6“.
60.
V § 39 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „a predpokladaného pobytu“.
61.
V § 40 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo na návrh Slovenskej informačnej služby z dôvodu bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky“.
62.
V § 42 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
cudzinec neodovzdal doklad podľa § 37 ods. 4,“.
Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g).
63.
V § 42 ods. 1 písm. c) sa slová „bez súhlasu policajného útvaru“ nahrádzajú slovami „bez písomného oznámenia policajnému útvaru“.
64.
V § 43 ods. 1 písm. c) sa slová „nie je dôvod na jeho zaistenie alebo“ nahrádzajú slovami „jeho zaistenie nie je účelné,“.
65.
V § 43 sa odsek 1 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:
„e)
ktorý je obeťou trestného činu súvisiaceho s obchodovaním s ľuďmi, ak má najmenej 18 rokov; orgán činný v trestnom konaní alebo osoba poverená ministerstvom vnútra oboznámi cudzinca s možnosťou a podmienkami udelenia tolerovaného pobytu z tohto dôvodu a o právach a povinnostiach, ktoré z neho vyplývajú, alebo
f)
ak to vyžaduje rešpektovanie jeho súkromného a rodinného života.17aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17aa znie:
„17aa)
Čl. 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (oznámenie č. 209/1992 Zb.).“.
66.
V § 43 ods. 2 druhá veta znie: „Za tolerovaný pobyt sa považuje aj obdobie najviac 90 dní od podania písomnej žiadosti cudzinca o dobrovoľný návrat do vycestovania alebo do späťvzatia tejto žiadosti; to neplatí, ak je cudzinec zaistený alebo ak je oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky podľa osobitného zákona.1)“.
67.
V § 43 ods. 3 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
68.
V § 43 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a f) a odseku 8“.
69.
§ 43 sa dopĺňa odsekmi 7 až 10, ktoré znejú:
„(7)
Policajný útvar udelí povolenie na tolerovaný pobyt podľa odseku 1 písm. e) najviac na 40 dní.
(8)
Policajný útvar predĺži povolenie na tolerovaný pobyt podľa odseku 1 písm. e) najmenej o 180 dní, a to aj opakovane, ak trvá dôvod, pre ktorý bolo povolenie udelené a prítomnosť cudzinca na území Slovenskej republiky je nevyhnutná na účely trestného konania; policajný útvar však nepredĺži povolenie na tolerovaný pobyt, ak sa preukáže, že žiadateľ neprerušil alebo obnovil z vlastnej vôle kontakty s osobami podozrivými zo spáchania trestného činu súvisiaceho s obchodovaním s ľuďmi.
(9)
Ministerstvo vnútra zabezpečí cudzincovi, ktorému bolo udelené povolenie na tolerovaný pobyt podľa odseku 1 písm. e), primerané ubytovanie, ak si ho nemôže zabezpečiť sám.
(10)
Orgán činný v trestnom konaní alebo osoba poverená ministerstvom vnútra informuje cudzinca, ktorému bolo udelené povolenie na tolerovaný pobyt podľa odseku 1 písm. e), o prípadných programoch alebo projektoch, ktorých cieľom je umožniť jeho začlenenie do spoločnosti počas trvania tolerovaného pobytu.“.
70.
V § 44 odsek 2 znie:
„(2)
Policajný útvar zruší povolenie na tolerovaný pobyt a zároveň určí cudzincovi primeranú lehotu na vycestovanie, najviac 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia, ak zistí, že dôvod, pre ktorý bolo udelené povolenie na tolerovaný pobyt, zanikol; ak ide o cudzinca podľa § 43 ods. 1 písm. f) aj v prípade, ak ohrozuje bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok.“.
71.
§ 44 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Povolenie na tolerovaný pobyt podľa § 43 ods. 1 písm. e) policajný útvar zruší aj
a)
ak cudzinec obnovil z vlastnej vôle kontakty s osobami podozrivými zo spáchania trestného činu súvisiaceho s obchodovaním s ľuďmi,
b)
ak je spolupráca cudzinca s orgánmi činnými v trestnom konaní predstieraná,
c)
ak cudzinec prestane spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní,
d)
z dôvodu ohrozenia bezpečnosti štátu alebo verejného poriadku.“.
72.
V § 45 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa § 25 ods. 2“.
73.
V § 45a ods. 1 písm. c) sa slová „na štátnej škole alebo štátom uznanej škole“ nahrádzajú slovami „na škole v Slovenskej republike“.
74.
V § 45b ods. 3 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Žiadosť o udelenie prvého povolenia zvýhodnený cudzinec podáva osobne na zastupiteľskom úrade alebo osobne na policajnom útvare.“.
75.
V § 45b odsek 4 znie:
„(4)
Orgán, ktorý žiadosť prijal, vydá žiadateľovi v deň podania žiadosti o udelenie prvého povolenia potvrdenie o jej prijatí. Policajný útvar rozhodne o žiadosti do 90 dní odo dňa jej doručenia policajnému útvaru.“.
76.
V § 46 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „V doklade o pobyte cudzinca, ktorému bolo udelené povolenie na prechodný pobyt podľa § 22 ods. 2, uvedie policajný útvar názov „výskumný pracovník".“.
77.
V § 46 ods. 4 sa za slovo „azyl“ vkladajú slová „alebo ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana“.
78.
V § 46 odsek 8 znie:
„(8)
Doklad o pobyte obsahuje meno, priezvisko, rodné číslo, adresu pobytu cudzinca na území Slovenskej republiky, miesto a dátum vydania dokladu o pobyte, dátum skončenia platnosti dokladu o pobyte, druh pobytu, zobrazenie podoby tváre a strojovo čitateľné údaje, ktoré sú číselným vyjadrením vybraných údajov v strojovo čitateľnej zóne. Doklad o pobyte môže obsahovať dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť, pohlavie a zobrazenie podpisu jeho držiteľa. Doklad o pobyte neobsahuje podpis, ak cudzinec nie je spôsobilý sa podpísať.“.
79.
V § 46 ods. 9 sa slová „3 až 6“ nahrádzajú slovami „3 a 6“.
80.
V § 47 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o cudzinca podľa odseku 2 písm. d), je cudzinecký pas tiež dokladom oprávňujúcim cudzinca na vycestovanie zo Slovenskej republiky a na návrat do Slovenskej republiky.“.
81.
V § 47 ods. 2 písm. b) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.
82.
V § 47 ods. 2 písm. c) sa na konci bodka nahrádza slovom „alebo“.
83.
V § 47 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
ktorému sa poskytla doplnková ochrana.“.
84.
V § 49 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
oznámiť písomne policajnému útvaru, že sa bude viac ako 180 dní nepretržite zdržiavať mimo územia Slovenskej republiky, ak má udelené povolenie na pobyt,“.
85.
V § 49 ods. 1 písm. c) sa za slová „predložením cestovného dokladu“ vkladá čiarka a slová „alebo ak nie je držiteľom cestovného dokladu, predložením povolenia na pobyt“ sa nahrádzajú slovami „dokladu o pobyte“.
86.
V § 49 ods. 1 písm. j) sa vypúšťajú slová „alebo § 22“.
87.
V § 49 ods. 1 písmeno p) znie:
„p)
vycestovať najneskôr posledný deň povoleného pobytu, ak nepožiadal o obnovenie povolenia na prechodný pobyt alebo o ďalšie povolenie, ak potrebuje vízum,“.
88.
V § 51 ods. 1 sa slová „doklady potrebné na vstup podľa § 3 ods. 1“ nahrádzajú slovami „platný cestovný doklad vrátane víza, ak sa vyžaduje“.
89.
V § 51 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „(§ 6 ods. 1 a 2)“.
90.
V § 53 ods. 3 sa slová „Vysoká škola, stredná škola, stredná odborná škola alebo stredné odborné učilište (ďalej len „škola")“ nahrádzajú slovami „Škola v Slovenskej republike“.
91.
V § 57 odsek 3 znie:
„(3)
Odvolanie proti rozhodnutiu o administratívnom vyhostení nemá odkladný účinok; to neplatí, ak ide o cudzinca, ktorého konanie o udelenie azylu sa neskončilo udelením azylu alebo poskytnutím doplnkovej ochrany.1)“.
92.
V § 57 ods. 4 sa slovo „právoplatnosti“ nahrádza slovom „vydania“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Cudzincovi, ktorého konanie o udelenie azylu sa neskončilo udelením azylu alebo poskytnutím doplnkovej ochrany,1) určí policajný útvar lehotu na vycestovanie najviac 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o administratívnom vyhostení. Zaistený cudzinec, ktorý bol prepustený zo zariadenia, je povinný vycestovať v lehote do 30 dní od jeho prepustenia.“.
93.
V § 57 ods. 6 druhá veta znie: „Ministerstvo vnútra vyradí cudzinca z evidencie nežiaducich osôb po udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky, po udelení povolenia na trvalý pobyt podľa § 40, po uplynutí času zákazu vstupu, po uplynutí trestu vyhostenia, po odpustení trestu vyhostenia na základe udelenia milosti prezidentom Slovenskej republiky, po dovŕšení 80 rokov veku alebo po jeho úmrtí.“.
94.
V § 57 ods. 9 sa za slovo „povolenie“ vkladajú slová „alebo cudzinca, ktorému bolo predĺžené povolenie na tolerovaný pobyt podľa § 43 ods. 8“.
95.
V § 57 sa odsek 11 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
cudzinca, ktorému bolo udelené povolenie na tolerovaný pobyt podľa § 43 ods. 7.“.
96.
V § 59 odsek 4 znie:
„(4)
Policajný útvar rozhodnutie o administratívnom vyhostení nevykoná, ak
a)
nie je možné cudzincovi, ktorý nemá vlastný cestovný doklad, tento zabezpečiť ani prostredníctvom zastupiteľského úradu štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, uplynula lehota zaistenia a nie je možné zabezpečiť vycestovanie cudzinca ani na cudzinecký pas,
b)
cudzinec pred výkonom rozhodnutia o administratívnom vyhostení požiadal o dobrovoľný návrat; to neplatí, ak sa dobrovoľný návrat neuskutoční do 90 dní.“.
97.
V § 62 odsek 1 znie:
„(1)
Policajt je oprávnený zaistiť cudzinca na účel
a)
výkonu jeho administratívneho vyhostenia alebo výkonu trestu vyhostenia,
b)
výkonu jeho prevozu podľa osobitného predpisu23a) alebo
c)
jeho vrátenia podľa osobitného predpisu,23b) ak neoprávnene vstúpil na územie Slovenskej republiky alebo sa neoprávnene zdržiava na území Slovenskej republiky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23b) znie:
„23b)
Napríklad Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o odovzdávaní a prijímaní osôb cez spoločné štátne hranice (oznámenie č. 116/1994 Z. z.).“.
98.
V § 62 ods. 2 sa slová „v zariadení“ nahrádzajú slovami „alebo požiadanie cudzinca o dobrovoľný návrat“.
99.
§ 62 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na maloletého cudzinca, ktorý nemá zákonného zástupcu.“.
100.
V § 63 písm. e) sa slová „trvajú dôvody“ nahrádzajú slovami „trvá účel“.
101.
V § 63 písm. f) prvom bode sa slovo „dôvod“ nahrádza slovom „účel“.
102.
V § 76 ods. 1 sa za písmenom c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
nedodrží podmienky tranzitu,“.
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).
103.
V § 76 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
poruší povinnosť ustanovenú v § 23 ods. 4, § 38a ods. 2, § 43 ods. 5, § 44 ods. 1, § 45 ods. 3, § 45d ods. 2, § 46 ods. 9, § 49 ods. 1 až 3 alebo § 69.“.
104.
V § 78 sa za slovo „zákone“ vkladajú slová „alebo v osobitnom predpise1a)“.
105.
§ 80 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:
„(10)
Policajný útvar môže pri rozhodovaní o žiadosti o udelenie povolenia na pobyt vyžiadať od orgánov iného štátu Európskeho hospodárskeho priestoru informácie o predchádzajúcom pobyte cudzinca. Na požiadanie orgánov iného štátu Európskeho hospodárskeho priestoru poskytne informácie o pobyte cudzinca na území Slovenskej republiky.
(11)
Policajný útvar si na posúdenie žiadostí o udelenie povolenia na prechodný pobyt a udelenie prvého povolenia vyžiada vyjadrenie Slovenskej informačnej služby, ktorá svoje vyjadrenie zašle policajnému útvaru do desiatich dní od doručenia žiadosti; Slovenská informačná služba je oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v žiadosti policajného útvaru len na účely vyjadrenia.“.
106.
V § 80a sa za slová „oznámi nájdenie“ vkladajú slová „a bezodkladne odovzdá“.
107.
Za § 81b sa vkladá § 81c, ktorý znie:
㤠81c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným k 1. januáru 2007
Povolenie na prechodný pobyt na účel činnosti podľa osobitných programov udelené podľa doterajších predpisov sa považuje za povolenie na prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti.“.
108.
Príloha č. 2 sa dopĺňa bodmi 7 až 9, ktoré znejú:
„7.
Smernica Rady 2004/81/ES z 29. apríla 2004 o povoleniach na trvalý pobyt, vydávaných štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sú obeťami nezákonného obchodovania s ľuďmi alebo ktorí boli predmetom konania umožňujúceho nelegálne prisťahovalectvo a ktorí spolupracovali s príslušnými orgánmi (Ú. v. EÚ L 261, 6. 8. 2004, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 19/zv. 7).
8.
Smernica Rady 2005/71/ES z 12. októbra 2005 o osobitnom postupe prijímania štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vedeckého výskumu (Ú. v. EÚ L 289, 3. 11. 2005).
9.
Smernica Rady 2004/114/ES z 13. decembra 2004 o podmienkach prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín na účely štúdia, výmen žiakov, neplateného odborného vzdelávania alebo dobrovoľnej služby (Ú. v. EÚ L 375, 23. 12. 2004).“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z. a zákona č. 672/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti II. VNÚTORNÁ SPRÁVA v položke 24 písmeno e) znie:
„e)
Vydanie dokladu o pobyte
150 Sk.“.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti II. VNÚTORNÁ SPRÁVA v položke 24 a v časti XVIII. KONZULÁRNE POPLATKY v položke 242 sa slová „činností podľa osobitných programov“ nahrádzajú slovami „osobitnej činnosti“.
3.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti XVIII. KONZULÁRNE POPLATKY v oslobodení k položke 242 sa dopĺňa štvrtý bod, ktorý znie:
„4.
Od poplatkov podľa písmena b) sú oslobodené osoby, ktoré požiadali o udelenie povolenia na trvalý pobyt podľa § 35 ods. 1 písm. a) a § 45b zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
4.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti XVIII. Konzulárne poplatky položka 243 znie:
„a)
Žiadosť o vydanie cestovného pasu
1 000 Sk
b)
Žiadosť o vydanie cestovného pasu osobe od 5 rokov do 15 rokov
400 Sk
c)
Žiadosť o vydanie cestovného pasu osobe mladšej ako 5 rokov
250 Sk
d)
Vykonanie zmeny v cestovnom doklade, za každý úkon
100 Sk
Splnomocnenie
Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena a) tejto položky vo výške dvojnásobku príslušnej sadzby, ak prijíma žiadosť o vydanie cestovného pasu ako náhrady za stratený, zničený alebo poškodený cestovný pas vydaný od 1. apríla 1994.
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa vydáva náhradou za platný cestovný doklad pri zmene rodného čísla nezavinenej občanom, z dôvodu chybného zápisu rodného čísla v matrike alebo ak bola v cestovnom doklade zistená chyba zapríčinená výrobcom cestovného dokladu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý cestovný doklad vydal.“.
Čl. III
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z. a zákona č. 310/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 21 odsek 2 znie:
„(2)
Zamestnávateľ, ktorý má sídlo na území Slovenskej republiky, môže prijať do zamestnania len cudzinca, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 1, ak zákon neustanovuje inak.“.
2.
V § 22 sa odsek 5 dopĺňa písmenami f) až h), ktoré znejú:
„f)
ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana,23)
g)
ktorému bolo predĺžené povolenie na tolerovaný pobyt z dôvodu, že je obeťou trestného činu súvisiaceho s obchodovaním s ľuďmi,23a)
h)
ktorému bolo udelené povolenie na tolerovaný pobyt z dôvodu rešpektovania jeho súkromného a rodinného života.24)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 23, 23a a 24 znejú:
„23)
Zákon č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23a)
§ 43 ods. 8 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24)
§ 43 ods. 1 písm. f) zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 22 ods. 7 písmeno c) znie:
„c)
ktorému bolo udelené povolenie na prechodný pobyt na účel štúdia a jeho zamestnanie na území Slovenskej republiky nepresiahne 10 hodín za týždeň alebo tomu zodpovedajúci počet dní alebo mesiacov za rok,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24b sa vypúšťa.
4.
V § 22 ods. 7 písmeno e) znie:
„e)
ktorý je žiadateľom o azyl a vstup na trh práce mu umožňuje osobitný predpis22a) alebo ktorému bol udelený azyl,13b)“.
5.
V § 22 ods. 7 písm. g) sa vypúšťa tretí bod.
Doterajší štvrtý bod sa označuje ako tretí bod.
6.
Za § 72b sa vkladá § 72c, ktorý znie:
㤠72c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným k 1. januáru 2007
Povolenie na zamestnanie sa nevyžaduje u cudzinca, ktorému bolo do 31. decembra 2006 udelené povolenie na prechodný pobyt na účel činnosti podľa osobitných programov a je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu, do skončenia platnosti povolenia na prechodný pobyt.“.
Čl. IV
Zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
V § 17 ods. 1 sa slová „31. decembra 2006“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2007“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2007 okrem čl. I 8., 9. a 14. bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom určeným rozhodnutím Rady prijatým na základe čl. 3 ods. 2 Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.