693/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

693
ZÁKON
zo 6. decembra 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z. a zákona č. 672/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti II. VNÚTORNÁ SPRÁVA v položke 24 písmeno e) znie:
„e)
Vydanie dokladu o pobyte
150 Sk.“.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti II. VNÚTORNÁ SPRÁVA v položke 24 a v časti XVIII. KONZULÁRNE POPLATKY v položke 242 sa slová „činností podľa osobitných programov“ nahrádzajú slovami „osobitnej činnosti“.
3.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti XVIII. KONZULÁRNE POPLATKY v oslobodení k položke 242 sa dopĺňa štvrtý bod, ktorý znie:
„4.
Od poplatkov podľa písmena b) sú oslobodené osoby, ktoré požiadali o udelenie povolenia na trvalý pobyt podľa § 35 ods. 1 písm. a) a § 45b zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
4.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti XVIII. Konzulárne poplatky položka 243 znie:
„a)
Žiadosť o vydanie cestovného pasu
1 000 Sk
b)
Žiadosť o vydanie cestovného pasu osobe od 5 rokov do 15 rokov
400 Sk
c)
Žiadosť o vydanie cestovného pasu osobe mladšej ako 5 rokov
250 Sk
d)
Vykonanie zmeny v cestovnom doklade, za každý úkon
100 Sk
Splnomocnenie
Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena a) tejto položky vo výške dvojnásobku príslušnej sadzby, ak prijíma žiadosť o vydanie cestovného pasu ako náhrady za stratený, zničený alebo poškodený cestovný pas vydaný od 1. apríla 1994.
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa vydáva náhradou za platný cestovný doklad pri zmene rodného čísla nezavinenej občanom, z dôvodu chybného zápisu rodného čísla v matrike alebo ak bola v cestovnom doklade zistená chyba zapríčinená výrobcom cestovného dokladu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý cestovný doklad vydal.“.
Čl. III
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z. a zákona č. 310/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 21 odsek 2 znie:
„(2)
Zamestnávateľ, ktorý má sídlo na území Slovenskej republiky, môže prijať do zamestnania len cudzinca, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 1, ak zákon neustanovuje inak.“.
2.
V § 22 sa odsek 5 dopĺňa písmenami f) až h), ktoré znejú:
„f)
ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana,23)
g)
ktorému bolo predĺžené povolenie na tolerovaný pobyt z dôvodu, že je obeťou trestného činu súvisiaceho s obchodovaním s ľuďmi,23a)
h)
ktorému bolo udelené povolenie na tolerovaný pobyt z dôvodu rešpektovania jeho súkromného a rodinného života.24)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 23, 23a a 24 znejú:
„23)
Zákon č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23a)
§ 43 ods. 8 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24)
§ 43 ods. 1 písm. f) zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 22 ods. 7 písmeno c) znie:
„c)
ktorému bolo udelené povolenie na prechodný pobyt na účel štúdia a jeho zamestnanie na území Slovenskej republiky nepresiahne 10 hodín za týždeň alebo tomu zodpovedajúci počet dní alebo mesiacov za rok,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24b sa vypúšťa.
4.
V § 22 ods. 7 písmeno e) znie:
„e)
ktorý je žiadateľom o azyl a vstup na trh práce mu umožňuje osobitný predpis22a) alebo ktorému bol udelený azyl,13b)“.
5.
V § 22 ods. 7 písm. g) sa vypúšťa tretí bod.
Doterajší štvrtý bod sa označuje ako tretí bod.
6.
Za § 72b sa vkladá § 72c, ktorý znie:
㤠72c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným k 1. januáru 2007
Povolenie na zamestnanie sa nevyžaduje u cudzinca, ktorému bolo do 31. decembra 2006 udelené povolenie na prechodný pobyt na účel činnosti podľa osobitných programov a je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu, do skončenia platnosti povolenia na prechodný pobyt.“.
Čl. IV
Zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
V § 17 ods. 1 sa slová „31. decembra 2006“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2007“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2007 okrem čl. I 8., 9. a 14. bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom určeným rozhodnutím Rady prijatým na základe čl. 3 ods. 2 Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.